SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Propisi - Podzakonski akti, Bosna i Hercegovina, Privredno pravo

U generalnu pretragu upišite naziv traženog dokumenta. Da biste suzili pretragu, koristite ponuđene opcijeNaslov Teritorija Objavljeno u Datum objave Preuzmi PDF Izmjene i dopune
Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-Aukcije Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 80/23 24.11.2023 eakucija
Odluka o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 40/23 02.06.2023 zabrana izvoza,izvoz,drvo
Pravilnik o stavljanju van snage Pravilnika o registraciji vozila BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 04/23 17.01.2023 SG BiH 53/22 vozila,registracija
Odluka o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 77/22 28.11.2022 drvo,zabrana
Odluka o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, ogrjevnog drveta i proizvoda od drveta Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 69/22 14.10.2022 SG BiH 41/22 izvoz,zabrana izvoza,drvo
Uputstvo o postupku kućnog izvoznog carinjenja BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 57/22 23.08.2022 izvoz,izvozno carinjenje,carina
Uputstvo o postupku kućnog uvoznog carinjenja BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 57/22 23.08.2022 uvoz,carina,uvozno carinjenje
Uputstvo o postupku odobravanja statusa ovlaštenog privrednog subjekta BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 57/22 23.08.2022
Pravilnik o registriranju vozila BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 53/22 09.08.2022 SG BiH 04/23 registracija,vozila,registracija vozila
Odluka o troškovima pregleda robe izvan mjesta rada izvan radnog vremena carinskog organa BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 53/22 09.08.2022 roba,carina
Uputstvo o carinskom postupku unutrašnje obrade BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 53/22 09.08.2022 carinski postupak,unutrašnja obrada,obrada
Odluka o stavljanju van snage Odluke o troškovima pregleda robe izvan mjesta rada i izvan radnog vremena carinskih organa Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 47/22 19.07.2022 roba,carina
Odluka o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, ogrjevnog drveta i proizvoda od drveta Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 41/22 24.06.2022 SG BiH 69/22 drvo,izvoz
Uputstvo o izmjeni Uputstva o vraćanju izvezene robe BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 35/22 31.05.2022 SG BiH 74/11 izvoz,roba
Uputstvo o izmjeni Uputstva o postupku brade pod carinskom kontrolom BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 35/22 31.05.2022 SG BiH 31/06 carina,carinska kontrola,uputstvo,obrada
Uputstvo o izmjenama Uputstva o provođenju pojednostavljenog postupka prijavljivanja robe temeljem nepotpune prijave BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 35/22 31.05.2022 SG BiH 28/16, SG BiH 95/10, SG BiH 46/09 carina,roba,prijava,carinska prijava,postupak
Uputstvo o izmjenama uputstva o carinskom postupku vanjske obrade BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 31.05.2022. 31.05.2022 SG BiH 21/09 carina,carinski postupak,vanjska obrada
Uputstvo o izmjenama Uputstva o odobravanju držanja carinskog skladišta i postupku carinskog skladištenja BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 35/22 31.05.2022 SG BiH 13/12, SG BiH 43/10, SG BiH 12/09, SG BiH 76/08, SG BiH 25/08 carina,skladište
Uputstvo o izmjeni Uputstva o postupku stavljanja robe u slobodan promet na račun njene krajnje upotrebe BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 35/22 31.05.2022 SG BiH 74/06 roba,promet
Uputstvo o izmjenama Uputstva o postupku izvoza BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 35/22 31.05.2022 SG BiH 73/06 izvoz
Uputstvo o izmjeni Uputstva o provođenju postupka po karnetu TIR Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 25/22 22.04.2022 SG BiH 49/16, SG BiH 24/15, SG BiH 04/15, SG BiH 61/13, SG BiH 82/11, SG BiH 02/10 karnet,tir
Pravilnik o dopunama Pravilnika o homologaciji vozila BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 08/22 15.02.2022 SG BiH 83/20 homologacija vozila,vozila
Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva o upotrebi osiguranja u postupku provoza BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 06/22 08.02.2022 SG BiH 40/21 prevoz,osiguranje
Uputstvo o izmjenama i dopuni Uputstva o ovlaštenom pošiljaocu BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 06/22 08.02.2022 SG BiH 40/21 pošiljalac,ovlašteni pošiljalac
Uputstvo o izmjenama i dopuni Uputstva o ovlaštenom primaocu BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 06/22 08.02.2022 SG BiH 40/21 ovlašteni primalac,primalac
Uputstvo o izmjenama i dopuni Uputstva o provođenju provoznog postupka i upotrebom rezervnog postupka BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 06/22 08.02.2022 SG BiH 40/21 rezervni postupak,prevozni postupak,postupak
Uputstvo o popunjavanju carinske deklaracije za postupak provoza u pisanoj formi BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 71/21 19.11.2021 carinska deklaracija,prevoz
Odluka o količinama dizel-goriva na koje se ne plaća putarina za 2022. godinu Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 70/21 16.11.2021 dizel,gorivo,putarina
Uputstvo o popunjavanju carinske deklaracije za postupak provoza sistemom elektronske razmjene podataka BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 68/21 09.11.2021 carina,carinska deklaracija
Pravilnik o CEMT dozvolama BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 46/21 27.07.2021 CEMT,dozvole
Uputstvo o provođenju provoznog postupka upotrebom rezervnog postupka BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 40/21 29.06.2021 SG BiH 06/22 rezervni postuak
Uputstvo o ovlaštenom pošiljaocu BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 40/21 29.06.2021 SG BiH 06/22
Uputstvo o ovlaštenom primaocu BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 40/21 29.06.2021 SG BiH 06/22
Uputstvo o upotrebi osiguranja u postupku provoza BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 40/21 29.06.2021 SG BiH 06/22 prevoz,osiguranje
Uputstvo za provođenje postupka provjere i zaključenja postupka provoza BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 40/21 29.06.2021 prevoz,provjera
Uputstvo o provozu robe fiksnim prijevoznim instalacijama BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 40/21 29.06.2021
Uputstvo o pojednostavljenom postupku provoza robe željeznicom BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 40/21 29.06.2021
Uputstvo o dopunama Uputstva o carinskom postupku u poštanskom prometu BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 22/21 13.04.2021 SG BiH 30/18, SG BiH 22/17, SG BiH 57/09 carinski postupak,poštanski promet
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osposobljavanju za vozača motornih vozila BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 16/21 16.03.2021 SG BiH 74/18, SG BiH 12/18, SG BiH 46/12 vozač,motorna vozila,pravilnik Utorak, 16. 3. 2021. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 16 - Strana 33 MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE 300 Na osnovu člana 252. tačka 13), a u vezi sa članom 177. stav (10) Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 i 9/18), ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, u saradnji sa tijelima nadležnim za obrazovanje, donosi PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSPOSOBLJAVANJU ZA VOZAČA MOTORNIH VOZILA Član 1. U Pravilniku o osposobljavanju za vozača motornih vozila ("Službeni glasnik BiH", br. 46/12, 12/18 i 74/18), u članu 3. iza stava (1) dodaje se stav (2) koji glasi: "(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana kandidat može pristupiti osposobljavanju iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama i prve pomoći najranije tri mjeseca prije navršenih godina života propisanih Zakonom za stjecanje prava upravljanja za pojedine kategorije i potkategorije motornih vozila.". Član 2. U članu 6. stav (7) mijenja se i glasi: "(7) Ukoliko se utvrdi da kandidat nije prisustvovao osposobljavanju u predviđenom trajanju, a izdata mu je potvrda o uspješno završenom osposobljavanju, nadležno tijelo će odbiti prijem njegove prijave za polaganje ispita, osim u slučajevima definisanim u članu 7a).". Član 3. U članu 11. iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi: "(4) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom za kategoriju B traje 10 nastavnih časova ukoliko kandidat posjeduje vozačku dozvolu B kategorije za upravljanje motornim vozilom sa automatskim mjenjačem, odnosno ukoliko je u vozačkoj dozvoli u rubrici "Napomena" upisan izraz "Automatski prijenos"." Dosadašnji st. (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14) i (15) postaju st. (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15) i (16).". Član 4. U članu 15. stav (2) mijenja se i glasi: "(2) Predavač teoretske nastave obavezan je u Dnevnik o izvođenju nastave iz propisa o sigurnosti prometa na cestama prije početka nastavnog časa upisati: vrijeme izvođenja nastavnog časa, temu nastavnog časa i odsutne kandidate.". U članu 15. stav (5) se briše. Dosadašnji stav (6) postaje stav (5). Član 5. U članu 18. stav (2) riječi: "od strane nadležnog tijela" zamjenjuju se riječima: "od strane tijela entiteta, kantona i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, nadležnog za obrazovanje.". Član 6. U članu 19. iza stava (3) dodaju se novi st. (4), (5) i (6) koji glase: "(4) Nadležno tijelo izdaje odobrenje iz stava (1) ovog člana. Ispunjenost uvjeta za izdavanje odobrenja iz stava (1) ovog člana komisijski utvrđuje nadležno tijelo, a odobrenjem se utvrđuje i maksimalni broj kandidata u jednoj grupi sa kojima se može izvoditi nastava iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama sa aspekta raspoloživog učioničkog prostora. (5) Autoškola je dužna sve vrijeme važenja odobrenja ispunjavati uvjete iz odobrenja. (6) Nadležno tijelo je, putem stručnog tijela iz člana 30. ovog pravilnika, dužno kontinuirano, a najmanje jednom u toku godine provjeriti da li autoškola i dalje ispunjava uvjete iz odobrenja.". Član 7. (1) U članu 20. u stavu (1) tačka l) mijenja se i glasi: "l) ima nastavni plan i program osposobljavanja kandidata za vozače.". (2) U članu 20. u stavu (3) riječi: "u radnom odnosu zasnovanom u skladu sa važećim zakonodavstvom" zamjenjuju se riječima "u stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom". Član 8. (1) U članu 21. stav (1) tačka b) mijenja se i glasi: "b) ima instruktora vožnje koji je u stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom. Ukoliko autoškola ima više instruktora vožnje, treći i svaki naredni instruktor vožnje može biti zaposlen sa nepunim radnim vremenom.". (2) U članu 21. u stavu (1) iza tačke e) umjesto tačke stavlja se zarez i dodaju nove tač. f), g), h) i i) koje glase: "f) ima šeme ili makete prometnih znakova i oznaka na kolovozu, g) ima šeme ili druga nastavna sredstva za upoznavanje kandidata vozača sa uređajima i opremom na vozilima koji su od posebnog značaja za sigurnost prometa, h) ima primjerak teksta Zakona o sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini i svih pravilnika donesenih na osnovu njega, i) ima stručnu literaturu.". (3) U članu 21. iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi: "(5) U svrhu poboljšanja kvalitete nastave može se koristiti i savremeni simulator vožnje.". Član 9. (1) U članu 26. u stavu (1) u tački b) riječi "ne starija od 12 godina" zamjenjuju se riječima: "sa ručnim ili automatskim mjenjačem".". (2) U članu 26. u stavu (1) u tački e) iza riječi "2500 kg" dodaju se riječi ", i koje ima zatvoreni tovarni sanduk (stalna nadgradnja ili "cerada") čija je širina najmanje ista kao širina kabine vozila i pri čemu je najviša tačka tovarnog sanduka najmanje na istoj visini kao najviša tačka kabine motornog vozila". Član 10. U članu 27. st. (2), (3) i (4) se brišu. Član 11. U članu 30. u stavu (1) riječi: "organi nadležni za obrazovanje" zamjenjuju se riječima: "nadležno tijelo". U članu 30. u stavu (2) tač. b) i c) se mijenjaju i glase: "b) ispunjenost uvjeta u pogledu čl. 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26. i 27. c) provođenje čl. 6., 7., 7a., 8., 9., 10. i 11.". Član 12. Član 32. se briše. Član 13. U članu 33. iza broja "12" dodaje se zarez i brojevi: "i 74/18". Član 14. Član 33a) mijenja se i glasi: Broj 16 - Strana 34 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 16. 3. 2021. "33a) (Prijelazne odredbe) Autoškole koje posjeduju odobrenje za osposobljavanje kandidata iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama, odnosno iz upravljanja motornim vozilom dužne su da ispune uvjete iz člana 20. i 21. ovog pravilnika, počevši od 1. maja 2021. godine." Član 15. U Prilogu broj 1 u poglavlju III "Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom", u tačkama C), D) i E) na kraju teksta dodaje sljedeći tekst: " - Sigurna i energetski učinkovita vožnja: Vožnja na način koji osigurava sigurnost te smanjuje potrošnju goriva i emisije ispušnih plinova tokom ubrzavanja, usporavanja, vožnje uzbrdicom i nizbrdicom, kad je to potrebno mijenjanjem brzina ručno. Eko vožnja, vožnja koja osigurava ekonomičnost i sigurnost te energetsku učinkovitost, uzimajući u obzir broj okretaja motora u minuti, mijenjanje brzina, kočenje i ubrzavanje te primjenu pravila eko vožnje.". Član 16. Prilog broj 4. mijenja se i čini dio ovog pravilnika. Član 17. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Broj 01-05-02-2-658/21 10. marta 2021. godine Sarajevo Ministar Dr. Vojin Mitrović, s. r. Utorak, 16. 3. 2021. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 16 - Strana 35
Uputstvo o dopuni Uputstva o popunjavanju carinske prijave i zbirne prijave BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 03/21 15.01.2021 SG BiH 21/20, SG BiH 43/19 carinske prijave,zbirne prijave,šifre,uputstvo,carina UPUTSTVO O DOPUNI UPUTSTVA O POPUNJAVANJU CARINSKE PRIJAVE I ZBIRNE PRIJAVE Član 1. U Uputstvu o popunjavanju carinske prijave i zbirne prijave (''Službeni glasnik BiH'', br. 43/19 i 21/20) u Prilogu 2. (Šifre koje se koriste za popunjavanje carinske prijave) iz člana 14. stav (7) ovog uputstva vrši se dopuna kako glasi: U Šifarniku ''19.1. Šifre za dodatne informacije/priložene dokumente/uvjerenja i odobrenja, osim za dokumenta za carinske povlastice - polje 44'', iza rednog broja 142. dodaju se novi redni brojevi 143. do 146. koji glase: ''143. Dozvola za izvoz robe dvojne namjene(8) DUEX 144. Međunarodni uvozni certifikat za robu dvojne namjene (International Import Certificate)(9) DUIM 145. Dozvola za tranzit robe dvojne namjene(10) DUTR 146. Potvrda Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine STK'' Legenda: (8) Šifra "DUEX": iz polja 44 izvozne carinske prijave vezana je za šifru vrste postupka (prve dvije cifre iz polja 37/1): 10, 21, 23 i 31 i za tarifne oznake iz Korelacijske tabele za robu dvojne namjene. (9) Šifra ''DUIM'': iz polja 44 uvozne carinske prijave vezana je za šifru vrste postupka (prve dvije cifre iz polja 37/1): 02, 40, 42, 46, 47, 51, 53, 55, 56, 57, 61, 63, 71, 78, 91 i 93 i za tarifne oznake iz Korelacijske tabele za robu dvojne namjene. Napomene: 1. Međunarodni uvozni certifikat za robu dvojne namjene, shodno članu 17. stav (3) Zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa robe dvojne namjene (''Službeni glasnik BiH'', broj 53/16), obavezno se prilaže uz uvoznu carinsku prijavu ako se radi o uvozu hemikalija, radioaktivnih materija, eksplozivnih materija ili drugoj robi koja ima opasna svojstva, a čije je korištenje uređeno posebnim zakonskim propisima. U drugim slučajevima uvoza robe dvojne namjene ovaj certifikat se prilaže ako je isti, od strane nadležnog organa, izdat uvozniku na njegov zahtjev. 2. Ako uz carinsku prijavu nije Петак, 15. 1. 2021. С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Број 3 - Страна 9 priložen navedeni certifikat u slučajevima uvoza robe dvojne namjene za koju nije obavezan, tada se u uvoznoj carinskoj prijavi u poljе 44 (dodatni ekran ''Priloženi dokumenti'') pod šifrom ''DUIM'' upisuju riječi ''Roba dvojne namjene''. (10) Šifra ''DUTR'': iz polja 44 carinske prijave za postupak provoza koristi se samo u slučaju tranzita robe dvojne namjene. Napomena: Shodno članu 3. tačka k) Zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa roba dvojne namjene, tranzit je carinskim propisima uređen carinski postupak prema kojem roba dvojne namjene koja nije iz Bosne i Hercegovine tranzitira preko carinskog područja Bosne i Hercegovine, kopnenim, vodenim, vazdušnim ili kombiniranim prijevozom, sa ili bez pretovara, sa odredištem izvan Bosne i Hercegovine. Pretovar podrazumijeva istovar, ponovni utovar ili promjenu sredstva prometa na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Pravilnik o homologaciji vozila BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 83/20 22.12.2020 SG BiH 08/22 homologacija vozila,vozila
Pravilnik o primjeni tehničke dokumentacije BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 38/20 30.06.2020 tehnička dokumentacija,pravilnik Broj 38 - Stranica 36 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 30. 6. 2020. Na osnovu člana 2. i člana 8. Zakona o željeznicama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 52/05), člana 16. člana 61. stav 2. i člana 99. stav 1, 2. i 6. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02, 102/09 i 72/17), a u skladu sa tehničkim pravilima dodataka APTU i ATMF Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu - COTIF 1999, odnosno Protokola od 3. juna 1999. godine o izmjenama Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu - COTIF, od 9. maja 1980. godine - Protokol 1999. ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori", broj 2/06), direktor Regulatornog odbora željeznica Bosne i Hercegovine donosi PRAVILNIK O PRIMJENI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE Član 1. (Predmet Pravilnika) (1) Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj jedinstvenih tehničkih propisa za izradu i primjenu tehničke dokumentacije (u daljem tekstu: JTP GEN - C) u željezničkom sektoru u Bosni i Hercegovini. (2) Odredbe ovog Pravilnika odnose se na tehničku dokumentaciju koja sadrži sve potrebne dokumente vezane uz obilježja podsistema i sve dokumente kojima se potvrđuje usklađenost interoperabilnih sastavnih dijelova koji se odnose na strukturalne podsisteme. (3) Pravilnik, takođe sadrži sve elemente vezane uz uvjete i ograničenja korištenja, primjene i uputstva vezana za održavanje, stalni ili periodični nadzor. (4) Pravilnik se odnosi na strukturalne podsisteme koji su usklađeni sa JTP-a. Član 2. (Definicije i skraćenice) Za svrhe ovog Pravilnika i njegovog priloga, primijenjuju se slijedeće definicije i skraćenice: a) "JTP" označava skraćenicu za jedinstvene tehničke propise; b) "JTP GEN - C" označava skraćenicu za opće odredbe jedinstvenih propisa tehničke dokumentacije. c) APTU propisi predstavljaju jedinstvena pravila za tehničke standarde i jedinstvene tehničke zahtjeve koji se primjenjuju na sva vozila ili druge željezničke materijale u međunarodnom saobraćaju. Član 3. (Aneksi i prilozi) Sastavnim dijelom ovog Pravilnika smatra se Prilog A pod nazivom "Opće odredbe jedinstvenog tehničkog pravila tehničke dokumentacije" (JTP GEN - C) koji je sastavni dio APTU propisa, dodatak F COTIF 1999. Član 4. (Usklađivanje) Ovim Pravilnikom djelimično se preuzimaju odredbe Direktive o interoperabilnosti (EU) 2016/797 Evropskog parlamenta i Vijeća od 11. maja 2016. godine o interoperabilnosti željezničkog sistema u Evropskoj uniji u svrhu praćenja i informiranja o preuzimanju pravne stečevine EU u zakonodavstvo BiH.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim pregledima vozila BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 29/20 23.05.2020 SG BiH 33/19 pravilnik,vozila,tehnički pregled PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA Član 1. U Pravilniku o tehničkim pregledima vozila ("Službeni glasnik BiH", broj 33/19), u članu 25., u stavu (3), iza tačke e) dodaje se nova tačka f) koja glasi: "f) uređaj koji se spaja s elektronskim sistemom vozila (uređaj za OBD dijagnostiku).". Član 2. U članu 28., iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi: "(3) Izuzetno od stava (1) ovog člana, drugi kontrolor može biti lice koje ispunjava uvjet u pogledu stručne spreme, i bez položenog posebnog stručnog ispita, u periodu ne dužem od tri mjeseca, sa ciljem stjecanja praktičnih znanja na stanici.". Član 3. U članu 37. stav (2) mijenja se i glasi: "(2) Stanice za tehnički pregled dužne su najkasnije do 31.12.2020. godine ispuniti uvjete u pogledu uspostave sistema videonadzora propisanog članom 20. stav (4) ovog pravilnika i opreme iz člana 25. stav (4) tačka r) ovog pravilnika.". U članu 37. stav (4) mijenja se i glasi: "(4) Nadležni organi dužni su, tamo gdje nije proveden, uspostaviti sistem izdavanja bar-koda za vozila najkasnije do 31.12.2020. godine.". U članu 37. iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi: "(5) Stanice za tehnički pregled dužne su ispuniti uvjet iz člana 25. stav (3) tačka f) najkasnije do 31.12.2021. godine, a iz člana 25. stav (4) tačka o) najkasnije do 31.12.2025. godine." (4) Dosadašnji st. (5) i (6) postaju st. (6) i (7)
Odluka o usvajanju Plana službenih kontrola mlijeka i proizvoda od mlijeka za izvoz u EU za 2020. godinu Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 22/20 17.04.2020 odluka,mlijeko,izvoz,eu
Uputstvo o dopunama Uputstva o popunjavanju carinske prijave i zbirne prijave BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 21/20 10.04.2020 SG BiH 03/21, SG BiH 43/19 carinska prijava,zbirna prijava,uputstvo,carina,šifra UPUTSTVO O DOPUNAMA UPUTSTVA O POPUNJAVANJU CARINSKE PRIJAVE I ZBIRNE PRIJAVE Član 1. U Uputstvu o popunjavanju carinske prijave i zbirne prijave ("Službeni glasnik BiH", broj 43/19) u Prilogu 2. (Šifre koje se koriste za popunjavanje carinske prijave) iz člana 14. stav (7) vrše se dopune kako glase: "Iza šifarnika 15.4. Ostale šifre za drugu potpodjelu polja 37 dodaje se novi šifarnik 15.5. koji glasi: 15.5. Šifra za oslobađanje od plaćanja po osnovu Odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (oslobađanje za doniranu opremu i sredstva namijenjena isključivo za prevenciju, suzbijanje i otklanjanje pandemije virusa korona - COVID 19) Šifra koja se koristi u drugoj potpodjeli polja 37 carinske prijave za stavljanje u slobodan promet donirane robe na koju se odnosi Odluka o oslobađanju od obračuna i plaćanja indirektnih poreza i povratu već plaćenih indirektnih poreza na opremu i sredstva donirana od strane domaćih i međunarodnih subjekata za potrebe prevencije, suzbijanja i otklanjanja epidemije prouzrokovane korona virusom (COVID - 19), koju je, na 6. (vanrednoj) sjednici održanoj dana 24.03.2020. godine, donijelo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, pod brojem 21/20 od 24. marta 2020. godine, je sljedeća (an3): Šifra Osnov Opis 2VK član 1. i 2. Odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, broj 21/20 od 24. marta 2020. godine oslobađanje od plaćanja carine, poreza na dodanu vrijednost i drugih indirektnih poreza prema članu 1. i 2. Odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine broj 21/20 od 24. marta 2020. godine, za doniranu robu na koju se odnosi ta odluka i pod uvjetima iz te odluke. U šifarniku 19.1. Šifre za dodatne informacije/priložene dokumente/uvjerenja i odobrenja, osim za dokumenta za carinske povlastice - polje 44, iza rednog broja 140. dodaju se novi redni brojevi 141. i 142. koji glase: 141. Izjava ili drugi akt donatora o donaciji robe za prevenciju, suzbijanje i otklanjanje pandemije virusa korona - COVID 19 IDVK(7) 142. Izjava primaoca robe donirane za prevenciju, suzbijanje i otklanjanje pandemije virusa korona - COVID 19 da ima status javnog tijela u BiH (bilo kojeg nivoa vlasti) nadležnog za zaštitu života i zdravlja ljudi IPVK(7) " Legenda: (7) Šifra "IDVK" i "IPVK": iz polja 44 carinske prijave vezane su za šifru "2VK" u polju 37/2. Šifra "2VK" koristi se u polju 37/2 carinske prijave za puštanje u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja carine, poreza na dodanu vrijednost i drugih indirektnih poreza za doniranu robu na koju se odnosi Odluka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, broj 21/20 od 24. marta 2020. godine.
Uputstvo o uvjetima i načinu sticanja statusa ovlaštenog izvoznika BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 73/19 01.11.2019 izvoznik,ovlašteni izvoznik Broj 73 - Strana 2 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Petak, 1. 11. 2019. II Popunjavanje polja za uplatu sredstava se vrši sukladno ovoj Naredbi i poglavlju II i III Naredbe o uplatnim računima za administrativne pristojbe ("Službeni glasnik BiH", broj 19/14) i Naredbom o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne pristojbe ("Službeni glasnik BiH", broj 15/17). III Ova naredba će se objaviti u "Službenom glasniku BiH" i stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Broj 08-16-1-8305-1/19 21. listopada 2019. godine Sarajevo Ministar Vjekoslav Bevanda, v. r. На основу члана 61. став 2. Закона о управи ("Службени гласник БиХ", број 32/02), члана 30. Закона о административним таксама ("Службени гласник БиХ", број 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07, 3/10 и 98/12) и Одлуке о допуни Тарифе административне таксе Савјета министара Босне и Херцеговине број 118/19 од 10.07.2019. године, министар Министарства финансија и трезора БиХ доноси НАРЕДБУ О ДОПУНИ НАРЕДБЕ О УПЛАТНИМ РАЧУНИМА ЗА АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ I Овом Наредбом врши се допуна врсте прихода и шифри буџетских организација у Наредби о уплатним рачунима за административне таксе ("Службени гласник БиХ", број 19/14) у поглављу V - Преглед нових врста прихода и буџетских организација тако да се додаје нова врста прихода и шифра буџетске организације како слиједи: Ред. број Назив врсте прихода Нова врста прихода Буџетска организација 1. Такса за упис у регистар извозника и увозника духанских производа, регистар велепродаје духанских производа, регистар марки духанских производа који су стављени у промет у БиХ и класификацију духанских производа у групе А, Б и Ц 722193 0801999 II Попуњавање поља за уплату средстава се врши у складу са овом Наредбом и поглављем II и III Наредбе о уплатним рачунима за административне таксе ("Службени гласник БиХ", број 19/14) и Наредбом о измјенама и допунама Наредби о уплатним рачунима за административне таксе ("Службени гласник БиХ", број 15/17). III Ова наредба ће се објавити у "Службеном гласнику БиХ" и ступа на снагу 8 (осам) дана од дана објављивања. Број 08-16-1-8305-1/19 21. октобра 2019. године Сарајево Министар Вјекослав Беванда, с. р. BOSNA I HERCEGOVINA UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE 713 Na osnovu člana 15. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH'", broj 89/05), člana 61. stav 2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), u skladu sa sporazumima o slobodnoj trgovini koje Bosna i Hercegovina primjenjuje, a kojima je predviđeno sticanje statusa ovlaštenog izvoznika, direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH (u daljnjem tekstu: Uprava), donosi UPUTSTVO O UVJETIMA I NAČINU STICANJA STATUSA OVLAŠTENOG IZVOZNIKA GLAVA I. UVODNE I ZAJEDNIČKE ODREDBE Član 1. (Predmet) Ovim Uputstvom se detaljnije propisuju način i uvjeti za sticanje statusa ovlaštenog izvoznika: podnošenje zahtjeva, prijem zahtjeva, provjera kod podnosioca zahtjeva, provjera poznavanja pravila o porijeklu robe, izdavanje odobrenja, korištenje carinskog ovlaštenja, vođenje evidencije, čuvanje dokumentacije, kontrola ovlaštenog izvoznika, izmjene i dopune odobrenja i ukidanje odobrenja. Član 2. (Definicije) Izrazi korišteni u ovom Uputstvu znače: (1) "Ovlašteni izvoznik'" je onaj izvoznik kojem Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje (u daljnjem tekstu: Uprava) izda odobrenje i dodijeli broj carinskog ovlaštenja za primjenu pojednostavljenog postupka dokazivanja porijekla robe. (2) "Imalac odobrenja" je lice koje može dati izjavu o porijeklu na računu, otpremnici ili bilo kojem drugom komercijalnom dokumentu koji dovoljno detaljno opisuje proizvode o kojima je riječ i tako omogućava njihovu identifikaciju, bez obzira na vrijednost pošiljke. (3) "Nadležni regionalni centar" je regionalni centar na čijem području podnosilac zahtjeva/izvoznik ima sjedište, odnosno prebivalište i obavlja uvozno/izvozne radnje. (4) "Pošiljka" znači proizvode koje jedan izvoznik istovremeno šalje jednom primaocu ili proizvode obuhvaćene jednim prijevoznim dokumentom koji pokriva njihovu dopremu od izvoznika do primaoca ili, u nedostatku takvog dokumenta, proizvode obuhvaćene jednim računom. (5) "Izjava o porijeklu" obuhvata i pojam "izjava na računu" koji se koristi u određenim preferencijalnim sporazumima. Član 3. (Pravni osnov) Pravni osnov za sticanje statusa ovlaštenog izvoznika sadržan je u odredbama međunarodnih sporazuma o slobodnoj trgovini koje je Bosna i Hercegovina potpisala sa drugim zemljama/stranama, odnosno pripadajućim protokolima o definiciji pojma "proizvodi s porijeklom" i načinima administrativne suradnje (u daljnjem tekstu: Protokol) kao i Prilogom I Definicija pojma "proizvodi s porijeklom" i metode administrativne suradnje Regionalne konvencije o pan-euromediteranskim preferencijalnim pravilima o porijeklu robe (u daljnjem tekstu: Prilog I Konvencije). GLAVA II. STICANJE STATUSA OVLAŠTENOG IZVOZNIKA Član 4. (Uvjeti za sticanje statusa ovlaštenog izvoznika) (1) Izvoznik registriran na području Bosne i Hercegovine može podnijeti zahtjev za sticanje statusa ovlaštenog izvoznika u skladu sa sporazumima o slobodnoj trgovini, koji izričito propisuju ovakvu mogućnost. (2) Sticanjem statusa ovlaštenog izvoznika, izvoznik će za robu s porijeklom davati izjavu o porijeklu na računu ili drugom komercijalnom dokumentu. Izjava o porijeklu mora biti u propisanom obliku i sadržavati broj dodijeljenog carinskog ovlaštenja. Petak, 1. 11. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 73 - Strana 3 (3) Status ovlaštenog izvoznika može dobiti svaki izvoznik (bilo da je proizvođač ili trgovac) iz Bosne i Hercegovine koji ispunjava slijedeće uvjete: a) da je proizvođač ili trgovac proizvoda za koje traži ovlaštenje za sačinjavanje izjave o porijeklu ili je sa proizvođačem proizvoda za koje traži ovlaštenje, u takvim poslovnim odnosima, koji nesmetano i jasno obezbjeđuju dokazivost uvjeta za sticanje statusa proizvoda sa porijeklom, b) da je izvozio proizvode za koje traži ovlaštenje za davanje izjave o porijeklu, c) da je davao vjerodostojne i pravilne informacije o porijeklu robe, d) da je spreman u svakom trenutku dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje porijeklo predmetnih proizvoda, e) da nema neizmirenog duga po osnovu indirektnih poreza na dan provjere tog uvjeta, a prije izdavanja odobrenja. Provjeru u vezi ispunjenosti ovog uvjeta vrši donosilac odobrenja, f) da ima zaposleno najmanje jedno lice koje je dužno uspješno proći provjeru poznavanja pravila o porijeklu robe. Član 5. (Podnošenje zahtjeva) (1) Izvoznik koji traži status ovlaštenog izvoznika podnosi pisani zahtjev Sektoru za carine - Odsjeku za tarifu, vrijednost i porijeklo, na obrascu iz Priloga I ovog Uputstva. (2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana izvoznik dostavlja: a) spisak proizvoda na nivou tarifnog broja (prve četiri cifre Carinske tarife) sa detaljnim opisom proizvoda za koje traži ovlaštenje za davanje izjave o porijeklu po pojednostavljenom postupku, b) naziv međunarodnih sporazuma o slobodnoj trgovini i spisak zemalja/strana u koje se predmetni proizvodi izvoze sa dokazima o porijeklu, c) Izjavu izvoznika iz člana 6. ovog Uputstva, d) Izjavu o odricanju od potpisivanja izjave o porijeklu, ukoliko odgovorno/a lice/a izjavu o porijeklu neće potpisivati (Prilog III), e) za svaki proizvod iz tačke a) ovog stava pravni osnov za sticanje porijekla robe (cjelovito dobijeni proizvodi, dovoljno obrađeni ili prerađeni proizvodi, proizvodi dobijeni kumulacijom porijekla), unesen u obrazac iz Priloga II - Izjava o ispunjenosti uvjeta za sticanje porijekla za svaki tarifni broj proizvoda namijenjenog izvozu, f) spisak proizvoda za koji se traži pojednostavljen postupak dokazivanja porijekla robe, a koji su izvezeni u prethodnom periodu, kao proizvodi sa porijeklom i u koje zemlje/strane, g) dokaze o ispunjenosti uvjeta za sticanje statusa robe sa porijeklom (uvjerenje o kretanju robe EUR.1 ili izjava o porijeklu, izjava dobavljača, opis obrada ili prerada na materijalima bez porijekla, uvozno/izvozna carinska dokumentacija), h) dokaz o postojanju poslovnih odnosa (ugovor), u smislu člana 4. stav (3) tačka a) kada izvoznik nije ujedno i proizvođač proizvoda za koji se traži ovlaštenje za davanje izjave o porijeklu, i) ukoliko zahtjev podnosi trgovac treba priložiti i ugovor o poslovnoj suradnji, j) spisak odgovornih lica koja predlaže za davanje izjava o porijeklu (ime i prezime, poslovi koje lice obavlja kod podnosioca zahtjeva, kontakt telefon i svojeručni potpis), k) adresu na kojoj obavlja proizvodnju i skladištenje ili distribuciju robe, l) ovjerenu kopiju izvoda iz sudskog registra i m) originalan dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi. Član 6. (Izjava izvoznika) Izjavom iz člana 5. stav (2) tačka c) izvoznik se obavezuje: a) da će izjavu o porijeklu davati samo za proizvode koji ispunjavaju uvjete za sticanje statusa preferencijalnog porijekla, kao i ostale uvjete predviđene konkretnim međunarodnim sporazumom o slobodnoj trgovini (npr. pojam "pošiljke", uvjet direktnog transporta, odredbe o zabrani povrata ili izuzeća i sl.), b) da će u svakom trenutku carinskim organima dati na uvid svu traženu dokumentaciju, dozvoliti pregled poslovnih knjiga i omogućiti druge vidove kontrola koje budu potrebne, c) da preuzima punu odgovornost u vezi netačnih navoda o porijeklu robe, pogrešne primjene pravila o porijeklu robe ili bilo koje druge zloupotrebe ovlaštenja, d) da će izjave o porijeklu potpisivati isključivo lice koje ispunjava uvjete iz člana 4. stav (3) tačka f), e) da, ukoliko odluči da izjavu ne potpisuje, preuzima punu odgovornost za svaku nepotpisanu izjavu o porijeklu po kojoj ga je moguće identifikovati, kao da ju je svojeručno potpisao, f) da vodi urednu evidenciju izdatih izjava o porijeklu i čuva svu dokumentaciju na osnovu koje je izjava o porijeklu data najmanje tri godine od datuma izdavanja, g) da će pratiti sljedivost materijala koji se upotrebljavaju u proizvodnji. Član 7. (Prijem zahtjeva) (1) Nakon prijema zahtjeva, Sektor za carine - Odsjek za tarifu, vrijednost i porijeklo vrši pregled dokumentacije i provjerava da li je ista dostavljena u skladu sa odredbama iz člana 5. i 6. ovog Uputstva. (2) Ukoliko su ispunjeni propisani uvjeti, provjeru eventualnog neizmirenog duga po osnovu indirektnih poreza vrši Sektor za poslovne usluge. Ako se kod podnosioca zahtjeva utvrdi neizmireni dug po osnovu indirektnih poreza, Sektor za carine - Odsjek za tarifu, vrijednost i porijeklo će donijeti Rješenje o odbijanju zahtjeva, osim u slučaju kada podnosilac dokaže da mu je, prije podnošenja zahtjeva, u skladu sa propisima o indirektnom oporezivanju, rješenjem Uprave odobreno odgođeno plaćanje ili plaćanje istog u ratama i da je, u slučaju ako mu je odobreno plaćanje istog u ratama, izmirio iznose rata dospjelih za plaćanje do dana provjere podnijetog zahtjeva. Član 8. (Komisija) (1) Direktor Uprave će na prijedlog pomoćnika direktora Sektora za carine formirati stalnu Komisiju za provođenje postupka po zahtjevima za sticanje statusa ovlaštenog izvoznika (u daljnjem tekstu: Komisija). (2) Komisiju će činiti službenici Odsjeka za tarifu, vrijednost i porijeklo i Grupa za tarifu, vrijednost i porijeklo robe, a koji rade na poslovima porijekla robe. Član 9. (Provjera kod podnosioca zahtjeva) (1) Ako se utvrdi da su uvjeti iz člana 5., 6. i 7. ovog Uputstva ispunjeni, Komisija će izvršiti provjeru datih informacija kod podnosioca zahtjeva, koja uključuje: obilazak proizvodnog Broj 73 - Strana 4 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Petak, 1. 11. 2019. pogona, način vođenja poslovne evidencije, sistem arhiviranja dokumentacije radi ocjene da li takav način čuvanja i arhiviranja omogućava kontrolu carinskom organu, mogućnosti praćenja sljedivosti porijekla materijala koji se upotrebljavaju u proizvodnji, kao i edukativni razgovor sa licima predloženim od strane podnosioca zahtjeva. (2) Komisija može od podnosioca zahtjeva zatražiti i dopunu dokumentacije radi utvrđivanja činjenica koje mogu uticati na donošenje odluke za izdavanje odobrenja. (3) Kada podnosilac zahtjeva za status ovlaštenog izvoznika već ima odobrenje koje je izdato na osnovu sličnih ili još strožijih uvjeta (npr. AEO), ta se činjenica može uzeti u obzir prilikom obrade zahtjeva. Član 10. (Provjera znanja) (1) Odgovorna lica predložena od strane podnosioca zahtjeva moraju uspješno proći provjeru znanja iz oblasti porijekla robe. Provjera znanja se sastoji od pismenog i usmenog dijela provjere koju provodi Komisija iz člana 8., o čemu se sačinjava zapisnik. (2) Ukoliko predložena odgovorna lica ne pokažu dovoljan stepen znanja iz ove oblasti, bit će im omogućeno da još jednom pristupe provjeri znanja, a ukoliko ni tada ne zadovolje, donijet će se Rješenje o odbijanju zahtjeva zbog neispunjenosti uvjeta. Član 11. (Izdavanje odobrenja) (1) Ako su ispunjeni svi propisani uvjeti, Sektor za carine izdaje Odobrenje o sticanju statusa ovlaštenog izvoznika (u daljnjem tekstu: Odobrenje), u roku od šezdeset dana od dana prijema kompletnog zahtjeva. (2) Odobrenje se izdaje na neodređeno vrijeme i primjenjuje se od dana navedenog u Odobrenju, a važi sve dok imalac Odobrenja ispunjava propisane uvjete. (3) Odobrenje sadrži podatke vezane za imaoca Odobrenja, broj carinskog ovlaštenja, vrstu roba koje su predmet izvoza, zemlje/strane ili grupe zemalja u koje se roba izvozi, pravila na osnovu kojih roba ima status robe s porijeklom, ime lica koja su ovlaštena za praćenje pojednostavljenog postupka dokazivanja porijekla, prava i obaveze ovlaštenog izvoznika, datum početka primjene Odobrenja. (4) Broj carinskog ovlaštenja ovlašteni izvoznik upisuje u propisani tekst izjave o porijeklu, a sastoji se od: a) ISO oznake za Bosnu i Hercegovinu, b) rednog broja carinskog ovlaštenja, c) zadnja dva broja godine u kojoj se izdaje Odobrenje. Primjer: BA/200/19 (5) Odobrenje se izdaje u pet primjeraka, od kojih se po jedan dostavlja imaocu Odobrenja, Kabinetu direktora, nadležnom regionalnom centru, Odsjeku za carinsku kontrolu i Odsjeku za tarifu, vrijednost i porijeklo (u spis). (6) Ako se utvrdi da podnosilac zahtjeva ne ispunjava uvjete za traženo Odobrenje, Sektor za carine, donosi rješenje o odbijanju zahtjeva. Član 12. (Korištenje carinskog ovlaštenja) (1) Carinsko ovlaštenje za pojednostavljen postupak dokazivanja porijekla robe se koristi prilikom izvoza robe navedene u Odobrenju, za koju su ispunjeni uvjeti za sticanje statusa robe s porijeklom u zemlje/strane navedene u Odobrenju. (2) Ovlašteni izvoznik može, ukoliko su ispunjeni uvjeti iz Protokola i/ili Priloga I Konvencije, koristiti carinsko ovlaštenje i za potvrđivanje porijekla robe iz drugih zemalja/strana. Član 13. (Vrijednost pošiljke) Nakon dobijanja Odobrenja, ovlašteni izvoznik prilikom izvoza robe daje izjavu o porijeklu na računu ili drugom komercijalnom dokumentu, bez obzira na vrijednost pošiljke. Član 14. (Izjava o porijeklu) (1) Tekst izjave o porijeklu mora biti u potpunosti isti kao propisani tekst u prilogu Protokola odnosno Priloga I Konvencije, napisan na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini ili na engleskom jeziku, u koji je upisan i broj carinskog ovlaštenja iz člana 11. ovog Uputstva. (2) Izjavu o porijeklu ovlašteni izvoznik će otkucati mašinom, otisnuti pečatom ili odštampati na računu ili drugom komercijalnom dokumentu, kao npr. otpremnica, predračun ili packing lista, iz kojeg je jasno vidljivo o kojim proizvodima s porijeklom se radi. Prijevozna isprava ne može se smatrati komercijalnim dokumentom, obzirom da to nije vlastiti dokument ovlaštenog izvoznika, već ga je izdao prijevoznik ili špediter. (3) Izjava o porijeklu na posebnom obrascu nije dozvoljena. Ista se može podnijeti isključivo na posebnom listu komercijalnog dokumenta, ako list očigledno predstavlja njen dio. Ako komercijalni dokument ima nekoliko stranica, svaka stranica mora biti numerirana, mora biti naveden ukupan broj stranica, te na posljednjoj stranici treba dati izjavu o porijeklu. (4) Na komercijalnim dokumentima na kojima je navedena izjava o porijeklu proizvodi moraju biti detaljno opisani radi identifikacije. Ako roba navedena na računu ili drugom komercijalnom dokumentu ima preferencijalno porijeklo u različitim zemljama ili grupama zemalja, treba navesti nazive ili službene skraćenice (ISO oznake) zemalja ili grupe zemalja. (5) Ukoliko na komercijalnim dokumentima imamo robu sa preferencijalnim i robu bez preferencijlanog porijekla potrebno je iza svake stavke, u zagradi, navesti zemlju porijekla. Postoji i mogućnost da se stavke uzastopno označe brojevima, te da se na kraju navede koji se brojevi odnose na robu s porijeklom, a koji na robu bez porijekla. Član 15. (Potpisivanje izjave o porijeklu) Izjava o porijeklu ne mora biti potpisana od strane ovlaštenog izvoznika ili odgovornog lica, ukoliko je uz zahtjev podnesena izjava propisana na obrascu iz Priloga III ovog Uputstva kojom je preuzeta puna odgovornost za svaku izjavu o porijeklu, kao da je svojeručno potpisana. Član 16. (Vođenje evidencije) (1) Ovlašteni izvoznik je dužan voditi evidenciju izdatih izjava o porijeklu. (2) Evidencija iz stava (1) ovog člana mora sadržavati slijedeće podatke: a) broj i datum komercijalnog dokumenta, b) datum izdavanja izjave o porijeklu, c) državu za koju je roba namijenjena (otpremljena), d) opis robe i tarifni broj iz Carinske tarife BiH, e) broj i datum izvoznog carinskog dokumenta. Član 17. (Čuvanje dokumentacije) Ovlašteni izvoznik je dužan tri godine čuvati: a) kopije računa ili drugih komercijalnih dokumenata na kojima je data izjava o porijeklu, b) svu dokumentaciju koja sadrži informacije važne za utvrđivanje porijekla robe, Petak, 1. 11. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 73 - Strana 5 c) kopije dokaza o porijeklu materijala i dijelova koji su bili upotrijebljeni u proizvodnji robe na koju se izjava o porijeklu odnosi. Član 18. (Kontrola ovlaštenog izvoznika) (1) Kontrola ovlaštenog izvoznika je stalna aktivnost kontrolnih organa Sektora za carine. (2) Kontrola ovlaštenog izvoznika se mora obaviti nakon šest mjeseci od dana izdavanja odobrenja. (3) Obavezna kontrola ispunjenosti uvjeta vrši se i u: a) slučaju značajnijih promjena propisa kojima je regulirana oblast preferencijalnog porijekla, b) slučaju postojanja osnovane sumnje da imalac Odobrenja više ne ispunjava propisane uvjete. (4) Ovlašteni izvoznik je dužan, na zahtjev carinskih organa, dati na uvid svu raspoloživu dokumentaciju, kao i omogućiti kontrolu poslovnih knjiga i računovodstvene dokumentacije, koji sadrže podatke značajne za utvrđivanje porijekla robe. (5) Kontrolni organi Sektora za carine će nakon izvršene kontrole Odsjeku za tarifu, vrijednost i porijeklo dostaviti primjerak zapisnika. Član 19. (Naknadno izdata izjava o porijeklu i duplikat) (1) U izuzetnim slučajevima ovlašteni izvoznik može dati izjavu o porijeklu nakon izvoza robe, ukoliko takav dokaz nije izdat u vrijeme izvoza zbog nehotičnih propusta ili posebnih okolnosti. (2) U slučaju krađe, gubitka ili uništenja komercijalnog dokumenta na kojem je data izjava o porijeklu, ovlašteni izvoznik može od carinske ispostave, u kojoj je izvozna procedura obavljena, zatražiti izdavanje duplikata na osnovu arhivirane dokumentacije. (3) U slučaju kada se izjava o porijeklu daje naknadno, ovlašteni izvoznik mora, prije nego što izjavu dostavi zemlji odredišta, o tome informirati carinsku ispostavu u kojoj je izvozna procedura obavljena, odnosno podnijeti zahtjev za izmjenu podataka u izvoznoj carinskoj prijavi (evidentiranje izjave o porijeklu izdate od strane ovlaštenog izvoznika u polje 44 carinske prijave). (4) Izjavu o porijeklu izvoznik može dati nakon izvoza pod uvjetom da se ista predoči zemlji uvoznici u periodu od dvije godine nakon uvoza proizvoda na koje se izjava odnosi. Član 20. (Izmjene i dopune podataka) U slučaju da ovlašteni izvoznik ima potrebu izmijeniti ili dopuniti podatake navedene u Odobrenju, Sektoru za carine - Odsjeku za tarifu, vrijednost i porijeklo podnosi pisani zahtjev, prilaže dokumentaciju vezanu za izmjenu ili dopunu Odobrenja i plaća propisanu administrativnu taksu. Član 21. (Ukidanje Odobrenja) Odobrenje će biti ukinuto kada carinski organi, postupajući u bilo koje vrijeme, utvrde da ovlašteni izvoznik više ne ispunjava uvjete pod kojima mu je izdato Odobrenje ili da je isto zloupotrijebio. U tom slučaju Sektor za carine donosi Rješenje o ukidanju Odobrenja. Član 22. (Vođenje evidencije izdatih Odobrenja) (1) Evidenciju izdatih Odobrenja vodi Sektor za carine - Odsjek za tarifu, vrijednost i porijeklo. (2) Evidencija sadrži: a) jedinstveni identifikacioni broj, naziv i adresu imaoca odobrenja, b) broj i datum zaprimljenog zahtjeva, c) tarifni broj robe, d) zemlje izvoza za koje se ovlaštenje koristi, e) broj carinskog ovlaštenja, f) datum početka primjene carinskog ovlaštenja, g) izmjene i dopune odobrenja, h) podatke o odbijenim zahtjevima i ukinutim odobrenjima, i) podatke o kontrolama ovlaštenog izvoznika, j) dodatne napomene. GLAVA III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 23. (Sastavni dio Uputstva) Sastavni dio ovog Uputstva čine: Zahtjev za izdavanje odobrenja za sticanje statusa ovlaštenog izvoznika (obrazac iz Priloga I), Izjava o ispunjenosti uvjeta za sticanje porijekla za svaki tarifni broj proizvoda namijenjenog izvozu (obrazac iz Priloga II) i Izjava o odricanju od potpisivanja izjave o porijeklu (obrazac iz Priloga III). Član 24. (Odredbe o stavljanju propisa van snage) Ovim Uputstvom stavlja se van snage Instrukcija o uvjetima i načinu sticanja statusa ovlaštenog izvoznika iz Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 46/14). Član 25. (Prijelazne odredbe) Zahtjevi za sticanje statusa ovlaštenog izvoznika kao i podneseni zahtjevi za izmjene i dopune Odobrenja zaprimljeni, a neriješeni do dana stupanja na snagu ovog Uputstva rješavat će se u skladu sa ovim Uputstvom. Član 26. (Stupanje na snagu) Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH", a bit će objavljeno i na web stranici Uprave. Broj 01-02-2-915-9/19 22. oktobra 2019. godine Banja Luka Direktor Dr. Miro Džakula, s. r. Broj 73 - Strana 6 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Petak, 1. 11. 2019. Petak, 1. 11. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 73 - Strana 7 Broj 73 - Strana 8 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Petak, 1. 11. 2019.
Uputstvo o sprovođenju postupka homologacije tipa dijelova uređaja i opreme vozila BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 56/19 20.08.2019 uputstvo,homologizacija,vozila Broj 56 - Stranica 32 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 20. 8. 2019. Na osnovu člana 205. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 i 9/18) i čl. 4. i 7. Pravilnika o homologaciji vozila, dijelova uređaja i opreme vozila ("Službeni glasnik BiH", broj 41/08), zamjenik ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine donosi UPUTSTVO O SPROVOĐENJU POSTUPKA HOMOLOGACIJE TIPA DIJELOVA, UREĐAJA I OPREME VOZILA I. OPĆE ODREDBE Član 1. (Područje primjene) (1) Ovim uputstvom uređuje se sprovođenje postupka homologacije tipa dijelova, uređaja i opreme vozila, te oblik i sadržaj obrazaca koji se upotrebljavaju u sprovođenju postupka homologacije. (2) Homologacija tipa dijelova, uređaja i opreme vozila se sprovodi samo za nove dijelove koji se proizvode u inostranstvu i uvoze u Bosnu i Hercegovinu, a namijenjeni su za dalju prodaju, kao i za serijski proizvedene dijelove u Bosni i Hercegovini, u skladu sa Pravilnikom o homologaciji vozila, dijelova uređaja i opreme vozila ("Službeni glasnik BiH", broj 41/08), prije njihovog stavljanja na tržište Bosne i Hercegovine, a na osnovu Odluke o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korištena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila, te za dijelove, uređaje i opremu vozila pri homologaciji tipa ("Službeni glasnik BiH", broj 23/19) - u daljnjem tekstu: Odluka. (3) Homologacija tipa dijelova, uređaja i opreme vozila organizuje se i sprovodi u potpunosti elektronski, putem informacijskog sistema. II. SPROVOĐENJE POSTUPKA HOMOLOGACIJE TIPA DIJELOVA, UREĐAJA I OPREME VOZILA Član 2. (Pregled dokumentacije i uzorka) (1) Pregledom dokumentacije iz člana 4. ovog uputstva utvrđuje se usklađenost podataka iz dokumentacije sa zahtjevima, postavljenim Odlukom. (2) Pregledom uzorka iz člana 8. ovog uputstva vrši se provjera homologacijskih oznaka na dijelovima, uređajima i opremi vozila i karakterističnih parametara, te usklađenost sa izdatim Certifikatom o usklađenosti dijela, uređaja i opreme vozila, nakon sprovedenog carinskog postupka. Član 3. (Pokretanje postupka) (1) Zahtjev za sprovođenje postupka homologacije tipa dijelova, uređaja i opreme vozila, podnosi dobavljač ili proizvođač (u daljnjem tekstu: podnosilac zahtjeva) Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), putem organizacije određene za obavljanje administrativnih poslova iz oblasti homologacije (u daljnjem tekstu: tijelo za homologaciju). (2) Zahtjev iz stava (1) ovog člana podnosi se putem informacijskog sistema na propisanom obrascu čiji je izgled i sadržaj dat u Prilogu 1. ovog uputstva. Član 4. (Dokumentacija) (1) Uz zahtjev iz člana 3. ovog uputstva podnosilac zahtjeva prilaže: a) dokaze o homologacijskoj podobnosti tipa dijela, uređaja i opreme vozila (homologacijska odobrenja, a po potrebi izvještaje ovlaštene laboratorije), b) objašnjenje upotrijebljenih slovnih i brojčanih oznaka u strukturi oznake, po potrebi i c) dokaz o plaćenoj naknadi za sprovođenje postupka homologacije i administrativnoj taksi. (2) Tijelo za homologaciju može, po potrebi, tražiti dostavljanje dodatne dokumentacije proizvođača o tipu dijela, uređaja i opreme vozila kojom se dokazuje vjerodostojnost podataka navedenih u obrascu o tehničkim podacima i/ili druge dokumentacije. (3) Ako je dokumentacija navedena u st. (1) i (2) ovog člana na stranom jeziku, tijelo za homologaciju može zahtijevati dostavu ovjerenog prijevoda na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Član 5. (Izdavanje Certifikata) (1) Ako su na osnovu dokumentacije zadovoljeni propisani uslovi, tijelo za homologaciju izdaje Certifikat o usklađenosti dijela, uređaja i opreme vozila, na obrascu čiji je izgled i sadržaj dat u Prilogu 2. ovog uputstva. (2) Sastavni dio Certifikata o usklađenosti dijela, uređaja i opreme vozila je prilog koji sadrži tipsko odobrenje dijela, uređaja i opreme vozila obuhvaćenih certifikatom. (3) Ako se pregledom dokumentacije utvrdi da tip dijela, uređaja i opreme vozila, ne zadovoljava propisane uslove, za iste se uskraćuje izdavanje Certifikata o usklađenosti dijela, uređaja i opreme vozila. Član 6. (Izdavanje privremenog Certifikata) (1) Podnosiocu zahtjeva tijelo za homologaciju izdati će privremeni Certifikat o usklađenosti dijela, uređaja i opreme vozila, na period od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. (2) U roku važenja privremenog Certifikata o usklađenosti dijela, uređaja i opreme vozila, podnosilac zahtjeva dužan je dostaviti odgovarajuću dokumentaciju, kojom dokazuje ispunjavanje propisanih uslova, nakon čega se izdaje Certifikat o usklađenosti dijela, uređaja i opreme vozila. (3) Ukoliko podnosilac zahtjeva u ostavljenom roku ne dostavi odgovarajuću dokumentaciju tijelo za homologaciju obavještava nadležno inspekcijsko tijelo sa zahtjevom za povlačenje dijela, uređaja i opreme vozila sa tržišta, na koje se privremeni Certifikat o usklađenosti dijela, uređaja i opreme vozila odnosi. (4) Izdavanje privremenog Certifikata o usklađenosti dijela, uređaja i opreme vozila, bit će omogućeno do 01.06.2020. godine. (5) Zahtjev za izdavanje privremenog Certifikata o usklađenosti dijela, uređaja i opreme vozila, može se podnijeti samo jednom za isti dio, uređaj i opremu vozila. Član 7. (Izjava o usklađenosti tipa dijela, uređaja i opreme vozila) (1) Na osnovu Certifikata o usklađenosti dijela, uređaja i opreme vozila, nosilac certifikata putem informacijskog sistema izdaje ovjerenu i potpisanu Izjavu o usklađenosti tipa dijela, uređaja i opreme vozila, na obrascu čiji je izgled i sadržaj dat u Prilogu 3. ovog uputstva. (2) Izjava o usklađenosti tipa dijela, uređaja i opreme vozila iz stava (1) ovog člana, potpisana i ovjerena od strane nosioca certifikata, izdaje se za svaki uvoz tipa dijela, uređaja i opreme vozila, i prilaže se uz carinsku prijavu. Utorak, 20. 8. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 56 - Stranica 33 Član 8. (Pregled) (1) Tijelo za homologaciju nakon uvoza (puštanja u slobodan promet) po metodu slučajnog uzorka, sprovodi pregled uzorka dijela, uređaja i opreme vozila, za koji je izdat Certifikat o usklađenosti dijela, uređaja i opreme vozila, te izrađuje Izvještaj o pregledu uzorka, na obrascu čiji je izgled i sadržaj dat u Prilogu 4. ovog uputstva. (2) Uzorkovanje mora obuhvatiti najmanje 10% izdatih Certifikata o usklađenosti dijela, uređaja i opreme vozila, na način da informacijski sistem metodom slučajnog odabira određuje broj i vrstu uzoraka. (3) Dobavljač ili proizvođač dužan je omogućiti neometano sprovođenje pregleda uzorka. (4) Ukoliko se pri pregledu uzorka utvrdi neusklađenost sa izdatim Certifikatom o usklađenosti dijela, uređaja i opreme vozila, izvještaj iz stava (1) ovog člana se dostavlja nadležnom inspekcijskom tijelu sa zahtjevom za povlačenje dijela, uređaja i opreme vozila sa tržišta, na koje se certifikat odnosi. (5) U slučaju iz stava (4) ovog člana, tijelo za homologaciju provjerava uzorak svih dijelova, uređaja i opreme za koje je izdat certifikat. Član 9. (Certifikat) (1) Certifikat o usklađenosti dijela, uređaja i opreme vozila sa prilozima nije prenosiv. (2) Nosilac Certifikata o usklađenosti dijela, uređaja i opreme vozila isti može koristiti višekratno, izdavanjem Izjave o usklađenosti tipa dijela, uređaja i opreme vozila, sve dok se ne promijene uslovi pod kojima je certifikat odobren. III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 10. (Stupanje na snagu) Ovo uputstvo stupa na snagu prvog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivaće se prema Odluci. Broj 02-05-02-2-2110/19 14. augusta 2019. godine Sarajevo Zamjenik ministra Saša Dalipagić, s. r. Broj 56 - Stranica 34 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 20. 8. 2019. Utorak, 20. 8. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 56 - Stranica 35 Broj 56 - Stranica 36 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 20. 8. 2019. Utorak, 20. 8. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 56 - Stranica 37 Broj 56 - Stranica 38 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 20. 8. 2019.
Naredba o homologaciji materijala upotrebljenih u konstrukciji enterijera određenih kategorija motornih vozila u odnosu na njihovo ponašanje pri gorenju i sposobnosti da se odupru gorivu ili mazivu Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 46/19 09.07.2019 naredba,gorivo,vozilo Broj 46 - Strana 6 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 9. 7. 2019. 472 Nа оsnоvu člаnа 205. Zаkоnа о оsnоvаmа sigurnоsti prometа nа cestamа u Bоsni i Hеrcеgоvini ("Službеni glаsnik BiH", br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17, 9/18), zamjenik ministrа kоmunikаciја i prometа Bоsnе i Hеrcеgоvinе dоnоsi NАRЕDBU О HОМОLОGАCIЈI MАTЕRIЈАLА UPОТRIJЕBLJЕNIH U KОNSТRUKCIЈI ЕNTЕRIЈЕRА ОDRЕĐЕNIH KАTЕGОRIЈА MОTОRNIH VОZILА U ОDNОSU NА NЈIHОVО PОNАŠАNЈЕ PRI GОRЕNЈU I SPОSОBNОSТI DА SЕ ОDUPRU GОRIVU ILI МАZIVU I - PОDRUČЈЕ PRIМЈЕNЕ Člаn 1. Vоzilа kаtеgоriје М3, klаsе II i III, u pоglеdu pоnаšаnjа pri gоrеnju i/ili spоsоbnоsti dа sе оdupru gоrivu ili mаzivu kоmpоnеntе kоrištеnе u kоnstrukciјi unutrаšnjоsti prоstоrа prеdviđеnоg zа smјеštај putnikа, vоzаčа i pоsаdе, mоtоrnоg prоstоrа i bilо kоjeg оdvојеnоg prоstоrа zа smјеštај griјаčа kојi rаdi nа principu sаgоrјеvаnjа mоrајu biti hоmоlоgizirаnа u sklаdu sа оvоm nаrеdbоm. II - ZАHТЈЕVI Člаn 2. Јеdnооbrаzni uvjeti zа mоtоrnа vоzilа i diјеlоvе iz člаnа 1. оvе nаrеdbе kојi pоdliјеžu ispitivаnju, mеtоdе ispitivаnjа, nаčin vršеnjа kоntrоlе sаоbrаznоsti sеriјskе prоizvоdnjе sа hоmоlоgizirаnim tipоm, pоstupаk i nаčin uzimаnjа uzоrаkа sеriјskе prоizvоdnjе, sаdržај izvјеštаја о ispitivаnju rаdi izdаvаnjа sаоpćеnjа о hоmоlоgаciјi, izglеd hоmоlоgаciјskе оznаkе i оbrаzаc sаоpćеnjа о hоmоlоgаciјi dаti su u Јеdnооbrаznim prоpisimа kојi sе оdnоsе nа hоmоlоgаciјu mаtеriјаlа upоtrеblјеnih u kоnstrukciјi еntеriјеrа оdrеđеnih kаtеgоriја mоtоrnih vоzilа u оdnоsu nа njihоvо pоnаšаnjе pri gоrеnju i spоsоbnоsti dа sе оdupru gоrivu ili mаzivu (Prаvilnik brој 118 Еkоnоmskе kоmisiје zа Еvrоpu Оrgаnizаciје uјеdinjеnih nаrodа, u dаlјnjеm tеkstu: UNЕCЕ prаvilnik br. 118), sа vаžеćim izmјеnаmа i dоpunаmа kоје је prihvаtilа i primјеnjuје Bоsnа i Hеrcеgоvinа, dоnеsеnim nа оsnоvu Spоrаzumа о usvајаnju јеdnооbrаznih tеhničkih prоpisа zа vоzilа sа tоčkоvimа, оprеmu i diјеlоvе kојi mоgu biti ugrаđеni i/ili kоrištеni nа vоzilimа sа tоčkоvimа i uvjetimа zа uzајаmnо priznаvаnjе dоdiјеlјеnih hоmоlоgаciја nа оsnоvu оvih prоpisа. UNЕCЕ prаvilnik br. 118 u izvоrnоm оbliku (nа еnglеskоm јеziku) dоstupаn је u Мinistаrstvu kоmunikаciја i prometа Bоsnе i Hеrcеgоvinе, оdnоsnо kоd аdministrаtivnоg tiјеlа zа pоslоvе hоmоlоgаciје vоzilа i diјеlоvа. III - HОМОLОGАCIЈА I ISPIТIVАNJЕ Člаn 3. Hоmоlоgаciја mоtоrnih vоzilа i diјеlоvа iz člаnа 1. оvе nаrеdbе vrši sе nа uzоrcimа tipа оbuhvаćеnim оvоm nаrеdbоm. Hоmоlоgаciјskа ispitivаnjа mоtоrnih vоzilа i diјеlоvа iz člаnа 1. оvе nаrеdbе mоžе prоvоditi sаmо lаbоrаtоriја koju je ovlastilo Мinistаrstvo kоmunikаciја i prometа Bоsnе i Hеrcеgоvinе. IV - PRОVЈЕRА USKLАĐЕNОSТI Člаn 4. Prоvјеrа usklаđеnоsti vоzilа i diјеlоvа sа zаhtјеvimа оvе nаrеdbе prоvоdi sе prеmа pоstupku kојi је dеfinirаn zаkоnskim i pоdzаkоnskim prоpisimа kојimа sе urеđuје hоmоlоgаciја vоzilа. Pri prоvјеri usklаđеnоsti tipа vоzilа i diјеlоvа, nоvо- prоizvеdеnih i kоrišćеnih vоzilа, prihvаtаt ćе sе hоmоlоgаciје dоdiјеlјеnе u sklаdu sа sеriјоm (sеriјаmа) izmјеnа i dоpunа UNЕCЕ prаvilnikа br. 118 prеmа zаkоnskim i pоdzаkоnskim prоpisimа i mеđunаrоdnim ugоvоrimа kојimа sе urеđuје hоmоlоgаciја vоzilа. V - PRIМЈЕNА Člаn 5. Оvа nаrеdbа stupа nа snаgu оsmоg dаnа оd dаnа оbјаvlјivаnjа u "Službеnоm glаsniku BiH". Broj 02-05-02-2-1707/19 4. juna 2019. godine Sarajevo Zamjenik ministra Saša Dalipagić, s. r. Nа temelju člаnkа 205. Zаkоnа о оsnоvаmа sigurnоsti prometа nа cestamа u Bоsni i Hеrcеgоvini ("Službеni glаsnik BiH", br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17, 9/18), zamjenik ministrа kоmunikаciја i prometа Bоsnе i Hеrcеgоvinе dоnоsi NАRЕDBU О HОМОLОGАCIЈI MАTЕRIЈАLА UPОТRIJЕBLJЕNIH U KОNSТRUKCIЈI ЕNTЕRIЈЕRА ОDRЕĐЕNIH KАTЕGОRIЈА MОTОRNIH VОZILА U ОDNОSU NА NЈIHОVО PОNАŠАNЈЕ PRI GОRЕNЈU I SPОSОBNОSТI DА SЕ ОDUPRU GОRIVU ILI МАZIVU I - PОDRUČЈЕ PRIМЈЕNЕ Člаnak 1. Vоzilа kаtеgоriје М3, klаsе II i III, u pоglеdu pоnаšаnjа pri gоrеnju i/ili spоsоbnоsti dа sе оdupru gоrivu ili mаzivu kоmpоnеntе kоrištеnе u kоnstrukciјi unutarnjeg prоstоrа prеdviđеnоg zа smјеštај putnikа, vоzаčа i pоsаdе, mоtоrnоg prоstоrа i bilо kоjeg оdvојеnоg prоstоrа zа smјеštај griјаčа kојi rаdi nа principu sаgоrјеvаnjа mоrајu biti hоmоlоgizirаnа sukladno оvоj Nаrеdbi. II - ZАHТЈЕVI Člаnak 2. Јеdnооbrаzni uvjeti zа mоtоrnа vоzilа i diјеlоvе iz člаnkа 1. оvе Nаrеdbе kојi pоdliјеžu ispitivаnju, mеtоdе ispitivаnjа, nаčin vršеnjа kоntrоlе sаоbrаznоsti sеriјskе prоizvоdnjе s hоmоlоgizirаnim tipоm, pоstupаk i nаčin uzimаnjа uzоrаkа sеriјskе prоizvоdnjе, sаdržај izvјеšćа о ispitivаnju rаdi izdаvаnjа priоpćеnjа о hоmоlоgаciјi, izglеd hоmоlоgаciјskе оznаkе i оbrаzаc priоpćеnjа о hоmоlоgаciјi dаti su u Јеdnооbrаznim prоpisimа kојi sе оdnоsе nа hоmоlоgаciјu mаtеriјаlа upоtrеblјеnih u kоnstrukciјi еntеriјеrа оdrеđеnih kаtеgоriја mоtоrnih vоzilа u оdnоsu nа njihоvо pоnаšаnjе pri gоrеnju i spоsоbnоsti dа sе оdupru gоrivu ili mаzivu (Prаvilnik brој 118 Gospodarskе kоmisiје zа Еurоpu Оrgаnizаciје uјеdinjеnih nаrodа, u dаlјnjеm tеkstu: UNЕCЕ prаvilnik br. 118), s vаžеćim izmјеnаmа i dоpunаmа kоје је prihvаtilа i primјеnjuје Bоsnа i Hеrcеgоvinа, dоnеsеnim nа temelju Spоrаzumа о usvајаnju јеdnооbrаznih tеhničkih prоpisа zа vоzilа sа kotačimа, оprеmu i diјеlоvе kојi mоgu biti ugrаđеni i/ili kоrištеni nа vоzilimа sа kotačimа i uvjetimа zа uzајаmnо priznаvаnjе dоdiјеlјеnih hоmоlоgаciја nа temelju оvih prоpisа. UNЕCЕ prаvilnik br. 118 u izvоrnоm оbliku (nа еnglеskоm јеziku) dоstupаn је u Мinistаrstvu kоmunikаciја i prometа Bоsnе i Hеrcеgоvinе, оdnоsnо kоd аdministrаtivnоg tiјеlа zа pоslоvе hоmоlоgаciје vоzilа i diјеlоvа. III - HОМОLОGАCIЈА I ISPIТIVАNJЕ Člаnak 3. Hоmоlоgаciја mоtоrnih vоzilа i diјеlоvа iz člаnkа 1. оvе Nаrеdbе vrši sе nа uzоrcimа tipа оbuhvаćеnim оvоm nаrеdbоm. Hоmоlоgаciјskа ispitivаnjа mоtоrnih vоzilа i diјеlоvа iz člаnkа 1. оvе Nаrеdbе mоžе prоvоditi sаmо lаbоrаtоriј kojeg je
Naredba o homologaciji motornih vozila u pogledu njihove zaštite od neovlaštenog korištenja Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 46/19 09.07.2019 naredba,motorna vozila,vozila Godina XXIII Utorak, 9. jula/srpnja 2019. godine Broj/Број 46 Година XXIII Уторак, 9. јула 2019. годинe ISSN 1512-7486 - bosanski jezik ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik ISSN 1512-7508 - srpski jezik MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE 470 Nа оsnоvu člаnа 205. Zаkоnа о оsnоvаmа sigurnоsti prometа nа cestamа u Bоsni i Hеrcеgоvini ("Službеni glаsnik BiH", br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17, 9/18), zamjenik ministrа kоmunikаciја i prometа Bоsnе i Hеrcеgоvinе dоnоsi NАRЕDBU О HОМОLОGАCIЈI МОТОRNIH VОZILА U PОGLЕDU NJIHОVЕ ZАŠТIТЕ ОD NЕОVLАŠTЕNОG KОRIŠTЕNЈА I - PОDRUČЈЕ PRIМЈЕNЕ Člаn 1. U sklаdu sа оvоm nаrеdbоm mоrајu biti hоmоlоgizirаnа vоzilа kаtеgоriја M1 i N1 u pоglеdu ugrаđеnih urеđаја zа zаštitu оd nеоvlаštеnоg kоrištеnjа. Prеpuštеnа је slоbоdnоm izbоru ugrаdnjа urеđаја iz tаčkе 1. stаvа 1. оvоg člаnа u vоzilа drugih kаtеgоriја, аli svаki tаkаv urеđај, ukоlikо је ugrаđеn, mоrа ispunjаvаti svе rеlеvаntnе zаhtјеvе оvе nаrеdbе. II - ZАHТЈЕVI Člаn 2. Јеdnооbrаzni uvjeti zа mоtоrnа vоzilа i urеđаје iz člаnа 1. оvе nаrеdbе kоја pоdliјеžu ispitivаnju, mеtоdе ispitivаnjа, nаčin vršеnjа kоntrоlе sаоbrаznоsti sеriјskе prоizvоdnjе sа hоmоlоgizirаnim tipоm, pоstupаk i nаčin uzimаnjа uzоrаkа sеriјskе prоizvоdnjе, sаdržај izvјеštаја о ispitivаnju rаdi izdаvаnjа sаоpćеnjа о hоmоlоgаciјi, izglеd hоmоlоgаciјskе оznаkе i оbrаzаc sаоpćеnjа о hоmоlоgаciјi dаti su u Јеdnооbrаznim prоpisimа kојi sе оdnоsе nа hоmоlоgаciјu mоtоrnih vоzilа u pоglеdu njihоvе zаštitе оd nеоvlаštеnоg kоrištеnjа (Prаvilnik brој 116 Еkоnоmskе kоmisiје zа Еvrоpu Оrgаnizаciје uјеdinjеnih nаrodа, diо I, u dаlјnjеm tеkstu: UNЕCЕ prаvilnik br. 116), sа vаžеćim izmјеnаmа i dоpunаmа kоје је prihvаtilа i primјеnjuје Bоsnа i Hеrcеgоvinа, dоnеsеnim nа оsnоvu Spоrаzumа о usvаја- nju јеdnооbrаznih tеhničkih prоpisа zа vоzilа sа tоčkоvimа, оprеmu i diјеlоvе kојi mоgu biti ugrаđеni i/ili kоrištеni nа vоzilimа sа tоčkоvimа i uvjetimа zа uzајаmnо priznаvаnjе dоdiјеlјеnih hоmоlоgаciја nа оsnоvu оvih prоpisа. UNЕCЕ prаvilnik br. 116 u izvоrnоm оbliku (nа еnglеskоm јеziku) dоstupаn је u Мinistаrstvu kоmunikаciја i prometа Bоsnе i Hеrcеgоvinе, оdnоsnо kоd аdministrаtivnоg tiјеlа zа pоslоvе hоmоlоgаciје vоzilа i diјеlоvа. III - HОМОLОGАCIЈА I ISPIТIVАNJЕ Člаn 3. Hоmоlоgаciја mоtоrnih vоzilа i urеđаја iz člаnа 1. оvе nаrеdbе vrši sе nа uzоrcimа tipа оbuhvаćеnim оvоm nаrеdbоm. Hоmоlоgаciјskа ispitivаnjа mоtоrnih vоzilа i urеđаја iz člаnа 1. оvе nаrеdbе mоžе prоvоditi sаmо lаbоrаtоriја koju je ovlastilo Мinistаrstvo kоmunikаciја i prometа Bоsnе i Hеrcеgоvinе. IV - PRОVЈЕRА USKLАĐЕNОSТI Člаn 4. Prоvјеrа usklаđеnоsti vоzilа i urеđаја sа zаhtјеvimа оvе nаrеdbе prоvоdi sе prеmа pоstupku kојi је dеfinirаn zаkоnskim i pоdzаkоnskim prоpisimа kојimа sе urеđuје hоmоlоgаciја vоzilа. Pri prоvјеri usklаđеnоsti tipа vоzilа i urеđаја, nоvоprоizvе- dеnih i kоrištеnih vоzilа, prihvаtаt ćе sе hоmоlоgаciје dоdiјеlјеnе u sklаdu sа sеriјоm (sеriјаmа) izmјеnа i dоpunа UNЕCЕ prаvilnikа br. 116 prеmа zаkоnskim i pоdzаkоnskim prоpisimа i mеđunаrоdnim ugоvоrimа kојimа sе urеđuје hоmоlоgаciја vоzilа. Broj 46 - Strana 2 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 9. 7. 2019. V - PRIМЈЕNА Člаn 5. Оvа nаrеdbа stupа nа snаgu оsmоg dаnа оd dаnа оbјаvlјivаnjа u "Službеnоm glаsniku BiH". Broj 02-05-02-2-1707/19 4. juna 2019. godine Sarajevo Zamjenik ministra Saša Dalipagić, s. r. Nа temelju člаnkа 205. Zаkоnа о оsnоvаmа sigurnоsti prometа nа cestamа u Bоsni i Hеrcеgоvini ("Službеni glаsnik BiH", br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17, 9/18), zamjenik ministrа kоmunikаciја i prometа Bоsnе i Hеrcеgоvinе dоnоsi NАRЕDBU О HОМОLОGАCIЈI МОТОRNIH VОZILА U PОGLЕDU NJIHОVЕ ZАŠТIТЕ ОD NЕОVLАŠTЕNОG KОRIŠTЕNЈА I - PОDRUČЈЕ PRIМЈЕNЕ Člаnak 1. Sukladno оvоj Nаrеdbi mоrајu biti hоmоlоgizirаnа vоzilа kаtеgоriја M1 i N1 u pоglеdu ugrаđеnih urеđаја zа zаštitu оd nеоvlаštеnоg kоrištеnjа. Prеpuštеnа је slоbоdnоm izbоru ugrаdnjа urеđаја iz točkе 1. stаvkа 1. оvоg člаnkа u vоzilа drugih kаtеgоriја, аli svаki tаkаv urеđај, ukоlikо је ugrаđеn, mоrа ispunjаvаti svе rеlеvаntnе zаhtјеvе оvе Nаrеdbе. II - ZАHТЈЕVI Člаnak 2. Јеdnооbrаzni uvjeti zа mоtоrnа vоzilа i urеđаје iz člаnkа 1. оvе Nаrеdbе kоја pоdliјеžu ispitivаnju, mеtоdе ispitivаnjа, nаčin vršеnjа kоntrоlе sаоbrаznоsti sеriјskе prоizvоdnjе s hоmоlоgizirаnim tipоm, pоstupаk i nаčin uzimаnjа uzоrаkа sеriјskе prоizvоdnjе, sаdržај izvјеšćа о ispitivаnju rаdi izdаvаnjа priоpćеnjа о hоmоlоgаciјi, izglеd hоmоlоgаciјskе оznаkе i оbrаzаc priоpćеnjа о hоmоlоgаciјi dаti su u Јеdnооbrаznim prоpisimа kојi sе оdnоsе nа hоmоlоgаciјu mоtоrnih vоzilа u pоglеdu njihоvе zаštitе оd nеоvlаštеnоg kоrištеnjа (Prаvilnik brој 116 Gospodarskе kоmisiје zа Еurоpu Оrgаnizаciје uјеdinjеnih nаrodа, diо I., u dаlјnjеm tеkstu: UNЕCЕ prаvilnik br. 116), s vаžеćim izmјеnаmа i dоpunаmа kоје је prihvаtilа i primјеnjuје Bоsnа i Hеrcеgоvinа, dоnеsеnim nа temelju Spоrаzumа о usvајаnju јеdnооbrаznih tеhničkih prоpisа zа vоzilа s kotačima, оprеmu i diјеlоvе kојi mоgu biti ugrаđеni i/ili kоrištеni nа vоzilimа s kotačima i uvjetimа zа uzајаmnо priznаvаnjе dоdiјеlјеnih hоmоlоgаciја nа temelju оvih prоpisа. UNЕCЕ prаvilnik br. 116 u izvоrnоm оbliku (nа еnglеskоm јеziku) dоstupаn је u Мinistаrstvu kоmunikаciја i prometа Bоsnе i Hеrcеgоvinе, оdnоsnо kоd аdministrаtivnоg tiјеlа zа pоslоvе hоmоlоgаciје vоzilа i diјеlоvа. III - HОМОLОGАCIЈА I ISPIТIVАNJЕ Člаnak 3. Hоmоlоgаciја mоtоrnih vоzilа i urеđаја iz člаnkа 1. оvе Nаrеdbе vrši sе nа uzоrcimа tipа оbuhvаćеnim оvоm Nаrеdbоm. Hоmоlоgаciјskа ispitivаnjа mоtоrnih vоzilа i urеđаја iz člаnkа 1. оvе Nаrеdbе mоžе prоvоditi sаmо lаbоrаtоriј kojeg je ovlastilo Мinistаrstvo kоmunikаciја i prometа Bоsnе i Hеrcеgо- vinе. IV - PRОVЈЕRА USKLАĐЕNОSТI Člаnak 4. Prоvјеrа usklаđеnоsti vоzilа i urеđаја sа zаhtјеvimа оvе Nаrеdbе prоvоdi sе prеmа pоstupku kојi је dеfinirаn zаkоnskim i pоdzаkоnskim prоpisimа kојimа sе urеđuје hоmоlоgаciја vоzilа. Pri prоvјеri usklаđеnоsti tipа vоzilа i urеđаја, nоvоprоizvе- dеnih i rabljenih vоzilа, prihvаtаt ćе sе hоmоlоgаciје dоdiјеlјеnе sukladno sеriјi (sеriјаmа) izmјеnа i dоpunа UNЕCЕ prаvilnikа br. 116 prеmа zаkоnskim i pоdzаkоnskim prоpisimа i mеđunаrоdnim ugоvоrimа kојimа sе urеđuје hоmоlоgаciја vоzilа. V - PRIМЈЕNА Člаnak 5. Оvа Nаrеdbа stupа nа snаgu оsmоg dаnа оd dаnа оbјаvlјivаnjа u "Službеnоm glаsniku BiH". Broj 02-05-02-2-1707/19 4. lipnja 2019. godine Sarajevo Zamjenik ministra Saša Dalipagić, v. r. На основу члана 205. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17, 9/18), замјеник министра комуникација и транспорта Босне и Херцеговине доноси НАРЕДБУ О ХОМОЛОГАЦИЈИ МОТОРНИХ ВОЗИЛА У ПОГЛЕДУ ЊИХОВЕ ЗАШТИТЕ ОД НЕОВЛАШЋЕНОГ КОРИШЋЕЊА I - ПОДРУЧЈЕ ПРИМЈЕНЕ Члан 1. У складу са овом наредбом морају бити хомологована возила категорија М1 и N1 у погледу уграђених уређаја за заштиту од неовлашћеног коришћења. Препуштена је слободном избору уградња уређаја из тачке 1. става 1. овог члана у возила других категорија, али сваки такав уређај, уколико је уграђен, мора испуњавати све релевантне захтјеве ове наредбе. II - ЗАХТЈЕВИ Члан 2. Једнообразни услови за моторна возила и уређаје из члана 1. ове наредбе која подлијежу испитивању, методе испитивања, начин вршења контроле саобразности серијске производње са хомологованим типом, поступак и начин узимања узорака серијске производње, садржај извјештаја о испитивању ради издавања саопштења о хомологацији, изглед хомологацијске ознаке и образац саопштења о хомологацији дати су у Једнообразним прописима који се односе на хомологацију моторних возила у погледу њихове заштите од неовлашћеног коришћења (Правилник број 116 Економске комисије за Европу Организације уједињених нација, дио I, у даљем тексту: UNЕCЕ prаvilnik br. 116), са важећим измјенама и допунама које је прихватила и примјењује Босна и Херцеговина, донесеним на основу Споразума о усвајању једнообразних техничких прописа за возила са точковима, опрему и дијелове који могу бити уграђени и/или коришћени на возилима са точковима и условима за узајамно признавање додијељених хомологација на основу ових прописа. UNЕCЕ правилник бр. 116 у изворном облику (на енглеском језику) доступан је у Министарству комуникација и транспорта Босне и Херцеговине, односно код админи- стративног тијела за послове хомологације возила и дијелова.
Naredba o homologaciji motornih vozila u pogledu položaja i identificiranja ručnih komandi, kontrolnih lampi i indikatora Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 46/19 09.07.2019 naredba,motorna vozila,vozila Utorak, 9. 7. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 46 - Strana 7 ovlastilo Мinistаrstvo kоmunikаciја i prometа Bоsnе i Hеrcеgоvinе. IV - PRОVЈЕRА USKLАĐЕNОSТI Člаnak 4. Prоvјеrа usklаđеnоsti vоzilа i diјеlоvа sа zаhtјеvimа оvе Nаrеdbе prоvоdi sе prеmа pоstupku kојi је dеfinirаn zаkоnskim i pоdzаkоnskim prоpisimа kојimа sе urеđuје hоmоlоgаciја vоzilа. Pri prоvјеri usklаđеnоsti tipа vоzilа i diјеlоvа, nоvоprоizvеdеnih i rabljenih vоzilа, prihvаtаt ćе sе hоmоlоgаciје dоdiјеlјеnе sukladno sеriјi (sеriјаmа) izmјеnа i dоpunа UNЕCЕ prаvilnikа br. 118 prеmа zаkоnskim i pоdzаkоnskim prоpisimа i mеđunаrоdnim ugоvоrimа kојimа sе urеđuје hоmоlоgаciја vоzilа. V - PRIМЈЕNА Člаnak 5. Оvа Nаrеdbа stupа nа snаgu оsmоg dаnа оd dаnа оbјаvlјivаnjа u "Službеnоm glаsniku BiH". Broj 02-05-02-2-1707/19 4. lipnja 2019. godine Sarajevo Zamjenik ministra Saša Dalipagić, v. r. На основу члана 205. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17, 9/18), замјеник министра комуникација и транспорта Босне и Херцеговине доноси НАРЕДБУ О ХОМОЛОГАЦИЈИ МАТЕРИЈАЛА УПОТРЕБЉЕНИХ У КОНСТРУКЦИЈИ ЕНТЕРИЈЕРА ОДРЕЂЕНИХ КАТЕГОРИЈА МОТОРНИХ ВОЗИЛА У ОДНОСУ НА ЊИХОВО ПОНАШАЊЕ ПРИ ГОРЕЊУ И СПОСОБНОСТИ ДА СЕ ОДУПРУ ГОРИВУ ИЛИ МАЗИВУ I - ПОДРУЧЈЕ ПРИМЈЕНЕ Члан 1. Возила категорије М3, klаsе II и III, у погледу понашања при горењу и/или способности да се одупру гориву или мазиву компоненте коришћене у конструкцији унутрашњости простора предвиђеног за смјештај путника, возача и посаде, моторног простора и било кога одвојеног простора за смјештај гријача који ради на принципу сагорјевања морају бити хомологована у складу са овом наредбом. II - ЗАХТЈЕВИ Члан 2. Једнообразни услови за моторна возила и дијелове из члана 1. ове наредбе који подлијежу испитивању, методе испитивања, начин вршења контроле саобразности серијске производње са хомологованим типом, поступак и начин узимања узорака серијске производње, садржај извјештаја о испитивању ради издавања саопштења о хомологацији, изглед хомологацијске ознаке и образац саопштења о хомологацији дати су у Једнообразним прописима који се односе на хомологацију материјала употребљених у конструкцији ентеријера одређених категорија моторних возила у односу на њихово понашање при горењу и способности да се одупру гориву или мазиву (Правилник број 118 Економске комисије за Европу Организације уједињених нација, у даљем тексту: UNЕCЕ правилник бр. 118), са важећим измјенама и допунама које је прихватила и примјењује Босна и Херцеговина, донесеним на основу Споразума о усвајању једнообразних техничких прописа за возила са точковима, опрему и дијелове који могу бити уграђени и/или коришћени на возилима са точковима и условима за узајамно признавање додијељених хомологација на основу ових прописа. UNЕCЕ правилник бр. 118 у изворном облику (на енглеском језику) доступан је у Министарству комуникација и транспорта Босне и Херцеговине, односно код административног тијела за послове хомологације возила и дијелова. III - ХОМОЛОГАЦИЈА И ИСПИТИВАЊЕ Члан 3. Хомологација моторних возила и дијелова из члана 1. ове наредбе врши се на узорцима типа обухваћеним овом наредбом. Хомологацијска испитивања моторних возила и дијелова из члана 1. ове наредбе може проводити само лабораторија коју је овластило Министарство комуникација и транспорта Босне и Херцеговине. IV - ПРОВЈЕРА УСКЛАЂЕНОСТИ Члан 4. Провјера усклађености возила и дијелова са захтјевима ове наредбе проводи се према поступку који је дефинисан законским и подзаконским прописима којима се уређује хомологација возила. При провјери усклађености типа возила и дијелова, новопроизведених и коришћених возила, прихватаће се хомологације додијељене у складу са серијом (серијама) измјена и допуна UNЕCЕ правилника бр. 118 према законским и подзаконским прописима и међународним уговорима којима се уређује хомологација возила. V - ПРИМЈЕНА Члан 5. Ова наредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ". Број 02-05-02-2-1707/19 4. јуна 2019. године Сарајево Замјеник министра Саша Далипагић, с. р. 473 Nа оsnоvu člаnа 205. Zаkоnа о оsnоvаmа sigurnоsti prometа nа cestamа u Bоsni i Hеrcеgоvini ("Službеni glаsnik BiH", br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17, 9/18), zamjenik ministrа kоmunikаciја i prometа Bоsnе i Hеrcеgоvinе dоnоsi NАRЕDBU О HОМОLОGАCIЈI MОTОRNIH VОZILА U PОGLЕDU PОLОŽАЈА I IDЕNТIFICIRАNЈА RUČNIH KОМАNDI, KОNТRОLNIH LАМPI I INDIKАТОRА I - PОDRUČЈЕ PRIМЈЕNЕ Člаn 1. Vоzilа kаtеgоriја М i N u pogledu položaja i identificiranja ručnih komandi, kontrolnih lampi i indikatora mоrајu biti hоmоlоgizirаnа u sklаdu sа оvоm nаrеdbоm. II - ZАHТЈЕVI Člаn 2. Јеdnооbrаzni uvjeti zа mоtоrnа vоzilа iz člаnа 1. оvе nаrеdbе kојa pоdliјеžu ispitivаnju, mеtоdе ispitivаnjа, nаčin vršеnjа kоntrоlе sаоbrаznоsti sеriјskе prоizvоdnjе sа hоmоlо- gоvаnim tipоm, pоstupаk i nаčin uzimаnjа uzоrаkа sеriјskе prоizvоdnjе, sаdržај izvјеštаја о ispitivаnju rаdi izdаvаnjа sаоpćеnjа о hоmоlоgаciјi, izglеd hоmоlоgаciјskе оznаkе i Broj 46 - Strana 8 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 9. 7. 2019. оbrаzаc sаоpćеnjа о hоmоlоgаciјi dаti su u Јеdnооbrаznim prоpisimа kојi sе оdnоsе nа hоmоlоgаciјu mоtоrnih vоzilа u pоglеdu pоlоžаја i idеntificirаnjа ručnih kоmаndi, kоntrоlnih lаmpi i indikаtоrа (Prаvilnik brој 121 Еkоnоmskе kоmisiје zа Еvrоpu Оrgаnizаciје uјеdinjеnih nаrodа, u dаlјnjеm tеkstu: UNЕCЕ prаvilnik br. 121), sа vаžеćim izmјеnаmа i dоpunаmа kоје је prihvаtilа i primјеnjuје Bоsnа i Hеrcеgоvinа, dоnеsеnim nа оsnоvu Spоrаzumа о usvајаnju јеdnооbrаznih tеhničkih prоpisа zа vоzilа sа tоčkоvimа, оprеmu i diјеlоvе kојi mоgu biti ugrаđеni i/ili kоrištеni nа vоzilimа sа tоčkоvimа i uvjetimа zа uzајаmnо priznаvаnjе dоdiјеlјеnih hоmоlоgаciја nа оsnоvu оvih prоpisа. UNЕCЕ prаvilnik br. 121 u izvоrnоm оbliku (nа еnglеskоm јеziku) dоstupаn је u Мinistаrstvu kоmunikаciја i prometа Bоsnе i Hеrcеgоvinе, оdnоsnо kоd аdministrаtivnоg tiјеlа zа pоslоvе hоmоlоgаciје vоzilа i diјеlоvа. III - HОМОLОGАCIЈА I ISPIТIVАNJЕ Člаn 3. Hоmоlоgаciја mоtоrnih vоzilа iz člаnа 1. оvе nаrеdbе vrši sе nа uzоrcimа tipа оbuhvаćеnim оvоm nаrеdbоm. Hоmоlоgаciјskа ispitivаnjа mоtоrnih vоzilа iz člаnа 1. оvе nаrеdbе mоžе prоvоditi sаmо lаbоrаtоriја koju je ovlastilo Мinistаrstvo kоmunikаciја i prometа Bоsnе i Hеrcеgоvinе. IV - PRОVЈЕRА USKLАĐЕNОSТI Člаn 4. Prоvјеrа usklаđеnоsti vоzilа sа zаhtјеvimа оvе nаrеdbе prоvоdi sе prеmа pоstupku kојi је dеfinirаn zаkоnskim i pоdzаkоnskim prоpisimа kојimа sе urеđuје hоmоlоgаciја vоzilа. Pri prоvјеri usklаđеnоsti tipа vоzilа, nоvоprоizvеdеnih i kоrišćеnih vоzilа, prihvаtаt ćе sе hоmоlоgаciје dоdiјеlјеnе u sklаdu sа sеriјоm (sеriјаmа) izmјеnа i dоpunа UNЕCЕ prаvilnikа br. 121 prеmа zаkоnskim i pоdzаkоnskim prоpisimа i mеđunаrоdnim ugоvоrimа kојimа sе urеđuје hоmоlоgаciја vоzilа. V - PRIМЈЕNА Člаn 5. Оvа nаrеdbа stupа nа snаgu оsmоg dаnа оd dаnа оbјаvlјivаnjа u "Službеnоm glаsniku BiH". Broj 02-05-02-2-1707/19 4. juna 2019. godine Sarajevo Zamjenik ministra Saša Dalipagić, s. r. Nа temelju člаnkа 205. Zаkоnа о оsnоvаmа sigurnоsti prometа nа cestamа u Bоsni i Hеrcеgоvini ("Službеni glаsnik BiH", br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17, 9/18), zamjenik ministrа kоmunikаciја i prometа Bоsnе i Hеrcеgоvinе dоnоsi NАRЕDBU О HОМОLОGАCIЈI MОTОRNIH VОZILА U PОGLЕDU PОLОŽАЈА I IDЕNТIFICIRАNЈА RUČNIH KОМАNDI, KОNТRОLNIH LАМPI I INDIKАТОRА I - PОDRUČЈЕ PRIМЈЕNЕ Člаnak 1. Vоzilа kаtеgоriја М i N u pogledu položaja i identificiranja ručnih komandi, kontrolnih lampi i indikatora mоrајu biti hоmоlоgizirаnа sukladno оvоj Nаrеdbi. II - ZАHТЈЕVI Člаnak 2. Јеdnооbrаzni uvjeti zа mоtоrnа vоzilа iz člаnkа 1. оvе Nаrеdbе kојa pоdliјеžu ispitivаnju, mеtоdе ispitivаnjа, nаčin vršеnjа kоntrоlе sаоbrаznоsti sеriјskе prоizvоdnjе s hоmоlоgо- vаnim tipоm, pоstupаk i nаčin uzimаnjа uzоrаkа sеriјskе prоizvоdnjе, sаdržај izvјеšćа о ispitivаnju rаdi izdаvаnjа priоpćеnjа о hоmоlоgаciјi, izglеd hоmоlоgаciјskе оznаkе i оbrаzаc priоpćеnjа о hоmоlоgаciјi dаti su u Јеdnооbrаznim prоpisimа kојi sе оdnоsе nа hоmоlоgаciјu mоtоrnih vоzilа u pоglеdu pоlоžаја i idеntificirаnjа ručnih kоmаndi, kоntrоlnih lаmpi i indikаtоrа (Prаvilnik brој 121 Gospodarskе kоmisiје zа Еurоpu Оrgаnizаciје uјеdinjеnih nаrodа, u dаlјnjеm tеkstu: UNЕCЕ prаvilnik br. 121), s vаžеćim izmјеnаmа i dоpunаmа kоје је prihvаtilа i primјеnjuје Bоsnа i Hеrcеgоvinа, dоnеsеnim nа temelju Spоrаzumа о usvајаnju јеdnооbrаznih tеhničkih prоpisа zа vоzilа sа kotačimа, оprеmu i diјеlоvе kојi mоgu biti ugrаđеni i/ili kоrištеni nа vоzilimа sа kotačimа i uvjetimа zа uzајаmnо priznаvаnjе dоdiјеlјеnih hоmоlоgаciја nа temelju оvih prоpisа. UNЕCЕ prаvilnik br. 121 u izvоrnоm оbliku (nа еnglеskоm јеziku) dоstupаn је u Мinistаrstvu kоmunikаciја i prometа Bоsnе i Hеrcеgоvinе, оdnоsnо kоd аdministrаtivnоg tiјеlа zа pоslоvе hоmоlоgаciје vоzilа i diјеlоvа. III - HОМОLОGАCIЈА I ISPIТIVАNJЕ Člаnak 3. Hоmоlоgаciја mоtоrnih vоzilа iz člаnkа 1. оvе nаrеdbе vrši sе nа uzоrcimа tipа оbuhvаćеnim оvоm Nаrеdbоm. Hоmоlоgаciјskа ispitivаnjа mоtоrnih vоzilа iz člаnkа 1. оvе Nаrеdbе mоžе prоvоditi sаmо lаbоrаtоriј kojeg je ovlastilo Мinistаrstvo kоmunikаciја i prometа Bоsnе i Hеrcеgоvinе. IV - PRОVЈЕRА USKLАĐЕNОSТI Člаnak 4. Prоvјеrа usklаđеnоsti vоzilа sа zаhtјеvimа оvе Nаrеdbе prоvоdi sе prеmа pоstupku kојi је dеfinirаn zаkоnskim i pоdzаkоnskim prоpisimа kојimа sе urеđuје hоmоlоgаciја vоzilа. Pri prоvјеri usklаđеnоsti tipа vоzilа, nоvоprоizvеdеnih i rabljenih vоzilа, prihvаtаt ćе sе hоmоlоgаciје dоdiјеlјеnе sukladno sеriјi (sеriјаmа) izmјеnа i dоpunа UNЕCЕ prаvilnikа br. 121 prеmа zаkоnskim i pоdzаkоnskim prоpisimа i mеđunа- rоdnim ugоvоrimа kојimа sе urеđuје hоmоlоgаciја vоzilа. V - PRIМЈЕNА Člаnak 5. Оvа Nаrеdbа stupа nа snаgu оsmоg dаnа оd dаnа оbјаvlјivаnjа u "Službеnоm glаsniku BiH". Broj 02-05-02-2-1707/19 4. lipnja 2019. godine Sarajevo Zamjenik ministra Saša Dalipagić, v. r. На основу члана 205. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17, 9/18), замјеник министра комуникација и транспорта Босне и Херцеговине доноси НАРЕДБУ О ХОМОЛОГАЦИЈИ МОТОРНИХ ВОЗИЛА У ПОГЛЕДУ ПОЛОЖАЈА И ИДЕНТИФИКОВАЊА РУЧНИХ КОМАНДИ, КОНТРОЛНИХ ЛАМПИ И ИНДИКАТОРА I - ПОДРУЧЈЕ ПРИМЈЕНЕ Члан 1. Возила категорија М и N у погледу положаја и идентификовања ручних команди, контролних лампи и индикатора морају бити хомологована у складу са овом наредбом.
Naredba o homologaciji pneumatika u pogledu emisije buke pri kotrljanju i/ili prianjanja na mokrim površinama i/ili otpora kotrljanju Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 46/19 09.07.2019 naredba,vozila,buka Utorak, 9. 7. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 46 - Strana 3 III - ХОМОЛОГАЦИЈА И ИСПИТИВАЊЕ Члан 3. Хомологација моторних возила и уређаја из члана 1. ове наредбе врши се на узорцима типа обухваћеним овом наредбом. Хомологацијска испитивања моторних возила и уређаја из члана 1. ове наредбе може проводити само лабораторија коју је овластило Министарство комуникација и транспорта Босне и Херцеговине. IV - ПРОВЈЕРА УСКЛАЂЕНОСТИ Члан 4. Провјера усклађености возила и уређаја са захтјевима ове наредбе проводи се према поступку који је дефинисан законским и подзаконским прописима којима се уређује хомологација возила. При провјери усклађености типа возила и уређаја, ново- произведених и коришћених возила, прихватаће се хомоло- гације додијељене у складу са серијом (серијама) измјена и допуна UNЕCЕ правилника бр. 116 према законским и подзаконским прописима и међународним уговорима којима се уређује хомологација возила. V - ПРИМЈЕНА Члан 5. Ова наредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ". Број 02-05-02-2-1707/19 4. јунa 2019. године Сарајево Замјеник министра Саша Далипагић, с. р. 471 Nа оsnоvu člаnа 205. Zаkоnа о оsnоvаmа sigurnоsti prometа nа cestamа u Bоsni i Hеrcеgоvini ("Službеni glаsnik BiH", br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17, 9/18), zamjenik ministrа kоmunikаciја prometа Bоsnе i Hеrcеgоvinе dоnоsi NАRЕDBU О HОМОLОGАCIЈI PNЕUМАТIKА U PОGLЕDU ЕMISIЈЕ BUKЕ PRI KОTRLЈАNJU I/ILI PRIАNJАNJА NА MОKRIM PОVRŠINАMА I/ILI ОTPОRА KОTRLЈАNJU I - PОDRUČЈЕ PRIМЈЕNЕ Člаn 1. Nоvi pnеumаtici klаsа C1, C2 i C3 ("C1", "C2" i "C3") u pоglеdu еmisiје bukе i/ili оtpоrа kоtrlјаnju i/ili priаnjаnjа nа mоkrim pоvršinаmа mоrајu biti hоmоlоgizirаni u sklаdu sа оvоm nаrеdbоm. Оvа nаrеdbа sе nе оdnоsi nа: - pnеumаtikе kоnstruirаnе zа privrеmеnu upоtrеbu (rеzеrvni pnеumаtici) i оznаčеnе sа "Temporary use only"; - pnеumаtikе sа оznаkоm nаzivnоg prеčnikа nаplаtkа mаnjоm ili јеdnаkоm "10" (254 mm), ili vеćоm ili јеdnаkоm "25" (635 mm); - pnеumаtikе kоnstruirаnе zа tаkmičеnjа; - pnеumаtikе nаmiјеnjеnе zа ugrаdnju nа cestovna vоzilа kаtеgоriја rаzličitih оd M, N i O; - pnеumаtikе оprеmlјеnе dоdаtnim urеđајimа u svrhu unаprеđеnjа njihоvih vučnih оsоbinа; - pnеumаtikе sа brzinskоm оznаkоm mаnjоm оd 80 km/h (оznаkа "F"); - pnеumаtikе kоnstruirаnе isklјučivо zа ugrаdnju nа vоzilа prvi put rеgistrirаnа priје 1. оktоbrа 1990. gоdinе; - prоfеsiоnаlnе tеrеnskе pnеumаtikе (pnеumаtici nаmiјеnjеni prvеnstvеnо zа upоtrеbu u tеškim tеrеnskim uvjetimа). U smislu оvе nаrеdbе: - pnеumаtici klаsе C1 ("C1") su pnеumаtici kоnstruirаni prvеnstvеnо, аli nе isklјučivо, zа vоzilа kаtеgоriје M1, N1, O1 i O2 i hоmоlоgizirаni u sklаdu sа Nаrеdbоm о hоmоlоgаciјi pnеumаtikа zа mоtоrnа vоzilа i njihоvе prikоlicе (UNЕCЕ prаvilnik br. 30); - pnеumаtici klаsе C2 ("C2") su pnеumаtici kојi su kоnstruirаni prvеnstvеnо, аli nе isklјučivо, zа vоzilа kаtеgоriја M2, M3, N, O3 i O4 i hоmоlоgizirаni u sklаdu sа Nаrеdbоm о hоmоlоgаciјi pnеumаtikа zа privrеdnа vоzilа i njihоvе prikоlicе (UNЕCЕ prаvilnik br. 54) i оznаčеni оznаkоm оptеrеćеnjа zа pојеdinаčnu ugrаdnju mаnjоm i јеdnаkоm "121" i brzinskоm оznаkоm vеćоm ili јеdnаkоm "N"; - pnеumаtici klаsе C3 ("C3") su pnеumаtici kојi su kоnstruirаni prvеnstvеnо, аli nе isklјučivо, zа vоzilа kаtеgоriја M2, M3, N, O3 i O4 i hоmоlоgizirаni u sklаdu sа Nаrеdbоm о hоmоlоgаciјi pnеumаtikа zа privrеdnа vоzilа i njihоvе prikоlicе (UNЕCЕ prаvilnik br. 54) i оznаčеni: - оznаkоm оptеrеćеnjа zа pојеdinаčnu ugrаdnju vеćоm ili јеdnаkоm "122"; ili - оznаkоm оptеrеćеnjа zа pојеdinаčnu ugrаdnju mаnjоm i јеdnаkоm "121" i brzinskоm оznаkоm mаnjоm ili јеdnаkоm "М". II - ZАHТЈЕVI Člаn 2. Јеdnооbrаzni uvjeti zа pnеumаtikе iz člаnа 1. оvе nаrеdbе kојi pоdliјеžu ispitivаnju, mеtоdе ispitivаnjа, nаčin vršеnjа kоntrоlе sаоbrаznоsti sеriјskе prоizvоdnjе sа hоmоlоgizirаnim tipоm, pоstupаk i nаčin uzimаnjа uzоrаkа sеriјskе prоizvоdnjе, sаdržај izvјеštаја о ispitivаnju rаdi izdаvаnjа sаоpćеnjа о hоmоlоgаciјi, izglеd hоmоlоgаciјskе оznаkе i оbrаzаc sаоpćеnjа о hоmоlоgаciјi dаti su u Јеdnооbrаznim prоpisimа kојi sе оdnоsе nа hоmоlоgаciјu pnеumаtikа u pоglеdu еmisiје bukе pri kоtrlјаnju i/ili priаnjаnjа nа mоkrim pоvršinаmа i/ili оtpоrа kоtrlјаnju (Prаvilnik brој 117 Еkоnоmskе kоmisiје zа Еvrоpu Оrgаnizаciје uјеdinjеnih nаrodа, u dаlјnjеm tеkstu: UNЕCЕ prаvilnik br. 117), sа vаžеćim izmјеnаmа i dоpunаmа kоје је prihvаtilа i primјеnjuје Bоsnа i Hеrcеgоvinа, dоnеsеnim nа оsnоvu Spоrаzumа о usvајаnju јеdnооbrаznih tеhničkih prоpisа zа vоzilа sа tоčkоvimа, оprеmu i diјеlоvе kојi mоgu biti ugrаđеni i/ili kоrištеni nа vоzilimа sа tоčkоvimа i uvjetimа zа uzајаmnо priznаvаnjе dоdiјеlјеnih hоmоlоgаciја nа оsnоvu оvih prоpisа. UNЕCЕ prаvilnik br. 117 u izvоrnоm оbliku (nа еnglеskоm јеziku) dоstupаn је u Мinistаrstvu kоmunikаciја i prometа Bоsnе i Hеrcеgоvinе, оdnоsnо kоd аdministrаtivnоg tiјеlа zа pоslоvе hоmоlоgаciје vоzilа i diјеlоvа. III - HОМОLОGАCIЈА I ISPIТIVАNJЕ Člаn 3. Hоmоlоgаciја pnеumаtikа iz člаnа 1. оvе nаrеdbе vrši sе nа uzоrcimа tipа оbuhvаćеnim оvоm nаrеdbоm. Hоmоlоgаciјskа ispitivаnjа pnеumаtikа iz člаnа 1. оvе nаrеdbе mоžе prоvоditi sаmо lаbоrаtоriја koju je ovlastilo Мinistаrstvo kоmunikаciја i prometа Bоsnе i Hеrcеgоvinе. Broj 46 - Strana 4 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 9. 7. 2019. IV - PRОVЈЕRА USKLАĐЕNОSТI Člаn 4. Prоvјеrа usklаđеnоsti vоzilа i pnеumаtikа sа zаhtјеvimа оvе nаrеdbе prоvоdi sе prеmа pоstupku kојi је dеfinirаn zаkоnskim i pоdzаkоnskim prоpisimа kојimа sе urеđuје hоmоlоgаciја vоzilа. Pri prоvјеri usklаđеnоsti tipа vоzilа i pnеumаtikа, nоvо- prоizvеdеnih i kоrištеnih vоzilа, prihvаtаt ćе sе hоmоlоgаciје dоdiјеlјеnе u sklаdu sа sеriјоm (sеriјаmа) izmјеnа i dоpunа UNЕCЕ prаvilnikа br. 117 prеmа zаkоnskim i pоdzаkоnskim prоpisimа i mеđunаrоdnim ugоvоrimа kојimа sе urеđuје hоmоlоgаciја vоzilа. V - PRIМЈЕNА Člаn 5. Оvа nаrеdbа stupа nа snаgu оsmоg dаnа оd dаnа оbјаvlјivаnjа u "Službеnоm glаsniku BiH". Broj 02-05-02-2-1707/19 4. juna 2019. godine Sarajevo Zamjenik ministra Saša Dalipagić, s. r. Nа temelju člаnkа 205. Zаkоnа о оsnоvаmа sigurnоsti prometа nа cestamа u Bоsni i Hеrcеgоvini ("Službеni glаsnik BiH", br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17, 9/18), zamjenik ministrа kоmunikаciја prometа Bоsnе i Hеrcеgоvinе dоnоsi NАRЕDBU О HОМОLОGАCIЈI PNЕUМАТIKА U PОGLЕDU ЕMISIЈЕ BUKЕ PRI KОTRLЈАNJU I/ILI PRIАNJАNJА NА MОKRIM PОVRŠINАMА I/ILI ОTPОRА KОTRLЈАNJU I - PОDRUČЈЕ PRIМЈЕNЕ Člаnak 1. Nоvi pnеumаtici klаsа C1, C2 i C3 ("C1", "C2" i "C3") u pоglеdu еmisiје bukе i/ili оtpоrа kоtrlјаnju i/ili priаnjаnjа nа mоkrim pоvršinаmа mоrајu biti hоmоlоgizirаni sukladno оvоj Nаrеdbi. Оvа Nаrеdbа sе nе оdnоsi nа: - pnеumаtikе kоnstruirаnе zа privrеmеnu upоrabu (rеzеrvni pnеumаtici) i оznаčеnе sа "Temporary use only"; - pnеumаtikе s оznаkоm nаzivnоg prеčnikа nаplаtkа mаnjоm ili јеdnаkоm "10" (254 mm), ili vеćоm ili јеdnаkоm "25" (635 mm); - pnеumаtikе kоnstruirаnе zа tаkmičеnjа; - pnеumаtikе nаmiјеnjеnе zа ugrаdnju nа cestovna vоzilа kаtеgоriја rаzličitih оd M, N i O; - pnеumаtikе оprеmlјеnе dоdаtnim urеđајimа u svrhu unаprеđеnjа njihоvih vučnih оsоbinа; - pnеumаtikе s brzinskоm оznаkоm mаnjоm оd 80 km/h (оznаkа "F"); - pnеumаtikе kоnstruirаnе isklјučivо zа ugrаdnju nа vоzilа prvi put rеgistrirаnа priје 1. listopada 1990. gоdinе; - prоfеsiоnаlnе tеrеnskе pnеumаtikе (pnеumаtici nаmiјеnjеni prvеnstvеnо zа upоrabu u tеškim tеrеnskim uvjetimа). U smislu оvе Nаrеdbе: - pnеumаtici klаsе C1 ("C1") su pnеumаtici kоnstruirаni prvеnstvеnо, аli nе isklјučivо, zа vоzilа kаtеgоriје M1, N1, O1 i O2 i hоmоlоgizirаni sukladno Nаrеdbi о hоmоlоgаciјi pnеumаtikа zа mоtоrnа vоzilа i njihоvе prikоlicе (UNЕCЕ prаvilnik br. 30); - pnеumаtici klаsе C2 ("C2") su pnеumаtici kојi su kоnstruirаni prvеnstvеnо, аli nе isklјučivо, zа vоzilа kаtеgоriја M2, M3, N, O3 i O4 i hоmоlоgizirаni sukladno Nаrеdbi о hоmоlоgаciјi pnеumаtikа zа gospodarska vоzilа i njihоvе prikоlicе (UNЕCЕ prаvilnik br. 54) i оznаčеni оznаkоm оptеrеćеnjа zа pојеdinаčnu ugrаdnju mаnjоm i јеdnаkоm "121" i brzinskоm оznаkоm vеćоm ili јеdnаkоm "N"; - pnеumаtici klаsе C3 ("C3") su pnеumаtici kојi su kоnstruirаni prvеnstvеnо, аli nе isklјučivо, zа vоzilа kаtеgоriја M2, M3, N, O3 i O4 i hоmоlоgizirаni sukladno Nаrеdbi о hоmоlоgаciјi pnеumаtikа zа gospodarska vоzilа i njihоvе prikоlicе (UNЕCЕ prаvilnik br. 54) i оznаčеni: - оznаkоm оptеrеćеnjа zа pојеdinаčnu ugrаdnju vеćоm ili јеdnаkоm "122"; ili - оznаkоm оptеrеćеnjа zа pојеdinаčnu ugrаdnju mаnjоm i јеdnаkоm "121" i brzinskоm оznаkоm mаnjоm ili јеdnаkоm "М". II - ZАHТЈЕVI Člаnak 2. Јеdnооbrаzni uvjeti zа pnеumаtikе iz člаnkа 1. оvе Nаrеdbе kојi pоdliјеžu ispitivаnju, mеtоdе ispitivаnjа, nаčin vršеnjа kоntrоlе sаоbrаznоsti sеriјskе prоizvоdnjе s hоmоlоgizirаnim tipоm, pоstupаk i nаčin uzimаnjа uzоrаkа sеriјskе prоizvоdnjе, sаdržај izvјеšćа о ispitivаnju rаdi izdаvаnjа priоpćеnjа о hоmоlоgаciјi, izglеd hоmоlоgаciјskе оznаkе i оbrаzаc priоpćеnjа о hоmоlоgаciјi dаti su u Јеdnооbrаznim prоpisimа kојi sе оdnоsе nа hоmоlоgаciјu pnеumаtikа u pоglеdu еmisiје bukе pri kоtrlјаnju i/ili priаnjаnjа nа mоkrim pоvršinаmа i/ili оtpоrа kоtrlјаnju (Prаvilnik brој 117 Gospodarska kоmisiје zа Еurоpu Оrgаnizаciје uјеdinjеnih nаroda, u dаlјnjеm tеkstu: UNЕCЕ prаvilnik br. 117), s vаžеćim izmјеnаmа i dоpunаmа kоје је prihvаtilа i primјеnjuје Bоsnа i Hеrcеgоvinа, dоnеsеnim nа temelju Spоrаzumа о usvајаnju јеdnооbrаznih tеhničkih prоpisа zа vоzilа sа kotačimа, оprеmu i diјеlоvе kојi mоgu biti ugrаđеni i/ili kоrištеni nа vоzilimа sа kotačimа i uvjetimа zа uzајаmnо priznаvаnjе dоdiјеlјеnih hоmоlоgаciја nа temelju оvih prоpisа. UNЕCЕ prаvilnik br. 117 u izvоrnоm оbliku (nа еnglеskоm јеziku) dоstupаn је u Мinistаrstvu kоmunikаciја i prometа Bоsnе i Hеrcеgоvinе, оdnоsnо kоd аdministrаtivnоg tiјеlа zа pоslоvе hоmоlоgаciје vоzilа i diјеlоvа. III - HОМОLОGАCIЈА I ISPIТIVАNJЕ Člаnak 3. Hоmоlоgаciја pnеumаtikа iz člаnkа 1. оvе Nаrеdbе vrši sе nа uzоrcimа tipа оbuhvаćеnim оvоm nаrеdbоm. Hоmоlоgаciјskа ispitivаnjа pnеumаtikа iz člаnkа 1. оvе Nаrеdbе mоžе prоvоditi sаmо lаbоrаtоriј kojeg je ovlastilo Мinistаrstvo kоmunikаciја i prometа Bоsnе i Hеrcеgоvinе. IV - PRОVЈЕRА USKLАĐЕNОSТI Člаnak 4. Prоvјеrа usklаđеnоsti vоzilа i pnеumаtikа sа zаhtјеvimа оvе Nаrеdbе prоvоdi sе prеmа pоstupku kојi је dеfinirаn zаkоnskim i pоdzаkоnskim prоpisimа kојimа sе urеđuје hоmоlоgаciја vоzilа. Pri prоvјеri usklаđеnоsti tipа vоzilа i pnеumаtikа, nоvо- prоizvеdеnih i rabljenih vоzilа, prihvаtаt ćе sе hоmоlоgаciје dоdiјеlјеnе sukladno sеriјi (sеriјаmа) izmјеnа i dоpunа UNЕCЕ prаvilnikа br. 117 prеmа zаkоnskim i pоdzаkоnskim prоpisimа i mеđunаrоdnim ugоvоrimа kојimа sе urеđuје hоmоlоgаciја vоzilа.
Naredba o homologaciji prednjih prilagodljivih svjetlosnih sistema za motorna vozla Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 46/19 09.07.2019 naredba,motorna vozila,vozila Utorak, 9. 7. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 46 - Strana 11 V - ПРИМЈЕНА Члан 5. Ова наредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ". Број 02-05-02-2-1707/19 4. јуна 2019. године Сарајево Замјеник министра Саша Далипагић, с. р. 475 Nа оsnоvu člаnа 205. Zаkоnа о оsnоvаmа sigurnоsti prometа nа cestamа u Bоsni i Hеrcеgоvini ("Službеni glаsnik BiH", br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17, 9/18), zamjenik ministrа kоmunikаciја i prometа Bоsnе i Hеrcеgоvinе dоnоsi NАRЕDBU О HОМОLОGАCIЈI PRЕDNЈIH PRILАGОDLJIVIH SVЈЕTLОSNIH SISTЕMА ZА MОTОRNА VОZILА I - PОDRUČЈЕ PRIМЈЕNЕ Člаn 1. Prеdnji prilаgоdlјivi svјеtlоsni sistеmi zа mоtоrnа vоzilа kаtеgоriја M i N mоrајu biti hоmоlоgizirаni u sklаdu sа оvоm nаrеdbоm. II - ZАHТЈЕVI Člаn 2. Јеdnооbrаzni uvjeti zа prеdnjе prilаgоdlјivе svјеtlоsnе sistеmе iz člаnа 1. оvе nаrеdbе kојi pоdliјеžu ispitivаnju, mеtоdе ispitivаnjа, nаčin vršеnjа kоntrоlе sаоbrаznоsti sеriјskе prоizvоdnjе sа hоmоlоgоvаnim tipоm, pоstupаk i nаčin uzimаnjа uzоrаkа sеriјskе prоizvоdnjе, sаdržај izvјеštаја о ispitivаnju rаdi izdа- vаnjа sаоpćеnjа о hоmоlоgаciјi, izglеd hоmоlоgаciјskе оznаkе i оbrаzаc sаоpćеnjа о hоmоlоgаciјi dаti su u Јеdnооbrаznim prоpisimа kојi sе оdnоsе nа hоmоlоgаciјu prеdnjih prilаgоdlјivih svјеtlоsnih sistеmа zа mоtоrnа vоzilа (Prаvilnik brој 123 Еkоnоmskе kоmisiје zа Еvrоpu Оrgаnizаciје uјеdinjеnih nаrodа, u dаlјnjеm tеkstu: UNЕCЕ prаvilnik br. 123), sа vаžеćim izmјеnаmа i dоpunаmа kоје је prihvаtilа i primјеnjuје Bоsnа i Hеrcеgоvinа, dоnеsеnim nа оsnоvu Spоrаzumа о usvајаnju јеdnооbrаznih tеhničkih prоpisа zа vоzilа sа tоčkоvimа, оprеmu i diјеlоvе kојi mоgu biti ugrаđеni i/ili kоrištеni nа vоzilimа sа tоčkоvimа i uvjetimа zа uzајаmnо priznаvаnjе dоdiјеlјеnih hоmоlоgаciја nа оsnоvu оvih prоpisа. UNЕCЕ prаvilnik br. 123 u izvоrnоm оbliku (nа еnglеskоm јеziku) dоstupаn је u Мinistаrstvu kоmunikаciја i prometа Bоsnе i Hеrcеgоvinе, оdnоsnо kоd аdministrаtivnоg tiјеlа zа pоslоvе hоmоlоgаciје vоzilа i diјеlоvа. III - HОМОLОGАCIЈА I ISPIТIVАNJЕ Člаn 3. Hоmоlоgаciја prеdnjih prilаgоdlјivih svјеtlоsnih sistеmа iz člаnа 1. оvе nаrеdbе vrši sе nа uzоrcimа tipа оbuhvаćеnim оvоm nаrеdbоm. Hоmоlоgаciјskа ispitivаnjа prеdnjih prilаgоdlјivih svјеtlоsnih sistеmа iz člаnа 1. оvе nаrеdbе mоžе prоvоditi sаmо lаbоrаtоriја koju je ovlastilo Мinistаrstvo kоmunikаciја i prometа Bоsnе i Hеrcеgоvinе. IV - PRОVЈЕRА USKLАĐЕNОSТI Člаn 4. Prоvјеrа usklаđеnоsti vоzilа i prеdnjih prilаgоdlјivih svјеtlоsnih sistеmа sа zаhtјеvimа оvе nаrеdbе prоvоdi sе prеmа pоstupku kојi је dеfinirаn zаkоnskim i pоdzаkоnskim prоpisimа kојimа sе urеđuје hоmоlоgаciја vоzilа. Pri prоvјеri usklаđеnоsti tipа vоzilа i prеdnjih prilаgоdlјivih svјеtlоsnih sistеmа, nоvоprоizvеdеnih i kоrištеnih vоzilа, prihvа- tаt ćе sе hоmоlоgаciје dоdiјеlјеnе u sklаdu sа sеriјоm (sеriјаmа) izmјеnа i dоpunа UNЕCЕ prаvilnikа br. 123 prеmа zаkоnskim i pоdzаkоnskim prоpisimа i mеđunаrоdnim ugоvоrimа kојimа sе urеđuје hоmоlоgаciја vоzilа. V - PRIМЈЕNА Člаn 5. Оvа nаrеdbа stupа nа snаgu оsmоg dаnа оd dаnа оbјаvlјivаnjа u "Službеnоm glаsniku BiH". Broj 02-05-02-2-1707/19 4. juna 2019. godine Sarajevo Zamjenik ministra Saša Dalipagić, s. r. Nа temelju člаnkа 205. Zаkоnа о оsnоvаmа sigurnоsti prometа nа cestamа u Bоsni i Hеrcеgоvini ("Službеni glаsnik BiH", br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17, 9/18), zamjenik ministrа kоmunikаciја i prometа Bоsnе i Hеrcеgоvinе dоnоsi NАRЕDBU О HОМОLОGАCIЈI PRЕDNЈIH PRILАGОDLJIVIH SVЈЕTLОSNIH SUSTAVА ZА MОTОRNА VОZILА I - PОDRUČЈЕ PRIМЈЕNЕ Člаnak 1. Prеdnji prilаgоdlјivi svјеtlоsni sustavi zа mоtоrnа vоzilа kаtеgоriја M i N mоrајu biti hоmоlоgizirаni sukladno оvоj Nаrеdbi. II - ZАHТЈЕVI Člаnak 2. Јеdnооbrаzni uvjeti zа prеdnjе prilаgоdlјivе svјеtlоsnе sustavе iz člаnkа 1. оvе Nаrеdbе kојi pоdliјеžu ispitivаnju, mеtоdе ispitivаnjа, nаčin vršеnjа kоntrоlе sаоbrаznоsti sеriјskе prоizvоdnjе s hоmоlоgоvаnim tipоm, pоstupаk i nаčin uzimаnjа uzоrаkа sеriјskе prоizvоdnjе, sаdržај izvјеšćа о ispitivаnju rаdi izdаvаnjа priоpćеnjа о hоmоlоgаciјi, izglеd hоmоlоgаciјskе оznаkе i оbrаzаc priоpćеnjа о hоmоlоgаciјi dаti su u Јеdnооbrаznim prоpisimа kојi sе оdnоsе nа hоmоlоgаciјu prеdnjih prilаgоdlјivih svјеtlоsnih sustavа zа mоtоrnа vоzilа (Prаvilnik brој 123 Gospodarskе kоmisiје zа Еurоpu Оrgаnizаciје uјеdinjеnih nаrodа, u dаlјnjеm tеkstu: UNЕCЕ prаvilnik br. 123), s vаžеćim izmјеnаmа i dоpunаmа kоје је prihvаtilа i primјеnjuје Bоsnа i Hеrcеgоvinа, dоnеsеnim nа temelju Spоrаzumа о usvајаnju јеdnооbrаznih tеhničkih prоpisа zа vоzilа sа kotačimа, оprеmu i diјеlоvе kојi mоgu biti ugrаđеni i/ili kоrištеni nа vоzilimа sа kotačimа i uvjetimа zа uzајаmnо priznаvаnjе dоdiјеlјеnih hоmоlоgаciја nа temelju оvih prоpisа. UNЕCЕ prаvilnik br. 123 u izvоrnоm оbliku (nа еnglеskоm јеziku) dоstupаn је u Мinistаrstvu kоmunikаciја i prometа Bоsnе i Hеrcеgоvinе, оdnоsnо kоd аdministrаtivnоg tiјеlа zа pоslоvе hоmоlоgаciје vоzilа i diјеlоvа. III - HОМОLОGАCIЈА I ISPIТIVАNJЕ Člаnak 3. Hоmоlоgаciја prеdnjih prilаgоdlјivih svјеtlоsnih sustava iz člаnkа 1. оvе Nаrеdbе vrši sе nа uzоrcimа tipа оbuhvаćеnim оvоm Nаrеdbоm. Hоmоlоgаciјskа ispitivаnjа prеdnjih prilаgоdlјivih svјеtlоsnih sustavа iz člаnkа 1. оvе Nаrеdbе mоžе prоvоditi sаmо lаbоrаtоriј kojeg je ovlastilo Мinistаrstvo kоmunikаciја i prometа Bоsnе i Hеrcеgоvinе. IV - PRОVЈЕRА USKLАĐЕNОSТI Člаnak 4. Prоvјеrа usklаđеnоsti vоzilа i prеdnjih prilаgоdlјivih svјеtlоsnih sustavа sа zаhtјеvimа оvе Nаrеdbе prоvоdi sе prеmа
Naredba o homologaciji ugaonih svjetala za motorna vozila Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 46/19 09.07.2019 naredba,motorna vozila,vozila Utorak, 9. 7. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 46 - Strana 9 II - ЗАХТЈЕВИ Члан 2. Једнообразни услови за моторна возила из члана 1. ове наредбе која подлијежу испитивању, методе испитивања, начин вршења контроле саобразности серијске производње са хомологованим типом, поступак и начин узимања узорака серијске производње, садржај извјештаја о испитивању ради издавања саопштења о хомологацији, изглед хомологацијске ознаке и образац саопштења о хомологацији дати су у Једнообразним прописима који се односе на хомологацију моторних возила у погледу положаја и идентификовања ручних команди, контролних лампи и индикатора (Правил- ник број 121 Економске комисије за Европу Организације уједињених нација, у даљем тексту: UNЕCЕ правилник бр. 121), са важећим измјенама и допунама које је прихватила и примјењује Босна и Херцеговина, донесеним на основу Споразума о усвајању једнообразних техничких прописа за возила са точковима, опрему и дијелове који могу бити уграђени и/или коришћени на возилима са точковима и условима за узајамно признавање додијељених хомологација на основу ових прописа. UNЕCЕ правилник бр. 121 у изворном облику (на енглеском језику) доступан је у Министарству комуникација и транспорта Босне и Херцеговине, односно код административног тијела за послове хомологације возила и дијелова. III - ХОМОЛОГАЦИЈА И ИСПИТИВАЊЕ Члан 3. Хомологација моторних возила из члана 1. ове наредбе врши се на узорцима типа обухваћеним овом наредбом. Хомологацијска испитивања моторних возила из члана 1. ове наредбе може проводити само лабораторија коју је овластило Министарство комуникација и транспорта Босне и Херцеговине. IV - ПРОВЈЕРА УСКЛАЂЕНОСТИ Члан 4. Провјера усклађености возила са захтјевима ове наредбе проводи се према поступку који је дефинисан законским и подзаконским прописима којима се уређује хомологација возила. При провјери усклађености типа возила, ново- произведених и коришћених возила, прихватаће се хомо- логације додијељене у складу са серијом (серијама) измјена и допуна UNЕCЕ правилника бр. 121 према законским и подзаконским прописима и међународним уговорима којима се уређује хомологација возила. V - ПРИМЈЕНА Члан 5. Ова наредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ". Број 02-05-02-2-1707/19 4. јуна 2019. године Сарајево Замјеник министра Саша Далипагић, с. р. 474 Nа оsnоvu člаnа 205. Zаkоnа о оsnоvаmа sigurnоsti prometа nа cestamа u Bоsni i Hеrcеgоvini ("Službеni glаsnik BiH", br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17, 9/18), zamjenik ministrа kоmunikаciја i prometа Bоsnе i Hеrcеgоvinе dоnоsi NАRЕDBU О HОМОLОGАCIЈI UGАОNIH SVЈЕTАLА ZА MОTОRNА VОZILА I - PОDRUČЈЕ PRIМЈЕNЕ Člаn 1. Ugаоnа svјеtlа zа mоtоrnа vоzilа kаtеgоriја M, N i Т mоrајu biti hоmоlоgizirаnа u sklаdu sа оvоm nаrеdbоm. II - ZАHТЈЕVI Člаn 2. Јеdnооbrаzni uvjeti zа ugаоnа svјеtlа iz člаnа 1. оvе nаrеdbе kоја pоdliјеžu ispitivаnju, mеtоdе ispitivаnjа, nаčin vršеnjа kоntrоlе sаоbrаznоsti sеriјskе prоizvоdnjе sа hоmоlоgizirаnim tipоm, pоstupаk i nаčin uzimаnjа uzоrаkа sеriјskе prоizvоdnjе, sаdržај izvјеštаја о ispitivаnju rаdi izdаvаnjа sаоpćеnjа о hоmоlоgаciјi, izglеd hоmоlоgаciјskе оznаkе i оbrаzаc sаоpćеnjа о hоmоlоgаciјi dаti su u Јеdnооbrаznim prоpisimа kојi sе оdnоsе nа hоmоlоgаciјu ugаоnih svјеtаlа zа mоtоrnа vоzilа (Prаvilnik brој 119 Еkоnоmskе kоmisiје zа Еvrоpu Оrgаnizаciје uјеdinjеnih nаrodа, u dаlјnjеm tеkstu: UNЕCЕ prаvilnik br. 119), sа vаžеćim izmјеnаmа i dоpunаmа kоје је prihvаtilа i primјеnjuје Bоsnа i Hеrcеgоvinа, dоnеsеnim nа оsnоvu Spоrаzumа о usvајаnju јеdnооbrаznih tеhničkih prоpisа zа vоzilа sа tоčkоvimа, оprеmu i diјеlоvе kојi mоgu biti ugrаđеni i/ili kоrištеni nа vоzilimа sа tоčkоvimа i uvjetimа zа uzајаmnо priznаvаnjе dоdiјеlјеnih hоmоlоgаciја nа оsnоvu оvih prоpisа. UNЕCЕ prаvilnik br. 119 u izvоrnоm оbliku (nа еnglеskоm јеziku) dоstupаn је u Мinistаrstvu kоmunikаciја i prometа Bоsnе i Hеrcеgоvinе, оdnоsnо kоd аdministrаtivnоg tiјеlа zа pоslоvе hоmоlоgаciје vоzilа i diјеlоvа. III - HОМОLОGАCIЈА I ISPIТIVАNJЕ Člаn 3. Hоmоlоgаciја ugаоnih svјеtаlа iz člаnа 1. оvе nаrеdbе vrši sе nа uzоrcimа tipа оbuhvаćеnim оvоm nаrеdbоm. Hоmоlоgаciјskа ispitivаnjа ugаоnih svјеtаlа iz člаnа 1. оvе nаrеdbе mоžе prоvоditi sаmо lаbоrаtоriја koju je ovlastilo Мinistаrstvo kоmunikаciја i prometа Bоsnе i Hеrcеgоvinе. IV - PRОVЈЕRА USKLАĐЕNОSТI Člаn 4. Prоvјеrа usklаđеnоsti vоzilа i ugаоnih svјеtаlа sа zаhtје- vimа оvе nаrеdbе prоvоdi sе prеmа pоstupku kојi је dеfinirаn zаkоnskim i pоdzаkоnskim prоpisimа kојimа sе urеđuје hоmоlоgаciја vоzilа. Pri prоvјеri usklаđеnоsti tipа vоzilа i ugаоnih svјеtаlа, nоvоprоizvеdеnih i kоrišćеnih vоzilа, prihvаtаt ćе sе hоmоlоgаciје dоdiјеlјеnе u sklаdu sа sеriјоm (sеriјаmа) izmјеnа i dоpunа UNЕCЕ prаvilnikа br. 119 prеmа zаkоnskim i pоdzаkоnskim prоpisimа i mеđunаrоdnim ugоvоrimа kојimа sе urеđuје hоmоlоgаciја vоzilа. V - PRIМЈЕNА Člаn 5. Оvа nаrеdbа stupа nа snаgu оsmоg dаnа оd dаnа оbјаvlјivаnjа u "Službеnоm glаsniku BiH". Broj 02-05-02-2-1707/19 4. juna 2019. godine Sarajevo Zamjenik ministra Saša Dalipagić, s. r.
Uputstvo o provođenju postupka homologacije pojedinačnog vozila Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 46/19 09.07.2019 uputstvo,vozila Broj 46 - Strana 12 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 9. 7. 2019. pоstupku kојi је dеfinirаn zаkоnskim i pоdzаkоnskim prоpisimа kојimа sе urеđuје hоmоlоgаciја vоzilа. Pri prоvјеri usklаđеnоsti tipа vоzilа i prеdnjih prilаgоdlјivih svјеtlоsnih sustavа, nоvоprоizvеdеnih i rabljenih vоzilа, prihvаtаt ćе sе hоmоlоgаciје dоdiјеlјеnе sukladno sеriјi (sеriјаmа) izmјеnа i dоpunа UNЕCЕ prаvilnikа br. 123 prеmа zаkоnskim i pоdzаkоnskim prоpisimа i mеđunаrоdnim ugоvоrimа kојimа sе urеđuје hоmоlоgаciја vоzilа. V - PRIМЈЕNА Člаnak 5. Оvа Nаrеdbа stupа nа snаgu оsmоg dаnа оd dаnа оbјаvlјivаnjа u "Službеnоm glаsniku BiH". Broj 02-05-02-2-1707/19 4. lipnja 2019. godine Sarajevo Zamjenik ministra Saša Dalipagić, v. r. На основу члана 205. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17, 9/18), замјеник министра комуникација и транспорта Босне и Херцеговине доноси НАРЕДБУ О ХОМОЛОГАЦИЈИ ПРЕДЊИХ ПРИЛАГОДЉИВИХ СВЈЕТЛОСНИХ СИСТЕМА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА I - ПОДРУЧЈЕ ПРИМЈЕНЕ Члан 1. Предњи прилагодљиви свјетлосни системи за моторна возила категорија M и N морају бити хомологовани у складу са овом наредбом. II - ЗАХТЈЕВИ Члан 2. Једнообразни услови за предње прилагодљиве свјетлосне системе из члана 1. ове наредбе који подлијежу испитивању, методе испитивања, начин вршења контроле саобразности серијске производње са хомологованим типом, поступак и начин узимања узорака серијске производње, садржај извјештаја о испитивању ради издавања саопштења о хомологацији, изглед хомологацијске ознаке и образац саопштења о хомологацији дати су у Једнообразним пропи- сима који се односе на хомологацију предњих прилагодљи- вих свјетлосних система за моторна возила (Правилник број 123 Економске комисије за Европу Организације уједињених нација, у даљем тексту: UNЕCЕ правилник бр. 123), са важећим измјенама и допунама које је прихватила и примјењује Босна и Херцеговина, донесеним на основу Споразума о усвајању једнообразних техничких прописа за возила са точковима, опрему и дијелове који могу бити уграђени и/или коришћени на возилима са точковима и условима за узајамно признавање додијеЉених хомолога- ција на основу ових прописа. UNЕCЕ правилник бр. 123 у изворном облику (на енглеском језику) доступан је у Министарству комуникација и транспорта Босне и Херцеговине, односно код адми- нистративног тијела за послове хомологације возила и дијелова. III - ХОМОЛОГАЦИЈА И ИСПИТИВАЊЕ Члан 3. Хомологација предњих прилагодљивих свјетлосних система из члана 1. ове наредбе врши се на узорцима типа обухваћеним овом наредбом. Хомологацијска испитивања предњих прилагодљивих свјетлосних система из члана 1. ове наредбе може проводити само лабораторија овлашћена од стране Министарства комуникација и транспорта Босне и Херцеговине. IV - ПРОВЈЕРА УСКЛАЂЕНОСТИ Члан 4. Провјера усклађености возила и предњих прилагодљивих свјетлосних система са захтјевима ове наредбе проводи се према поступку који је дефинисан законским и подзаконским прописима којима се уређује хомологација возила. При провјери усклађености типа возила и предњих прилагодљивих свјетлосних система, новопроизведених и коришћених возила, прихватаће се хомологације додијељене у складу са серијом (серијама) измјена и допуна UNЕCЕ правилника бр. 123 према законским и подзаконским прописима и међународним уговорима којима се уређује хомологација возила. V - ПРИМЈЕНА Члан 5. Ова наредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ". Број 02-05-02-2-1707/19 4. јуна 2019. године Сарајево Замјеник министра Саша Далипагић, с. р. 476 Na osnovu člana 205. Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 i 9/18) i člana 7. Pravilnika o homologaciji vozila, dijelova uređaja i opreme vozila ("Službeni glasnik BiH", broj 41/08), zamjenik ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine donosi UPUTSTVO O PROVOĐENJU POSTUPKA HOMOLOGACIJE POJEDINAČNOG VOZILA I - OPĆE ODREDBE Član 1. (Područje primjene) Ovim uputstvom bliže se uređuje način rada tijela za homologaciju, tehničkog servisa i laboratorije prilikom provođenja postupka homologacije pojedinačnih cestovnih motornih i priključnih vozila (u daljnjem tekstu: vozila) te oblik i sadržaj obrazaca koji se upotrebljavaju, u skladu sa Pravilnikom o homologaciji vozila, dijelova uređaja i opreme vozila ("Službeni glasnik BiH", broj 41/08; u daljnjem tekstu: Pravilnik). II - PROVOĐENJE POSTUPKA HOMOLOGACIJE POJEDINAČNOG VOZILA Član 2. (Pokretanje postupka) (1) Postupak provođenja homologacije pojedinačnog vozila pokreće se kod organizacije određene za obavljanje administrativnih poslova iz oblasti homologacije (u daljnjem tekstu: tijelo za homologaciju) putem tehničkog servisa. (2) Postupak provođenja homologacije pojedinačnog vozila pokreće se dopremom vozila tehničkom servisu na pregled. (3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, pregled vozila je moguće obaviti i na drugoj lokaciji, a po posebnom pojedinačnom odobrenju Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem u tekstu: Ministarstvo). (4) Tijelo za homologaciju je dužno uspostaviti funkcionalan informacioni sistem za obradu podataka te osigurati da lice koje ima pravo pristupa koristi isključivo njemu dodijeljeno korisničko ime i šifru. Utorak, 9. 7. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 46 - Strana 13 (5) Tijelo za homologaciju je dužno propisati minimalne vremenske normative za provođenje postupka homologacije za svaku kategoriju vozila i o tome obavijestiti Ministarstvo. Član 3. (Dokumentacija) (1) Prilikom pokretanja provođenja postupka homologacije pojedinačnog vozila prilaže se original potvrde proizvođača o usklađenosti vozila, opreme i dijelova vozila sa propisanim uvjetima. (2) Potvrdu proizvođača iz stava (1) ovog člana može izdati i proizvođačev ovlašteni zastupnik u Bosni i Hercegovini, a ukoliko u Bosni i Hercegovini nema ovlaštenog zastupnika, istu može izdati i proizvođačev ovlašteni zastupnik iz inostranstva. (3) Dokaz iz stava (1) ovog člana samo za određene marke vozila može izdati i pravno lice iz Bosne i Hercegovine ili inostranstva sa kojim tijelo za homologaciju sklopi ugovor. (4) Obrazac potvrde proizvođača koju izdaje proizvođač ili ovlašteni zastupnik proizvođača dat je u Prilogu 1. ovog uputstva. (5) Izuzetno od odredbi stava (1) ovog člana, podnositelj zahtjeva može priložiti izjavu o usklađenosti (COC dokument - Certificate of Conformity) koja se izdaje za sva vozila za koja je provedena jedinstvena evropska homologacija tipa vozila (WVTA - Whole Vehicle Type Approval). Podatke u COC dokumentu mora, preko tijela za homologaciju, provjeriti ovlašteni zastupnik proizvođača u Bosni i Hercegovini, a ako u Bosni i Hercegovini nema ovlaštenog zastupnika, onda u inostranstvu ili na drugi način kako to utvrdi tijelo za homologaciju. (6) Prilikom pokretanja provođenja postupka homologacije pojedinačnog vozila dostavlja se: - potvrda o registraciji (za korištena vozila) i/ili - kupoprodajni ugovor i/ili - račun i/ili - jedinstvena carinska isprava, - potrebni proizvođačevi tehnički podaci o vozilu (npr. odobrenje tipa, tehnički opis vozila i sl.) i - dokaz o plaćenim naknadama za provođenje postupka homologacije. (7) Opisnu mapu, na osnovu svih raspoloživih podataka, formira tehnički servis kojem je dopremljeno vozilo na pregled. Dio opisne mape čine i najmanje dvije fotografije visokog kvaliteta vozila koje je dopremljeno na pregled, sačinjene prilikom pregleda vozila, i jedne fotografije kontrolne table vozila sa koje je vidljivo stanje brojača pređenih kilometara, a koje se pohranjuju i u informacioni sistem. Član 4. (Pregled vozila) (1) Tehnički servis obavlja pregled vozila i dostavljene dokumentacije iz člana 3. ovog uputstva, utvrđuje zadovoljava li vozilo uvjete propisane homologacijskim propisima u Bosni i Hercegovini te tijelu za homologaciju dostavlja tehnički izvještaj o stručnom pregledu pojedinačnog vozila sa naznakom ispunjava/ne ispunjava propisane uvjete. (2) Na osnovu izvještaja iz stava (1) ovog člana, a u slučaju ispunjavanja uvjeta iz Pravilnika i drugih propisa iz oblasti homologacije pojedinačnog vozila, tijelo za homologaciju putem tehničkog servisa izdaje potvrdu o usklađenosti pojedinačnog vozila, na obrascu koji je dat u Prilogu 2. ovog uputstva. Obrazac potvrde o usklađenosti je serijski numeriran i izrađen sa odgovarajućim zaštitama. (3) Tijelo za homologaciju izvještaj o izdatim potvrdama o usklađenosti pojedinačnog vozila mjesečno dostavlja Ministarstvu. (4) Potvrda o usklađenosti pojedinačnog vozila iz stava (2) ovog člana i potvrda o identifikaciji vozila i ocjeni tehničkog stanja se u originalu dostavljaju nadležnom tijelu u slučaju prvog registriranja vozila u Bosni i Hercegovini, a predočavaju u originalu i dostavljaju u kopiji prilikom provođenja carinskog postupka i tehničkog pregleda vozila. Potvrda o usklađenosti pojedinačnog vozila i potvrda o identifikaciji vozila i ocjeni tehničkog stanja se nadležnom tijelu može dostaviti i putem informacionog sistema za homologaciju. Član 5. (Prekid postupka) (1) Ako se pregledom ustanovi da vozilo ne zadovoljava odredbe Pravilnika i/ili drugih propisa iz oblasti homologacije pojedinačnog vozila, tijelo za homologaciju može dati rok od 30 kalendarskih dana da se otklone razlozi zbog kojih pojedinačno vozilo ne zadovoljava odredbe spomenutih propisa. Obavještenje o tome dostavlja se carinskoj ispostavi na obrascu kao u Prilogu 3. ovog uputstva. Na zahtjev podnositelja zahtjeva, rok za otklanjanje nedostataka se može produžiti. (2) Pregled vozila za koji je ostavljen dodatni rok iz stava (1) ovog člana mora se obaviti u tehničkom servisu u kojem je pregled započet, osim u slučaju da je tehnički servis gdje je pregled prethodno započet u međuvremenu prestao sa radom kad se pregled može nastaviti u drugom tehničkom servisu prema odluci tijela za homologaciju. (3) Ako se pregledom dokumentacije i vozila iz stava (1) člana 4. ovog uputstva ustanovi da pojedinačno vozilo ne zadovoljava uvjete iz Pravilnika i/ili drugih propisa iz oblasti homologacije pojedinačnog vozila i da su ti nedostaci neotklonjivi, ili se pregledom iz stava (2) ovog člana ustanovi da pojedinačno vozilo ne zadovoljava uvjete iz Pravilnika i/ili drugih propisa iz oblasti homologacije pojedinačnog vozila, ili podnositelj zahtjeva ne doveze vozilo na pregled u okviru roka iz stava (1) ovog člana, Ministarstvo donosi rješenje kojim se uskraćuje izdavanje potvrde o usklađenosti. (4) U slučaju iz prethodnog stava, tehnički servis bez odlaganja dostavlja tijelu za homologaciju: uredno popunjen i ovjeren primjerak tehničkog izvještaja o stručnom pregledu pojedinačnog vozila sa prilozima izvještaju te original priložene dokumentacije (potvrda proizvođača, odnosno COC dokument i dr.). Tijelo za homologaciju u roku od sedam radnih dana od dana prijema dokumentacije od tehničkog servisa istu obrađuje i upućuje Ministarstvu na daljnje postupanje. Ministarstvo u roku od sedam radnih dana od dana prijema dokumentacije donosi rješenje kojim se uskraćuje izdavanje potvrde o usklađenosti. Član 6. (Homologacija po fazama izrade) (1) U slučaju kada u izradi vozila učestvuje više različitih proizvođača (izrada po fazama), u narednoj fazi izrade se može prihvatiti homologacija iz prethodne faze (prva faza je izrada osnovnog, nekompletnog vozila na kojem je predviđena nadgradnja, a nadgradnja na tom vozilu je druga faza izrade). (2) Ukoliko se prilikom homologacije pojedinačnog vozila utvrdi da vozilo ne posjeduje jedno ili više homologacijskih odobrenja, ukoliko je nedovršeno ili da pojedini dio, uređaj ili sklop nije ugrađen na vozilu, a moguće je otkloniti nedostatke, odnosno izvršiti homologacijska ispitivanja, u Broj 46 - Strana 14 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 9. 7. 2019. Potvrdi o usklađenosti pojedinačnog vozila, u rubriku "Napomena" unosi se sljedeći tekst: "Prije prve registracije potrebno je vozilo dodatno ispitati prema zahtjevima UNECE pravilnika te potvrdu o zadovoljavanju istih priložiti prilikom prve registracije vozila". U upisanom tekstu je potrebno navesti samo one UNECE pravilnike prema kojima je potrebno vozilo dodatno ispitati. (3) Ukoliko se prilikom provođenja postupka homologacije pojedinačnog vozila utvrdi da postoji neusklađenost podataka, tehničkih karakteristika ili stanja vozila sa dokumentacijom vozila, u potvrdi o usklađenosti pojedinačnog vozila, u rubrici "Napomena" unosi se razlog neusklađenosti. (4) U zavisnosti od vrste ispitivanja, tijelo za homologaciju putem portala homologacija.gov.ba vodi listu tehničkih servisa i laboratorija za dodatna ispitivanja. (5) Tijelo za homologaciju je dužno sačiniti i objaviti putem portala posebne procedure kojima će urediti postupak provođenja dodatnih ispitivanja. Član 7. (Identifikacija i ocjena tehničkog stanja vozila) (1) U slučajevima predviđenim Pravilnikom ili drugim propisima iz oblasti homologacije, provodi se postupak identifikacije vozila i ocjene tehničkog stanja. (2) Postupak provođenja identifikacije vozila i ocjene tehničkog stanja za vozila koja podliježu obavezi registracije, vozila koja ne podliježu obavezi registracije i nisu namijenjena za kretanje javnim cestama, kao i u slučaju vozila koja se u Bosnu i Hercegovinu uvoze radi isključive prodaje u dijelovima, pokreće se kod tijela za homologaciju putem tehničkog servisa. (3) Prilikom pokretanja postupaka iz stava (2) ovog člana dostavlja se: - dokumentacija neophodna za identifikaciju i ocjenu tehničkog stanja vozila, - dokaz o uplati propisanih naknada i troškova postupka, - druga potrebna dokumentacija u zavisnosti od specifičnosti slučaja (npr. izvorna potvrda o usklađenosti i sl.), - dokaz o odobrenoj djelatnosti u slučaju uvoza vozila radi prodaje u dijelovima. (4) Nakon provedenog pregleda, tehnički servis sačinjava tehnički izvještaj i dostavlja ga tijelu za homologaciju. U slučaju ispunjavanja uvjeta, tijelo za homologaciju putem tehničkog servisa izdaje potvrdu o identifikaciji vozila i ocjeni tehničkog stanja, na obrascu koji je dat u Prilogu 4. ovog uputstva. Član 8. (Pristup podacima) (1) Tijelo za homologaciju dužno je osigurati uvezivanje informacionog sistema za homologaciju sa Jedinstvenim informacionim sistemom propisanim Pravilnikom o tehničkim pregledima vozila ("Službeni glasnik BiH", broj 33/19), a u svrhu dostavljanja podataka o pregledanim vozilima. (2) Pored podataka iz stava (1) ovog člana, tijelo za homologaciju će putem informacionog sistema učiniti dostupnim i VIN oznaku (broj šasije vozila) za vozila koja se uvoze radi prodaje u dijelovima i za koje je proveden postupak identifikacije i ocjene tehničkog stanja, kako bi se vodila evidencija i onemogućila registracija ovih vozila u BiH. III - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 9. (Prestanak primjene propisa) Stupanjem na snagu ovog uputstva prestaje da važi Uputstvo o provođenju postupka homologacije pojedinačnog vozila ("Službeni glasnik BiH", broj 89/10). Član 10. (Stupanje na snagu) Ovo uputstvo stupa na snagu prvog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Broj 02-05-02-2-1707/19 4. juna 2019. godine Sarajevo Zamjenik ministra Saša Dalipagić, s. r. Utorak, 9. 7. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 46 - Strana 15 Broj 46 - Strana 16 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 9. 7. 2019. Utorak, 9. 7. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 46 - Strana 17 Broj 46 - Strana 18 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 9. 7. 2019. Utorak, 9. 7. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 46 - Strana 19 Broj 46 - Strana 20 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 9. 7. 2019. Utorak, 9. 7. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 46 - Strana 21 Broj 46 - Strana 22 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 9. 7. 2019. Utorak, 9. 7. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 46 - Strana 23 Broj 46 - Strana 24 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 9. 7. 2019. Utorak, 9. 7. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 46 - Strana 25 Broj 46 - Strana 26 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 9. 7. 2019. Utorak, 9. 7. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 46 - Strana 27 Broj 46 - Strana 28 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 9. 7. 2019. Utorak, 9. 7. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 46 - Strana 29 Broj 46 - Strana 30 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 9. 7. 2019. Utorak, 9. 7. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 46 - Strana 31 Broj 46 - Strana 32 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 9. 7. 2019. Utorak, 9. 7. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 46 - Strana 33 Broj 46 - Strana 34 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 9. 7. 2019. Utorak, 9. 7. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 46 - Strana 35 Broj 46 - Strana 36 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 9. 7. 2019.
Uputstvo o popunjavanju carinske prijave i zbirne prijave BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 43/19 25.06.2019 SG BiH 03/21, SG BiH 21/20 carinska prijava,uputstvo,carina,zbirna prijava Godina XXIII Utorak, 25. juna/lipnja 2019. godine Broj/Број 43 Година XXIII Уторак, 25. јуна 2019. годинe ISSN 1512-7486 - bosanski jezik ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik ISSN 1512-7508 - srpski jezik BOSNA I HERCEGOVINA UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE 447 Na osnovu člana 119. stav 1. Odluke o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 63a/04, 60/06 i 57/08), člana 15. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05) i člana 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi UPUTSTVO O POPUNJAVANJU CARINSKE PRIJAVE I ZBIRNE PRIJAVE GLAVA I - OPĆE ODREDBE Član 1. (Predmet) Ovim uputstvom propisuje se: a) način popunjavanja i podnošenja carinske prijave u pisanom (papirnom) obliku na obrascu jedinstvene carinske prijave (JCI) i kontinuiranom BIS obrascu (u daljnjem tekstu: BIS obrazac) koji je sastavni dio JCI na koju se odnosi, koji su štampani zelenom tintom (zeleni obrazac), (u daljnjem tekstu: carinska prijava u pisanom obliku), b) način popunjavanja carinske prijave koja se sačinjava i šalje (radi elektronske obrade podataka) korištenjem sistema (tehnike) obrade podataka (u daljnjem tekstu: DTI carinska prijava) to jest korištenjem carinskog informacionog sistema ASYCUDA World za podnošenje i obradu carinskih prijava za carinske postupke pri uvozu i izvozu ili korištenjem carinske informatičke TR aplikacije za podnošenje i obradu carinske prijave za postupak provoza (u daljnjem tekstu za oboje: carinski informacioni sistem), c) šifre koje se koriste za popunjavanje carinske prijave i druga određena pitanja u vezi carinske prijave, d) obrazac i način popunjavanja zbirne prijave za privremeni smještaj robe. Član 2. (Upotreba muškog i ženskog roda) Svi izrazi u ovom uputstvu koji su radi preglednosti dati u jednom gramatičkom rodu odnose se bez diskriminacije i na muškarce i na žene. Član 3. (Zakoni i drugi propisi) Ako nije drugačije navedeno, podrazumijeva se da upućivanje u ovom uputstvu na zakone i druge propise uključuju i izmjene i dopune tih zakona i drugih propisa koje stupaju na snagu na datum stupanja na snagu ovog uputstva ili nakon tog datuma. Član 4. (Pravni osnov) Carinska prijava zasniva se na sljedećim temeljnim odredbama: a) carinska prijava u pisanom obliku: 1) čl. 59. do 74. Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 57/04, 51/06, 93/08, 54/10, 76/11) (u daljnjem tekstu: ZCP), 2) čl. 106. do 128. Odluke o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 63a/04, 60/06 i 57/08) (u daljnjem tekstu: Odluka ZCP), 3) Prilog 15 Odluke ZCP (Objašnjenje o popunjavanju carinske prijave), na koji se vrši pozivanje u čl. 107. do 119., 123.do 162., 176. do 177., 183. do 189. i 314. do 401. Odluke ZCP, 4) Prilog 16 Odluke ZCP (Obrazac JCI - set od osam primjeraka, čl. 115.do 122. Odluke ZCP), Broj 43 - Strana 2 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. 5) Prilog 17 Odluke ZCP (Obrazac JCI - kombinirani set, čl. 115.do 122. Odluke ZCP), 6) Prilog 18 Odluke ZCP (Kontinuirani (BIS) obrazac, čl. 115.do 122. Odluke ZCP), 7) Prilog 19 Odluke ZCP (Kontinuirani (BIS) obrazac, čl. 115.do 122. Odluke ZCP), 8) Prilog 20 Odluke ZCP (Šifre koje se koriste u obrascima JCI, član 120. Odluke ZCP), 9) Prilog 21 Odluke ZCP (Označavanje primjeraka obrazaca iz Priloga 16 i Priloga 18 Odluke ZCP na kojima se samokopiranjem moraju pojaviti podaci, član 122. Odluke ZCP), 10) Prilog 22 Odluke ZCP (Označavanje primjeraka obrazaca iz Priloga 17 i Priloga 19 Odluke ZCP na kojima se samokopiranjem moraju pojaviti podaci, član 122. Odluke ZCP), 11) Prilog 30 Odluke ZCP (Objašnjenje uz tovarnu listu, čl. 224.do 256. Odluke ZCP), 12) Prilog 31 Odluke ZCP (Tovarna lista, čl. 224.do 256. Odluke ZCP), 13) Prilog 55 Odluke ZCP (Šifre država i valuta), b) carinska prijava koja se podnosi korištenjem carinskog informacionog sistema: 1) član 58. stav 1. tačka b) i član 74. ZCP i 2) čl. 129. do 131. Odluke ZCP, c) carinska prijava koja se podnosi usmenim putem ili drugom radnjom: 1) član 58. stav 1. tačka c) ZCP i 2) čl. 132. do 145. Odluke ZCP, d) pravila za provođenje postupka prijenosa robe ili proizvoda od jednog do drugog imaoca odobrenja bez razduživanja postupka (aranžmana): 1) čl. 309.do 312. Odluke ZCP i 2) Prilog 46 Odluke ZCP (Prijenos robe ili proizvoda obuhvaćenim postupkom od jednog imaoca do drugog). Član 5. (Definicije) (1) U svrhu primjene ovog uputstva, pojedini izrazi imaju sljedeće značenje: a) "Carinska tarifa" znači Carinska tarifa Bosne i Hercegovine iz člana 17. ZCP (u daljnjem tekstu: Carinska tarifa), b) "carinska prijava" znači radnju kojom lice, u propisanom obliku i na propisani način, izražava želju da robu stavi u određeni carinski postupak, c) "carinska prijava za postupak provoza (u daljnjem tekstu: provozna prijava)" znači radnju kojom lice, u propisanom obliku i na propisan način, izražava želju da robu stavi u carinski postupak provoza, d) "deklarant" znači lice koje podnosi carinsku prijavu u svoje ime ili lice u čije se ime ona podnosi, e) "glavni referentni broj (Master Reference Number) (u daljnjem tekstu: MRN broj)" znači registarski broj koji dodjeljuje nadležni carinski ured carinskoj prijavi korištenjem carinskog informacionog sistema, f) "identifikacioni broj (u daljnjem tekstu: I.B.)" znači identifikacioni broj jedinstven u carinskom području Bosne i Hercegovine koji je dodijeljen obvezniku indirektnih poreza od strane Uprave za indirektno oporezivanje (u daljnjem tekstu: UIO), koji je upisan u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza koji vodi UIO, g) "podaci potrebni za identifikaciju robe" znači podaci koji se koriste za identifikaciju robe u trgovinskom smislu i omogućavaju carinskom organu da izvrši tarifno svrstavanje robe, kao i da odredi količinu robe, h) "dažbine" znači uvozne ili izvozne i druge dažbine (indirektni porezi) koje se primjenjuju na robu koja je predmet carinskog postupka koji je u pitanju odnosno carinski odobrenog postupanja ili upotrebe (u daljnjem tekstu: carinski postupak), i) "puštanje robe" znači radnja kojom carinski organ stavlja robu na raspolaganje za one svrhe koje su predviđene carinskim postupkom u koji je roba stavljena, j) "privremeni smještaj" znači situacija u kojoj je roba koja nije bh.roba (strana roba) privremeno smještena pod carinski nadzor u periodu između predočenja carinskom uredu i stavljanja u carinski postupak, k) "puno ime" znači ime i prezime ako je u pitanju fizičko lice, odnosno puni naziv ako je u pitanju pravno lice ili udruženje lica. (2) Drugi izrazi korišteni u ovom uputstvu, a kojima nije određeno značenje ovim uputstvom, imaju značenje koje im je određeno odredbama ZCP i Odluke ZCP. GLAVA II - MRN BROJ I OZNAKE VRSTE POSTUPKA Član 6. (Struktura MRN broja) Struktura MRN broja za DTI carinske prijave u carinskom informacionom sistemu je u alfanumeričkom (slovnobrojčanom) obliku (an) od 18 oznaka (n2+a2+an12+a1+an1), kako slijedi: Polje Sadržaj Tip polja Primjer 1 posljednje dvije cifre godine formalnog prihvatanja carinske prijave (GG) numeričko 2 19 2 šifra carinskog ureda (koja uključuje i ISO alfa 2 šifru (slovna) za državu Bosnu i Hercegovinu) alfanumeričko 8 BA094013 3 jedinstveni indikator po godini i carinskom uredu (registarski broj prihvatanja carinske prijave, kojem prethode nule ako nije šestocifreni) alfanumeričko 6 000001 4 oznaka vrste postupka iz člana 7. stav (1) ovog uputstva (na primjer: H - za stavljanje robe u slobodan promet) alfabetsko 1 H 5 kontrolni broj alfanumeričko 1 3 MRN broj u navedenom primjeru glasi: 19BA094013000001H3 Član 7. (Oznaka vrste postupka) (1) Oznaka vrste postupka (alfabetska - a1), koja se nalazi u strukturi MRN broja DTI carinske prijave, glasi kako slijedi: Oznaka (alfabetska - a1) vrste postupka i opis Prve dvije cifre šifre postupka u polju 37/1 A izvoz 10, 23, 95, 96 C - ponovni izvoz nakon carinskog postupka s ekonomskim učinkom, osim postupka carinskog skladištenja (unutarnja obrada po sistemu obustave plaćanja, privremeni uvoz, obrada pod carinskom kontrolom); - ponovni izvoz nakon uništenja pod carinskim nadzorom; - ponovni izvoz iz slobodne zone kontrolnog tipa II ili slobodnog skladišta 31 D ponovni izvoz nakon postupka carinskog skladištenja 31 E vanjska obrada (privremeni izvoz u okviru postupka vanjske obrade) 21 F provoz H stavljanje robe u slobodan promet 02, 40, 42, 46, 47, 61, 63, 93 I stavljanje robe u carinski postupak s ekonomskim učinkom, osim vanjske obrade i postupka carinskog skladištenja 51, 53, 55, 56, 57, 91 Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 3 (unutarnja obrada po sistemu obustave plaćanja, privremeni uvoz, obrada pod carinskom kontrolom) J - smještaj u carinsko skladište tipa A, B, C i F; - smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište 71 78 K smještaj u carinsko skladište tipa D 71 (2) Za popunjavanje polja "poziv na broj" u platnom nalogu za uplatu dažbina obračunatih po DTI carinskoj prijavi na Jedinstveni račun za prikupljanje indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi, upisuje se registarski broj prihvatanja DTI carinske prijave iz njenog MRN broja (registarski broj je u MRN broju naveden poslije šifre carinskog ureda a ispred slovne oznake vrste postupka, vidjeti član 6. ovog uputstva). Primjer: Dažbine su obračunate po DTI carinskoj prijavi za stavljanje robe u slobodan promet prihvaćenoj u Carinskoj ispostavi Banja Luka MRN broja "19BA094013000205H1": - u navedenom MRN broju registarski broj prihvatanja odnosne carinske prijave je: "000205", (napomena: u dokumentima vezanim za carinsku prijavu u ovom primjeru (Otpremnica i Napomena o procjeni) taj registarski broj prihvatanja prikazuje se i štampa u skraćenom obliku kao "H205"), - za carinsku prijavu u ovom primjeru polje "poziv na broj" u platnom nalogu popunjava se brojevima "2019000205" (prve četiri cifre označavaju godinu u kojoj je odnosna carinska prijava prihvaćena, a preostalih šest cifara označavaju registarski broj prihvatanja odnosne carinske prijave u strukturi njenog MRN broja). GLAVA III - KORIŠTENJE PODSETOVA KOD PODNOŠENJA CARINSKE PRIJAVE Član 8. (Korištenje podsetova carinske prijave) (1) Carinska prijava podnosi se u podsetovima sa određenim brojem primjeraka potrebnih za provođenje carinskog postupka u koji se roba stavlja, koji se uzimaju iz: a) kompletnog seta od osam primjeraka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 iz Priloga 16 (JCI obrazac) i Priloga 18 (BIS obrazac) Odluke ZCP, ili b) dva seta od po četiri dvonamjenska primjerka 1/6, 2/7, 3/8 i 4/5, iz Priloga 17 (JCI obrazac) i Priloga 19 (BIS obrazac) Odluke ZCP. (2) Svaki primjerak dvonamjenskog kompleta može se koristiti alternativno.Brojevi primjeraka JCI koji se koriste moraju se naznačiti tako da se precrta broj na margini primjerka JCI koji se ne koristi (na primjer, primjerak 1/6 ako se koristi za postupak izvoza na istom se na margini precrta broj 6, ili obrnuto ako se taj primjerak koristi za postupke pri uvozu tada se na istom na margini precrta broj 1).Komplet od osam primjeraka može nadomjestiti dva dvonamjenska kompleta od četiri primjerka carinske prijave. (3) DTI carinska prijava za carinski postupak provoza, za carinske postupke izvoza i za carinske postupke pri uvozu za motorna i priključna vozila koja podliježu obaveznoj godišnjoj registraciji kod nadležnog organa štampaju se na zelenom obrascu JCI, u broju primjeraka potrebnih za te postupke. (4) DTI carinsku prijavu za carinske postupke pri uvozu i za uništenje robe pod carinskim nadzorom deklarant može, u skladu sa članom 113. stav 3. alineja peta Odluke ZCP, odštampati na zelenom obrascu JCI u broju primjeraka potrebnih za zahtijevani postupak ili može odštampati na bijelom listu papira u obliku JCI putem sistema obrade podataka.U ovom drugom slučaju, format navedene DTI carinske prijave mora ispunjavati sve uvjete propisane ZCP i Odlukom ZCP, osim boje korištene za štampanje i korištenja kosih slova. (5) Za određeni carinski postupak ili kombinacije carinskih postupaka mogu se koristiti djelimični podsetovi carinske prijave (JCI i BIS obrasci), koji se sastoje od primjeraka potrebnih za provođenje odgovarajućeg postupka kako je navedeno u čl. 9. do 11. ovog uputstva. Član 9. (Korištenje podsetova provozne prijave) (1) Za stavljanje robe u postupak provoza podnosi se jedan ili više podsetova provozne prijave, koji se sastoji od: a) primjerak 1 - zadržava polazni carinski ured kojem se podnosi i koja prihvata provoznu prijavu, b) primjerak 4 - zadržava odredišni carinski ured nakon završetka postupka provoza, c) primjerak 5 - povratni primjerak za polazni carinski ured u postupku provoza. (2) Po puštanju robe u postupak provoza, polazni carinski ured vraća korisniku postupka provoza primjerak 4 i 5 provozne prijave.Roba stavljena u postupak provoza prevozi se do odredišnog carinskog ureda pod pokrićem primjerka 4 i 5 provozne prijave. (3) Primjerak 4 i 5 provozne prijave, zajedno sa robom, podnose se odredišnom carinskom uredu u roku predaje određenom od strane polaznog carinskog ureda.Odredišni carinski ured, nakon pokazivanja (podnošenja) robe i kontrole (moguće), ovjerava te primjerke uz navođenje i datuma pokazivanja robe, te zadržava primjerak 4 provozne prijave, a na primjerku 5 polaznom carinskom uredu potvrđuje dolazak (pokazivanje) robe i isti vraća polaznom carinskom uredu neovisno od potvrde prispijeća putem carinskog informacionog sistema. (4) Shodno članu 223. Odluke ZCP, jedna provozna prijava obuhvata samo onu robu koja je natovarena ili treba biti natovarena na jedinstveno (jedno) prijevozno sredstvo za prijevoz od jednog polaznog carinskog ureda do jednog odredišnog carinskog ureda (vidjeti član 223. Odluke ZCP). (5) Ako je pošiljka (na primjer, veće postrojenje kupljeno kao cjelina) razdvojena na dva prijevozna sredstva, za svako od tih prijevoznih sredstava podnosi se zasebna provozna prijava bez obzira na to što se cjelokupna roba prevozi (u postupku provoza) između istog polaznog i odredišnog carinskog ureda. (6) Ako se, za potrebe postupka provoza, jedinstveno prijevozno sredstvo koristi za utovar robe u više polaznih carinskih ureda, te za istovar robe u više odredišnih carinskih ureda, zasebna provozna prijava mora se podnijeti svakom polaznom carinskom uredu za robu utovarenu u tom uredu. Član 10. (Korištenje podsetova carinske prijave za carinske postupke izvoza i za ponovni izvoz) (1) Za stavljanje robe u carinske postupke izvoza (trajni izvoz, vanjska obrada, privremeni izvoz robe koja će se vratiti u nepromijenjenom stanju) i za ponovni izvoz robe (u daljnjem tekstu za oboje: za postupke izvoza) podnosi se podset carinske prijave, koji se sastoji od: a) primjerak 1 - zadržava izvozni carinski ured, zajedno sa priloženim dokumentima, b) primjerak 2 - zadržava izvozni carinski ured, za obradu podataka, c) primjerak 3 - izvozni carinski ured vraća deklarantu/zastupniku nakon puštanja robe u postupak izvoza. Broj 43 - Strana 4 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. (2) Stav (1) ovog člana i druge odredbe ovog uputstva koje se odnose na trajni izvoz primjenjuju se na odgovarajući način i u slučaju kada se podnosi: a) izvozna carinska prijava za bh.robu kojom se snabdijevaju zalihe (isporuka robe) na vazduhoplovu ili brodu u međunarodnom saobraćaju (postupak 95), b) izvozna carinska prijava za bh.robu prodatu u maloprodaji u bescarinskoj prodavnici na međunarodnom aerodromu u Bosni i Hercegovini (postupak 96). Član 11. (Korištenje podsetova carinske prijave za carinske postupke pri uvozu i za uništenje robe) Za stavljanje robe u carinske postupke pri uvozu (stavljanje robe u slobodan promet uključujući i stavljanje robe u slobodan promet pri ponovnom uvozu, carinsko skladištenje, unutarnja obrada, obrada pod carinskom kontrolom i privremeni uvoz) i za uništenje robe pod carinskim nadzorom, podnosi se podset carinske prijave, koji se sastoji od: a) primjerak 6 - zadržava uvozni carinski ured, zajedno sa priloženim dokumentima, b) primjerak 7 - zadržava uvozni carinski ured, za obradu podataka, c) primjerak 8 - uvozni carinski ured vraća deklarantu/zastupniku nakon puštanja robe u zahtijevani postupak. Član 12. (Specifičnosti kod podnošenja carinske prijave) (1) Kada se odredišnom carinskom uredu istovremeno pokaže (podnese) roba koja je u taj ured stigla po više provoznih prijava (TR prijava) za istog primaoca od istog pošiljaoca, radi ekonomičnosti carinskog postupka, za svu robu može se podnijeti jedna uvozna carinska prijava za zahtijevani carinski postupak, sa odgovarajućim brojem potrebnih naimenovanja. (2) U slučaju iz stava (1) ovog člana, po jednoj uvoznoj carinskoj prijavi može se prijaviti samo roba za koju je u svim naimenovanjima te prijave ista šifra postupka u prvoj potpodjeli polja 37 te prijave. (3) U slučaju iz stava (1) ovog člana, uz ostalu dokumentaciju, deklarant prilaže "specifikaciju" koja treba da sadrži: referentne podatke specifikacije, referentne podatke o svim fakturama i iznose faktura, podatke o prijevoznim sredstvima, MRN broj i datum svih provoznih prijava i ovjeru deklaranta, a u polje 18, 21, 40, 44 upisuje se riječ "specifikacija". Član 13. (Obaveze deklaranta/zastupnika u vezi podnošenja carinske prijave) (1) Shodno članu 107. Odluke ZCP, kada se carinskom uredu podnese carinska prijava koju je potpisao deklarant ili njegov zastupnik, smatra se da odnosno lice prijavljuje predmetnu robu za zahtijevani carinski postupak i, ne dovodeći u pitanje moguću primjenu kaznenih odredbi, to lice čini odgovornim, u skladu sa važećim propisima, za sljedeće: a) tačnost podataka navedenih u carinskoj prijavi, b) vjerodostojnost dokumenata priloženih uz carinsku prijavu, c) poštovanje svih obaveza vezanih sa stavljanjem predmetne robe u predmetni carinski postupak. (2) Shodno članu 59. ZCP, deklarant je dužan uz carinsku prijavu priložiti sva dokumenta potrebna za primjenu propisa kojima se regulira zahtijevani carinski postupak.Shodno članu 65. ZCP, deklarant je dužan, na zahtjev carinskog organa, podnijeti i druga dokumenta u svrhu provjere tačnosti podataka sadržanih u carinskoj prijavi. GLAVA IV - POPUNJAVANJE CARINSKE PRIJAVE Član 14. (Popunjavanje carinske prijave) (1) Podaci u carinskoj prijavi popunjavaju se pisaćom mašinom ili drugim mehano - grafskim ili sličnim postupkom (na primjer, štampačem).Podaci u carinskoj prijavi ne smiju se precrtavati ili ispravljati. (2) Radi pravilnog popunjavanja pisaćom mašinom obrazac treba biti podešen tako da prvi znak podataka koji se trebaju upisati u polje 2 bude otkucano u kvadratiću u gornjem lijevom uglu. (3) Pregled polja carinske prijave koja se popunjavaju po vrstama carinskih postupaka dat je u Prilogu 1.koji čini sastavni dio ovog uputstva. (4) Polja carinske prijave označena brojem popunjava deklarant/zastupnik na način propisan za traženi carinski postupak.Carinska prijava mora se popuniti ispravno.Podaci upisani u carinsku prijavu moraju biti potpuni, tačni i istiniti. (5) Polja carinske prijave označena velikim slovima služe samo za službenu upotrebu i popunjava ih postupajući carinski ured. (6) Polje carinske prijave koje se ne mora popuniti ostavlja se potpuno prazno. (7) Za popunjavanje određenih polja carinske prijave koriste se šifre propisane Prilogom 2.koji čini sastavni dio ovog uputstva, kako je određeno ovim uputstvom. Član 15. (Korištenje šifre carinskog ureda) (1) Za popunjavanje odgovarajućih polja u DTI carinskoj prijavi koristi se šifra carinskog ureda propisana Prilogom 2. ovog uputstva.Šifra carinskog ureda ima sljedeću strukturu (alfanumeričku - an8): a) prve dvije oznake (a2): ISO alfa 2 šifra za državu Bosnu i Hercegovinu ("BA"), b) sljedećih šest oznaka (n6): numeričke (brojčane) oznake. (2) Primjena stava (1) ovog člana ne isključuje pozivanje na već korištene šifre carinskih ureda od poslednjih pet numeričkih oznaka (n5) iz strukture šifre carinskih ureda (an8) iz Šifarnika iz Priloga 2. ovog uputstva kada je to primjenljivo (na primjer: u slučaju pozivanja u polju 40 DTI carinske prijave na carinsku prijavu (ili karnet TIR ili karnet ATA) prihvaćenu prije datuma početka korištenja carinskog informacionog sistema ASYCUDA World; u slučaju popunjavanja polja 44; u slučaju popunjavanja polja 49 kada identifikacioni broj carinskog skladišta ili identifikacioni broj odobrenog prostora za privremeni smještaj, određen odobrenjem donijetim prije datuma početka upotrebe carinskog informacionog sistema ASYCUDA World, sadrži šifru carinskog ureda od pet numeričkih oznaka (n5); te u drugim slučajevima koji su kako je navedeno primjenjivi). (3) Za popunjavanje platnog naloga za uplatu dažbina obračunatih po DTI carinskoj prijavi na Jedinstveni račun za prikupljanje indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi, u "podatku koji obuhvata i šifru carinskog ureda" koriste se posljednjih pet numeričkih oznaka (n5) iz strukture šifre carinskog ureda (an8) koji je u pitanju, propisane Prilogom 2. ovog uputstva. Primjer: Dažbine su obračunate po DTI carinskoj prijavi za stavljanje robe u slobodan promet prihvaćenoj u Carinskoj ispostavi Banja Luka: - šifra Carinske ispostave Banja Luka (an8) je: "BA094013", Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 5 - za popunjavanje polja "budžetska organizacija" u platnom nalogu za plaćanje obračunatih dažbina, kao šifra Carinske ispostave Banja Luka koristi se poslednjih pet numeričkih oznaka iz njene šifre "BA094013", a to je "94013" ispred koje se dodaju "00" (dvije nule). GLAVA V - PRIHVATANJE CARINSKE PRIJAVE Član 16. (Prihvatanje carinske prijave) (1) Carinski ured odmah prihvata ispravno podnijetu carinsku prijavu. Shodno čl. 59. i 60. ZCP i članu 110. Odluke ZPC, carinska prijava se prihvata ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: a) ako je podnijeta carinskom uredu nadležnom za prihvatanje carinske prijave, b) ako je podnijeta u redovno radno vrijeme carinskog ureda, poštujući posebnosti kod lokalnog carinjenja, ako su propisane i/ili odobrene, c) ako je podnijeta od ovlaštenog lica, d) ako je podnijeta na propisanom obrascu i potpisana (što uključuje i ovjeru) od strane njenog podnosioca, e) ako sadrži sve podatke neophodne za primjenu propisa kojima je uređen carinski postupak za koji se roba prijavljuje (zahtijevani carinski postupak), f) ako su uz carinsku prijavu priložena sva dokumenta koja su potrebna radi primjene propisa kojima je uređen carinski postupak za koji se roba prijavljuje (koja moraju biti navedena u carinskoj prijavi), bez odstupanja od odredbi kojima su regulirane nepotpune carinske prijave, kao i g) ako je roba za koju se podnosi carinska prijava podnijeta (dopremljena) carinskom uredu. (2) Ako je carinska prijava ispravno podnijeta, odnosno ako su ispunjeni uvjeti iz stava (1) ovog člana, a programska kontrola carinskog informacionog sistema unijetih podataka ne ukaže na postojanje grešaka, odnosno javi postojanje grešaka koje ne sprječavaju prihvatanje carinske prijave, tada carinski informacioni sistem automatski prihvata podnijetu carinsku prijavu i odmah toj prijavi dodjeljuje (generira) MRN broj i status "Prihvaćeno".Od tog trenutka carinska prijava ima status prihvaćene carinske prijave, a dodijeljeni MRN broj postaje podatak kojim se identifikuje pojedini zahtijevani carinski postupak u Bosni i Hercegovini. (3) Postupak prihvatanja carinske prijave znači formalnu provjeru uvjeta za prihvatanje carinske prijave, što ne podrazumijeva provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta za odobravanje zahtijevanog carinskog postupka. Provjeru koju carinski ured obavlja u postupku prihvatanja carinske prijave treba razlikovati od kontrole odnosno provjere već prihvaćene carinske prijave koju taj ured, shodno nivou provjere određenom temeljem provedene analize i procjene rizika, obavlja u skladu sa članom 65. ZCP, u kojoj provjeri se cijeni i ispravnost priloženih dokumenata. (4) Carinski ured, shodno članu 65. Zakona, ima pravo i nakon što je carinska prijava prihvaćena tražiti dopunu odnosno prilaganje dodatnih dokumenata koji su potrebni da bi se odobrilo stavljanje robe u zahtijevani carinski postupak, ako takva dokumenta nisu priložena već pri podnošenju carinske prijave odnosno prije prihvatanja carinske prijave. (5) Jednom prihvaćena carinska prijava ne može se vraćati deklarantu/zastupniku sve do provođenja zahtijevanog carinskog postupka odnosno ovjere i uručivanja carinske prijave. Član 17. (Postupanje kada carinska prijava ne ispunjava uvjete za prihvatanje) (1) Ako podnijeta carinska prijava ne ispunjava uvjete za prihvatanje navedene u članu 16. stav (1) ovog uputstva, postupajući carinski ured, u vidu službene zabilješke, na poleđini carinske prijave (primjerak 1 ili 6, polje E/J, ovisno do vrste carinske prijave), naznačava jasno, tačno i uredno sljedeće: podatke o podnosiocu carinske prijave, referentni broj iz polja 7 te prijave, šifru zahtijevanog carinskog postupka po toj prijavi (podatak iz prve potpodjele polja 37), u čemu se sastoje nedostaci i neispravnosti i rok za otklanjanje istih, te datum, potpis i službenu ovjeru zabilješke.Ispod navedene službene zabilješke, mora biti i potpis (uz naznačenje i punog imena lica) deklaranta/zastupnika koji je obaviješten o zabilješci i datum stavljanja tog potpisa, nakon čega se tom licu neposredno uručuje kopija (obostrano kopirano) te zabilješke. (2) Ako deklarant/zastupnik, u roku koji mu je određen, ne otkloni nedostatke i neispravnosti o kojima je upoznat u skladu sa stavom (1) ovog člana, postupajući carinski ured carinsku prijavu koja je u pitanju, sa pratećom dokumentacijom, dostavlja nadležnom Odsjeku za carinske poslove (uz jasno navođenje razloga dostavljanja) na donošenje odluke (odmah) u predmetnoj upravnoj stvari u redovnom upravnom postupku.Ako se u tom postupku donosi rješenje o odbijaju prihvatanja carinske prijave, tim rješenjem se određuje i daljnje postupanje (i rok za postupanje) sa robom u skladu sa carinskim propisima, uz upozorenje mogućeg oduzimanja i prodaje robe u skladu sa tim propisima usljed nepostupanja.Ako je donijeto rješenje o odbijaju prihvatanja carinske prijave, u tom slučaju postupajući carinski ured, uz rješenje, vraća deklarantu/zastupniku odbijenu carinsku prijavu, sa njenim prilozima, uz dokaz o uručenju rješenja, a uz svoj primjerak rješenja zadržava kopiju primjerka prijave na kojem je službena zabilješka iz stava (1) ovog člana. GLAVA VI - PUŠTANJE ROBE Član 18. (Postupanje kod puštanja robe) (1) Puštanje robe podrazumjeva svaku službenu radnju carinskog ureda koja deklarantu dozvoljava upotrebu robe u svrhe koje su predviđene u okviru zahtijevanog carinskog postupka. (2) Carinski ured pušta robu deklarantu ako su ispunjeni uvjeti za stavljanje robe u zahtijevani carinski postupak i ako roba nije predmet mjera ograničenja ili zabrana, kada podatke u carinskoj prijavi, shodno nivou provjere određenom na osnovu provedene analize i procjene rizika, provjeri i prihvati ili ih prihvati bez provjere. (3) Carinski ured može robu pustiti nakon završetka provjere prihvaćene carinske prijave, odnosno, na pisani zahtjev deklaranta, i prije nego što je provjera završena pod uvjetom da nije nužno da radi provjere roba bude prisutna (član 70. stav 1. ZCP), a puštanje se odobrava zabilješkom na zahtjevu. (4) Ako je prihvatanjem carinske prijave nastao carinski dug ili bi isti mogao nastati, roba se može pustiti samo ako je carinski dug plaćen ili je njegovo plaćanje obezbijeđeno (član 71. ZCP). (5) Carinski ured, prije puštanja robe preduzima odgovarajuće mjere za osiguravanje istovjetnosti i/ili prepoznavanja robe, ako je to potrebno za provođenje daljnjeg postupka. Prihvaćene mjere mora upisati u carinskoj prijavi (plomba, slike, fotografije, prospekti, uzorci, opis robe, i tako dalje). Broj 43 - Strana 6 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. (6) Prije puštanja robe, carinski ured mora, gdje je primjenjivo, u polje C odštampane carinske prijave, upisati moguću klauzulu o zabrani otuđenja (vidjeti stav (1) tačka b) za polje C u članu 28. ovog uputstva). (7) Roba obuhvaćena jednom carinskom prijavom pušta se istovremeno.U ovom slučaju, ako je carinskom prijavom obuhvaćeno više vrsta robe (dva ili više naimenovanja), smatra se da podaci koji se odnose na svako od naimenovanja čine posebnu carinsku prijavu. (8) Datum puštanja robe upisuje se u carinsku prijavu (vidjeti odredbe za popunjavanje polja B i polja D/J carinske prijave u članu 28. ovog uputstva). (9) Po provođenju zahtijevanog carinskog postupka pri uvozu ili izvozu po predmetnoj DTI carinskoj prijavi, carinski informacioni sistem automatski: a) toj DTI carinskoj prijavi dodjeljuje "L broj procjene" sa datumom procjene te prijave i b) istovremeno daje deklarantu mogućnost štampanja Otpremnice kreirane tim sistemom za predmetnu DTI carinsku prijavu. (10) Vrijeme puštanja robe, u smislu člana 4. tačka (20) ZCP, je vrijeme kada je, putem carinskog informacionog sistema, predmetnoj DTI carinskoj prijavi dodijeljen "L broj procjene".Otpremnica je obavijest deklarantu o puštanju robe. (11) Izgled i sadržaj obrasca Otpremnice za DTI uvoznu i izvoznu carinsku prijavu iz stava (9) ovog člana, koji je kreiran u carinskom informacionom sistemu, dat je u Prilogu 3.koji čini sastavni dio ovog uputstva. Član 19. (Ispunjavanje uvjeta za puštanje robe) (1) Puštanje robe nije dozvoljeno: a) ako nije bilo moguće započeti ili nastaviti pregled robe u roku koji je odredio postupajući carinski ured zbog deklarantovih razloga (član 72. tačka a) alineja (i) ZCP), b) ako nisu bila podnijeta sva dokumenta koja su potrebna da bi se roba stavila u zahtijevani carinski postupak (član 72. tačka a) alineja (ii) ZCP), c) ako je prihvatanjem carinske prijave nastao carinski dug koji nije plaćen ili nije položeno obezbjeđenje za plaćanje tog duga u propisanom roku (član 71. stav 1. i član 72. tačka a) alineja (iii) ZCP), d) ako za postupak privremenog uvoza sa djelimičnim oslobađanjem od plaćanja uvoznih dažbina nije položeno obezbjeđenje za plaćanje carinskog duga (član 71. stav 2. i član 72. tačka a) alineja (iii) ZCP), e) ako nije položeno odgovarajuće obezbjeđenje za plaćanje carinskog duga koji bi mogao nastati u provođenju carinskog postupka za koji je roba prijavljena (mogući carinski dug - član 71. stav 2. i član 72. tačka a) alineja (iii) ZCP), f) ako se na robu odnose zabrane i ograničenja koje sprječavaju provođenje zahtijevanog carinskog postupka (član 72. tačka a) alineja (iv) ZCP), g) ako postupajući carinski ured ne može utvrditi da li je roba predmet zabrana ili ograničenja dok ne budu poznati rezultati provjere (član 70. stav 1. ZCP). (2) Šifre i tekst koji se koriste za upisivanje razloga iz stava (1) ovog člana zbog kojih se ne može odobriti puštanje robe navedeni su u Prilogu 2. ovog uputstva i stavu (2) za polje D/J u članu 28. ovog uputstva. (3) Ako roba ne može biti puštena jer nisu ispunjeni uvjeti za puštanje, postupajući carinski ured upoznat će deklaranta/zastupnika o razlozima koji sprječavaju puštanje robe, te koje uvjete mora ispuniti da bi se roba mogla pustiti i odrediti mu primjeren rok za ispunjenje tih uvjeta ako je iste moguće ispuniti (kada su u pitanju slučajevi iz stava (1) tač. a) do e) ovog člana, na primjer, obavezno prilaganje uvozne dozvole, treba podnijeti (novi) instrument obezbjeđenja, ili drugo). Deklarant/zastupnik se obavještava o navedenom na sljedeći način: a) kod carinske prijave u pisanom obliku i kod provozne prijave: na poleđini primjerka 1 ili 6 te prijave (polje E/J), postupajući carinski službenik sačinjava službenu zabilješku o prednje navedenom, koja zabilješka mora da sadrži i MRN broj i datum carinske prijave, te datum, potpis i službenu ovjeru zabilješke. Ispod navedene službene zabilješke, mora biti i potpis (uz naznačenje i punog imena lica) deklaranta/zastupnika koji je obaviješten o zabilješci i datum stavljanja tog potpisa, nakon čega se tom licu neposredno uručuje kopija (obostrana) te zabilješke. b) kod DTI uvozne i izvozne carinske prijave: u inspekcijskom aktu predmetne DTI carinske prijave postupajući carinski službenik sačinjava službenu zabilješku o prednje navedenom, a odštampani primjerak tog inspekcijskog akta, potpisuje carinski službenik i ovjerava službenim pečatom, te na istom mora biti i potpis (uz naznačenje i punog imena lica) deklaranta/zastupnika koji je obaviješten o zabilješci i datum stavljanja tog potpisa, nakon čega se taj inspekcijski akt zadržava uz predmetnu carinsku prijavu, a njegova kopija neposredno uručuje tom licu. (4) Ako na osnovu obavijesti iz stava (3) ovog člana, u slučaju iz stava (1) tač. a) do e) ovog člana, deklarant ispuni uvjete za puštanja robe, carinski ured provodi radnje za puštanje robe. (5) Ako, u slučaju iz stava (1) tač. a) do e) ovog člana, deklarant/zastupnik, u roku koji mu je određen, ne podnese podatke/dokumente odnosno ne ispuni uvjete za puštanje robe o kojima je obaviješten u skladu sa stavom (3) ovog člana, postupajući carinski ured carinsku prijavu koja je u pitanju, sa pratećom dokumentacijom, dostavlja nadležnom Odsjeku za carinske poslove (uz jasno navođenje razloga dostavljanja) na donošenje odluke (odmah) u predmetnoj upravnoj stvari u redovnom upravnom postupku.Ako se u tom postupku utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti za puštanje robe, predmetna carinska prijava se smatra nevažećom te se donosi rješenje kojim se odlučuje o nepuštanju robe i poništenju carinske prijave i određuje daljnje postupanje (i rok za postupanje) sa robom u skladu sa carinskim propisima, uz upozorenje mogućeg oduzimanja i prodaje robe u skladu sa članom 72. ZCP ako se ne postupi u tom roku, ovisno od razloga za nepuštanje robe (vidjeti i član 148. stav 4., član 150. stav 2.i član 157. Odluke ZCP, član 72. ZCP).Do dobijanja odluke o predmetnoj upravnoj stvari, carinska prijava ne može biti završena, nego ostaje u statusu "Carinska prijava ne može biti završena, čeka se poništenje". (6) Ako roba ne može biti puštena iz razloga iz stava (1) tačka f) ovog člana, carinski ured upoznat će deklaranta/zastupnika o istom u skladu sa stavom (3) ovog člana, i nakon toga dalje se primjenjuje stav (5) ovog člana. (7) Ako roba ne može biti puštena iz razloga iz stava (1) tačka g) ovog člana, carinski ured o tom razlogu obavijestit će deklaranta/zastupnika u skladu sa stavom (3) ovog člana, u kom slučaju carinska prijava ostaje u statusu "Carinska prijava ne može biti završena, čekaju se rezultati provjere".Dalje se postupa ovisno od rezultata provjere (da li dopuštaju puštanje robe ili ne dopuštaju). Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 7 (8) Ako se donese rješenje o nepuštanju robe i poništenju carinske prijave, postupajući carinski službenik, na osnovu rješenja, provodi sljedeće radnje: a) na primjerku 1 ili 6 (ovisno od vrste carinske prijave) u polju D/J predmetne carinske prijave koja je poništena (kao i u inspekcijskom aktu te prijave, odnosno u Napomeni u dijelu "rezultati kontrole polazni ured" provozne carinske prijave) upisuje razloge nepuštanja robe u skladu sa stavom (2) ovog člana (šifra i opis), te broj i datum rješenja, b) na carinskoj prijavi upisuje velikim štampanim slovima "PONIŠTENO", c) na poništenoj carinskoj prijavi (kao i u inspekcijskom aktu iste, odnosno u Napomeni u dijelu "rezultati kontrole polazni ured" provozne carinske prijave) upisuje i napomenu o daljnjem postupanju sa robom, odnosno MRN broj i datum carinske prijave kojom je roba stavljena u neki drugi zahtijevani carinski postupak (ili carinski odobreno postupanje ili upotrebu), d) osim primjerka 1 odnosno 6 (uz koji se prilaže rješenje o poništenju), sve primjerke carinske prijave, sa njenim prilozima, vraća deklarantu/zastupniku, e) u carinskom informacionom sistemu provodi radnje u vezi poništenja carinske prijave u tom sistemu (ako je moguće). GLAVA VII - OBRADA I OVJERA CARINSKE PRIJAVE OD STRANE CARINSKOG ORGANA Član 20. (Obrada carinske prijave) (1) Redovan postupak carinjenja obuhvata postupak podnošenja, prihvatanja, provjeru carinske prijave i puštanje robе u zahtijevani carinski postupak.Isto se primjenjuje i u pojednostavljenim postupcima, ako odredbama koje reguliraju te postupke nije određeno drugačije. (2) Za svaku podnijetu DTI carinsku prijavu postoji obaveza podnošenja carinske prijave u pisanom obliku.Stoga se podnijeta DTI carinska prijava obrađuje (počinje postupak prihvatanja) kao podnijeta carinska prijava tek kada je roba podnijeta carinskom uredu i kada je ista podnijeta u pisanom obliku (bilo da je odštampana na zelenom obrascu JCI ili na bijelom papiru u obliku JCI, ovisno od situacije, vidjeti član 8. st. (3) i (4) ovog uputstva), sa svim dokumentima potrebnim za primjenu propisa o zahtijevanom carinskom postupku.Do podnošenja carinske prijave u pisanom obliku, DTI carinska prijava ima status podnijete carinske prijave ali ne i prihvaćene carinske prijave.Nakon podnošenja carinske prijave u pisanom obliku, carinska prijava se prihvata ako sadrži sve podatke koji su bili poslani korištenjem carinskog informacionog sistema i ako su ispunjeni uvjeti za prihvatanje iz člana 16. stav (1) ovog uputstva.Za istovjetnost podataka u DTI carinskoj prijavi i carinskoj prijavi u pisanom obliku odgovoran je deklarant/zastupnik. (3) Ako se carinska prijava ne šalje korištenjem carinskog informacionog sistema, već se podnosi samo u pisanom obliku, po izvršenoj provjeri ispunjenosti uvjeta za njeno prihvatanje iz člana 16. stav (1) ovog uputstva, ukoliko su isti ispunjeni, postupajući carinski službenik unosi podatke iz te prijave u carinski informacioni sistem radi njene obrade, koja radnja se ne smatra DTI carinskom prijavom.Nakon unošenja podataka iz carinske prijave u pisanom obliku u carinski informacioni sistem, ista se u tom sistemu obrađuje kao i poslana DTI carinska prijava. (4) Način unošenja podataka u DTI carinsku prijavu korištenjem carinskog informacionog sistema i pristup tom sistemu od strane deklaranta/zastupnika i slanja na carinski server, te put obrade carinske prijave podnijete nadležnom carinskom uredu (od prihvatanja podnijete carinske prijave do puštanja robe odnosno završetka postupka po prihvaćenoj carinskoj prijavi, te kreiranje odgovarajućih izvještaja i druge radnje za provođenje ovog uputstva) u carinskom informacionom sistemu bliže je uređeno tehničkim uputstvom ili priručnikom donijetim od strane UIO. (5) Stav (3) ovog člana primjenjuje se i kod podnošenja zbirne prijave (ZP) ako je tehnički moguće obraditi podatke iz zbirne prijave u carinskom informacionom sistemu, u protivnom zbirna prijava se obrađuje ručno. Član 21. (Ovjera carinske prijave od strane carinskog organa) Nakon puštanja robe odnosno nakon provedenog zahtijevanog carinskog postupka po prihvaćenoj carinskoj prijavi, istu ovjerava (polje D/J) postupajući carinski službenik na svim potrebnim primjercima, na način propisan ovim uputstvom (vidjeti odredbe za polje D/J i polje E/J u članu 28. ovog uputstva). GLAVA VIII - POPUNJAVANJE POLJA CARINSKE PRIJAVE OZNAČENIH BROJEVIMA ZA POSTUPKE IZVOZA I POSTUPAK PROVOZA Član 22. (Polja carinske prijave koja se popunjavaju za postupke izvoza i postupak provoza) (1) U carinskoj prijavi za postupke izvoza (trajni izvoz, vanjska obrada, privremeni izvoz robe koja će se vratiti u nepromijenjenom stanju; i ponovni izvoz) popunjavaju se polja označena brojevima: 1, 2, 3, 5, 6(1), 7, 8, 9(2), 14, 16(4), 17, 17а, 18(5), 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30(9), 31, 32, 33, 34(11), 35, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 47(12), 49(14) i 54. (2) Ako ponovni izvoz razdužuje postupak carinskog skladištenja tada se u izvoznoj carinskoj prijavi popunjavaju i polja navedena u minimalnoj listi propisanoj Prilogom 20 Odluke ZCP za postupak carinskog skladištenja u carinskom skladištu koje je u pitanju, koja polja su uključena u stavu (1) ovog člana. (3) U provoznoj prijavi popunjavaju se polja označena brojevima: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 17, 18(5), 19, 21, 25(6), 27, 31, 32, 33(10), 35, 38, 40, 44, 50, 52, 53, 55 i 56. (4) Ako se, u skladu sa članom 224. i 225. Odluke ZCP, a uz odobrenje polaznog carinskog ureda, u postupku provoza, umjesto BIS obrasca, koristi tovarna lista sačinjena u skladu sa Prilogom 30 i Prilogom 31 Odluke ZCP, tada se u polje 31 upisuju riječi: "Roba prema priloženoj tovarnoj listi", uz navođenje serijskih brojeva ili druge oznake tovarne liste/lista (vidjeti Prilog 30 i Prilog 31 Odluke ZCP). Legenda: (1) Polje 6 u DTI carinskoj prijavi, za bilo koji carinski postupak, automatski popunjava carinski informacioni sistem. (2) Polje 9 popunjava se u carinskim postupcima izvoza, kada se u polju 2 carinske prijave koristi odgovarajuća "zajednička šifra". (4) Polje 16 popunjava se u carinskim postupcima izvoza samo zbog tehničkih zahtjeva carinskog informacionog sistema. (5) Polje 18 ne popunjava se: - za poštanske pošiljke i - u slučaju prijenosa putem fiksnih instalacija. (6) Polje 25 popunjava se obavezno u postupku provoza samo kada se provozna prijava razdužuje u izlaznom carinskom uredu (kao odredišnom u postupku provoza). (9) Polje 30 popunjava se kada se zahtijevani carinski postupak provodi po nepotpunoj izvoznoj carinskoj prijavi ili po lokalnom izvoznom carinjenju. (10) Polje 33 u postupku provoza popunjava se samo u slučajevima navedenim u stavu (4) za polje 33 u članu 23.ovog uputstva. (11) Polje 34 popunjava se u carinskim postupcima izvoza samo zbog tehničkih Broj 43 - Strana 8 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. zahtjeva carinskog informacionog sistema. (12) Polje 47 popunjava se u postupku izvoza samo ako roba podliježe plaćanju ili obezbjeđenju izvoznih dažbina (ako su propisane). (14) Polje 49: vidjeti odredbe za polje 49 u članu 23.ovog uputstva (postupci izvoza). Član 23. (Popunjavanje polja carinske prijave za postupke izvoza i postupak provoza) Polja carinske prijave za postupke izvoza (trajni izvoz, vanjska obrada, privremeni izvoz robe koja će se vratiti u nepromijenjenom stanju; i ponovni izvoz) i provozne prijave navedena u članu 22.st. (1) do (3) ovog uputstva, podnijete u pisanom obliku ili u obliku DTI carinske prijave, popunjavaju se na način kako je u daljnjem tekstu ovog člana navedeno za pojedina polja carinske prijave (i to prvo odredbe za carinsku prijavu u pisanom obliku, a zatim odredbe za DTI carinsku prijavu). Polje 1. PRIJAVA (1) Za postupke izvoza popunjava se tako što se upisuje: a) u prvu potpodjelu: šifra "EX", b) u drugu potpodjelu: jedna od sljedećih šifri iz Priloga 20 Odluke ZCP: 1) "1": za trajni izvoz (postupak 10), 2) "2": za privremeni izvoz robe u okviru vanjske obrade (21) i privremeni izvoz robe koja će se vratiti u nepromijenjenom stanju (23), 3) "3": za ponovni izvoz robe (31), 4) "9": u slučaju kada se izvozna carinska prijava odnosi na: - bh. robu kojom se snabdijevaju zalihe (isporuka robe) na vazduhoplovu ili brodu u međunarodnom saobraćaju (95) ili - bh. robu prodatu u maloprodaji u bescarinskoj prodavnici na međunarodnom aerodromu u Bosni i Hercegovini (96), c) treća potpodjela ovog polja ne popunjava se. (2) Za postupak provoza popunjava se tako što se upisuje: a) u treću potpodjelu, ovisno od situacije: 1) šifra "TR" ili 2) šifra "TRBIS", u slučaju ako se uz provoznu prijavu podnosi (koristi) BIS obrazac (dalje vidjeti odredbe Naslova III pod C) u Prilogu 15 Odluke ZCP), b) prva i druga potpodjela polja 1 kod provozne prijave ne popunjava se. (3) Kod DTI carinske prijave polje 1 popunjava se kako slijedi: a) u prvu potpodjelu za postupke izvoza: upisuje se šifra "EX", b) u drugu potpodjelu za postupke izvoza: carinski informacioni sistem automatski upisuje slovnu oznaku "A", c) u treću potpodjelu za postupak provoza: ovisno od situacije, carinski informacioni sistem automatski upisuje šifru "TR" ili šifru "TRBIS". Polje 2. Pošiljalac/Izvoznik (1) Popunjava se tako što se upisuje: a) u prvi red, pored oznake I. B.: I. B.izvoznika, b) u drugi red: puno ime izvoznika, c) u treći red: adresa izvoznika. (2) U polje 2 carinske prijave upisuju se podaci o izvozniku koji je registriran u Jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza i kojem je dodijeljen I.B.. (3) Izuzetno od stava (2) ovog polja, u slučaju ako je izvoznik lice koje, u skladu s važećim propisima, ne mora biti registrirano u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza (slijedom čega ni nema I.B.), postupa se tako što se u carinsku prijavu upisuje: a) u polje 2 u prvi red, pored oznake I.B.: ovisno od situacije, odgovarajuća zajednička šifra iz Priloga 2. ovog uputstva, b) u polje 9: podaci o licu na koje se odnosi zajednička šifra upisana u polje 2. U slučaju korištenja zajedničke šifre kod postupaka izvoza polje 2 i 9 čine jedinstvo i odnose se na isto lice. (4) Ako izvozom robe počinje ili se završava postupak s ekonomskim učinkom, u polje 2 carinske prijave za postupak izvoza upisuju se podaci o imaocu odobrenja za taj postupak. (5) Na jednoj carinskoj prijavi može se pojaviti samo jedan izvoznik. (6) Kod DTI carinske prijave, upisivanjem I.B.izvoznika u prvi red polja 2, carinski informacioni sistem automatski, iz Jedinstvenog registra obveznika indirektnih poreza, u polje 2 upisuje podatke o izvozniku robe. Ako se primjenjuje stav (3) ovog polja, tada se u polje 2 upisuje odgovarajuća zajednička šifra iz Priloga 2. ovog uputstva. (7) Izvoznikom, u smislu člana 157. stav 3. ZCP i člana 391. Odluke ZCP, smatra se lice u čije ime je podnijeta izvozna carinska prijava i koje je u trenutku njenog prihvatanja vlasnik robe ili ima slična prava raspolaganja predmetnom robom. Ako vlasnik robe ili lice koje ima slična prava raspolaganja robom, u skladu sa ugovorom o izvozu, ima sjedište ili prebivalište izvan Bosne i Hercegovine, izvoznikom se smatra ugovorni partner sa sjedištem ili prebivalištem u carinskom području Bosne i Hercegovine. Polje 3. Obrasci (1) Popunjava se tako što se upisuje: a) u prvu potpodjelu: redni broj podseta u odnosu na ukupan broj korištenih podsetova carinske prijave, b) u drugu potpodjelu: ukupan broj podsetova carinske prijave. Primjer: Ako se koristi jedan obrazac EX i dva EX/BIS obrasca, na EX obrascu upisuje se "1/3", na prvom EX/BIS obrascu upisuje se "2/3", na drugom EX/BIS obrascu upisuje se "3/3". (2) Ako carinska prijava sadrži samo jedno naimenovanje, polje 3 ne popunjava se, a broj "1" upisuje se u polje 5. (3) Ako je carinska prijava sačinjena od dva seta po četiri primjerka, umjesto jednog seta od osam primjeraka, ta dva seta smatraju se kao jedan set u svrhu utvrđivanja broja obrazaca. (4) Kod DTI carinske prijave polje 3 automatski popunjava carinski informacioni sistem. Polje 4. Tovarne liste (1) Brojem, upisuje se ukupan broj priloženih tovarnih (prijevoznih) lista ili broj popisa sa trgovačkim opisom robe (ako postoje), ako je njihovo korištenje odobrio polazni carinski ured. (2) Kod DTI provozne prijave polje 4 popunjava se u skladu sa stavom (1) ovog polja. Polje 5. Naimenovanja (1) Brojem, upisuje se ukupan broj naimenovanja koja je predmetno lice prijavilo u svim korištenim obrascima i kontinuiranim obrascima (JCI i JCI BIS) (ili u tovarnim listama ili u popisu sa trgovačkim opisom robe). (2) Ukupan broj naimenovanja mora odgovarati broju popunjenih pôlja 31 u carinskoj prijavi. Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 9 (3) Kod DTI carinske prijave polje 5 automatski popunjava carinski informacioni sistem na osnovu broja popunjenih pôlja 31 u carinskoj prijavi. Polje 6. Ukupan broj paketa(1) (1) Brojem, upisuje se ukupan broj paketa koji sačinjavaju predmetnu pošiljku koja se prijavljuje, bez navođenja njihove vrste. (2) Ako je pošiljka u rasutom stanju polje 6 ne popunjava se. (3) Kod DTI carinske prijave u polje 6 carinski informacioni sistem automatski upisuje ukupan broj paketa koji sačinjavaju predmetnu pošiljku, na osnovu broja paketa upisanih u svakom popunjenom polju 31 u carinskoj prijavi, te automatski provjerava podatke upisane u ovo polje. Polje 7. Referentni broj (1) Upisuje se interni referentni broj koji je deklarant ili zastupnik dodijelio predmetnoj pošiljci u svrhu nedvosmislene identifikacije te pošiljke, odnosno carinske prijave. (2) Taj se broj u toku kalendarske godine ne može ponoviti za isto lice. (3) Kod DTI carinske prijave polje 7 popunjava se u skladu sa st. (1) i (2) ovog polja. Polje 8. Primalac (1) U carinskoj prijavi za postupke izvoza popunjava se tako što se upisuje: a) u drugi red: puno ime primaoca kojem treba isporučiti robu, b) u treći red: sjedište i država primaoca robe, c) u četvrti red: adresa primaoca robe. (2) U provoznoj prijavi popunjava se tako što se upisuje: a) u prvi red, pored oznake I.B.: I.B.primaoca robe, b) u drugi red: puno ime primaoca robe, c) u treći red: adresa primaoca robe. (3) Ako je primalac lice bez I.B., polje 8 u provoznoj prijavi popunjava se tako što se upisuje: a) prvi red: ne popunjava se, b) u drugi red: puno ime primaoca robe, c) u treći red: adresa primaoca robe, d) u četvrti red: odgovarajuća zajednička šifra iz Priloga 2. ovog uputstva. (4) U slučaju zbirnih pošiljki u postupku izvoza i postupku provoza, u polje 8 upisuje se riječ "razno", a uz carinsku prijavu prilaže se specifikacija primaoca koja sadrži i referentne podatke specifikacije. (5) Kod DTI carinske prijave polje 8 popunjava se u skladu sa st. (1) do (4) ili stavom (6) ovog polja, ovisno da li je u pitanju postupak izvoza ili postupak provoza i da li primalac ima I.B.. (6) Kod DTI provozne prijave, ako je primalac robe lice koje ima I.B., upisivanjem I.B.primaoca u prvi red polja 8 provozne prijave, carinski informacioni sistem automatski, iz Jedinstvenog registra obveznika indirektnih poreza, u polje 8 upisuje podatke o primaocu. Polje 9. Osoba odgovorna za finansijsko poravnanje(2) (1) Polje 9 carinske prijave za postupke izvoza popunjava se ako se u polju 2 te prijave koristi odgovarajuća zajednička šifra iz Priloga 2. ovog uputstva. (2) U slučaju iz stava (1) ovog polja, u polje 9 carinske prijave za postupke izvoza upisuju se podaci o licu na koje se odnosi zajednička šifra upisana u polje 2 te prijave. (3) Kod DTI carinske prijave za postupke izvoza polje 9 popunjava se u skladu sa st. (1) i (2) ovog polja. Polje 14. Deklarant/Zastupnik (1) Popunjava se tako što se upisuje: a) u prvi red, poslije oznake I.B.: I.B.deklaranta/ zastupnika, b) u drugi red, ispred punog imena deklaranta/ zastupnika: odgovarajuća šifra za određivanje deklaranta ili statusa zastupnika iz Priloga 2. ovog uputstva, koja se upisuje stavljanjem u uglaste zagrade (na primjer: [1], [2] ili [3]) kod carinske prijave u pisanom obliku, c) u drugi red, poslije upisane šifre iz tačke b) ovog stava: puno ime deklaranta/zastupnika, d) u treći red: adresa deklaranta/zastupnika. (2) Ako je deklarant lice iz polja 2 (deklarant i izvoznik je isto lice) tada se u nazivu polja 14, samo kod carinske prijave u pisanom obliku, riječ "zastupnik" precrta.Ako je u pitanju ovlašteni zastupnik izvoznika tada se precrta riječ "deklarant", a polje 14 popunjava se u skladu sa stavom (1) ovog polja. (3) Kod DTI carinske prijave polje 14 popunjava se tako što se upisuje: a) u prvi red, ispred oznake I.B.: odgovarajuća šifra za određivanje deklaranta ili statusa zastupnika iz Priloga 2. ovog uputstva, b) u prvi, red poslije oznake I.B.: I.B.deklaranta/ zastupnika, c) u drugi red: puno ime deklaranta/zastupnika, d) u treći red: adresa deklaranta/zastupnika. Upisivanjem I.B. deklaranta/zastupnika u prvi red polja 14, carinski informacioni sistem automatski, iz Jedinstvenog registra obveznika indirektnih poreza, u polje 14 upisuje puno ime i adresu deklaranta/zastupnika. Napomena: U postupku provoza deklarant je korisnik postupka provoza i on polaže garanciju i glavni je obveznik u tom postupku (čl. 91. i 93. ZCP). Polje 15. Zemlja otpreme/izvoza (1) Kod postupka provoza upisuje se naziv države iz koje je roba poslana, a u polje 15a odgovarajuća šifra te države iz Priloga 2. ovog uputstva. (2) Kod DTI provozne prijave, upisivanjem u polje 15a odgovarajuće šifre države slanja, carinski informacioni sistem automatski popunjava polje 15. Polje 16.Zemlja porijekla(4) (1) Polje 16 DTI izvozne carinske prijave, samo zbog tehničkih zahtjeva carinskog informacionog sistema, automatski popunjava carinski informacioni sistem na osnovu podataka upisanih u polje 34a. (2) Ako su različite države porijekla navedene u polju 34a po naimenovanjima DTI izvozne carinske prijave, carinski informacioni sistem automatski u polje 16 upisuje riječ "mnogo". Polje 17. Zemlja odredišta/šifra (1) U polje 17 upisuje se naziv države konačnog odredišta robe, a u polje 17a dvoslovna šifra te države iz Priloga 2. ovog uputstva. (2) Kod DTI carinske prijave, upisivanjem u polje 17a odgovarajuće šifre države konačnog odredišta robe iz Priloga 2. ovog uputstva, carinski informacioni sistem automatski u polje 17 upisuje naziv te države. Polje 18. Identitet i nacionalnost prijevoznog sredstva u odlasku(5) (1) Popunjava se tako što se upisuju podaci o prijevoznom sredstvu na koje je roba direktno utovarena u trenutku Broj 43 - Strana 10 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. završavanja carinskih formalnosti (radnje i postupci) u vezi izvoza ili provoza u izvoznom ili polaznom carinskom uredu, i to: a) u prvu potpodjelu: identitet prijevoznog sredstva (registarski broj ili naziv), b) u drugu potpodjelu: nacionalnost prijevoznog sredstva (ili vozila koje vuče ono drugo ako se radi o više prijevoznih sredstava), koristeći odgovarajuću šifru iz Priloga 2. ovog uputstva. (2) Ako se koristi vučno vozilo i prikolica sa različitim registarskim brojevima upisuje se registarski broj i vučnog vozila i prikolice, zajedno sa državom vučnog vozila. (3) Ako se roba prevozi željeznicom upisuje se broj vagona.Ako je u pitanju više vagona, upisuju se riječi "specifikacija vagona", koja sadrži brojeve vagona i referentne podatke specifikacije, a ista se prilaže uz carinsku prijavu. (4) Ako se roba prevozi vazduhoplovom, upisuje se broj i datum leta. Ako nema broja leta, upisuje se registarski broj vazduhoplova. (5) Ako se roba prevozi brodom, upisuje se naziv i oznaka broda. (6) Svi registarski brojevi upisuju se u polje 18 tako da se između oznaka ne smije ostavljati prazno mjesto, a podaci za vučno vozilo i prikolicu odvajaju se kosom crtom "/" bez razmaka. (7) Polje 18 ne popunjava se: a) za pošiljke u poštanskom saobraćaju i b) u slučaju prijenosa (prijevoza) fiksnim instalacijama (dalekovodima, plinovodima, cjevovodima). (8) Kod DTI carinske prijave polje 18 popunjava se u skladu sa st. (1) do (6) ovog polja Polje 19. Kontejner (1) Popunjava se tako što se upisuje: a) šifra "1": ako se roba prevozi u kontejneru, b) šifra "0": ako se roba ne prevozi u kontejneru. (2) Ako se u polje 19 upisuje šifra "1", tada se u polje 31 upisuju identifikacioni brojevi/oznake kontejnera. (3) Kod DTI carinske prijave, ako se roba prevozi u kontejneru, u polje 19 upisuje se znak "√", u protivnom polje 19 ne popunjava se. Napomena: Upisivanjem znaka "√" u polje 19, carinski informacioni sistem automatski otvara dodatni ekran pod nazivom "Kontejner" u koji se upisuju podaci o identifikacionom broju (oznaci) svakog pojedinog kontejnera, koji podaci su vidljivi u polju 31. Polje 20. Uvjeti isporuke (1) U polje 20 upisuju se podaci o uvjetima iz komercijalnog ugovora. (2) Polje 20 popunjava se tako što se upisuje: a) u prvu potpodjelu: odgovarajuća šifra pariteta isporuke iz Priloga 2. ovog uputstva, b) u drugu potpodjelu: mjesto pariteta isporuke. (3) Kod DTI carinske prijave polje 20 popunjava se u skladu sa st. (1) i (2) ovog polja. Polje 21. Identitet i nacionalnost aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu (1) Popunjava se tako što se upisuju podaci o aktivnom prijevoznom sredstvu (na kojem je utovarena roba) koje prelazi granicu Bosne i Hercegovine, poznati u trenutku završavanja carinskih formalnosti, i to: a) u prvu potpodjelu: identitet aktivnog prijevoznog sredstva (registarski broj ili naziv), b) u drugu potpodjelu: nacionalnost aktivnog prijevoznog sredstva, koristeći odgovarajuću šifru države iz Priloga 2. ovog uputstva koja označava nacionalnost tog prijevoznog sredstva. (2) Ako je u pitanju kombinovani prijevoz ili ako se koristi više prijevoznih sredstava, aktivnim prijevoznim sredstvom smatra se ono koje pokreće cijelu tu kombinaciju.Na primjer, ako se kamion nalazi na brodu, aktivno prijevozno sredstvo je brod; ako se radi o vučnom vozilu i prikolici aktivno prijevozno sredstvo je vučno vozilo. (3) U pogledu daljnjih odredbi postupa se na način opisan naprijed u st. (2) do (6) za polje 18. (4) Kod DTI carinske prijave polje 21 popunjava se u skladu sa st. (1) do (3) ovog polja. Polje 22. Valuta i ukupan fakturirani iznos (1) Popunjava se tako što se upisuje: a) u prvu potpodjelu: odgovarajuća šifra valute objavljene od Centralne banke Bosne i Hercegovine, u kojoj je iskazana vrijednost robe u fakturi, b) u drugu potpodjelu: iznos iz fakture za svu prijavljenu robu, u valuti iz prve potpodjele. (2) U carinskoj prijavi za privremeni izvoz i carinskoj prijavi za privremeni izvoz u okviru vanjske obrade, u drugu potpodjelu polja 22 upisuje se fakturirana vrijednost (vrijednost robe koja se privremeno izvozi), bez obzira što faktura neće biti plaćena. (3) U carinskoj prijavi za ponovni izvoz robe uvezene radi unutarnje obrade po osnovu lohn poslova, u drugu potpodjelu polja 22 upisuje se fakturirani iznos (vrijednost koja se sastoji od vrijednosti ugrađenog domaćeg materijala (robe) i vrijednosti uslugâ). (4) U carinskoj prijavi za ponovni izvoz robe uvezene radi unutarnje obrade u drugu potpodjelu polja 22 upisuje se fakturirana vrijednost (vrijednost robe koja se sastoji od vrijednosti uvozne robe, vrijednosti ugrađenog domaćeg materijala (robe) i vrijednosti uslugâ). (5) Ako je roba koja treba biti prijavljena obračunata u više valuta, za svaku vrstu valute podnosi se zasebna carinska prijava. (6) Vrijednost upisana u polje 22 jednaka je zbiru vrijednosti upisanih u polju 42 u svim naimenovanjima carinske prijave. (7) Kod DTI carinske prijave polje 22 popunjava se u skladu sa st. (1) do (6) ovog polja. Napomena: Kod DTI carinske prijave, u polje 22 u carinskom informacionom sistemu deklarant upisuje iznos iz fakture u valuti iz prve potpodjele ovog polja. Polje 22 DTI carinske prijave je u neposrednoj vezi sa poljem 46 (statistička vrijednost).U polje 46 carinski informacioni sistem automatski, u valuti Bosne i Hercegovine, upisuje vrijednost iz polja 22, korigiranu za iznose troškova i popusta pravilno upisanih u dodati ekran predmetne izvozne carinske prijave "Napomena o vrijednosti". Polje 23. Kurs valute (1) U polje 23 upisuje se kurs valute između valute (u fakturi) upisane u prvoj potpodjeli polja 22 i valute Bosne i Hercegovine, koji važi na dan prihvatanja carinske prijave. (2) Kod DTI carinske prijave u polje 23 carinski informacioni sistem automatski upisuje važeći kurs u skladu sa šifrom valute iz prve potpodjele polja 22, na osnovu svakodnevnog ažuriranja kursne liste u carinskom informacionom sistemu objavljene od Centralne banke Bosne i Hercegovine. Polje 24. Vrsta transakcije (1) Popunjava se tako što se upisuje: Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 11 a) u prvu potpodjelu: šifra vrste predmetnog trgovinskog posla (transakcije) iz kolone A iz Priloga 20 Odluke ZCP, b) u drugu potpodjelu: šifra vrste predmetnog trgovinskog posla iz kolone B iz Priloga 20 Odluke ZCP. (2) Šifre iz kolone A iz Priloga 20 Odluke ZCP upisuju se u prvu potpodjelu polja 24 (osim šifre 9, gdje to odgovara), a šifre iz kolone B u drugu potpodjelu polja 24 (na primjer: šifra 11 - prodaja robe uz plaćanje; šifra 21 - povrat neodgovarajuće ili neprodate robe; šifra 53 - ponovni izvoz robe nakon opravke/besplatna usluga; šifra 52 - povrat robe nakon popravke uz plaćanje; šifra 62 - privremeni izvoz robe na sajmove, izložbe; i tako dalje). Napomena: Kombinacije šifri iz kolone A i kolone B iz Priloga 20 Odluke ZCP sadržane su u Prilogu 2. ovog uputstva. (3) Kod DTI carinske prijave polje 24 popunjava se u skladu sa st. (1) i (2) ovog polja. Polje 25. Način prijevoza na granici(6) (1) Koristeći odgovarajuću šifru vrste prijevoza iz Priloga 2. ovog uputstva, upisuje se način prijevoza koji odgovara aktivnom prijevoznom sredstvu za koje se očekuje da će biti korišteno na izlazu iz carinskog područja Bosne i Hercegovine. (2) U postupku provoza polje 25 obavezno se popunjava samo kada se provozna prijava razdužuje u izlaznom carinskom uredu kao odredišnom u postupku provoza. (3) Kod DTI carinske prijave polje 25 popunjava se u skladu sa st. (1) i (2) ovog polja. Polje 27. Mjesto utovara (1) Upisuje se naziv mjesta u kojem se vrši utovar robe na prijevozno sredstvo. (2) Kod DTI carinske prijave polje 27 popunjava se upisivanjem odgovarajuće šifre (a5) mjesta utovara robe iz Priloga 2. ovog uputstva. Polje 29. Izlazni ured (1) Upisuje se, odvojeno kosom crtom, šifra i naziv carinskog ureda iz Priloga 2. ovog uputstva preko koje bi roba, prema planu, trebala napustiti carinsko područje Bosne i Hercegovine. (2) Kod DTI carinske prijave polje 29 popunjava se u skladu sa stavom (1) ovog polja. Polje 30. Mjesto robe(9) Polje 30 popunjava se kada se zahtijevani carinski postupak provodi po nepotpunoj izvoznoj carinskoj prijavi ili po lokalnom izvoznom carinjenju, na način propisan posebnim odredbama koje reguliraju navedene postupke. Polje 31. Pakiranje i opis robe; Oznake i brojevi - Kontejner br. - Broj i vrsta (1) U prvi i drugi red carinske prijave u pisanom obliku, odvojeno kosom crtom, upisuje se ukupan broj svih paketa koji se odnosi na konkretno naimenovanje, zatim vrsta (na primjer: vreća, paket, karton, bala ili drugo) i oznake paketa, odnosno druge odgovarajuće oznake koje omogućavaju identifikaciju pošiljke.Kod DTI carinske prijave, navedeno se upisuje u treći red polja 31. Napomena: Ako se koriste kontejneri, upisuju se njihovi identifikacioni brojevi/oznake (vidjeti odredbu stava (3) za polje 19). (2) Ako se po carinskoj prijavi u pisanom obliku prijavljuje roba u više naimenovanja koja je upakirana u jedno pakiranje, u tom slučaju, podaci o tom pakiranju upisuju se u drugi red polja 31 kod prvog naimenovanja, dok se kod ostalih naimenovanja robe koja se nalazi u tom pakiranju u prvi red ovog polja upisuje "0" (nula). (3) Ako se po DTI carinskoj prijavi prijavljuje roba u više naimenovanja koja je upakirana u jedno pakiranje, u tom slučaju, podaci o tom pakiranju upisuju se u treći red polja 31 kod prvog naimenovanja, dok se kod ostalih naimenovanja robe koja se nalazi u tom pakiranju u treći red ovog polja (Broj i vrsta pakiranja) upisuje "0" (nula) i šifra vrste pakiranja sa prvog naimenovanja. (4) Ako je u pitanju neupakirana roba, upisuje se riječ "rasuto". (5) Ako je u pitanju roba koja se prenosi fiksnim instalacijama, upisuje se na primjer plin, nafta, električna energija ili drugo. (6) Ako se zbog nedostatka mjesta u polju 31 ne mogu upisati sve oznake pakiranja, upisuje se riječ "specifikacija", a uz carinsku prijavu prilaže se specifikacija pakiranja koja sadrži: broj, vrstu i šifru pakiranja, te referentne podatke specifikacije. (7) U treći i ostale redove ovog polja upisuje se naimenovanje robe iz Carinske tarife (i u postupku provoza kada je obavezno popunjavanje polja 33 u postupku provoza) i, odvojeno kosom crtom, uobičajeni trgovački naziv robe (opis robe), uključujući tip, model i naziv proizvođača, kao i drugi podaci potrebni za identifikaciju i svrstavanje robe i po drugim tarifama i podatke propisane drugim propisima koji se primjenjuju u predmetnom zahtijevanom carinskom postupku. Na primjer, ako se radi o izvozu akcizne robe za koju je naplata akcize kod uvoza ovisila od određenog svojstva robe, to se svojstvo, pored ostalih podataka, upisuje u polje 31 izvozne carinske prijave. Uobičajeni trgovački naziv robe podrazumijeva navođenje vrste robe na način koji je uobičajen u svakodnevnom jeziku (a ne jezikom iz nomenklature) i dovoljno precizan da bi već na prvi pogled bilo jasno o kojoj se robi radi.Slijedom toga, opće pojmove treba izbjegavati i zamijeniti preciznijim (kao na primjer: (prehrambeni proizvodi naranče, čokolada, keksi, džem od jagoda, konzervirani ananas, voćni čaj..., (odjeća muške košulje, ženske hlače, dječije pidžame, kišne kabanice, kožne rukavice…, (obuća ženske cipele, ženske sandale, japanke, muške gležnjače…, (stolni proizvodi tanjiri, šalice, zdjele, noževi, solanici…, ( dijelovi mašina pumpe, kućišta, ležajevi…, (autodijelovi kočnice, vjetrobranska stakla, amortizeri, branici …). Opis robe mora biti potpun, jasan i precizan tako da se lako može identificirati to jest prepoznati koja je roba predmet konkretnog carinskog postupka.Navođenje podataka za identifikaciju robe posebno je bitno kod pošiljki sa većim brojem artikala i carinskih prijava sa većim brojem naimenovanja. (8) Izuzetno od stava (7) ovog polja, kod izvoza ili ponovnog izvoza robe isporučene na vazduhoplove i brodove u međunarodnom saobraćaju (ovisno da li se snabdijevanje odnosno isporuka robe na vazduhoplov i brod odnosi na bh.robu ili na robu koja nije bh.roba (strana roba)), to jest kada se primjenjuje tarifni broj 9930 24 00 00, 9930 27 00 00 i 9930 99 00 00 iz Podglave II Glave 99 Carinske tarife, u polje 31 upisuje se odgovarajuće "zajedničko naimenovanje" iz Podglave II Glave 99 Carinske tarife (na primjer, "Roba isporučena na vazduhoplov ili brod: roba iz CT glave 1 do 24", ako je u pitanju tarifni broj 9930 24 00 00).U tim slučajevima, uz izvoznu carinsku prijavu, podnosi se specifikacija robe isporučene na vazduhoplov ili brod, u kojoj opis robe mora biti dovoljno precizan da omogućava njenu identifikaciju. Referentni podaci o specifikaciji robe upisuju se u polje 44 izvozne carinske prijave pod odgovarajućom šifrom iz Priloga 2. ovog uputstva. Broj 43 - Strana 12 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. Prema Napomeni iz Podglave II Glave 99 Carinske tarife, u svrhu primjene tarifnog broja 9930 24 00 00, 9930 27 00 00 i 9930 99 00 00 u smislu Carinske tarife "isporuka robe na vazduhoplove i brodove" znači isporuka proizvoda za posadu i putnike te za rad motora, mašina i druge opreme na vazduhoplovu ili brodu. Napomena: Primjena Glave 99 Carinske tarife omogućava pojednostavljeni način popunjavanja carinske prijave u slučajevima u kojima se ova glava primjenjuje uz poštivanje ograničenja propisanih istom, na način da se u tim slučajevima ne mora svaka roba posebno svrstati u odgovarajuću tarifnu oznaku (podbroj) Carinske tarife, nego se koristi odgovarajuće "zajedničko naimenovanje" i upisuje jedna odgovarajuća tarifna oznaka iz Glave 99 Carinske tarife, a uz carinsku prijavu podnosi se specifikacija robe. (9) Ako šifra robe u polju 33 ovisi od veličine, mase ili drugih fizičkih parametara, naimenovanje u polju 31 treba da sadrži i te podatke. Napomena: Obzirom da je kod aluminijskih folija jedan od kriterija za svrstavanje "debljine ne manje od 0,021 mm ali ne veće od 0,2 mm" i "ostalo", u opisu treba navesti konkretnu debljinu folije koja se izvozi (0,023 mm, 0,025 mm …), a ne raspon dimenzija naveden u nomenklaturi. (10) Ako se, u slučaju prijavljivanja zbirne pošiljke, uz provoznu prijavu, umjesto BIS obrazaca, prilaže tovarna lista (spisak pošiljke) sačinjena u skladu sa Prilogom 30 i Prilogom 31 Odluke ZCP i ako je korištenje iste odobrio polazni carinski ured, u polje 31 upisuju se riječi: "Roba prema priloženoj tovarnoj listi", uz naznačenje serijskog broja ili druge oznake priložene tovarne liste/lista (druge odredbe vidjeti u Prilogu 30 i Prilogu 31 Odluke ZCP). (11) Stav (10) ovog polja ne može se primijeniti za robu iz Priloga 25 Odluke ZCP, kao ni za akciznu robu. (12) Ako je u pitanju akcizna roba koja je obilježena akciznim markicama u polje 31 provozne prijave, poslije opisa robe, upisuju se i podaci o akciznim markicama kojima je ta roba obilježena (slovna oznaka serije i interval serijskih brojeva akciznih markica (od - do) iz otpremnice za akcizne markice iz kog intervala su akcizne markice sa kojima je odnosna roba obilježena i ukupan broj paklica predmetnih cigareta odnosno ukupan broj komada proizvoda pojedinačno obilježenih akciznim markicama (na primjer "CA1980001- 2080000-15000 komada"), ovisno koja akcizna roba je u pitanju.U nedostatku mjesta u polju 31, podaci o akciznim markicama upisuju se u polje 44 provozne prijave. (13) Kod DTI carinske prijave polje 31 popunjava se u skladu sa st. (1) i (3), st. (5) do (12) i stavom (14) ovog polja. (14) Kod DTI carinske prijave, u slučaju iz stava (4) ovog polja u polje 31 upisuje se odgovarajuća sistemska šifra za rasuto stanje od raspoloživih sistemskih šifri "od 01 do 06", ovisno koje rasuto stanje je u pitanju. Polje 32. Naimenovanje broj (1) Upisuje se redni broj naimenovanja pod kojim se roba prijavljuje u carinskoj prijavi u odnosu na ukupan broj naimenovanja prijavljenih u upotrijebljenim obrascima i kontinuiranim obrascima (ili u tovarnim listama ili u popisu sa trgovačkim opisom) kako je navedeno naprijed u tekstu za polje 5. (2) Ako carinska prijava obuhvata samo jedno naimenovanje, polje 32 ne popunjava se, a broj "1" upisuje se u polje 5. (3) U jednoj carinskoj prijavi ukupan broj naimenovanja može biti najviše 100. (4) Kod DTI carinske prijave polje 32 carinski informacioni sistem automatski popunjava rednim brojem predmetnog naimenovanja, u odnosu na ukupan broj prijavljenih naimenovanja kako je navedeno naprijed u tekstu za polje 5. Polje 33. Šifra robe(10) (1) Popunjava se tako što se upisuje: a) u prvu potpodjelu: prvih osam cifara tarifne oznake (podbroja) Carinske tarife koja odgovara predmetnom naimenovanju, b) u drugu potpodjelu: deveta i deseta cifra tarifne oznake iz prve potpodjele, te odgovarajuća "dodatna sistemska šifra" iz Priloga 2. ovog uputstva koja znači jedanaestu cifru u polju 33. (2) "Dodatna sistemska šifra" omogućava, kada je potrebno, precizno razvrstavanje po dodatnim tarifama zbog primjene određenih propisa ili ako je robu iste vrste potrebno razlikovati na primjer po vrijednosti, kvalitetu, sastavu ili drugim karakteristikama (putem "dodatne sistemske šifre" mogu se razdvojiti robe iz iste tarifne oznake, na primjer kod izvoza akciznih proizvoda za koje se može tražiti povrat akcize, kod izvoza robe dvojne namjene ili druge robe koja podliježe dozvoli za izvoz, odnosno zbog primjene odgovarajućih propisa). (3) Kod DTI izvozne carinske prijave polje 33 popunjava se u skladu sa st. (1) i (2) ovog polja. (4) Polje 33 u provoznoj prijavi popunjava se upisivanjem prvih šest cifara tarifne oznake Carinske tarife koja odgovara predmetnom naimenovanju, samo u sljedećim slučajevima: a) ako isto lice podnosi provoznu prijavu u isto vrijeme ili poslije carinske prijave u kojoj je navedena šifra robe, ili b) ako provozna prijava obuhvata robu iz Priloga 25 Odluke ZCP, ili c) ako provozna prijava obuhvata akciznu robu, ili d) u drugim propisanim slučajevima. (5) Kod DTI provozne prijave carinski informacioni sistem zahtijeva da se uvijek popuni polje 33 sa četiri, šest ili osam cifara.Kada u postupku provoza nije obavezno popuniti polje 33 (vidjeti stav (4) ovog polja) tada se, samo zbog tehničkih zahtjeva carinskog informacionog sistema, u polje 33 upisuje sistemska šifra "98010000". Polje 34. Šifra države porijekla (11) Polje 34 DTI izvozne carinske prijave, samo zbog tehničkih zahtjeva carinskog informacionog sistema, automatski popunjava carinski informacioni sistem upisivanjem dvoslovne sistemske šifre "QQ" (znači: različite države). Polja 35. Bruto masa (kg) (1) Upisuje se bruto masa robe navedene u odgovarajućem polju 31, izražena u kilogramima. (2) Bruto masa je ukupna (zbirna) masa robe sa svom ambalažom (pakiranjem), izuzev kontejnera i druge opreme za prijevoz. (3) Kod DTI carinske prijave polje 35 popunjava se u skladu sa st. (1) i (2) ovog polja. (4) Kod DTI carinske prijave, ako je u pitanju prijenos fiksnim instalacijama u polje 35 upisuje se sistemska šifra "0,01". Polje 37. POSTUPAK (1) Popunjava se tako što se upisuje: a) u prvu potpodjelu: šifra zahtijevanog carinskog postupka za robu koja se prijavljuje iz Priloga 2. ovog uputstva. Ta šifra sastoji se od četiri cifre, od kojih se prve dvije cifre odnose na zahtijevani carinski postupak, a posljednje dvije cifre na prethodni postupak. Ako nije bilo prethodnog postupka ili ako je prethodni postupak Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 13 bio postupak provoza, posljednje dvije cifre te šifre su "00" (dvije nule), b) u drugu potpodjelu: odgovarajuća šifra iz Priloga 2. ovog uputstva koja se odnosi na pobliže navođenje zahtijevanog carinskog postupka iz prve potpodjele ovog polja. (2) Šifre koje se upisuju u drugu potpodjelu polja 37 moraju se odnositi na zahtijevani carinski postupak iz prve potpodjele ovog polja. (3) "Prethodni postupak" je carinski postupak u kojem je roba bila prije nego što je stavljena u zahtijevani postupak. (4) Lista dvocifrenih šifri carinskih postupaka i način njihovog korištenja kod popunjavanja prve potpodjele polja 37 propisana je Prilogom 20 Odluke ZCP. (5) Četverocifrene šifre carinskih postupaka (to jest moguće kombinacije šifri zahtijevanog i prethodnog postupka) za prvu potpodjelu polja 37 sadržane su u Prilogu 2. ovog uputstva. (6) Kod DTI carinske prijave polje 37 popunjava se u skladu sa st. (1) do (5) ovog polja. Polje 38. Neto masa (kg) (1) Upisuje se neto masa robe navedene u odgovarajućem polju 31, izražena u kilogramima. (2) Neto masa je masa same robe bez bilo kojeg pakiranja (ambalaže). (3) Kod DTI carinske prijave polje 38 popunjava se u skladu sa st. (1) i (2) ovog polja. (4) Kod DTI carinske prijave, ako je u pitanju prijenos fiksnim instalacijama u polje 38 upisuje se sistemska šifra "0,01". Napomena: U polje 38 moraju se upisati stvarni podaci za neto masu po naimenovanjima.Raspodjela neto mase po naimenovanjima na proporcionalan način u odnosu na vrijednost naimenovanja nije zakonski osnovano, a može imati za posljedicu netačne statističke podatke i pogrešno utvrđen carinski dug. Polje 40. Zbirna prijava/prethodni dokument (1) Popunjava se tako što se upisuje: a) odvojeno kosom crtom, šifra vrste carinske prijave iz Priloga 2. ovog uputstva (podatak iz polja 1/1), MRN broj carinske prijave koja se odnosi na prethodni carinski postupak po kojoj je roba bila prijavljena i redni broj naimenovanja iz te carinske prijave (na primjer, "IM/19BA094013000950J2/5") ili b) ako je prethodni postupak proveden na osnovu nekog drugog dokumenta (na primjer, CIM, TIR, ATA, zbirna prijava, popis robe ili drugo), odvojeno kosom crtom: šifra carinskog ureda u kojem je proveden prethodni postupak, šifra vrste prethodnog dokumenta iz Priloga 2. ovog uputstva, referentni podaci prethodnog dokumenta (broj i godina prihvatanja od strane carinskog ureda koji je u pitanju) i redni broj naimenovanja robe iz prethodnog dokumenta po kojem je roba bila prijavljena, ili c) ako je prethodni carinski postupak proveden na osnovu carinske prijave podnijete usmenim prijavljivanjem koju nije pratio "popis robe" ili je proveden na osnovu carinske prijave podnijete nekom drugom radnjom (član 140. Odluke ZCP): odgovarajuća šifra iz Priloga 2 ovog uputstva, d) ako ne postoji prethodni postupak: 1) broj "1", ili 2) riječi "ekvivalentna roba", kod prethodnog izvoza kompenzirajućih proizvoda dobijenih od ekvivalentne robe u unutarnjoj obradi (postupak 3151, vidjeti član 112. stav 1. tačka (b) ZCP). (2) Ako je potrebno upisati više prethodnih dokumenata, u polje 40 upisuje se riječ "specifikacija", a uz predmetnu carinsku prijavu prilaže se specifikacija prethodnih dokumenata koja sadrži: referentne podatke specifikacije, sve podatke o prethodnim dokumentima kako je propisano u stavu (1) ovog polja i podatak uz svako naimenovanje o bruto masi koja se razdužuje, ovisno od situacije. (3) Kod DTI carinske prijave polje 40 popunjava se u skladu sa st. (1) i (2) ovog polja, s tim da se koristi samo treća potpodjela ovog polja za upisivanje podataka o prethodnom dokumentu, dok se redni broj naimenovanja iz prethodnog dokumenta upisuje u četvrtu potpodjelu polja 40. Polje 41. Dopunska jedinica (1) Upisuje se količina robe iz predmetnog naimenovanja, izražena u jedinici mjere koja je propisana Carinskom tarifom. (2) Kod DTI carinske prijave polje 41 carinski informacioni sistem otvara ovisno od tarifne oznake robe upisane u polju 33 predmetnog naimenovanja u toj prijavi, te se u otvoreno polje 41 upisuje količina robe iskazana u naznačenoj dopunskoj jedinici koja je propisana Carinskom tarifom. Polje 44. Dodatne informacije, priloženi dokumenti, uvjerenja i odobrenja (1) U prvi red, ovisno od carinskog postupka koji se provodi nad robom, odvojeno kosom crtom, upisuju se odgovarajuće šifre dokumenata koji su priloženi uz predmetnu carinsku prijavu iz Priloga 2. ovog uputstva, koji su potrebni za provođenje predmetnog carinskog postupka. (2) U drugi red, odvojeno kosom crtom, upisuju se referentni podaci (identifikacioni broj i datum dokumenta ili drugi prepoznatljivi referentni podatak) priloženih dokumenata prema redoslijedu navedenih šifara u prvom redu polja 44, uključujući i redne brojeve bilo kojeg kontrolnog primjerka T5 (ako se koristi). (3) Za informacije i priložene dokumente koji se odnose na sva naimenovanja carinske prijave, šifre i referentni podaci o istima upisuju se u polje 44 samo prvog naimenovanja. (4) Za informacije i priložene dokumente koji se odnose samo na određeno naimenovanje carinske prijave, šifre i referentni podaci o istima upisuju se u polju 44 tog konkretnog naimenovanja i oni se odnose samo na robu iz tog naimenovanja. (5) U treći red, odvojeno kosom crtom, upisuje se odgovarajuća vrsta i iznos troškova i popusta koji utiču na utvrđivanje statističke vrijednosti. (6) Iznos troškova i popusta koji se odnose na svu robu (sva naimenovanja) prijavljenu po carinskoj prijavi upisuju se u treći red polja 44 samo prvog naimenovanja, a troškovi i popusti koji se odnose samo na pojedine robe upisuju se u treći red polja 44 naimenovanja tih roba. (7) U četvrti red, u carinskim postupcima gdje to odgovara, odvojeno kosom crtom, upisuju se podaci o odobrenju (šifra odobrenja iz Priloga 2. ovog uputstva ako je propisana tim prilogom ili drugim aktom, broj i godina odobrenja za provođenje postupka iz polja 37 carinske prijave i šifra nadzornog carinskog ureda) i specifične oznake propisane čl. 346. i 347. Odluke ZCP gdje su primjenjive. (8) Ako u polju 44 nema dovoljno mjesta za upisivanje informacija i priloženih dokumenata, upisuje se riječ: "specifikacija".U tom slučaju, uz carinsku prijavu podnosi se specifikacija informacija i priloženih dokumenata, koja za iste sadrži podatke propisane za popunjavanje polja 44 carinske prijave, kao i referentne podatke specifikacije. (9) Potpodjela "D.I. šifra" (šifra dodatnih informacija) ne smije se popuniti (mora ostati prazna). Broj 43 - Strana 14 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. (10) Kod DTI carinske prijave u carinskom informacionom sistemu: a) u prvom redu polja 44: nalaze se (prikazani su) samo iznosi troškova i popusta upisanih u dodatni ekran predmetne carinske prijave "Napomena o vrijednosti" i to za predmetno naimenovanje, b) u drugom redu polja 44: nalaze se samo šifre priloženih dokumenata zahtijevane od strane carinskog informacionog sistema za odgovarajući carinski postupak.Šifre za ostale dokumente potrebne za zahtijevani postupak, a koje carinski informacioni sistem automatski ne zahtijeva, upisuje deklarant izborom iz šifarnika odgovarajuće šifre za svaki dokument koji je u pitanju, c) referentni podaci o svim dokumentima priloženim uz predmetnu carinsku prijavu: upisuju se u dodatni ekran predmetne carinske prijave "Priloženi dokumenti", prilikom provjere u fazi sačinjavanja carinske prijave. Polje 46. Statistička vrijednost (1) Upisuje se vrijednost robe iz predmetnog naimenovanja, izražena u valuti Bosne i Hercegovine, na paritetu franko granica Bosne i Hercegovine. (2) Ako je ugovorena isporuka robe u drugoj državi, upisuje se vrijednost iz fakture umanjena za troškove prijevoza, osiguranja i slanja robe od granice Bosne i Hercegovine do mjesta isporuke u drugoj državi. (3) Ako je ugovorena isporuka robe u mjestu u Bosni i Hercegovini, upisuje se vrijednost iz fakture uvećana za troškove prijevoza, osiguranja i slanja robe od mjesta isporuke do granice Bosne i Hercegovine. (4) U carinskoj prijavi za ponovni izvoz proizvoda dobijenih u postupku unutarnje obrade, u polje 46 upisuje se iznos kojeg čine ukupna vrijednost robe uvezene radi unutarnje obrade, vrijednost uslugâ, vrijednost domaće robe korištene u postupku unutarnje obrade i vrijednost drugih troškova nastalih u carinskom području Bosne i Hercegovine. (5) Kod DTI carinske prijave carinski informacioni sistem automatski popunjava polje 46 na osnovu podataka u carinskoj prijavi koje je upisao deklarant, to jest ovisno od pravilnog popunjavanja polja 22 i pravilno upisanih iznosa troškova i popusta. Polje 47. Obračun indirektnih poreza(12) (1) Iznosi u polju 47 moraju biti iskazani u valuti Bosne i Hercegovine. (2) U polje 47 upisuje se važeći osnov za obračun dažbina (vrijednost, težina ili drugo). (3) Polje 47 popunjava se tako što se upisuje: a) u prvu potpodjelu (vrsta): šifra vrste dažbine (na primjer carina, porez na dodatu vrijednost,....) iz Priloga 2. ovog uputstva, b) u drugu potpodjelu (osnovica): osnovica za obračun dažbine (vrijednost ili količina robe ili druga propisana osnovica za obračun dažbine iz prve potpodjele), c) u treću potpodjelu (stopa): stopa dažbine i/ili jedinica mjere dažbine iz prve potpodjele koja se primjenjuje, d) u četvrtu potpodjelu (iznos): iznos dažbine koju treba platiti, e) u petu potpodjelu (NP): jedna od sljedećih šifri načina plaćanja dažbina ili obezbjeđenja, i to kod svake dažbine: 1) šifra "0": obezbjeđenje garancijom, ili 2) šifra "1": plativa dažbina, ili 3) šifra "2": nema plaćanja, f) u zadnji red (ukupno): ukupan iznos svih obračunatih dažbina za predmetno naimenovanje. (4) Ako po carinskoj prijavi ima prijavljenih više od jednog naimenovanja, polje 47 (namijenjeno za zbirni iznos dažbina za sva naimenovanja) popunjava se i na nivou carinske prijave i to na posljednjem od korištenih BIS obrazaca carinske prijave u pisanom obliku, odnosno nakon posljednjeg naimenovanja kod DTI carinske prijave.U posljednjem redu tog polja 47, poslije riječi "ukupno" upisuje se zbirni iznos svih dažbina obračunatih za plaćanje i šifra "1" (plativa dažbina). (5) Polje 47 u carinskoj prijavi za postupke izvoza popunjava se samo u slučaju ako su u Bosni i Hercegovini propisane izvozne dažbine i nastala je obaveza plaćanja ili obezbjeđenja tih izvoznih dažbina. (6) Kod DTI carinske prijave, u slučaju iz stava (5) ovog polja, carinski informacioni sistem automatski obračunava izvozne dažbine prema podacima upisanim u ostalim poljima izvozne carinske prijave u skladu sa st. (1) do (4) ovog polja. Polje 49. Identifikacija skladišta(14) (1) U polje 49 upisuje se identifikacioni broj carinskog skladišta iz odobrenja za držanje carinskog skladišta koje je u pitanju. (2) Polje 49 popunjava se samo ako je roba prethodno bila u postupku carinskog skladištenja, to jest ako se carinska prijava za stavljanje robe u zahtijevani carinski postupak koristi da se razduži postupak carinskog skladištenja (na primjer, ponovni izvoz nakon postupka carinskog skladištenja - postupak 3171). (3) Kod DTI carinske prijave u carinskom informacionom sistemu polje 49 sastoji se od dva dijela, koje carinski informacioni sistem prema potrebi otvara, a upisuje se: a) u prvi dio polja: identifikacioni broj carinskog skladišta u kojem je predmetna roba prethodno uskladištena, b) drugi dio polja: ne popunjava se. Polje 50. Glavni obveznik (1) Popunjava se u postupku provoza, tako što se upisuje: a) u prvi red, pored oznake br.: upisuje se I.B. korisnika postupka provoza/zastupnika, b) u drugi red: puno ime korisnika postupka provoza/zastupnika, c) u treći red: adresa korisnika postupka provoza/zastupnika, d) u preostalo mjesto: ime i prezime odgovornog lica kod korisnika postupka provoza/zastupnika, mjesto, datum, potpis i pečat. (2) Ako korisnik postupka provoza ima zastupnika koji u njegovo ime podnosi provoznu prijavu, u polje 50 upisuju se i podaci o zastupniku, u protivnom u to polje upisuju se samo podaci o korisniku postupka provoza. (3) Original svojeručnog potpisa odgovorno lice mora staviti na primjerak provozne prijave koji ostaje kod polaznog carinskog ureda. (4) Ako je glavni obveznik (korisnik postupka provoza) pravno lice, upisuje se puno ime i adresa firme, puno ime odgovornog lica kod glavnog obveznika koji se lično potpisuje i navodi funkciju, te stavlja otisak službenog pečata. (5) Kod DTI provozne prijave, ako se u carinskom informacionom sistemu u tabeli "glavni obveznik" nalaze podaci o korisniku postupka provoza/zastupniku, upisivanjem njegovog I.B.carinski informacioni sistem automatski, iz Jedinstvenog registra obveznika indirektnih poreza, upisuje puno ime i adresu korisnika postupka provoza/zastupnika, a puno ime njegovog odgovornog lica upisuje korisnik postupka provoza/zastupnik.U protivnom, prvi red ne popunjava se, već popunjavanje polja 50 Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 15 provozne prijave počinje u drugom redu upisivanjem svih podataka kako je navedeno u stavu (1) ovog polja.Ako, zbog tehničkih zahtjeva carinskog informacionog sistema, to nije moguće, te podatke korisnik postupka provoza/zastupnik ručno upisuje u polje 50 odštampane provozne prijave, uz potpis i ovjeru tih podataka. (6) Kod izvoznih radnji, shodno članu 396. stav 3. Odluke ZCP, deklarant/zastupnik može u polje 50 izvozne carinske prijave upisati puno ime i adresu posrednika kojem se može uručiti primjerak 3 izvozne carinske prijave nakon ovjere istog od strane izlaznog carinskog ureda, u kom slučaju deklarant u polje 44 izvozne carinske prijave obavezno upisuje oznaku: "RET-EXP".Ako kod DTI izvozne carinske prijave carinski informacioni sistem, zbog tehničkih razloga tog sistema, ne podržava popunjavanje polja 50 u navedenom slučaju, u tom slučaju puno ime i adresu navedenog posrednika može u polje 50 odštampane izvozne carinske prijave ručno upisati deklarant/zastupnik uz ovjeru i tog polja, a informaciju o tome deklarant obavezno upisuje i u dodatni ekran "Infostranica" u fazi sačinjavanja predmetne DTI izvozne carinske prijave. Polje 52. Garancija (1) Polje 52 popunjava se u postupku provoza. (2) Polje 52 popunjava se tako što se, odvojeno kosom crtom, upisuje: a) odgovarajuća šifra iz Priloga 2. ovog uputstva za vrstu garancije koja se koristi za predmetni postupak provoza ili oslobađanja od obaveze polaganja garancije za predmetni postupak provoza (ako za to postoji odluka u pisanom obliku nadležnog carinskog organa), b) gdje postoji, broj potvrde o sveobuhvatnoj garanciji ili potvrde o oslobađanju od obaveze polaganja garancije ili pojedinačne garancije u obliku vaučera i šifra carinskog ureda koji je prihvatio garanciju (garantni carinski ured) i c) datum do kojeg važi predmetna garancija ili predmetno uvjerenje, odnosno vaučer pojedinačne garancije. (3) Kod DTI provozne prijave polje 52 popunjava se tako što se upisuje: a) u potpodjelu "Vrsta": odgovarajuća šifra iz Priloga 2. ovog uputstva za vrstu garancije koja se koristi za predmetni postupak provoza ili oslobađanja od obaveze polaganja garancije za predmetni postupak provoza (ako za to postoji odluka u pisanom obliku nadležnog carinskog organa), b) u potpodjelu "Referenca": prema potrebi (gdje postoji), broj potvrde o sveobuhvatnoj garanciji, potvrde o oslobađanju od obaveze polaganja garancije ili pojedinačne garancije u obliku vaučera i šifra carinskog ureda koji je prihvatio garanciju (garantni carinski ured) i c) u potpodjelu "Datum": datum do kojeg važi predmetna garancija ili predmetno uvjerenje, odnosno vaučer pojedinačne garancije. Polje 53. Odredišni ured (1) Upisuje se, odvojeno kosom crtom, šifra i naziv carinskog ureda iz Priloga 2. ovog uputstva kojem se mora pokazati (podnijeti) roba, provozna prijava i prateća dokumenta radi završetka postupka provoza. (2) Kod DTI provozne prijave polje 53 popunjava se u skladu sa stavom (1) ovog polja. Polje 54. Mjesto i datum; Potpis i ime deklaranta/zastupnika (1) Upisuje se mjesto i datum podnošenja carinske prijave. (2) Odgovorno lice kod deklaranta/zastupnika upisuje svoje puno ime i svojeručni potpis. (3) Original svojeručnog potpisa odgovorno lice mora staviti na primjerak carinske prijave koji ostaje kod izvoznog carinskog ureda.Ako je deklarant/zastupnik pravno lice, upisuje se puno ime i adresa tog pravnog lica, puno ime odgovornog lica kod deklaranta/zastupnika koji svojeručno potpisuje i navodi funkciju, te stavlja otisak službenog pečata. (4) Kod DTI izvozne carinske prijave carinski informacioni sistem automatski upisuje samo datum podnošenja carinske prijave i korisničko ime odgovornog lica kod deklaranta/zastupnika dodijeljenog mu od strane UIO za rad na carinskom serveru.Svojeručni potpis to odgovorno lice mora upisati na primjerak predmetne izvozne carinske prijave koji ostaje kod izvoznog carinskog ureda (kao i naziv funkcije u deklaranta/zastupnika ako je u pitanju pravno lice i otisak službenog pečata). Član 24. (Radnje u toku puta u postupku provoza i popunjavanje polja 55 i 56 provozne prijave) (1) U slučaju da, od momenta kada roba napusti polazni carinski ured do momenta kada stigne u odredišni carinsku ured, iz opravdanih razloga dođe do pretovara robe, podaci o pretovaru moraju biti upisani u provoznu prijavu koja prati robu od strane prijevoznika odgovornog za prijevozno sredstvo na koje je roba direktno utovarena.Podaci se upisuju čitkim rukopisom, hemijskom olovkom i štampanim slovima.Ovi podaci upisuju se samo na primjerku 4 i 5 provozne prijave koji prate robu u provozu i to u polje 55 i/ili 56 na način opisan kao u st. (2) do (5) ovog člana. (2) U slučaju pretovara robe koristi se polje 55 (Pretovar robe) na način da prva tri reda ovog polja popunjava prijevoznik kada se, u toku trajanja provozne radnje, roba pretovara sa jednog prijevoznog sredstva na drugo ili iz jednog kontejnera u drugi, tako što upisuje: a) u prvi red (mjesto i država): mjesto pretovara robe, b) u drugi red (identitet i nacionalnost novog prijevoznog sredstva): identitet i nacionalnost prijevoznog sredstva u koje je roba pretovarena, c) u treći red: šifru "1" ako se roba pretovara u novi kontejner, a šifru "0" ako se roba ne pretovara u novi kontejner. (3) Prijevoznik može pretovariti robu samo nakon dobijanja odobrenja od strane carinskog ureda na čijem se području treba izvršiti pretovar.Ako taj ured smatra da se radnja provoza (prijevoz) može nastaviti na uobičajen način, ona nakon preduzimanja neophodnih radnji ovjerava primjerak 4 i 5 (u polju F) provozne prijave. (4) Polje 55 može se koristiti za dva pretovara robe. (5) U slučaju ostalih događaja nastalih na putu u toku postupka provoza koristi se polje 56 (Ostali incidenti u toku prijevoza/Detalji i preduzete mjere), na sljedeći način: a) u polje 56 provozne prijave (primjerak 4 i 5 provozne prijave) upisuju se podaci o svim ostalim događajima nastalim tokom prijevoza robe u postupku provoza do odredišnog carinskog ureda, uključujući i podatke koji se zbog nedostatka mjesta nisu mogli upisati u polje 55 pratećeg primjerka 4 i 5 provozne prijave (događaji na primjer, povreda carinskih plombi ili drugog carinskog obilježja, oštećenje robe, kvar prijevoznog sredstva ili drugo).U tim slučajevima prijevoznik, bez odlaganja, obavještava i podnosi pošiljku carinskom uredu na čijem se području nezgoda/događaj dogodio.Nadležni carinski ured odlučuje može li se predmetni postupak provoza nastaviti ili ne.Ako se postupak provoza može Broj 43 - Strana 16 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. nastaviti, nadležni carinski ured ovjerava navedeni prateći primjerak 4 i 5 provozne prijave u polju G, te navodi preduzete radnje; b) ako je zbog neposredne opasnosti potreban djelimični ili potpuni istovar prijevoznog sredstva, prijevoznik, bez odlaganja, obavještava nadležni carinski ured a potrebne podatke upisuje u polje 56 na pratećem primjerku 4 i 5 provozne prijave, koje primjerke (u polju G) ovjerava taj ured; c) ako je roba natovarena na poluprikolicu i u toku kretanja pošiljke u postupku provoza do odredišnog carinskog ureda dođe (iz bilo kojeg razloga) do zamjene vučnog vozila bez da se pri tome diraju carinska obilježja i roba, u tom slučaju prijevoznik je dužan u polje 56 pratećeg primjerka 4 i 5 provozne prijave upisati registarski broj i nacionalnost novog vučnog vozila.U navedenom slučaju, zamjena vučnog vozila ne treba se prijaviti nadležnom carinskom uredu niti je potrebna njegova ovjera. (6) Prijevoznik, bez odlaganja, obavještava nadležni carinski ured i u slučaju bilo koje druge nezgode ili događaja koji utiče na sposobnost korisnika postupka provoza (glavnog obveznika) ili prijevoznika da ispuni svoje obaveze koje se odnose na stavljanje robe u postupak provoza. GLAVA IX - POPUNJAVANJE POLJA CARINSKE PRIJAVE OZNAČENIH BROJEVIMA ZA CARINSKE POSTUPKE PRI UVOZU I ZA UNIŠTENJE ROBE Član 25. (Polja carinske prijave koja se popunjavaju za carinske postupke pri uvozu i za uništenje robe) (1) U carinskoj prijavi za carinske postupke pri uvozu (stavljanje robe u slobodan promet uključujući i stavljanje robe u slobodan promet pri ponovnom uvozu, unutarnja obrada, obrada pod carinskom kontrolom i privremeni uvoz) i za uništenje robe pod carinskim nadzorom popunjavaju se polja označena brojevima: 1, 2, 3, 5, 6(1), 7, 8, 9(2), 12(3), 14, 15, 15а, 16, 18(5), 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27(7), 29(8), 30(9), 31, 32, 33, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47(13), 48, 49 i 54. (2) U carinskoj prijavi za postupak skladištenja u carinsko skladište tipa A, B, C i F, popunjavaju se polja označena brojevima: 1, 2, 3, 5, 6(1), 7, 8, 12(3), 14, 16, 19, 21, 22, 29(8), 30(9), 31, 32, 33, 34а, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 47(13), 49 i 54. (3) U carinskoj prijavi za postupak skladištenja u carinsko skladište tipa D, popunjavaju se polja označena brojevima: 1, 2, 3, 5, 6(1), 7, 8, 12(3), 14, 15, 15а, 16, 18(5), 19, 20, 21, 22, 27, 29(8), 30(9), 31, 32, 33, 34а, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 47(13), 49 i 54. Legenda: (1) Polje 6 u DTI carinskoj prijavi, za bilo koji carinski postupak, automatski popunjava carinski informacioni sistem. (2) Polje 9 popunjava se u carinskim postupcima pri uvozu i kod uništenja robe pod carinskim nadzorom, kada se u polju 8 carinske prijave koristi odgovarajuća "zajednička šifra". (3) Polje 12 u DTI uvoznoj carinskoj prijavi automatski popunjava carinski informacioni sistem. (5) Polje 18 ne popunjava se: - za poštanske pošiljke i - u slučaju prijenosa putem fiksnih instalacija. (7) Polje 27 ne popunjava se u carinskoj prijavi za uništenje robe pod carinskim nadzorom. (8) Polje 29 popunjava se: - kada se uvozna carinska prijava podnosi u ulaznom carinskom uredu neposredno po ulasku robe u carinsko područje, - kada se razdužuje prethodni postupak provoza ili privremeni smještaj, - kada se podnosi uvozna carinska prijava za robu koja napušta slobodnu zonu kontrolnog tipa I i - u slučaju kada je na osnovu dokumenata, priloženih uz uvoznu carinsku prijavu, moguće utvrditi preko kojeg je graničnog prijelaza roba ušla u carinsko područje Bosne i Hercegovine. (9) Polje 30 popunjava se kada se zahtijevani uvozni postupak provodi po nepotpunoj uvoznoj carinskoj prijavi ili po lokalnom uvoznom carinjenju (13) Polje 47 u uvoznoj carinskoj prijavi ne popunjava se ako ne nastaje obaveza plaćanja ili obezbjeđenja dažbina. Član 26. (Popunjavanje polja carinske prijave za carinske postupke pri uvozu i za uništenje robe) Polja carinske prijave za carinske postupke pri uvozu (stavljanje robe u slobodan promet uključujući i stavljanje robe u slobodan promet pri ponovnom uvozu, carinsko skladištenje, unutarnja obrada, obrada pod carinskom kontrolom i privremeni uvoz) i za uništenje robe pod carinskim nadzorom (u daljnjem tekstu za sve navedeno: uvozna carinska prijava), navedena u članu 25.ovog uputstva, podnijete u pisanom obliku ili DTI uvozne carinske prijave, popunjavaju se na način kako je u daljem tekstu ovog člana navedeno kod pojedinih polja carinske prijave (i to prvo odredbe za uvoznu carinsku prijavu u pisanom obliku, a zatim za DTI uvoznu carinsku prijavu). Polje 1. PRIJAVA (1) Popunjava se tako što se upisuje: a) u prvu potpodjelu: šifra "IM", b) u drugu potpodjelu: jedna od sljedećih šifri iz Priloga 20 Odluke ZCP: 1) "0": za postupak unutarnje obrade (sistem povrata dažbina), 2) "4": za stavljanje robe u slobodan promet, 3) "5": za privremeni uvoz robe i unutarnju obradu (sistem obustave plaćanja), 4) "6": za ponovni uvoz robe, 5) "7": za postupak carinskog skladištenja, uključujući stavljanje robe u druge prostore pod carinskom kontrolom, 6) "9": za postupak obrade pod carinskom kontrolom i za uništenje robe pod carinskom kontrolom, c) treća potpodjela ovog polja ne popunjava se. (2) Kod DTI uvozne carinske prijave polje 1 popunjava se kako slijedi: a) u prvu potpodjelu: upisuje se šifra "IM", b) u drugu potpodjelu: carinski informacioni sistem automatski upisuje slovnu oznaku "A". Polje 2. Pošiljalac/izvoznik (1) Popunjava se tako što se upisuje: a) u drugi red: puno ime pošiljaoca robe odnosno posljednjeg prodavca robe prije uvoza u Bosnu i Hercegovinu, b) u treći red: sjedište i država pošiljaoca robe odnosno posljednjeg prodavca robe prije uvoza u Bosnu i Hercegovinu, c) u četvrti red: adresa pošiljaoca robe odnosno posljednjeg prodavca robe prije uvoza u Bosnu i Hercegovinu. (2) Kod DTI uvozne carinske prijave polje 2 popunjava se u skladu sa stavom (1) ovog polja. Polje 3. Obrasci (1) Popunjava se tako što se upisuje: a) u prvu potpodjelu: redni broj podseta u odnosu na ukupan broj korištenih podsetova uvozne carinske prijave, Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 17 b) u drugu potpodjelu: ukupan broj podsetova uvozne carinske prijave. Primjer: Ako se koristi jedan obrazac IM i dva IM/BIS obrasca, na IM obrascu upisuje se "1/3", na prvom IM/BIS obrascu upisuje se "2/3", na drugom IM/BIS obrascu upisuje se "3/3". (2) Ako uvozna carinska prijava sadrži samo jedno naimenovanje polje 3 ne popunjava se, a broj "1" upisuje se u polje 5. (3) Ako je uvozna carinska prijava sačinjena od dva seta po četiri primjerka, umjesto jednog seta od osam primjeraka, ta dva seta smatraju se kao jedan set u svrhu utvrđivanja broja obrazaca. (4) Kod DTI uvozne carinske prijave polje 3 automatski popunjava carinski informacioni sistem. Polje 5. Naimenovanja (1) Brojem, upisuje se ukupan broj naimenovanja koja je predmetno lice prijavilo u svim korištenim obrascima i kontinuiranim obrascima (JCI i JCI BIS) (ili u tovarnim listama ili u popisu sa trgovačkim opisom robe). (2) Ukupan broj naimenovanja mora odgovarati broju popunjenih pôlja 31 u uvoznoj carinskoj prijavi. (3) Kod DTI uvozne carinske prijave polje 5 automatski popunjava carinski informacioni sistem na osnovu broja popunjenih pôlja 31 u uvoznoj carinskoj prijavi. Polje 6. Ukupan broj paketa(1) (1) Brojem, upisuje se ukupan broj paketa koji sačinjavaju predmetnu pošiljku koja se prijavljuje, bez navođenja njihove vrste. (2) Ako je pošiljka u rasutom stanju polje 6 ne popunjava se. (3) Kod DTI uvozne carinske prijave u polje 6 carinski informacioni sistem automatski upisuje ukupan broj paketa koji sačinjavaju predmetnu pošiljku, na osnovu broja paketa upisanih u svakom popunjenom polju 31 u uvoznoj carinskoj prijavi, te automatski provjerava podatke upisane u ovo polje. Polje 7. Referentni broj (1) Upisuje se interni referentni broj koji je deklarant ili zastupnik dodijelio predmetnoj pošiljci u svrhu nedvosmislene identifikacije te pošiljke, odnosno uvozne carinske prijave. (2) Taj se broj u toku kalendarske godine ne može ponoviti za isto lice. (3) Kod DTI uvozne carinske prijave polje 7 popunjava se u skladu sa st. (1) i (2) ovog polja. Polje 8. Primalac (1) Popunjava se tako što se upisuje: a) u prvi red, pored oznake I.B.: I.B. primaoca robe, b) u drugi red: puno ime primaoca robe, c) u treći red: adresa primaoca robe. (2) U polje 8 uvozne carinske prijave upisuju se podaci o primaocu robe koji je registriran u Jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza i kojem je dodijeljen I.B.. (3) Izuzetno od stava (2) ovog polja, u slučaju ako je primalac robe lice koje, u skladu s važećim propisima, ne mora biti registrirano u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza (slijedom čega ni nema I.B.), u uvoznu carinsku prijavu upisuje se: a) u polje 8 u prvi red, pored oznake I.B.: ovisno od situacije, odgovarajuća zajednička šifra iz Priloga 2. ovog uputstva, b) u polje 9: podaci o licu na koje se odnosi zajednička šifra upisana u polje 8.U slučaju korištenja zajedničke šifre u uvoznoj carinskoj prijavi polje 8 i 9 čine jedinstvo i odnose se na isto lice. (4) Ako su primalac robe i deklarant različita lica u polje 8 uvozne carinske prijave upisuju se podaci o primaocu robe. (5) Na jednoj uvoznoj carinskoj prijavi može biti upisan samo jedan primalac. (6) Primalac je lice za čiji račun se podnosi carinska prijava i koje je, u vrijeme prihvatanja uvozne carinske prijave, vlasnik robe ili ima slična prava raspolaganja robom. (7) Ako se uvozna carinska prijava podnosi za stavljanje robe u postupak unutarnje obrade, obrade pod carinskom kontrolom, privremenog uvoza ili za ponovni uvoz nakon vanjske obrade, u polje 8 upisuju se podaci o imaocu odobrenja za taj postupak. (8) Ako se roba stavlja u postupak carinskog skladištenja u javno carinsko skladište (tip A ili B), u polje 8 upisuju se podaci o licu koje podnosi carinsku prijavu ili u slučaju zastupanja lice u čije ime se podnosi carinska prijava. (9) Ako se roba stavlja u postupak carinskog skladištenja u privatno carinsko skladište (tip C i D), u polje 8 upisuju se podaci o imaocu odobrenja za navedeno carinsko skladište. (10) U slučaju dozvoljene prodaje robe u carinskom skladištu (prodaja strane robe na malo u carinskim skladištima (bez obzira na tip) uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina u slučajevima iz člana 323. stav 2. Odluke ZCP; i prodaja strane robe u carinskom skladištu tipa C po osnovu ugovora o zastupanju - na primjer konsignacija), u polje 8 uvozne carinske prijave kojom se razdužuje postupak carinskog skladištenja, upisuju se podaci o licu koje je robu kupilo, a u polje 2 navedene carinske prijave upisuju se podaci o licu iz polja 2 uvozne carinske prijave po kojoj je predmetna roba stavljena u postupak carinskog skladištenja (postupak 71). (11) U slučaju u kojem firma (uvoznik) iz Bosne i Hercegovine robom koju uvozi snabdijeva NATO/EUFOR, OHR ili druge misije međunarodnih organizacija akreditiranih u Bosni i Hercegovini, konzularna i diplomatska predstavništva stranih država stacioniranih u Bosni i Hercegovini, koji po osnovu određenih međunarodnih sporazuma koji obavezuju Bosnu i Hercegovinu uživaju diplomatske ili druge privilegije, u uvoznu carinsku prijavu (postupak 42) upisuje se: a) u polje 8: ovisno od situacije, NATO/EUFOR, ili OHR ili druga misija međunarodnih organizacija akreditirana u Bosni i Hercegovini, ili konzularno ili diplomatsko predstavništvo, korištenjem odgovarajuće zajedničke šifre iz Priloga 2. ovog uputstva, b) u polje 9: podaci o licu na koje se odnosi zajednička šifra upisana u polje 8, c) u polje 44: podaci o uvozniku (I.B./puno ime/sjedište). (12) U slučaju iz stava (11) ovog polja, uz uvoznu carinsku prijavu, za robu koju prima NATO/EUFOR prilaže se APENDIX C, a za robu koju prima OHR ili druga misija međunarodnih organizacija akreditiranih u Bosni i Hercegovini ili konzularno i diplomatsko/konzularno predstavništvo prilaže se Potvrda o diplomatskom statusu izdata od Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. (13) Kod uvoza robe po osnovu carinske povlastice za projekte obnove i rekonstrukcije u slučajevima u kojima se u realizaciji projekata obnove i rekonstrukcije, od strane donatora ili korisnika projekta ili drugog relevantnog subjekta, angažira firma iz Bosne i Hercegovine za uvoz robe, te na angažiranu firmu glase inostrane fakture po kojima se plaćanje robe vrši iz sredstava projekta i ako angažirana firma plaća porez na dodanu vrijednost pri uvozu, u uvoznu carinsku prijavu (postupak 42) upisuje se: Broj 43 - Strana 18 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. a) u polje 8: podaci (I.B.i ostali podaci) o firmi iz Bosne i Hercegovine koja obavlja uvoz robe po odnosnom projektu obnove i rekonstrukcije, b) u polje 44: podaci o korisniku odnosnog projekta obnove i rekonstrukcije koji je korisnik navedene carinske povlastice. (14) U slučaju kada je primalac robe korisnik carinske povlastice koji sâm obavlja uvoz a nije registriran u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza, u uvoznu carinsku prijavu (postupak 42) upisuje se: a) u polje 8 (Primalac): u prvi red, pored oznake I.B., odgovarajuća zajednička šifra, b) u polje 9: podaci o korisniku carinske povlastice na koje se odnosi zajednička šifra upisana u polje 8. (15) U drugim slučajevima koji nisu slučajevi iz st. (11) do (14) ovog polja, a u kojima korisnik carinske povlastice, iz određenog razloga, za uvoz robe (za njegov račun) za carinsku povlasticu koja je u pitanju angažira firmu (uvoznik) iz Bosne i Hercegovine, u uvoznu carinsku prijavu (postupak 42) upisuje se: a) u polje 8: odgovarajuća zajednička šifra za odnosnog korisnika carinske povlastice za čiji račun se obavlja predmetni uvoz, b) u polje 9: podaci o licu na koje se odnosi zajednička šifra upisana u polje 8, c) u polje 44: podaci o uvozniku (I.B./puno ime/sjedište). (16) U slučaju iz stava (15) ovog polja, iz fakture (ako je iz iste vidljivo da je uvoz za račun korisnika carinske povlastice koji je u pitanju) ili drugog dokumenta (na primjer ugovora o uvozu) koji prati robu kod uvoza treba biti vidljivo da se predmetni uvoz obavlja za račun odnosnog korisnika carinske povlastice kako bi korisnik carinske povlastice za čiji račun se obavlja predmetni uvoz robe (korisnik povlastice je u tom obliku uvoza korisnik uvoza (naručilac posla), te primalac robe i suštinski vlasnik robe koja se uvozi) mogao ostvariti pravo na predmetnu carinsku povlasticu (uz ispunjenje i drugih uvjeta propisanih za predmetnu carinsku povlasticu). (17) Kod DTI uvozne carinske prijave, upisivanjem I.B.primaoca u prvi red polja 8, carinski informacioni sistem automatski, iz Jedinstvenog registra obveznika indirektnih poreza, u polje 8 upisuje podatke o primaocu robe.Ako se primjenjuje stav (3) i st. (11), (14) i (15) ovog polja, tada se polja 8, 9 i 44 popunjavaju kako je propisano navedenim odredbama. Polje 9. Osoba odgovorna za finansijsko poravnanje(2) (1) Polje 9 uvozne carinske prijave popunjava se ako se u polju 8 te prijave koristi odgovarajuća zajednička šifra iz Priloga 2. ovog uputstva. (2) U slučaju iz stava (1) ovog polja, u polje 9 uvozne carinske prijave upisuju se podaci o licu na koje se odnosi zajednička šifra upisana u polje 8 te prijave. (3) Kod DTI uvozne carinske prijave polje 9 popunjava se u skladu sa st. (1) i (2) ovog polja. Polje 12. Podaci o vrijednosti(3) Polje 12, zbog tehničkih zahtjeva carinskog informacionog sistema, popunjava se samo kod DTI uvozne carinske prijave, tako što carinski informacioni sistem automatski u polje 12 upisuje ukupan iznos troškova i popusta koji utiču na utvrđivanje carinske osnovice, osim unutarnjih ovisnih troškova koji ulaze u osnovicu za obračun poreza na dodanu vrijednost, a na osnovu vrijednosti tih troškova i popusta pravilno upisanih u dodatni ekran predmetne uvozne carinske prijave "Napomena o vrijednosti". Polje 14. Deklarant/Zastupnik (1) Popunjava se tako što se upisuje: a) u prvi red, poslije oznake I.B.: I.B. deklaranta/ zastupnika, b) u drugi red, ispred punog imena deklaranta/ zastupnika: odgovarajuća šifra za određivanje deklaranta ili statusa zastupnika iz Priloga 2. ovog uputstva, koja se upisuje stavljanjem u uglaste zagrade (na primjer: [1], [2] ili [3]) kod carinske prijave u pisanom obliku, c) u drugi red, poslije upisane šifre iz tačke b) ovog stava: puno ime deklaranta/zastupnika, d) u treći red: adresa deklaranta/zastupnika. (2) Ako je deklarant lice iz polja 8 (deklarant i primalac je isto lice) uvozne carinske prijave tada se u nazivu polja 14 (samo kod carinske prijave u pisanom obliku) riječ "zastupnik" precrta.Ako je u pitanju ovlašteni zastupnik primaoca tada se precrta riječ "deklarant", a polje 14 popunjava se u skladu sa stavom (1) ovog polja. (3) Kod DTI uvozne carinske prijave polje 14 popunjava se tako što se upisuje: a) u prvi red, ispred oznake I.B.: odgovarajuća šifra za određivanje deklaranta ili statusa zastupnika iz Priloga 2. ovog uputstva, b) u prvi red, poslije oznake I.B.: I.B.deklaranta/ zastupnika, c) u drugi red: puno ime deklaranta/zastupnika, d) u treći red: adresa deklaranta/zastupnika. Upisivanjem I.B. deklaranta/zastupnika u prvi red polja 14, carinski informacioni sistem automatski, iz Jedinstvenog registra obveznika indirektnih poreza, u polje 14 upisuje puno ime i adresu deklaranta/zastupnika. Polje 15. Zemlja otpreme/izvoza (1) Upisuje se naziv države iz koje je roba poslana, a u polje 15a odgovarajuća šifra te države iz Priloga 2. ovog uputstva. (2) Kod DTI uvozne carinske prijave, upisivanjem u polje 15a odgovarajuće šifre države iz koje je roba poslana, carinski informacioni sistem automatski popunjava polje 15. Polje 16. Zemlja porijekla (1) Upisuje se naziv države porijekla robe.Ako se roba uvozi porijeklom iz više država u polje 16 upisuje se riječ "mnogo". (2) Kod DTI uvozne carinske prijave carinski informacioni sistem automatski popunjava polje 16 na osnovu podataka upisanih u polje 34a.Ako su različite države porijekla robe upisane u polju 34a po naimenovanjima, carinski informacioni sistem u polje 16 automatski upisuje riječ "mnogo". Polje 18. Identitet i nacionalnost prijevoznog sredstva u dolasku(5) (1) Popunjava se tako što se upisuju podaci o prijevoznom sredstvu na koje je roba direktno utovarena u vrijeme pokazivanja (podnošenja) carinskom uredu u kojem se obavljaju odredišne carinske formalnosti (u trenutku prispijeća u odredišni carinski ured), i to: a) u prvu potpodjelu: identitet prijevoznog sredstva (registarski broj ili naziv), b) u drugu potpodjelu: nacionalnost prijevoznog sredstva (ili vozila koje vuče ono drugo ako se radi o više prijevoznih sredstava), koristeći odgovarajuću šifru iz Priloga 2. ovog uputstva. (2) Ako se koristi vučno vozilo i prikolica sa različitim registarskim brojevima upisuje se registarski broj i vučnog vozila i prikolice, zajedno sa državom vučnog vozila. (3) Ako se roba prevozi željeznicom upisuje se broj vagona.Ako je u pitanju više vagona, upisuju se riječi "specifikacija Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 19 vagona", koja sadrži brojeve vagona i referentne podatke specifikacije, a ista se prilaže uz carinsku prijavu. (4) Ako se roba prevozi vazduhoplovom, upisuje se broj i datum leta.Ako nema broja leta, upisuje se registarski broj vazduhoplova. (5) Ako se roba prevozi brodom, upisuje se naziv i oznaka broda. (6) Svi registarski brojevi upisuju se u polje 18 tako da se između oznaka ne smije ostavljati prazno mjesto, a podaci za vučno vozilo i prikolicu odvajaju se kosom crtom "/" bez razmaka. (7) Ako se jednom uvoznom carinskom prijavom prijavljuje roba koja je smještena u više prijevoznih sredstava (kamiona, vagona ili drugo) ili u drugim propisanim slučajevima, uz prijavu prilaže se "specifikacija prijevoznih sredstava", u kojoj su navedeni identitet i nacionalnost svih prijevoznih sredstava i naznaka koja se roba nalazi u pojedinom prijevoznom sredstvu.U tom slučaju, upisuje se: a) u prvu potpodjelu polja 18: riječ "specifikacija", b) u polje 44: odvojeno kosom crtom, odgovarajuća šifra za specifikaciju iz Priloga 2. ovog uputstva i referentni podaci specifikacije. (8) Polje 18 ne popunjava se: a) za pošiljke u poštanskom saobraćaju i b) u slučaju prijenosa (prijevoza) fiksnim instalacijama (dalekovodima, plinovodima, cjevovodima). (9) Kod DTI uvozne carinske prijave polje 18 popunjava se u skladu sa st. (1) do (7) ovog polja. Polje 19. Kontejner (1) Popunjava se tako što se upisuje: a) šifra "1": ako se roba prevozi u kontejneru, b) šifra "0": ako se roba ne prevozi u kontejneru. (2) Ako se u polje 19 uvozne carinske prijave upisuje šifra "1", tada se u polje 31 upisuju identifikacioni brojevi/oznake kontejnera. (3) Kod DTI uvozne carinske prijave, ako se roba prevozi u kontejneru, u polje 19 upisuje se znak "√", u protivnom polje 19 ne popunjava se. Napomena: Upisivanjem znaka "√" u polje 19, carinski informacioni sistem automatski otvara dodatni ekran pod nazivom "Kontejner" u koji se upisuju podaci o identifikacionom broju (oznaci) svakog pojedinog kontejnera, koji podaci su vidljivi u polju 31. Polje 20. Uvjeti isporuke (1) U polje 20 upisuju se podaci o uvjetima iz komercijalnog ugovora. (2) Polje 20 popunjava se tako što se upisuje: a) u prvu potpodjelu: odgovarajuća šifra pariteta isporuke iz Priloga 2. ovog uputstva, b) u drugu potpodjelu: mjesto pariteta isporuke. (3) Kod DTI uvozne carinske prijave polje 20 popunjava se u skladu sa st. (1) i (2) ovog polja. Polje 21. Identitet i nacionalnost aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu (1) Popunjava se tako što se upisuju podaci o aktivnom prijevoznom sredstvu (na kojem je utovarena roba) koje je prešlo granicu Bosne i Hercegovine, i to: a) u prvu potpodjelu: identitet aktivnog prijevoznog sredstva (registarski broj ili naziv), b) u drugu potpodjelu: nacionalnost aktivnog prijevoznog sredstva, koristeći odgovarajuću šifru države iz Priloga 2. ovog uputstva koja označava nacionalnost tog prijevoznog sredstva. (2) Ako je u pitanju kombinirani prijevoz ili ako se koristi više prijevoznih sredstava, aktivnim prijevoznim sredstvom smatra se ono koje pokreće cijelu tu kombinaciju.Na primjer, ako se kamion nalazi na brodu, aktivno prijevozno sredstvo je brod; ako se radi o vučnom vozilu i prikolici aktivno prijevozno sredstvo je vučno vozilo. (3) Ako se jednom uvoznom carinskom prijavom prijavljuje roba koja je smještena u više prijevoznih sredstava iz stava (1) ovog polja (kamiona, vagona ili drugo) ili u drugim propisanim slučajevima, uz prijavu prilaže se "specifikacija prijevoznih sredstava", u kojoj su navedeni identitet i nacionalnost prijevoznih sredstava i naznaka koja se roba nalazi u pojedinom prijevoznom sredstvu.U tom slučaju upisuje se: a) u prvu potpodjelu polja 21: riječ "specifikacija", b) u polje 44: odvojeno kosom crtom, odgovarajuća šifra za specifikaciju iz Priloga 2. ovog uputstva i referentni podaci specifikacije. (4) U pogledu daljnjih odredbi postupa se na način opisan naprijed u st. (2) do (6) za polje 18. (5) Kod DTI uvozne carinske prijave polje 21 popunjava se u skladu sa st. (1) do (4) ovog polja. Polje 22. Valuta i ukupan fakturirani iznos (1) Popunjava se tako što se upisuje: a) u prvu potpodjelu: odgovarajuća šifra valute objavljene od Centralne banke Bosne i Hercegovine, u kojoj je iskazana vrijednost robe u fakturi, b) u drugu potpodjelu: iznos iz fakture za svu prijavljenu robu, u valuti iz prve potpodjele. (2) U uvoznoj carinskoj prijavi za ponovni uvoz kompenzirajućih proizvoda dobijenih u vanjskoj obradi u drugu potpodjelu polja 22 upisuje se ukupna vrijednost iz fakture koja se sastoji od vrijednosti korištene strane robe i vrijednosti uslugâ (troškova obrade). (3) Ako je roba koja treba biti prijavljena obračunata u više valuta, za svaku vrstu valute podnosi se zasebna uvozna carinska prijava. (4) Vrijednost upisana u polje 22 jednaka je zbiru vrijednosti upisanih u polju 42 u svim naimenovanjima carinske prijave. (5) Kod DTI uvozne carinske prijave polje 22 popunjava se u skladu sa st. (1), (3) i (4), te st. (6) do (9) ovog polja, ovisno od situacije. Napomena: U polje 22 u carinskom informacionom sistemu deklarant upisuje iznos iz fakture u valuti iz prve potpodjele ovog polja. Polje 22 DTI uvozne carinske prijave je u neposrednoj vezi sa poljem 46 (statistička vrijednost).U polje 46 carinski informacioni sistem automatski, u valuti Bosne i Hercegovine, upisuje vrijednost iz polja 22, korigiranu za iznose troškova i popusta pravilno upisanih u dodatni ekran predmetne uvozne carinske prijave "Napomena o vrijednosti". (6) Kod DTI uvozne carinske prijave za ponovni uvoz kompenzirajućih proizvoda dobijenih u vanjskoj obradi, u pogledu popunjavanja polja 22 deklarant može odabrati jednu od sljedećih mogućnosti, ovisno od situacije: a) da u polje 22 upiše iznos kojeg čine ukupna vrijednost privremeno izvezene robe, vrijednost proizvodnih uslugâ, vrijednost korištene strane robe i drugih troškova nastalih izvan carinskog područja Bosne i Hercegovine, ili b) da u polje 22 upiše samo vrijednost proizvodnih uslugâ, vrijednost korištene strane robe i drugih troškova nastalih izvan carinskog područja Bosne i Hercegovine. Broj 43 - Strana 20 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. (7) Kod obe mogućnosti iz stava (6) ovog polja mora se pravilno popuniti dodatni ekran predmetne uvozne carinske prijave "Napomena o vrijednosti" sa iznosima troškova i popusta koji utiču na carinsku osnovicu kompenzirajućih proizvoda, te pravilno popuniti i druge odgovarajuće ekrane te prijave neophodnim podacima o privremeno izvezenoj robi, da bi se dobio ispravan obračun dažbina u skladu sa članom 147. ZCP. (8) Ako se primjenjuje član 149. ZCP (ako su u pitanju samo troškovi obrade), deklarant u polje 22 upisuje samo vrijednost troškova obrade, u kojem slučaju se nikakvi drugi troškovi ili popusti ne upisuju u dodatni ekran predmetne carinske prijave "Napomena o vrijednosti", te će u polju 46 biti samo taj iznos, jer carinski informacioni sistem u tom slučaju ne može iskazati ispravnu statističku vrijednost. (9) Kod DTI carinske prijave za postupak carinskog skladištenja u carinskom skladištu tipa A, B, C i F polje 22 popunjava deklarant/zastupnik, u dobroj vjeri, prema podacima raspoloživim u trenutku podnošenja te prijave, a st. (1) i (3) ovog polja primjenjuju se na odgovarajući način za popunjavanje. Polje 23. Kurs valute (1) U polje 23 upisuje se kurs valute između valute (u fakturi) upisane u prvoj potpodjeli polja 22 i valute Bosne i Hercegovine, koji važi na dan prihvatanja uvozne carinske prijave. (2) Kod DTI uvozne carinske prijave u polje 23 carinski informacioni sistem automatski upisuje važeći kurs u skladu sa šifrom valute iz prve potpodjele polja 22, na osnovu svakodnevnog ažuriranja kursne liste u carinskom informacionom sistemu objavljene od Centralne banke Bosne i Hercegovine. Polje 24. Vrsta transakcije (1) Popunjava se tako što se upisuje: a) u prvu potpodjelu: šifra vrste predmetnog trgovinskog posla (transakcije) iz kolone A iz Priloga 20 Odluke ZCP, b) u drugu potpodjelu: šifra vrste predmetnog trgovinskog posla iz kolone B iz Priloga 20 Odluke ZCP. (2) Šifre iz kolone A iz Priloga 20 Odluke ZCP upisuju se u prvu potpodjelu polja 24 (osim šifre 9, gdje to odgovara), a šifre iz kolone B u drugu potpodjelu ovog polja (na primjer: šifra 11 - kupovina robe uz plaćanje; šifra 15 - finansijski lizing; šifra 33 - druge pošiljke pomoći (pojedinaca ili nevladinih organizacija); šifra 41 - uvoz robe na obradu; i tako dalje). Napomena: Kombinacije šifri iz kolone A i kolone B iz Priloga 20 Odluke ZCP sadržane su u Prilogu 2. ovog uputstva. (3) Kod DTI uvozne carinske prijave polje 24 popunjava se u skladu sa st. (1) i (2) ovog polja. Polje 25. Način prijevoza na granici (1) Koristeći odgovarajuću šifru vrste prijevoza iz Priloga 2. ovog uputstva, upisuje se način prijevoza koji odgovara aktivnom prijevoznom sredstvu na kojem je roba ušla u carinsko područje Bosne i Hercegovine. (2) Kod DTI uvozne carinske prijave polje 25 popunjava se u skladu sa stavom (1) ovog polja. Polje 27. Mjesto istovara(7) (1) Upisuje se naziv mjesta u kojem se vrši istovar robe sa prijevoznog sredstva. (2) Kod DTI uvozne carinske prijave polje 27 popunjava se upisivanjem odgovarajuće šifre (a5) mjesta istovara robe iz Priloga 2. ovog uputstva. (3) Polje 27 ne popunjava se u carinskoj prijavi za uništenje robe pod carinskim nadzorom. Polje 29. Ulazni ured(8) (1) Upisuje se, odvojeno kosom crtom, šifra i naziv carinskog ureda iz Priloga 2. ovog uputstva preko koje je roba ušla u carinsko područje Bosne i Hercegovine. (2) Polje 29 popunjava se: a) kada se uvozna carinska prijava podnosi u ulaznom carinskom uredu neposredno po ulasku robe u carinsko područje, b) kada se razdužuje prethodni postupak provoza ili privremeni smještaj, c) kada se podnosi uvozna carinska prijava za robu koja napušta slobodnu zonu kontrolnog tipa I i d) u slučaju kada je na osnovu dokumenata priloženih uz uvoznu carinsku prijavu moguće utvrditi preko kojeg graničnog prijelaza je roba ušla u carinsko područje Bosne i Hercegovine. (3) Kod DTI uvozne carinske prijave polje 29 popunjava se u skladu sa st. (1) i (2) ovog polja. Polje 30. Mjesto robe(9) Polje 30 popunjava se kada se zahtijevani carinski postupak provodi po nepotpunoj uvoznoj carinskoj prijavi ili po lokalnom uvoznom carinjenju, na način propisan posebnim odredbama koje reguliraju navedene postupke. Polje 31. Pakiranje i opis robe; Oznake i brojevi - Kontejner br. - Broj i vrsta (1) U prvi i drugi red uvozne carinske prijave u pisanom obliku, odvojeno kosom crtom, upisuje se ukupan broj svih paketa koji se odnosi na konkretno naimenovanje, zatim vrsta (na primjer: vreća, paket, karton, bala ili drugo) i oznake paketa, odnosno druge odgovarajuće oznake koje omogućavaju identifikaciju pošiljke.Kod DTI carinske prijave, navedeno se upisuje u treći red polja 31. Napomena: Ako se koriste kontejneri, upisuju se njihovi identifikacioni brojevi/oznake (vidjeti odredbu stava (3) za polje 19). (2) Ako se po uvoznoj carinskoj prijavi u pisanom obliku prijavljuje roba u više naimenovanja koja je upakirana u jedno pakiranje, u tom slučaju, podaci o tom pakiranju upisuju se u drugi red polja 31 kod prvog naimenovanja, dok se kod ostalih naimenovanja robe koja se nalazi u tom pakiranju u prvi red ovog polja upisuje "0" (nula). (3) Ako se po DTI uvoznoj carinskoj prijavi prijavljuje roba u više naimenovanja koja je upakirana u jedno pakiranje, u tom slučaju, podaci o tom pakiranju upisuju se u treći red polja 31 kod prvog naimenovanja, dok se kod ostalih naimenovanja robe koja se nalazi u tom pakiranju u treći red ovog polja (Broj i vrsta pakiranja) upisuje "0" (nula) i šifra vrste pakiranja sa prvog naimenovanja. (4) Ako je u pitanju neupakirana roba, upisuje se riječ "rasuto". (5) Ako je u pitanju roba koja se prenosi fiksnim instalacijama, upisuje se na primjer plin, nafta, električna energija ili drugo. (6) Ako se zbog nedostatka mjesta u polju 31 ne mogu upisati sve oznake pakiranja, upisuje se riječ "specifikacija", a uz carinsku prijavu prilaže se specifikacija pakiranja koja sadrži: broj, vrstu i šifru pakiranja, te referentne podatke specifikacije. (7) U treći i ostale redove ovog polja upisuje se naimenovanje robe iz Carinske tarife i, odvojeno kosom crtom, uobičajeni trgovački naziv robe (opis robe), uključujući tip, model i naziv proizvođača, kao i drugi podaci potrebni za identifikaciju i svrstavanje robe i po drugim tarifama i podatke propisane drugim propisima koji se primjenjuju u Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 21 predmetnom zahtijevanom carinskom postupku.Na primjer, ako naplata akcize ovisi od određenog svojstva robe, to se svojstvo, pored ostalih podataka mora upisati u polje 31 uvozne carinske prijave. Uobičajeni trgovački naziv robe podrazumijeva navođenje vrste robe na način koji je uobičajen u svakodnevnom jeziku (a ne jezikom iz nomenklature) i dovoljno precizan da bi već na prvi pogled bilo jasno o kojoj se robi radi. Slijedom toga, opće pojmove treba izbjegavati i zamijeniti preciznijim (kao na primjer: (prehrambeni proizvodi naranče, čokolada, keksi, džem od jagoda, konzervirani ananas, voćni čaj..., (odjeća muške košulje, ženske hlače, dječije pidžame, kišne kabanice, kožne rukavice …, (obuća ženske cipele, ženske sandale, japanke, muške gležnjače…, (stolni proizvodi tanjiri, šalice, zdjele, noževi, solanici …, (dijelovi mašina pumpe, kućišta, ležajevi…, (autodijelovi kočnice, vjetrobranska stakla, amortizeri, branici …). Opis robe mora biti potpun, jasan i precizan tako da se lako može identificirati to jest prepoznati koja je roba predmet konkretnog carinskog postupka.Navođenje podataka za identifikaciju robe posebno je bitno kod pošiljki sa većim brojem artikala i carinskih prijava sa većim brojem naimenovanja. Opis robe u polju 31 podrazumijeva uobičajeni trgovački naziv robe, koji mora biti dovoljno detaljan da omogući direktnu i nedvosmislenu identifikaciju i svrstavanje. Primjer: Opis "čokolada" u polju 31, uz prijavljenu tarifnu oznaku 1806 31 00 00 ne omogućava provjeru svrstavanja (nedostaju podaci o obliku proizvoda (u pločama …?), o pojedinačnoj neto masi (veće od 2 kg …?), da li je punjena ili nepunjena i tako dalje, niti omogućava jasnu identifikaciju (nedostaje trgovački naziv, na primjer Milka hazelnuts 100 g - bez takvog opisa nije moguće nedvosmisleno provjeriti prijavljene podatke u odnosu na podnijetu robu i prateće dokumente). (8) Izuzetno od stava (7) ovog polja, u slučajevima u kojima se primjenjuje tarifni broj 9905 00 00 00 i 9919 00 00 00 iz Podglave I Glave 99 Carinske tarife (za prijavljivanje robe koja ispunjava uvjete za carinske povlastice pri uvozu navedene u naimenovanju tih tarifnih brojeva, uz poštivanje ograničenja propisanih tačkom 2.navedene Podglave I) u polje 31 uvozne carinske prijave upisuje se odgovarajuće "zajedničko naimenovanje" iz Podglave I Glave 99 Carinske tarife (na primjer, "Određene robe, kako je predviđeno carinskim propisima u vezi oslobađanja od uvoznih i izvoznih dažbina: ostala roba, osim one navedene prethodno: lična imovina naslijeđena u drugoj državi" - ako se koristi tarifna oznaka 9919 00 00 00; ili "Određene robe, kako je predviđeno carinskim propisima u vezi oslobađanja od uvoznih i izvoznih dažbina: lična imovina fizičkog lica koje prenosi svoje uobičajeno prebivalište" - ako se koristi tarifna oznaka 9905 00 00 00, i tako dalje).U tim slučajevima, uz uvoznu carinsku prijavu, prilaže se specifikacija robe, u kojoj opis robe mora biti dovoljno precizan da omogućava njenu identifikaciju.Referentni podaci o specifikaciji robe upisuju se u polje 44 uvozne carinske prijave pod odgovarajućom šifrom iz Priloga 2. ovog uputstva. Napomena: Primjena Glave 99 Carinske tarife omogućava pojednostavljeni način popunjavanja carinske prijave u slučajevima u kojima se ova glava primjenjuje uz poštivanje ograničenja propisanih istom, na način da se u tim slučajevima ne mora svaka roba posebno svrstati u odgovarajuću tarifnu oznaku (podbroj) Carinske tarife, nego se koristi odgovarajuće "zajedničko naimenovanje" i upisuje jedna odgovarajuća tarifna oznaka iz Glave 99 Carinske tarife, a uz carinsku prijavu podnosi se specifikacija robe. (9) Ako šifra robe u polju 33 ovisi od veličine, mase ili drugih fizičkih parametara, naimenovanje u polju 31 treba da sadrži i te podatke. Primjer: Obzirom da je kod aluminijskih folija jedan od kriterija za svrstavanje "debljine ne manje od 0,021 mm ali ne veće od 0,2 mm" i "ostalo", u opisu treba navesti konkretnu debljinu folije koja se uvozi (0,023 mm, 0,025 mm …), a ne raspon dimenzija naveden u nomenklaturi. (10) Ako je u pitanju akcizna roba koja je obilježena akciznim markicama u polje 31, poslije opisa robe, upisuju se i podaci o akciznim markicama kojima je ta roba obilježena (slovna oznaka serije i interval serijskih brojeva akciznih markica (od - do) iz otpremnice za akcizne markice iz kog intervala su akcizne markice sa kojima je odnosna roba obilježena i ukupan broj paklica predmetnih cigareta odnosno ukupan broj komada proizvoda pojedinačno obilježenih akciznim markicama (na primjer "CA1980001-2080000-15000 komada"), ovisno koja akcizna roba je u pitanju.U nedostatku mjesta u polju 31, podaci o akciznim markicama upisuju se u polje 44 carinske prijave pod odgovarajućom šifrom iz Priloga 2. ovog uputstva. (11) Kod DTI uvozne carinske prijave polje 31 popunjava se u skladu sa st. (1) i (3), st. (5) do (10) i stavom (12) ovog polja. (12) Kod DTI uvozne carinske prijave u slučaju iz stava (4) ovog polja u polje 31 upisuje se odgovarajuća sistemska šifra za rasuto stanje od raspoloživih sistemskih šifri "od 01 do 06", ovisno koje rasuto stanje je u pitanju. Polje 32. Naimenovanje broj (1) Upisuje se redni broj naimenovanja pod kojim se roba prijavljuje u carinskoj prijavi u odnosu na ukupan broj naimenovanja prijavljenih u upotrijebljenim obrascima i kontinuiranim obrascima kako je navedeno naprijed u tekstu za polje 5. (2) Ako uvozna carinska prijava obuhvata samo jedno naimenovanje, polje 32 ne popunjava se, a broj "1" upisuje se u polje 5. (3) U jednoj uvoznoj carinskoj prijavi ukupan broj naimenovanja može biti najviše 100. (4) Kod DTI uvozne carinske prijave polje 32 carinski informacioni sistem automatski popunjava rednim brojem predmetnog naimenovanja, u odnosu na ukupan broj prijavljenih naimenovanja kako je navedeno naprijed u tekstu za polje 5. Polje 33. Šifra robe (1) Popunjava se tako što se upisuje: a) u prvu potpodjelu: prvih osam cifara tarifne oznake (podbroja) Carinske tarife koja odgovara predmetnom naimenovanju, b) u drugu potpodjelu: deveta i deseta cifra tarifne oznake iz prve potpodjele, te odgovarajuća "dodatna sistemska šifra" iz Priloga 2. ovog uputstva koja znači jedanaestu cifru u polju 33. (2) "Dodatna sistemska šifra" omogućava, kada je potrebno, precizno razvrstavanje po dodatnim tarifama zbog primjene određenih propisa ili ako je robu iste vrste potrebno razlikovati na primjer po vrijednosti, kvalitetu, sastavu ili drugim karakteristikama.Korištenjem "dodatne šifre" mogu se razdvojiti robe iz iste tarifne oznake, na primjer: kod uvoza akciznih proizvoda kod kojih sadržaj određenih supstanci/materija opredjeljuje njeno oporezivanje akcizom; kod uvoza robe dvojne namjene ili druge robe koja podliježe dozvoli za uzvoz; kod uvoza robe prijavljene za krajnju upotrebu ili drugo. (3) Kod DTI uvozne carinske prijave polje 33 popunjava se u skladu sa st. (1) i (2) ovog polja. Broj 43 - Strana 22 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. (4) Kod DTI uvozne carinske prijave za postupak carinskog skladištenja u carinskom skladištu tipa A, B, C, D i F polje 33 popunjava se u skladu sa st. (1) i (2) ovog polja. Polje 34. Šifra države porijekla (1) U polje 34a upisuje se odgovarajuća šifra države porijekla robe koja odgovara državi navedenoj u polju 16.Ako je u polju 16 upisana riječ "mnogo", u polje 34a upisuje se odgovarajuća šifra države porijekla konkretnog naimenovanja. (2) Kod DTI uvozne carinske prijave upisuje se odgovarajuća šifra države porijekla. (3) Kod DTI uvozne carinske prijave u postupcima u kojima se polje 34 ne popunjava, zbog tehničkih zahtjeva carinskog informacionog sistema, polje 34a automatski popunjava carinski informacioni sistem upisivanjem sistemske šifre "QQ" (znači: različite države). Polja 35. Bruto masa (kg) (1) Upisuje se bruto masa robe navedene u odgovarajućem polju 31, izražena u kilogramima. (2) Bruto masa je ukupna (zbirna) masa robe sa svom ambalažom (pakiranjem), izuzev kontejnera i druge opreme za prijevoz. (3) Kod DTI uvozne carinske prijave polje 35 popunjava se u skladu sa st. (1) i (2) ovog polja. (4) Kod DTI uvozne carinske prijave, ako je u pitanju prijenos fiksnim instalacijama u polje 35 upisuje se sistemska šifra "0,01". Polje 36. Povlastice (1) Upisuje se odgovarajuća šifra za državu porijekla robe iz Priloga 2. ovog uputstva, a u vezi primjene sporazuma o preferencijalnoj trgovini zaključenim između Bosne i Hercegovine i druge države ili grupe država koji je u pitanju. (2) Kod DTI uvozne carinske prijave polje 36 popunjava se u skladu sa stavom (1) ovog polja, a carinski informacioni sistem provjerava da li je šifra države porijekla robe upisana u polje 34a usklađena sa šifrom iz ovog polja. Polje 37. POSTUPAK (1) Popunjava se tako što se upisuje: a) u prvu potpodjelu: šifra zahtijevanog carinskog postupka za robu koja se prijavljuje iz Priloga 2. ovog uputstva. Ta šifra sastoji se od četiri cifre, od kojih se prve dvije cifre odnose na zahtijevani carinski postupak, a posljednje dvije cifre na prethodni postupak.Ako nije bilo prethodnog postupka ili ako je prethodni postupak bio postupak provoza, posljednje dvije cifre te šifre su "00" (dvije nule), b) u drugu potpodjelu: odgovarajuća šifra iz Priloga 2. ovog uputstva koja se odnosi na pobliže navođenje zahtijevanog carinskog postupka iz prve potpodjele ovog polja. (2) Šifre koje se upisuju u drugu potpodjelu polja 37 moraju se odnositi na zahtijevani carinski postupak iz prve potpodjele ovog polja. (3) "Prethodni postupak" je carinski postupak u kojem je roba bila prije nego što je stavljena u zahtijevani postupak. (4) Lista dvocifrenih šifri carinskih postupaka i način njihovog korištenja kod popunjavanja prve potpodjele polja 37 propisana je Prilogom 20 Odluke ZCP. (5) Četverocifrene šifre carinskih postupaka (to jest moguće kombinacije šifri zahtijevanog i prethodnog postupka) za prvu potpodjelu polja 37 sadržane su u Prilogu 2. ovog uputstva. (6) Kod DTI uvozne carinske prijave polje 37 popunjava se u skladu sa st. (1) do (5) ovog polja. Polje 38. Neto masa (kg) (1) Upisuje se neto masa robe navedene u odgovarajućem polju 31, izražena u kilogramima. (2) Neto masa je masa same robe bez bilo kojeg pakiranja (ambalaže). (3) Kod DTI uvozne carinske prijave polje 38 popunjava se u skladu sa st. (1) i (2) ovog polja. (4) Kod DTI uvozne carinske prijave, ako je u pitanju prijenos fiksnim instalacijama u polje 38 upisuje se sistemska šifra "0,01". Napomena: U polje 38 moraju se upisati stvarni podaci za neto masu po naimenovanjima.Raspodjela neto mase po naimenovanjima na proporcionalan način u odnosu na vrijednost naimenovanja nije zakonski osnovano, a može imati za posljedicu netačne statističke podatke i pogrešno utvrđen carinski dug. Polje 39. Kvota (1) Ako deklarant, u skladu sa članom 208. Odluke ZCP, zahtijeva korištenje tarifnog kontigenta, u polje 39 uvozne carinske prijave upisuje se odgovarajuća šifra iz Priloga 2. ovog uputstva, ovisno koji tarifni kontigent odnosno tarifnu kvotu zahtijeva, a referentni podaci o odgovarajućoj odluci o odobravanju tražene kvote upisuju se u polje 44.U protivnom, polje 39 ne popunjava se. (2) Kod DTI uvozne carinske prijave polje 39 popunjava se u skladu sa stavom (1) ovog polja. Polje 40. Zbirna prijava/prethodni dokument (1) Popunjava se tako što se upisuje: a) odvojeno kosom crtom, šifra vrste carinske prijave iz Priloga 2. ovog uputstva (podatak iz polja 1/1), MRN broj carinske prijave koja se odnosi na prethodni carinski postupak po kojoj je roba bila prijavljena i redni broj naimenovanja iz te carinske prijave (na primjer, "TR/19BA094161005860F1/4"), ili b) ako je prethodni postupak proveden na osnovu nekog drugog dokumenta (na primjer, CIM, TIR, ATA, zbirna prijava, popis robe ili drugo), odvojeno kosom crtom: šifra carinskog ureda u kojoj je proveden prethodni postupak, šifra vrste prethodnog dokumenta iz Priloga 2. ovog uputstva, referentni podaci prethodnog dokumenta (broj i godina prihvatanja od strane carinskog ureda koja je u pitanju) i redni broj naimenovanja robe iz prethodnog dokumenta po kojem je roba bila prijavljena, ili c) ako je prethodni carinski postupak proveden na osnovu carinske prijave podnijete usmenim prijavljivanjem koju nije pratio "popis robe" ili je proveden na osnovu carinske prijave podnijete nekom drugom radnjom (član 140. Odluke ZCP): odgovarajuća šifra iz Priloga 2. ovog uputstva, ili d) ako ne postoji prethodni postupak: broj "1". (2) Ako je potrebno upisati više prethodnih dokumenata, u polje 40 upisuje se riječ "specifikacija", a uz predmetnu carinsku prijavu prilaže se specifikacija prethodnih dokumenata koja sadrži: referentne podatke specifikacije, sve podatke o prethodnim dokumentima kako je propisano u stavu (1) ovog polja i podatak uz svako naimenovanje o bruto masi koja se razdužuje, ovisno od situacije. (3) Kod DTI uvozne carinske prijave polje 40 popunjava se u skladu sa st. (1) i (2) ovog polja, s tim da se koristi samo treća potpodjela ovog polja za upisivanje podataka o Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 23 prethodnom dokumentu, dok se redni broj naimenovanja iz prethodnog dokumenta upisuje u četvrtu potpodjelu polja 40. Polje 41. Dopunska jedinica (1) Upisuje se količina robe iz predmetnog naimenovanja, izražena u jedinici mjere koja je propisana Carinskom tarifom. (2) Kod DTI uvozne carinske prijave polje 41 carinski informacioni sistem otvara ovisno od tarifne oznake robe upisane u polju 33 predmetnog naimenovanja u toj prijavi, te se u otvoreno polje 41 upisuje količina robe iskazana u naznačenoj dopunskoj jedinici koja je propisana Carinskom tarifom. Polje 42. Cijena naimenovanja (1) Upisuje se iznos u valuti iskazanoj u prvoj potpodjeli polja 22 za robu prijavljenu u predmetnom naimenovanju. Ista predstavlja dio ukupne fakturirane vrijednosti iz druge potpodjele polja 22 u skladu sa uvjetima isporuke. (2) Zbir vrijednosti upisanih u polju 42 u svim naimenovanjima jednaka je vrijednosti upisanoj u polje 22. (3) U carinskoj prijavi za ponovni uvoz kompenzirajućih proizvoda dobijenih u vanjskoj obradi upisuje se iznos koji je jednak dodatoj vrijednosti (vrijednost strane robe korištene u vanjskoj obradi i vrijednost uslugâ) (vidjeti polje 22). (4) Kod DTI uvozne carinske prijave carinski informacioni sistem automatski popunjava ovo polje nakon pravilnog upisivanja podataka u dodatni ekran predmetne carinske prijave "Napomena o vrijednosti", pri čemu se primjenjuju i sljedeća pravila: a) puni iznos iz fakture, upisan u polju 22, bit će automatski prikazan u dodatnom ekranu "Napomene o vrijednosti - opći dio", a zatim treba pravilno upisati iznose troškova i popusta koji utiču na utvrđivanje carinske osnovice, kao što su troškovi prijevoza, osiguranja, ostali troškovi i popusti, kao i ukupan iznos unutarnjih ovisnih troškova koji utiču na utvrđivanje osnovice za porez na dodanu vrijednost, b) u dodatni ekran "Napomena o vrijednosti - dio za naimenovanje" predmetne DTI uvozne carinske prijave upisuje se vrijednost robe iz fakture koja se odnosi na konkretno naimenovanje u valuti iz polja 22, a upisane troškove i popuste u "Napomena o vrijednosti - opći dio" raspodijelit će carinski informacioni sistem po naimenovanjima srazmjerno vrijednosti roba iz tih naimenovanja, c) ako se neki troškovi i popusti ne odnose na sva naimenovanja potrebno je u carinskom informacionom sistemu u dodatnom ekranu predmetne carinske prijave "Napomena o vrijednosti" isključiti opciju "Raspodjela po vrijednosti", a uključiti opciju: "Nema dodjele" te, u tom slučaju, raspodjelu troškova i popusta po naimenovanjima izvršiti ručno a njihove iznose upisati u dodatni ekran predmetne carinske prijave "Napomena o vrijednosti - dio za naimenovanje", d) ukupan iznos unutarnjih ovisnih troškova koji ulaze u osnovicu za porez na dodanu vrijednost, a ne ulaze u carinsku osnovicu, upisuju se u dodatni ekran predmetne DTI carinske prijave "Napomena o vrijednosti" - stavka pod nazivom "unutarnji ovisni troškovi". (5) Polje 42 u DTI uvoznoj carinskoj prijavi za postupak carinskog skladištenja u carinskom skladištu tipa D popunjava se kao u st. (1), (2) i (4) ovog polja. (6) Polje 42 u DTI uvoznoj carinskoj prijavi za postupak carinskog skladištenja u carinskom skladištu tipa A, B, C i F popunjava se, u dobroj vjeri deklaranta/zastupnika, prema podacima raspoloživim u trenutku podnošenja prijave, a st. (1), (2) i (4) ovog polja primjenjuju se na odgovarajući način za popunjavanje. Polje 43. MV šifra Koristeći odgovarajuću šifru iz Priloga 2. ovog uputstva, upisuje se metod koji je primijenjen za utvrđivanje carinske vrijednosti. Polje 44. Dodatne informacije, priloženi dokumenti, uvjerenja i odobrenja (1) U prvi red, ovisno od postupka koji se provodi nad robom, odvojeno kosom crtom, upisuju se odgovarajuće šifre dokumenata koji su priloženi uz predmetnu carinsku prijavu iz Priloga 2. ovog uputstva, koji su potrebni za provođenje predmetnog carinskog postupka. (2) U drugi red, odvojeno kosom crtom, upisuju se referentni podaci (identifikacioni broj i datum dokumenta ili drugi prepoznatljivi referentni podatak) priloženih dokumenata prema redoslijedu navedenih šifara u prvom redu polja 44, uključujući i redne brojeve bilo kojeg kontrolnog primjerka T5 (ako se koristi). (3) Za informacije i priložene dokumente koji se odnose na sva naimenovanja predmetne carinske prijave, šifre i referentni podaci o istima upisuju se u polje 44 samo prvog naimenovanja te prijave. (4) Za informacije i priložene dokumente koji se odnose samo na određeno naimenovanje (robu) predmetne carinske prijave, šifre i referentni podaci o istima upisuju se u polju 44 tog konkretnog naimenovanja i oni se odnose samo na robu iz tog naimenovanja. (5) Iznos troškova i popusta i ovisnih unutarnjih troškova koji se odnose samo na određeno naimenovanje (robu) predmetne carinske prijave upisuju se samo u treći red polja 44 tog konkretnog naimenovanja. (6) Vrsta i iznos troškova i popusta (koji, ovisno od pariteta isporuke, utiču na utvrđivanje carinske osnovice) i iznos ovisnih unutarnjih troškova (koji ulaze u osnovicu poreza na dodanu vrijednosti), a koji se odnose na svu robu (sva naimenovanja) prijavljenu po predmetnoj carinskoj prijavi upisuju se u treći red polja 44 samo prvog naimenovanja te prijave. (7) U četvrti red polja 44, u uvoznim carinskim postupcima gdje to odgovara, odvojeno kosom crtom, upisuju se podaci o odobrenju (šifra odobrenja iz Priloga 2. ovog uputstva ako je propisana tim prilogom ili drugim aktom, broj i godina odobrenja za provođenje postupka iz polja 37 carinske prijave i šifra nadzornog carinskog ureda) i specifične oznake propisane čl.346.i 347. Odluke ZCP gdje su primjenjive. (8) U četvrti red polja 44, gdje to odgovara, upisuju se i: a) podaci propisani stavom (11) tačka c), stavom (13) tačka b) i stavom (15) tačka c) polja 8 uvozne carinske prijave, b) odgovarajuća šifra iz Priloga 2. ovog uputstva i propisani rok zabrane otuđenja za predmetnu carinsku povlasticu, gdje je primjenjivo (vidjeti tekst za šifru "RZCP" u Šifarniku 19. (19.2.) u Prilogu 2. ovog uputstva). (9) Ako u polju 44 nema dovoljno mjesta za upisivanje informacija i priloženih dokumenata, upisuje se riječ: "specifikacija".U tom slučaju, uz uvoznu carinsku prijavu podnosi se specifikacija informacija i priloženih dokumenata, koja za iste sadrži podatke propisane za popunjavanje polja 44 carinske prijave, kao i referentne podatke specifikacije. Broj 43 - Strana 24 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. (10) Potpodjela "D.I. šifra" (šifra dodatnih informacija) ne smije se popuniti (mora ostati prazna). (11) Kod DTI uvozne carinske prijave u carinskom informacionom sistemu: a) u prvom redu polja 44: nalaze se (prikazani su) samo iznosi troškova i popusta upisanih u dodatni ekran predmetne uvozne carinske prijave "Napomena o vrijednosti" i to za predmetno naimenovanje, b) u drugom redu polja 44: nalaze se samo šifre priloženih dokumenata zahtijevane od strane carinskog informacionog sistema za odgovarajući carinski postupak.Šifre za ostale dokumente potrebne za zahtijevani postupak, a koje carinski informacioni sistem automatski ne zahtijeva, upisuje deklarant izborom iz Priloga 2. ovog uputstva odgovarajuće šifre za svaki dokument koji je u pitanju, c) referentni podaci o dokumentima priloženim uz predmetnu carinsku prijavu: upisuju se u dodatni ekran predmetne carinske prijave "Priloženi dokumenti", prilikom provjere kod sačinjavanja carinske prijave. Polje 46. Statistička vrijednost (1) Upisuje se vrijednost robe iz predmetnog naimenovanja, izražena u valuti Bosne i Hercegovine, na paritetu franko granica Bosne i Hercegovine. (2) Ako je ugovorena isporuka robe u drugoj državi upisuje se fakturna vrijednost uvećana za troškove prijevoza, osiguranja i slanja robe od mjesta isporuke u drugoj državi do granice Bosne i Hercegovine. (3) Ako je ugovorena isporuka robe u Bosni i Hercegovini, upisuje se fakturna vrijednost umanjena za troškove prijevoza, osiguranja i slanja robe od granice Bosne i Hercegovine do mjesta isporuke u Bosni i Hercegovini. (4) U carinskoj prijavi za ponovni uvoz proizvoda dobijenih u postupku vanjske obrade, u polje 46 upisuje se iznos kojeg čine ukupna vrijednost robe privremeno izvezene radi vanjske obrade, vrijednost usluga, vrijednost strane robe korištene (ugrađene) u postupku vanjske obrade i vrijednost drugih troškova nastalih izvan carinskog područja Bosne i Hercegovine (to jest kao da je roba bila proizvedena u cjelosti u državi vanjske obrade). (5) Kod DTI uvozne carinske prijave carinski informacioni sistem automatski popunjava ovo polje na osnovu podataka u prijavi koje je upisao deklarant, to jest ovisno od pravilnog popunjavanja polja 22 i pravilno upisanih troškova i popusta koji utiču na carinsku osnovicu. Polje 47. Obračun indirektnih poreza(13) (1) Iznosi u polju 47 moraju biti iskazani u valuti Bosne i Hercegovine. (2) U polje 47 upisuje se važeći osnov za obračun dažbina (vrijednost, težina ili drugo). (3) Polje 47 popunjava se tako što se upisuje: a) u prvu potpodjelu (vrsta): šifra vrste dažbine (na primjer, carina, porez na dodanu vrijednost, akciza...) iz Priloga 2. ovog uputstva, b) u drugu potpodjelu (osnovica): osnovica za obračun dažbine (vrijednost ili količina robe ili druga propisana osnovica za obračun dažbine iz prve potpodjele), c) u treću potpodjelu (stopa): stopa dažbine i/ili jedinica mjere dažbine iz prve potpodjele koja se primjenjuje, d) u četvrtu potpodjelu (iznos): iznos dažbine koju treba platiti, e) u petu potpodjelu (NP): jedna od sljedećih šifri načina plaćanja dažbina ili obezbjeđenja, i to kod svake dažbine: 1) šifra "0": obezbjeđenje garancijom, 2) šifra "1": plativa dažbina ili 3) šifra "2": nema plaćanja, f) u zadnji red (ukupno): ukupan iznos svih obračunatih dažbina za predmetno naimenovanje. (4) Ako po uvoznoj carinskoj prijavi ima prijavljeno više od jednog naimenovanja, polje 47 (namijenjeno za zbirni iznos dažbina za sva naimenovanja) popunjava se i na nivou carinske prijave i to na posljednjem od korištenih BIS obrazaca uvozne carinske prijave u pisanom obliku, odnosno nakon posljednjeg naimenovanja kod DTI carinske prijave.U posljednjem redu polja 47, poslije riječi "ukupno" upisuje se zbirni iznos svih dažbina obračunatih za plaćanje i šifra "1" (plativa dažbina). (5) Polje 47 druga potpodjela (osnovica) u carinskoj prijavi za postupak carinskog skladištenja u carinskom skladištu tipa A, B, C i F popunjava deklarant/zastupnik, u dobroj vjeri, prema podacima raspoloživim u trenutku podnošenja te prijave. Napomena: Iznosi upisani u polju 47 carinske prijave za postupak carinskog skladištenja u carinskom skladištu tipa A, B, C i F ne predstavljaju stvarno obračunati carinski dug odnosno dažbine.Ti podaci su potrebni radi praćenja odnosno "sistemske kontrole" položenog obezbjeđenja za plaćanje dažbina od strane carinskog informacionog sistema. Kada za robu stavljenu u postupak carinskog skladištenja u carinskom skladištu tipa A, B, C i F dođe do nastanka carinskog duga, iznos carinskog duga odnosno dažbina obračunava se prema propisima za određivanje visine duga koji za tu robu važe na dan nastanka carinskog duga (član 207. ZCP). (6) Kod DTI uvozne carinske prijave, u svim uvoznim carinskim postupcima, carinski informacioni sistem automatski obračunava dažbine (indirektne poreze) prema podacima upisanim u ostalim poljima predmetne uvozne carinske prijave primjenom st. (1) do (5) ovog polja. (7) Polje 47 uvozne carinske prijave popunjava se samo ako je nastala obaveza plaćanja ili obezbjeđenja dažbina. (8) Ako nastaje obaveza plaćanja ili obezbjeđenja samo za neku dažbinu (na primjer, roba je oslobođena od plaćanja carine, ali se plaća porez na dodanu vrijednost) tada se polje 47 ne popunjava samo za onu dažbinu za koju ne nastaje obaveza plaćanja ili obezbjeđenja. Polje 48. Odloženo plaćanje (1) Upisuje se, odvojeno kosom crtom, šifra vrste garancije iz Priloga 2. ovog uputstva, broj i godina pod kojim je garancija, kojom se osigurava plaćanje dažbina u predmetnom postupku puštanja robe u slobodan promet za vrijeme općeg roka (do 10 dana) za plaćanje carinskog duga (dažbina) propisanog članom 215. ZCP, prihvaćena kod nadležne organizacione jedinice UIO (garantni carinski ured) i šifra te organizacione jedinice (garantnog carinskog ureda) iz Priloga 2. ovog uputstva. (2) Ako u postupku puštanja robe u slobodan promet nastaje obaveza plaćanja dažbina njihovo plaćanje može biti obezbijeđeno valjanom garancijom samo za vrijeme općeg roka (do 10 dana) za plaćanje carinskog duga propisanog članom 215. ZCP. (3) Ako u postupku puštanja robe u slobodan promet nastaje obaveza plaćanja dažbina a polje 48 uvozne carinske prijave za taj postupak nije popunjeno (nije položeno obezbjeđenje), mora se odmah izvršiti plaćanje obračunatih dažbina.U tom slučaju, shodno članu 71. ZCP, roba ne može biti puštena deklarantu (ne može deklarantu biti dostupna ni Otpremnica, vidjeti član 18.st. (9) i (10) ovog uputstva) dok se ne izvrši plaćanje obračunatih dažbina. Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 25 (4) Kod DTI uvozne carinske prijave za stavljanje robe u slobodan promet polje 48 popunjava se u skladu sa st. (1) do (3) ovog polja. Polje 49. Identifikacija skladišta (1) U polje 49 upisuje se identifikacioni broj carinskog skladišta iz odobrenja za držanje carinskog skladišta koje je u pitanju. (2) Polje 49 popunjava se: a) u postupku carinskog skladištenja i b) ako se uvozna carinska prijava za stavljanje robe u zahtijevani carinski postupak koristi za razduženje postupka carinskog skladištenja (na primjer, stavljanje robe u slobodan promet uz plaćanje dažbina nakon postupka carinskog skladištenja - postupak 4071). (3) Kod DTI uvozne carinske prijave u carinskom informacionom sistemu polje 49 sastoji se od dva dijela, koje carinski informacioni sistem prema potrebi otvara, a upisuje se: a) u prvi dio polja: identifikacioni broj carinskog skladišta u koje se predmetna roba smješta ili u kojem je predmetna roba prethodno uskladištena, ovisno koja je situacija iz stava (2) ovog polja u pitanju, b) u drugi dio polja: popunjava se samo kod stavljanja robe u postupak carinskog skladištenja.Upisuje se rok odobrenog postupka carinskog skladištenja, iskazan u broju dana.Ako taj rok nije određen, zbog tehničkih zahtjeva carinskog informacionog sistema, upisuje se maksimalni sistemski broj dana "9999". Polje 54. Mjesto i datum; Potpis i ime deklaranta/zastupnika (1) Upisuje se mjesto i datum podnošenja uvozne carinske prijave. (2) Odgovorno lice kod deklaranta/zastupnika upisuje svoje puno ime i svojeručni potpis. (3) Original svojeručnog potpisa odgovorno lice mora staviti na primjerak uvozne carinske prijave koji ostaje kod nadležne postupajućeg carinskog ureda.Ako je deklarant/zastupnik pravno lice, upisuje se puno ime tog pravnog lica, puno ime odgovornog lica kod deklaranta/zastupnika koji se svojeručno potpisuje i navodi funkciju, te stavlja otisak službenog pečata. (4) Kod DTI uvozne carinske prijave carinski informacioni sistem automatski upisuje samo datum podnošenja uvozne carinske prijave i korisničko ime odgovornog lica kod deklaranta/zastupnika koji mu je dodijeljen od strane UIO za rad na carinskom serveru.Original svojeručnog potpisa to odgovorno lice mora staviti na primjerak predmetne uvozne carinske prijave koji ostaje kod nadležnog postupajućeg carinskog ureda (kao i naziv funkcije u deklaranta/zastupnika ako je u pitanju pravno lice i otisak službenog pečata). Član 27. (Popunjavanje carinske prijave kod prijenosa sa jednog na drugog imaoca odobrenja) Kada se, u skladu sa članom 311. Odluke ZCP, roba ili proizvodi prenose od jednog imaoca odobrenja do drugog bez razduživanja aranžmana (postupka), carinska prijava popunjava se u skladu sa odredbama Priloga 46 Odluke ZCP i njegovog dodatka. GLAVA X - POPUNJAVANJE POLJA CARINSKE PRIJAVE OZNAČENIH SLOVIMA Član 28. (Popunjavanje polja carinske prijave označenih slovima) (1) Polja prihvaćene carinske prijave označena slovima popunjava postupajući carinski ured, ili drugi nadležni organ kada je to predviđeno carinskim propisima, ovisno od carinskog postupka koji zahtijeva deklarant/ zastupnik.Kada polja prihvaćene carinske prijave označena slovima popunjava carinski ured, postupajući carinski službenik mora se, na svim primjercima carinske prijave, potpisati uz navođenje i svoje službene šifre. (2) Polja prihvaćene carinske prijave označena slovima podnijete u pisanom obliku ili DTI carinske prijave, popunjavaju se na način kako je, u daljnjem tekstu ovog člana, navedeno za pojedina polja označena slovima (i to prvo odredbe za prijave u pisanom obliku, a potom za DTI carinske prijave). Polje A. CARINSKI URED OTPREME/IZVOZA/ODREDIŠTA (1) Polje A popunjava se tako što se upisuje: a) u prvi red: naziv carinskog ureda kojem se roba prijavljuje za zahtijevani carinski postupak, b) u drugi red: odvojeno kosom crtom, šifra carinskog ureda iz tačke a) ovog stava iz Priloga 2. ovog uputstva, te broj i datum prihvatanja podnijete carinske prijave, c) u treći red: odvojeno kosom crtom, vrijeme prihvatanja carinske prijave, službena šifra i potpis postupajućeg carinskog službenika. (2) Kod DTI carinske prijave u polje A upisuje se: a) u prvi red: šifra carinskog ureda kojem je roba prijavljena iz Priloga 2. ovog uputstva, b) u drugi red: carinski informacioni sistem automatski upisuje naziv carinskog ureda iz tačke a) ovog stava, c) u treći red: u trenutku prihvatanja carinske prijave, carinski informacioni sistem automatski dodjeljuje i upisuje: 1) MRN broj carinske prijave (an18) iz elektronskog kontrolnika carinskih prijava koji se vodi u carinskom informacionom sistemu, 2) datum prihvatanja carinske prijave, koji se prikazuje na sljedeći način: dd/mm/gggg (na primjer, datum 20. februar 2019. upisuje se u sljedećem obliku: 20/02/2019), d) na odštampanoj carinskoj prijavi postupajući carinski službenik ručno upisuje vrijeme prihvatanja carinske prijave, te stavlja svoju službenu šifru i potpis. Napomena: Vrijeme prihvatanja DTI carinske prijave automatski generira carinski informacioni sistem u trenutku njenog prihvatanja, ali ga sistem ne ispisuje na prijavi nego se isto prikazuje na dodatnom ekranu "Detalji" (historijat carinske prijave) na sljedeći način: hh:mm. Polje B. RAČUNOVODSTVENI PODACI (1) Ne isključujući primjenu drugih primjenjivih propisa, polje B popunjava se samo kod DTI carinske prijave kod uvoznih i izvoznih carinskih postupaka, tako što carinski informacioni sistem automatski dodjeljuje i upisuje podatke vezane za obračun carinskog duga i to: a) u prvi red: način plaćanja, b) u drugi red: jedinstveno slovo "L" iz "broja procjene", te broj i datum procjene carinske prijave (na primjer, "L 3200 Datum: 20/02/2019"), c) u treći red: jedinstveno slovo "R" iz "broja priznanice", te broj i datum priznanice (na primjer, "R 1200 Datum: 21/02/2019", vidjeti stav (3) ovog polja), d) u četvrti red: garancija (iznos u valuti Bosne i Hercegovine koji se obezbjeđuje i šifra te valute), e) u peti red: ukupne dažbine u valuti Bosne i Hercegovine i šifra te valute, f) u šesti red: ukupno po carinskoj prijavi u valuti Bosne i Hercegovine i šifra te valute. Broj 43 - Strana 26 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. (2) Kada carinski informacioni sistem uvoznoj ili izvoznoj DTI carinskoj prijavi automatski dodijeli status "L broj procjene" taj status određuje da je roba puštena, pa je datum puštanja robe datum dodjele "L broja procjene", koji datum navedeni sistem automatski ispisuje u polje B, a prikazuje se na sljedeći način: dd/mm/gggg.Od toga datuma teče rok za plaćanje carinskog duga (obračunate dažbine), ako je roba puštena uz polaganje odgovarajućeg instrumenta obezbjeđenja. (3) Broj i datum "priznanice" je broj i datum pod kojim je u carinskom informacionom sistemu evidentirana uplata dažbina obračunatih po predmetnoj carinskoj prijavi. (4) U slučaju ako se plaćanje carinskog duga obavlja u gotovini, roba ne može biti puštena prije plaćanja tog duga i evidentiranja uplate u carinskom informacionom sistemu ("R" iz "broja priznanice"). Polje C. POLAZNI URED Polje C popunjava se: a) u slučaju podnošenja nepotpune carinske prijave, na način propisan odredbama o toj prijavi, b) na odštampanoj carinskoj prijavi po kojoj je roba prijavljena za stavljanje u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina i to samo u slučajevima u kojima je propisan rok zabrane otuđenja, u kom slučaju, postupajući carinski službenik upisuje: propisan rok zabrane otuđenja (na primjer: "Zabrana otuđenja 36 mjeseci" ili "Zabrana otuđenja trajno" ili drugo, ovisno od propisanog roka zabrane), neovisno od toga što taj rok upisuje i deklarant u polju 44 pod šifrom "RZCP", c) u drugim slučajevima samo kada je to propisano i na način kako je propisano. Polje D/J. KONTROLA POLAZNOG/ODREDIŠNOG UREDA (1) Popunjava se tako što se upisuje, ovisno od situacije: a) u prvi red (rezultat): podaci o izvršenom pregledu robe i/ili priloženih dokumenata, a ako je o tome sačinjen zapisnik upisuju se i riječi: "zapisnik u prilogu".Ako pregled nije izvršen, prvi red ne popunjava se, b) u drugi red (stavljene plombe: broj:): ukupan broj stavljenih carinskih plombi, c) u treći red (identitet): podaci o oznakama stavljenih carinskih plombi, d) u četvrti red: odvojeno kosom crtom, kod svih carinskih postupaka, ovisno od situacije: 1) datum i vrijeme kada je roba puštena (član 4. tačka (20) ZCP, vidjeti i član 18.st. (9) i (10) i stav (2) za polje B. ovog uputstva), ili 2) razlog zbog kojeg roba ne može biti puštena. Upisuje se odgovarajuća šifra i opis razloga nepuštanja robe iz stava (2) ovog polja u slučaju iz člana 19. stav (8) ovog uputstva, e) u peti red (potpis): odvojeno kosom crtom: 1) gdje to odgovara, rok (datum) za razduživanje (završetak) postupka (vidjeti st. (3) i (4) ovog polja). Rok (datum) se unosi u obliku dd/mm/gggg (dan/mjesec/godina). Podaci o razduživanju (završetku) postupka upisuju se kao šifra i rok (datum). Odvojeno kosom crtom, upisuje se odgovarajuća šifra iz stava (4) ovog polja za rok iz stava (3) ovog polja koji je u pitanju i rok (na primjer: "T/04/06/2019", "E/30/08/2019", "N/10/06/ 2019" ili drugo, ovisno od situacije) i 2) službena šifra i potpis službenika koji su izvršili pregled robe i/ili priloženih dokumenata odnosno postupajućih carinskih službenika, f) u gornjem desnom uglu polja D/J (Pečat): stavlja se otisak službenog pečata postupajućeg carinskog ureda. (2) Sljedeće šifre i tekst koriste se za upisivanje razloza zbog kojih se ne može odobriti puštanje robe: 1 nije bilo moguće započeti ili nastaviti pregled robe zbog deklarantovih razloga 2 nisu podnijeti svi propisani dokumenti (uz navođenje nedostajućeg dokumenta) 3 carinski dug nije plaćen niti odgovarajuće obezbijeđen (vidjeti član 19. stav (1) tačka c) ovog uputstva) 4 carinski dug nije odgovarajuće obezbijeđen, (vidjeti član 19. stav (1) tač.d) i e) ovog uputstva) 5 roba je predmet zabrane 6 roba je predmet ograničenja 7 nije poznato da li je roba predmet zabrana i ograničenja dok nisu poznati rezultati provjere/analize O ostalo (uz obavezno navođenje konkretnog razloga). (3) Rok za razduživanje (završetak) postupka upisuje se polje D/J carinske prijave u sljedećim slučajevima: a) kod postupka provoza: rok do kojeg roba mora biti pokazana (podnijeta) odredišnom carinskom uredu b) kod postupka: unutarnje obrade, obrade pod carinskom kontrolom, privremenog uvoza i vanjske obrade: rok (odobren) do kojeg mora biti završen (razdužen) postupak koji je u pitanju c) kod krajnje upotrebe: rok (odobren) do kojeg moraju biti ispunjeni uvjeti iz odobrenja odnosno uvjeti krajnje upotrebe d) kod nepotpune carinske prijave: rok (odobren) za dostavljanje nedostajućeg dokumenta i/ili podataka e) kod slanja dokaza o porijeklu na provjeru u trenutku uvoznog carinjenja: upisuje se rok od 10 mjeseci, odnosno poslednji dan toga roka f) za ostale slučajeve: upisuje se rok do kojeg mora biti završeno postupanje po predmetnoj carinskoj prijavi, ako postoji rok. (4) Sljedeće šifre koriste se za upisivanje roka za razduživanje (završetak) postupka u polje D/J (peti red): E kod postupka: unutarnja obrada, obrada pod carinskom kontrolom, privremeni uvoz i vanjska obrada, ovisno koji postupak je u pitanju K krajnja upotreba N nepotpuna carinska prijava P rok za provjeru dokaza o porijeklu poslanog na provjeru u trenutku uvoznog carinjenja T postupak provoza O ostalo. (5) Kod DTI carinske prijave polje D/J otvara se u carinskom informacionom sistemu samo kod postupka provoza i u isto se upisuje rok završetka postupka (rok predaje) u skladu sa stavom (1) tačka e) alineja 1) ovog polja.Ovaj rok se upisuje i na odštampanoj provoznoj prijavi na zelenom obrascu JCI. (6) Kod ostalih carinskih postupaka polje D/J ne otvara se u carinskom informacionom sistemu, te podaci koji se, ovisno od situacije, upisuju u polje D/J u skladu sa odredbama ovog polja moraju biti upisani ručno na način propisan tim odredbama, bez obzira da li je DTI carinska prijava odštampana na zelenom obrascu JCI ili na bijelom papiru u obliku JCI (vidjeti član 8. ovog uputstva). Polje E/J. KONTROLA OD STRANE OTPREMNOG/IZVOZNOG/ODREDIŠNOG UREDA (1) Polje E nalazi se na poleđini primjerka 1 i 6 carinske prijave. (2) U polje E carinske prijave upisuju se podaci koji zbog nedostatka mjesta nisu mogli biti upisani u polje D/J. (3) U polje E, kod carinske prijave u pisanom obliku (bilo da je odštampana na zelenom obrascu JCI ili na bijelom papiru u obliku JCI, ovisno od situacije, vidjeti član 8.st. (3) i (4) ovog uputstva) i kod provozne prijave (primjerak 1 ili 6, Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 27 ovisno od vrste carinske prijave), upisuju se i razlozi koji sprječavaju puštanje robe i to prije donošenja rješenja o nepuštanju robe, na način kako je propisano članom 19. stav (3) tačka a) ovog uputstva. Polje F. OVJERA NADLEŽNIH ORGANA (1) Polje F nalazi se na primjerku 4 i 5 i dvonamjenskom primjerku 4/5 provozne prijave. (2) Polje F popunjava se u postupku provoza samo u slučaju ako, u toku trajanja provozne radnje, dođe do pretovara robe sa jednog na drugo prijevozno sredstvo ili iz jednog kontejnera u drugi (vidjeti član 24. ovog uputstva). (3) Polje F namijenjeno je potvrđivanju podataka o pretovaru robe u toku postupka provoza sa jednog na drugo prijevozno sredstvo ili iz jednog kontejnera u drugi, koji pretovar je naveden u polju 55 provozne prijave (primjerak 4 i 5). (4) Polje F popunjava se tako što se upisuje: a) u prvi red: 1) pod naslovom: (Nove plombe: Broj:): broj i oznake novo stavljenih carinskih plombi nakon pretovara robe sa jednog na drugo prijevozno sredstvo ili iz jednog kontejnera u drugi, 2) pod naslovom (Identitet): registarske oznake prijevoznog sredstva na koje je roba pretovarena, b) u drugi red (potpis): službena šifra i potpis postupajućeg carinskog službenika, a u desni ugao polja F stavlja se otisak službenog pečata. (5) Ako su izvršena dva pretovara, popunjava se i druga potpodjela polja F u skladu sa stavom (4) ovog polja. Polje G. OVJERA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA (1) Polje G nalazi se na poleđini primjerka 4 i 5 i dvonamjenskog primjerka 4/5 provozne prijave. (2) Polje G namijenjeno je za upisivanje napomena, utvrđeno od nadležnog organa (carine, policije ili drugo) u vezi sa događajima i incidentima u toku prijevoza robe koja se kreće u okviru postupka provoza, koji su navedeni u polju 56 carinske prijave (vidjeti član 232. Odluke ZCP i član 24. ovog uputstva). (3) Nadležni organ potvrđuje svoje napomene u polju G sa službenim pečatom, uz potpis i navođenje službene šifre (ako postoji) postupajućeg službenika. (4) U polje G mogu se upisati i referentni podaci (broj i datum) izdatih veterinarskih i fitosanitarnih odobrenja/suglasnosti. Polje H. KONTROLA NAKON CARINJENJA (ako se ovaj primjerak koristi za utvrđivanje bh. statusa robe) (1) Polje H nalazi se na poleđini primjerka 4 i dvonamjenskog primjerka 4/5 provozne prijave. (2) Polje H namijenjeno je za upisivanje zahtjeva (mjesto, datum, pečat, potpis) carinskog ureda koji zahtjeva provjeru, i upisivanje rezultata provjere od strane carinskog ureda koji je izdao dokaz (mjesto, datum, pečat, potpis). Polje I. KONTROLA OD STRANE ODREDIŠNOG UREDA (PROVOZ) (1) Polje I nalazi se na poleđini primjerka 4 i 5 i dvonamjenskog primjerka 4/5 provozne prijave, a popunjava ga odredišni carinski ured. (2) Prva potpodjela polja I popunjava se tako što se upisuje: a) u prvi red (Datum dolaska): datum pokazivanja (podnošenja) robe i primjerka 4 i 5 provozne prijave odredišnom carinskom uredu odnosno ovlaštenom primaocu, ovisno od situacije, b) u drugi red (Pregled plombe): utvrđeno stanje carinskih plombi, c) u treći red (Napomena): moguće nepravilnosti tokom prijevoza, te nalazi odredišnog carinskog ureda o utvrđenom stanju u pogledu robe u završetku postupka provoza i to upisivanjem oznake "ODGOVARAJUĆE" ako nije bilo primjedbi, odnosno oznake "RAZLIKA" ako su utvrđene razlike u količini robe.U slučaju razlike upisuje se način na koji su utvrđene razlike (na osnovu pregleda robe, na osnovu dokumenata) i mjere koje se predlažu u vezi s tim. (3) Druga potpodjela polja I popunjava se tako što se upisuje: a) u drugi red (Dana): datum potvrde polaznom carinskom uredu odnosno vraćanja primjerka 5 provozne prijave polaznom uredu i šifra odredišnog carinskog ureda, b) u četvrti red (Br.): evidencijski broj i datum iz kontrolnika završenih provoza kojeg vodi odredišni carinski ured, c) u peti red (Potpis Pečat): službena šifra i potpis postupajućeg carinskog službenika i otisak pečata odredišnog carinskog ureda. (4) Na zahtjev lica, koje podnese robu i provoznu prijavu (primjerak 4 i 5), odredišni carinski ured odnosno ovlašteni primalac potvrđuje prijem na odresku poleđine primjerka 5 provozne prijave. GLAVA XI - ZBIRNA PRIJAVA Član 29. (Zbirna prijava) (1) Zbirna prijava (u daljnjem tekstu: ZP) je prijava koji se koristi za stavljanje robe u privremeni smještaj. (2) Obrazac ZP dat je u Prilogu 4. koji čini sastavni dio ovog uputstva. (3) U pogledu dimenzija obrasca ZP i štampanja, primjenjuju se odredbe člana 122. stav 1. (prva i druga rečenica) Odluke ZCP, te st. 5. i 6. tog člana. (4) Set obrasca ZP sastoji se od tri primjerka, a listovi su označeni i namijenjeni su: a) list broj 1, odštampan crvenom bojom - nadležnom carinskom uredu, b) list broj 2, odštampan zelenom bojom - deklarantu i c) list broj 3, odštampan plavom bojom - licu koje upravlja prostorom za privremeni smještaj robe. (5) Ukoliko roba koja je dopremljena carinskom uredu ostaje u prijevoznom sredstvu dok je u "statusu privremenog smještaja" podnose se samo prva dva lista. (6) Ukoliko se roba istovara sa prijevoznog sredstva u odobreni prostor za privremeni smještaj do određivanja robi carinskog postupka, tada se podnosi i treći list koji je i namijenjen držaocu tog prostora. (7) Polja ZP označena brojevima popunjava deklarant/ zastupnik, a polja označena slovima nadležni carinski ured, pisaćom mašinom ili ručno čitkim slovima.Podaci u ZP ne smiju se precrtavati ili ispravljati. Član 30. (Popunjavanje polja ZP označenih brojevima) Polja ZP označena brojevima popunjavaju se na način kako je to dalje u ovom članu, za svako pojedino polje, navedeno. Polje 1. Deklarant Upisuje se: a) u prvi red, pored oznake I.B.: I.B. deklaranta. Ako deklarant nema I.B., upisuje se odgovarajuća zajednička šifra iz Priloga 2. ovog uputstva, b) u drugi red: puno ime deklaranta, c) u treći red: adresa deklaranta. Broj 43 - Strana 28 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. Polje 2. Obrasci Upisuje se, odvojeno kosom crtom, redni broj podseta ZP u odnosu na ukupan broj korištenih setova ZP i ukupan broj korištenih setova ZP za predmetnu pošiljku. Polje 3. Stavke Upisuje se ukupan broj stavki roba prijavljenih po svim podnijetim obrascima ZP za predmetnu pošiljku. Polje 4. Identitet, nacionalnost i vrsta prijevoznog sredstva (1) Upisuje se: a) u prvi red: podaci o prijevoznom sredstvu (identitet, te nacionalnost koristeći odgovarajuću šifru iz Priloga 2. ovog uputstva) na koje je roba direktno natovarena i to: 1) ako se roba prevozi u drumskom saobraćaju: registarski broj vozila i prikolice (ako ima) i nacionalnost prijevoznog sredstva na koje je roba direktno utovarena (ili vozila koje vuče ono drugo ako se radi o više prijevoznih sredstava).Ako se koristi vučno vozilo i prikolica sa različitim registarskim brojevima upisuje se registarski broj i vučnog vozila i prikolice, zajedno sa državom vučnog vozila, 2) ako se roba prevozi željeznicom: broj vagona i nacionalnost, 3) ako se roba prevozi vazduhoplovom: broj i datum leta i nacionalnost, 4) ako se roba prevozi brodom: naziv i oznaka broda i nacionalnost, b) u drugi red: odgovarajuća šifra vrste prijevoza iz Priloga 2. ovog uputstva, koji odgovara prijevoznom sredstvu. (2) Svi registarski brojevi upisuju se u polje 4 ZP tako da se između oznaka ne smije ostavljati prazno mjesto, a podaci za vučno vozilo i prikolicu odvajaju se kosom crtom "/" bez razmaka. Polje 5. Priloženi dokumenti i dodatne informacije Upisuju se, odvojeno kosom crtom, odgovarajuće šifre dokumenata priloženih uz ZP iz Priloga 2. ovog uputstva i referentni podaci o identifikaciji tih dokumenata.Ako za određeni dokument koji se prilaže uz ZP nije određena šifra, naziv tog dokumenta može se upisati riječima. Polje 6. Identifikacija prostora za privremeni smještaj Upisuju se, odvojeno kosom crtom, šifra, odnosno identifikacioni broj odobrenog prostora za privremeni smještaj i broj iz evidencije držaoca tog prostora. Polje 7. Datum i vrijeme smještaja Upisuju se, odvojeno kosom crtom, datum i vrijeme privremnog smještaja robe u odobreni prostor za privremeni smještaj koji je u pitanju. Polje 8. Osiguranje Odvojeno kosom crtom, upisuju se: a) odgovarajuća šifra iz Priloga 2. ovog uputstva za vrstu garancije koja se koristi za predmetni privremeni smještaj i b) broj i godina pod kojim je tu garanciju prihvatio garantni carinski ured i šifra tog ureda iz Priloga 2. ovog uputstva. Polje 9. Redni broj Upisuje se broj stavke (redni broj) pod kojim je roba navedena u ZP. Polje 10. Broj prijevoznog/prethodnog dokumenta (1) Upisuje se broj prijevoznog dokumenta (tovarnog lista). (2) Ako je roba, prije podnošenja ZP, bila predmet carinskog postupka, upisuje se: a) MRN broj carinske prijave koja se odnosi na prethodni postupak i redni broj naimenovanja iz te carinske prijave, b) ako je prethodni postupak proveden na osnovu nekog drugog dokumenta: odvojeno kosom crtom, šifra carinskog ureda u kojoj je proveden prethodni postupak, šifra vrste prethodnog dokumenta iz Priloga 2. ovog uputstva, referentni podaci prethodnog dokumenta (broj i godina prihvatanja od strane carinskog ureda koja je u pitanju) i redni broj naimenovanja robe iz prethodnog dokumenta po kojem je roba bila prijavljena. (3) Ako roba prije podnošenja ZP nije bila predmet carinskog postupka polje 10 ZP ne popunjava se. Polje 11.Broj, vrsta i oznake paketa i opis robe Upisuju se, odvojeno kosom crtom, ukupan broj, vrsta, oznake paketa i uobičajeni trgovački naziv robe koja se pod predmetnom stavkom prijavljuje za privremeni smještaj. Polje 12. Bruto masa (kg) Upisuje se bruto masa robe prijavljene u predmetnoj stavci, izražena u kilogramima. Polje 13. Dokument Upisuju se, kod razduživanja privremenog smještaja, podaci o carinskoj prijavi kojom je robi iz privremenog smještaja, prijavljenoj po ZP koja je u pitanju, određen carinski postupak odnosno carinski odobreno postupanje ili upotreba. Polje 14. Broj, vrsta i oznake paketa Upisuju se, kod razduživanja privremenog smještaja, odvojeno kosom crtom, ukupan broj, vrsta i oznake paketa za robu iz predmetne stavke za koju se razdužuje privremeni smještaj. Polje 16. Mjesto i datum, puno ime i potpis deklaranta (1) Upisuje se mjesto i datum podnošenja ZP i I.B. deklaranta, te puno ime i potpis deklaranta. (2) Ako je deklarant fizičko lice upisuje svoje puno ime, broj identifikacionog dokumenta i to ovjerava potpisom. (3) Ako je deklarant pravno lice potpisnik je dužan pored svog punog imena upisati i puno ime pravnog lica i staviti otisak njegovog službenog pečata. (4) Ako je podnosilac ZP zastupnik deklaranta, u polje 16 ZP upisuje se I.B. i puno ime zastupnika, te vrsta zastupanja (direktno ili indirektno) i zastupnik stavlja otisak svog pečata. Član 31. (Popunjavanje polja ZP označenih slovima) Polja ZP označena slovima popunjava postupajući carinski ured na način, kako je to dalje navedeno u ovom članu za svako pojedino polje. Polje A. Odredišni ured Upisuje se: a) u prvi red: odvojeno kosom crtom, šifra i naziv carinskog ureda kojem je roba prijavljena, b) u drugi red: odvojeno kosom crtom, datum i vrijeme prihvatanja ZP, c) u treći red: službena šifra i potpis postupajućeg carinskog službenika. Polje B. Napomena (1) Upisuju se: a) napomene i zabilješke od strane carinskog službenika, Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 29 b) podaci koji zbog nedostatka mjesta nisu mogli biti upisani u druga polja ZP, sa naznačenjem broja polja na koje se ti podaci odnose. (2) Upisane napomene i zabilješke ovjeravaju se pečatom, potpisom i službenom šifrom postupajućeg carinskog službenika. Polje C. Rok privremenog smještaja Upisuje se, u odgovarajuće redove: a) rok privremenog smještaja (zadnji dan roka, u obliku: dd/mm/gggg), to jest rok za stavljanje robe u neki od carinskih postupaka, b) redni broj evidentiranja prihvaćene ZP u kontrolniku ZP i datum evidentiranja, c) službena šifra i potpis postupajućeg carinskog službenika i otisak službenog pečata carinskog ureda. Član 32. (Kontrolnik ZP) (1) Za robu koja je prijavljena ZP ili je odobren privremeni smještaj temeljem drugog prihvatljivog dokumenta, carinski ured vodi kontrolnik ZP, koji sadrži: a) redni broj evidentiranja, b) serijski broj i datum ZP prijave, ili broj i datum provozne prijave ako je u pitanju primjena člana 33. ovog uputstva, ili referentne podatke o drugom prihvaljivom dokumentu na osnovu kojeg se odobrava privremeni smještaj, ovisno od situacije, c) datum i vrijeme privremenog smještaja (prihvatanja ZP), d) podatke o deklarantu, e) podatke o vrsti i količini robe, f) ukupan broj paketa, g) ukupna bruto masa, h) broj i datum prethodnog dokumetna ako postoji (vidjeti tekst za polje 10 ZP u članu 30.ovog uputstva), i) podatke o odobrenom prostoru za privremeni smještaj u kojem je roba privremeno smještena i držaocu tog prostora, uključujuči i identifikacioni broj prostora i šifru, broj i datum odobrenja za prostor za privremeni smještaj (ako postoje), j) rok privremenog smještaja (zadnji dan roka, u obliku: dd/mm/gggg), k) podatke o carinskoj prijavi/prijavama kojom se razdužuje roba u privremenom smještaju, l) kolonu za napomene. (2) Kontrolnik ZP vodi se ručno, ukoliko vođenje tog kontrolnika nije tehnički moguće u carinskom informacionom sistemu, pri čemu se treba imati u vidu da roba koja je privremeno smještena po jednoj ZP ili provoznoj prijavi ili drugom prihvatljivom dokumentu može biti razdužena po više carinskih prijava (ovisno, na primjer, od broja korisnika robe, od broja zahtijevanih carinskih postupaka), koje carinske prijave moraju biti evidentirane u navedenom kontrolniku. Član 33. (Privremeni smještaj robe na osnovu provozne prijave) (1) Stavljanje robe u privremeni smještaj može se odobriti i na osnovu provozne prijave (TR prijava) koja je robu u postupku provoza dopratila do odredišnog carinskog ureda. (2) Kada se za privremeni smještaj robe koristi provozna prijava, ovisno od situacije, postupa se na slijedeći način: a) u slučajevima kada deklarant za dio pošiljke obuhvaćene jednom provoznom prijavom zahtijeva privremeni smještaj, a za dio stavljanje u neki od carinskih postupaka (na primjer, puštanje u slobodan promet, unutarnju obradu ili drugo), provozna prijava se razdužuje istovremenim podnošenjem ZP za dio pošiljke koja se stavlja u privremeni smještaj i carinske prijave za dio pošiljke koji se stavlja u neki od carinskih postupaka, b) u slučajevima kada se, po zahtjevu deklaranta, cjelokupna pošiljka obuhvaćena jednom provoznom prijavom stavlja u privremeni smještaj, za privremeni smještaj robe ne podnosi se ZP, već se privremeni smještaj robe odobrava na osnovu provozne prijave koja je dopratila robu, na sljedeći način: 1) na primjerku 5 provozne prijave odredišni carinski ured potvrđuje prijem robe polaznom carinskom uredu, 2) na primjerku 4 provozne prijave koji zadržava odredišni carinski ured (u polju "H") postupajući carinski službenik, nakon provedenih odgovarajućih radnji u vezi odobravanja privremenog smještaja, odobrava privremeni smještaj robe stavljanjem službene zabilješke.Ta zabilješka sadrži: naznaku "privremeni smještaj", podatke o odobrenom prostoru za privremeni smještaj i držaocu tog prostora, podatke o garanciji kojom se obezbjeđuje carinski dug, redni broj evidentiranja provozne prijave u kontrolniku ZP (član 32. stav (1) ovog uputstva), datum i vrijeme privremenog smještaja i rok (zadnji dan roka, u obliku: dd/mm/gggg) do kojeg je odobren privremeni smještaj, 3) službenu zabilješku iz alineje 2) ove tačke potpisuje postupajući carinski službenik (službena šifra, potpis i ovjera službenim pečatom), deklarant i lice koje upravlja prostorom u koji je roba privremeno smještena.Nakon toga, primjerak 4 provozne prijave carinski službenik zadržava za službene potrebe, a po jednu njegovu kopiju predaje deklarantu i licu koje upravlja prostorom za privremeni smještaj. GLAVA XII - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 34. (Primjena drugih propisa i akata) (1) Primjena ovog uputstva ne isključuje primjenu odredbi drugih propisa ili akata kojima su regulirana određena posebna pravila i specifičnosti za popunjavanje i korištenje carinskih prijava u određenim carinskim postupcima a koja nisu sadržana u odredbama ovog uputstva (na primjer, kod lokalnog uvoznog i izvoznog carinjenja, kod nepotpune carinske prijave, kod postupka carinskog skladištenja i drugo).Međutim, ako su tim propisima ili aktima propisane šifre za određenu situaciju, vrstu dokumenta ili informaciju, odobrenje ili drugo koje su različite od šifri propisanih za isto Prilogom 2. ovog uputstva, u tom slučaju primjenjuju se šifre propisane Prilogom 2. ovog uputstva. (2) Akta koja sadrže informacije u vezi popunjavanja i korištenja carinske prijave izdata od strane UIO do dana početka primjene ovog uputstva mogu se primjenjivati u dijelu koji nije suprotan odredbama ovog uputstva i propisima iz stava (1) ovog člana. Član 35. (Korištenje obrazaca ZP i kontrolnika ZP) U primjeni ovog uputstva mogu se koristiti obrasci ZP i Kontrolnik ZP koji su nabavljeni u skladu sa uputstvom iz člana 37.ovog uputstva do isteka nabavljenih zaliha. Broj 43 - Strana 30 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. Član 36. (Sastavni dio uputstva) Sastavni dio ovog uputstva čine: a) Prilog 1. Pregled polja carinske prijave koja se popunjavaju za svaki carinski postupak, iz člana 14. stav (3) ovog uputstva, b) Prilog 2. Šifre koje se koriste za popunjavanje carinske prijave, iz člana 14. stav (7) ovog uputstva, c) Prilog 3. Obrazac Otpremnice, iz člana 18. stav (11) ovog uputstva (u kojem je dat izgled i sadržaj obrasca Otpremnice za DTI carinsku prijavu, kreiran u carinskom informacionom sistemu), d) Prilog 4. Obrazac zbirne prijave, iz člana 29. stav (2) ovog uputstva, e) Prilog 5. Obrazac Izjave o uvozu tečnog naftnog plina (koja se, gdje je primjenjivo, prilaže uz carinsku prijavu, a koristi se u svrhu primjene člana 5. stav (1) tačka e) i člana 35.Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br.49/09, 49/14, 60/14 i 91/17)). Član 37. (Prestanak važenja) Stupanjem na snagu ovog uputstva prestaje važiti: a) Uputstvo o popunjavanju carinske prijave u pisanom obliku i zbirne prijave, UIO broj: 01-18-10122/05 od 20.12.2005., 01-18-1051-9/06 od 20.04.2006., 01-02- 86/07 od 04.01.2007., 01-02-2-658-6/14 od 30.12.2014., 02-2-1775-1/15 od 15.10.2015., 01-02-2- 1775-3/15 od 13.11.2015., 01-02-2-1669-1/16 od 30.09.2016., 01-02-2-434-5/17 od 31.01.2017., 01-02- 2-2324-1/17 od 18.12.2017., 01-02-2-272-1/18 od 24.01.2018.i 01-02-2-579-1/18 od 22.02.2018.godine i b) Izmjene i dopune Priloga II (koji je sastavni dio uputstva iz tačke a) ovog člana) UIO broj: 03/2-18-17- 10122-7/05 od 17.02.2006, 03/2-18-1051-4/06 od 07.04.2006, 03/2-18-5615-2/06 od 19.12.2006, 03/2- 18-2402/07 od 26.06.2007., 03/2-18-2402/07 od 20.11.2007., 03/2-18-1545/08 od 06.05.2008., 03/2- 18-1545-2/08 od 19.06.2008., 03/2-18-1545-3/08 od 13.08.2008., 03/2-02-2-705/09 od 05.03.2009., 03/2- 02-2-1094/09 od 14.04.2009., 03/2-02-2-1094-4/09 od 04.06.2009., 03/2-022-1094-5/09 od 30.06.2009., 03/2-02-2-1094-6/09 od 13.07.2009., 03/2-02-2-1094- 8/09 od 30.12.2009., 03/2-18-2-1746-1/10 od 23.09.2010., 03/2-02-2-2874-3/10 od 31.12.2010., 03/2-02-2-1265/11 od 09.06.2011., 03/2-02-2-1847/11 od 26.09.2011., 03/2-02-2-1847-1/11 od 26.09.2011., 03/2-02-2-2515/11 od 22.12.2011., 03/2-02-2-427/12 od 27.02.2012., 03/2-02-2-1738/12 od 17.08.2012., 03/2-17-3-1738-3/12 od 13.09.2012., 03/2-02-2- 1506/13 od 20.06.2013., 03/2-02-2-1506-5/13 od 18.10.2013., 03/2-02-2-658/14 od 18.03.2014., 03/2- 02-2-658-2/14 od 23.07.2014., 03/2-02-2-658-3/14 od 23.09.2014., 03/2-02-2-658-4/14 od 29.09.2014., 03/2- 02-2-3019-1/14 od 26.12.2014., 03/2-02-2-362/15 od 09.02.2015., 03/2-02-2-1775-7/15 od 16.11.2015., 03/2-02-2-434-11/17 od 08.12.2017., 03/2-02-2-272- 2/18 od 26.01.2018., 03/2-02-2-579-2/18 od 18.04.2018. i 03/2-02-2-653/19 od 27.02.2019. godine. Član 38. (Stupanje na snagu) Ovo uputstvo stupa na snagu 01. jula 2019. godine i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH" i na službenoj stranici UIO: www.uino.gov.ba. Broj 01-02-2-1037-4/19 11. juna 2019. godine Banja Luka Direktor Dr. Miro Džakula, s. r. Prilog 1. Pregled polja carinske prijave koja se popunjavaju po vrstama carinskih postupaka odnosno carinski odobrenog postupanja ili upotrebe Vrsta carinskog postupka odnosno carinski odobrenog postupanja ili upotrebe i njihove šifre Član ovog uputstva Polja koja se popunjavaju postupci izvoza - trajni izvoz (10) - vanjska obrada (privremeni izvoz u okviru vanjske obrade) (21) - privremeni izvoz robe koja će se vratiti u nepromijenjenom stanju (23) - ponovni izvoz (31) - snabdijevanje bh. robom zaliha na vazduhoplovima i brodovima (95) - maloprodaja bh. robe u bescarinskoj prodavnici na međunarodnom aerodromu (96) član 22. st. (1) i (2) 1, 2, 3, 5, 6(1), 7, 8, 9(2), 14, 16(4), 17, 17a, 18(5), 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30(9), 31, 32, 33, 34(11), 35, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 47(12), 49(14), 54 prevoz - prevoz član 22. stav (3) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 17, 18(5), 19, 21, 25(6), 27, 31, 32, 33(10), 35, 38, 40, 44, 50, 52, 53, 55, 56 postupci uvozu i uništenje robe - stavljanje robe u slobodan promet (02, 40, 42, 46, 47, 61, 63) - unutarnja obrada (51) - obrada pod carinskom kontrolom (91) - privremeni uvoz (53) - uništenje robe pod carinskim nadzorom (93) član 25. stav (1) 1, 2, 3, 5, 6(1), 7, 8, 9(2), 12(3), 14, 15, 15a, 16, 18(5), 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27(7), 29(8), 30(9), 31, 32, 33, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47(13), 48, 49, 54 - postupak carinskog skladištenja u carinskom skladištu tipa A, B, C i F (71) - smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište (78) član 25. stav (2) 1, 2, 3, 5, 6(1), 7, 8, 12(3), 14, 15, 15a, 16, 18(5), 19, 20, 21, 22, 27, 29(8), 30(9), 31, 32, 33, 34a, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 47(13), 49, 54 - postupak carinskog skladištenja u carinskom skladištu tipa D (71) član 25. stav (3) 1, 2, 3, 5, 6(1), 7, 8, 12(3), 14, 15, 15a, 16, 18(5), 19, 20, 21, 22, 27, 29(8), 30(9), 31, 32, 33, 34a, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 47(13), 49, 54 Legenda: (1) Polje 6 u DTI carinskoj prijavi, za bilo koji carinski postupak, automatski popunjava carinski informacioni sistem. (2) Polje 9 popunjava se: - u carinskim postupcima izvoza, kada se u polju 2 carinske prijave koristi odgovarajuća "zajednička šifra" i - u carinskim postupcima pri uvozu i kod uništenja robe pod carinskim nadzorom, kada se u polju 8 carinske prijave koristi odgovarajuća "zajednička šifra". (3) Polje 12 u DTI uvoznoj carinskoj prijavi automatski popunjava carinski informacioni sistem. (4) Polje 16 popunjava se u carinskim postupcima izvoza samo zbog tehničkih zahtjeva carinskog informacionog sistema. (5) Polje 18 ne popunjava se: - za poštanske pošiljke i - u slučaju prijenosa putem fiksnih instalacija. (6) Polje 25 popunjava se obavezno u postupku provoza samo kada se provozna prijava razdužuje u izlaznom carinskom uredu (kao odredišnom u postupku provoza). (7) Polje 27 ne popunjava se u carinskoj prijavi za uništenje robe pod carinskim nadzorom. Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 31 (8) Polje 29 popunjava se: - kada se uvozna carinska prijava podnosi u ulaznom carinskom uredu neposredno po ulasku robe u carinsko područje, - kada se razdužuje prethodni postupak provoza ili privremeni smještaj, - kada se podnosi uvozna carinska prijava za robu koja napušta slobodnu zonu kontrolnog tipa I i - kada je na osnovu dokumenata, priloženih uz uvoznu carinsku prijavu, moguće utvrditi preko kojeg je graničnog prijelaza roba ušla u carinsko područje Bosne i Hercegovine. (9) Polje 30 popunjava se kada se zahtijevani carinski postupak provodi po nepotpunoj carinskoj prijavi ili po lokalnom carinjenju. (10) Polje 33 u postupku provoza popunjava se samo u slučajevima navedenim u stavu (4) za polje 33 u članu 23. ovog uputstva. (11) Polje 34 popunjava se u carinskim postupcima izvoza samo zbog tehničkih zahtjeva carinskog informacionog sistema. (12) Polje 47 popunjava se u postupku izvoza samo ako roba podliježe plaćanju ili obezbjeđenju izvoznih dažbina (ako su propisane). (13) Polje 47 u uvoznoj carinskoj prijavi ne popunjava se ako ne nastaje obaveza plaćanja ili obezbjeđenja dažbina. (14) Polje 49: vidjeti odredbe za polje 49 u članu 23. ovog uputstva (postupci izvoza). Prilog 2. Šifre za popunjavanje carinske prijave 1 A. OPĆE NAPOMENE 1. U nekim slučajevima propisani su zahtjevi u pogledu vrste i dužine podataka koji se upisuju. Za pojedine vrste podataka koriste se sljedeće šifre: a alfabetske (slovne) n numeričke (brojčane) an alfanumeričke (slovnobrojčane). 2. Broj koji je upisan iza šifre označava dozvoljenu dužinu podatka koji se koristi za popunjavanje carinske prijave, i to: a) opcionalne dvije tačke prije označene dužine: znače da podatak nema utvrđenu dužinu, ali da može imati oznake (korišteni karakteri) do određenog broja, kako je označeno u indikatoru dužine b) zarez u dužini karaktera: znači da podatak može sadržavati decimale, cifra prije zareza označava ukupnu dužinu oznaka, cifra poslije zareza označava maksimalni broj cifara prije decimalne tačke. Primjer: a2 znači da se upisuju dvije alfabetske (slovne) oznake n..5 znači da se upisuju numeričke (brojčane) oznake do maksimalno pet cifara n..11,3 znači da se upisuju numeričke oznake do maksimalno 11 cifara, od čega maksimalno tri decimalna mjesta an..35 znači da se upisuju alfanumeričke oznake (sa slovnim i brojčanim oznakama) do maksimalno 35 oznaka. 3. Za popunjavanje carinske prijave koriste se šifre propisane ovim prilogom za određena polja carinske prijave. 4. Šifre za popunjavanje carinske prijave propisane ovim prilogom nalaze se i u referentnim tabelama (bazi) podataka u carinskom informacionom sistemu. 5. Šifre za popunjavanje carinske prijave propisane ovim prilogom koriste se, gdje je primjenjivo, i za popunjavanje zbirne prijave i drugih obrazaca koji se koriste u carinskom postupku. B. ŠIFRE ZA POPUNJAVANJE CARINSKE PRIJAVE Šifre koje se koriste za popunjavanje carinske prijave navedene su, po određenim poljima, u Šifarniku 1. do 24., sadržanim u ovom prilogu, i to: Šifarnik broj Opis Polje carinske prijave 1. Šifre za vrstu carinske prijave 1/ prva i treća potpodjela 2. Šifre za određene grupe lica (zajedničke šifre) 2 ili 8 1 Šifre za popunjavanje carinske prijave i za popunjavanje zbirne prijave i drugih obrazaca koji se koriste u carinskom postupku uvijek se pišu na latinici. 3. Šifre za određivanje deklaranta ili statusa zastupnika 14 4. Šifre država 15a, 17a, 34a i drugo 5. Šifre u vezi korištenja kontejnera 19 6. Šifre u vezi uvjeta isporuke u skladu sa Incoterms 20/prve dvije potpodjele 7. Šifre za vrste transakcija 24 8. Šifre za vrste prijevoza 25 9. Šifre za označavanje mjesta utovara/istovara 27 10. Šifre za carinske urede 29, 53 i drugo 11. Šifre za vrste pakiranja 31 12. Dodatne sistemske šifre (jedanaesta cifra u polju 33/2) 33/druga potpodjela 13. Šifre za povlastice (tarifno - preferencijalne) 36 14. Šifre za carinske postupke 37/prva potpodjela 15. Šifre za bliže navođenje zahtijevanog carinskog postupka 37/druga potpodjela 16. Šifre za tarifne kvote 39 17. Šifre za dokumenta o prethodnom postupku 40 18. Šifre za metod vrednovanja 43 19. Šifre za dodatne informacije/priložene dokumente/uvjerenja i odobrenja 44 20. Šifre za vrste dažbina (indirektnih poreza) 47 21. Šifre za vrste garancija (instrumenti obezbjeđenja) 48, 52 22. Šifre i tekst koji se koriste kao razlozi zbog kojih se ne može odobriti puštanje robe D/J 23. Šifre koje se koriste za upisivanje roka razduživanja (završetka) carinskog postupka D/J 24. Struktura šifre odobrenja za unutarnju obradu i šifre odobrenja za vanjsku obradu i način unosa u carinski informacioni sistem 1. Šifre za vrstu carinske prijave - polje 1/prva i treća potpodjela 1.1. Šifre koje se koriste u prvoj potpodjeli polja 1 Šifre za vrstu carinske prijave koje se koriste u prvoj potpodjeli polja 1 su sljedeće (a2): Šifra u polju 1/1 Oznaka vrste postupka sadržana u MRN broju Postupak Šifra u polju 37/1 (prve dvije cifre) EX A izvoz 10 privremeni izvoz bh. robe (domaća roba) koja će se vratiti u nepromijenjenom stanju 23 izvoz - bh. roba kojom se snabdijevaju zalihe (isporuka robe) na vazduhoplovu ili brodu u međunarodnom saobraćaju 95 izvoz - bh. roba prodata u maloprodaji u bescarinskoj prodavnici na međunarodnom aerodromu u Bosni i Hercegovini 96 C ponovni izvoz nakon: 31 - carinskog postupka s ekonomskim učinkom, osim postupka carinskog skladištenja (unutarnja obrada po sistemu obustave plaćanja, privremeni uvoz, obrada pod carinskom kontrolom) - ponovni izvoz nakon uništenja robe pod carinskim nadzorom - ponovni izvoz iz slobodne zone kontrolnog tipa II ili slobodnog skladišta D ponovni izvoz nakon postupka carinskog skladištenja 31 E vanjska obrada (privremeni izvoz u okviru vanjske obrade) 21 IM H stavljanje robe u slobodan promet: - postupak unutarnje obrade po sistemu povrata dažbina 02, 46, 47 - stavljanje u slobodan promet uz plaćanje 40 Broj 43 - Strana 32 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. uvoznih dažbina - stavljanje u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina 42 ponovni uvoz i puštanje u slobodan promet 61 ponovni uvoz i puštanje u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina 63 uništenje robe pod carinskim nadzorom 93 I stavljanje robe u carinski postupak s ekonomskim učinkom (osim vanjske obrade): - unutarnja obrada po sistemu obustave plaćanja 51, 55, 56 - prijenos robe ili proizvoda pod postupkom unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) 57 - privremeni uvoz 53 - obrada pod carinskom kontrolom 91 J smještaj u carinsko skladište tipa A, B, C i F 71 smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište 78 K smještaj u carinsko skladište tipa D. 71 1.2. Šifre koje se koriste u trećoj potpodjeli polja 1 Šifre za vrstu carinske prijave koje se koriste u trećoj potpodjeli polja 1 su sljedeće (a..5): Šifra u polju 1/3 Oznaka vrste postupka sadržana u MRN broju Postupak TR F za stavljanje robe u postupak provoza TRBIS F za stavljanje robe u postupak provoza, ako se uz provoznu prijavu koristi BIS obrazac. 2. Šifre za određene grupe lica (zajedničke šifre) - polje 2 ili 8 U polje 2 (carinski postupci izvoza i ponovni izvoz) i polje 8 (carinski postupci pri uvozu i uništenje robe pod carinskim nadzorom) carinske prijave upisuje se identifikacioni broj (I.B.) lica koje je u pitanju. Kada lice koje je u pitanju nema zahtijevani I.B., u polje 2 (izvozna carinska prijava) ili u polje 8 (uvozna carinska prijava) upisuje se jedna od sljedećih zajedničkih šifri (n12): 010000000019 domaća fizička lica 010000000020 organi uprave, pravosudni organi i javne institucije 010000000027 strana pravna i fizička lica 100000000069 ambasade stranih država, međunarodne organizacije i misije koje, u skladu sa međunarodnim konvencijama i ugovorima koji obavezuju Bosnu i Hercegovinu, imaju pravo uvoza/izvoza predmeta namijenjenih za njihove službene potrebe 100000000070 lica sa konzularnim i diplomatskim statusom, pripadnici međunarodnih organizacija i misija i članovi njihove uže porodice koji, u skladu sa međunarodnim konvencijama i ugovorima koji obavezuju Bosnu i Hercegovinu, imaju pravo uvoza/izvoza predmeta namijenjenih za njihovu ličnu upotrebu 100000000034 ostala lica. Kada se koristi zajednička šifra u polju 2 ili polju 8 (zavisno od situacije), tada se podaci o licu na koje se odnosi ta šifra upisuju u polje 9 carinske prijave. U tom slučaju, polje 2 i 9 ili polje 8 i 9 (ovisno od situacije) čine jedinstvo i odnose se na isto lice. 3. Šifre za određivanje deklaranta ili statusa zastupnika - polje 14 Za određivanje deklaranta ili statusa zastupnika, u polju 14 koristi se jedna od sljedećih šifri (n1): 1 deklarant 2 zastupnik (direktno zastupanje u smislu člana 5. stav 2. tačka (a) ZCP: u ime i za račun drugog lica) 3 zastupnik (indirektno zastupanje u smislu člana 5. stav 2. tačka (b) ZCP: u svoje ime, a za račun drugog lica). Šifra za određivanje deklaranta ili statusa zastupnika u carinskoj prijavi u pisanom obliku upisuje se u polje 14 stavljanjem u uglaste zagrade (npr.: [1], [2] ili [3]), ispred punog imena lica (deklaranta/zastupnika) koje je u pitanju. 4. Šifre država - polje 15a, 17a, 34a i drugo Šifre država koriste se: - za popunjavanje polja 15a, 17a, 34a i drugih polja gdje je propisano, i - u slučajevima u kojima je propisano da određeni podatak koji treba upisati u određeno polje carinske prijave treba sadržavati i šifru države koja je u pitanju (na primjer, polje 18, 21, A i druga polja gdje je propisano). Koriste se šifre država, koje se zasnivaju na važećim oznakama "ISO alfa-2 šifra države, navedene u standardu ISO 3166 iz 1997 i naknadne izmjene. Šifre država koje se koriste u polju 15a, 17a, 34a i drugim poljima i slučajevima su sljedeće (a2): Redni broj Naziv države Šifra 1. Albanija AL 2. Alžir DZ 3. Američka Djevičanska ostrva VI 4. Američka Samoa AS 5. Andora AD 6. Angola AO 7. Angvila AI 8. Antarktik AQ 9. Antigva i Barbuda AG 10. Argentina AR 11. Aruba AW 12. Australija AU 13. Austrija AT 14. Afganistan AF 15. Azerbejdžan AZ 16. Bahami BS 17. Bahrein BH 18. Bangladeš BD 19. Barbados BB 20. Belgija BE 21. Belize BZ 22. Benin BJ 23. Bermudi BM 24. Bjelorusija BY 25. Bocvana BW 26. Bolivija BO 27. Boner (Bonaire), Sveti Eustahije (Sint Eustatius) i Saba BQ 28. Bosna i Hercegovina BA 29. Božićno Ostrvo CX 30. Brazil BR 31. Britanska Djevičanska ostrva VG 32. Britanska teritorija Indijskog okeana IO 33. Bruneji i Darusalam (često se naziv Brunej) BN 34. Bugarska BG 35. Burkina Faso BF 36. Burundi BI 37. Butan BT 38. Centralna Afrička Republika CF 39. Ceuta XC 40. Crna Gora ME 41. Čad TD 42. Češka Republika CZ 43. Čile CL 44. Danska DK 45. Dominik DM 46. Dominikanska Republika DO 47. Džibuti DJ 48. Egipat EG 49. Ekvador EC 50. Ekvatorska Gvineja GQ 51. El Salvador SV Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 33 52. Eritreja ER 53. Estonija EE 54. Etiopija ET 55. Farska ostrva FO 56. Fidži FJ 57. Filipini PH 58. Finska FI 59. Folklandska ostrva FK 60. Francuska FR 61. Francuska Južna Teritorija TF 62. Francuska polinezija PF 63. Gabon GA 64. Gambija GM 65. Gana GH 66. Gibraltar GI 67. Grčka GR 68. Grenada GD 69. Grenland GL 70. Gruzija GE 71. Guam GU 72. Gvajana GY 73. Gvatemala GT 74. Gvineja GN 75. Gvineja Bisao GW 76. Haiti HT 77. Herd i Mekdonald ostrva HM 78. Holandija NL 79. Holandski Antili AN 80. Honduras HN 81. Hong Kong HK 82. Hrvatska HR 83. Indija IN 84. Indonezija ID 85. Irak IQ 86. Iran, Islamska Republika IR 87. Irska IE 88. Island IS 89. Italija IT 90. Izrael IL 91. Jamajka JM 92. Japan JP 93. Jemen YE 94. Jermenija AM 95. Jordan JO 96. Južna Afrika ZA 97. Južna Džordžija i Južna Sendvič Ostrva GS 98. Južni Sudan SS 99. Kajmanska ostrva KY 100. Kambodža KH 101. Kamerun CM 102. Kanada CA 103. Katar QA 104. Kazahstan KZ 105. Kenija KE 106. Kina CN 107. Kipar CY 108. Kiribati KI 109. Kirigistan KG 110. Kokosova (Kiling) Ostrva CC 111. Kolumbija CO 112. Komorska ostrva KM 113. Kongo CG 114. Kongo (Demokratska Republika, ranije Zair) CD 115. Koreja (Demokratska Narodna Republika, često se naziva Sjeverna Koreja) KP 116. Koreja (Republika, često se naziva Južna Koreja) KR 117. Kostarika CR 118. Kuba CU 119. Kukova Ostrva CK 120. Kurasao CW 121. Kuvajt KW 122. Lesoto LS 123. Letonija LV 124. Liban LB 125. Liberija LR 126. Libija LY 127. Lihtenštajn LI 128. Litvanija LT 129. Luksemburg LU 130.Madagaskar MG 131. Mađarska HU 132. Majote YT 133.Makao MO 134. Republika Sjeverna Makedonija MK 135.Malavi MW 136.Maldivi MV 137. Malezija MY 138.Mali ML 139. Malta MT 140.Maroko MA 141. Maršalska ostrva MH 142. Mauricijus MU 143.Mauritanija MR 144.Meksiko MX 145.Melila XL 146. Mijanmar MM 147. Mikronezija, Federalne države FM 148.Monako MC 149. Moldavija MD 150. Mongolija MN 151. Monserat MS 152. Mozambik MZ 153. Namibija NA 154. Narodna Demokratska Republika Laos LA 155. Nauru NR 156. Nepal NP 157. Niger NE 158. Nigerija NG 159. Nikaragva NI 160. Niue NU 161. Norfolk ostrvo NF 162. Norveška NO 163. Nova Kaledonija NC 164. Novi Zeland NZ 165. Njemačka DE 166. Obala Slonovače CI 167. Okupirana teritorija Palestine PS 168. Oman OM 169. Ostrva Wallis i Futuna WF 170. Ostrvo Buve BV 171.Pakistan PK 172. Palau PW 173. Panama PA 174. Papua Nova Gvineja PG 175.Paragvaj PY 176. Peru PE 177. Pitkern, ostrvo PN 178. Poljska PL 179.Portugal PT 180. Razno QQ 181. Republika Srbija RS 182.Ruanda RW 183. Rumunija RO 184. Ruska Federacija RU 185.SAD US 186. SAD - manjih Pacifičkih ostrva UM Broj 43 - Strana 34 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. 187. Samoa WS 188. San Marino SM 189. Sao Toma i Principi ST 190. Saudijska Arabija SA 191. Sejšelska ostrva SC 192. Senegal SN 193. Sijera Leone SL 194. Singapur SG 195. Sirija SY 196. Sjeverna Marijanska ostrva MP 197. Slovačka SK 198. Slovenija SI 199. Solomonska ostrva SB 200. Somalija SO 201. Sveti Martin (Holandski dio) SX 202. Sudan SD 203. Surinam SR 204. Sent Pier Mikelon PM 205. Sent Vinsent i Grenadini VC 206. Sveta Helena SH 207. Svazilend SZ 208. Sveta Lucija LC 209. Sveti Bartolomej BL 210. Sveti Kristofor i Nevis KN 211. Španija ES 212. Šri lanka LK 213. Švajcarska CH 214. Švedska SE 215. Tanzanija TZ 216. Tadžikistan TJ 217. Tajland TH 218. Tajvan TW 219. Timor - Leste TL 220. Togo TG 221. Tokelau TK 222. Tonga TO 223. Trinidad i Tobago TT 224. Tunis TN 225. Turkmenistan TM 226. Turks i Kaikos, ostrva TC 227. Turska TR 228. Tuvalu TV 229. Uganda UG 230. Ujedinjeni Arapski Emirati AE 231. Ukrajina UA 232. Urugvaj UY 233. Uzbekistan UZ 234. Vanuatu VU 235. Vatikan (Sveta stolica) VA 236. Velika Britanija (Ujedinjeno Kraljevstvo) GB 237. Venecuela VE 238. Vijetnam VN 239. Zalihe i snabdjevanje (isporuka robe) na vazduhoplove i plovila u međunarodnom saobraćaju QS 240. Zambija ZM 241. Zapadna Sahara EH 242. Zelenortska ostrva (Zeleni Rt) CV 243. Zimbabve ZW Kosovo* KO 5. Šifre u vezi korištenja kontejnera - polje 19 Šifre koje se, u vezi korištenja kontejnera, koriste u polju 19 su sljedeće (n1): 0 za robu koja se ne prevozi u kontejneru 1 za robu koja se prevozi u kontejneru. Ako se u polje 19 upisuje šifra "1", tada se u polje 31 carinske prijave u pisanom obliku upisuju identifikacioni brojevi/oznake kontejnera. Kod DTI carinske prijave, ako se roba prevozi u kontejneru, u polje 19 upisuje se znak "√", u protivnom polje 19 ne popunjava se. Napomena: Upisivanjem znaka "√" u polje 19, carinski informacioni sistem automatski otvara dodatni ekran pod nazivom "Kontejner" u koji se upisuju podaci o identifikacionom broju (oznaci) svakog pojedinačnog kontejnera, koji podaci su vidljivi u polju 31. 6. Šifre u vezi uvjeta isporuke u skladu sa Incoterms - polje 20 Šifre i izjave koje se, u vezi uvjeta isporuke u skladu sa Incoterms, prema potrebi, upisuju u polje 20 (prve dvije potpodjele) su sljedeće (a3): Prva potpodjela Značenje Druga podjela Šifre Incoterms Incoterms ---- ICC/ECE Mjesto isporuke koje se navodi Šifra koja se obično primjenjuje za drumski i željeznički prijevoz DAF (Incoterms 2000) isporučeno na granici navedeno mjesto Šifre koje se primjenjuju za sve načine prijevoza EXW (Incoterms 2010) franko fabrika navedeno mjesto FCA (Incoterms 2010) franko prevoznik navedeno mjesto CPT (Incoterms 2010) vozarina plaćena do navedeno mjesto odredišta CIP (Incoterms 2010) vozarina i osiguranje plaćeni do navedeno mjesto odredišta DAT (Incoterms 2010) isporučeno na terminalu navedeni terminal u luci ili mjestu odredišta DAP (Incoterms 2010) isporučeno u mjestu navedeno mjesto odredišta DDP (Incoterms 2010) isporučeno ocarinjeno navedeno mjesto odredišta DDU (Incoterms 2000) isporučeno neocarinjeno navedeno mjesto odredišta Šifre koje se obično primjenjuju za prijevoz morem i unutarnjim plovnim putem FAS (Incoterms 2010) franko uz bok broda navedena luka otpreme FOB (Incoterms 2010) franko brod navedena luka otpreme CFR (Incoterms 2010) troškovi, i vozarina navedena luka odredišta CIF (Incoterms 2010) troškovi, osiguranje i vozarina navedena luka odredišta DES (Incoterms 2000) isporučeno franko brod navedena luka odredišta DEQ (Incoterms 2000) isporučeno franko obala navedena luka odredišta XXX drugi uvjeti isporuke koji nisu prethodno navedeni detaljan opis uvjeta isporuke navedenih u ugovoru 7. Šifre za vrste transakcija - polje 24 Za popunjavanje polja 24 koriste se šifre (n2) iz niže navedene tabele, na način da se šifra iz kolone A upisuje na lijevu stranu ovog polja, a na desnu stranu ovog polja upisuje se šifra iz kolone B. Kolona A Kolona B Šifra u polju 24 Šifra Opis Šifra Opis 1 Poslovi koji obuhvataju stvarni ili namjeravani prijenos vlasništva sa plaćanjem ili drugom naknadom (osim poslova navedenih pod šifrom 2, 7 i 8(1) (2) (3)) 1 Konačna kupovina/prodaja(2) 11 2 Pošiljke poslate radi izlaganja, probni uzorci, pošiljke sa pravom vraćanja i roba poslata za konsignacionu i komisionu prodaju 12 3 Poslovi koji uključuju plaćanje u naturi 13 4 Prodaja robe stranim putnicima za njihove lične potrebe 14 5 Finansijski lizing(3) 15 Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 35 2 Vraćanje robe, koja je prethodno bila evidentirana pod šifrom 1(4); besplatna zamjena robe(4) 1 Vraćanje robe 21 2 Zamjena za vraćenu robu 22 3 Zamjena za robu koja nije vraćena (na primjer, u garancijskom roku) 23 3 Poslovi (koji nisu privremenog karaktera) koji obuhvataju prijenos vlasništva, ali bez finansijske ili neke druge naknade 1 Pošiljke robe isporučene u okviru projekata koje u potpunosti ili djelimično finansira Evropska unija 31 2 Druge pošiljke vladine pomoći 32 3 Druge pošiljke pomoći (pojedinaca ili nevladinih organizacija) 33 4 Drugi poslovi 34 4 Poslovi radi obrade na osnovu ugovora(5) ili poslovi popravke(6) (osim poslova navedenih pod šifrom 7) 1 Obrada 41 2 Popravka i održavanje uz plaćanje 42 3 Besplatna popravka i održavanje 43 5 Poslovi nakon obrade na osnovu ugovora(5) ili nakon ugovorene popravke(6) (osim poslova navedenih pod šifrom 7) 1 Obrada 51 2 Popravka i održavanje uz plaćanje 52 3 Besplatna popravka i održavanje 53 6 Poslovi koji ne uključuju prijenos vlasništva, na primjer zajam, zakup, operativni lizing(7) i drugi oblici privremenog korištenja(8), osim obrade na osnovu ugovora ili popravke (isporuka i vraćanje) 1 Zakup, zajam, operativni zakup 61 2 Druga privremena korištenja 62 7 Poslovi u okviru zajedničkih programa odbrane ili drugih međuvladinih proizvodnih programa 70 8 Nabavke građevinskog materijala i opreme u vezi sa izgradnjom ili niskogradnjom koja je dio općeg ugovora(9) 80 9 Drugi poslovi (na primjer, ulog stranog lica, ostali poslovi vanjskotrgovinskog posla i drugo) 90 Napomene pod šiframa (1) do (9): (1) Poslovi pod ovom oznakom odnose se na najveći dio izvoza i uvoza, to jest na poslove (transakcije) kod kojih: - se vlasništvo prenosi sa rezidenta na nerezidenta ili obrnuto, a - plaćanje ili druga naknada (na primjer plaćanje robom) je izvršeno ili će biti izvršeno. Ovo se primjenjuje na robu poslatu između jedinica istog preduzeća ili iste grupe preduzeća, kao i na robu koja se šalje u centralno distributivno skladište ili iz takvog skladišta, osim ako se u vezi sa tim poslovima ne vrši nikakvo plaćanje ili druga naknada (u tom slučaju takvi poslovi navode se pod šifrom 3 u koloni A). (2) Poslovi pod ovom oznakom odnose se i na rezervne dijelove i na drugu robu čija se zamjena plaća. (3) Poslovi pod ovom oznakom odnose se i na finansijski lizing: rate za lizing obračunavaju se na način da obuhvate cijelu ili gotovo cijelu vrijednost te robe. Koristi i rizici povezani sa vlasništvom prenose se na korisnika lizinga. Po isteku ugovora, korisnik lizinga postaje zakonski vlasnik. (4) U slučaju vraćanja i zamjene robe, pod ovom oznakom, a koja je bila prethodno ocarinjena pod šifrom 3 do 9 iz kolone A, treba koristiti njima pripadajuće odgovarajuće šifre. (5) U slučaju poslova obrade (bez obzira obavljaju li se pod carinskim nadzorom), pod ovom oznakom, a za račun stranog vlasnika, koriste se šifre 4 i 5 iz kolone A. Obrada za svoj račun nije obuhvaćena ovom oznakom, te se za nju koristi šifra 1 iz kolone A. (6) Poslovi pod ovom oznakom odnose se na popravke pod kojima se podrazumijeva vraćanje robi njene prvobitne funkcije; to može uključivati određene strukturne promjene ili poboljšanja. (7) Operativni zakup: Poslovi pod ovom oznakom odnose se na sve ugovore o zakupu, osim finansijskog zakupa iz napomene(3). (8) Poslovi pod ovom oznakom odnose se na robu koja se izvozi ili uvozi sa namjerom da se kasnije ponovno uveze ili izveze bez promjene vlasništva. (9) Poslovi pod ovom oznakom odnose se na poslove evidentirane pod šifrom 8 iz kolone A, koji uključuju robu za koju se ne izdaje posebna faktura, već se za kompletnu pošiljku izdaje jedinstvena faktura koja pokriva ukupnu zajedničku vrijednost. Ako nije riječ o tome, koristi se šifra 1 iz kolone A. 8. Šifre za vrstu prijevoza - polje 25 Šifre za vrstu prijevoza koje se koriste u polju 25 su sljedeće (n1): Šifra Opis 10 Prijevoz morem 20 Prijevoz željeznicom 30 Drumski prijevoz 40 Vazdušni prijevoz 50 Poštanska pošiljka 70 Prijevoz (prijenos) fiksnim prijevoznim instalacijama 80 Prijevoz unutarnjim rječnim putem 90 Vlastiti pogon 9. Šifre za označavanje mjesta utovara/istovara - polje 27 Šifre za označavanje mjesta utovara/istovara u Bosni i Hercegovini koje se koriste u polju 27 su sljedeće (a5): Redni broj Naziv mjesta Šifra 1. Banovići BABAN 2. Banja Luka BABLU 3. Berkovići BABER 4. Bihać BABIH 5. Bijeljina BABIJ 6. Bileća BABIL 7. Bosanska Krupa BABOK 8. Bosanski Petrovac BABOP 9. Bosanski Šamac BASMC 10. Bratunac BABRA 11. Brčko BABRC 12. Breza BABRZ 13. Brod BASBO 14. Bugojno BABUG 15. Busovača BABUS 16. Bužim BABUZ 17. Cazin BACAZ 18. Čajniče BACAI 19. Čapljina BACAP 20. Čelić BACEL 21. Čelinac BACIL 22. Čitluk BACIT 23. Derventa BADER 24. Doboj BADOB 25. Doboj - istok BADOI 26. Doboj - jug BADOJ 27. Dobretići BADBT 28. Domaljevac - Šamac BADMS 29. Donji Vakuf BADOV 30. Drvar BADRV 31. Foča BAFOA 32. Fojnica BAFON 33. Gacko BAGAC 34. Glamoč BAGLM 35. Goražde BAGOR 36. Gornji Vakuf BAGRV 37. Gračanica BAGRC 38. Gradačac BAGAA 39. Gradiška BAGRA 40. Grude BAGDE 41. Hadžići BAHAI 42. Han Pjesak BAHPI 43. Ilidža BAILA 44. Ilijaš BAILJ Broj 43 - Strana 36 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. 45. Istočno Sarajevo BASSA 46. Jablanica BAJNC 47. Jajce BAJCE 48. Kakanj BAKAA 49. Kalesija BAKAL 50. Kalinovik BAKLN 51. Kiseljak BAKIS 52. Kladanj BAKLA 53. Ključ BAKLU 54. Kneževo BAKNE 55. Konjic BAKON 56. Kostajnica BASKO 57. Kotor Varoš BAKVA 58. Kozarska Dubica BAKDU 59. Kreševo BAKRE 60. Krupa na Uni BAKNU 61. Kupres BAKUP 62. Laktaši BALAK 63. Livno BALIV 64. Lopare BALOP 65. Lukavac BALUK 66. Ljubinje BALUB 67. Ljubuški BALUU 68. Maglaj BAMAG 69. Milići BAMIL 70. Modriča BAMOD 71. Mostar BAMCZ 72. Mostar BAMJI 73. Mostar BAMJZ 74. Mostar BAMOS 75. Mostar BAMOZ 76. Mostar BAMSG 77. Mostar BAMSJ 78. Mostar BAOMO 79. Mrkonjić Grad BAMGR 80. Neum BANEM 81. Nevesinje BANEV 82. Novi Grad BANGR 83. Novi Travnik BANOT 84. Novo Sarajevo BANSA 85. Odžak BAODK 86. Olovo BAOLV 87. Osmaci BAOSM 88. Pale BAPAL 89. Pale BAPLE 90. Pelagićevo BAPEL 91. Petrovo BAPET 92. Posušje BAPOS 93. Prijedor BAPRI 94. Prnjavor BAPRN 95. Prozor BAPRZ 96. Ravno BARAV 97. Ribnik BARIB 98. Rogatica BAROG 99. Rudo BARUD 100. Sanski Most BASAM 101. Sanski Most BASSM 102. Sapna BASAP 103. Sarajevo BASJJ 104. Sarajevo - Novi Grad BASNG 105. Sarajevo - Stari Grad BASSG 106. Sokolac BASOK 107. Srbac BASRB 108. Srbinje BASRI 109. Srebrenica BASRE 110. Srebrenik BASBN 111. Stolac BASTC 112. Šamac BASAC 113. Šekovići BASEK 114. Šipovo BASIP 115. Široki Brijeg BASBR 116. Teočak BATEO 117. Teslić BATES 118. Tešanj BATEA 119. Tomislavgrad BATGR 120. Travnik BATRV 121. Trebinje BATRE 122. Trnovo BATRN 123. Tuzla BATZL 124. Ugljevik BAUGL 125. Usora BAUSO 126. Vareš BAVAE 127. Velika Kladuša BAVKL 128. Visoko BAVIS 129. Višegrad BAVGR 130. Vitez BAVIT 131. Vlasenica BAVLA 132. Vogošća BAVOG 133. Zavidovići BAZAV 134. Zenica BAZEN 135. Zvornik BAZVO 136. Žepče BAZEP 137. Živinice BAZVN 10. Šifre za carinske urede - polje 29, 53 i drugo Šifre za carinske urede koriste se: - za popunjavanje polja 29, 53 i drugih polja gdje je propisano, - u slučajevima u kojima je propisano da određeni podatak koji treba upisati u određeno polje carinske prijave treba sadržavati i šifru carinskog ureda koji je u pitanju (na primjer, polje 40, 44, 48, 52 i druga polja gdje je propisano) ili je sadržana u strukturi nekog podatka (na primjer, u strukturi MRN broja) i - u drugim slučajevima u kojima je propisano korištenje šifre carinskog ureda, na način kako je propisano. Šifre za carinske urede su sljedeće (an8): Organizacione jedinice Šifra I Regionalni centar BANJA LUKA BA094005 1. Carinska ispostava Banja Luka BA094013 1.1. Carinski referat Pošta Banja Luka BA094064 1.2. Carinski referat Slobodna zona Banja Luka BA094085 2. Carinska ispostava Aerodrom Banja Luka BA094080 3. Carinska ispostava Bihać BA010102 3.1. Carinski referat Granični prijelaz Izačić BA010107 3.2. Carinski referat Željeznička stanica Martin Brod BA010103 3.3. Carinski referat Granični prijelaz Užljebić (Ripač) BA010108 3.4. Carinski referat Granični prijelaz Strmica (Bosansko Grahovo) BA010007 4. Carinska ispostava Velika Kladuša BA010106 4.1. Carinski referat Granični prijelaz Hukića Brdo BA010104 5. Carinska ispostava Novi Grad BA092029 5.1. Carinski referat Granični prijelaz Kostajnica BA092088 5.2. Carinski referat Granični prijelaz Gradina BA092061 5.3. Carinski referat Željeznička stanica Dobrljin BA092010 5.4. Carinski referat Granični prijelaz Novi Grad BA092037 5.5. Carinski referat Granični prijelaz Kozarska Dubica BA092100 6. Carinska ispostava Gradiška BA094021 6.1. Carinski referat Granični prijelaz Gradiška BA094161 7. Carinska ispostava Šamac BA098086 7.1. Carinski referat Granični prijelaz Šamac BA010202 7.2. Carinski referat Željeznička stanica Šamac BA098094 8. Carinska ispostava Brod BA098035 8.1. Carinski referat Granični prijelaz Brod BA098060 9. Carinska ispostava Prijedor BA092045 10. Carinska ispostava Donji Svilaj BA010205 10.1. Carinski referat Granični prijelaz Donji Svilaj BA010206 Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 37 II Regionalni centar SARAJEVO BA010900 1. Carinska ispostava Sarajevo BA010902 1.1. Carinski referat Slobodna zona Sarajevo BA010908 1.2. Carinski referat Pošta Sarajevo BA010903 2. Carinska ispostava Aerodrom Sarajevo BA010904 3. Carinska ispostava Višegrad BA096016 3.1. Carinski referat Granični prijelaz Vardište BA096024 3.2. Carinski referat Granični prijelaz Uvac BA096040 3.3. Carinski referat Granični prijelaz Ustibar BA096059 3.4. Carinski referat Željeznička stanica Štrpci BA096105 3.5. Carinski referat Granični prijelaz Metaljka BA096083 3.6. Carinski referat Granični prijelaz Vitina BA096091 3.7. Carinski referat Granični prijelaz Hum BA096075 4. Carinska ispostava Zenica BA010402 5. Carinska ispostava Kiseljak BA010608 6. Carinska ispostava Visoko BA010407 6.1. Carinski referat Slobodna zona Visoko BA010408 7. Carinska ispostava Sokolac BA091049 8. Carinska ispostava Goražde BA010501 III Regionalni centar MOSTAR BA01070 1. Carinska ispostava Mostar BA010701 1.1. Carinski referat Slobodna zona Mostar BA010705 1.2. Carinski referat Pošta Mostar BA010703 1.3. Carinski referat Granični prijelaz Gabela BA010702 1.4. Carinski referat Granični prijelaz Doljani BA010707 2. Carinska ispostava Aerodrom Mostar BA010704 3. Carinska ispostava Čapljina BA010706 3.1. Carinski referat Željeznička stanica Čapljina BA010711 4. Carinska ispostava Grude BA010801 4.1. Carinski referat Granični prijelaz Gorica BA010807 4.2. Carinski referat Granični prijelaz Osoje BA010808 4.3. Carinski referat Granični prijelaz Orahovlje BA010809 4.4. Carinski referat Granični prijelaz Crveni Grm BA010806 4.5. Carinski referat Granični prijelaz Bijača BA010810 4.6. Carinski referat Granični prijelaz Zvirići BA010805 5. Carinska ispostava Trebinje BA095010 5.1. Carinski referat Granični prijelaz Deleuša BA095079 5.2. Carinski referat Granični prijelaz Klobuk BA095028 5.3. Carinski referat Granični prijelaz Zubci BA095036 6. Carinska ispostava Ljubuški BA010802 7. Carinska ispostava Livno BA010001 8. Carinska ispostava Tomislavgrad BA010003 8.1. Carinski referat Granični prijelaz Kamensko BA010006 8.2. Carinski referat Granični prijelaz Prisika BA010008 9. Carinska ispostava Travnik BA010601 10. Carinska ispostava Neum BA010708 10.1. Carinski referat Granični prijelaz Neum I BA010709 10.2. Carinski referat Granični prijelaz Neum II BA010710 10.3. Carinski referat Granični prijelaz Ivanica BA095044 10.4. Carinski referat Granični prijelaz Trebimlja BA010712 IV Regionalni centar TUZLA BA010300 1. Carinska ispostava Tuzla BA010301 1.1. Carinski referat Slobodna zona Tuzla BA010305 2. Carinska ispostava Aerodrom Tuzla BA010304 3. Carinska ispostava Orašje BA010201 3.1. Carinski referat Granični prijelaz Orašje BA010204 4. Carinska ispostava Brčko BA097039 4.1. Carinski referat Granični prijelaz Brčko BA097063 4.2. Carinski referat Željeznička stanica Brčko BA097047 5. Carinska ispostava Zvornik BA093017 5.1. Carinski referat Granični prijelaz Karakaj BA093041 5.2. Carinski referat Granični prijelaz Šepak BA093033 5.3. Carinski referat Željeznička stanica Zvornik BA093025 6. Carinska ispostava Bijeljina BA097012 6.1. Carinski referat Granični prijelaz Pavlovića Most (Popovi) BA097071 6.2. Carinski referat Granični prijelaz Rača BA097098 6.3. Carinski referat Željeznička stanica Bijeljina BA097020 7. Carinska ispostava Doboj BA098019 8. Carinska ispostava Tešanj BA010406 9. Carinska ispostava Bratunac BA093070 9.1. Carinski referat Granični prijelaz Bratunac - Novi Most BA093078 9.2. Carinski referat Granični prijelaz Bratunac BA093076 9.3. Carinski referat Granični prijelaz Skelani BA093068 11. Šifre za vrste pakiranja - polje 31 Šifre za vrste pakiranja koje se koriste u polju 31 su sljedeće (a2): (Preporuka UNECE-a br. 21/Rev. 8.1. od 12. jula 2010.) Redni broj Opis Šifra 1. Aerosol (sprej) AE 2. Ambalaža za hranu (od stiropora) FT 3. Ampula, nezaštićena AM 4. Ampula, zaštićena AP 5. Armatura SB 6. Asura, otirač, podloška (HR: vreća od hasure) MT 7. Bačva BA 8. Bačva BU 9. Bačva (zapremine 159 l.) TI 10. Bačva, drvena 2C 11. Bačva, drvena, sa poklopcem koji se može skidati QJ 12. Bačva, drvena, sa zapušačem/čepom QH 13. Bačva/kaca VA 14. Bačvica/malo bure (određene zapremine za puter, so…) FI 15. Bala, komprimovana BL 16. Bala, nekomprimovana BN 17. Balon, nezaštićen BF 18. Balon, zaštićen BP 19. Balvan OK 20. Balvan (klada, trupac) LG 21. Balvan (klada, trupac), u snopu, svežnju, smotku (buntu) LZ 22. Boca opletena, nezaštićena DJ 23. Boca opletena, zaštićena DP 24. Boca za plin/gas GB 25. Boca, nezaštićena, cilindrična BO 26. Boca, nezaštićena, loptasta BS 27. Boca, zaštićena, cilindrična BQ 28. Boca, zaštićena, loptasta BV 29. Bočica VI 30. Bokal (stoni) PH 31. Bokal (vrč) JG 32. Bubanj DR 33. Bubanj, aluminijumski 1B 34. Bubanj, aluminijumski, bez mogućnosti skidanja poklopca QC 35. Bubanj, aluminijumski, sa mogućnošću skidanja poklopca QD 36. Bubanj, čelični DI 37. Bubanj, čelični 1A 38. Bubanj, čelični, bez mogućnosti skidanja poklopca QA 39. Bubanj, čelični, sa mogućnošću skidanja poklopca QB 40. Bubanj, drveni 1W 41. Bubanj, plastični IH 42. Bubanj, plastični, bez mogućnosti skidanja poklop ca QF 43. Bubanj, plastični, sa mogućnošću skidanja poklopca QG 44. Bubanj, šperploča 1D 45. Bubanj, vlaknasti 1G 46. Bunt (snop) BE 47. Bunt drveni 8C 48. Bure CK 49. Bure TO 50. Burence (vrsta kanistra od metala zapremine 58,7 l) KG 51. Cijev PI 52. Cijev (tuba) TU 53. Cijev, sa mlaznicom (šmrkom) TV 54. Cijev, sklopiva TD 55. Cijevi u snopu, svežnju, smotku PV Broj 43 - Strana 38 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. 56. Cijevi, u snopu, svežnju, smotku TZ 57. Cilindar/komora CY 58. Cisterna, četvorougaona TK 59. Cisterna, cilindrična TY 60. Cisterna, kontejner, izvorni TG 61. Čuturica (pljoska) FL 62. Daska PN 63. Daske u snopu, svežnju, smotku PZ 64. Dozator DN 65. Flaša u pletenini (radi ukrasa i dr.) WB 66. Gajbice za voće od drvenih letvica PJ 67. Gnijezdo NS 68. Greda/nosač GI 69. Grede/nosači u snopu/svežnju/smotku (buntu) GZ 70. Guma TE 71. Ingoti IN 72. Ingoti u snopu/svežnju/smotku IZ 73. Jedinica UN 74. Jutena vreća JT 75. Kada TB 76. Kada, sa poklopcem TL 77. Kalem BB 78. Kalem/namotaj SO 79. Kanister CI 80. Kanister, čelični 3A 81. Kanister, čelični, neuklonljivi poklopac QK 82. Kanister, čelični, uklonljivi poklopac QL 83. Kanister, četvrtasti JC 84. Kanister, cilindrični JY 85. Kanister, plastični 3H 86. Kanister, plastični, neuklonljivi poklopac QM 87. Kanister, plastični, uklonljivi poklopac QN 88. Kanta BJ 89. Kapsula AV 90. Karton CT 91. Kasa blagajna CF 92. Kavez CG 93. Kavez, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP) DG 94. Kavez, valjkasti CW 95. Klizna šipka SI 96. Klizni podmetač SL 97. Kofa (vedro) PL 98. Kofer SU 99. Kolica (korpa) sa ravnom platformom FW 100. Komad PP 101. Kombinovano pakiranje, staklena posuda u bubnju od šperploča YT 102. Kombinirano pakiranje, plastična posuda 6H 103. Kombinirano pakiranje, plastična posuda u aluminijumskom bubnju YC 104. Kombinirano pakiranje, plastična posuda u aluminijumskom sanduku YD 105. Kombinirano pakiranje, plastična posuda u bubnju od šperploče YG 106. Kombinirano pakiranje, plastična posuda u bubnju od vlaknastih ploča YJ 107. Kombinirano pakiranje, plastična posuda u čeličnoj kutiji YB 108. Kombinirano pakiranje, plastična posuda u čeličnom bubnju YA 109. Kombinirano pakiranje, plastična posuda u čvrstoj plastičnoj kutiji YM 110. Kombinirano pakiranje, plastična posuda u drvenoj kutiji YF 111. Kombinirano pakiranje, plastična posuda u kutiji od šperploče YH 112. Kombinirano pakiranje, plastična posuda u kutiji od vlaknastih ploča YK 113. Kombinirano pakiranje, plastična posuda u plastičnom bubnju YL 114. Kombinirano pakiranje, staklena posuda 6P 115. Kombinirano pakiranje, staklena posuda u aluminijumskom bubnju YQ 116. Kombinirano pakiranje, staklena posuda u aluminijumskom sanduku YR 117. Kombinirano pakiranje, staklena posuda u bubnju YW od vlaknastih ploča 118. Kombinirano pakiranje, staklena posuda u čeličnoj kutiji YP 119. Kombinirano pakiranje, staklena posuda u čeličnom bubnju YN 120. Kombinirano pakiranje, staklena posuda u čvrstom plastičnom pakovanju YZ 121. Kombinirano pakiranje, staklena posuda u drvenoj kutiji YS 122. Kombinirano pakiranje, staklena posuda u kutiji od lesonita YX 123. Kombinirano pakiranje, staklena posuda u pletarskim/korparskim proizvodima YV 124. Kombinirano pakiranje, staklena posuda u podesivom plastičnom pakovanju YY 125. Kontejner za prijevoz kombijem ("vanpack") VK 126. Kontejner, fleksibilni (pomičan) 1F 127. Kontejner, galonski GL 128. Kontejner, koji nije drugačije označen kao prijevozna oprema CN 129. Kontejner, metalni ME 130. Kontejner, vanjski OU 131. Kontejner za voće i povrće, tipa octabin (osmougaona kutija) OT 132. Kornet (stožac) AJ 133. Korpa BK 134. Korpa (pletena) CE 135. Korpa sa pokrovom HR 136. Korpa, sa ručkom, drvena HB 137. Korpa, sa ručkom, kartonska HC 138. Korpa, sa ručkom, plastična HA 139. Koš BI 140. Kovčeg, vojnički FO 141. Kutija BX 142. Kutija (vlaknaste ploče) 4G 143. Kutija od prirodnog drveta 4C 144. Kutija za film FP 145. Kutija za šibice MX 146. Kutija za voće/povrće LU 147. Kutija, aluminijumska 4B 148. Kutija, čelična 4A 149. Kutija, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP), Eurobox DH 150. Kutija, drvena, od prirodnog drveta, obična (uobičajena) QP 151. Kutija, drvena, od prirodnog drveta, sa nepropusnim zidovima QQ 152. Kutija, od rekonstruisanog drveta 4F 153. Kutija, od šperploče 4D 154. Kutija, plastična 4H 155. Kutija, plastična, podesiva QR 156. Kutija, plastična, tvrda (od tvrde plastike) QS 157. Kutija, sa poklopcem na pregib AI 158. Kutija, za tečnost BW 159. Limenka TN 160. Limenka sa drškom i lijevkom CD 161. Limenka, cilindrična CX 162. Limenka, pravougaona CA 163. Lonac PT 164. Lopta AL 165. Međurezervoar za teret WA 166. Međurezervoar za teret, aluminijumski WD 167. Međurezervoar za teret, aluminijumski, pod pritiskom većim od 10 kpa WH 168. Međurezervoar za teret, aluminijumski, za tečnost WL 169. Međurezervoar za teret, čelični WC 170. Međurezervoar za teret, čvrsta plastika AA 171. Međurezervoar za teret, čvrsta plastika, sa strukturnom opremom, za tečnosti ZJ 172. Međurezervoar za teret, čvrsta plastika, sa strukturnom opremom, pod pritiskom ZG 173. Međurezervoar za teret, čvrsta plastika, sa strukturnom opremom, za čvrste predmete ZD 174. Međurezervoar za teret, čvrsta plastika, samostalni, pod pritiskom ZH 175. Međurezervoar za teret, čvrsta plastika, samostalni, tečnost ZK Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 39 176. Međurezervoar za teret, čvrsta plastika, samostalni, za čvrste stvari ZF 177. Međurezervoar za teret, fleksibilni ZU 178. Međurezervoar za teret, kombinirani ZS 179. Međurezervoar za teret, kombinirani, čvrsta plastika za čvrste stvari PLN 180. Međurezervoar za teret, kombinirani, čvrsta plastika, pod pritiskom ZN 181. Međurezervoar za teret, kombinirani, čvrsta plastika, za tečnosti ZQ 182. Međurezervoar za teret, kombinirani, fleksibilna plastika, pod pritiskom ZP 183. Međurezervoar za teret, kombinirani, fleksibilna plastika, za čvrste stvari ZM 184. Međurezervoar za teret, kombinirani, fleksibilna plastika, za tečnost ZR 185. Međurezervoar za teret, metalni WF 186. Međurezervoar za teret, metalni, osim čelika ZV 187. Međurezervoar za teret, metalni, pod pritiskom 10 kpa WJ 188. Međurezervoar za teret, metalni, pod pritiskom većim od 10 kpa WG 189. Međurezervoar za teret, metalni, za tečnost WM 190. Međurezervoar za teret, metalni, za tečnost WK 191. Međurezervoar za teret, papir, višeslojni ZA 192. Međurezervoar za teret, papir, višeslojni, vodootporni ZC 193. Međurezervoar za teret, plastična folija WS 194. Međurezervoar za teret, prirodno drvo ZW 195. Međurezervoar za teret, prirodno drvo sa unutrašnjom oblogom WU 196. Međurezervoar za teret, rekonstruisano drvo ZY 197. Međurezervoar za teret, rekonstruisano drvo, sa unutrašnjom oblogom WZ 198. Međurezervoar za teret, šperploča ZX 199. Međurezervoar za teret, šperploča, sa unutrašnjom oblogom WY 200. Međurezervoar za teret, tekstilni, bez presvlake i obloge WT 201. Međurezervoar za teret, tekstilni, obložen WW 202. Međurezervoar za teret, tekstilni, presvučen WV 203. Međurezervoar za teret, tekstilni, presvučen i obložen WX 204. Međurezervoar za teret, tkana plastika, bez presvlake i obloge WN 205. Međurezervoar za teret, tkana plastika, obložen WQ 206. Međurezervoar za teret, tkana plastika, presvučen WP 207. Međurezervoar za teret, tkana plastika, presvučen i obložen WR 208. Međurezervoar za teret, vlaknasta ploča ZT 209. Metalna ploča SM 210. Metalna zdjela bez poklopca P2 211. Mornarski sanduk SE 212. Mreža NT 213. Mreža, cjevasta, plastična NU 214. Mreža, cjevasta, tekstilna NV 215. Mrežica (za pakiranje voća) RT 216. Mrtvački sanduk CJ 217. Naglavak SY 218. Namotaj RL 219. Nedostupno/nepristupačno NA 220. Neupakirano NE 221. Neupakirano, jedna jedinica NF 222. Neupakirano, više jedinica NG 223. Nije u kavezu (van kaveza) UC 224. Nosač (konstrukcijski) TS 225. Obor (tor za životinje) PF 226. Okvir/ram FR 227. Omot EN 228. Omot, čelični SV 229. Paket PA 230. Paket PC 231. Pakiranje PK 232. Pakiranje, kartonsko, sa otvorima za držanje IK 233. Pakiranje, protočno IF 234. Pakiranje, umotano u papir IG 235. Pakiranje, vidljivo, providno IE 236. Pakiranje, vidljivo, providno, drveno IA 237. Pakiranje, vidljivo, providno, kartonsko IB 238. Pakiranje, vidljivo, providno, metalno ID 239. Pakiranje, vidljivo, providno, plastično IC 240. Paleta PX 241. Paleta CHEP 100 cm x 120 cm OC 242. Paleta ISO T11 OE 243. Paleta u zaštitnom plastičnom omotaču AG 244. Paleta, 100 cm x 110 cm AX 245. Paleta, AS 4068-1993 OD 246. Paleta, CHEP 40 cm x 60 cm OA 247. Paleta, CHEP 80 cm x 120 cm OB 248. Paleta, drvena 8A 249. Paleta, kutija, kombinacija - kutija bez poklopca i paleta PB 250. Paleta, modularna (montažna), prstenovi 80 cm x 100 cm PD 251. Paleta, modularna, prstenovi 80 cm x 120 cm PE 252. Paleta, modularna, prstenovi 80 cm x 60 cm AF 253. Paleta, troslojna TW 254. Patrona CQ 255. Platforma, neodređene težine ili dimenzija OF 256. Platno (u smislu: slikarsko) CZ 257. Ploča BD 258. Ploča PG 259. Ploča ST 260. Ploča omotana plastikom SP 261. Ploče u snopu/svežnju/smotku PY 262. Ploče, u snopu, svežnju, smotku SZ 263. Pokretni kontejner "liftvan" (čvrsta drvena kutija, može se kranom dići) LV 264. Pokrivač CV 265. Posuda CU 266. Posuda za mlijeko CC 267. Pribor (set) KI 268. Proizvod neupakiran, u obliku ploča ili komada T1 269. Prsten RG 270. Prtljag LE 271. Raspršivač AT 272. Remen B4 273. Rezervoar - drveni AD 274. Rezervoar - metalni MR 275. Rezervoar - obložen plastikom MW 276. Rezervoar - papirnati AC 277. Rezervoar - plastični PR 278. Rezervoar - stakleni GR 279. Rezervoar - vlaknasti AB 280. Rezervoar (bazen) BM 281. Rinfuza, čvrste, fine čestice (puderi/praškovi) VY 282. Rinfuza, čvrste, krupne čestice (grumeni, komadi) VO 283. Rinfuza, čvrste, zrnaste čestice (granulat) VR 284. Rinfuza, gas (pri 1 031 mbar I 15 C) VG 285. Rinfuza, metalni otpad VS 286. Rinfuza, tečni gas (pri velikoj temperaturi i pritisku) VQ 287. Rinfuza, tečnost VL 288. Rolna (tekstil) BT 289. Sanduk CS 290. Sanduk sa paletnim dnom ED 291. Sanduk sa paletnim dnom, od drveta EE 292. Sanduk sa paletnim dnom, od kartona EF 293. Sanduk sa paletnim dnom, od metala EH 294. Sanduk sa paletnim dnom, od plastike EG 295. Sanduk za boce/stalak za boce (gajba, sanduk) BC 296. Sanduk za čaj TC 297. Sanduk za mlijeko MC 298. Sanduk za pivo CB 299. Sanduk za rasuti teret, drveni DM 300. Sanduk za rasuti teret, kartonski DK 301. Sanduk za rasuti teret, plastični DL 302. Sanduk za voće FC 303. Sanduk, čelični SS 304. Sanduk, drveni 7B 305. Sanduk, drveni 8B 306. Sanduk, izotermički EI 307. Sanduk, metalni MA Broj 43 - Strana 40 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. 308. Sanduk, plitki SC 309. Sanduk, skeletni (kosturni) SK 310. Sanduk, uokvireni FD 311. Sanduk, višeslojni, drveni DB 312. Sanduk, višeslojni, kartonski DC 313. Sanduk, višeslojni, plastični DA 314. Sanduk, za auto 7A 315. Sanduk/sandučić CR 316. Sanduk/škrinja (u smislu kase, sefa) TR 317. Set SX 318. Šipka BR 319. Šipka RD 320. Šipke u snopu, svežnju, smotku RZ 321. Šipke, u svežnju/snopu BZ 322. Škrinja CH 323. Spirala CL 324. Spremnik za tečnost, tipa flexibag FB 325. Spremnik za tečnost, tipa flexitank FE 326. Stalak za vješalice za odeću RJ 327. Stalaža/stalak RK 328. Table u svežnju/snopu BY 329. Tacna PU 330. Tacna, čvrsta, sa poklopcem, složiva (CEN TS 14482:2002) IL 331. Tacna, dvoslojna, bez poklopca, drvena DX 332. Tacna, dvoslojna, bez poklopca, kartonska DY 333. Tacna, dvoslojna, bez poklopca, plastična DW 334. Tacna, jednoslojna, bez poklopca, drvena DT 335. Tacna, jednoslojna, bez poklopca, kartonska DV 336. Tacna, jednoslojna, bez poklopca, plastična DS 337. Tacna, jednoslojna, bez poklopca, polistirenska DU 338. Tacna, vodoravno naslagana pljosnatim predmetima GU 339. Tanki karton CM 340. Tegla JR 341. Torbica (namjena: za cigarete, telefon, fotoaparat) PO 342. Traka RO 343. Uzajamno određeno ZZ 344. Vakumirano (vakumsko pakiranje) VP 345. Velika količina/gomila LT 346. Velika staklena flaša za držanje koroziva, nezaštićena CO 347. Velika staklena flaša za držanje koroziva, zaštićena CP 348. Veliko bure (zapremine 238 l. ili 286 l.) HG 349. Veza (svežanj) BH 350. Vješalica/ofinger HN 351. Vozilo VN 352. Vreća BG 353. Vreća (džak) SA 354. Vreća polivinilna 44 355. Vreća, fleksibilna ambalaža FX 356. Vreća, jutena GY 357. Vreća, od tkane plastike 5H 358. Vreća, od tkane plastike, bez unutarnje postave/obloge XA 359. Vreća, od tkane plastike, nepropusna (bez mogućnosti curenja) XB 360. Vreća, od tkane plastike, vodonepropusna (nepromočiva) XC 361. Vreća, papirna 5M 362. Vreća, papirna, višeslojna XJ 363. Vreća, papirna, višeslojna, vodonepropusna XK 364. Vreća, plastična EC 365. Vreća, plastična folija XD 366. Vreća, posebno velika (džambo vreća) JB 367. Vreća, sa ručkama TT 368. Vreća, tekstilna 5L 369. Vreća, tekstilna, bez unutarnje postave/obloge XF 370. Vreća, tekstilna, nepropusna XG 371. Vreća, tekstilna, vodonepropusna (nepromočiva) XH 372. Vreća, velika ZB 373. Vreća, velika za rasuti teret 43 374. Vreća, višedijelna MB 375. Vreća, višeslojna MS 376. Vrećica (za čaj, silikon, lavandu, šampon, šećer) SH 377. Vreteno SD 378. Zaštićena plastična folija SW 12. Dodatne sistemske šifre (jedanaesta cifra) - polje 33 /druga potpodjela "Dodatne sistemske šifre" koje označavaju jedanaestu cifru u polju 33, a koje se upisuju u drugu potpodjelu polja 33 su sljedeće (n1): Dodatna siste. šifra Opis 0 Upisuje se uz desetocifrenu tarifnu oznaku Carinske tarife sa pridruženom punom stopom carine propisane Carinskom tarifom (konvencijalna carinska stopa - najpovlaštenija nacija - MFN). Dodatna sistemska šifra "0" (nula), kao jedanaesta cifra u polju 33, upisuje se u svim slučajevima, osim u slučajevima kada se koriste ostale niže navedene dodatne sistemske šifre (1, 2, 9, 3, 5). Propisi o akcizama i cestarini 1 Upisuje se ako su u pitanju robe koje se, prema Carinskoj tarifi, svrstavaju u istu tarifnu oznaku, a prema propisima o akcizama ne podliježu obračunu i plaćanju akcize i cestarine. 2 i 9 Ako su u pitanju robe koje se, prema Carinskoj tarifi, svrstavaju u istu tarifnu oznaku, a prema propisima o akcizama podliježu obračunu i plaćanju akcize i cestarine, kao jedanaesta cifra upisuje se sljedeća "dodatna sistemska šifra": - "9": ako je samo jedna stopa akcize, - "2" ili "9": ako se u okviru iste tarifne oznake svrstavaju robe koje podliježu obračunu i naplati prema različitim stopama akcize i/ili cestarine. Primjer: Tarifna oznaka Stopa akcize Cestarina Opis 271012 15 001 - - proizvodi nisu ni olovni ni bezolovni benzin 271012 15 002 0,35 KM/l 0,15 KM/l + 0,25 M/l bezolovni benzin u hemijskoj preradi 271012 15 009 0,40 KM/l 0,15 KM/l + 0,25 M/l olovni benzin u hemijskoj preradi 3 Upisuje se uz tarifne oznake Carinske tarife u koje se svrstava pivo, u slučajevima kada uvoznik pri uvozu, u skladu sa propisima o akcizama, dokazuje pravo na umanjenu stopu akcize na pivo (mali proizvođači), uz podnošenje Izjave za primjenu niže stope akcize (upisane u polje 44 pod šifrom "IPP"). U ostalim slučajevima, kao jedanaesta cifra, uz tarifne oznake Carinske tarife u koje se svrstava pivo, upisuje se "0" (nula). Privremena suspenzija i privremeno smanjenje carinskih stopa 5 Za sve robe sa tarifnim oznakama navedenim u Odluci o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba (koju donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u toku tekuće za narednu godinu), kao jedanaesta cifra, upisuje se "0" (nula) ako se obračunava puna stopa carine u skladu sa Carinskom tarifom. Ako se na iste primjenjuje umanjena stopa carine u skladu sa tom odlukom, kao jedanaesta cifra, upisuje se "5". 13. Šifre za povlastice (tarifno - preferencijalne) - polje 36 Šifre koje se koriste u polju 36 su sljedeće (an..6): Šifra Opis tarifno - preferencijalne povlastice CEFTA povlastica za robu porijeklom iz ugovornih strana CEFTA 2006 CEFTAP povlastica za robu po Sporazumu CEFTA 2006 - PEM Konvencija CEFTAK povlastica za robu po Sporazumu CEFTA 2006 - PEM Konvencija - puna kumulacija među CEFTA stranama EFTA1 povlastica za robu sa porijeklom iz Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajn EFTA2 povlastica za robu porijeklom iz Islanda EFTA3 povlastica za robu porijeklom iz Kraljevine Norveške EUP povlastica za robu porijeklom iz Evropske zajednice IRP povlastica za robu porijeklom iz Islamske Republike Iran TRP povlastica za robu iz Turske. Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 41 14. Šifre za carinske postupke - polje 37/prva potpodjela Opće napomene 1. U prvu potpodjelu upisuje se četverocifrena šifra koja se sastoji od dvocifrene šifre za zahtijevani postupak i dvocifrene šifre za prethodni postupak. Lista četcerocifrenih šifri carinskih postupaka (to jest moguće kombinacije šifri zahtijevanog i prethodnog carinskog postupka) navedena je u daljnjem tekstu. 2. "Prethodni postupak" je postupak u kojem je roba bila prije zahtijevanog postupka. Primjer: 4051 = puštanje u slobodan promet robe koja je prethodno bila stavljena u postupak unutarnje obrade (sistem odgođenog plaćanja). 3. U slučaju kada je prethodni postupak carinsko skladištenje ili privremeni uvoz ili kada roba dolazi iz slobodne zone, odgovarajuća šifra upisuje se samo ako roba nije bila stavljena u carinski postupak s ekonomskim dejstvom (unutarnja obrada, vanjska obrada ili prerada pod carinskom kontrolom). Primjer: Ponovni izvoz robe koja je bila uvezena u okviru postupka unutarnje obrade (sistem odgođenog plaćanja) i nakon toga stavljena u postupak carinskog skladištenja = 3151 (a ne 3171). (Prvi postupak = 5100; drugi postupak = 7151; ponovni izvoz = 3151). 4. Slično tome, kada se roba koja je prethodno bila privremeno izvezena ponovo uvozi, stavljanje u jedan od prethodno pomenutih postupaka s odgođenim plaćanjem smatra se jednostavnim (redovnim) uvozom u okviru tog postupka. Šifra za ponovni uvoz navodi se samo ako se ova roba pušta u slobodan promet. Primjer: Puštanje u slobodan promet robe koja je bila izvezena u okviru carinskog postupka vanjske obrade te koja je pri ponovnom uvozu bila stavljena u postupak carinskog skladištenja = 6121 (a ne 6171). (Prvi postupak: privremeni izvoz radi vanjske obrade = 2100; drugi postupak: skladištenje u carinskom skladištu = 7121; treći postupak: puštanje u slobodan promet = 6121). Šifre za carinske postupke koje se koriste u prvoj potpodjeli polja 37 su sljedeće (n4): Šifra postupka u polju 37/1 Carinski postupci Vrsta carinske prijave (polje 1/1) Oznaka vrste postupka u MRN broju Obračun i naplata uvoznih dažbina Obračun i naplata poreza na dodanu vrijednost 0200 postupak unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) bez prethodnog postupka IM H DA DA 0202 postupak unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) nakon postupka unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) IM H DA DA 0221 postupak unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) nakon postupka vanjske obrade IM H DA DA 0246 postupak unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem povrata dažbina) IM H DA DA 0247 postupak unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina) IM H DA DA 0251 postupak unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) nakon postupka unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) IM H DA DA 0253 postupak unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) nakon postupka privremenog uvoza IM H DA DA(1) NE(2) 0255 postupak unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) IM H DA DA 0256 postupak unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) IM H DA DA 0271 postupak unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) nakon postupka carinskog skladištenja IM H DA DA 0278 postupak unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) nakon smještaja u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom kladištu IM H DA DA 0293 postupak unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) nakon uništenja pod carinskim nadzorom IM H DA DA 1000 trajni izvoz robe bez prethodnog postupka EX A NE NE 1002 izvoz robe nakon postupka unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) EX A NE NE 1021 trajni izvoz privremeno izvezene robe na vanjsku obradu koja se ne vraća u carinsko područje Bosne i Hercegovine EX A NE NE 1023 trajni izvoz privremeno izvezene robe koja se ne vraća u carinsko područje Bosne i Hercegovine EX A NE NE 1040 trajni izvoz robe stavljene u slobodan promet bez oslobađanja od dažbina EX A NE NE 1042 trajni izvoz robe stavljene u slobodan promet uz oslobađanje od dažbina EX A NE NE 1046 izvoz robe nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem povrata dažbina) EX A NE NE 1047 izvoz robe nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina) EX A NE NE 1078 trajni izvoz robe iz slobodne zone kontrolnog tipa II ili slobodnog skladišta EX A NE NE 2100 privremeni izvoz robe po postupku vanjske obrade bez prethodnog postupka EX E NE NE 2102 privremeni izvoz robe po postupku vanjske obrade nakon postupka unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) EX E NE NE 2146 privremeni izvoz robe po postupku vanjske obrade nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem povrata dažbina) EX E NE NE 2147 privremeni izvoz robe po postupku vanjske obrade nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina) EX E NE NE 2151 privremeni izvoz robe po postupku vanjske obrade nakon postupka unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) EX E NE NE 2155 privremeni izvoz robe po postupku vanjske obrade nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) EX E NE NE 2156 privremeni izvoz robe po postupku vanjske obrade nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) EX E NE NE 2178 privremeni izvoz robe po postupku vanjske obrade iz slobodne zone kontrolnog tipa II ili slobodnog skladišta EX E NE NE 2300 privremeni izvoz robe namijenjene vraćanju u nepromijenjenom stanju bez prethodnog postupka EX A NE NE 2378 privremeni izvoz robe namijenjene vraćanju u nepromijenjenom stanju iz slobodne zone kontrolnog tipa II ili slobodnog skladišta EX A NE NE Broj 43 - Strana 42 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. 3151 ponovni izvoz robe nakon postupka unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) EX C NE NE 3153 ponovni izvoz robe nakon postupka privremenog uvoza EX C NE NE 3155 ponovni izvoz robe nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) EX C NE NE 3156 ponovni izvoz robe nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) EX C NE NE 3171 ponovni izvoz robe nakon postupka carinskog skladištenja EX C NE NE 3178 ponovni izvoz robe iz slobodne zone kontrolnog tipa II ili slobodnog skladišta EX C NE NE 3191 ponovni izvoz robe nakon postupka obrade pod carinskom kontrolom EX C NE NE 3193 ponovni izvoz robe nakon uništenja pod carinskim nadzorom EX C NE NE 4000 stavljanje u slobodan promet robe koja ne podliježe oslobađanju od uvoznih dažbina bez prethodnog postupka IM H DA DA(3) 4051 stavljanje u slobodan promet robe koja ne podliježe oslobađanju od uvoznih dažbina nakon postupka unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) IM H DA DA(3) 4053 stavljanje u slobodan promet robe koja ne podliježe oslobađanju od uvoznih dažbina nakon postupka privremenog uvoza IM H DA DA(3) NE(2) 4055 stavljanje u slobodan promet robe koja ne podliježe oslobađanju od uvoznih dažbina nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) IM H DA DA(3) 4056 stavljanje u slobodan promet robe koja ne podliježe oslobađanju od uvoznih dažbina nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) IM H DA DA(3) 4071 stavljanje u slobodan promet robe koja ne podliježe oslobađanju od uvoznih dažbina nakon postupka carinskog skladištenja IM H DA DA(3) 4078 stavljanje u slobodan promet robe koja ne podliježe oslobađanju od uvoznih dažbina iz slobodne zone kontrolnog tipa II ili slobodnog skladišta IM H DA DA(3) 4091 stavljanje u slobodan promet robe koja ne podliježe oslobađanju od uvoznih dažbina nakon postupka obrade pod carinskom kontrolom IM H DA DA(3) 4093 stavljanje u slobodan promet robe koja ne podliježe oslobađanju od uvoznih dažbina nakon uništenja pod carinskim nadzorom IM H DA DA(3) 4095 stavljanje u slobodan promet robe koja ne podliježe oslobađanju od uvoznih dažbina, nakon isporuke robe na brodove i letjelice IM H DA DA(3) 4200 stavljanje u slobodan promet robe koja podliježe oslobađanju od uvoznih dažbina bez prethodnog postupka IM H NE(1) NE(4) 4251 stavljanje u slobodan promet robe koja podliježe oslobađanju od uvoznih dažbina nakon postupka unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) IM H NE(1) NE(4) 4253 stavljanje u slobodan promet robe koja podliježe oslobađanju od uvoznih dažbina nakon postupka privremenog uvoza IM H NE(1) NE(2)/(4 4255 stavljanje u slobodan promet robe koja podliježe oslobađanju od uvoznih dažbina nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) IM H NE(1) NE(4) 4256 stavljanje u slobodan promet robe koja podliježe oslobađanju od uvoznih dažbina nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) IM H NE(1) NE(4) 4271 stavljanje u slobodan promet robe koja podliježe oslobađanju od uvoznih dažbina nakon postupka carinskog skladištenja IM H NE(1) NE(4) 4278 stavljanje u slobodan promet robe koja podliježe oslobađanju od dažbina iz slobodne zone kontrolnog tipa II ili slobodnog skladišta IM H NE(1) NE(4) 4291 stavljanje u slobodan promet robe koja podliježe oslobađanju od uvoznih dažbina nakon postupka obrade pod carinskom kontrolom IM H NE NE(4) 4293 stavljanje u slobodan promet robe koja podliježe oslobađanju od dažbina nakon uništenja pod carinskim nadzorom IM H NE(1) NE(4) 4600 postupak unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem povrata dažbina) bez prethodnog postupka IM H DA DA 4653 postupak unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem povrata dažbina) nakon postupka privremenog uvoza IM H DA DA(1) NE(2) 4671 postupak unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem povrata dažbina) nakon postupka carinskog skladištenja IM H DA DA 4678 postupak unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem povrata dažbina) nakon smještaja u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu IM H DA DA 4693 postupak unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem povrata dažbina) nakon uništenja pod carinskim nadzorom IM H DA DA 4700 postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina) bez prethodnog postupka IM H DA DA 4746 postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina) nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem povrata dažbina) IM H DA DA 4747 postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina) nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina) IM H DA DA 4753 postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina) nakon postupka privremenog uvoza IM H DA DA(1) NE(2) 4755 postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina) nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) IM H DA DA 4756 postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina) nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) IM H DA DA 4771 postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina) nakon postupka carinskog skladištenja IM H DA DA Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 43 4778 postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina) nakon smještaja u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu IM H DA DA 4793 postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina) nakon uništenja pod carinskim nadzorom IM H DA DA 5100 postupak unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) bez prethodnog postupka IM I NE NE 5102 postupak unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) IM I NE NE 5146 postupak unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem povrata dažbina) IM I NE NE 5147 postupak unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina) IM I NE NE 5151 postupak unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) IM I NE NE 5153 postupak unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) nakon postupka privremenog uvoza IM I NE NE 5157 postupak unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) prijenosom robe ili proizvoda pod aranžmanom unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) IM I NE NE 5171 postupak unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) nakon postupka carinskog skladištenja IM I NE NE 5178 postupak unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) nakon smještaja u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu IM I NE NE 5193 postupak unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) nakon uništenja pod carinskim nadzorom IM I NE NE 5300 postupak privremenog uvoza bez prethodnog postupka IM I DA(2) NE(3) DA(5) NE(6) 5302 postupak privremenog uvoza nakon postupka unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) IM I DA(2) NE(3) DA(5) NE(6) 5346 postupak privremenog uvoza nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem povrata dažbina) IM I DA(4) NE(3) DA(5) NE(6) 5347 postupak privremenog uvoza nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina) IM I DA(2) NE(3) DA(5) NE(6) 5351 postupak privremenog uvoza nakon postupka unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) IM I DA(2) NE(3) DA(5) NE(6) 5353 postupak privremenog uvoza nakon postupka privremenog uvoza IM I DA(2) NE(3) DA(5) NE(6) 5355 postupak privremenog uvoza nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) IM I DA(4) NE(3) DA(5) NE(6) 5356 postupak privremenog uvoza nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) IM I DA(2) NE(3) DA(5) NE(6) 5371 postupak privremenog uvoza nakon postupka carinskog skladištenja IM I DA(2) NE(3) DA(5) NE(6) 5378 privremeni uvoz robe iz slobodne zone kontrolnog tipa II IM I DA(2) NE(3) DA(5) NE(6) 5393 postupak privremenog uvoza nakon uništenja pod carinskim nadzorom IM I DA(2) NE(3) DA(5) NE(6) 5500 postupak unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) bez prethodnog postupka IM I NE NE 5502 postupak unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) IM I NE NE 5546 postupak unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem povrata dažbina) IM I NE NE 5547 postupak unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina) IM I NE NE 5551 postupak unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) IM I NE NE 5553 postupak unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon postupka privremenog uvoza IM I NE NE 5555 postupak unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) IM I NE NE 5556 postupak unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) IM I NE NE 5557 postupak unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) prijenosom robe ili proizvoda pod aranžmanom unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) IM I NE NE 5571 postupak unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon postupka carinskog skladištenja IM I NE NE 5578 postupak unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon smještaja u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu IM I NE NE 5593 postupak unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon uništenja pod carinskim nadzorom IM I NE NE 5600 postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) bez prethodnog postupka IM I NE NE 5602 postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) IM I NE NE 5646 postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem povrata dažbina) IM I NE NE 5647 postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem IM I NE NE Broj 43 - Strana 44 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina) 5651 postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) IM I NE NE 5653 postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon postupka privremenog uvoza IM I NE NE 5655 postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) IM I NE NE 5656 postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) IM I NE NE 5657 postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) prijenosom robe ili proizvoda pod aranžmanom unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) IM I NE NE 5671 postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon postupka carinskog skladištenja IM I NE NE 5678 postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon smještaja u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu IM I NE NE 5693 postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon uništenja pod carinskim nadzorom IM I NE NE 5751 prijenos robe ili proizvoda pod aranžmanom unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) IM I NE NE 5755 prijenos robe ili proizvoda pod aranžmanom unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) IM I NE NE 5756 prijenos robe ili proizvoda pod aranžmanom unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) IM I NE NE 6100 ponovni uvoz i puštanje u slobodan promet kompenzirajućih proizvoda izvezenih ili ponovno izvezenih nakon postupka unutarnje obrade (član 179. zakona) IM H DA(8) DA(9) 6110 ponovni uvoz trajno izvezene robe i stavljanje u slobodan promet bez oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina IM H DA DA(3) 6121 ponovni uvoz i stavljanje u slobodan promet bez oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina nakon postupka vanjske obrade IM H DA DA(3) 6123 ponovni uvoz privremeno izvezene robe što se vraća u nepromijenjenom stanju i stavljanje u slobodan promet bez oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina IM H DA DA(3) 6171 ponovni uvoz i stavljanje u slobodan promet robe bez oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina iz carinskog skladiša IM H DA DA(3) 6178 ponovni uvoz i stavljanje u slobodan promet robe bez oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina iz slobodne zone kontrolnog tipa II ili slobodnog skladišta IM H DA DA(3) 6195 ponovni uvoz i stavljanje u slobodan promet bez oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina robe kojima su bile snabdjevene zalihe na brodovima i avionima IM H DA DA(3) 6196 ponovni uvoz i stavljanje u slobodan promet robe bez oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina nakon prodaje u bescarinskim prodavnicama na aerodromima IM H DA DA(3) 6310 ponovni uvoz trajno izvezene robe i stavljanje u slobodan promet uz oslobađanje od uvoznih dažbina (član 177. zakona) IM H NE(1) NE(7) 6321 ponovni uvoz robe u nepromijenjenom stanju i stavljanje u slobodan promet uz oslobađanje od uvoznih dažbina nakon postupka vanjske obrade (član 177. zakona) IM H NE(1) NE(7) 6323 ponovni uvoz privremeno izvezene robe što se vraća u nepromijenjenom stanju i stavljanje u slobodan promet uz oslobađanje od uvoznih dažbina (član 177. zakona) IM H NE(1) NE(7) 6371 ponovni uvoz i stavljanje u slobodan promet robe uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina iz carinskog skladišta (član 177. zakona) IM H NE(1) NE(7) 6378 ponovni uvoz i stavljanje u slobodan promet robe uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina iz slobodne zone kontrolnog tipa II ili slobodnog skladišta (član 177. zakona) IM H NE(1) NE(7) 6395 ponovni uvoz i stavljanje u slobodan promet uz oslobađanje od uvoznih dažbina robe kojima su snabdjevene zalihe na brodovima i avionima (član 177. zakona) IM H NE(1) NE(7) 6396 ponovni uvoz i stavljanje u slobodan promet robe uz oslobađanje od uvoznih dažbina nakon maloprodaje u bescarinskim prodavnicama na aerodromima (član 177. zakona) IM H NE NE(7) 7100 postupak carinskog skladištenja bez prethodnog postupka IM J(10) K(11) NE NE 7121 postupak carinskog skladištenja nakon postupka vanjske obrade IM J(10) K(11) NE NE 7123 postupak carinskog skladištenja nakon postupka privremenog izvoza robe što se vraća u nepromijenjenom stanju IM J(10) K(11) NE NE 7131 postupak carinskog skladištenja nakon ponovnog izvoza IM J(10) K(11) NE NE 7146 postupak carinskog skladištenja nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem povrata dažbina) IM J(10) K(11) NE NE 7147 postupak carinskog skladištenja nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina) IM J(10) K(11) NE NE 7151 postupak carinskog skladištenja nakon postupka unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) IM J(10) K(11) NE NE 7153 postupak carinskog skladištenja nakon postupka privremenog uvoza IM J(10) K(11) NE NE 7155 postupak carinskog skladištenja nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) IM J(10) K(11) NE NE Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 45 7156 postupak carinskog skladištenja nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja ) IM J(10) K(11) NE NE 7171 postupak carinskog skladištenja nakon postupka carinskog skladištenja IM J(10) K(11) NE NE 7178 postupak carinskog skladištenja nakon smještaja u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište IM J(10) K(11) NE NE 7191 postupak carinskog skladištenja nakon postupka obrade pod carinskom kontrolom IM J(10) K(11) NE NE 7193 postupak carinskog skladištenja nakon uništenja pod carinskim nadzorom IM J(10) K(11) NE NE 7800 smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište bez prethodnog postupka IM J NE NE 7802 smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište nakon unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) IM J NE NE 7821 smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište nakon privremenog izvoza pod postupkom vanjske obrade IM J NE NE 7823 smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište nakon privremenog izvoza radi povrata u nepromijenjenom stanju IM J NE NE 7831 smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište nakon ponovnog izvoza IM J NE NE 7846 smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište nakon unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) u carinskom skladištu IM J NE NE 7847 smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište nakon unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu IM J NE NE 7851 smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište nakon unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) IM J NE NE 7853 smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište nakon postupka privremenog uvoza IM J NE NE 7855 smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište nakon unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) u carinskom skladištu IM J NE NE 7856 smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište nakon unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu IM J NE NE 7871 smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište nakon postupka carinskog skladištenja IM J NE NE 7878 smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište nakon smještaja u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište IM J NE NE 7891 smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište nakon nakon obrade pod carinskom kontrolom IM J NE NE 7893 smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište nakon uništenja pod carinskom kontrolom IM J NE NE 7895 smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište nakon isporuke robe na brodove i letjelice IM J NE NE 9100 postupak obrade pod carinskom kontrolom bez prethodnog postupka I I NE NE 9102 postupak obrade pod carinskom kontrolom nakon postupka unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) IM I NE NE 9146 postupak obrade pod carinskom kontrolom nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem povrata dažbina) IM I NE NE 9147 postupak obrade pod carinskom kontrolom nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina) IM I NE NE 9151 postupak obrade pod carinskom kontrolom nakon postupka unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) IM I NE NE 9153 postupak obrade pod carinskom kontrolom nakon postupka privremenog uvoza IM I NE NE 9155 postupak obrade pod carinskom kontrolom nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) IM I NE NE 9156 postupak obrade pod carinskom kontrolom nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) IM I NE NE 9171 postupak obrade pod carinskom kontrolom nakon postupka carinskog skladištenja IM I NE NE 9178 postupak obrade pod carinskom kontrolom nakon smještaja robe u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu IM I NE NE 9193 postupak obrade pod carinskom kontrolom nakon uništenja pod carinskom kontrolom IM I NE NE 9300 uništenje robe pod carinskom kontrolom bez prethodnog postupka IM H NE NE 9302 uništenje robe pod carinskom kontrolom nakon postupka unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) IM H NE NE 9346 uništenje robe pod carinskom kontrolom nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem povrata dažbina) IM H NE NE 9347 uništenje robe pod carinskom kontrolom nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina) IM H NE NE 9351 uništenje robe pod carinskom kontrolom nakon postupka unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) IM H NE NE 9353 uništenje robe pod carinskom kontrolom nakon postupka privremenog uvoza IM H NE NE 9355 uništenje robe pod carinskom kontrolom nakon postupka unutarnje robe u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) IM H NE NE 9356 uništenje robe pod carinskom kontrolom nakon postupka unutarnje robe u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) IM H NE NE 9371 uništenje robe pod carinskom kontrolom nakon postupka carinskog skladištenja IM H NE NE 9378 uništenje robe pod carinskom kontrolom smještene u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu IM H NE NE 9391 uništenje robe pod carinskom kontrolom nakon postupka obrade pod carinskom kontrolom IM H NE NE Broj 43 - Strana 46 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. 9500 snabdijevanje zaliha (isporuka robe) na vazduhoplove i plovila u međunarodnom saobraćaju bh. robom bez prethodnog postupka EX A NE NE 9600 maloprodaja bh. robe u bescarinskim prodavnicama na međunarodnim aerodromima u Bosni i Hercegovini bez prethodnog postupka EX A NE NE Legenda: (1) Odnosi se na postupak privremenog uvoza uz potpuno oslobađanje. (2) Odnosi se na postupak privremenog uvoza uz djelimično oslobađanje. (3) "NE": ukoliko se u drugoj potpodjeli polja 37 može primjeniti šifra 401 ili 402. (4) Samo ako se u drugoj potpodjeli polja 37 može primijeniti neka od šifri koja se odnosi na oslobađanje od poreza na dodanu vrijednost u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost. (5) Primjenjuje se kod postupka privremenog uvoza uz djelimično oslobađanje. (6) Primjenjuje se kod postupka privremenog uvoza uz potpuno oslobađanje. (7) "NE": samo u slučaju kada je vraćena roba oslobođena od plaćanja uvoznih dažbina shodno članu 177. ZCP i ako robu vraća isto lice koje ju je i izvezlo (izvoznik). Ako robu vraća drugo lice tada vraćena roba podliježe naplati poreza na dodanu vrijednost. (8) "NE": samo na bh. robu sadržanu u vraćenim kompenzirajućim proizvodima (postupak 6100). (9) "NE": samo na bh. robu sadržanu u vraćenim kompenzirajućim proizvodima i ako te proizvode vraća isto lice koje ih je i izvezlo (izvoznik). Ako kompenzirajuće proizvode vraća drugo lice tada i bh. roba sadržana u istima podliježe naplati poreza na dodanu vrijednost (postupak 6100). (10) "J": kod smještaja u carinsko skladište tipa A, B, C i F. (11) "K": kod smještaja u carinsko skladište tipa D. 15. Šifre za bliže navođenje zahtijevanog carinskog postupka - polje 37/druga potpodjela 15.1. Šifre za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina (CARINSKE POVLASTICE) koje se koriste u drugoj potpodjeli polja 37 Šifre koje se koriste u drugoj potpodjeli polja 37 carinske prijave za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina pri puštanju robe u slobodan promet u slučajevima propisanim članom 207. tačka a) Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 58/15) i u skladu sa odredbama Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina ("Službeni glasnik BiH", broj 24/18) (u daljnjem tekstu: Odluka o carinskim povlasticama), su sljedeće (an3): Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina PDV ("+": stoji gdje je oslobođeno) Akciza i cestarina ("+": stoji gdje je oslobođeno) Redni broj/Opis Član 207. tačka a) alineja ..) Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini ("SG BiH" 58/15) Član Odluke o carinskim povlasticama Šifra povlastice (latinica) 1. Oprema koja predstavlja ulog stranog lica, osim putničkih vozila, automata za zabavu i igru na sreću alineja 1) 4. - 5. 42C 2. Oprema za proizvodnju koja se ne proizvodi u Bosni i Hercegovini alineja 2) 6. - 7. 43C 3. Roba za vojne i policijske snage i kazneno-popravne ustanove koja se u potpunosti finansira od donatora alineja 3) 8. - 9. 44C +* 4. Roba za deminiranje alineja 4) 10. - 11. 45C 5. Roba za projekte obnove i rekonstrukcije Bosne i Hercegovine alineja 5) 12. - 13. 46C +* 6. Oprema za organe civilne zaštite i vatrogastva namijenjena zaštiti i spasavanju civilnog stanovništva alineja 6) 14. - 15. 47C 7. Lična imovina fizičkog lica koje prenosi svoje uobičajeno prebivalište u Bosnu i Hercegovinu alineja 7) 16. - 17. C01 + 8. Svadbena oprema i predmeti domaćinstva koji se uvoze povodom sklapanja braka alineja 8) 18. - 19. C02 + 9. Pokloni koji se uobičajeno daju povodom sklapanja braka alineja 8) 18. - 19. C03 + 10. Lična imovina stečena nasljeđivanjem alineja 9) 20. - 21. C04 + 11.. Školska oprema, obrazovni materijali i s tim povezani predmeti domaćinstva alineja 10) 22. - 23. C06(1) + 12. Pošiljke zanemarive vrijednosti alineja 11) 24. - 25. C07(1) + 13. Pošiljke koje jedno fizičko lice šalje drugom fizičkom licu alineja 12) 26. - 27. C08(1) + +* 14. Proizvodna sredstva i druga oprema koja se uvozi prilikom prijenosa djelatnosti iz druge države u Bosnu i Hercegovinu alineja 13) 28. - 29. C09 + 15. Proizvodna sredstva i druga oprema koja pripada licu koje se bavi slobodnim profesijama ili pravnom licu koje se bavi neprofitnom djelatnošću alineja 13) 28. - 29. C10 + 16. Proizvodi koje poljoprivrednici iz Bosne i Hercegovine dobiju na posjedima koji se nalaze u pograničnom području susjedne države alineja 14) 30. - 31. 49C(1) + 17. Sjeme, gnojivo i proizvodi za obrađivanje zemlje i usjevi koje unose poljoprivredni proizvođači iz drugih država alineja 15) 32. - 33. 50C(1) + 18. Obrazovni, naučni i kulturološki materijal iz Priloga 1. Odluke alineja 17) 36. - 38. C11 + 19. Obrazovni, naučni i kulturološki materijal iz Priloga 2. Odluke alineja 17) 36. - 38. C12 + 20. Obrazovni, naučni i kulturološki materijali; naučni instrumenti i uređaji uvezeni isključivo u nekomercijalne svrhe (uključujući rezervne dijelove, komponente, pribor i alate) alineja 17) 36. - 38. C13 + 21. Oprema koju u nekomercijalne svrhe uvozi naučno - istraživačka ustanova ili organizacija sa sjedištem van alineja 17) 36. - 38. C14 + Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 47 Bosne i Hercegovine ili se uvozi u njeno ime 22. Laboratorijske životinje i biološke ili hemijske materije namijenjene za istraživanje alineja 18) 39. - 40. C15 + 23. Terapeutske supstance ljudskog porijekla i reagensi za određivanje krvne grupe i reagensi za određivanje vrste tkiva alineja 19) 41. - 42. C16 + 24. Instrumenti i uređaji namijenjeni za medicinsko istraživanje, medicinsko dijagnostikovanje ili liječenje alineja 20) 43. - 44. C17 + 25. Referentne supstance za kontrolu kvaliteta medicinskih proizvoda alineja 21) 45. - 46. C18 + 26. Farmaceutski proizvodi koji se koriste na međunarodnim sportskim događajima alineja 22) 47. - 48. C19(1) + 27. Roba namijenjena humanitarnim organizacijama alineja 23) 49. - 51. C20 + 28. Predmeti iz Priloga 4. Odluke, namijenjeni slijepim licima alineja 24) 52. - 54. C21 + 29. Predmeti iz Priloga 5. Odluke, namijenjeni slijepim licima, koje uvoze slijepa lica za ličnu upotrebu (uključujući rezervne dijelove, komponente, pribor i alate) alineja 24) 52. - 54. C22 + 30. Predmeti iz Priloga 5. Odluke, namijenjeni slijepim licima, a koje uvoze određene ustanove ili organizacije (uključujući rezervne dijelove, komponente, pribor i alate) alineja 24) 52. - 54. C23 + 31. Predmeti namijenjeni drugim hendikepiranim licima (osim slijepih lica), koje uvoze hendikepirana lica za ličnu upotrebu (uključujući rezervne dijelove, komponente, pribor i alate) alineja 25) 55. - 56. C24 + 32. Predmeti namijenjeni za potrebe drugih hendikepiranih lica (osim slijepih lica), koje uvoze određene ustanove ili organizacije (uključujući rezervne dijelove, komponente, pribor i alate) alineja 25) 55. - 56. C25 + 33. Roba koja se uvozi za pomoć žrtvama nesreće alineja 26) 57. - 59. C26 + 34. Putnički automobil koji, za ličnu upotrebu, uvozi invalidno lice alineja 27) 60. - 61. 48C + 35. Odlikovanja i priznanja alineja 28) 62. - 63. C27(1) + 36. Pokloni primljeni u okviru međunarodnih odnosa alineja 29) 64. - 65. C28(1) + 37. Roba namijenjena monarsima ili šefovima države alineja 30) 66. - 67. C29 + 38. Uzorci robe zanemarljive vrijednosti koji se uvoze radi promoviranja trgovine alineja 31) 68. - 72. C30 + 39. Štampani i reklamni materijal koji se uvozi radi promoviranja trgovine alineja 31) 68. - 72. C31 + 40. Proizvodi koji se koriste ili konzumiraju na trgovačkom sajmu ili sličnom događaju alineja 31) 68. - 72. C32 + 41. Roba koja se uvozi u svrhu ispitivanja, analize ili testiranja alineja 32) 73. - 74. C33 + 42. Pošiljke poslane organu nadležnom za zaštitu prava intelektualne svojine alineja 33) 75. - 76. C34 + 43. Turistička informativna literatura alineja 34) 77. - 78. C35(1) + 44. Razni dokumenti i predmeti alineja 35) 79. - 80. C36 + 45. Pomoćni materijali za utovar i zaštitu robe tokom prijevoza alineja 36) 81. - 82. C37(1) + 46. Slama, krma i hrana za životinje tokom prijevoza alineja 37) 83. - 84. C38(1) + 47. Gorivo i mazivo sadržano u drumskim motornim vozilima i posebnim spremnicima alineja 38) 85. - 86. C39(1) + 48. Materijali za groblja i spomenike žrtvama rata alineja 39) 87. - 88. C40 + 49. kovčezi, pogrebne urne i ukrasni pogrebni predmeti alineja 40) 89. - 90. C41(1) + 50. Roba za ličnu upotrebu lica sa konzularnim i diplomatskim statusom, pripadnika međunarodnih organizacija i misija i članova njihove uže porodice koja se uvozi po Bečkim konvencijama o diplomatskim i konzularnim odnosima ili drugim konzularnim konvencijama ili Njujorškoj konvenciji o specijalnim misijama (uz oslobađanje i od akcize i cestarine, po reciprocitetu) alineja 41) 91. - 92. 51C + +* 51. Roba za ličnu upotrebu lica sa konzularnim i diplomatskim statusom, pripadnika međunarodnih organizacija i misija i članova njihove uže porodice koja se uvozi po Bečkim konvencijama o diplomatskim i konzularnim odnosima ili drugim konzularnim konvencijama ili Njujorškoj konvenciji o specijalnim misijama (bez oslobađanja od akcize i cestarine, po reciprocitetu) alineja 41) 91. - 92. 52C + 52. Roba za ličnu upotrebu lica sa konzularnim i diplomatskim statusom, pripadnika međunarodnih organizacija i misija i članova njihove uže porodice koja se uvozi po Bečkim konvencijama o diplomatskim i konzularnim odnosima ili drugim konzularnim konvencijama ili Njujorškoj konvenciji o specijalnim misijama (uz oslobađanje i od akcize i cestarine, a bez oslobađanja od poreza na dodanu vrijednost, po reciprocitetu) alineja 41) 91. - 92. 53C +* Broj 43 - Strana 48 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. 53. Roba za službene potrebe ambasada stranih država, međunarodnih organizacija i misija koja se uvozi po Bečkim konvencijama o diplomatskim i konzularnim odnosima ili drugim konzularnim konvencijama ili Njujorškoj konvenciji o specijalnim misijama (uz oslobađanje i od akcize i cestarine, po reciprocitetu) alineja 41) 91. - 92. 54C + +* 54. Roba za službene potrebe ambasada stranih država, međunarodnih organizacija i misija koja se uvozi po Bečkim konvencijama o diplomatskim i konzularnim odnosima ili drugim konzularnim konvencijama ili Njujorškoj konvenciji o specijalnim misijama (bez oslobađanja od akcize i cestarine, po reciprocitetu) alineja 41) 91. - 92. 55C + 55. Roba za službene potrebe ambasada stranih država, međunarodnih organizacija i misija koja se uvozi po Bečkim konvencijama o diplomatskim i konzularnim odnosima ili drugim konzularnim konvencijama ili Njujorškoj konvenciji o specijalnim misijama (uz oslobađanje i od akcize i cestarine, a bez oslobađanja od poreza na dodanu vrijednost, po reciprocitetu) alineja 41) 91. - 92. 56C +* 56. Roba za ličnu upotrebu pripadnika NATO/EUFOR koja se uvozi po međunarodnim sporazumima alineja 41) 91. - 92. 57C + + 57. Roba za službene potrebe NATO/EUFOR koja se uvozi po međunarodnim sporazumima alineja 41) 91. - 92. 58C + + 58. Roba koja se uvozi po ostalim međunarodnim sporazumima, osim IPA (uz oslobađanje i od akcize i cestarine) alineja 41) 91. - 92. 59C + +* 59. Roba koja se uvozi po ostalim međunarodnim sporazumima, osim IPA (bez oslobađanja od akcize i cestarine) alineja 41) 91. - 92 60C + Legenda: (1) Šifre: C06, C07, C08, 49C, 50C, C19, C27, C28, C35, C37, C38, C39 i C41 odnose se na carinske povlastice za koje, prema odredbama Odluke o carinskim povlasticama, korisnik povlastice robu prijavljuje usmeno nadležnom carinskom uredu (sa ili bez podnošenja popisa roba ili izjave, ovisno od carinske povlastice koja je u pitanju). Međutim, korisnik tih carinskih povlastica, ako želi, može, umjesto usmeno, robu za te povlastice prijaviti podnošenjem carinske prijave (JCI). U tom slučaju, u drugoj potpodjeli polja 37 podnijete carinske prijave (JCI) upisuje se šifra C06, C07, C08, 49C, 50C, C19, C27, C28, C35, C37, C38, C39 ili C41, ovisno koja carinska povlastica je u pitanju. 15.1.1. Informacije u vezi poreza na dodanu vrijednost kod stavljanja u slobodan promet po osnovu carinskih povlastica navedenih u Šifarniku 15.1. Shodno članu 26. tačka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 9/05, 35/05, 100/08 i 33/17) (u daljnjem tekstu: ZPDV), šifre za drugu potpodjelu polja 37 carinske prijave za puštanje robe u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina, navedene u Šifarniku 15.1. ovog priloga, obuhvataju i oslobađanje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost, osim: - šifre: 42C, 43C, 44C, 45C, 46C i 47C, - šifre: 53C i 56C, samo u slučaju kada je u Potvrdi o diplomatskom statusu (kao potvrde iz člana 92. stav (1) tačka a) Odluke o carinskim povlasticama), koju izdaje Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, navedeno da nema oslobađanja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost (po reciprocitetu) i to samo za robu za koju je to navedeno u toj potvrdi. 15.1.2. Informacije u vezi akcize kod stavljanja u slobodan promet po osnovu carinskih povlastica navedenih u Šifarniku 15.1. *Shodno članu 30. stav (1) tačka c) i članu 38. Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 49/09, 49/14, 60/14 i 91/17), sljedeće šifre za drugu potpodjelu polja 37 carinske prijave za puštanje robe u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina obuhvataju i oslobađanje od plaćanja akcize i cestarine uz uvjete kako slijedi: - šifra 44C i 46C: samo na naftne derivate: dizel gorivo, motorni benzin, bezolovni motorni benzin i tečni naftni plin za pogon motornih vozila, koji su oslobođeni od plaćanja uvoznih dažbina, - šifra C08(1): samo za akcizne proizvode koji su u skladu sa članom 26. stav (5) tač. a) i b) Odluke o carinskim povlasticama oslobođeni od plaćanja uvoznih dažbina, - šifra 51C, 53C, 54C i 56C: samo u slučaju kada je u Potvrdi o diplomatskom statusu (kao potvrdi iz člana 92. stav (1) tačka a) Odluke o carinskim povlasticama), koju izdaje Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, navedeno i oslobađanje od akcize (po reciprocitetu) i to samo za one akcizne proizvode za koje je u toj potvrdi navedeno oslobađanje od akcize. U protivnom, koristi se šifra 52C ili 55C, ovisno od situacije napomena: šifra 51C i 54C koriste se i u slučaju kada među robom koja je oslobođena od plaćanja uvoznih dažbina nema akciznih proizvoda, - šifra 59C: samo u slučaju kada iz potvrde nadležnog organa iz člana 92. stav (1) tačka a) ili stav (2) Odluke o carinskim povlasticama proizilazi da se oslobađanje, predviđeno međunarodnim sporazumom koji je u pitanju, odnosi i na oslobađanje od plaćanja akcize (na primjer, u potvrdi stoji: "roba je oslobođena od plaćanja carine i drugih dažbina", ili stoji neki drugi navod koji nedvosmisleno ukazuje da se oslobađanje odnosi i na akcizu odnosno na sve indirektne poreze). U protivnom, koristi se šifra 60C napomena: šifra 59C koristi se i u slučaju kada među robom koja je oslobođena od plaćanja uvoznih dažbina nema akciznih proizvoda. 15.2. Šifre za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina po osnovu čl. 177. i 180. ZCP Šifre koje se koriste u drugoj potpodjeli polja 37 u slučaju primjene čl. 177. i 180. ZCP su sljedeće (an3): Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 49 Šifra Osnov Opis 163 čl. 177. ZCP oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina, poreza na dodanu vrijednost, akcize i cestarine na vraćenu robu u nepromijenjenom stanju kada robu vraća isto lice koje ju je i izvezlo (izvoznik) 164 čl. 177. ZCP oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina, akcize i cestarine na vraćenu robu u nepromijenjenom stanju kada robu vraća drugo lice a ne lice koje ju je i izvezlo (podliježe naplati poreza na dodanu vrijednost) 126 čl. 180. ZCP oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina i poreza na dodanu vrijednost za proizvode morskog ribarstva i drugi proizvodi izvađeni iz mora. 15.3. Šifre za oslobađanje od plaćanja po osnovu IPA i DPSZ projekata Šifre koje su koriste u drugoj potpodjeli polja 37 kod stavljanja robe u slobodan promet: - po osnovu projekata IPA u skladu sa Okvirnim sporazumom između Bosne i Hercegovine i Komisije Evropskih zajednica o pravilima suradnje koja se odnosi na finansijsku pomoć Bosni i Hercegovini u okviru pružanja pomoći putem instrumenta predpristupne pomoći (IPA) ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori": broj 74/11) - za IPA, a broj 6/15- za IPA II) (u daljnjem tekstu: Okvirni sporazum) i - po osnovu Regionalnog programa za stambeno zbrinjavanje (u daljnjem tekstu: RPSZ) ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori", broj 04/14), koji se finansira u okviru implementacije pod - projekata obuhvaćenih Državnim projektom za stambeno zbrinjavanje (u daljnjem tekstu: DPSZ), su sljedeće (an3): Šifra Osnov Opis 210 član 26. stav (2) tačka a) Okvirnog sporazuma oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina i poreza na dodanu vrijednost u okviru IPA, prema članu 26. stav (2) tačka a) Okvirnog sporazuma, po potvrdi IPA DEU (potvrda ovjerena od strane Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini) 211 član 26. stav (2) tačka d) Okvirnog sporazuma oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina i poreza na dodanu vrijednost u okviru IPA, prema članu 26. stav (2) tačka d) Okvirnog sporazuma 212 član 26. stav (2) tačka a) Okvirnog sporazuma oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina i poreza na dodanu vrijednost u okviru IPA, prema članu 26. stav (2) tačka a) Okvirnog sporazuma, po potvrdi IPA MFT (potvrda ovjerena od strane Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine) 213 članu 4. tačka 4.7.2. RPSZ i članu 26. stav (2) tačka a) Okvirnog sporazuma oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina i poreza na dodanu vrijednost u okviru DPSZ, prema članu 4. tačka 4.7.2. DPSZ i članu 26. stav (2) tačka a) Okvirnog sporazuma, po potvrdi DPSZ MFT 214 član 28. stav 2) tačka (a) Okvirnog sporazuma IPA II oslobađanje od plaćanja indirektnih poreza u okviru IPA II prema članu 28. stav 2) tačka (a) Okvirnog sporazuma IPA II, po potvrdi IPA II DEU (potvrda ovjerena od strane Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini) 215 član 28. stav 2) tačka (a) Okvirnog sporazuma IPA II oslobađanje od plaćanja indirektnih poreza u okviru IPA II prema članu 28. stav 2) tačka (a) Okvirnog sporazuma IPA II, po potvrdi IPA II MFT (potvrda ovjerena od strane Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine) 216 članu 28. stav 2) tačka (g) Okvirnog sporazuma IPA II oslobađanje od plaćanja indirektnih poreza u okviru IPA II prema članu 28. stav 2) tačka (g) Okvirnog sporazuma IPA II, po potvrdi ovjerenoj od strane Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. 15.4. Ostale šifre za drugu potpodjelu polja 37 Ostale šifre koje se koriste u drugoj potpodjeli polja 37 su sljedeće (an3): Šifra Osnov Opis 401 član 26. stav 1. ZPDV oslobađanje od poreza na dodanu vrijednost u skladu sa ZPDV, odobreno na osnovu potvrde pribavljene od UIO 402 član 26. stav 8. ZPDV oslobađanje od poreza na dodanu vrijednost zlata i dragocjenih metala, novčanica i kovanica koje uvozi Centralna Banka Bosne i Hercegovine 403 član 28. stav 1. tačka 3. ZPDV oslobađanje od poreza na dodanu vrijednost za vazduhoplove 404 član 30. a u vezi sa članom 11. ZPDV bez obračuna i naplate poreza na dodanu vrijednost (primjena člana 209. Zakona - pravilo no drawback) 405 član 30. stav 1. tačka f) i član 38. stav 1. Zakona o akcizama oslobađanje od plaćanja akcize na gorivo za avione i brodove u međunarodnom saobraćaju, prema članu 30. stav 1. tačka f) Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini i oslobađanje od cestarine u skladu sa članom 38. stav 1. Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini 406 član 30. stav (1) tačka g) Zakona o akcizama oslobađanje od plaćanja akcize na uvoz alkohola koji se koristi kao repromaterijal za proizvodnju alkoholnih pića, prema članu 30. stav (1) tačka g) Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini 407 član 36. Zakona o akcizama oslobađanje od plaćanja cestarine na uvoz dizelgoriva koje se koristi za potrebe rudnika u količini koju odobri Upravni odbor UIO, prema članu 36. Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini 408 član 36. Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini oslobađanje od plaćanja cestarine na uvoz dizelgoriva koje se koristi za potrebe termoelektrana u količini koju odobri Upravni odbor UIO, prema članu 36. Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini 409 član 36. Zakona o akcizama oslobađanje od plaćanja cestarine na uvoz dizelgoriva koje se koristi za potrebe željeznica u količini koju odobri Upravni odbor UIO, prema članu 36. Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini 411 član 32. stav (8) Uputstva o privremenom uvozu dodatna šifra koja se koristi u slučaju kada se roba iz privremenog uvoza uz djelimično oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina stavlja u slobodan promet, a koja omogućava otvaranje polja za ručni unos ispravno obračunatog iznosa dažbina u polju 47 carinske prijave za puštanje u slobodan promet nakon postupka privremenog uvoza (postupak 4053) u carinskom informacionom sistemu 412 ne nastaje obaveza obračunavanja akcize kod uvoza akciznih proizvoda isključivo za laboratorijsko ispitivanje (carina i porez na dodanu vrijednost se obračunava i naplaćuje). 1CT(1) Carinska tarifa - Odjeljak II - Posebne odredbe - pod A. Civilni avioni i roba za upotrebu u civilnim avionima - tačka 1. prva alineja i drugi podstav tačke 4.(1) slobađanje od plaćanja carine na uvoz civilnih aviona z tarifnih podbrojeva 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 0 i 8802 40, u skladu sa posebnim odredbama Carinske tarife Bosne i Hercegovine Napomena: amo civilni avioni koji su upisani u registar vazduhoplova Bosne i Hercegovine ili druge države u kladu sa ICAO Čikaškom konvencijom. 2CT Opće pravilo 2(a) za primjenu BH nomenklature sukcesivni uvoz u nesastavljenom ili u rastavljenom stanju, uz primjenu Općeg pravila 2(a) za primjenu BH nomenklature iz Odjeljka I tačka A. Carinske tarife 3CT Opće pravilo 2(a)za primjenu BH nomenklature sukcesivni izvoz u nesastavljenom ili u rastavljenom stanju, uz primjenu Općeg pravila 2(a) za primjenu BH nomenklature iz Odjeljka I tačka A. Carinske tarife 99V(2) Glava 99 Carinske tarife sporuka robe na vazduhoplov - Glava 99 Carinske arife 99P(2) Glava 99 Carinske tarife sporuka robe na plovilo - Glava 99 Carinske tarife 025 ravilo za akcizne markice 000(3) uvoz / izvoz - uobičajeno pravilo. Broj 43 - Strana 50 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. Legenda: (1) Šifra "1CT": upisuje se u polje 37/2 carinske prijave za puštanje u slobodan promet (postupak 42) civilnih aviona koji se svrstavaju u tarifne podbrojeve 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30 i 8802 40 važeće Carinske tarife, samo u slučaju kada se za navedeni civilni avion traži oslobađanje od plaćanja carine i uz carinsku prijavu podnosi (i upisuje u polje 44 pod šifrom "URA") uvjerenje o upisu predmetnog civilnog aviona u registar vazduhoplova Bosne i Hercegovine (koji vodi Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine) ili u registar druge države u skladu sa Konvencijom o međunarodnom civilnom zračnom prometu od 07. decembra 1944. godine (ICAO Čikaška konvencija). Napomena: navedeno oslobađanje od plaćanja carine (ne i poreza na dodanu vrijednost) propisano je Carinskom tarifom Bosne i Hercegovine - Odjeljak II - Posebne odredbe - pod A. Civilni avioni i roba za upotrebu u civilnim avionima - tačka 1. prva alineja i drugi podstav tačke 4. (2) Šifra "99V" i "99P": vezane su za tarifnu oznaku 9930 24 00 00, 9930 27 00 00 i 9930 99 00 00 iz Glave 99 Carinske tarife i za šifru "S99I" iz polja 44. Kod popunjavanja polja 37/2 carinske prijave za izvoz ili ponovni izvoz, u slučaju isporuke robe na vazduhoplove i plovila, koristi se šifra "99V" ili "99P" ovisno da li je u pitanju isporuka robe na vazduhoplov ili na plovilo. (3) Šifra "000": upisuje se u polje 37/2 u slučaju kada nisu ispunjeni uvjeti za korištenje neke od šifri propisanih za polje 37/2 ovim prilogom, u kom slučaju carinski informacioni sistem automatski, na osnovu pravila uspostavljenih u tom sistemu u skladu sa primjenjivim propisima, vrši obračun dažbina, uključujući i način njihovog plaćanja. Napomena: Roba oslobođena od uvoznih dažbina i/ili poreza na dodanu vrijednost ne znači u svakom slučaju da je oslobođena i od plaćanja akcize i cestarine ili da je oslobođena pod istim uvjetima. Ispunjenost uvjeta za oslobađanje od akcize i cestarine cijeni se u skladu sa propisima primjenjivim na te indirektne poreze (vidjeti napomene u tekstu Šifarnika broj 15. (Šifre za bliže navođenje zahtijevanog carinskog postupka - polje 37 druga potpodjela) ovog priloga). 16. Šifre za tarifne kvote - polje 39 Šifre za tarifne kvote koje se upisuju u polje 39 carinske prijave su sljedeće (n1): Šifra Opis 1 kvota za koju Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine ne izdaje odobrenje 2 kvota po odobrenju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine - roba porijeklom iz Evropske unije 3 kvota po odobrenju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine - roba koja nije porijeklom iz Evropske unije 4 kvota utvrđena Protokolom uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Evropskoj uniji. 17. Šifre za dokumenta o prethodnom postupku - polje 40 Šifre za dokumenta o prethodnom postupku koje se koriste u polju 40 su sljedeće (an4): Redni broj Vrsta dokumenta Šifra 1. faktura proforma 325 2. faktura komercijalna FK 3. karnet ATA ATA 4. karnet TIR TIR 5. otpremnica (popis paketa) 271 6. otpremnica (poštanski paketi) 750 7. popis kontejnera 235 8. robni manifest 785 9. sve vrste tovarnih listova za drumski prijevoz CMR 10. specifikacija popisa pošiljke uz fakturu (bordero) 787 11. tovarni list CIM (željeznica) CIM 12. tovarni list SMGS (prateći tovarni list u željezničkom saobraćaju) SMGS 13. transportni dokument za multimodalni/kombinirani prijevoz (opći) 760 14. vazduhoplovni tovarni list 740 15. vazduhoplovni tovarni list - glavni 741 16. zbirna prijava za privremeni smještaj 333 17. ostalo ZZZ Ako je prethodni carinski postupak proveden na osnovu carinske prijave podnijete usmenim prijavljivanjem koju nije pratio "popis robe" ili je proveden na temelju carinske prijave podnijete nekom drugom radnjom (član 140. Odluke ZCP), u tom slučaju u polju 40 upisuje se, ovisno od situacije, jedna od sljedećih šifri: 18. carinska prijava podnijeta usmenim prijavljivanjem, koju ne prati popis robe 340 19. carinska prijava podnijeta nekom drugom radnjom (član 140. Odluke ZCP). 350 Ako je prethodni dokument sastavljen na obrascu JCI (carinska prijava u pisanom obliku ili DTI carinska prijava), šifra za dokument koja se koristi u polju 40 sastoji se od šifre koja se primjenjuje za prvu potpodjelu polja 1 (IM ili EX) ili za treću potpodjelu polja 1 (TR - za postupak provoza). Napomena: Kod prethodnog izvoza kompenzirajućih proizvoda koji su dobiveni u unutarnjoj obradi od ekvivalentne robe (šifra postupka u polju 37 izvozne carinske prijave je 3151; vidjeti član 112. stav 1. tačka (b) ZCP), u polje 40 upisuju se riječi "ekvivalentna roba", jer nema prethodnog dokumenta. U polje 44 (ili zbog nedostatka mjesta, u polje 31) upisuju se riječi "UO-prethodni izvoz". 18. Šifre za metod vrednovanja - polje 43 Za odredbe koje se koriste za utvrđivanje carinske vrijednosti (metod vrednovanja) uvezene robe koriste se sljedeće šifre koje se upisuje u polje 43 carinske prijave (n1): Šifra Član ZCP Metod vrednovanja 1 član 26. stav 1. transakcijska vrijednost uvezene robe 2 član 27. stav 2. tačka (a) transakcijska vrijednost istovjetne robe 3 član 27. stav 2. tačka (b) transakcijska vrijednost slične robe 4 član 27. stav 2. tačka (c) deduktivni metod utvrđivanja vrijednosti 5 član 27. stav 2. tačka (d) metod obračunate vrijednosti 6 član 28. utvrđivanje vrijednosti na osnovu raspoloživih podataka ("rezervni" metod) 19. Šifre za dodatne informacije/priložene dokumente/uvjerenja i odobrenja - polje 44 19.1. Šifre za dodatne informacije/priložene dokumente/ uvjerenja i odobrenja, osim za dokumenta za carinske povlastice - polje 44 Šifre za vrste informacija, priložene dokumente, uvjerenja i odobrenja i drugo koje se koriste u polju 44, osim za dokumenta potrebna za carinske povlastice propisane Odlukom o carinskim povlasticama (navedene u Šifarniku 15.1. ovog priloga), su sljedeće (an4): Redni broj Vrsta dokumenta Šifra 1. Agencija za lijekove - kontrola AGL 2. blanko sopstvena trasirana mjenica BSTM 3. carinska prijava kao zahtjev i odobrenje za krajnju upotrebu (povoljno tarifno postupanje) PTP2 4. carinska prijava kao zahtjev i odobrenje za postupak obrade pod carinskom kontrolom E08 5. carinska prijava kao zahtjev i odobrenje za postupak privremenog uvoza uz djelimično oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina E12 6. carinska prijava kao zahtjev i odobrenje za postupak privremenog uvoza uz potpuno oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina E14 7. carinska prijava kao zahtjev i odobrenje za vanjsku obradu/popravka E10 8. carinska prijava kao zahtjev i odobrenje za unutarnju obradu E04 9. carinska prijava za obračun dažbina po osnovu člana 209. Zakona (no drawback) OND 10. dispozicija DIS 11. dodatni obrazac uz nepotpunu carinsku prijavu ZNP 12. dokaz o preferencijalnom porijeklu robe po CEFTA 2006 FTA 13. dokaz o preferencijalnom porijeklu robe po CEFTA/PEM FTAP 14. dokaz o preferencijalnom porijeklu robe po CEFTA/PEM - puna kumulacija među CEFTA stranama FTAK 15. dokaz o prefrencijalnom porijeklu iz Evropske unije EUP 16. dokaz o preferencijalnom porijeklu robe iz Islamske Republike Iran IRP Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 51 17. dokaz o prefrencijalnom porijeklu iz Turske TRP 18. dokaz o preferencijalnom porijeklu robe iz Švicarske Konfederacije, Kneževine Lihtenštajna, Islanda i Kraljevine Norveške EFTA 19. dokument nadležnog organa kojim se odobrava prekogranično kretanje otpada (izvoz/provoz/uvoz) OTP 20. dokument o osiguranju OSI 21. dokument tijela/organa nadležnog za homologaciju vozila (na primjer, ovisno od situacije, potvrda o usklađenosti pojedinačnog vozila; izjava o usklađenosti (za tip vozila); potvrda o identifikaciji vozila i ocjeni tehničkog stanja; rješenje kojim se uskraćuje izdavanje odgovarajuće potvrde o homologaciji; ili drugi propisani dokument u vezi homologacije vozila) HOMV 22. dokument tijela/organa nadležnog za homologaciju dijelova, uređaja i opreme vozila HOMD 23. dozvola nadležnog ministarstva - spisak roba, repr. zaštite DMI 24. dozvola za uvoz SOOO (supstance koje oštećuju ozonski omotač; Montrealski sporazum) DOO1 25. dozvola za izvoz SOOO DOO2 26. dozvola za privremeni izvoz SOOO DOO3 27. CITES-dokument (uvjerenje, dozvola ili drugo) za prekogranični promet divljih vrsta faune i flore, kao i njihovih dijelova i derivata DFF (Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka - CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) 28. evidencijski list/kontingent mesa EVL 29. faktura komercijalna (račun) FAK 30. faktura proforma 325 31. fitopatološko uvjerenje FIT 32. garancija GAR 33. izjava dobavljača o nepreferencijalnom porijeklu robe (u okviru CEFTA/PEM - puna kumulacija među CEFTA stranama) IDC 34. izjava o porijeklu/izjava na fakturi (kao dokaz o preferencijalnom porijeklu robe) PE2 35. izjava o namjeni robe ION 36. izjava o uvozu tečnog naftnog plina(1) IPU(1) 37. izjava o porijeklu ovlaštenog izvoznika/izjava na fakturi ovlaštenog izvoznika (kao dokaz o preferencijalnom porijeklu robe) PE3 38. izjava proizvođača piva - za primjenu niže stope akcize IPP 39. izvozna dozvola IZD 40. izvozna dozvola za ex naimenovanja IZM 41. karnet ATA ATA 42. karnet TIR TIR 43. kontrolni obrazac T5 KT5 44. list s podacima INF 1 IN1 45. list s podacima INF 3 IN3 46. list s podacima INF 6 IN6 47. list s podacima INF 7 IN7 48. list s podacima INF 8 IN8 49. ljekarski recept REC 50. obavezujuća informacija o porijeklu robe OIP 51. obavezujuća informacija o svrstavanju robe OIT 52. obračun dažbina OBR 53. obračun kompenzatorne kamate OKK 54. odluka carinskog organa za sukcesivni uvoz/izvoz u nesastavljenom ili rastavljenom stanju SUKC(2) (kada se primjenjuje Opće pravilo 2(a) za primjenu BH nomneklature iz Odjeljka I tačka A. Carinske tarife)(2) 55. odobrenje nadležnog ministarstva ODM 56. odobrenje od carinskog organa - ostalo ODC 57. otpremnica (popis paketa) 271 58. otpremnica (poštanski paketi) 750 59. otpremnica ili drugi odgovarajući dokument o preuzimanju akciznih markica(3) MARK (3) 60. ovjeren spisak dokumenata OSD 61. pisano odobrenje za držanje carinskog skladišta E05 62. pisano odobrenje za držanje carinskog skladišta koje uključuje i odobrenje za privremeni smještaj (u prostoru carinskog skladišta) E06 63. pisano odobrenje za držanje prostora za privremeni smještaj (koji nije prostor carinskog skladišta) PPS 64. pisano odobrenje za krajnju upotrebu (povoljno tarifno postupanje) PTP1 65. pisano odobrenje za lokalno izvozno carinjenje LOD 66. pisano odobrenje za lokalno uvozno carinjenje LUC 67. pisano odobrenje za postupak obrade pod carinskom kontrolom E07 68. pisano odobrenje za postupak privremenog uvoza uz djelimično oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina E11 69. pisano odobrenje za postupak privremenog uvoza uz potpuno oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina E13 70. pisano odobrenje za vanjsku obradu E09 71. pisano odobrenje za status ovlaštenog pošiljaoca OPR 72. pisano odobrenje za status ovlaštenog primaoca OPO 73. pisano odobrenje za pojednostavljeni postupak po fakturi - izvoz FOI 74. pisano odobrenje za pojednostavljeni postupak po fakturi - uvoz FOU 75. pisano odobrenje za unutarnju obradu E03 76. popis kontejnera 235 77. porezna izjava POI 78. posebna dokumenta za carinjenje OST 79. poštansko - carinska prijava PCP 80. potvrda - roba nije štetna za okolinu EKO 81. potvrda banke POB 82. potvrda izdata od Delegacije Evropske komisije u Bosni i Hercegovini (DEU) kojom se potvrđuje da je korisnik navedenog oslobađanja angažiran za obavljanje poslova definiranih ugovorom o tehničkoj suradnji u okviru IPA Napomena: šifra IPA1 koristi se u polju 44 carinske prijave kod uvoza robe u okviru IPA po članu 26. stav (2) tačka d) Okvirnog sporazuma i vezana je za šifru "211" u polju 37/2. IPA1 83. potvrda izdata od Delegacije Evropske komisije u Bosni i Hercegovini kojom se potvrđuje da je korisnik navedenog oslobađanja angažiran za obavljanje poslova definiranih ugovorom o tehničkoj suradnji u okviru IPA II Napomena: šifra IPA2 koristi se u polju 44 carinske prijave kod uvoza robe u okviru IPA II prema članu 28. stav 2) tačka (g) Okvirnog sporazuma IPA II i vezana je za šifru "216" u polju 37/2. IPA2 84. potvrda Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine (ne odnosi se na carinske povlastice) MVT 85. potvrda nadležnih organa POT 86. potvrda nadležnog ministarstva za LB POM 87. potvrda o izdatom atestu ATT 88. potvrda o raspodjeli kontigenata KON 89. potvrda privredne komore entiteta PKE 90. potvrda UIO za oslobađanje od poreza na dodanu vrijednost po članu 26. tačka 1. ZPDV POP 91. potvrda za oslobađanje od plaćanja indirektnih poreza u okviru IPA II pri uvozu robe, ovjerena od strane Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini (IPA II DEU) Napomena: šifra IPAE koristi se u polju 44 carinske prijave kod uvoza robe u okviru IPA II prema članu 28. stav 2) tačka (a) Okvirnog sporazuma IPA II i vezana je za šifru "214" u polju 37/2. IPAE 92. potvrda za oslobađanje od plaćanja indirektnih poreza u okviru IPA II pri uvozu robe, ovjerena od strane Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine (IPA II MFT) Napomena: šifra IPAF koristi se u polju 44 carinske prijave kod uvoza robe u okviru IPA II prema članu 28. stav 2) tačka (a) Okvirnog sporazuma IPA II i vezana je za šifru "215" u polju 37/2. IPAF 93. potvrda za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina i poreza na dodanu vrijednost u okviru IPA pri uvozu robe, ovjerena od strane Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini (IPA DEU) Napomena: šifra IPADse koristi u polju 44 carinske prijave kod uvoza robe u okviru IPA po članu 26. stav (2) tačka a) Okvirnog sporazuma i vezana je za "210" u polju 37/2. IPAD 94. potvrda za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina i poreza na dodanu vrijednost u okviru IPA pri uvozu robe, ovjerena od strane Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine (IPA MFT) Napomena: šifra IPAD koristi se u polju 44 carinske prijave kod uvoza robe u okviru IPA po članu 26. stav (2) tačka a) Okvirnog sporazuma i vezana je za šifru "212" u polju 37/2. IPAM 95. potvrda za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina i poreza na dodanu vrijednost pri uvozu robe u okviru DPSZ, izdata od Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine Napomena: šifra DPSZ koristi se u polju 44 carinske prijave kod uvoza robe u skladu sa članom 4. tačka 4.7.2. prednje navedenog sporazuma RPSZ (koji se finansira u okviru DPSZ Broj 43 - Strana 52 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. implementacije pod-projekata obuhvaćenih DPSZ) i vezana je za šifru "213" u polju 37/2. 96. potvrda Zavoda za mjerenje PZM 97. potvrda Zavoda za mjerenje - neobav. PZQ 98. pregled zavisnih unutrašnjih troškova za osnovicu poreza na dodanu vrijednost ZUT 99. prijava o carinskoj vrijednosti DV1 100. privremeni obračun dažbina POD 101. carinska prijava za postupak provoza TR 102. rješenje nadležnog ministarstva RJM 103. rješenje o obavljanju djelatnosti RJE 104. rješenje o upisu u Upisnik MVT RUU 105. robni manifest 785 106. sanitarno - zdravstveno uvjerenje SAN 107. specifikacija - ostalo SPO 108. specifikacija (popis) robe (ne za carinske povlastice) SPC 109. specifikacija popisa pošiljke uz fakturu (bordero) 787 110. specifikacija robe - primjena Glave 99 Carinske tarife(4) S99P(4) 111. specifikacija robe za isporuke na vazduhoplov i plovilo - primjena Glave 99 Carinske tarife(5) S99I(5) 112. spisak proizvoda OSP 113. sve vrste tovarnih listova za drumski prijevoz CMR 114. tovarni list CIM (željeznica) CIM 115. tovarni list SMGS (prateći tovarni list u željezničkom saobraćaju) SMGS 116. transportni dokument za multimodalni/kombinovani prijevoz (opći) 760 117. ugovor o vanjskotrgovinskom poslu UST 118. ugovor o zastupanju (konsignaciona ili komisiona prodaja) UZK 119. uvjerenje o ribarskim proizvodima (član 430. Odluke ZCP i člana. 180. ZCP) URP 120. uvjerenje o carinskom statusu robe UCS 121. uvjerenje o kvalitetu robe UVK 122. uvjerenje o porijeklu EUR.1 PE1 123. uvjerenje o porijeklu GSOPF PR2 124. uvjerenje o porijeklu GSTP PRI 125. uvjerenje o upisu civilnog aviona u registar vazduhoplova(6) URA(6) 126. uvozna dozvola UVD 127. uvozna dozvola za ex naimenovanja UVM 128. vazduhoplovni tovarni list 740 129. vazduhoplovni tovarni list - glavni 741 130. veterinarsko uvjerenje VET 131. vozačka dozvola VDO 132. vozarina do granice VOZ 133. zahtjev - tarifne kvote ZTK 134. zahtjev za dopunu nepotpune carinske prijave ZPP 135. zahtjev za oslobađanje od plaćanja carine ZZI 136. zahtjev za povrat/odustajanje od naplate uvoznih dažbina ZPN 137. zapisnik o utvrđivanju carinske osnovice ZCO 138. zapisnik o uzimanju uzoraka ZUO 139. zbirna prijava za privremeni smještaj 333 140. zdravstveno uvjerenje ZDR Napomena: Kod prethodnog izvoza kompenzirajućih proizvoda koji su dobijeni u unutarnjoj obradi od ekvivalentne robe (šifra postupka u polju 37 izvozne carinske prijave je 3151; vidjeti članak 112. stav 1. točka (b) ZCP), u polje 44 (ili zbog nedostatka mjesta, u polje 31) upisuju se riječi "UO-prethodni izvoz". U polje 40 upisuju se riječi "ekvivalentna roba", jer nema prethodnog dokumenta. Legenda: (1) Šifra "IPU": koristi se u polju 44 carinske prijave za puštanje u slobodan promet prijavljenog tečnog naftnog plina koji nije namijenjen za pogon motornih vozila, kada se, u svrhu primjene člana 5. stav (1) tačka e) i člana 35. Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, uz tu prijavu, prilaže Izjava o uvozu tečnog naftnog plina iz člana 36. tačka e) ovog uputstva. Šifra "IPU" vezana je za šifru "023" i "024" u polju 47/1. (2) Šifra "SUKC": iz polja 44 carinske prijave vezana je za šifru "2CT" i "3CT" u polju 37/2. Šifre "2CT" i "3CT" koriste se koriste se za sukcesivni uvoz/izvoz u nesastavljenom ili rastavljenom stanju, kada se primjenjuje Opće pravilo 2(a) za primjenu BH nomenklature iz Odjeljka I tačka A. Carinske tarife. (3) Šifra "MARK": odnosi se na Otpremnicu ili drugi odgovarajući dokument o preuzimanju akciznih markica, koja se prilaže uz carinsku prijavu kod uvoza akcizne robe koja je obilježena akciznim markicama shodno važećim propisima o akcizama u Bosni i Hercegovini. (4) Šifra "S99P": iz polja 44 vezana je za tarifnu oznaku 9905 00 00 00 i 9919 00 00 00 iz Glave 99 Carinske tarife, te za šifru postupka "42" (prve dvije cifre) u polju 37/1 i za šifre u polju 37/2 carinske prijave za puštanje robe u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina (postupak 42) i to: "C01, C02, C03, C04, C06, C20, C26 i C41". (5) Šifra "S99I": iz polja 44 carinske prijave za izvoz ili ponovni izvoz, u slučaju isporuke robe na vazduhoplove i plovila, vezana je za tarifnu oznaku 9930 24 00 00, 9930 27 00 00 i 9930 99 00 00 iz Glave 99 Carinske tarife i za šifre "99V" i "99P" u polju 37/2. (6) Šifra "URA": iz polja 44 vezana je za tarifne podbrojeve 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30 i 8802 40 Carinske tarife (civilni avioni) i za šifru "1CT" u polju 37/2. 19.2. Šifre za priložene dokumente za carinske povlastice - polje 44 Šifre koje se koriste u polju 44 za vrste dokumenata koja su potrebna radi ostvarivanja prava na carinske povlastice propisane Odlukom o carinskim povlasticama (navedene u Šifarniku 15.1. ovog priloga) su sljedeće (an4): Redni broj Vrsta dokumenta Šifra Šifra dokumenta se vezuje za šifru carinske povlastice u polju 37/2 1. akt nadležnog organa o odobravanju boravka u Bosni i Hercegovini od najmanje godinu dana - ako je korisnik oslobađanja strani državljanin 11CP C01 2. APENDIX C (za uvoz robe po Po SOFA sporazumu za službene potrebe NATO/EUFOR) 12CP 58C 3. APENDIX P (za uvoz robe za lične potrebe pripadnika NATO/EUFOR po Po SOFA sporazumu) 13CP 57C 4. dokaz da ima zemlju u vlasništvu ili posjedu u pograničnom području susjedne države 14CP 49C(1), 50C(1) 5. dokaz da je korisnik oslobađanja upisan u školsku ustanovu u toku odnosne školske godine na području Bosne i Hercegovine 15CP C06(1) 6. dokaz da se roba šalje besplatno (humanitarne organizacije) 16CP C20 7. dokaz da su proizvodna sredstva i druga oprema korištena u odnosnom preduzeću, ili od strane lica ili pravnog lica koje je u pitanju, najmanje 12 mjeseci do dana prestanka poslovanja u drugoj državi 17CP C09, C10 8. dokaz nadležne zdravstvene institucije da se radi o hendikepiranom licu - ako je korisnik oslobađanja hendikepirano lice 18CP C24 9. dokaz nadležne zdravstvene institucije da se radi o slijepom licu(2) 19CP C21(2), C22 10. dokaz o akreditaciji u Bosni i Hercegovini u skladu sa propisima o deminiranju 20CP 45C 11. dokaz o boravku u Bosni i Hercegovini 21CP C02, C03 12. dokaz o danu prestanka obavljanja djelatnosti ili slobodne profesije u drugoj državi 22CP C09, C10 13. dokaz o donaciji robe ili dokaz da je roba kupljena od doniranih novčanih sredstava 23CP C17 14. dokaz o odobravanju boravka u Bosni i Hercegovini 24CP C06(1) 15. dokaz o prebivalištu u Bosni i Hercegovini ili prijava boravka u Bosni i Hercegovini 25CP C01 16. dokaz o prethodnom bavljenju slobodnim profesijama (za lice) ili neprofitne djelatnosti (za pravno lice) u drugoj državi iz koje se iste prenose 26CP C10 17. dokaz o prethodnom obavljanju registrirane privredne ili uslužne djelatnosti u drugoj državi iz koje se premješta djelatnost 27CP C09 18. dokaz o prilagođenosti putničkog automobila u 28CP 48C Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 53 smislu člana 60. stav (3) Odluke o carinskim povlasticama - ako je korisnik oslobađanja ratni vojni invalid s utvrđenim stepenom invalidnosti 50% i više zbog amputacije i težeg oštećenja ekstremiteta 19. dokaz o registraciji (3) Napomena: dokaz o registraciji odnosi se na određenu registraciju i kod onog organa kako je propisano, ovisno koja navedena carinska povlastica je u pitanju. 29CP 43C, 47C(3), C09, C10, C21(3), C23, C25, C40 20. dokaz o registraciji humanitarne organizacije, a za vjersku zajednicu dokaz da ima organizirano pružanje humanitarne pomoći 30CP C20, C26, 21. dokaz o registraciji neprofitne djelatnosti - kada je korisnik oslobađanja na naslijeđenu ličnu imovinu pravno lice 31CP C04 22. dokaz o registraciji stranog uloga kod nadležnog organa 32CP 42C 23. dokaz o sklapanju braka ili o datumu utvrđenom za sklapanje braka, ovisno od situacije 33CP C02, C03 24. dokaz o tjelesnom oštećenju od najmanje 80% organa za kretanje (donji ekstremiteti, karlica, kičma) ili organa vida, ili dokaz o utvrđenom težem obliku retardiranosti ili paralize - ako su korisnici oslobađanja ostala invalidna lica, ovisno koje ostalo invalidno lice je u pitanju 34CP 48C 25. dokaz o uobičajenom prebivalištu u trajanju najmanje 12 mjeseci neprekidno u državi iz koje se korisnik oslobađanja preseljava radi sklapanja braka 35CP C02, C03 26. dokaz o vlasništvu lične imovine (najmanje šest mjeseci) prije prestanka uobičajenog prebivališta u drugoj državi(4) 36CP C01(4) 27. dokumentacija koja sadrži sve relevantne podatke o karakteristikama i tehničkim specifikacijama instrumenta ili uređaja 37CP C13 28. izjava(5) Napomena:izjava, propisana za navedene carinske povlastice, mora sadržavati informacije i podatke o svemu onome što je propisano, ovisno koja navedena carinska povlastica je u pitanju. 38CP 43C, 47C(5), C01, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19(1), C20, C23, C25, C26, C27(1), C28(1), C29, C30, C31, C34, C40 29. izjava inostranog ulagača da oprema nije starija od deset godina 39CP 42C 30. izvod iz matične knjige umrlih Napomena: šifra "40CP" koristi se samo ako se izvodom iz matične knjige umrlih (a ne pravosnažnom odlukom nadležnog organa) dokazuje nasljeđivanje predmeta koje je ostavilac lično koristio (odjeća, obuća, posteljina, kuhinjsko posuđe i pribor, te druge manje kućne potrepštine). 40CP C04 31. kopija iskaznice kao pripadnika NATO/EUFOR-a (ne i državljani Bosne i Hercegovine radno angažirani kod NATO/EUFOR-a) 41CP 57C 32. popis robe Napomena: Šifra "42CP" odnosi se na popis robe propisan za navedene carinske povlastice. Ta šifra ne obuhvata specifikaciju opreme ili robe koja nosi šifru "62CP" ni specifikaciju robe (humanitarne organizacije) koja nosi šifru "63CP". Popis robe mora sadržavati informacije i podatke o svemu onome što je propisano, ovisno koja navedena carinska povlastica je u pitanju. 42CP C01, C02, C03, C06(1), C09, C10, 49C(1), 50C(1), C26, C30, C31, C32, 57C, 58C 33. potvrda diplomatskog ili konzularnog predstavništva Bosne i Hercegovine u drugoj državi, kojom se potvrđuje period neprekidnog uobičajenog prebivališta u odnosnoj drugoj državi ili drugi odgovarajući dokument - ako je korisnik carinske povlastice državljanin Bosne i Hercegovine 43CP C01 34. potvrda ili drugi odgovarajući dokument izdat od strane organa ili ustanove koja će obaviti ispitivanje, analizu ili testiranje 44CP C33 35. potvrda ministarstva entiteta ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine nadležnog za oblast prosvjete, nauke ili kulture (o statusu primaoca, namjeni, vrsti i količini robe i suglasnost za uvoz robe bez plaćanja uvoznih dažbina)(6) 45CP C12(6), C13(6), C15(6), C16, C17 36. potvrda ministarstva entiteta ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine nadležnog za oblast rada i socijalne zaštite (o statusu primaoca, namjeni, vrsti i količini robe i suglasnost za uvoz robe bez plaćanja uvoznih dažbina) 46CP C23, C25 37. potvrda ministarstva finansija entiteta ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine ili Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine (ovisno odakle je korisnik povlastice) da robu u potpunosti finansira donator 47CP 44C 38. potvrda Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine o načinu finansiranja za projekte obnove i rekonstrukcije usvojene od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (ili potvrda ministarstva finansija entiteta za projekte obnove i rekonstrukcije usvojene od strane vlade entiteta do 31.12.2004. godine čija realizacija traje i poslije tog roka) 48CP 46C 39. potvrda nadležnog ministarstva Bosne i Hercegovine, kojom se potvrđuje da prema odredbama međunarodnog sporazuma koji je u pitanju (osim IPA) postoji pravni osnov za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina 49CP 59C, 60C 40. potvrda nadležnog organa da se radi o ratnom vojnom invalidu s najmanje 70% tjelesnog oštećenja - ako je korisnik oslobađanja ratni vojni invalid s najmanje 70% tjelesnog oštećenja 50CP 48C 41. potvrda nadležnog organa da se radi o ratnom vojnom invalidu s utvrđenim stepenom invalidnosti od 50% i više 51CP 48C 42. potvrda o diplomatskom statusu - za uvoz za ličnu upotrebu (lica sa konzularnim ili diplomatskim statusom i pripadnici međunarodnih organizacija i misija i članova njihove uže porodice) 52CP C51, C52, C53 43. potvrda o diplomatskom statusu - za uvoz za službene potrebe (ambasade stranih država i konzulati, međunarodne organizacije i misije koji uživaju diplomatske privilegije) 53CP C54, C55, C56 44. potvrda o usklađenosti izdata od nadležnog organa u državi izvoza 54CP C16 45. potvrda organa nadležnog za nadzor i kontrolu proizvodnje medicinskih proizvoda Napomena: ova potvrda treba da sadrži: podatke o statusu primaoca, o namjeni, vrsti i količini robe i suglasnost za uvoz te robe bez plaćanja uvoznih dažbina. 55CP C18 46. potvrda organizatora međunarodnog sportskog događaja u Bosni i Hercegovini koji je u pitanju 56CP C19(1) 47. potvrda Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine da se predmetna oprema ili roba ne proizvodi u Bosni i Hercegovini 57CP 43C, C13, C15, C25 48. potvrda uzgajivača da su životinje u pitanju posebno pripremljene za laboratorijsku upotrebu za naučna istraživanja 58CP C15 49. pravosnažna odluka nadležnog organa o nasljeđivanju lične imovine koja se uvozi 59CP C04 50. rješenje (ovjerena kopija) nadležnog organa o utvrđenom stepenu invalidnosti od 50% i više zbog amputacije i težeg oštećenja ekstremiteta - ako je korisnik oslobađanja ratni vojni invalid s utvrđenim stepenom invalidnosti 50% i više zbog amputacije i težeg oštećenja ekstremiteta 60CP 48C 51. rješenje (ovjerena kopija) nadležnog organa o utvrđenom stepenu tjelesnog oštećenja od najmanje 70% - ako je korisnik oslobađanja ratni vojni invalid s najmanje 70% tjelesnog oštećenja 61CP 48C Broj 43 - Strana 54 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. 52. specifikacija opreme ili robe (po rednom broju, tarifnim oznakama i naimenovanju iz Carinske tarife, količina, pojedinačna i ukupna vrijednost) 62CP 42C, 43C, 44C, 45C, 46C, 47C, C51, C52, C53, C54, C55, C56, 59C, 60C 53. specifikacija robe (humanitane organizacije) Napomena: Ako je roba navedena posebno kao specifikacija robe, u tom slučaju se pod šifrom "63CP" upisuju referentni podaci o toj specifikaciji. Ako je roba navedena u samom dokazu kojim se potvrđuje da se roba šalje besplatno koji nosi šifru "16CP", u tom slučaju se pod šifrom "63CP" upisuju referentni podaci o tom dokazu, neovisno što su isti referentni podaci upisani i pod šifrom tog dokaza "16CP". 63CP C20 54. sporazum o naučnoj suradnji između naučno - istraživačke ustanove ili organizacije sa sjedištem u drugoj državi i u Bosni i Hercegovini 64CP C14 55. ugovor ili drugi odgovarajući akt o ulaganju inostranog ulagača u pravno lice 65CP 42C 56. važeće odobrenje ministarstva entiteta ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine nadležnog za oblast prosvjete, nauke ili kulture vezano za sporazum o naučnoj suradnji koji nosi šifru "64CP" Napomena: vidjeti član 36. stav (8) tačka a) i član 38. stav (3) tačka b) alineja 3) Odluke o carinskim povlasticama. 66CP C14 57. rok zabrane otuđenja(7) RZCP 42C, 43C, 44C, 45C, 46C, 47C, C01, C02, C03, C09, C10, C12, C13, C14, C17, C20, C22, C23, C24, C25, C26, 48C, 51C, 52C, 53C, 54C, 55C, 56C, 57C, 58C, 59C, 60C 58. zahtjev za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina Napomena:zahtjev mora sadržavati informacije i podatke o svemu onome što je propisano, ovisno koja carinska povlastica je u pitanju. ZACP 42C, 43C, 44C, 45C, 46C, 47C, C01, C02, C03, C04, C06(1), C09, C10, 49C(1), 50C(1), C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19(1), C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, 48C, C27(1), C28(1), C29, C30, C31, C32, C33, C34, C35(1), C36, C40, 51C, 52C, 53C, 54C, 55C, 56C, 57C, 58C, 59C, 60C 59. ostalo (gdje je primjenjivo) OSCP Legenda: Šifra dokumenta Opis dokumenta i napomene (kada se koristi) (1) Šifre: C06, 49C, 50C, C19, C27, C28, C35 koriste se u polju 37/2 carinske prijave samo ako korisnik oslobađanja, po njegovoj želji, robu, umjesto usmeno, prijavljuje podnošenjem carinske prijave (odštampane bilo na zelenom obrascu JCI ili kao DTI carinska prijava). (2) 19CP Dokaz nadležne zdravstvene institucije da se radi o slijepom licu, u slučaju: - šifre "C21" u polju 37/2: podnosi se ako je korisnik oslobađanja slijepo lice. (3) 29CP Dokaz o registraciji, u slučaju: - šifre "47C" u polju 37/2: podnosi se samo kada je korisnik oslobađanja dobrovoljno vatrogasno društvo ili vatrogasni savez u entitetima i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, - šifre "C21" u polju 37/2: podnosi se samo kada je korisnik oslobađanja ustanova, organizacija ili udruženje slijepih lica koji se bave obrazovanjem ili pružanjem pomoći slijepim licima. (4) 36CP Dokaz o vlasništvu lične imovine (najmanje šest mjeseci) prije prestanka uobičajenog prebivališta u drugoj državi podnosi se, kada to, prema potrebi, zahtijeva postupajući carinski organ. (5) 38CP Izjava (šifra 38CP), u slučaju: - šifre "47C" u polju 37/2: podnosi se samo kada je korisnik oslobađanja dobrovoljno vatrogasno društvo ili vatrogasni savez u entitetima i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine. (6) 45CP Potvrda ministarstva entiteta ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine nadležnog za oblast prosvjete, nauke ili kulture, u slučaju: - šifre "C12" i "C13" i "C15" u polju 37/2: podnosi se samo kada je korisnik oslobađanja ustanova ili organizacija iz člana 36. stav (2) tačka b), ili privatna ustanova iz člana 36. stav (3) tačka b), ili privatna ustanova iz člana 39. stav (2) tačka b) Odluke o carinskim povlasticama, ovisno od situacije. Napomena: navedena potvrda ne podnosi se kada je roba namijenjena javnoj ustanovi ili organizaciji iz člana 36. stav (2) tačka a) i stav (3) tačka a) i člana 39. stav (2) tačka a) Odluke o carinskim povlasticama. (7) U vezi šifre "RZCP", kod popunjavanja carinske prijave za puštanje robe u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina u kojoj je u polju 37/2 upisana šifra: 42C, 43C, 44C, 45C, 46C, 47C, C01, C02, C03, C09, C10, C12, C13, C14, C17, C20, C22, C23, C24, C25, C26, 48C, 51C, 52C, 53C, 54C, 55C, 56C, 57C, 58C, 59C ili 60C, u polje 44 te prijave: - carinski informacioni sistem ASYCUDA World automatski u dodatnom ekranu te carinske prijave "Priloženi dokumenti" ispisuje šifru "RZCP" i njen opis (na primjer: "RZCP rok zabrane otuđenja"). Nakon toga, deklarant u carinskoj prijavi: - u polju 44, pod šifrom "RZCP rok zabrane otuđenja" u dodatnom ekranu "Priloženi dokumenti" upisuje propisani rok zabrane otuđenja za predmetnu carinsku povlasticu za koju je i kako je taj rok propisan (na primjer: 12 mjeseci; 36 mjeseci; 60 mjeseci ili drugi rok iz međunarodnog sporazuma koji je u pitanju ako je istim propisan (ako je naveden u potvrdi iz člana 92. stav (1) tačka a) Odluke o carinskim povlasticama) ili trajno, ovisno od situacije), - u polju 44 (posljednji red), pod šifrom "RZCP" također obavezno upisuje propisani rok zabrane otuđenja (na primjer: "RZCP rok zabrane otuđenja: 12 mjeseci" ili "RZCP rok zabrane otuđenja: trajno", i tako dalje). 20. Šifre za vrste dažbina - polje 47 Šifre vrste dažbina (indirektnih poreza) koje se koriste u prvoj potpodjeli polja 47 su sljedeće (n3): Šifra Vrste dažbina (indirektnih poreza) Carina i kompenzatorna kamata 001 carina od pravnih lica 002 carina od građana 020 carina po jedinici mjere 201 kompenzatorna kamata 12,5% 202 kompenzatorna kamata 13,5% 701 carina u carinskom postupku 4051 720 carina po jedinici mjere u carinskom postupku 4051 730 akciza u carinskom postupku 4051 721 carina za privremeno izvezenu robu u okviru vanjske obrade (6121) 722 carina po jedinici mjere za privremeno izvezenu robu u okviru vanjske obrade (6121) 723 akciza za privremeno izvezenu robu u okviru postupka vanjske obrade (6121) Akciza, cestarina i naknada za ceste 023 naknada za ceste iz cijene uvozne nafte i naftnih derivata 024 cestarina za izgradnju autocesta 025 cestarina za ceste na biogoriva i biotečnosti 026 cestarina za izgradnju autocesta i za izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta na biogoriva i biotečnosti 030 akciza (samo za kreiranje poslovnih pravila u carinskom informacionom sistemu) 032 akciza na naftu i naftne derivate 033 akciza na duhanske prerađevine 034 akciza na alkohol i alkoholna pića 035 akciza (specifična) na cigarete - za pakiranje od 20 komada cigareta 036 akciza na bezalkoholna pića 037 akciza na pivo 038 akciza na kahvu 039 akciza na duhan za pušenje 050 akciza na vino 051 akciza na biogoriva i tečnosti Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 55 Porez na dodanu vrijednost 090 porez na dodanu vrijednost 21. Šifre za vrste garancija (instrumenti obezbjeđenja) - polje 52 Šifre za vrste garancija (instrumenti obezbjeđenja) koje se upisuju u polje 52 (i u polje 48 ako je propisano) su sljedeće (n1): Situacija Šifra Ostali navodi Za odustajanje od garancije (član 251. stav 3. Odluke ZCP) 0 - broj uvjerenja o odustajanju od polaganja garancije Za sveobuhvatnu garanciju 1 - broj uvjerenja sveobuhvatne garancije - garantni carinski ured Za pojedinačnu garanciju od jemca 2 - evidencijski broj pojedinačne garancije dodijeljen od jemca - garantni carinski ured Za pojedinačnu garanciju u obliku gotovinskog depozita (pologa) 3 Za pojedinačnu garanciju u obliku kuponâ 4 - broj kupona za pojedinačno osiguranje Kada se ne zahtijeva polaganje garancije (član 92. ZCP) 6 Kada se ne zahtijeva polaganje garancije u skladu sa članom 181. stav 4. ZCP) 8 Za tip pojedinačne garancije naveden u tački 3. Priloga 35 Odluke ZCP 9 - evidencijski broj pojedinačne garancije dodijeljen od jemca - garantni carinski ured 22. Šifre i tekst koji se koriste kao razlozi zbog kojih se ne može odobriti puštanje robe - polje D/J Sljedeće šifre i tekst koriste se za upisivanje razloga zbog kojih se ne može odobriti puštanje robe: 1 nije bilo moguće započeti ili nastaviti pregled robe zbog deklarantovih razloga 2 nisu podnijeti svi propisani dokumenti (uz navođenje nedostajućeg dokumenta) 3 carinski dug nije plaćen niti odgovarajuće obezbijeđen (vidjeti član 19. stav (1) tačka c) ovog uputstva) 4 carinski dug nije odgovarajuće obezbijeđen (vidjeti član 19. stav (1) tač. d) i e) ovog uputstva) 5 roba je predmet zabrane 6 roba je predmet ograničenja 7 nije poznato da li je roba predmet zabrana i ograničenja dok nisu poznati rezultati provjere/analize O ostalo (uz obavezno navođenje konkretnog razloga). 23. Šifre koje se koriste za upisivanje roka za razduživanje (završetak) carinskog postupka - polje D/J Sljedeće šifre koriste se za upisivanje roka za razduživanje (završetak) carinskog postupka u polje D/J (peti red): E kod postupka: unutarnja obrada, obrada pod carinskom kontrolom, privremeni uvoz, i vanjska obrada, ovisno koji postupak je u pitanju K krajnja upotreba N nepotpuna carinska prijava P rok za provjeru dokaza o porijeklu poslanog na provjeru u trenutku uvoznog carinjenja T postupak provoza O ostalo. Rok za razduživanje (završetak) postupka upisuje se u polje D/J carinske prijave u sljedećim slučajevima: a) kod postupka provoza: rok do kojeg roba mora biti pokazana (podnijeta) odredišnom carinskom uredu b) kod postupka: unutarnje obrade, obrade pod carinskom kontrolom, privremenog uvoza i vanjske obrade: rok (odobreni) do kojeg mora biti završen (razdužen) postupak koji je u pitanju c) kod krajnje upotrebe: rok (odobreni) do kojeg moraju biti ispunjeni uvjeti iz odobrenja odnosno uvjeti krajnje upotrebe d) kod nepotpune carinske prijave: rok (odobreni) za dostavljanje nedostajućeg dokumenta i/ili podataka e) kod slanja dokaza o porijeklu na provjeru u trenutku uvoznog carinjenja: upisuje se rok od 10 mjeseci, odnosno poslednji dan toga roka f) za ostale slučajeve: upisuje se rok do kojeg mora biti završeno postupanje po predmetnoj carinskoj prijavi, ako postoji rok. Rok (datum) za razduživanje (završetak) carinskog postupka upisuje se u obliku dd/mm/gggg (dan/mjesec/godina). Odvojeno kosom crtom, upisuje se odgovarajuća šifra za rok koji je u pitanju i rok (na primjer: "T/04/06/2019", "E/30/08/2019", "N/10/06/2019" ili drugo, ovisno od situacije). 24. Šifra odobrenja za unutarnju obradu i šifra odobrenja za vanjsku obradu i način unosa u carinski informacioni sistem ASYCUDA Word Struktura šifre odobrenja za unutarnju obradu i šifre odobrenja za vanjsku obradu koja se unosi u carinski informacioni sistem (ASYCUDA World) je u alfanumeričkom (slovnobrojčanom) obliku i to: - 14 oznaka (an14): kada je u pitanju pisano odobrenje, - do maksimalno 16 oznaka (an..16): kada je carinska prijava kao zahtjev i odobrenje. Šifra odobrenja za unutarnju obradu i šifra odobrenja za vanjsku obradu (šifra niže navedena) koja se unosi u ASYCUDA World, u svojoj strukturi (kao dio te šifre) sadrži i šifru vrste odobrenja za carinski postupak i to: Vrsta odobrenja za carinski postupak Šifra vrste odobrenja pisano odobrenje za unutarnju obradu E03 carinska prijava kao zahtjev i odobrenje za unutarnju obradu E04 pisano odobrenje za vanjsku obradu E09 carinska prijava kao zahtjev i odobrenje za vanjsku obradu/popravka E10 Struktura šifre odobrenja za unutarnju obradu i šifre odobrenja za vanjsku obradu je sljedeća: Redni broj Sadržaj Tip polja (broj oznaka) Primjer 1. poslednjih pet numeričkih oznaka (n5) iz strukture šifre nadzornog carinskog ureda (an8) koja je navedena u odobrenju (neovisno od broja prijavnih i otpusnih carinskih ureda) numeričko 5 94013 2. šifra vrste odobrenja za carinski postupak (unutarnja obrada ili vanjska obrada) alfanumeričko 3 E03 ili E09 3. - redni broj zahtjeva za izdavanje odobrenja iz upisnika prvostepenih upravnih predmeta (na primjer, "UP/I-.......-58/19"), kada je u pitanju odobrenje u pisanom obliku numeričko 4 0058 1. ili - kada je carinska prijava kao zahtjev a njeno prihvatanje kao odobrenje za unutarnju obradu odnosno za vanjsku obradu, tada se upisuje lokalni referentni broj iz polja 7 odnosne carinske prijave, kojeg carinskoj ispostavi dostavlja deklarant alfanumeričko do 6 (ovisno kako ga deklarant kreira pri upisivanju u polje 7 carinske prijave) 1234AM 4. poslednje dvije cifre godine prijema numeričko 2 19 Broj 43 - Strana 56 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. zahtjeva za izdavanje odobrenja, odnosno godine podnošenja carinske prijave Primjer za unutarnju obradu Pisano odobrenje za unutarnju obradu Grupe za carinske postupke Regionalnog centra Banja Luka broj UP/I-.....-58/19, prema kojem je nadzorni carinski ured Carinska ispostava Banja Luka, imat će šifru odobrenja: 94013E03005819. Kada je carinska prijava kao zahtjev a njeno prihvatanje kao odobrenje za unutarnju obradu, gdje je nadzorni carinski ured Carinska ispostava Banja Luka, a lokalni referentni broj iz polja 7 odnosne carinske prijave je "1234AM", šifra odobrenja bit će: 94013E041234AM19. Primjer za vanjsku obradu Pisano odobrenje za vanjsku obradu Grupe za carinske postupke Regionalnog centra Banja Luka broj UP/I-......1123/19, prema kojem je nadzorni carinski ured Carinska ispostava Šamac imat će šifru odobrenja: 98086E09112319. Kada je carinska prijava kao zahtjev a njeno prihvatanje kao odobrenje za vanjsku obradu, gdje je nadzorni carinski ured Carinska ispostava Šamac, a lokalni referentni broj iz polja 7 odnosne carinske prijave je "5678AS", šifra odobrenja bit će: 98086E105678AS19. Ostalo 1. Grupa za carinske postupke u regionalnim centrima UIO, prilikom izrade odobrenja za unutarnju obradu i odobrenja za vanjsku obradu, dužna je, ispod UP/I broja i datuma odobrenja, upisati šifru odobrenja u skladu sa njenom naprijed navedenom odgovarajućom strukturom (na primjer, "šifra odobrenja: 94013E03005819"), pod kojom će se šifrom odobrenje unositi u ASYCUDA World od strane službenika određenog od te Grupe (kojem službeniku se za te unose kreira korisnički profil). 2. Grupa za carinske postupke, prilikom izrade odobrenja o izmjeni i/ili dopuni odobrenja za unutarnju obradu, odnosno odobrenja o izmjeni i/ili dopuni odobrenja za vanjsku obradu, dužna je, ispod broja i datuma odobrenja o izmjeni i/ili dopuni odobrenja, upisati šifru osnovnog odobrenja (koja šifra je navedena ispod UP/I broja i datuma osnovnog odobrenja i pod kojom šifrom je osnovno odobrenje unijeto u ASYCUDA World). 3. Odobrenje o izmjeni i/ili dopuni odobrenja za unutarnju obradu, odnosno odobrenja o izmjeni i/ili dopuni odobrenja za vanjsku obradu Grupa za carinske postupke unosi u ASYCUDA World pod šifrom osnovnog odobrenja, pri čemu se u sistem ASYCUDA World unose oni podaci na koje se ta izmjena i/ili dopuna odnosi, odnosno vrši se ažuriranje osnovnog odobrenja. 4. U slučajevima u kojima je carinska prijava kao zahtjev za unutarnju obradu ili vanjsku obradu a njeno prihvatanje kao odobrenje, u tom slučaju šifru odobrenja u ASYCUDA World unosi carinski službenik koji vrši obradu te carinske prijave, a u skladu sa prednje navedenom strukturom te šifre. Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 57 Broj 43 - Strana 58 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 59 Broj 43 - Strana 60 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019.
Pravilnik o tehničkim pregledima vozila BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 33/19 10.05.2019 SG BiH 29/20 pravilnik,vozila,tehnički pregled Петак, 10. 5. 2019. С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Број 33 - Страна 31 Na osnovu člana 219. stav (9) Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 06/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 i 9/18), ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, u saradnji sa organima nadležnim za unutrašnje poslove, entitetskim i kantonalnim ministarstvima nadležnim za saobraćaj i Odjeljenjem za javne poslove Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, donosi PRAVILNIK O TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA DIO I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. (Predmet pravilnika) Ovim pravilnikom propisuju se sadržaj i način obavljanja tehničkih pregleda vozila (u daljem tekstu: tehnički pregled), uvjeti za obavljanje tehničkog pregleda, tok tehničkog pregleda, evidencije koje se vode, obrasci koji se izdaju i poslovi koje obavljavaju i uvjeti koji moraju da ispunjavaju ovlaštene organizacije za obavljanje tehničkih pregleda, dodjeljivanje odobrenja i ovlaštenja, kao i uvjeti za stručno osoblje. Član 2. (Rodna ravnopravnost izraza koji se koriste) Izrazi korišteni u ovom pravilniku, a koju su radi preglednosti dati u jednom gramatičkom rodu, bez diskriminacije se odnose i na muškarce i na žene. Član 3. (Definicije) U smislu ovog pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeće značenje: a) Bar kod vozila je naljepnica izrađena na posebnoj samoljepljivoj foliji koja služi za jedinstvenu identifikaciju vozila; b) Jedinstven informacijski sistem (u daljem tekstu: JIS) predstavlja umrežen sistem računara, opreme i uređaja na stanicama za tehnički pregled pomoću koje se podaci sa stanice i opreme za mjerenje automatskim putem preuzimaju i pohranjuju u jedinstvenu bazu podataka. Baza podataka služi za dostavljanje, distribuciju i korišćenje podataka u postupku tehničkog pregleda i registracije vozila nadležnim ministarstvima ili službi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, stručnoj instituciji ili Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija). c) Kanal je dio tehnološke linije namijenjen za obavljanje tehničkog pregleda donjeg postroja vozila; d) Karton ovjere tehničke ispravnosti uređaja za gas je obrazac na kojem stanica za tehnički pregled vozila ovjerava tehničku ispravnost uređaja za gas na vozilu; e) Laka vozila su vozila čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3,5 tone; f) Novoproizvedeno vozilo je vozilo koje nije registrovano, nije učestvovalo u saobraćaju i nije starije od 12 mjeseci; g) Poslovni prostor stanice za tehnički pregled vozila obuhvata objekat ili objekte stanice za tehnički pregled vozila, prostor za ispitivanje i sve prostore u vezi sa tehničkim pregledima vozila, uključujući i prilazne i odlazne saobraćajnice i prostor za parkiranje i površine za ispitivanje vozila koja se ne mogu pregledati na tehnološkoj liniji; h) Stanica za tehnički pregled vozila je organizacija (pravno lice) koja posjeduje odobrenje za rad izdato od strane nadležnog organa za obavljanje poslova tehničkih pregleda vozila; i) Tehnički pregled je skup radnih operacija pri kojima se odgovarajućim mjerenjima i poređenjem izmjerenih veličina sa propisanim vrijednostima, kao i vizuelnim pregledom bez ili uz korištenje odgovarajućih alata, bez bitnih rasklapanja, utvrđuje tehnička ispravnost uređaja i opreme, odnosno tehnička ispravnost vozila u cjelini, kao i da li vozilo ispunjava propisane uvjete i tehničke normative za sigurno učešće u saobraćaju na cesti; j) Tehnološka linija je površina u objektu stanice za tehnički pregled vozila na kojoj su ugrađeni uređaji i oprema za obavljanje tehničkog pregleda vozila; k) Teška vozila su vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 3,5 tone. DIO II - TEHNIČKI PREGLED Poglavlje I. Opće odredbe o tehničkom pregledu Član 4. (Tehnički pregled) (1) Tehnički pregled vozila može biti redovni, preventivni i vanredni. (2) Na tehnološkoj liniji, dok je pregled vozila u toku, smiju se nalaziti samo kontrolori koji imaju važeću licencu, certifikat o osposobljenosti i u radnom su odnosu na stanici za tehnički pregled. (3) Redovni tehnički pregledi vozila obavljaju se jednom godišnje u periodu ne dužem od 30 dana prije isteka registracije. (4) Novoproizvedena vozila prije prve registracije podliježu obaveznoj identifikaciji i unosu podataka u JIS. (5) Novoproizvedena vozila podliježu obavezi redovnog tehničkog pregleda u toku mjeseca u kojem ističe rok od 24 mjeseca od dana prve registracije vozila, te u toku mjeseca u kojem ističe rok od 48 mjeseci od dana prve registracije vozila. (6) Vozila stara četiri i više godina podliježu redovnom tehničkom pregledu tokom svakog 12. mjeseca, od posljednjeg redovnog tehničkog pregleda. (7) Vozila koja se uvoze u Bosnu i Hercegovinu, a nisu novoproizvedena, prije prve registracije podliježu redovnom tehničkom pregledu. (8) Preventivni tehnički pregled vozila obavlja se nakon proteka šest mjeseci od redovnog tehničkog pregleda, a podliježu mu rent a car vozila, vozila kojima se obavlja osposobljavanje kandidata za vozača, vozila kojima se obavlja taksi prijevoz, autobusi, teretna i priključna vozila za prijevoz opasnih materija, teretna i priključna vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 7.500 kg. (9) Izuzetno od stava (8) ovog člana, preventivnim tehničkim pregledima ne podliježu vozila za stanovanje ili kampiranje, pčelarska vozila, teretna i priključna vatrogasna vozila, teretna i priključna vozila za zabavne radnje i priključna vozila za traktore. (10) Za vozila iz stava (8) ovog člana koja nisu starija od četiri godine ne obavlja se preventivni tehnički pregled vozila. (11) Vanredni tehnički pregled vozila obavlja se: a) nakon saobraćajne nezgode kad su na vozilu oštećeni sklopovi i uređaji koji su bitni za sigurnost saobraćaja ili kad je nastupila veća materijalna šteta, b) na zahtjev ovlaštene službene osobe na najbližoj stanici tehničkog pregleda, ukoliko postoji osnovana sumnja da bi dalja upotreba vozila ugrozila sigurnost saobraćaja: Број 33 - Страна 32 С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Петак, 10. 5. 2019. 1) za vozilo postoje osnovi sumnje u tehničku neispravnost uređaja za upravljanje ili uređaja za zaustavljanje, 2) vozilo za koje se opravdano posumnja da ima neispravan uređaj za pogon na tečni plin, 3) vozilo za koje se opravdano posumnja da ima neispravan uređaj za spajanje vučnog i priključnog vozila, 4) vozilo koje ispušnim plinovima ili na drugi način prekomjerno zagađuje okoliš, kao i vozilo koje proizvodi prekomjernu buku, 5) vozilo za koje se opravdano posumnja da tehničke karakteristike vozila ne odgovaraju stvarnom stanju (boja vozila, broj sjedišta, nosivost i sl.), c) nakon izvršene ugradnje ili prepravke sklopa ili više njih od čije ispravnosti zavisi tehnička ispravnost vozila (uređaji za upravljanje, uređaji za zaustavljanje, uređaji za spajanje vučnog i priključnog vozila, gasna instalacija i drugi uređaji koji su važni za sigurnost saobraćaja), i obavljenog certificiranja vozila; d) na zahtjev vlasnika ili vozača vozila. (12) Ukoliko se na vanrednom tehničkom pregledu utvrdi da je vozilo neispravno, vlasnik ili vozač vozila snosi troškove usluge tehničkog pregleda, a ukoliko se vanredni tehnički pregled vrši na zahtjev vlasnika ili vozača vozila, vlasnik ili vozač vozila snosi troškove usluge tehničkog pregleda. (13) Nakon obavljenog vanrednog tehničkog pregleda vozila, stanica tehničkog pregleda vozila vlasniku, odnosno vozaču, izdaje Zapisnik o tehničkom pregledu vozila. (14) Registrovati ili produžiti važenje registracije se može izvršiti samo vozilo za koje se na redovnom ili preventivnom tehničkom pregledu utvrdi da je tehnički ispravno. Član 5. (Mjesto obavljanja tehničkog pregleda) (1) Tehničkom pregledu vozila može se pristupiti ukoliko je vozilo čisto. (2) Tehnički pregled vozila obavlja se u objektu stanice za tehnički pregled vozila, osim ispitivanja buke i jačine zvučnih signala, koji mogu da se ispituju i van objekta. (3) Izuzetno od stava (1) ovoga člana tehnički pregled vozila, koja zbog svojih konstruktivnih osobina ne mogu biti pregledana u stanici tehničkog pregleda, može se obaviti na poligonu stanice tehničkog pregleda, koja za to ima odobrenje. (4) Tehnički pregled obavlja se na praznom vozilu, izuzev u slučaju opravdane nemogućnosti da se vozilo isprazni od tereta (vatrogasno vozilo, vozilo sa nadgradnjom koja je fiksno vezana i sl.) ili kod vanrednog pregleda, pod uvjetom da takvim pregledom neće biti dovedena u pitanje ispravnost i funkcionalnost instalirane opreme na stanici. Poglavlje II. Način obavljanja tehničkog pregleda Član 6. (Zahtjev za obavljanje tehničkog pregleda vozila) Tehnički pregled vozila se obavlja na zahtjev stranke koja je dužna voditelju stanice tehničkog pregleda na stanici priložiti: a) dokumente koje je izdala nadležna institucija i koji svjedoče o vlasništvu i tehničkim karakteristikama vozila ili njegovih pojedinih sklopova i uređaja, a za oldtimer vozila, uz zahtjev se prilaže i identifikacijska isprava za oldtimer. b) dokaz o izvršenoj uplati za uslugu tehničkog pregleda. Član 7. (Identifikacija novoproizvedenog vozila) (1) Identifikacija novoproizvedenog vozila obavlja se na stanici tehničkog pregleda. (2) U postupku identifikacije novoproizvedenog vozila koristi se dokaz o homologaciji vozila ili potvrda o izuzeću iz postupka homologacije. (3) Kontrolor tehničke ispravnosti vozila vrši unos podataka o vozilu u Identifikacijski list, koji sadrži: naziv stanice tehničkog pregleda, mjesto, datum vršenja identifikacije vozila, broj šasije, i sve podatke o vozilu, izuzev rezultata mjerenja, te potpis kontrolora koji je vršio identifikaciju vozila. (4) Na osnovu podataka iz Identifikacijskog lista, upoređuju se podaci sa dokumentacijom vozila. (5) U slučaju da kontrolor tehničke ispravnosti vozila uoči neslaganje podataka iz stava (4) ovog člana, u Identifikacijski list u rubrici se unosi napomena o uočenim neslaganjima. (6) U slučaju da postoji osnovana sumnja u tehničku ispravnost novoproizvedenog vozila, u Identifikacijski list se u rubrici unosi napomena o uočenim nedostacima. (7) Dokumentacija na temelju koje je izvršena identifikacija se kopira i pohranjuje u arhivi stanice tehničkog pregleda. (8) Identifikacijski list novoproizvedenog vozila dat je u Prilogu 1. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio. (9) Prilikom identifikacije novoproizvedenog vozila kontrolor je dužan postaviti bar-kod u skladu sa odredbama ovog pravilnika. (10) Identifikacijski list se izrađuje i štampa putem JIS. Član 8. (Bar-kod za vozila) (1) Bar-kod za vozila je oznaka sa 13 cifara i nizom odgovarajućih vertikalnih linija koje osiguravaju optičko čitanje kako bi se aktivirala aplikacija, omogućilo korištenje ranije memorisanih podataka, i unos novih podataka u JIS. (2) Oznaka na bar-kodu generiše se putem JIS kako bi se postigla jedinstvena identifikacija podataka o vozilu. (3) Obrazac Bar-kod naljepnice je dat u Prilogu 2. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio. (4) Naljepnica iz stava (2) ovog člana je dimenzija 5cm x 2,5cm, izrađena je na samoljepljivoj foliji, koja se na pokušaj skidanja trajno oštećuje-kida. (5) Naljepnice iz stava (4) ovog člana izrađuje nadležni organ, putem stručne institucije, i distribuira stanicama za tehnički pregled vozila. (6) Naljepnicu bar-koda postavlja kontrolor tehničke ispravnosti vozila na ravni dio metalne podloge zadnjeg dijela okvira prednjih lijevih vrata vozila. (7) Za vozila koja nemaju ugrađena vrata ili nemaju vrata na lijevoj strani, naljepnica bar-koda se postavlja na prednjoj lijevoj strani vozila, na podužnom nosaču, po mogućnosti na mjestu koje sprečava slučajno kidanje naljepnice bar-koda ili na drugom pogodnom mjestu. (8) Prvo postavljanje naljepnice bar-koda za vozilo je besplatno. Ukoliko je bar-kod oštećen, kontrolor je dužan postaviti novu naljepnicu bar-koda. Član 9. (Tok tehničkog pregleda vozila) (1) Tehnički pregled se sastoji od vizuelnog pregleda, identifikacije i pregleda uz korištenje propisanih uređaja i opreme u stanici za tehnički pregled. (2) Tehnički pregled vozila obavlja se u skladu sa dijagramom toka koji je dat u Prilogu 3. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio. Петак, 10. 5. 2019. С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Број 33 - Страна 33 (3) Za vozila na plinski pogon kontrolor detektorom plina prije ulaska vozila u objekat utvrđuje nepropusnost uređaja za plin. (4) Nakon ulaska vozila u objekat, optičkim čitačem prvo se očita bar-kod, što u JIS predstavlja početak vršenja tehničkog pregleda, pri čemu se u aplikaciji omogućava pristup podacima o vozilu koji se već nalaze u bazi, kao i unos novih podataka o tehničkoj ispravnosti vozila. Aplikacija treba da omogući da se vrijeme početka tehničkog pregleda automatski evidentira sa servera nadležnog organa. (5) Ukoliko vozilo nema propisno postavljenu naljepnicu barkoda, na stanici tehničkog pregleda utvrđuje se odgovaraju li podaci u dokumentima vozila stvarnim podacima vozila koje je dovezeno na tehnički pregled, nakon čega se postavlja naljepnica bar-koda na način propisan članom 8. ovog pravilnika. Član 10. (Vizuelni pregled vozila) (1) Vizuelnim pregledom vozila kontrolor tehničke ispravnosti vozila utvrđuje stanje: a) karoserije vozila; b) pneumatika; c) staklenih površina; d) boje vozila. (2) Kontrolor tehničke ispravnosti vozila pregleda i utvrđuje da li vozilo ima sve propisane oznake, jesu li one pravilno postavljene, dobro pričvršćene i ispravne, odnosno da li su oštećene i prljave u tolikoj mjeri da je narušen njihov funkcionalni i estetski izgled, te vrši provjeru registarskih tablica. Član 11. (Identifikacija vozila) (1) Za svako vozilo koje se pojavi u stanici tehničkog pregleda radi obavljanja tehničkog pregleda, vrši se identifikacija vozila, tako što se vrši upoređivanje broja šasije, oznake motora i registarskih tablica koji su na vozilu, sa istim koji se nalaze u dokumentaciji vozila. (2) Tehnički podaci za vozilo utvrđuju se uvidom u dokumentaciju vozila i/ili na temelju potvrde/certifikata o jednokratnom ispitivanju, ili priznatog kataloga vozila. (3) Ukoliko se utvrdi da tehnički podaci u dokumentaciji vozila ne odgovaraju stvarnim podacima vozila, tehnički pregled se privremeno prekida, a vozilo se upućuje na certificiranje kod institucije ovlaštene za obavljanje tih poslova. Po dobijanju certifikata od ove istitucije, stanica za tehnički pregled nastavlja tehnički pregled vozila, pri čemu se u eTP obavezno označava polje "Promjena tehničkih podataka". (4) Ukoliko se osnovano posumnja da su podaci na vozilu ili u dokumentima o vozilu prepravljeni, u Zapisnik o tehničkom pregledu se unosi napomena da se radi o vozilu sa spornim podacima te kratko obrazloženje podataka koji su sporni. Član 12. (Pregled uz korištenje uređaja i opreme) (1) Kontrolor tehničke ispravnosti vozila povezuje podatke o vozilu iz JIS i pripaja mu izmjerene vrijednosti nakon obavljenih ispitivanja sa mjernih uređaja. (2) Za vozila na plinski pogon vrši se pregled uređaja za plin. Šema tehničkog pregleda uređaja za gas na vozilu je data u Prilogu 4. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio. (3) Prilikom vršenja tehničkog pregleda vozila provjerava se i utvrđuje ispravnost i funkcionalnost uređaja i opreme prema tabeli koja je data u Prilogu 5. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio. Kontrolor provjerava minimalno stavke koje su navedene u tabeli, a koje je moguće provjeriti s obzirom na konstrukciju i namjenu kategorije vozila koje je pristupilo tehničkom pregledu. (4) Provjera ispravnosti pojedinih uređaja iz tabele iz stava (3) ovog člana, vrši se uspoređivanjem izmjerenih veličina koje se kontrolišu na tehničkom pregledu i veličina propisanih zakonskim i podzakonskim aktima. (5) Prilikom obavljanja tehničkog pregleda vozila koje je opremljeno dijelovima i uređajima koji nisu obavezni na vozilu, ali isti utiču na sigurnost saobraćaja na putu, kontrolor tehničke ispravnosti vozila je dužan provjeriti ispravno funkcionisanje i takvih uređaja. (6) Na tehničkom pregledu lake prikolice provjerava se broj šasije, uređaj za spajanje sa vučnim vozilom, stanje šasije, nadogradnja i vješalica, ispravnost uređaja za davanje svjetlosnih znakova i uređaja za označavanje vozila, kao i stanje pneumatika. (7) Nadležni organ za poslove tehničkog pregleda je dužan usaglasiti i propisati minimalne vremenske normative za provođenje tehničkog pregleda za svaku kategoriju vozila, kao i o tome obavijestiti Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo). Član 13. (Kontrolni list) (1) Rezultati redovnog, preventivnog i vanrednog tehničkog pregleda utvrđuju se na Kontrolnom listu kojeg svojim pečatom ovjerava i svojeručno potpisuje kontrolor tehničke ispravnosti vozila koji je pregledao vozilo, a koji sadrži: naziv stanice tehničkog pregleda, mjesto, datum vršenja tehničkog pregleda, broj pregleda iz Registra obavljenih tehničkih pregleda, registarske oznake vozila, broj šasije, spisak svih dijelova vozila koji se trebaju pregledati i koji su propisani ovim pravilnikom za pojedine vrste vozila, polja u koje kontrolor upisuje podatke o ispravnosti pojedinog dijela vozila kao i rezultate mjerenja koja se ne dobiju ispisom sa opreme stanice već ih propisanim mjernim uređajem izmjeri kontrolor. (2) Kontrolni list je dokaz stanja vozila i njegove tehničke ispravnosti, koji se odlaže i čuva uz ostale dokumente o izvršenim pregledima za to vozilo u periodu od pet godina, a čiji izgled je dat u Prilogu 6. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio. (3) Kontrolni list se štampa sa informacijskog sistema pri čemu su već popunjeni podaci o vozilu koje se pregleda a koji se nalaze u JIS. Član 14. (Zapisnik o tehničkom pregledu vozila) (1) Na osnovu uvida u kompletnu dokumentaciju vozila, rezultate mjerenja utvrđene na mjernim uređajima, te rezultate koje je kontrolor utvrdio na Kontrolnom listu, voditelj putem informacijskog sistema sačinjava, svojim pečatom ovjerava i svojeručno potpisuje Zapisnik o tehničkom pregledu vozila, a elektronsku formu Zapisnika (eTP) pohranjuje u informacijski sistem. (2) Zapisnik o tehničkom pregledu vozila predstavlja dokumenat i dokaz stanja vozila i njegove tehničke ispravnosti u konkretnom slučaju, sadrži podatke o nazivu i sjedištu stanice, datum vršenja tehničkog pregleda, redni broj iz Registra obavljenih tehničkih pregleda, osnovne podatke o vozilu i vlasniku, te ocjenu ispravnosti vozila i broj eTP-a, odlaže se i čuva uz ostale dokumente pregleda tog vozila u periodu od pet godina, a jedan primjerak se predaje podnosiocu zahtjeva. (3) Izgled i sadržaj Zapisnika o tehničkom pregledu vozila dat je u Prilogu 7. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio. Број 33 - Страна 34 С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Петак, 10. 5. 2019. (4) Poslije tehničkog pregleda vozila pogonjenog gasom, ukoliko su svi dijelovi uređaja za gas zadovoljili, voditelj ovjerava Karton ovjere tehničke ispravnosti uređaja za gas i služi kao dokaz o obavljenom tehničkom pregledu vozila. (5) Karton ovjere tehničke ispravnosti uređaja za gas je obrazac na čvrstom papiru, dimenzija 100x70 mm, dat je u Prilogu 8. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio. (6) Stanica za tehnički pregled vozila dužna je na zahtjev organa uprave Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine nadležnih za saobraćaj i unutarnje poslove ili drugih istražnih organa, inspekcijskih organa, pravosudnih organa ili na zahtjev vlasnika vozila izdati duplikat ili kopiju Zapisnika iz stava (2) ovog člana sa svim pojedinačnim ispisima iz pojedinih mjernih uređaja. Član 15. (Postupanje sa neispravnim vozilom) (1) Ukoliko se na tehničkom pregledu utvrdi da je vozilo neispravno, a neispravnost se ne može odmah otkloniti u stanici za tehnički pregled, tehnički pregled se privremeno prekida nakon što se evidentiraju sve neispravnosti, do otklanjanja uočenih neispravnosti na vozilu, a vozilo se odmah registruje u JIS u evidenciji o neispravnim vozilima, o čemu stanica vlasniku vozila izdaje potvrdu. (2) Evidencija neispravnih vozila sadrži: naziv stanice za tehnički pregled, redni broj, broj iz Registra obavljenih pregleda, datum vršenja pregleda, vrstu vozila, marku i tip, broj registarskih tablica, broj šasije vozila, kratak opis evidentiranih neispravnosti. (3) Nadležni organ dužan je, putem JIS, osigurati da se za vozilo, za koje je tehnički pregled započet, i za koje se utvrdi da je neispravno, isti ne može kasnije započeti na drugoj stanici za tehnički pregled u roku od trideset dana od dana prvog prekida, osim u slučaju da je stanica za tehnički pregled gdje je pregled prethodno započet u međuvremenu prestala sa radom. (4) Na vozilu za koje se nastavi tehnički pregled, provjerava se ispravnost i funkcionalnost uređaja ili opreme čija je neispravnost prethodno utvrđena. (5) Ukoliko se za vozilo za koji je tehnički pregled privremeno prekinut ne podvrgne tehničkom pregledu u roku od trideset dana od dana prvog prekida, provodi se novi tehnički pregled. Član 16. (Isključivanje vozila iz prometa u stanici za tehnički pregled vozila) (1) Ukoliko kontrolor tehničke ispravnosti utvrdi da uređaji za upravljanje, uređaji za zaustavljanje ili uređaj za pogon na tekući naftni plin nisu ispravni u mjeri da vozilo ugrožava sigurnost prometa na cestama, te ako propušta sistem za napajanje gorivom, voditelj stanice tehničkog pregleda je dužan obavijestiti najbližu policijsku stanicu u cilju isključivanja ovog vozila iz saobraćaja, a koje obavljaju pripadnici organa nadležnog za unutarnje poslove. (2) Vozilo iz stava (1) ovog člana se odmah evidentira u Registru neispravnih vozila. Član 17. (Elektronički dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila) (1) Tehnička ispravnost vozila potvrđuje se slanjem dokaza o tehničkoj ispravnosti vozila elektroničkim putem nadležnom organu za registrovanje vozila. (2) Tehnička ispravnost vozila potvrđuje se samo ako se utvrdi da vozilo ima sve propisane i ispravne uređaje i opremu koji odgovaraju važećim tehničkim uvjetima i standardima koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini. (3) Tehnički pregled vozila, osim za vozila pripadajućih službi, neće se obaviti ukoliko je ono obojeno ili ima oznake kao policijsko vozilo, vozilo Granične policije Bosne i Hercegovine ili vozilo Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA). (4) Dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila dat je u Prilogu 9. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio. (5) Dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila sadrži neponovljivi serijski broj. Poglavlje III. Vođenje evidencije o obavljenim tehničkim pregledima Član 18. (Evidencije koje se vode na stanici tehničkog pregleda) (1) Stanica za tehnički pregled vozila vodi evidenciju o: a) obavljenim tehničkim pregledima, b) zapisnicima o tehničkom pregledu vozila, c) iskorištenom kontigentu brojeva eTP, d) izdatim bar-kod naljepnicama zalijepljenim na vozilo, e) ovjerenim kartonima ovjere tehničke ispravnosti uređaja za gas, f) neispravnim vozilima i g) obavljenim identifikacijama novoproizvedenog vozila. (2) Evidencija obavljenih tehničkih pregleda vodi se u Registru obavljenih tehničkih pregleda vozila. Obrazac Registra obavljenih tehničkih pregleda vozila dat je u Prilogu 10. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio. (3) Sistem za automatsku obradu podataka mora omogućiti uvid u podatke o obavljenim tehničkim pregledima po vrstama vozila, vrstama tehničkih pregleda izvršenih u određenom vremenskom periodu, broju obavljenih pregleda prema vrsti vozila, te brojevima izdatog obrasca eTP i zalijepljenom barkodu vozila. (4) Način vođenja evidencija o izdatim obrascima eTP i zalijepljenim bar-kodovima, propisaće nadležni organ u saradnji sa organom nadležnim za registraciju vozila. (5) U registratore se odlaže dokumentacija o izvršenim tehničkim pregledima, poredana hronološki, prema brojevima iz registra obavljenih tehničkih pregleda. Dokumentaciju sačinjavaju: Kontrolni list, Zapisnik o tehničkom pregledu vozila, ispisi rezultata mjerenja na opremi, kao i kopija svih dokumenata koji su nastali tokom vršenja tehničkog pregleda vozila. (6) Po izvršenom nastavljenom pregledu vozila iz člana 15. ovog pravilnika, kada se utvrdi da je vozilo ispravno, dokumentacija pregleda vozila odlaže se u odgovarajući registrator prema rednom broju započetog pregleda. U ovom slučaju se odgovarajuća rubrika u Registru obavljenih pregleda u kojoj stoji ocjena pregleda podijeli na dva dijela, i to u prvom dijelu upisuje se riječ "Ne", a u drugom "Da" ukoliko je vozilo ispravno. U rubrici "Napomena" upisuje se datum nastavljenog pregleda vozila. (7) O neispravnim vozilima vodi se posebna evidencija kroz izvod iz Registra obavljenih pregleda, za vozila koja su ocijenjena kao neispravna i nisu se pojavila na tehničkom pregledu u ostavljenom roku, te se dokumentacija iz ovog slučaja odlaže u posebnom registratoru. (8) Vanredni i preventivni tehnički pregledi se evidentiraju u isti Registar obavljenih tehničkih pregleda, s tim da se u rubriku "Napomena" naznači da se radi o vanrednom ili preventivnom tehničkom pregledu. Dokumentacija se odlaže u registratore, prema utvrđenoj ocjeni stanja vozila. (9) Dokumente i evidencije o izvršenom redovnom, preventivnom i vanrednom tehničkom pregledu, te o identifikaciji novoproizvedenog vozila stanica tehničkog pregleda čuva pet godina. Петак, 10. 5. 2019. С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Број 33 - Страна 35 Poglavlje IV. Poslovni prostor Član 19. (Poslovni prostor) (1) Stanica mora biti tako organizovana da ima i organizacijsku cjelovitost (radna jedinica i sl.) koja omogućava samostalnost u radu, efikasno i odgovorno obavljanje poslova tehničkog pregleda vozila. (2) Poslovni prostor stanice za tehnički pregled vozila mora biti izgrađen u skladu sa važećim propisima iz područja građenja i imati dozvolu za upotrebu/upotrebnu dozvolu. Član 20. (Objekat stanice za tehnički pregled) (1) U objektu stanice za tehnički pregled vozila mora se nalaziti propisana tehnološka linija sa opremom u skladu sa odredbama ovog pravilnika. (2) U objektu stanice za tehnički pregled vozila moraju se nalaziti i prostorije: a) za obavljanje djelatnosti u vezi sa tehničkim pregledima vozila u kojima su sprovedene mjere za siguran i zdrav rad radniku na radnom mjestu u skladu sa važećim zakonodavstvom o zdravlju i radu, najmanje površine 10 m2; b) za arhivu i čuvanje dokumenata i rezultata ispitivanja tehničke ispravnosti vozila koji mora biti zaključan i osiguran od neovlaštenog pristupa; c) sanitarne prostorije, koje su dostupne i korisnicima usluga. (3) Stanica za tehnički pregled vozila mora osigurati zaštitu objekta i inventara stanice od krađe i provale. (4) Uz obavezu iz stava (1) ovoga člana, stanica za tehnički pregled je dužna osigurati videonadzor cjelovite tehnološke linije u radnom vremenu stanice i to za svaku tehnološku liniju zasebno. Sistem videonadzora mora osigurati najmanje očitanje (identifikaciju) registracijskih tablica na vozilima. (5) Podaci iz sistema videonadzora pohranjuju se na tvrdi disk, odnosno takav medij koji omogućava kontinuirano pohranjivanje te čuvanje istih podataka najmanje godinu dana. (6) Stanica za tehnički pregled dužna je, na zahtjev nadležnog organa za poslove tehničkog pregleda ili nadležnog organa za unutrašnje poslove, dati na uvid podatke iz sistema videonadzora. (7) Na objektu ili na prikladan način neposredno uz objekat mora biti istaknut vidljiv natpis: "Tehnički pregled vozila". Član 21. (Tehnološka linija) (1) Objekat stanice tehničkog pregleda može biti izgrađen sa jednom ili više tehnoloških linija na kojima se vrši ispitivanje tehničke ispravnosti vozila. Tehnološka linija mora biti opremljena obaveznim uređajima i opremom propisanom ovim pravilnikom i kanalom odgovarajućih dimenzija. (2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, na tehnološkoj liniji za tehnički pregled lakih motornih vozila, umjesto kanala može postojati platformska dizalica koja: 1) pri oslanjanju svih točkova na njenu podlogu podiže cijelo vozilo; 2) ima nosivost od najmanje 3,5 t (najmanje sile podizanja 35 kN); 3) je opremljena dodatnom dizalicom kojom se omogućava rasterećenje točkova, podizanjem pojedinačne osovine, čija je nosivost najmanje 2,0 t (najmanje sile podizanja 20 kN), ili podizanjem cijelog vozila, čija je nosivost najmanje 3,5 t (najmanje sile podizanja 35 kN). (3) Tehnološke linije moraju biti protočnog tipa - ulaz sa jedne, a izlaz sa druge strane tehnološke linije nasuprot ulazu, tako da se vozilo kreće bez promjene smjera i pravca kretanja, te prohodne za vozila najvećih dozvoljenih dimenzija. (4) Površina ispred i iza valjaka za provjeru kočionog sistema mora biti horizontalna i to najmanje dužine koja odgovara maksimalnom razmaku između prednje i zadnje osovine vozila ili grupe vozila za koje je stanica tehničkog pregleda ovlaštena. (5) Minimalne dimenzije jedne tehnološke linije za tehnički pregled lakih vozila su: a) dužina: 10 m, b) širina: 5 m. (6) Minimalne dimenzije jedne tehnološke linije za tehnički pregled teških vozila su: a) dužina: 23 m, b) širina: 6 m. (7) Dimenzije svijetlog otvora vrata za ulazak i izlazak vozila sa tehnološke linije trebaju iznositi najmanje 4 m širine i 4,20 m visine. Vrata za ulazak i izlazak vozila mogu biti klizna, sekciona ili rolo-vrata. Pored vrata za prolaz vozila, na objektu moraju biti izvedena i najmanje jedna odvojena vrata za prolaz lica koja se moraju otvarati sa spoljašnje (vanjske) strane. (8) Izuzetno od stava (7) ovog člana, dimenzije svijetlog otvora vrata za ulazak i izlazak vozila sa tehnološke linije za laka vozila trebaju iznositi najmanje 3 m širine i 3 m visine. (9) Ispred ulaza na tehnološku liniju mora se nalaziti na kolovozu iscrtana horizontalna zaustavna linija sa natpisom "STOP". Član 22. (Kanal za pregled vozila) (1) Dimenzije kanala za pregled donjeg postroja vozila su: a) za laka vozila: najmanje dužine 7 m mjerena u nivou gornje ivice kanala, širine 0,80 - 1,00 m i dubine 1,40 - 1,70 m, b) za teška vozila: najmanje dužine 21 m mjerena u nivou gornje ivice kanala, širine 0,80 - 1,00 m i dubine 1,40 - 1,70 m, (2) Kanal mora biti postavljen simetrično u odnosu na podužnu osu, opremljen s najmanje jednim stepenicama, ugrađenom unutrašnjom rasvjetom koja omogućava osvijetljenost gornje ivice kanala od najmanje 250 luksa, te jednim pokretnim svjetlom maksimalnog napona do 24 V. (3) Kanal mora biti potpuno obložen keramičkim pločicama ili drugim materijalom istog kvaliteta. Na početku kanal mora imati ispunjeno zaobljeno uzdignuće polukružnog ili "V" oblika. (4) Gornja ivica kanala i uzdignuće moraju biti obloženi čvrstom ivicom visine 5 - 7 cm koji otežava skretanje vozila u kanal, naizmjenično obojen poljima žute i crne boje širine po 10 cm. Na one dijelove kanala na koje su postavljeni pojedini uređaji (valjci, razvlačilica itd.) ili tamo gdje tehnologija tehničkih pregleda to ne dozvoljava, ne moraju biti postavljene čvrste ivice. (5) Kanal mora biti opremljen kanalskom dizalicom za podizanje najmanje jednog kraja vozila sa omogućenim pomjeranjem kanalske dizalice u dužini od najmanje 2,0 m. (6) Ukoliko stanica ima jednu tehnološku liniju za pregled vozila na kojoj je ugrađena razvlačilica za teška vozila, onda mora biti ugrađena i kanalska dizalica koja omogućava podizanje najmanje jednog kraja lakih vozila. (7) U stanici sa dvije ili više tehnoloških linija za tehničke preglede vozila u zajedničkoj prostoriji, potrebno je širinu objekta prilagoditi širini naredne tehnološke linije, s tim da širina jedne tehnološke linije iznosi najmanje 5,5 m za teška Број 33 - Страна 36 С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Петак, 10. 5. 2019. vozila, grupe vozila i autobuse, odnosno 4,5 m za laka vozila. Član 23. (Saobraćajnice) (1) Dio prilazne saobraćajnice, ispred ulaza na tehnološku liniju (do znaka STOP) mora biti izveden u pravcu tehnološke linije minimalne dužine 18 m. Ukoliko se radi o tehnološkoj liniji za laka vozila, dužina prilazne saobraćajnice ispred ulaza na tehnološku liniju (do znaka STOP) mora iznositi minimalno 6,5 m. (2) Saobraćajnice iz stava (1) ovog člana ne mogu biti dio javne ceste. (3) Izlazne saobraćajnice iz stanica tehničkog pregleda moraju osigurati siguran izlazak iz stanice tehničkog pregleda i sigurno uključenje na javnu cestu. (4) Ukoliko pri izlasku vozila iz objekta, odnosno pri uključivanju vozila u saobraćaj, ne postoji dovoljna preglednost za siguran izlazak vozila, preglednost mora biti osigurana odgovarajućim brojem i položajem saobraćajnih ogledala. Član 24. (Održavanje objekta) Objekat stanice za tehnički pregled vozila kao i uređaji i oprema u objektu moraju se redovno i uredno održavati. Poglavlje V. Uređaji i oprema stanice za tehnički pregled vozila Član 25. (Uređaji i oprema) (1) Stanica za tehnički pregled mora biti opremljena savremenom opremom za utvrđivanje tehničke ispravnosti vozila sa računarskom podrškom (sa internet konekcijom) za automatsku obradu izmjerenih vrijednosti, njihovo pohranjivanje u bazu podataka i mogućnost ispisa rezultata mjerenja uključujući i grafički prikaz. Jedinstveno programsko rješenje dužne su usaglasiti stručne institucije na nivou entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. (2) Automatska obrada podataka mora omogućiti i unos mjerenih vrijednosti na uređajima koji ne šalju automatski rezultate mjerenja u računar, kao i unos vizuelno ustanovljenih stanja vozila, a moraju biti obuhvaćeni uređaji navedeni u tački a), al. 1), 2), i 3), u tački c) al. 1) i 2) stava (3) ovog člana i tački a) stava (4) ovog člana. (3) Na stanici za tehnički pregled vozila su obavezni uređaji: a) za kontrolu kočionog sistema vozila sa: 1) valjcima kojima se istovremeno mjeri sila kočenja na obodu točka kod motornih i priključnih vozila i utvrđuje posebno za lijevu i desnu stranu iste osovine, sa ugrađenim vagama; 2) dinamometrom za mjerenje sile pritiskanja na papučicu radne i pomoćne kočnice; 3) mjernim uređajima za mjerenje pritiska vazduha u kočionim instalacijama vazdušnih kočnica (samo za teška vozila); 4) uređaji za mjerenje usporenja vozila na poligonu (samo za stanice koje imaju ovlaštenje za obavljanje tehničkog pregleda vozila za koja se tehnički pregled ne može obaviti na tehnološkoj liniji). b) regloskop s ugrađenim svjetlomjerom koji omogućava utvrđivanje podešenosti kratkih i dugih svjetala i mjerenje intenziteta svjetlosti. Regloskop mora biti postavljen na nivelisano postolje sa ugrađenom vizirnom napravom; c) za kontrolu emisije izduvnih gasova: 1) za mjerenje zatamnjenosti izduvnih gasova dizel motora koji mora imati programsku opremu za vođenje ispitivanja i mogućnost ispisivanja rezultata mjerenja; 2) za mjerenje sastava (koncentracije) izduvnih gasova (CO, HC, NOX, CO2) benzinskih motora koji mora imati programsku opremu za vođenje ispitivanja i mogućnost ispisivanja rezultata mjerenja; d) manometar za kontrolu pritiska vazduha u pneumaticima; e) fonometar za mjerenje buke vozila i jačine zvuka sirene vozila. (4) U obaveznu opremu na stanici za tehnički pregled vozila spadaju: a) nagazna ploča za kontrolu usmjerenosti točka; b) indikator kvaliteta ili stanja kočione tečnosti ili uređaj za mjerenje tačke isparavanja kočine tečnosti; c) kanalska dizalica; d) razvlačilica; e) kompresor (ili priključak na kompresorsku stanicu); f) uglomjer za mjerenje slobodnog hoda točka upravljača kojim se može tačno utvrditi svaki pojedinačni stepen ugla zakretanja; g) uglomjer za mjerenje nagiba priključka punjenja plina na rezervoaru za plin; h) pomično mjerilo za mjerenje dubine šare gaznog sloja pneumatika ili dubinomjer; i) uređaj za kontrolu spajanja električne instalacije između vučnih i priključnih vozila; j) hronometar; k) metar ili metarsku traku minimalne dužine 25 m; l) indeks (etalon) osnovnih boja; m) za odvođenje izduvnih gasova koji mora biti postavljen uz svaku tehnološku liniju (ili prostor između njih tako da se može upotrebljavati na više tehnoloških linija); n) za kontrolu nepropusnosti plinske instalacije (detektor plina); o) za ispitivanje amortizera za laka vozila; p) za kontrolu oštećenja prednjeg vjetrobranskog stakla; r) za kontrolu providnosti stakala; s) optički čitač bar-koda vozila, povezan sa JIS; t) minimalno dva klinasta podmetača za točkove vozila; u) sitni automehaničarski alat; v) stručnu literaturu, zbirku važećih propisa, procedure za pregled vozila usklađene sa propisima kojima je regulisan način obavljanja tehničkog pregleda koji su na snazi i katalog sa masama praznih vozila, z) priključak za telefonsku liniju. (5) Pored opreme navedene u prethodnim stavovima ovog člana, stanice za tehnički pregled mogu imati i: a) opremu za simuliranje osovinskog opterećenja vozila koja se ispituju; b) posebnu tehnološku liniju za ispitivanje tehničke ispravnosti motocikala; c) uređaj za kontrolu najveće brzine motocikla sa kontinuiranom promjenom brzine. (6) Mjerni uređaji navedeni u stavu (3) tačka a) alineja 1), tačka c) al. 1) i 2) i tačka d) ovog člana moraju biti periodično umjereni od strane ovlaštene laboratorije na mjestu tehničkog pregleda, a u skladu sa važećim propisima iz oblasti mjeriteljstva. Ispravnost uređaja dokazuje se odgovarajućom potvrdom-certifikatom i zaštitnim znakom - markicom koju izdaje ovlaštena laboratorija. (7) Dizalice podliježu atestiranju i provjeri nadležne institucije u skladu sa posebnim propisima. Петак, 10. 5. 2019. С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Број 33 - Страна 37 (8) Danom isteka važnosti certifikata iz stava (6) ovog člana ili pojavom neispravnosti uređaja iz stava (3) ovog člana, stanica gubi pravo obavljanja tehničkog pregleda vozila do otklanjanja neispravnosti i ponovnog umjeravanja, o čemu po službenoj dužnosti brine nadležni organ putem stručne institucije. (9) Oprema iz stava (4) ovoga člana za kontrolu ispravnosti mora biti kompletna i zadovoljavati neophodne tehničkotehnološke uvjete. Član 26. (Evidencija o uređajima) (1) Stanica vodi sljedeću evidenciju o uređajima koji se umjeravaju, za svaki uređaj posebno: a) vrsta uređaja; b) marka, tip; c) serijski broj; d) godina proizvodnje; e) mjerni obim i klasa tačnosti; f) datum puštanja u upotrebu, g) datum posljednjeg umjeravanja, ime odgovornog lica i naziv ovlaštene laboratorije koja je izvršila umjeravanje, h) podaci o kvaru: datum nastanka kvara i datum opravke. (2) Podatke iz evidencije kod svake promjene stanica bez odlaganja dostavlja stručnoj instituciji, kao i u slučaju da stanica ugradi na tehnološku liniju dodatni uređaj, ili postojeći uređaj zamijeni drugim. DIO III - STRUČNO OSOBLJE NA STANICI TEHNIČKOG PREGLEDA Član 27. (Voditelj stanice tehničkog pregleda) (1) Stanice moraju imati voditelja stanice tehničkog pregleda (u daljem tekstu: voditelj), zaposlenog u toj stanici u punom radnom vremenu, koji u pogledu stručne spreme mora biti dipl. ing. saobraćaja ili dipl. ing. mašinstva (ili ekvivalent sa najmanje 240 ECTS), koji ima važeću licencu u skladu sa odredbama ovog pravilnika. (2) Voditelj je odgovoran za rad stanice tehničkog pregleda, rad kontrolora tehničke ispravnosti, te pravilnu primjenu zakonskih i podzakonskih propisa i procedura za tehnički pregled vozila, izvještava nadležne organe o neispravnim vozilima, izrađuje analize obavljenih tehničkih pregleda vozila u toj stanici, vodi brigu o nabavci obrazaca vezanih za tehnički pregled vozila, prati termine za stručno usavršavanje i polaganje ispita, kontroliše evidencije koje se vode u stanici tehničkog pregleda, stara se o terminu umjeravanja uređaja i opreme, kvarovima i opravkama, te vrši i druge stručne poslove vezane za tehnički pregled vozila. (3) Ukoliko stanica tehničkog pregleda ima odobrenje za rad u dvije smjene, za svaku smjenu mora imati zaposlenog voditelja stanice tehničkog pregleda. Član 28. (Kontrolor tehničke ispravnosti vozila) (1) Na poslovima kontrole tehničke ispravnosti vozila u stanici tehničkog pregleda radi kontrolor tehničke ispravnosti vozila koji u pogledu stručne spreme ispunjava uslov da ima najmanje treći stepen stručne spreme u oblasti mehanike i tehnologije cestovnih vozila i ima položen poseban stručni ispit. (2) U stanici tehničkog pregleda, na jednoj tehnološkoj liniji, u jednoj smjeni moraju biti zaposlena najmanje dva kontrolora. Član 29. (Obuka voditelja i kontrolora) (1) Voditelj i kontrolori moraju imati položen poseban stručni ispit, te imati pozitivan rezultat na provjeri stručnosti koja se organizuje svake druge godine, a obuka i ispiti provode se prema programu datom u Prilogu 11. ovog pravilnika i koji čini njegov sastavni dio. (2) Voditelj i kontrolori nakon uspješno položenog stručnog ispita dobijaju licencu. (3) Nakon dobijanja licence iz prethodnog stava, voditelj i kontrolori, ukoliko su zaposleni na stanici za tehnički pregled, dobijaju pečat sa svojim imenom i prezimenom i evidencijskim brojem kojim ovjeravaju dokumente iz djelokruga svog rada, o čemu nadležni organi vode posebnu evidenciju. (4) Evidencija iz stava (3) ovog člana sadržava: ime i prezime voditelja, odnosno kontrolora, JMB, stanicu u kojoj je zaposlen, datum, mjesto i organizaciju kod koje je položio stručni ispit, datum provjere stručnosti, jedinstveni evidencijski broj koji je ujedno i broj na pečatu za ovjeru dokumenata tehničkog pregleda, pečat za ovjeru dokumenata tehničkog pregleda, broj i datum izdavanja licence i datum izdavanja certifikata o provjeri stručnosti. (5) Voditelj i kontrolori podliježu provjeri stručnosti svake dvije godine, te nakon uspješno završene provjere stručnosti dobijaju certifikat. (6) Voditelji i kontrolori dužni su nositi identifikacijsku iskaznicu, koja treba da sadrži sljedeće podatke: ime i prezime, funkcija, broj licence. Na poleđini iskaznice upisuje se broj i datum izdavanja certifikata o provjeri stručnosti. Iskaznicu izdaje organizacija ovlaštena za obavljanje poslova iz stava (1) ovog člana. (7) Evidencija iz stava (3) ovog člana se vodi na računaru i u odgovarajućoj knjizi (ispis iz računarske baze). (8) Ukoliko nadležni organ voditelju i/ili kontroloru prilikom kontrole utvrdi težu povredu službene dužnosti (obavi pregled vozila i ovjeri tehničku ispravnost za vozilo u suprotnosti sa odredbama ovog pravilnika, prilikom tehničkog pregleda vozila u informacijski sistem unosi netačne podatke i sl.), nadležni organ će rješenjem licencu, certifikat i iskaznicu privremeno izuzeti i voditelja i/ili kontrolora uputiti na vanrednu provjeru stručnosti. DIO IV - DODJELJIVANJE OVLAŠTENJA Član 30. (Dodjeljivanje ovlaštenja za obavljanje tehničkog pregleda) (1) Entitetska i kantonalna ministarstva i služba Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, nadležni za saobraćaj, stanici mogu izdati odobrenje za obavljanje tehničkog pregleda po izvršenom pregledu stanice, nakon što utvrdi da su ispunjeni uvjeti propisani Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini i ovim pravilnikom. (2) Svi uvjeti za dobijanje odobrenja iz stava (1) ovog člana moraju biti ispunjeni za vrijeme važenja odobrenja, o čemu po službenoj dužnosti brine nadležni organ. (3) Stanica za tehnički pregled može dobiti ovlaštenje za obavljanje tehničkog pregleda: a) lakih vozila; b) lakih i teških vozila. (4) Uz ovlaštenje iz stava (3) ovog člana, stanica može biti dodatno ovlaštena za obavljanje tehničkog pregleda za: a) motocikle; b) vozila za koja se tehnički pregled ne može obaviti na tehnološkoj liniji. (5) Nadležni organ iz stava (1) ovog člana dužan je organizovati i izvršiti najmanje četiri kontrole u toku jedne kalendarske Број 33 - Страна 38 С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Петак, 10. 5. 2019. godine po stanici tehničkog pregleda (upravna kontrola i stručna kontrola) te o utvrđenom stanju i preduzetim mjerama periodično izvjestiti Ministarstvo. (6) Ukoliko nadležni organ iz stava (1) ovog člana utvrdi da stanica za tehnički pregled prestane ispunjavati uslove za dobijanje odobrenja, isto će rješenjem ukinuti. (7) Ukoliko nadležni organ iz stava (1) ovog člana utvrdi da stanica tehničkog pregleda obavlja tehničke preglede suprotno pozitivnim propisima kojima se uređuje ova oblast, ili prilikom tehničkog pregleda vozila koristi neumjeren ili neispravan uređaj ili opremu, ili nema licenciranog voditelja i dovoljan broj licenciranih uposlenih kontrolora, ili ne vrši video snimanje na propisan način, rješenjem će privremeno, do otklanjanja nedostataka, zabraniti rad stanice i pristup JIS. Član 31. (Stručne institucije) (1) Dio poslova iz svoje nadležnosti, koji se odnose na rad stanica tehničkog pregleda, nadležni organ može prenijeti na odgovarajuće stručne institucije izabrane putem javnog konkursa na period ne duži od 10 godina. (2) Stručne institucije koje će obavljati poslove iz stava (1) ovog člana moraju ispunjavati sljedeće uvjete: a) biti upisane u sudski registar za obavljanje djelatnosti iz oblasti za koju se prenosi ovlaštenje, i to za poslove tehničkog ispitivanja i analiza, tehničkog savjetovanja, izdavanja publikacija, izrada i upravljanje bazama podataka; b) imati zaposlene kadrove osposobljene za obavljanje poslova stručne institucije, od kojih, u pogledu stručne spreme moraju biti zastupljeni diplomirani inženjeri (ili ekvivalent sa najmanje 240 ECTS), i to: dipl. inž. mašinstva, smjer motori i vozila, dipl. inž. saobraćaja, cestovni smjer i dipl. inž. elektrotehnike ili dipl. inž. informatike; c) biti stručno i tehnički osposobljene i opremljene za vršenje obuke za kontrolore tehničke ispravnosti vozila i voditelje stanice tehničkog pregleda; d) biti stručno i tehnički osposobljene za vršenje stručne kontrole nad radom stanica tehničkog pregleda i stručnog nadzora nad radom kontrolora tehničke ispravnosti vozila i voditelja stanice tehničkog pregleda; e) imati osoblje za vršenje kontrole opreme i uređaja na stanici tehničkog pregleda; f) dokazati da mogu pratiti propise, smjernice i referentnu literaturu Evropske unije iz ove oblasti i vršiti primjenu savremenih dostignuća na stanicama tehničkog pregleda, kao i davati prijedloge za dopunu postojećih normativnih akata iz ove oblasti u skladu sa evropskim standardima; g) posjedovati računare, mjerne uređaje i opremu za ispitivanje vozila i motora, stručnu literaturu, učionice i drugu opremu neophodnu za obavljanje djelatnosti koje se prenose; h) da ne obavljaju bilo kakve druge poslove vezane za tehničke preglede, u pogledu vlasništva ili na drugi način povezanog djelovanja koji bi predstavljao sukob interesa; i) ispunjavati i druge uvjete propisane pozitivnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. (3) Stručne institucije iz stava (1) ovog člana obavljaju sljedeće poslove: a) propisuju detaljnu tehnologiju postupka i procedura za obavljanje tehničkih pregleda, te uputstva za pregled pojedinih vrsta vozila zavisno od njihovih tehničkih karakteristika; b) daju pisana stručna uputstva i informacije, posebno u cilju izjednačavanja postupanja prilikom obavljanja tehničkog pregleda i podataka koji se koriste; c) vrše stručne kontrole nad radom stanica tehničkog pregleda, kontrolora tehničke ispravnosti vozila, voditelja stanice tehničkog pregleda, opreme i uređaja; d) vrše stručno osposobljavanje i organizuju periodičnu provjeru znanja voditelja i kontrolora koji rade na stručnim poslovima tehničkog pregleda vozila; e) vrše obradu podataka i izradu analiza iz oblasti tehničkog pregleda vozila najmanje četiri puta godišnje sa prijedlozima za poboljšanje stanja; f) uspostavljaju i održavaju uvezivanje stanica za tehnički pregled vozila i nadležnih organa u Jedinstven informacijski sistem vezan za poslove tehničkog pregleda vozila; g) izrađuju i održavaju jedinstveno programsko rješenje za automatsku obradu izmjerenih vrijednosti, osiguravaju njihovo pohranjivanje u bazu podataka i mogućnost ispisa rezultata mjerenja uključujući i grafički prikaz; h) osiguravaju tehničke uvjete za uvezivanje Jedinstvenog informacijskog sistema sa podacima iz baza podataka o homologaciji i certificiranju; i) osiguravaju tehničke uvjete za uvezivanje Jedinstvenog informacijskog sistema sa podacima iz baza podataka o saobraćajnim nezgodama; j) vrše izradu i distribuciju obrazaca bar-koda; k) objedinjuju sve podatke o tehničkim pregledima iz stanica za tehnički pregled vozila u informatičkom obliku i čuvaju ih 10 godina; l) izrađuju stručne publikacije iz oblasti tehničkog pregleda vozila, a posebno literaturu potrebnu za stručno osposobljavanje i periodičnu provjeru znanja kadrova na stanici za tehnički pregled; m) vode podatke o licencama i certifikatima za kadrove, uređaje i opremu na stanicama za tehnički pregled, n) dostavljaju izvještaje, podatke i dokumente od značaja za vršenje upravnog nadzora, najmanje dva puta godišnje; o) ostvaruju saradnju sa stručnim, naučnim organizacijama, institutima, preduzećima i drugim pravnim licima iz oblasti tehničkih pregleda vozila; p) prate propise iz oblasti kontrole ispravnosti vozila koje donose susjedne zemlje, Evropska unija i druge međunarodne organizacije i institucije, te o svim izmjenama informiraju nadležne organe; r) organizuju godišnje stručne seminare; s) predlažu program rada za narednu godinu; t) podnose godišnji izvještaj o radu i obavljenim poslovima za prethodnu godinu; u) obavljaju i druge stručne i administrativne poslove po nalogu nadležnog organa iz stava (1) ovog člana. (4) Bliže kriterije i uvjete o načinu i postupku izbora stručne institucije određuje nadležni organ iz stava (1) ovog člana. Član 32. (Gubitak ovlaštenja) Stručna institucija gubi ovlaštenje za obavljanje poslova iz člana 31. stav (3) ovog pravilnika ukoliko: a) poslove ne obavlja stručno i blagovremeno; b) prestane ispunjavati bilo koji od propisanih uvjeta na temelju kojih je izdato ovlaštenje; c) izvještaj o radu ne bude pozitivno ocijenjen od strane nadležnog organa. Петак, 10. 5. 2019. С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Број 33 - Страна 39 DIO V - OSTALE ODREDBE Član 33. (Jedinstveni informacijski sistem) (1) Zadatke, uvjete, način i procedure uspostavljanja i funkcionisanja Jedinstvenog informacijskog sistema definisaće Ministarstvo u saradnji sa Agencijom, nadležnim entitetskim ministarstvima za saobraćaj, unutarnje poslove i službe Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. (2) Pripremu i unifikaciju obrazaca eTP i bar koda vrše Agencija i Ministarstvo, a nadležni organi snose troškove njihove izrade i odgovorni su za njihovu raspodjelu stanicama za tehnički pregled. (3) Stanica mora imati potrebnu opremu koja će zadovoljavati uvjete za uspostavljanje JIS. (4) Za pristup JIS, voditelj ili kontrolor je dužan koristiti isključivo njemu dodijeljeno korisničko ime i šifru. Član 34. (Cjenovnik usluga) (1) Sve stanice za tehnički pregled vozila primjenjuju Cijene utvrđene Jedinstvenim cjenovnikom usluga tehničkih pregleda vozila u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Cjenovnik), koji je dat u prilogu 12. i čini sastavni dio ovog pravilnika. (2) Cijene usluga tehničkih pregleda za vozila koja nisu obuhvaćena Cjenovnikom, određuju se prema cijeni usluge za odnosnu grupu vozila, za tu vrstu tehničkog pregleda, a prema najvećoj dopuštenoj masi toga vozila. (3) Način uplate, raspolaganja i utroška sredstava predviđenih za stručnu instituciju i budžete entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine uredit će nadležna entitetska ministarstva i služba Brčko distrikta Bosne i Hercegovine nadležna za saobraćaj. Član 35. (Zaštita ličnih podataka) Nadležni organi dužni su osigurati da se svi lični podaci obrađuju u skladu sa važećim propisima o zaštiti ličnih podataka. Član 36. (Odsustvo sa rada) (1) Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora, ili odsustva po drugom osnovu, voditelja stanice za tehnički pregled u obavljanju poslova može zamijeniti kontrolor tehničke ispravnosti najduže trideset radnih dana tokom kalendarske godine. (2) Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora, ili odsustva po drugom osnovu, kontrolora tehničke ispravnosti u obavljanju poslova može zamijeniti voditelj stanice najduže trideset radnih dana tokom kalendarske godine. (3) O odsustvima i zamjenama iz st. (1) i (2) stanica za tehnički pregled donosi poseban akt i dužna je unaprijed obavijestiti nadležno ministarstvo i stručnu instituciju. (4) U slučaju iz stava (2) ovog člana, voditelj stanice nema pravo ovjere dokumenata iz nadležnosti kontrolora tehničke ispravnosti. DIO VI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 37. (Prijelazne odredbe) (1) Stanice za tehnički pregled koje na dan stupanja na snagu ovog pravilnika posjeduju važeće odobrenje za rad, dužni su ispunjavati uvjete u skladu sa izdatim odobrenjem. (2) Stanice za tehnički pregled dužne su ispuniti uvjete u pogledu obaveznih uređaja i opreme propisanih ovim pravilnikom najkasnije godinu dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika. (3) Nadležni organi dužni su uspostaviti u potpunosti funkcionalan JIS najkasnije godinu dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika. (4) Nadležni organi dužni su, tamo gdje nije implementiran, uspostaviti sistem izdavanja bar-koda za vozila najkasnije godinu dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika. (5) Stručne institucije koje obavljaju stručne poslove naa dan stupanja na snagu ovog pravilnika, obavljaju stručne poslove u skladu sa važećim odobrenjem do izbora stručne institucije u skladu sa članom 31. ovog pravilnika. (6) Postupci započeti do dana početka primjene ovog pravilnika okončaće se po propisima koji su se primjenjivali do dana početka primjene ovog pravilnika. Član 38. (Prestanak primjene propisa) Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o tehničkim pregledima vozila ("Službeni glasnik BiH ", br. 13/07, 72/07, 74/08, 3/09, 76/09 i 29/11). Član 39. (Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH". Broj 02-04-02-2-1158/19 11. aprila 2019. godine Sarajevo Zamjenik ministra Saša Dalipagić, s. r. Број 33 - Страна 40 С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Петак, 10. 5. 2019. Петак, 10. 5. 2019. С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Број 33 - Страна 41 Број 33 - Страна 42 С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Петак, 10. 5. 2019. Петак, 10. 5. 2019. С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Број 33 - Страна 43 Број 33 - Страна 44 С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Петак, 10. 5. 2019. Петак, 10. 5. 2019. С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Број 33 - Страна 45 Број 33 - Страна 46 С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Петак, 10. 5. 2019. Петак, 10. 5. 2019. С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Број 33 - Страна 47 Број 33 - Страна 48 С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Петак, 10. 5. 2019. Петак, 10. 5. 2019. С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Број 33 - Страна 49 Број 33 - Страна 50 С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Петак, 10. 5. 2019. Петак, 10. 5. 2019. С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Број 33 - Страна 51 Број 33 - Страна 52 С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Петак, 10. 5. 2019. Петак, 10. 5. 2019. С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Број 33 - Страна 53 Prilog 9. Elektronska forma dokaza o tehnikoj ispravnosti vozila obavezno treba sadravati slijedeće podatke: Elektronska šifra stanice za tehnički pregled je generirani podatak o punom nazivu stanice za tehnički pregled vozila na kojoj je izvršen pregled vozila. Ovaj podatak je automatski dodijeljen od strane integralnog informacionog sistema stručne institucije. Neponovljivi broj eTP obrasca automatski se dodjeljuje od strane integralnog informacionog sistema stručne institucije (u daljem tekstu: ISTP) i kodira se po slijedećim pravilima: - sadrži 9 karaktera (jedne slovne oznake i osam cifara); - za područje FBiH početni karakter je slovna oznaka "A"; - za područje RS početni karakter je slovna oznaka "B"; - za područje Brčko Distrikta BiH početni karakter je slovna oznaka "C"; - ostalih osam cifara automatski se dodjeljuje od strane integralnog informacionog sistema stručne institucije nadležne za određeno područje. VRSTA ZAHTJEVA Vrsta tehničkog pregleda se određuje odabirom ponuđenih 6 opcija: - identifikacija novoproizvedenog vozila; - tehnički pregled za prvu registraciju; - ovjera tehničke ispravnosti; - vanredni tehnički pregled; - preventivni tehnički pregled. - promjena tehničkih podataka. PODACI O VOZILU Registarska oznaka - upisuje se registarski broj vozila prepisivanjem svih znakova, slovnih i brojčanih oznaka u skladu sa Pravilnikom o registraciji vozila. Broj potvrde o registraciji - upisuje se broj iz isprave o vozilu, a kod prve registracije vozila popunjava ga ovlašteno lice nadležnog organa za registraciju. Datum prve registracije popunjava ga ovlašteno lice nadležnog organa za registraciju. PODACI O VLASNIKU I KORISNIKU VOZILA Podaci o vlasniku i korisniku se preuzimaju iz ličnih dokumenata vlasnika ili korisnika vozila. Nosilac potvrde o registraciji JMB/ID - jedinstveni matični broj/jedinstveni identifikacioni broj nosioca potvrde o registraciji se upisuje u naznačena polja prepisivanjem podataka iz odgovarajućeg vjerodostojnog dokumenta. Prezime fizičkog lica / naziv pravnog lica može da se nastavi i na liniji na kojoj se ispisuje ime. Ako se vrši skraćenje onda se skraćenje naziva pravnog lica vrši na najlogičniji način (Primjer: company-comp.). Ime fizičkog lica nosioca potvrde o registraciji Prebivalište, sjedište i adresa se upisuju u punom nazivu (Primjer: za mjesto koje ima više općina: Sarajevo, Novi Grad, Geteova 1, a za mjesto koje je ujedno i općina: Banja Luka, Tina Ujevića 15). Vlasnik vozila podaci se u nadležnom organu za registraciju povlače iz civilnog registra. JMB/JIB - jedinstveni matični broj/jedinstveni identifikacioni broj vlasnika vozila se upisuje u naznačena polja prepisivanjem podataka iz odgovarajućeg vjerodostojnog dokumenta. Prezime fizičkog lica/naziv pravnog lica može da se nastavi i na liniji na kojoj se ispisuje ime. Ako se vrši skraćenje onda se skraćenje naziva pravnog lica vrši na najlogičniji način (Primjer: company-comp.). Ime fizičkog lica vlasnika vozila Prebivalište, sjedište i adresa se upisuju u punom nazivu (Primjer: za mjesto koje ima više općina: Sarajevo, Novi Grad, Geteova 1, a za mjesto koje je ujedno i općina: Banja Luka, Tina Ujevića 15). TEHNIČKI PODACI O VOZILU Vrsta vozila: Vrsta vozila se odabira iz ISTP na osnovu klasifikacije vozila prema Pravilniku o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u saobraćaju na cestama. Oldtajmer vozilo se evidentira znakom "X" u kvadratiću uz oznaku "OLDTAJMER". Marka - odabira se u okviru ISTP na osnovu originalnih dokumenata vozila. Tip - odabira se u okviru ISTP na osnovu originalnih dokumenata vozila. Model - upisuje se iz originalnih dokumenata vozila ili preuzima iz elektronske baze podataka (Primjeri: 200 D, golf, octavia..., ali bez 1.9 TDI, elegance, classic 2.5 TDI V6,...). Ukoliko nema podataka preskače se, tj. unosi se: -. Broj šasije (VIN) - upisuje se u naznačena polja prema BAS ISO 3779:2002 standardu (ne koriste se slova O, I, Q). Za upisivanje je mjerodavan broj koji je ukucan na šasiji ili fabričkoj pločici bez zaštitnih znakova. Ako je broj šasije na vozilu naknadno utisnut upisuju se svi znakovi novog broja šasije (bez posebnih znakova: ,*, đ, /, -). Ukoliko ukucani broj šasije sadrži slova O, I, Q ili ima više od 17 oznaka, vozilo treba prethodno uputiti na certificiranje kod ovlaštene institucije radi definiranja ispravnog broja ili ukucavanja novog broja. Oblik karoserije bira se iz ISTP Godina proizvodnje se upisuje iz originalnog dokumenta vozila sa sve četiri cifre. Modelska godina se upisuje, ukoliko je naznačena, iz originalnog dokumenta vozila sa sve četiri cifre. Osnovna namjena se upisuje prema vrsti vozila i obliku karoserije, a što je već naglašeno u definicijama oblika karoserije. Osnovna namjena se bira iz padajućeg menija u aplikaciji jedinstvenog informacionog sistema. Proizvođač - Podaci o proizvođaču se preuzimaju iz originalne dokumentacije vozila ili zvaničnog kataloga, a isti može biti podudaran sa oznakom marke vozila. Država proizvodnje odabira se u sklopu ISTP-a. Maksimalna tehnička dozvoljena masa (Najveća dopuštena masa) je podatak koji se dobije sabiranjem mase vozila i dopuštene nosivosti. Masa vozila je masa praznog vozila sa punim rezervoarom goriva, priborom i opremom predviđenim za vozilo. Dopuštena nosivost je dopuštena masa do koje se vozilo smije opteretiti, prema deklaraciji proizvođača. Tehnički dopušteno osovinsko opterećenje. Upisuje iz dokumentacije proizvođača vozila. Broj homologacijskog odobrenja se upisuje iz dokumentacije. Broj osovina je ukupan broj osovina na vozilu. Broj pogonskih osovina se upisuje nakon pregleda vozila ili na osnovu podataka iz dokumentacije vozila. Zapremina motora / radni obujam je podatak koji se upisuje iz dokumentacije proizvođača vozila ili sa pločice na vozilu. Ovaj podatak se upisuje se u cm3. Maksimalna snaga motora je snaga motora koju deklariše proizvođač. Ukoliko je podatak iskazan u konjskim snagama (KS) Број 33 - Страна 54 С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Петак, 10. 5. 2019. treba ga preračunati u kW (1 KS=0,736 kW) pri čemu se vrši zaokruženje na cijeli broj, ispod 0,5 na manji, a iznad 0,5 na veći broj. Vrsta goriva se upisuje nakon pregleda motora kao jedna od slijedećih varijanti:, benzin, benzin/LPG, benzin/CNG, benzin/električni, dizel, dizel-CNG, dizel/električni, električni pogon, biodizel, etanol, metanol, hidrogen (vodonik), LPG, CNG. Vozila na alternativna goriva i sa korištenjem pored konvencionalnog goriva i alternativno gorivo moraju imati certifikat o jednokratnom ispitivanju vozila ovlaštene institucije kao dokaz o pravilno izvedenoj rekonstrukciji, Kod vozila koja su fabrički proizvedena sa hibridnim pogonom ili kombinacijanama pogona upisuje se podatak prema deklaraciji proizvođača. Za priključna vozila bira se stavka "-" iz padajućeg menija u aplikaciji jedinstvenog informacionog sistema. Pojašnjenje skraćenica: LPG-tečni naftni gas, CNGKomprimovani prirodni gas, Elektro-vozila na elektro pogon. Broj obrtaja pri maksimalnoj snazi. Upisuje iz dokumentacije proizvođača vozila i nije obavezan podatak. Oznaka motora se upisuje nakon provjere da li se slažu podaci na vozilu sa podacima iz dokumentacije o vozilu. Broj motora se upisuje ukoliko postoji. Vrsta motora se upisuje nakon pregleda motora kao jedna od slijedećih varijanti: OTTO, DIESEL, WANKEL, ELEKTROMOTOR, KOMBINOVANI POGON. Napomena: za OTTO i WANKEL se vežu za vrste goriva: benzin, benzin/LPG, benzin/CNG; za DIESEL se vežu za vrste goriva: dizel, dizel-CNG; ELEKTROMOTOR se veže za vrstu goriva ELEKTRIČNI POGON; - KOMBINOVANI POGON se veže za vrste goriva i to: DIZEL/ELEKTRIČNI, BENZIN/ELEKTRIČNI, WANKEL/ELEKTRIČNI. Odnos snage i mase se upisuje samo za motocikle iz dokumentacije proizvođača. Boja vozila se označava upisivanjem u kvadratiće pored naziva boje oznaka "X" ako je u pitanju jedna boja, "O" ako se radi o osnovnoj boji ili "D" u slučaju dopunske boje/boja. Vrsta osnovne boje se označava znakom "X" zavisno od toga da li je u pitanju obična ili metalik boja. Nijansa osnovne boje se označava znakom "X" zavisno o tonalitetu boje: standardna, svjetlija ili tamnija. Primjer označavanja za vozilo čija je karoserija obojena metalik svijetlo plavom bojom, a mjestimično su iscrtane žute linije: plava "O", žuta "D", metalik "X", svijetla "X". Fabrička šifra boje se upisuje ako postoji takav podatak na originalnoj dokumentaciji vozila. Broj mjesta za sjedenje se upisuje kao ukupan broj sjedišta uključujući sjedišta za putnike, vozača i suvozača ili iz certifikata o jednokratnom ispitivanju vozila ovlaštene institucije. Broj mjesta za stajanje se upisuje prema deklaraciji proizvođača ili na osnovu originalne dokumentacije o vozilu ili iz certifikata o jednokratnom ispitivanju vozila ovlaštene institucije. Broj mjesta za ležanje se upisuje prema deklaraciji proizvođača ili na osnovu originalne dokumentacije o vozilu ili iz certifikata o jednokratnom ispitivanju vozila ovlaštene institucije. Maksimalna brzina vozila je najveća brzina koju je odredio proizvođač vozila u km/h]. Dimenzije vozila (dužina, širina i visina) se upisuje iz dokumentacije vozila ili nakon izvršenog mjerenja rastojanja najudaljenijih tačaka na vozilu, a odnosi se samo na vozila čije dimenzije su veće u odnosu na zakonom dozvoljene dimenzije (dužina D mm, širina Š mm, visina V mm). Napomena u ispravama u vozilu: Vangabaritno vozilo se evidentira oznakom "X" u kvadratiću uz oznaku DA ili NE. Pod ovim vozilima se smatraju vozila koja odstupaju od zakonom propisanih dimenzija i masa vozila. Zapremina rezervoara kod cisterni se upisuje prema deklaraciji proizvođača ili iz originalne dokumentacije. Ukoliko postoji više odvojenih prostora (komore) upisuje se zbirni podatak. Zapremina se iskazuje u m3 i zaokružuje se do 0,5 na manji, a iznad 0,5 na veći cijeli broj. Broj točkova se upisuje nakon pregleda vozila kao ukupan broj točkova (dupli točkovi = 2 točka). Gusjenice na vozilu se evidentiraju znakom "X" u kvadratiću uz oznaku "DA". Dimenzije pneumatika se unose nakon pregleda vozila za svaku osovinu posebno. Podatak o dimenziji pneumatika treba da sadrži informacije o širini sekcije, odnosu širine i visine sekcije, konstrukciji i prečniku naplatka. Primjer označavanja: "295/80R22,5". Vrsta kočnica upisuje se jedna od slijedećih varijanti: MEHANIČKA, HIDRAULIČNA, VAZDUŠNA/ZRAČNA, KOMBINOVANA, HIDRAULIČNA + ABS, ZRAČNA + ABS, KOMBINIRANA + ABS, HIDRAULIČNA + ESP, VAZDUŠNA/ZRAČNA + ESP, KOMBINIRANA + ESP, NALETNA. Uređaji za vuču priključnog vozila na vozilu se evidentira znakom "X" u kvadratiću uz oznaku DA ili NE. Vitlo na vozilu se evidentira kao dodatna oprema znakom "X" u kvadratiću uz oznaku DA ili NE. Eko karakteristike vozila - upisuje se podatak vezan za emisiju izduvnih gasova: KONVENCIONALNO, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5, EEV, EURO 6. Katalizator se evidentira znakom "X" u kvadratiću uz oznaku DA ili NE. Smatra se da je vozilo tehnički ispravno ukoliko se u nadležno tijelo za registraciju putem ISTP proslijedi eTP za konkretno vozilo. Nadležno tijelo za registraciju je dužno potvrditi kroz ISTP da je za konkretno vozilo prihvaćen eTP. Napomena: U ovo polje se upisuju sumnjivi podaci koji sadrže kratko obrazloženje podataka koji su sumnjivi, ukoliko je potrebno da se isti upišu. Datum pregleda je datum kada je utvrđeno da je vozilo tehnički ispravno, automatski se generiše od strane ISTP-a. Kategorizacije po pojedinim navedenim stavkama iz eTP mogu se mijenjati i dopunjavati. Eventualno proširenje podataka u eTP može se naknadno definirati kroz zajedničku saradnju i usuglašen stav Ministarstva, Agencije, nadležnih entitetskih ministarstava i službe Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Петак, 10. 5. 2019. С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Број 33 - Страна 55 Број 33 - Страна 56 С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Петак, 10. 5. 2019. Prilog 11. PROGRAM STRUČNIH ISPITA ZA VODITELJE STANICA TEHNIČKOG PREGLEDA I KONTROLORE TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA I. Predmet POZNAVANJE PROPISA O TEHNIČKIM PREGLEDIMA, ISPITIVANJU VOZILA I NAČINU OBAVLJANJA TEHNIČKIH PREGLEDA VOZILA 1. ISPITNE TEME ZA KONTROLORE TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA A) Usmeni dio 1. Redovni tehnički pregledi, 2. Ovlaštenja i dužnosti organizacija koje obavljaju tehnički pregled i ispitivanje vozila, 3. Uvjeti za obavljanje tehničkih pregleda vozila, 4. Evidencija, obrada podataka i izvještaja o tehničkim pregledima vozila, 5. Preventivni tehnički pregledi vozila u javnom prijevozu i prijevozu za vlastite potrebe, 6. Pregledi za ispitivanje tehničko-eksploatacionih uvjeta za vozila kojima se obavlja javni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe. 7. Savremeni pogonski sistemi – alternativna goriva 8. Motori pogonjeni gasom 9. Sistemi napajanja motora gasom 10. Način obilježavanja vozila pogonjenih gasom 11. Kontrola gasnih uređaja i instalacija na vozilu B) Praktični dio 1. Tehnički pregledi motornih i priključnih vozila (redovni, preventivni, pregledi vozila za ispitivanje tehničkoeksploatacionih uvjeta, prijem i evidencija vozila), 2. Pregled vozila, 3. Zaključivanje tehničkog pregleda, 4. Vrednovanje rezultata mjerenja i ocjenjivanje stanja, ispravnosti i opremljenosti vozila, 5. Otvaranje i izdavanje dokumenata. 6. Način obilježavanja vozila pogonjenih gasom 7. Kontrola gasnih uređaja i instalacija na vozilu 2. ISPITNE TEME ZA VODITELJE STANICA TEHNIČKOG PREGLEDA A) Usmeni dio 1. Redovni, preventivni tehnički pregledi i tehnički pregledi za ispitivanje tehničko-eksploatacionih uvjeta za vozila kojima se obavlja javni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe, 2. Homologacija vozila i odgovarajuće ispitivanje, 3. Važeći evropski propisi i njihova primjenjivost u BiH za homologaciju vozila, 4. Uvjeti za obavljanje homologacionih ispitivanja vozila. 5. Savremeni pogonski sistemi – alternativna goriva 6. Motori pogonjeni gasom 7. Sistemi napajanja motora gasom 8. Način obilježavanja vozila pogonjenih gasom 9. Kontrola gasnih uređaja i instalacija na vozilu 10. Atestiranje vozila sa alternativnim pogonom 11. Evropska kretanja u oblasti motora sa alternativnim pogonom B) Praktični dio 1. Tehnički pregledi vozila (redovni i preventivni, tehnički pregledi za ispitivanje tehničko-eksploatacionih uvjeta za vozila kojima se obavlja javni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe). 2. Kontrola obrade podataka i ispis rezultata nakon pregleda, 3. Zaključivanje tehničkog pregleda, 4. Vrjednovanje rezultata mjerenja i ocjenjivanje stanja, ispravnosti i opremljenosti vozila, 5. Otvaranje i izdavanje dokumenata. 6. Prijem i homologaciono ispitivanje vozila, obrada i ispis podataka i izdavanje dokumenata. 7. Način obilježavanja vozila pogonjenih gasom 8. Kontrola gasnih uređaja i instalacija na vozilu 9. Primjena evropskih direktiva iz oblasti alternativnih goriva II. Predmet POZNAVANJE VOZILA 1. ISPITNE TEME ZA KONTROLORE TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA Usmeni dio 1. Vrste vozila i definicije po važećim standardima, 2. Osnovni pojmovi o radu motora sa unutrašnjim sagorijevanjem, princip rada, 3. Glavni dijelovi motora: - pokretni (klipni sklop, klipnjača, radilica, zamajac), - nepokretni (cilindarski blok sa košuljicom, glava motora i karter motora) 4. Oprema motora: - razvodni mehanizam, - sistem za hlađenje, - sistem za podmazivanje, zamjenu ulja, - sistem za dobavu goriva kod Otto i Diesel motora, - uređaji za startovanje motora, - uređaji za paljenje motora, 5. Transmisija kod vozila: - spojnica, - mjenjač, - kardanski prijenos, - glavni prijenos i diferencijal, - razvodnik pogona, - pogonski most, 6. Okvir (ram, šasija), tovarni sanduk i školjka, 7. Sistem elastičnog oslanjanja (elastični elementi, amortizeri, pneumatici), 8. Uređaji za upravljanje vozilima, 9. Uređaji za usporenje i zaustavljanje vozila, 10. Elektro-oprema na vozilima: - akumulator, - generator, - uređaji za osvjetljenje i svjetlosnu signalizaciju, - uređaji za davanje zvučnih signala, - kontrolni i signalni uređaji, - električni osigurači, 11. Uređaji koji omogućavaju normalnu vidljivost, 12. Uređaji za odvod izduvnih gasova, sastav izduvnih gasova, buka, 13. Uređaji za odmagljivanje i odmrzavanje vjetrobrana, uređaj za grijanje i provjetravanje kabine i prostora za putnike, 14. Brava, vrata, poklopci i zatvarači, osiguranje vozila od neovlaštene upotrebe, 15. Priključci za sigurnosne pojaseve i sigurnosni pojasevi, 16. Priključni uređaji za spajanje vučnog i priključnog vozila, 17. Oprema vozila, 18. Zakonska regulativa i standardi sa tehničkog aspekta, koji se odnose na vozila, uređaje i opremu. 2. ISPITNE TEME ZA VODITELJE STANICA TEHNIČKOG PREGLEDA Usmeni dio 1. Vrste vozila i definicije po važećim standardima, Петак, 10. 5. 2019. С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Број 33 - Страна 57 2. Motori sa unutrašnjim sagorijevanjem, trendovi razvoja motora sa stanovišta ostvarenja uvjeta za motore EURO 2, EURO 3, EURO 4, … - sistemi nadpunjenja motora svježim zrakom i međuhlađenje zraka, - novi trendovi u razvoju razvodnih mehanizama motora, - novi sistemi za dobavu goriva pod vrlo visokim pritiskom, - sistemi za ubrizgavanje lahkih goriva, - elektronska kontrola procesa na motorima, - alternativna goriva - mogućnosti i perspektive, - primjena novih materijala na motorima, hibridni motori, … 3. Sistem izduvnih gasova, - katalizatori, - filteri čestica (čađi), - buka, 4. Transmisija kod vozila, osnovne komponente. Trendovi u razvoju pojedinih komponenti transmisije i elektronska kontrola i usklađenost sa radom motora, 5. Okvir (ram, šasija), tovarni sanduk i školjka, - standardi u izvođenju ovih elemenata, - dozvoljene rekonstrukcije i način izvođenja, 6. Sistem elastičnog oslanjanja: elastični elementi, amortizeri, elementi vođenja i stabilizatori, 7. Savremeni sistem upravljanja, 8. Uređaji za usporenje i zaustavljanje: - vrste sistema za usporenje i zaustavljanje (radna, pomoćna i parking kočnica, trajni usporivači, ograničivači brzine, tempomat), - trendovi razvoja ovih sistema, - elektronske kontrole kod ovih sistema (ABS, ASR,…), - kontrola i vrjednovanje izmjerenih parametara kočionog sistema sa savremenim elementima, 9. Trendovi u razvoju ostalih sistema na vozilu sa stanovišta pouzdanosti i sigurnosti, 10. Evropski propisi i regulativa za vozila u međunarodnom prometu. Број 33 - Страна 58 С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Петак, 10. 5. 2019.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u saobraćaju na cestama Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 26/19 05.04.2019 SG BiH 101/12, SG BiH 54/07, SG BiH 23/07 pravilnik,vozila,motorana vozila,oprema Službeni glasnik BiH, broj 26/19 Na osnovu člana 203. stav 3., a u vezi sa članom 252. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 i 9/18), ministar komunikacija i prometa, u saradnji sa entitetskim ministarstvima unutrašnjih poslova u Bosni i Hercegovini i Policijom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, donosi PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DIMENZIJAMA, UKUPNOJ MASI I OSOVINSKOM OPTEREĆENJU VOZILA, O UREĐAJIMA I OPREMI KOJU MORAJU IMATI VOZILA I O OSNOVNIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI UREĐAJI I OPREMA U SAOBRAĆAJU NA CESTAMA Član 1. U članu 2. Pravilnika o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u saobraćaju na cestama ("Službeni glasnik BiH", br. 23/07, 54/07 i 101/12), iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi: "(5) Pozivanje na jednoobrazne tehničke uvjete znači pozivanje na odgovarajuće naredbe o homologaciji odnosno odgovarajuće UNECE pravilnike. Pozivanje na zadnju verziju jednoobraznih tehničkih uvjeta znači pozivanje na zadnju verziju UNECE pravilnika.". Član 2. U članu 4. brišu se tač. l) i m). Član 3. U članu 6. u stavu (1) tačka e) se briše. Član 4. U članu 8. u stavu (1) tačka a) mijenja se i glasi: "a) Širina 1) moped 1,00 m; 2) motorno vozilo na dva i tri točka i četvorocikl (uključujući i laki), osim vozila iz alineje 1) ove tačke 2,00 m". Član 5. U članu 11. u stavu (5), tačka a) mijenja se i glasi: "a) Vozilo na dvije osovine 1) motorno vozilo, osim autobusa, i prikolica; 18,00 t 2) motorno vozilo, osim autobusa, sa pogonom na alternativna goriva - najveća dozvoljena ukupna masa iz alineje 1) ove tačke može se povećati za dodatnu masu koju zahtijeva tehnologija primijenjenih alternativnih goriva, a najviše za 1,00 t; 19,00 t 3) autobus; 19,50 t" U članu 11. u stavu (5), tačka b), se mijenja i glasi : "b) Vozilo na tri osovine 1) motorno vozilo; 25,00 t 2) motorno vozilo sa pogonom na alternativna goriva-najveća dozvoljena ukupna masa iz alineje 1) ove tačke može se povećati za dodatnu masu koju zahtijeva tehnologija primijenjenih alternativnih goriva, a najviše za 1,00 t; 26,00 t 3) motorno vozilo ako je pogonska osovina opremljena sa udvojenim pneumaticima i vazdušnim oslanjanjem ili drugim oslanjanjem koje se prihvata kao ekvivalentno; ili ako je svaka pogonska osovina opremljena sa udvojenim pneumaticima i pri tome najveće osovinsko opterećenje bilo koje osovine ne prelazi 9,50 t; 26,00 t 4) motorno vozilo iz alineje 3) ove tačke sa pogonom na alternativna goriva-najveća dozvoljena ukupna masa iz alineje 3) ove tačke može se povećati za dodatnu masu koju zahtijeva tehnologija primijenjenih alternativnih goriva, a najviše za 1,00 t; 27,00 t 5) zglobni autobus; 28, 00 t 6) Zglobni autobus sa pogonom na alternativna goriva-najveća dozvoljena ukupna masa iz alineje 5) ove tačke može se povećati za dodatnu masu koju zahtijeva tehnologija primijenjenih alternativnih goriva, a najviše za 1,00 t; 29,00 t 7) Prikolica.". 24,00 t" U članu 11. u stavu (5), tačka c), se mijenja i glasi : "c) Vozilo na četiri osovine 1) motorno vozilo sa parom duplih osovina, kod kojih je rastojanje između njihovih središta najmanje 4 m; 32,00 t 2) motorno vozilo sa najmanje dvije upravljajuće osovine ako je pogonska osovina opremljena sa udvojenim pneumaticima i vazdušnim oslanjanjem ili drugim oslanjanjem koje se prihvata kao ekvivalentno; ili ako je svaka pogonska osovina opremljena sa udvojenim pneumaticima i pri tome najveće osovinsko opterećenje bilo koje osovine ne prelazi 9,50 t; 32,00 t 3) nezavisno od odredbi alineja 1) i 2) ove tačke najveća dozvoljena ukupna masa vozila, izražena u tonama (t), ne smije prelaziti petostruku vrijednost rastojanja između osa osovine najbliže prednjem i osovine najbliže zadnjem kraju vozila, izraženog u metrima (m).". " U članu 11. u stavu (6), tačka d), se mijenja i glasi : "d) skup vozila koji sačinjava troosovinski tegljač sa dvoosovinskom ili troosovinskom poluprikolicom kada, u intermodalnim prometnim operacijama, prijevozi jedan ili više kontenjera ili izmjenjivih nadgradnji najveće ukupne dužine 45 stopa.". 44,00 t U članu 11. u stavu (6), iza tačke d) dodaje se nova tačka e), koja glasi: "e) skup vozila koji sačinjava dvoosovinski tegljač sa troosovinskom poluprikolicom kada, u intermodalnim prometnim operacijama, prijevozi jedan ili više kontejnera ili izmjenjivih nadgradnji najveće ukupne dužine 45 stopa.". 42,00 t U članu 11. u stavu (7), tačka a) se briše. Dosadašnje tač. od b) do h) postaju tač. a) do g). Član 6. U članu 12. u stav (2), iza teksta "tačka c),", briše se riječ "ili", i u novom redu dodaje tekst: "42,00 t; član 11, stav (6), tačka е), ili". U članu 12. u stavu (2), ispred riječi "odnosno", dodaje se tekst " 42,00 t,". Član 7. U članu 15. u stavu (1), u tačci a) riječi "kombinirane automobile", se brišu. Član 8. U članu 16. stav (1), iza riječi "mijenjati" dodaje se "pravac i", a rečenica "Pomoćni sistem mora konstruktivno biti izveden tako, da njegov eventualni kvar ne utiče na upravljivost vozilom" se briše. Član 9. U članu 17. stav (2), se mijenja i glasi: "(2) Pod kočnim sistemom iz stava (1) ovog člana podrazumijevaju se, na način predviđen ovim pravilnikom: a) radna kočnica, b) pomoćna kočnica, c) parkirna kočnica, d) dopunska kočnica za dugotrajno usporavanje.". U članu 17. iza stava (5), dodaje se novi stav (6), koji glasi: "(6) Dopunska kočnica za dugotrajno usporavanje vozila omogućava stvaranje i održavanje kočnog efekta bez znatnog smanjenja performansi u dovoljno dugom periodu vremena, i izvodi se na način da je vozač može aktivirati sa vozačkog mjesta pri čemu jedna njegova ruka mora ostati slobodna radi upravljanja vozilom.". Dosadašnji stav (6), postaje stav (7). Član 10. U čl. 19. i 20. riječi "sistema" zamjenjuju se riječju "kruga". Član 11. U članu 24, u stavu (2), brišu se riječi "i dejstvuju više nego što je to neizbježno". Član 12. U članu 25. u stavu (2), iza teksta "pokazivač smjera", dodaje se interpunkcijski znak "zarez", i tekst "ugaona svjetla, manevarska svjetla". Član 13. U članu 26. u stavu (1), iza tačke e) briše se interpunkcijski znak tačka, dodaje se interpunkcijski znak zarez, i nove tač. f), g) i h), koje glase: "f) ugaono svjetlo; g) manevarsko svjetlo; h) spoljašnje pristupno svjetlo.". Član 14. U članu 28. dodaju se novi st. (10), (11) i (12) koji glase: "(10) Dozvoljeno je automatsko prilagođavanje karakteristika svjetlosnog snopa kratkog svjetla različitim uvjetima njegovog korišćenja - prednji prilagodljivi svjetlosni sistem. (11) Prednji prilagodljivi svjetlosni sistem iz stava (10) ovog člana može sadržavati automatsko prilаgоđаvаnje svjetlosnog snоpa dugog svjetla u odnosu nа prisustvо vоzilа kоја mu dоlаzе u susret i/ili mu prethode, bez uzrokovanja nelagode za vozača i druge učesnike u saobraćaju - prilagodljivi dugi svjetlosni snop. Prednji prilagodljivi svjetlosni sistem može obuhvatati i funkciju poboljšanog osvjetljavanja zavoja. (12) Prednji prilagodljivi svjetlosni sistem iz stava (10) ovog člana, i ako su ugrađeni prilagodljivi dugi svjetlosni snop i funkcija poboljšanog osvjetljavanja zavoja, moraju biti odobrenog tipa i ugrađeni u skladu sa jednoobraznim tehničkim zahtjevima i nije dozvoljena njihova naknadna ugradnja.". Član 15. U članu 29. u stav (5) riječi "sistem za puštanje u rad ili gašenje motora nalazi u takvom položaju koji omogućava normalan motora. Ukoliko nije ispunjen jedan od prethodna dva uvjeta ovog stava tada svjetla za vožnju unatrag ne smiju se moći upaliti odnosno ostati upaljena" mijenjanju riječima "komanda za uključivanje pogonskog agregata nalazi u položaju koji omogućava njegov rad". Član 16. Iza člana 32. dodaju se novi čl. 32a., 32b. i 32c., koji glase : "Član 32a). (1) Ugaono svjetlo je svjetlosni uređaj namijenjen da osigura dodatno osvjetljavanje prostora neposredno uz prednji ugao vozila na strani na koju je, ili se namjerava da bude, vozilo upravljeno. (2) Na motornom vozilu na najmanje četiri točka, izuzev četvorocikla (uključujući i laki), dozvoljena je ugradnja ugaonog svjetla, i to kao dva ugaona svjetla odobrenog tipa. (3) Izuzetno, dozvoljena je ugradnja dva dodatna ugaona svjetla odobrenog tipa u slučaju traktora i radne mašine, opremljenog na njegovoj prednjoj strani za ugradnju izmjenljivih uređaja koji mogu uticati na funkcionalnost svjetla iz stava (2) ovog člana. (4) Na priključno vozilo nije dozvoljena ugradnja ugaonog svjetla. (5) U podužnom smislu, ugradnja ugaonog svjetla dozvoljena je na najvećem rastojanju od 1 m od najisturenije tačke na prednjem kraju vozila ka zadnjem kraju vozila, dok najmanja dozvoljena udaljenost svjetleće površine ugaonog svjetla od površine puta iznosi 0,25 m, a najveća 0,9 m. Ugradnja ugaonog svjetla nije dozvoljenana visini većoj od visine na koju su ugrađena kratka svjetla glavnog svjetla. (6) Izuzetno od odredbi stava (5) u slučaju traktora i radne mašine najveća dozvoljena udaljenost svjetleće površine ugaonog svjetla od površine puta iznosi 2,5 m. Za ugradnju dva dodatna ugaona svjetla iz stava (3) ovog člana ova udaljenost se smije povećati do najviše 3,0 m. Ugradnja ugaonog svjetla nije dozvoljena na visini većoj od visine na koju su ugrađena kratka svjetla glavnog svjetla. (7) Svjetlost ugaonog svjetla je bijele boje. (8) Ugaono svjetlo na jednoj strani vozila se uključuje samo kada je uključen pokazivač pravca na toj strani vozila i/ili kada su zakrenuti upravljački točkovi ka istoj toj strani, i mora se isključiti sa prestankom ovih uvjeta. (9) Ugaono svjetlo smije se uključiti istovremeno na obje strane vozila, bez obzira na uključenost pokazivača pravca i ugao zakretanja upravljačkih točkova, samo kada je uključeno svjetlo za vožnju unazad i, u tom slučaju, mora se isključiti sa njegovim isključivanjem ili kada brzina kretanja vozila prema naprijed premaši 10 km/h. (10) Ukoliko nije uključeno kratko svjetlo i/ili dugo svjetlo glavnog svjetla, ili ukoliko je brzina kretanja vozila veća od 40 km/h nije dozvoljeno uključivanje ugaonog svjetla. (11) Odredbe ovog člana ne primjenjuju se na vozilo oružanih snaga BiH i policijskih agencija u BiH, ako je konstruktivno izvedeno kao vozilo usko specijalizovane namjene i kao takvo se ne koristi u drugim segmentima društva. Član 32b). (1) Manevarsko svjetlo je svjetlosni uređaj namijenjen da osigura dodatno osvjetljavanje prostora bočno od vozila tokom manevra pri maloj brzini kretanja vozila. (2) Na motornom vozilu na najmanje četiri točka, izuzev četvorocikla (uključujući i laki), dozvoljena je ugradnja manevarskog svjetla odobrenog tipa, i to kao jedno ili dva, po jedno na svaku bočnu stranu. (3) Na priključno vozilo nije dozvoljena ugradnja manevarskog svjetla. (4) Manevarsko svjetlo mora biti usmjereno ka dolje, na način da njegova svjetleća površina nije vidljiva posmatraču koji se kreće po putanji oblika pravougaonika čije su ivice paralelne, odnosno okomite, na srednju podužnu ravan vozila i nalaze se od njega na rastojanju od 10 m. (5) Svjetlost manevarskog svjetla je bijele boje. (6) Ukoliko nije uključeno kratko svjetlo i/ili dugo svjetlo glavnog svjetla nije dozvoljeno uključivanje manevarskog svjetla. (7) Manevarsko svjetlo se automatski uključuje tokom manevra pri brzini do 10 km/h,prije nego što je vozilo prvi put pokrenuto nakon (svakog) ručnog uključivanja pogonskog agregata, ili ako je komanda sistema za prijenos snage u položaju za hod u nazad, ili ako je aktiviran sistem za indirektno osmatranje (kamera) u svrhu podrške vozaču pri izvođenju manevra parkiranja. (8) Manevarsko svjetlo se automatski isključuje čim brzina kretanja vozila prema naprijed premaši 10 km/h. (9) Odredbe ovog člana ne primjenjuju se na vozilo oružanih snaga BiH i policijskih agencija u BiH, ako je konstruktivno izvedeno kao vozilo usko specijalizovane namjene i kao takvo se ne koristi u drugim segmentima društva. Član 32c). (1) Spoljašnje pristupno svjetlo je svjetlosni uređaj namijenjen da osigura dodatno osvjetljavanje prostora kako bi vozaču i putnicima bilo olakšano ulaženje i izlaženje iz vozila, kao i radnje utovara i istovara. (2) Na motornom vozilu na najmanje četiri točka, izuzev četvorocikla (uključujući i laki), dozvoljena je ugradnja spoljašnjeg pristupnog svjetla, u skladu sa jednoobraznim tehničkim uvjetima. (3) Na priključno vozilo nije dozvoljena ugradnja spoljašnjeg pristupnog svjetla. (4) U svrhu realizovanja funkcije spoljašnjeg pristupnog svjetla iz stava (1) ovog člana dozvoljeno je, osim kod traktora i radnih mašina, uključivanje i drugih svjetlosnih uređaja odobrenog tipa koji emituju svjetlost bijele boje izuzev dugog svjetla, dnevnog svjetla i svjetla za vožnju unazad. (5) Kod traktora i radnih mašina spoljašnje pristupno svjetlo mora biti ugrađeno na način da njegova svjetleća površina nije vidljiva posmatraču koji se kreće po putanji oblika pravougaonika čije su ivice paralelne, odnosno okomite, na srednju podužnu ravan vozila i nalaze se od njega na rastojanju od 10 m. Međutim, u slučaju naknadne ugradnje spoljašnjeg pristupnog svjetla ovaj zahtjev mora biti ispunjen kod svih vozila iz stava (2) ovog člana. (6) Svjetlost spoljašnjeg pristupnog svjetla je bijele boje. (7) Spoljašnje pristupno svjetlo se smije uključiti ukoliko je vozilo u stanju mirovanja i ukoliko: je pogonski agregat vozila isključen, i/ili su otvorena vrata vozača i/ili putnika, i/ili je otvoren poklopac prtljažnog prostora. (8) Odredbe ovog člana ne primjenjuju se na vozilo oružanih snaga i policijskih agencija u Bosni i Hercegovini, ako je konstruktivno izvedeno kao vozilo usko specijalizovane namjene i kao takvo se ne koristi u drugim segmentima društva.". Član 17. U članu 33. iza tačke h), dodaju se nove tač. i), j), k) i l) koje glase: "i) dnevno svjetlo, j) oznake za obilježavanje dugih i teških vozila, k) oznake za obilježavanje sporih vozila, l) konturne oznake.". Član 18. U članu 40. u stavu (3), brišu se riječi "i vlastitim, kombinovanim", a umjesto njih se dodaje riječ "putničkim". Član 19. Iza člana 41. dodaje se novi član 41a., koji glasi: "Član 41a. (1) Dnevno svjetlo je svjetlosni uređaj, ugrađen na prednjoj strani vozila i usmjeren ka naprijed, namijenjen za stalno označavanje vozila u saobraćaju u toku dana. (2) Na motornom vozilu dozvoljena je ugradnja dnevnog svjetla, i to kao dva dnevna svjetla odobrenog tipa. (3) Izuzetno od odredbi stava (2) ovog člana, dozvoljena je ugradnja i jednog dnevnog svjetla odobrenog tipa na motornom vozilu na dva točka, te na motornom vozilu na tri točka i četvorociklu (uključujući i laki) čija širina nije veća od 1,3 m. U slučaju motocikla sa bočnom prikolicom dozvoljena je ugradnja i tri dnevna svjetla odobrenog tipa, od kojih jednog na bočnoj prikolici. (4) Dozvoljena je ugradnja dva dodatna dnevna svjetla odobrenog tipa u slučaju traktora i radne mašine, opremljenog na njegovoj prednjoj strani za ugradnju izmjenljivih uređaja koji mogu uticati na funkcionalnost dnevnog svjetla iz stava (2) ovog člana, pri tome nije dozvoljeno da istovremeno budu uključena oba para dnevnih svjetala. (5) Na priključno vozilo nije dozvoljena ugradnja dnevnog svjetla. (6) Rastojanje unutrašnjih ivica svjetlećih površina dnevnog svjetla mora iznositi najmanje 0,6 m, a kod vozila čija je širina manja od 1,3 m ovo rastojanje se smije smanjiti najmanje na 0,4 m. (7) Odredbe stava (6) ovog člana ne primjenjuje se na motorno vozilo na dva ili tri točka i četvorocikl (uključujući i laki). (8) Najmanja dozvoljena udaljenost svjetleće površine dnevnog svjetla od površine puta iznosi 0,25 m, a najveća 1,5 m. (9) Izuzetno od odredbi stava (8) ovog člana, u slučaju traktora i radne mašine dozvoljena je najveća udaljenost svjetleće površine dnevnog svjetla od površine puta 2,5 m, koja se može povećati do najviše 4,0 m za ugradnju dva dodatna dnevna svjetla. (10) Svjetlost dnevnog svjetla je bijele boje. (11) Dnevno svjetlo je dozvoljeno upotrebljavati isključivo po danu pri dobroj vidljivosti. (12) Dnevno svjetlo se mora isključiti kada se uključi glavno (kratko/dugo) svjetlo, osim ukoliko se glavno svjetlo uključi u kratkom vremenskom periodu u svrhu upozoravanja. (13) Uključivanje i isključivanje dnevnog svijetla može biti automatsko, kao i prelazak sa dnevnog na glavno svjetlo i obrnuto. (14) Pri naknadnoj ugradnji dnevnog svjetla na vozilo iz stava (2) ovog člana, pored ispunjavanja uvjeta iz st. od (1) do (13) ovog člana, ono se mora automatski uključiti kada je komanda za uključivanje pogonskog agregata vozila u položaju koji omogućava njegov rad. Izuzetno, dnevno svjetlo može ostati isključeno: kada je komanda parkirne kočnice aktivirana, ili kada je komanda automatskog sistema za prijenos snage u parkirnom položaju, ili prije nego što je vozilo pokrenuto prvi put nakon (svakog) ručnog uključivanja pogonskog agregata. Također, isključivanje dnevnog svjetla prema stavu (12) ovog člana mora biti automatsko. (15) Odredbe ovog člana ne primjenjuju se na vozilo oružanih snaga BiH i policijskih agencija u BiH, ako je konstruktivno izvedeno kao vozilo usko specijalizovane namjene i kao takvo se ne koristi u drugim segmentima društva." Član 20. U članu 42. iza tačke c), briše se interpunkcijski znak tačka i dodaje se interpunkcijski znak zarez, i nove tač. d) i e), koje glase: d) svjetlosni znak intenzivnog kočenja, e) svjetlosni znak upozorenja na nalet sa zadnje strane.". Član 21. U članu 43. iza stava (7) dodaje se novi stav (8) koji glasi: "(8) Stop svjetla mogu realizovati automatski trepćući efekat u svrhu davanja svjetlosnog znaka intenzivnog kočenja iz člana 44a. ovog Pravilnika.". Član 22. U članu 44. iza stava (12) dodaje se novi stav (13) koji glasi: "(13) Pokazivači pravca mogu realizovati automatski trepćući efekat u svrhu davanja svjetlosnog znaka intenzivnog kočenja iz člana 44a. ovog Pravilnika, odnosno svjetlosnog znaka upozorenja na nalet sa zadnje strane iz člana 44b. ovog Pravilnika.". Član 23. Iza člana 44. dodaju se novi čl. 44a. i 44b. koji glase: "Član 44a. (1) Svjetlosni znak intenzivnog kočenja namijenjen je da učesnicima u saobraćaju iza vozila ukaže da je, u odnosu na preovlađujuće uvjete na putu, u toku intenzivno kočenje. (2) Svjetlosni znak intenzivnog kočenja se daje istovremenim trepćućim radom svih stop svjetala iz stava (8) člana 43. ili pokazivača pravca iz stava (13) člana 44. (3) Svjetlosni znak intenzivnog kočenja se uključuje i isključuje automatski, u skladu sa jednoobraznim tehničkim uvjetima. (4) Svi svjetlosni uređaji svjetlosnog znaka intenzivnog kočenja trepću u fazi frekvencijom 4,0 ± 1,0 Hz (odnosno, uslovno, 240 ± 60 treptaja u minuti), odnosno 4,0 +0,0/-1,0 Hz (odnosno, uslovno, 240 +0/-60 treptaja u minuti) ukoliko je izvor svjetlosti barem jednog od ovih svjetlosnih uređaja na zadnjem kraju vozila sijalica sa užarenim vlaknom. (5) Odredbe ovog člana ne primjenjuju se na vozilo oružanih snaga BiH i policijskih agencija u BiH, ako je konstruktivno izvedeno kao vozilo usko specijalizovane namjene i kao takvo se ne koristi u drugim segmentima društva. Član 44b. (1) Svjetlosni znak upozorenja na nalet sa zadnje strane namijenjen je da upozori da bi vozilo iza trebalo da preduzme hitne radnje kako bi bio izbjegnut nalet sa zadnje strane na predmetno vozilo. (2) Svjetlosni znak upozorenja na nalet sa zadnje strane se daje istovremenim trepćućim radom svih pokazivača pravca iz stava (13) člana 44. ovog Pravilnika. (3) Svjetlosni znak upozorenja na nalet sa zadnje strane se uključuje i isključuje automatski, u skladu sa jednoobraznim tehničkim uvjetima. (4) Svi svjetlosni uređaji svjetlosnog znaka upozorenja na nalet sa zadnje strane trepću u fazi frekvencijom 4,0 ± 1,0 Hz (odnosno, uslovno, 240 ± 60 treptaja u minuti), odnosno 4,0 +0,0/-1,0 Hz (odnosno, uslovno, 240 +0/-60 treptaja u minuti) ukoliko je izvor svjetlosti barem jednog od ovih svjetlosnih uređaja na zadnjem kraju vozila sijalica sa užarenim vlaknom. (5) Odredbe ovog člana ne primjenjuju se na vozilo oružanih snaga BiH i policijskih agencija u BiH, ako je konstruktivno izvedeno kao vozilo usko specijalizovane namjene i kao takvo se ne koristi u drugim segmentima društva.". Član 24. U članu 46. u stavu (2), iza tačke b) dodaje se nova tačka c) koja glasi: " c) Za vjetrobranska stakla je dopušten odgovarajući nivo oštećenja koje ne remeti normalnu vidljivost kroz vjetrobransko staklo i koji nemaju tendenciju daljeg širenja. Dozvoljene granice oštećenja vjetrobranskog stakla određene su zavisno od kategorije vozila i pozicije oštećenja na vjetrobranskom staklu. Vjetrobransko staklo podjeljeno je na zone A, B i C: - Zona "A", je površina vjetrobrana koja predstavlja neposredno vidno polje vozača. Granice zone određene su površinom vjetrobrana u oblasti koju zahvata brisač, širine 290 mm za vozila kategorije M1 i N1, odnosno 350 mm za vozila kategorije M2, M3, N2 i N3, mjerene tako da središnja osa točka upravljača predstavlja i središnju osu ove površine. - Zona "B", je ostatak površine vjetrobrana koju zahvataju brisači. - Zona "C" je ostatak površine vjetrobrana, koji nije zahvaćen zonama "A" i "B". Dozvoljene granice oštećenja su: - Zona "A": oštećenje u ovom području treba biti unutar kruga promjera 10 mm (dopuštena su maksimalno dva oštećenja, uz uvjet da su na međusobnom rastojanju većem od 100 mm). - Zona "B": oštećenje u ovom području za vozila kategorije M1 i N1 treba biti unutar kruga promjera 40 mm, a za ostala vozila treba biti unutar kruga promjera 20 mm ili može biti linijska napuklina dužine 30 mm (dopuštena su maksimalno dva oštećenja, uz uvjet da su na međusobnom rastojanju većem od 100 mm). - Zona "C": oštećenje u ovom području treba biti unutar kruga promjera 40 mm (dopuštena su maksimalno dva oštećenja, uz uvjet da su na međusobnom rastojanju većem od 100 mm)." U članu 46. stav (3) se mijenja i glasi: "(3) Nije dozvoljeno naknadno zatamnjivanje vjetrobrana.". U članu 46. u stavu (4), iza tačke b) dodaje se tačka c) koja glasi: " c) bočne staklene površine u ravni vozača i suvozača, tako da ukupna providnost iznosi najmanje 70 %; d) zadnje staklo vozila, namijenjenog za obavljanje privredne djelatnosti za koju su registrovani, postavljanjem homologovanih reklamnih folija bez refleksije, pri čemu vozila moraju imati ugrađena najmanje dva (spoljašnja) bočna vozačka ogledala." Član 25. U čl. 49. stav (1) tač. c) i d), stav (4) i 52. stav (1) tačka a) riječ "vlastitom", se mijenja sa "putničkom". Član 26. U čl. 49. stav (1) tačka e), 122. stav (1), 123. st. (2) i (3), i 126. stav (1) riječi "i kombinovanim", se brišu. Član 27. U članu 50. stav (2) mijenja se i glasi: "(2) Osim uređaja za davanje zvučnih znakova iz stava (1) ovog člana, na određena motorna vozila namijenjena službi hitne pomoći, vatrogasnoj službi, vozila policijskih agencija u BiH, vozila policije i sudske policije, zatvorske policije - straže, vojna vozila, vozila Granične policije Bosne i Hercegovine, može biti ugrađen i izveden i poseban uređaj za davanje znakova od niza izmjenično proizvedenog zvuka dviju različitih frekvencija." Član 28. U članu 63. stav (1) brišu se riječi "već" i "u BiH ili su u izgledu da se koriste u bliskoj budućnosti". Član 29. U članu 68. u st. (1) i (2), riječ "vodom" se mijenja sa riječju "probom". U članu 68. stav (5), mijenja se i glasi : "(5) Rezervoar gasa koji je izrađen i odobren, to jest označen prema odgovarajućem ECE pravilniku može se ugraditi u vozilo bez prethodnog ispunjavanja uvjeta iz stava (1) ovog člana ako od datuma proizvodnje do ugradnje u vozilo nije prošlo više od dvije godine, i može se eksploatisati najduže sedam godina od datuma proizvodnje, nakon čega podliježe obaveznom kontrolisanju uključujući i ispitivanje hladnom hidrauličkom probom. Ukoliko je od datuma proizvodnje rezervoara do ugradnje u vozilo prošlo od dvije do sedam godina onda se obavezno vrši kontrolisanje uključujući i ispitivanje hladnom hidrauličkom probom prije ugradnje u vozilo, i može se eksploatisati najduže 5 godina, nakon čega podliježe obaveznom kontrolisanju uključujući i ispitivanje hladnom hidrauličkom probom.". Član 30. Član 70. se mijenja i glasi : "Član 70. Ventil rezervoara gasa je uređaj koji se postavlja direktno na odgovarajući rezervoar gasa, prema visini, odnosno prečniku rezervoara, vodeći računa i o uglu pod kojim je predviđeno da se postavi na isti, i služi za zatvaranje u slučaju kad treba spriječiti neželjeno isticanje gasa iz istog." Član 31. U članu 82. stav (2), mijenja se i glasi : "(2) Materijal vodova za gas visokog pritiska je čelik ili bakar, a materijal dijelova za spajanje je čelik ili legure bakra. Vodovi za gas visokog pritiska mogu biti izrađeni i od nemetalnog materijala (gumeni, sintetički) uz uvjet da su homologovani i na jasno vidljiv i trajan način označeni oznakama odobrenja tipa." Član 32. U članu 89. stav (2), mijenja se i glasi : "(2) Ako su ugrađena dva ili više rezervoara gasa za LPG, ventilima se može osigurati pojedinačno punjenje, odnosno pražnjenje rezervoara." Član 33. U članu 94. dodaje se novi stav (6), koji glasi: "(6) Priključak za punjenje se nalazi najviše 10 mm od ivice vozila.". Član 34. U članu 103. stav (5), se mijenja i glasi : "(5) Prije spoja s uređajem (gasnim ventilom, isparivačem, pročišćivačem i sl.) vod za gas mora imati kompenzacijsku zavojnicu koja omogućava rastezanje, osim kada je materijal voda za gas plastika.". Član 35. U članu 104. stav (1), riječ "kovinom" se zamjenuje sa riječju "metalom". Član 36. U članu 113. stav (1), se mijenja i glasi : "(1) Vrata na autobusu, trolejbusu i priključnim vozilima za prijevoz putnika moraju biti ugrađena i izvedena kao najmanje dvoja vrata, što uključuje i pomoćna vrata za izlaz putnika u slučaju opasnosti, na način da se onemogući njihovo nenamjerno otvaranje za vrijeme vožnje kao i da se spriječi mogućnost eventualnog ispadanja iz vozila. Međutim, odredbe iz stavova (2) i (3) ovog člana mogu biti primjenjene. Najmanji broj vrata za putnike je: Broj putnika Broj vrata za putnike Klasa I, A Klasa II Klasa III,B 9-45 1 1 1 46-70 2 1 1 71-100 3 (2 u slučaju autobusa na sprat) 2 1 >100 4 3 1 Kod zglobnih autobusa minimalan broj vrata za putnike je jedan za svaki odjeljak, osim kod zglobnih autobusa klase I kod kojih je za prednji odjeljak minimalan broj vrata dva. U članu 113. iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi : "(5) Na autobusu, trolejbusu i priključnim vozilima za prijevoz putnika mora biti ugrađen dovoljan broj izlaza za slučaj opasnosti. Izlazom u slučaju opasnosti u smislu ovog pravilnika smatraju se: vrata za putnike, pomoćna vrata za izlaz putnika u slučaju opasnosti, prozor za izlaz putnika u slučaju opasnosti i otvor za izlaz putnika u slučaju opasnosti. Vrata za putnike opremljena mehanizovanim sistemom kontrole ne smatraju se vratima za izlaz putnika u slučaju opasnosti, osim ako se mogu otvoriti ručno u skladu sa jednoobraznim tehničkim uvjetima. Dupla vrata za putnike se tretiraju kao dvoja vrata, a dupli prozor za izlaz u slučaju opasnosti se tretira kao dva prozora za izlaz u slučaju opasnosti. Za vozilo iz ovog stava prvi put registrovano nakon dana stupanja na snagu ovih izmjena i dopuna, najmanji ukupni broj izlaza u slučaju opasnosti (kako su definisani u ovom stavu) je: Broj putnika Najmanji ukupni broj izlaza 9-16 3 17-30 4 31-45 5 46-60 6 61-75 7 76-90 8 > 90 9 Član 37. Član 145. se mijenja i glasi: "Član 145. (1) Motorna i priključna vozila, osim mopeda, lakog motocikla, lakog tricikla i četvorocikla, motocikla, tricikla i četvorocikla, traktora, traktorskih prikolica, radnih mašina, motokultivatora, prikolica sa jednom osovinom, autobusa za gradski i prigradski saobraćaj, trolejbusa za gradski saobraćaj, turističkog voza i vozila komunalne službe namijenjenih za obavljanje komunalnih usluga (pranje i čišćenje ulica, odvoz smeća, fekalija i dr.), moraju imati rezervni točak sa pripadajućom opremom, koji se po potrebi može upotrijebiti. (2) Rezervni točak ne moraju imati motorna i priključna vozila ako su gume ili naplatci opremljeni nekim sigurnosnim sistemom za sigurnu vožnju sa ispuhanom gumom ili ako vozilo posjeduje odgovarajuće sredstvo za privremeno osposobljavanje ispuhane gume (npr. sprej ili pjena u boci pod pritiskom, set za brzu popravku gume i sl.).". Član 38. U članu 150. iza riječi "LED" se dodaje interpukcijski znak "zarez" i riječ "laser". Član 39. U članu 155. stav (3) se briše. Dosadašnji stav (4) postaje stav (3). Član 40. Iza člana 157. dodaje se novi član 157a., koji glasi: (1) Kоnturnо оznаčаvаnjе vozila vrši sе u cilјu pоbоlјšаnjа uоčlјivоsti vоzilа i ukаzivаnjа nа njеgоvе gаbаritе, refleksijom svjetlosti koja potiče iz izvora koji nije na predmetnom vozilu, posmatraču koji se nalazi u blizini ovoga izvora svjetlosti. Kоnturnо оznаčаvаnjе sе izvоdi pоstаvlјаnjеm kоnturnih оznаkа оdоbrеnоg tipа. (2) Dоzvоlјеnо је pоstаvlјаnjе kоnturnih оznаkа nа mоtоrnо vоzilо nа nајmаnjе čеtiri tоčkа, оsim nа putnički аutоmоbil i čеtvоrоcikl (uklјučuјući i lаki), tе nа njihova priklјučna vоzila. Međutim, nije dozvoljena naknadna ugradnja konturnih oznaka na priključna vozila čija najveća dozvoljena ukupna masa nije veća od 0,75t. (3) Kоnturnе оznаkе sе pоstаvlјајu nа bоčnе i zаdnju strаnu vоzilа. Izuzеtnо, dоzvоlјеnо је pоstаvlјаnjе kоnturnе оznаkе nа prеdnju strаnu priklјučnоg vоzilа iz stаvа (2) оvоg člаnа i to kао liniјskо konturno оznаčаvаnje. (4) Nа bоčnе strаnе vоzilа pоstаvlјајu sе kоnturnе оznаkе žutе, nа zаdnju strаnu crvеnе, a na prednju stranu bijele boje. Međutim, dоzvоlјеnо је pоstаvlјаnjе kоnturnе оznаkе biјеlе boje nа bоčnе strаnе, i žutе bоје nа zаdnju strаnu vоzilа. (5) Konturne oznake se postavljaju u skladu sa jednoobraznim tehničkim uvjetima, kompatibilno sa konstrukcijom, oblikom i namjenom vozila, i pri tome što je više moguće paralelno srednjoj podužnoj ravni vozila odnosno na nju okomitoj ravni, i što je više moguće horizontalno odnosno vertikalno. (6) Pri naknadnoj ugradnji konturnih oznaka na vozilo iz stava (2) ovog člana, pored zahtjeva iz st. od (1) do (5) ovog člana, svi zahtjevi jednoobraznih tehničkih uvjeta moraju biti zadovoljeni. (7) Odredbe ovog člana ne primjenjuju se na vozilo oružanih snaga BiH i policijskih agencija u BiH , ako je konstruktivno izvedeno kao vozilo usko specijalizovane namjene i kao takvo se ne koristi u drugim segmentima društva." Član 41. Član 158. se mijenja i glasi : (1) Sastav izduvnih gasova motornog vozila (sa motorom sa unutrašnjim sagorijevanjem) sa najmanje četiri točka, osim četvorocikla (uključujući i laki), traktora i radne mašine, mora odgovarati normativima iz st. (3) i (4) ovog člana. (2) Pod pojmom "radna temperatura" podrazumijeva se temperatura motornog ulja izmjerena uz pomoć sonde umetnute u otvor šipke nivoa ulja i treba biti najmanje 80 °C, ili niža, ako je propisana od strane proizvođača. Ukoliko je ova metoda mjerenja nepraktična zbog nepristupačnosti mjernog mjesta, dostizanje radne temperature motora može se utvrditi automatskim uključivanjem ventilatora za hlađenje motora. (3) Sastav izduvnih gasova za vozilo sa motorom sa prinudnim paljenjem (OTO motor), mora na radnoj temperaturi motora zadovoljiti normative navedene u tač. a) i b) ovog stava. a) Vozilo sa motorom sa karburatorskim napajanjem gorivom, ili motorom sa drugom vrstom napajanja bez elektronske regulacije smješe i kontrole izduvnih gasova (npr. bez trokomponentnog katalitičkog konvertora sa (λ) sondom). 1) Za vozilo koje je prvi put registrovano u Bosni i Hercegovini prije 11. aprila 2007. godine nije dozvoljeno da izduvni gas sadrži više od 4,5 % vol. ugljen monoksida (CO), pri broju obrtaja motora u praznom hodu na radnoj temperaturi motora; 2) Za vozilo koje je prvi put registrovano u Bosni i Hercegovini od 11. aprila 2007. godine nije dozvoljeno da izduvni gas sadrži više od 3,5 % vol. ugljen monoksida (CO), pri broju obrtaja motora u praznom hodu na radnoj temperaturi motora; b) Vozilo sa motorom sa elektronskom regulacijom smješe i kontrolom izduvnih gasova (npr. sa regulisanim trokomponentnim katalitičkim konvertorom sa (λ) sondom) 1) Nije dozvoljeno da vozilo na radnoj temperaturi motora, premaši propisane vrijednosti koje daje proizvođač: ugljen monoksida (CO) pri propisanom broju obrtaja u praznom hodu, i ugljen monoksida (CO) i koeficijenta viška vazduha (λ) pri propisanom povišenom broju obrtaja motora. Ukoliko podaci proizvođača nisu poznati onda za vozilo na radnoj temperaturi motora nije dozvoljeno da izduvni gas sadrži više od 0,5 % vol. ugljen monoksida (CO) pri broju obrtaja motora u praznom hodu, i više od 0,3% vol. ugljen monoksida (CO) uz vrijednost koeficijenta viška vazduha (λ) u opsegu od 0,97 do 1,03 pri konstantnom broju obrtaja motora od najmanje 2000 min-1. Odredbe ove alineje ne primjenjuju se na vozila iz alineje 2) ove tačke. 2) Za vozilo koje je prvi put registrovano u Bosni i Hercegovini nakon dana stupanja na snagu ovih izmjena i dopuna i koje odgovara zahtjevima jednoobraznih tehničkih uvjeta u pogledu emisije gasovitih zagađivača nivoa "euro 5" ili višeg, nije dozvoljeno da na radnoj temperaturi motora, premaši vrijednosti koje daje proizvođač: ugljen monoksida (CO) pri propisanom broju obrtaja u praznom hodu, i ugljen monoksida (CO) i koeficijenta viška vazduha (λ) pri propisanom povišenom broju obrtaja motora. Ukoliko podaci proizvođača nisu poznati onda za vozilo na radnoj temperaturi motora nije dozvoljeno da izduvni gas sadrži više od 0,3 % vol. ugljen monoksida (CO) pri broju obrtaja motora u praznom hodu, i više od 0,2% vol. ugljen monoksida (CO) uz vrijednost koeficijenta viška vazduha (λ) u opsegu od 0,97 do 1,03 pri konstantnom broju obrtaja motora od najmanje 2000 min-1. (4) Vozilo sa motorom sa samopaljenjem (dizel motor). Srednji koeficijent apsorpcije svjetlosti izduvnog gasa (k) mora zadovoljiti normative navedene u tač. a) i b) ovog stava. Srednji koeficijent apsorpcije svjetlosti izduvnog gasa (k) se određuje na radnoj temperaturi motora. Srednji koeficijent apsorpcije svjetlosti izduvnog gasa (k) se izračunava kao srednja vrijednost najmanje tri mjerenja vrijednosti koeficijenta apsorpcije svjetlosti metodom slobodnog ubrzanja od (propisanog) broja obrtaja u praznom hodu do (propisanog) najvećeg dozvoljenog broja obrtaja. Pri tome, nije dozvoljeno da rasipanje rezultata mjerenja koji ulaze u izračunavanje srednje vrijednosti, izračunato kao apsolutna vrijednost razlike najveće i najmanje vrijednosti koeficijenta apsorpcije svjetlosti, bude veće od 0,5 m-1. a) Za vozilo koje je prvi put registrovano u Bosni i Hercegovini prije 11. aprila 2007. godine nije dozvoljeno da je srednji koeficijent apsorpcije svjetlosti izduvnog gasa veći od: 1) 3,22 m-1, ukoliko snaga motora nije veća od 73,5 kW; 2) 2,44 m-1, ukoliko je snaga motora veća od 73,5 kW. b) Za vozilo koje je prvi put registrovano u Bosni i Hercegovini od 11. aprila 2007. godine, na radnoj temperaturi motora, nije dozvoljeno da premaši od proizvođača propisanu vrijednost srednjeg koeficijenta apsorpcije svjetlosti izduvnog gasa (k). Ukoliko podaci proizvođača nisu poznati nije dozvoljeno da srednji koeficijent apsorpcije svjetlosti izduvnog gasa veći od: 1) 2,5 m-1, u slučaju vozila sa usisnim motorom; 2) 3,0 m-1, u slučaju vozila sa prehranjivanim motorom; 3) 1,5 m-1, u slučaju vozila koje je proizvedeno nakon 31. decembra 2008. godine i odgovara zahtjevima jednoobraznih tehničkih uvjeta u pogledu emisije gasovitih zagađivača nivoa "euro 4" ili višeg, osim vozila iz alineje 4) ove tačke; 4) 0,7 m-1, u slučaju vozila koje odgovara zahtjevima jednoobraznih tehničkih uvjeta u pogledu emisije gasovitih zagađivača nivoa "euro 6" ili višeg, i koje je prvi put registrovano u Bosni i Hercegovini nakon dana stupanja na snagu ovih izmjena i dopuna. (5) Vozila koja za pogon koriste više vrsta goriva, projektovana i izvedena da u jednom trenutku budu pogonjena samo jednom vrstom goriva, pri korišćenju svake od tih vrsta goriva moraju zadovoljiti granične vrijednosti iz st. (3) i (4). (6) Izuzetno od stava (5) ovog člana, vozilo sa motorom sa prinudnim paljenjem (OTO motor) koje može biti napajano i tečnim (benzinom) i gasovitim gorivom, kod koga je sistem za napajanje tečnim gorivom ugrađen samo u svrhu alternative u nužnim slučajevima ili pokretanja motora i kod koga zapremina rezervoara za tečno gorivo nije veća od 15 litara smatraće se vozilom pogonjenim gasovitim gorivom. (7) Odredbe ovog člana ne primjenjuju se na: a) vozila oružanih snaga BiH; b) vozila policijskih agencija u BiH, ako je konstruktivno izvedeno kao vozilo usko specijalizovane namjene i kao takvo se ne koristi u drugim segmentima društva; c) vozila sa oto motorom proizvedena prije 01. januara 1970. godine. d) vozila sa dizel motorom koja su proizvedena prije 01. januara 1980. Član 42. Član 159. stav (2), se mijenja i glasi : "(2) Tehnički normativi za ocjenu efikasnosti sistema kočenja motornih i priključnih vozila iznose: KATEGORIJA VOZILA RADNO KOČENJE POMOĆNO KOČENJE Koeficijent kočenja Sila aktiviranja Koeficijent kočenja Sila aktiviranja Nožno aktiviranje Ručno aktiviranje Nožno aktiviranje Ručno aktiviranje z ³ [%] F£[daN] F£[daN] z ³ [%] F£[daN] F£[daN] L1, L2, L6 40 (35$$$Odnosi se na vozilo prvi put registrovano u BiH prije 11. aprila 2007. godine.$$$) 50 20 (251) 20 50 20 L3, L4, L5, L7 45 (351) 50 20 (251) 20 50 20 M1 50 50 - 20 50 40 M2,M3 50 70 - 20 70 60 N1, N2, N3 45 70 - 20 70 60 O1, O2, O3, O4 45 pk£6,5 bar - - - - Traktori 25 60 40 15 60 40 Traktorske prikolice 25 - - - - - Član 43. Član 164. se mijenja i glasi: "Član 164. (1) Nije dozvoljeno da najviši nivo spoljašnje buke motornog vozila kategorije L, M ili N u stanju mirovanja premaši od proizvođača propisanu vrijednost uvećanu za 5 dB(A). (2) Za vozila koja su u upotrebi duže od jedne godine, granica iz stava (1) ovog člana dodatno se uvećava za 5 dB(A). (3) Ukoliko podaci proizvođača iz stava (1) ovog člana nisu poznati najviši dozvoljeni nivo spoljašnje buke motornog vozila u stanju mirovanja iznosi 107 dB(A). (4) Spoljašnja buka motornog vozila u stanju mirovanja mjeri se prema metodologiji opisanoj u BAS ISO 5130:2006, uređajem za mjerenje buke najmanje klase II. (4) Odredbe ovog člana ne odnose se na vozilo koje je proizvedeno, odnosno proizvedeno i prvi put registrovano prije 01. januara 1972. godine, te na vozilo oružanih snaga BiH i policijskih agencija u BiH, ako je konstruktivno izvedeno kao vozilo usko specijalizovane namjene i kao takvo se ne koristi u drugim segmentima društva.". Član 44. Iza člana 165. dodaju se novi čl. 165a. i 165b koji glase: "Član 165a. Izuzetno od odredbi ovog pravilnika dozvoljeno je da: a) motorna vozila sa dva točka sa motorom čija radna zapremina u slučaju toplotnih motora nije veća od 50 cm3 i čija najveća konstruktivna brzina nije veća od 50 km/h, bez obzira na način pogona, razvrstana u kategoriju L3 (L3e) alternativno ispunjavaju zahtjeve ovog pravilnika za vozila kategorije L1 (L1e); b) motorna vozila sa tri točka, sa bilo kakvim rasporedom točkova, sa motorom čija radna zapremina u slučaju toplotnih motora nije veća od 50 cm3 i čija najveća konstruktivna brzina nije veća od 50 km/h, bez obzira na način pogona, razvrstana u kategoriju L4 (L4e) ili L5 (L5e) alternativno ispunjavaju zahtjeve ovog pravilnika za vozila kategorije L2 (L2e);. Član 165b. (1) Skup motokultivatora i priključnog vozila mora ispunjavati samo tehničke uvjete propisane ovim članom, bez obzira na druge odredbe ovog pravilnika. (2) Na prednjoj strani motokultivatora, u ravni okomitoj na srednju podužnu ravan vozila, mora biti ugrađeno najmanje jedno svjetlo koje emituje svjetlost bijele boje, tako da je ona vidljiva samo za učesnike u saobraćaju koji se nalaze ispred vozila i da ne izaziva nelagodu kod vozača i drugih učesnika u saobraćaju. (3) Na zadnjoj strani priključnog vozila motokultivatora, u ravni okomitoj na srednju podužnu ravan vozila, moraju biti ugrađena: a) dva (pozicijska) svjetla, na istoj visini i simetrično u odnosu na srednju podužnu ravan vozila, koja emituju svjetlost crvene boje tako da je ona vidljiva samo za učesnike u saobraćaju koji se nalaze iza vozila i da ne izaziva nelagodu kod vozača i drugih učesnika u saobraćaju; b) dva crvena katadioptera u obliku istostraničnog trougla sa stranicom od najmanje 15 cm, na istoj visini i simetrično u odnosu na srednju podužnu ravan vozila, s vrhom okrenutim prema gore, tako da rastojanje reflektujućih površina katadioptera nije manje od 0,4 m i reflektujuća površina katadioptera nije na udaljenosti manjoj od 0,25 m ni većoj od 1,2 m od stajne površine. (4) Na prednjoj strani priključnog vozila motokultivatora, u ravni okomitoj na srednju podužnu ravan vozila, simetrično u odnosu na nju i na istoj visini, moraju biti ugrađena dva bijela netrougaona katadioptera, tako da rastojanje reflektujućih površina katadioptera nije manje od 0,4 m i reflektujuća površina katadioptera nije na udaljenosti manjoj od 0,25 m ni većoj od 1,2 m od stajne površine. (5) Oznaka za obilježavanje sporih vozila, postavlja se na zadnjoj strani priključnog vozila motokultivatora na način propisan članom 156. ovog Pravilnika. (6) Registarska tablica postavlja se jedna, na zadnjoj strani priključnog vozila, između katadioptera. (7) U slučaju da su točkovi priključnog vozila motokultivatora izvedeni van tovarnog sanduka moraju imati blatobrane, izvedene tako da prekrivaju najmanje gornju trećinu obima točka. (8) Veza između motokultivatora i priključnog vozila mora biti pouzdana. (9) Uređaj za upravljanje (upravljač) mora biti pouzdan i izveden tako da vozač može na prikladan i siguran način mijenjati pravac kretanja skupa. (10) Na skupu motokultivatora i priključnog vozila mora biti izveden kočni sistem koji se može aktivirati tokom kretanja skupa i koji djeluje na sve točkove najmanje jedne osovine, bilo motokultivatora, bilo priključnog vozila. Vozač mora moći aktivirati kočni sistem sjedeći na mjestu za vozača, držeći pri tome barem jednu ruku na komandi upravljača u svrhu upravljanja skupom. Mora biti omogućeno postepeno mijenjanje kočnog dejstva, odnosno vozač mora u bilo kome trenutku imati mogućnost da djelujući na komandu dovoljno precizno podešava (povećava ili smanjuje) kočnu silu. Kočna sila mora biti ravnomjerno raspoređena na lijeve i desne točkove iste osovine. (11) Pri ispitivanju efikasnosti kočnog sistema skupa (motokultivator sa priključnim vozilom) na način opisan u stavu (9) člana 159.ovog Pravilnika mora biti postignuto usporenje od najmanje 2,0 m/s2. Član 45. (1) Važeća klasifikacija primjenjivaće se na vozila koja su već registrovana u Bosni i Hercegovini, kao i na vozila koja će se prvi put registrovati, a u trenutku proizvodnje su prema istoj klasifikovana. (2) Nova klasifikacija koja je data u Prilogu 1. ovog pravilnika postaje prilog 6. Pravilnika o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u prometu na cestama i čini njegov sastavni dio, primjenjuje se na vozila koja se prvi put registruju u Bosni i Hercegovini, a u trenutku proizvodnje su prema njoj klasifikovana (podatak iz izjave o usklađenosti "COC dokument - Certificate of Conformity" dokumenta, odnosno potvrde proizvođača). (3) Nova klasifikacija iz stava (2) ovog člana primjenjuje se za sva vozila koja se prvi put registruju u Bosni i Hercegovini počevši od 01.11.2019. godine. (4) Klasifikacija iz stava (2) ovog člana primjenjuje se i na vozila kategorija R i S koja se prvi put registruju u Bosni i Hercegovini. Član 46. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Broj 02-04-02-2-932/2019 28. marta 2019. godine Sarajevo Zamjenik ministra Saša Dalipagić, s. r. Prilog br. 1 KLASIFIKACIJA VOZILA KLASIFIKACIJA VOZILA, TERMINI I DEFINICIJE Ova klasifikacija vozila sadrži odredbe koje su u skladu sa aktima: - Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Europu (UNECE): - Konsolidovana (ujedinjena), rezolucija (odluka), o konstrukciji vozila Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Europu (R.E.3), Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles (R.E.3) - ECE pravilnik broj 36 o jednistvenim odredbama o homologaciji velikih vozila za prijevoz putnika s obzirom na njihovu opću konstrukciju - ECE pravilnik broj 52 o jednistvenim odredbama o homologaciji M2 i M3 vozila malog kapaciteta s ozirom na njihovu opću konstrukciju - ECE pravilnik broj 107 o jednistvenim odredbama o homologaciji vozila kategorije M2 i M3 s ozirom na njihovu opću konstrukciju - Europske unije: - EU Uredbe: - Uredba Europskog parlamenta i Vijeća, broj 167/2013 o homologaciji i nadzoru tržišta traktora za poljoprivredu i šumarstvo - Uredba Europskog parlamenta i Vijeća, broj 168/2013 o homologaciji i nadzoru tržišta vozila na dva ili tri točka i četverocikala - EU Direktive: - Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća, broj 2007/46/EZ o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sistema, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila - Bosne i Hercegovine: - Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini - Pravilnik o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u saobraćaju na putevima - BAS ISO 3833:2003-Cestovna vozila-Tipovi-Termini i definicije 1. MOTOCIKLI, TRICIKLI I ČETVEROCIKLI Vozila kategorije L: motorna vozila na dva ili tri točka, kao i četverocikli. Dvostruki točkovi: podrazumijeva dva točka ugrađena na istu osovinu koji se smatraju jednim točkom, pri čemu je udaljenost središta njihovih područja dodira s tlom jednaka ili manja od 460 mm; Vozila kategorije L se dijele u sljedeće kategorije, potkategorje i pot-potkategorije: Kategorija Naziv kategorije Opći kriteriji za razvrstavanje L1e-L7e Sva vozila kategorije L (1) dužina ≤ 4 000 mm ili ≤ 3 000 mm za vozilo L6e-B ili ≤ 3 700 mm za vozilo L7e-C, i (2) širina ≤ 2 000 mm ili ≤ 1 000 mm za vozilo L1e ili ≤ 1 500 mm za vozilo L6e-B ili L7e-C i (3) visina ≤ 2 500 mm Kategorija Naziv kategorije Opći kriteriji za razvrstavanje L1e Moped (4) dva točka i motorni pogon i (5) radna zapremina motora ≤ 50 cm3, ako je dio konfiguracije pogona vozila motor s unutarnjim sagorijevanjem s vanjskim izvorom paljenja, i (6) najveća konstrukcijski određena brzina vozila ≤ 45 km/h, i (7) najveća trajna nazivna ili neto snaga (1) ≤ 4 000 W, i (8) najveća dozvoljena masa = najveća tehnički dozvoljena masa deklarisana od strane proizvođača ili manja od nje u skladu sa propisima u BiH, i Potkategorije Naziv potkategorije Dodatni kriteriji za razvrstavanje u potkategorije L1e-A Moped niskih performansi (9) bicikli, konstruisani za upotrebu pedala, opremljeni pomoćnim pogonom, čija je glavna namjena pomoći pri pogonu na pedale, i (10) doprinos (izlazna snaga), pomoćnog pogonskog agregata se prekida pri brzini vozila ≤ 25 km/h, i (11) najveća trajna nazivna ili neto snaga (1) ≤ 1 000 W, a u slučaju elektromotora kao pomoćnog pogonskog agregata najveća trajna nazivna snaga > 250 W i ≤ 1 000 W, i (12) bicikl s motorom s tri ili četiri točka, koji ispunjava posebne dodatne kriterije za razvrstavanje u potkategorije od (9) do (11), smatra se tehnički ekvivalentom vozilu L1e-A na dva točka. L1e-B Moped (9) sva druga vozila kategorije L1e, koje nije moguće razvrstati u skladu s kriterijima od (9) do (12) za vozilo L1e-A. Kategorija Naziv kategorije Opći kriteriji za razvrstavanje L2e Laki tricikl-Moped na tri točka (4) tri točka i motorni pogon, i (5) radna zapremina motora ≤ 50 i cm3, ako je dio konfiguracije pogona vozila motor s unutarnjim sagorijevanjem s vanjskim izvorom paljenja, odnosno ≤ 500 cm3 u slučaju motora sa samopaljenjem, i (6) najveća konstrukcijski određena brzina vozila ≤ 45 km/h, i (7) najveća trajna nazivna ili neto snaga (1) ≤ 4 000 W, i (8) masa vozila u voznom stanju ≤ 270 kg, i (9) opremljen najviše sa dva sjedišta, uključujući sjedište vozača, i Potkategorije Naziv potkategorije Dodatni kriteriji za razvrstavanje u potkategorije L2e-P Putnički laki tricikl-putnički moped na tri točka (10) vozilo L2e osim vozila koja ispunjavaju posebne kriterije za razvrstavanje u potkategoriju L2e-U. L2e-U Teretni laki tricikl-teretni moped na tri točka (10) isključivo konstruiran za prijevoz tereta s otvorenom ili zatvorenom, pretežno ravnom i vodoravnom površinom za utovar, koji ispunjava sljedeće kriterije: (a) dužina tovarnog prostora X širina tovarnog prostora ≥ 0,3 X dužina vozilo X širina vozilo ili (b) površina tovarnog prostora, kako je određena gore, koja se upotrebljava za ugradnju mašina i/ili opreme, i (c) sa tovarnim prostorom koji je krutom pregradom odvojeno od prostora za putnike, i (d) površina tovarnog prostora može prenositi najmanju zapremninu koja odgovara kocki sa stranicom od 600 mm. Kategorija Naziv kategorije Opći kriteriji za razvrstavanje L3e (2) Motocikl (4) dva točka i motorni pogon, i (5) najveća dozvoljena masa = najveća tehnički dozvoljena masa deklarisana od strane proizvođača ili manja od nje u skladu sa propisima u BiH, i (6) vozilo na dva točka koje ne može biti razvrstano kao vozilo kategorije L1e. Potkategorije Naziv potkategorije Dodatni kriteriji za razvrstavanje u potkategorije L3e-A1 Motocikl male snage (7) radna zapremina motora ≤ 125 cm3, i (8) najveća trajna nazivna ili neto snaga (1) ≤ 11 kW, i (9) omjer snaga (1)/masa vozila u voznom stanju ≤ 0,1 kW/kg. L3e-A2 Motocikl srednje snage (7) najveća trajna nazivna ili neto snaga (1) ≤ 35 kW, i (8) omjer snaga (1)/masa vozila u voznom stanju ≤ 0,2 kW/kg, i (9) nije izvedeno iz vozila sa motorom snage veće od njegove dvostruke snage (1), i (10) vozilo L3e koje se ne može razvrstati prema dodatnim kriterijima (7), (8) i (9) vozila L3e-A1 za razvrstavanje u potkategorije. L3e-A3 Motocikl velike snage (7) sva druga vozila L3e, koje nije moguće razvrstati u potkategorije L3e-A1 ili L3e-A2. Pot-potkategorija Naziv pot-potkategorije Dodatni kriteriji za razvrstavanje u pot-potkategorije vozila L3e-A1 L3e-A2 ili L3e-A3 L3e-AxE (x=1, 2 ili 3) Motocikl "Enduro" (a) visina sjedišta ≥ 900 mm, i (b) najmanja udaljenost od tla (klirens) ≥ 310 mm, i (c) ukupni omjer prijenosa u najvišem stepenu prijenosa (primarni omjer prijenosa × sekundarni omjer prijenosa u najvišem stepenu prijenosa × konačni prenosni omjer pogona) ≥ 6,0 i (d) masa vozila u voznom stanju uvećana za masu pogonskih baterija (akumulatora), u slučaju električnog ili hibridnog električnog pogona ≤ 140 kg, i (e) nema sjedišta za putnika. L3e-AxT (x=1, 2 ili 3) Motocikl "Trial" (a) visina sjedišta ≤ 700 mm, i (b) najmanja udaljenost od tla (klirens) ≥ 280 mm i (c) kapacitet rezervoara za gorivo ≤ 4 litre, i (d) ukupni omjer prijenosa u najvišem stepenu prijenosa (primarni omjer prijenosa × sekundarni omjer prijenosa u najvišem stepenu prijenosa × konačni prenosni omjer pogona) ≥ 7,5 i (e) masa vozila u voznom stanju ≤ 100 kg i (f) nema sjedišta za putnika. Kategorija Naziv kategorije Opći kriteriji za razvrstavanje L4e Motocikl sa bočnom prikolicom (4) na osnovu vozila, koje ispunjava kriterije za razvrstavanje u kategoriju i potkategorije vozila L3e, i (5) osnovno vozilo na motorni pogon opremljeno jednom bočnom prikolicom, i (6) najviše četiri sjedišta, uključujući sjedišta vozača, i (7) najviše dva sjedišta za putnike u bočnoj prikolici, i (8) najveća dozvoljena masa = najveća tehnički dozvoljena masa deklarisana od strane proizvođača ili manja od nje u skladu sa propisima u BiH. Kategorija Naziv kategorije Opći kriteriji za razvrstavanje L5e Tricikl (4) tri točka i motorni pogon, i (5) masa vozila u voznom stanju ≤ 1 000 kg, i (6) vozilo na tri točka koje ne može biti razvrstano kao vozilo L2e, i Potkategorije Naziv potkategorije Dodatni kriteriji za razvrstavanje u potkategorije L5e-A Putnički tricikl (7) vozilo L5e drukčije od onih koja ispunjavaju posebne kriterije za razvrstavanje za vozilo L5e-B, i (8) s najviše pet sjedišta uključujući sjedište vozača. L5e-B Teretni tricikl (7) konstruisano za prijevoz tereta sa zatvorenim prostorom za smještaj vozača i putnika kome se može pristupiti sa najviše tri strane, i (8) opremljeno najviše sa dva sjedišta uključujući sjedište vozača, i (9) isključivo konstruisano za prijevoz tereta s otvorenom ili zatvorenom, pretežno ravnom i vodoravnom površinom za utovar, koje ispunjava sljedeće kriterije: (a) dužina tovarnog prostora x širina tovarnog prostora ≥ 0,3 x dužina vozilo x širina vozilo, ili (b) površina tovarnog prostora, kako je određena gore, koja se upotrebljava za ugradnju mašina i/ili opreme, i (c) sa tovarnim prostorom koji je krutom pregradom odvojen od prostora za putnike, i (d) površina tovarnog prostora koja može prenositi najmanju zapreminu koja odgovara kocki sa stranicom od 600 mm. Kategorija Naziv kategorije Opći kriteriji za razvrstavanje L6e Laki četverocikl (4) četiri točka i motorni pogon, i (5) najveća konstrukcijski određena brzina vozila ≤ 45 km/h, i (6) masa vozila u voznom stanju ≤ 425 kg, i (7) radna zapremina motora ≤ 50 cm3, ako je motor s unutarnjim sagorijevanjem s vanjskim izvorom paljenja, odnosno ≤ 500 cm3 ako je motor sa samopaljenjem dio pogonskog sistema vozila, i (8) opremljen najviše sa dva sjedišta, uključujući sjedište vozača, i Potkategorije Naziv potkategorije Dodatni kriteriji za razvrstavanje u potkategorije L6e-A Laki četverocikl (9) vozilo L6e koje ne ispunjava posebne zahtjeve za razvrstavanje za vozilo L6e-B, i (10) najveća trajna nazivna ili neto snaga (1) ≤ 4 000 W. L6e-B Zatvoreni laki četverocikl (9) zatvoren prostor za vozača i putnike dostupan s najviše tri strane, i (10) najveća trajna nazivna ili neto snaga (1) ≤ 6 000 W, i Pot-potkategorija Naziv pot-potkategorije Dodatni kriteriji za razvrstavanje u pot-potkategorije osim kriterija za potkategoriju vozila L6e-BU L6e-BP Putnički zatvoreni laki četverocikl (11) vozilo L6e-B uglavnom konstruisano za prijevoz putnika, i (12) vozilo L6e-B drukčije od onih koja ispunjavaju posebne kriterije za razvrstavanje za vozilo L6e-BU. L6e-BU Teretni zatvoreni laki četverocikl (11) isključivo konstruisano za prijevoz tereta s otvorenom ili zatvorenom, pretežno ravnom i vodoravnom površinom za utovar, koje ispunjava sljedeće kriterije: (a) dužina tovarnog prostora x širina tovarnog prostora ≥ 0,3 x dužina vozila x širina vozila ili (b) površina tovarnog prostora, kako je određena gore, koja se upotrebljava za ugradnju mašina i/ili opreme, i (c) tovarni prostor krutom pregradom odvojen od prostora za putnike, i (d) površina tovarnog prostora koja može prenositi najmanju zapreminu koja odgovara kocki sa stranicom od 600 mm. Kategorija Naziv kategorije Opći kriteriji za razvrstavanje L7e Četverocikl (4) četiri točka i motorni pogon, i (5) masa vozila u voznom stanju: (a) ≤ 450 kg, u slučaju vozila namijenjenog za prijevoz putnika, (b) ≤ 600 kg, u slučaju vozila namijenjenog za prijevoz tereta, i (6) vozilo L7e koje ne može biti razvrstano kao vozilo L6e, i Potkategorije Naziv potkategorije Dodatni kriteriji za razvrstavanje u potkategorije L7e-A Četverocikl (7) vozilo L7e koje ne ispunjava posebne zahtjeve za razvrstavanje za vozilo L7e-B ili L7e-C, i (8) vozilo konstruisano samo za prijevoz putnika, i (9) najveća trajna nazivna ili neto snaga (1) ≤ 15 kW, i Pot-potkategorije Naziv pot-potkategorije Dodatni kriteriji za razvrstavanje u pot-potkategoriju L7e-A1 Četverocikl A1 (10) najviše dva sjedišta u obliku sedla (3), uključujući sjedište za vozača, i (11) ručka za upravljanje L7e-A2 Četverocikl A2 (10) vozilo L7e-A koje ne ispunjava posebne zahtjeve za razvrstavanje za vozilo L7e-A1, i (11) najviše dva sjedišta koja nisu u obliku sedla (3) , uključujući sjedište za vozača. Potkategorije Naziv potkategorije Dodatni kriteriji za razvrstavanje u potkategorije L7e-B Terenski četverocikl (7) vozilo L7e koje ne ispunjava posebne zahtjeve za razvrstavanje za vozilo L7e-C, i (8) klirens ≥ 180 mm, i Pot-potkategorije Naziv pot-potkategorije Dodatni kriteriji za razvrstavanje u pot-potkategoriju L7e-B1 Terenski četverocikl B1 (9) najviše dva sjedišta u obliku sedla, uključujući sjedište za vozača, i (10) opremljeno ručkom za upravljanje, i (11) najveća konstrukcijski određena brzina ≤ 90 km/h, i (12) omjer razmaka osovina i klirensa ≤ 6. L7e-B2 Terenski četverocikl B2 (9) vozilo L7e-B, koje se ne može razvrstati u pot-potkategoriju L7e-B1, i (10) najviše tri sjedišta koja nisu u obliku sedla od kojih su dva postavljena uporedno, uključujući sjedište za vozača, i (11) najveća trajna nazivna ili neto snaga (1) ≤ 15 kW, i (12) omjer razmaka osovina i klirensa ≤ 8. Potkategorije Naziv potkategorije Dodatni kriteriji za razvrstavanje u potkategorije L7e-C Zatvoreni četverocikl (7) vozilo L7e koje ne ispunjava posebne zahtjeve za razvrstavanje za vozilo L7e-B, i (8) najveća trajna nazivna ili neto snaga (1) ≤ 15 kW, i (9) najveća konstrukcijski određena brzina ≤ 90 km/h, i (10) zatvoren prostor za vozača i putnike dostupan s najviše tri strane, i Pot-potkategorije Naziv pot-potkategorije Dodatni kriteriji za razvrstavanje u pot-potkategorije osim kriterija za potkategoriju vozila L7e-C L7e-CP Putnički zatvoreni četverocikl (11) vozilo L7e-C koje ne ispunjava posebne zahtjeve za razvrstavanje u pot-potkategorije L7e-CU, i (12) najviše četiri sjedišta koja nemaju oblik sedla, uključujući sjedište za vozača. L7e-CU Teretni zatvoreni četverocikl (11) isključivo konstruisano za prijevoz tereta s otvorenom ili zatvorenom, pretežno ravnom i vodoravnom površinom za utovar, koje ispunjava sljedeće kriterije: a) dužina tovarnog prostora x širina tovarnog prostora ≥ 0,3 x dužina vozila x širina vozila ili b) površina tovarnog prostora, kako je određena gore, koja se upotrebljava za ugradnju mašina i/ili opreme, i c) tovarni prostor krutom pregradom odvojen od prostora za putnike, i d) površina tovarnog prostora koja može prenositi najmanju zapreminu koja odgovara kocki sa stranicom od 600 mm, i (12) najviše dva sjedišta koja nemaju oblik sedla uključujući sjedište za vozača. Napomene: (1) Granične vrijednosti za snagu zasnivaju se na najvećoj neprekidnoj nazivnoj snazi za vozila na električni pogon i najvećoj neto snazi za vozila pogonjena motorom s unutarnjim sagorijevanjem. Pod masom se podrazumijeva masa vozila u voznom stanju. Masa vozila u voznom stanju označava masu neopterećenog vozila spremnog za uobičajenu upotrebu i uključuje masu: - tehničkih tečnosti; - standardne opreme; - goriva u rezervoarima napunjenim najmanje do 90% njihovog kapaciteta; o ako se za pogon koristi mješavina gorivo/ulje uključuje se masa mješavine, osim u slučaju gdje su gorivo i ulje smješteni odvojeno kada se uključuje samo masa goriva, o ako se za pogon koristi gasno gorivo (u gasovitoj ili tečnoj fazi), ili komprimovani vazduh može se za masu goriva usvojiti 0 kg; - nadgradnje, kabine, vrata; - stakala, vučnog uređaja, rezervnog točka i alata. Masa vozila u voznom stanju ne uključuje: - masu vozača (75 kg), i putnika (65 kg); - masu uređaja i opreme ugrađene u tovarni prostor (platformu); - masu pogonskih baterija (akumulatora), u slučaju električnih ili hibridnih električnih vozila; - masu sistema za napajanje gasnim gorivom i rezervoara za njegovo skladištenje, u slučaju pogona na jednu, dvije ili više vrsta goriva; - masu rezervoara za skladištenje komprimovanog vazduha, u slučaju pogona komprimovanim vazduhom. (2) Daljnje klasificiranje vozila L3e prema tome je li njegova konstrukcijska brzina vozila manja ili jednaka 130 km/h ili veća od 130 km/h nezavisno je o njegovom daljnjem klasificiranju prema radnom učinku pogona u razrede L3e-A1 (kod kojih vjerovatno nije moguće postići brzinu od 130 km/h), L3e-A2 ili L3e-A3. (3) Sedlo-oblik sjedišta na kojem se sjedi u položaju za "jahanje". 2. VOZILA ZA PRIJEVOZ PUTNIKA Kategorija M: motorno vozilo na najmanje četiri točka konstruisano i namijenjeno prvenstveno za prijevoz putnika i njihovog prtljaga. Vozila kategorije M se dijele u tri grupe: Kategorija Naziv kategorije Opći kriteriji za razvrstavanje M1 Putnički automobil vozila namijenjena za prijevoz putnika koja, osim sjedišta vozača, imaju najviše osam sjedišta. M2 Autobus vozila namijenjena za prijevoz putnika koja, osim sjedišta vozača, imaju više od osam sjedišta i čija najveća dozvoljena masa nije veća od 5 tona. M3 Autobus vozila namijenjena za prijevoz putnika koja, osim sjedišta vozača, imaju više od osam sjedišta i čija je najveća dozvoljena masa veća od 5 tona. Vozila kategorije M2 i M3 se dijele u dvije podkategorije: Kategorija Naziv potkategorije Naziv klase Opći kriteriji za razvrstavanje M2 i M3 Veliki autobusi - vozila koja prijevoze više od 22 putnika ne računajući vozača Klasa I (gradski autobus), vozilo ima sjedišta i prostor za putnike koji stoje i koji dopušta intenzivno kretanje putnika. Klasa II (međugradski autobus), vozilo je uglavnom konstruisano za putnike koji sjede, ali ima mogućnost za prijevoz putnika koji stoje u prolazu između sjedišta i/ili u prostoru za stajanje koji ne prelazi širinu prostora dva dupla sjedišta. Klasa III (turistički autobus), vozilo konstruisano isključivo za putnike koji sjede. Mali autobusi - vozila za prijevoz do 22 putnika ne računajući vozača Klasa A vozila konstruisana za prijevoz putnika koji stoje, a imaju i sjedišta. Klasa B vozila nisu konstruisana za prijevoz putnika koji stoje. 3. TERETNA MOTORNA VOZILA Kategorija N: motorno vozilo na najmanje četiri točka konstruisano i namijenjeno prvenstveno za prijevoz tereta. Vozila kategorije N se dijele u tri grupe: Kategorija Naziv kategorije Opći kriteriji za razvrstavanje N1 Teretno vozilo vozila namijenjena za prijevoz tereta, čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3,5 tona (£ 3,5 tona). N2 Teretno vozilo vozila namijenjena za prijevoz tereta, čija najveća dozvoljena masa prelazi 3,5 tona, ali nije veća od 12 tona (> 3,5 tona i £ 12 tona). N3 Teretno vozilo vozila namijenjena za prijevoz tereta, čija najveća dozvoljena masa prelazi 12 tona (> 12 tona). Kriteriji za razvrstavanje vozila u kategoriju N se nalaze u Dodatku 3. 4. PRIKLJUČNA VOZILA Kategorija O: vozilo na točkovima bez pogonskog agregata koje je konstruisano i osposobljeno za priključenje uz motorno vozilo (L,M, N), i namjenjeno za prijevoz lica ili/i tereta ili vršenje određenog rada, ili za smještaj lica. Vozila kategorije O se dijele u četiri grupe: Kategorija Naziv kategorije Opći kriteriji za razvrstavanje O1 Priključno vozilo priključna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 0,75 tona (£ 0,75 tona). O2 priključna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 0,75 tona, ali nije veća od 3,5 tona, (> 0,75 tona i £ 3,5 tona). O3 priključna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3,5 tona, ali nije veća od 10 tona, (> 3,5 tona i £ 10 tona). O4 priključna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 10 tona (> 10 tona). 5. TRAKTORI Traktor je motorno vozilo na točkovima za poljoprivredu ili šumarstvo, koje ima najmanje dvije osovine i čija najveća konstruktivna brzina nije manja od 6 km/h, a čija je glavna funkcija u njegovoj vučnoj snazi i koje je po konstrukciji hodnog sistema, uređajima i opremi namjenjeno da vuče, gura, nosi, odnosno pogoni u kretanju ili mjestu priključne uređaje, oruđa i mašine za obavljanje određenih radova u poljoprivredi ili šumarstvu, ili da vuče priključna vozila, i koje se može prilagoditi da nosi teret pri radu u poljoprivredi ili šumarstvu, i može biti opremljeno sa jednim ili više sjedišta za putnike. Traktori se dijele u dvije grupe: - traktori na točkovima-kategorija T i - traktori na gusjenicama-kategorija C 5.1. TRAKTORI NA TOČKOVIMA Kategorija T: obuhvata sve traktore na točkovima. Svaka kategorija traktora na točkovima dopunjena je na kraju indeksom "a" ili "b" u skladu s konstrukcijski određenom brzinom: - "a" za traktore na točkovima s najvećom konstrukcijski određenom brzinom manjom ili jednakom 40 km/h; - "b" za traktore na točkovima s najvećom konstrukcijski određenom brzinom većom od 40 km/h. Vozila kategorije T se dijele u četiri grupe: Kategorija Naziv kategorije Opći kriteriji za razvrstavanje T1 Traktor na točkovima traktori na točkovima, s razmakom točkova na osovini najbližoj vozaču jednakim ili većim od 1150 mm, mase neopterećenog traktora u voznom stanju veće od 600 kg i klirensa koji nije veći od 1000 mm. T2 traktori na točkovima, s razmakom točkova manjim od 1150 mm, mase neopterećenog traktora u voznom stanju veće od 600 kg i klirensa koji nije veći od 600 mm; kad je omjer visine težišta traktora (mjereno od tla), i srednje vrijednosti razmaka točkova svake osovine veći od 0,90, najveća konstrukcijska brzina je ograničena na 30 km/h. T3 traktori na točkovima s masom neopterećenog traktora u voznom stanju koja nije veća od 600 kg. T4 traktori na točkovima s posebnom namjenom: T4.1 kategorija T4.1 (traktori s velikim klirensom), obuhvata traktore konstruisane za rad s visoko naraslim kulturama kao što su biljke vinove loze. Oni imaju uzdignutu šasiju ili dio šasije što im omogućava kretanje prema naprijed uporedno s biljnim usjevom s lijevim i desnim točkovima sa svake strane jednog ili više redova usjeva. Namijenjeni su za uređaje i opremu za prenošenje ili obradu koji se mogu pričvrstiti sprijeda, između osovina, pozadi ili na platformu. Kada je traktor u radnom položaju, klirens okomito na red s usjevima je veći od 1000 mm. Ako je omjer visine težišta traktora mjereno od tla, pri upotrebi uobičajenih guma, i srednje vrijednosti razmaka točkova svake osovine veći od 0,90, najveća konstrukcijska brzina ne smije premašiti 30 km/h. T4.2 kategorija T4.2 (vrlo široki traktori), obuhvata traktore za koje su karakteristične široke dimenzije i prvenstveno su namijenjeni za obrađivanje velikih poljoprivrednih površina. T4.3 kategorija T4.3 (traktori s malim klirensom), obuhvata traktore s pogonom na četiri točka čija je priključna oprema namijenjena za upotrebu u poljoprivredi ili šumarstvu i koji su značajni po nosećem okviru, i opremljeni s jednim ili više (izlaznih), priključnih pogonskih vratila, čija najveća dozvoljena masa nije veća od 10 tona, kod kojih je omjer te mase i najveće mase neopterećenog vozila u voznom stanju manji od 2,5, i imaju težište, izmjereno od tla pri upotrebi uobičajenih guma, na visini manjoj od 850 mm. 5.2. TRAKTORI NA GUSJENICAMA Kategorija C: obuhvata traktore na gusjenicama koji su pogonjeni beskrajnim gusjenicama ili kombinacijom točkova i beskrajnih gusjenica, s potkategorijama određenim analogno kategoriji T1-T4. 6. PRIKLJUČNA VOZILA ZA TRAKTORE (TRAKTORSKE PRIKOLICE) Kategorija R (teretno priključno vozilo traktora): je priključno vozilo traktora namijenjeno prvenstveno za prijevoz tereta. Svaka kategorija traktorske prikolice dopunjena je na kraju indeksom "a" ili "b", u skladu s njezinom konstrukcijski određenom brzinom: - "a" za prikolice s najvećom konstrukcijski određenom brzinom manjom ili jednakom 40 km/h; - "b" za prikolice s najvećom konstrukcijski određenom brzinom većom od 40 km/h. Vozila kategorije R se razvrstavaju: Kategorija Naziv kategorije Opći kriteriji za razvrstavanje R1 Priključno vozilo za traktore (traktorske prikolice) priključna vozila za traktore kod kojih zbir najvećih dozvoljenih osovinskih opterećenja ne prelazi 1,5 tona. R2 priključna vozila za traktore kod kojih zbir najvećih dozvoljenih osovinskih opterećenja prelazi 1,5 tona, ali nije veći od 3,5 tona. R3 priključna vozila za traktore kod kojih zbir najvećih dozvoljenih osovinskih opterećenja prelazi 3,5 tona, ali nije veći od 21 tonu . R4 priključna vozila za traktore kod kojih zbir najvećih dozvoljenih osovinskih opterećenja prelazi 21 tonu. 7. PRIKLJUČNA VUČENA OPREMA (ZA TRAKTORE) Kategorija S (priključna vučena oprema traktora): je priključno vozilo traktora namijenjeno prvenstveno za vršenje rada u poljoprivredi ili šumarstvu. Svaka kategorija priključnu vučenu opreme dopunjena je na kraju indeksom "a" ili "b" u skladu s njezinom konstrukcijski određenom brzinom: - "a" za priključnu vučenu opremu s najvećom konstrukcijski određenom brzinom manjom ili jednakom 40 km/h; - "b" za priključnu vučenu opremu s najvećom konstrukcijski određenom brzinom većom od 40 km/h. Vozila kategorije S se dijele u dvije grupe: Kategorija Naziv kategorije Opći kriteriji za razvrstavanje S1 Priključna vučena oprema (za traktore) priključna vučena oprema kod koje zbir najvećih dozvoljenih osovinskih opterećenja ne prelazi 3,5 tona. S2 priključna vučena oprema kod koje zbir najvećih dozvoljenih osovinskih opterećenja prelazi 3,5 tona. 8. TERENSKA VOZILA (DODATNO RAZVRSTAVANJE VOZILA) Kategorija G: terenska vozila (Off-Road Vehicles), su vozila kategorije M ili N i imaju posebne tehničke karakteristike koje omogućavaju vožnju izvan kategorisanih cesta. Za te potkategorije vozila mora se dodati slovo "G" kao sufiks slovnobrojčanoj oznaci kategorije vozila. Kriteriji za razvrstavanje vozila u potkategoriju terenskih vozila I. Vozila kategorija M1 ili N1 razvrstavaju se u potkategoriju terenskih vozila ako istovremeno zadovoljavaju sljedeće uvjete: (a) najmanje jedna prednja i najmanje jedna zadnja osovina su izvedene za istovremeni pogon, bez obzira može li se jedna osovina isključiti; (b) ugrađen je najmanje jedan mehanizam za blokiranje diferencijala ili mehanizam sa sličnim dejstvom; (c) mogu, bez priključnog vozila, savladati uspon od najmanje 25%; (d) zadovoljavaju najmanje pet od sljedećih šest zahtjeva: 1. prednji prilazni ugao mora biti najmanje 25 stepeni; 2. zadnji prilazni ugao mora biti najmanje 20 stepeni; 3. ugao prepreke mora biti najmanje 20 stepeni; 4. najmanja visina iznad stajne površine (klirens), ispod prednje osovine mora biti najmanje 180 mm; 5. klirens ispod zadnje osovine mora biti najmanje 180 mm; 6. klirens između osovina mora biti najmanje 200 mm. II. Vozila kategorija M2, N2 ili M3, čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 12 tona, smatraju se terenskim vozilima ako zadovoljavaju uvjete propisane u tački (a), ili uvjete propisane u obje tačke (b) i (c): (a) Imaju pogon na sve točkove (osovine), bez obzira može li se jedna ili više pogonskih osovina isključiti; (b) 1. najmanje jedna prednja i najmanje jedna zadnja osovina su konstruisane za istovremeni pogon, bez obzira može li se jedna pogonska osovina isključiti; 2. ugrađen je najmanje jedan mehanizam za blokiranje diferencijala ili mehanizam sa sličnim dejstvom; 3. mogu bez priključnog vozila savladati uspon od najmanje 25%; i (c) zadovoljavati najmanje pet od ovih šest zahtjeva ako njihova najveća dozvoljena masa ne prelazi 7,5 tona, a najmanje četiri ako njihova najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona: 1. prednji prilazni ugao mora biti najmanje 25 stepeni; 2. zadnji prilazni ugao mora biti najmanje 25 stepeni; 3. ugao prepreke mora biti najmanje 25 stepeni; 4. klirens ispod prednje osovine mora biti najmanje 250 mm; 5. klirens između osovina mora biti najmanje 300 mm; 6. klirens ispod zadnje osovine mora biti najmanje 250 mm. III. Vozila M3 ili N3 čija najveća dozvoljena masa prelazi 12 tona smatraju se terenskim vozilima ako zadovoljavaju uvjete propisane u tački (a), ili uvjete propisane u obe tačke (b) i (c): (a) imaju pogon na sve točkove (osovine), bez obzira može li se jedna ili više pogonskih osovina isključiti; (b) 1. najmanje pola osovina (ili dvije od tri osovine u slučaju vozila s tri osovine i tri od pet u slučaju vozila s pet osovina), je konstruisano za istovremeni pogon, bez obzira može li se jedna pogonska osovina isključiti; 2. ugrađen je najmanje jedan mehanizam za blokiranje diferencijala ili mehanizam sa sličnim dejstvom; 3. mogu bez priključnog vozila savladati uspon od najmanje 25%; i (c) zadovoljavati najmanje četiri od ovih šest zahtjeva: 1. prednji prilazni ugao mora biti najmanje 25 stepeni; 2. zadnji prilazni ugao mora biti najmanje 25 stepeni; 3. ugao prepreke mora biti najmanje 25 stepeni; 4. klirens ispod prednje osovine mora biti najmanje 250 mm; 5. klirens između osovina mora biti najmanje 300 mm; 6. klirens ispod zadnje osovine mora biti najmanje 250 mm. Postupak za provjeru usklađenosti s geometrijskim zahtjevima iz ovog odjeljka propisan je u Dodatku 4. 9. VOZILA SPECIJALNE (POSEBNE) NAMJENE Vozila za specijalne namjene: vozila kategorija M, N ili O za izvođenje posebnih funkcija sa posebno uređenom karoserijom i/ili snabdjeveno uređajima i opremom za izvođenje tih posebnih funkcija. U specijalna vozila se ubrajaju: Vozila specijalne namjene se razvrstavaju u: Naziv specijalnog vozila Kodna oznaka specijalnog vozila Definicija specijalnog vozila Motorno vozilo za stanovanje SA Vozilo kategorije M s prostorom za stanovanje koje sadrži najmanje sljedeću opremu: (a) sto i sjedišta; (b) opremu prilagođenu za spavanje koja može biti izvedena korišćenjem sjedišta; (c) kuhinjsku opremu; (d) opremu za smještaj prtljaga. Ova oprema mora biti čvrsto pričvršćena u prostoru za stanovanje. Međutim, sto može biti izveden tako da je jednostavno uklonjiv. Blindirano vozlio SB Vozilo namijenjeno zaštiti putnika i/ili tereta koji se prijevoze, opremljeno oplatom neprobojnom za metke. Vozilo hitne pomoći SC Vozilo kategorije M, namijenjeno za prijevoz bolesnih ili povrijeđenih osoba i koje je posebno opremljeno za tu namjenu. Pogrebno vozilo SD Vozilo kategorije M namijenjeno za prijevoz posmrtnih ostataka i koje je posebno opremljeno za tu namjenu. Vozilo prilagođeno za invalidska kolica SH Vozilo kategorije M1 proizvedeno ili posebno prepravljeno za smještaj jedne ili više osoba u invalidskim kolicima pri prijevozu cestom. Kamp prikolica SE Vozilo kategorije O prema definiciji u tački 3.2.1.3. standarda ISO 3833:1977. Auto dizalica SF Vozilo kategorije N3 koje nije opremljeno za prijevoz tereta, opremljeno dizalicom čiji je moment dizanja jednak ili veći od 400 kNm. Ostala vozila posebne namjene SG Vozilo posebne namjene koje nije obuhvaćeno niti jednom definicijom iz ovog odjeljka. Potporna kolica SJ Vozilo kategorije O opremljeno sedlom za oslanjanje poluprikolice tako da istu pretvara u prikolicu. Priključno vozilo za vangabaritne terete SK Vozilo kategorije O4 namijenjeno za prijevoz nedjeljivih tereta koji zbog njihovih dimenzija podliježu ograničenjima u pogledu učestvovanja u saobraćaju na putevima. Pod ovim nazivom su obuhvaćene i hidraulične modularne prikolice bez obzira na broj modula. Motorno vozilo za vangabaritne terete SL tegljač ili vučno vozilo kategorije N3 koje zadovoljava sljedeće uvjete: (a) ima više od dvije osovine i barem polovina osovina (u slučaju vozila s tri osovine dvije od tri, a u slučaju vozila s pet osovina tri od pet ), koje su konstruisane da budu pogonjene istovremeno, bez obzira na to može li se jedna pogonska osovina isključiti; (b) konstruisano je za vuču i guranje priključnog vozila kategorije O4 za prijevoz vangabaritnog tereta; (c) ima motor snage minimalno 350 kW, i (d) može biti opremljeno dodatnom prednjom vučnom spojnicom za teške vučne mase. Motorno vozilo za izmjenljivu opremu SM terensko vozilo kategorije N (kako je definirano u tački 10.), koje je konstruisano i proizvedeno za vuču, guranje, prenos i stavljanje u pokret određene izmjenljive opreme, (a) koje ima najmanje dvije površine na koje se oprema može ugraditi; (b) koje ima standardizovana, mehanička, hidraulička i/ili električna sučelja (priključka) (npr. izvodi za pogon izmjenljive opreme), za napajanje i stavljanje u pokret navedene opreme; i (c) koje je usklađeno sa definicijom standarda ISO 3833-1977, tačka 3.1.4. (specijalno vozilo). Ukoliko vozilo sadržava pomoćnu platformu za utovar, njezina dužina ne smije prelaziti: (a) 1,4 puta razmaka prednjih ili zadnjih točkova (trag) vozila, ovisno o tome koji je razmak veći u slučaju vozila s dvije osovine; ili (b) 2,0 puta razmaka prednjih ili zadnjih točkova (trag) vozila, ovisno o tome koji je razmak veći u slučaju vozila s dvije osovine. Dodatno razvrstavanje vozila prema obliku karoserije dato u tački 6. Dodatka 1: Brojevi za dopunjavanje kodnih oznaka koje se upotrebljavaju za različite vrste nadgradnji. 10. TERENSKA VOZILA SPECIJALNE NAMJENE "Terensko vozilo za specijalne namjene", znači vozilo koje pripada kategoriji M ili N i ima posebne tehničke karakteristike iz tačke 8. i tačke 9. Za te kategorije vozila mora se dodati slovo "G" kao sufiks slovnobrojčanoj oznaci kategorije vozila. 11. RADNE MAŠINE Radna mašina je samohodno vozilo posebno konstruisano i namijenjeno za vršenje rada, a koje s obzirom na konstruktivne karakteristike nije pogodno za prijevoz niti putnika niti tereta, i čija brzina, u pravilu, nije veća od 30 km/h. Dodatak 1. OBLICI KAROSERIJA (TIPOVI NADGRADNJE) VOZILA I OBJAŠNJENJE (DEFINICIJE) 1. Vozila koja pripadaju kategoriji M1 i M1G Kodna oznaka Naziv Definicije AA Limuzina Vozilo određeno u nazivu 3.1.1.1. norme ISO 3833:1977, koje je opremljeno najmanje s četiri bočna prozora. Limuzina kabriolet Standard BAS ISO 3833:2003, definicija broj 3.1.1.2. Zatvoreni putnički automobil, sa mogućnošću pomjeranja dijela krova nazad, sa 4 ili više sjedišta u najmanje dva reda, sa 2 ili 4 bočnih vrata i sa 4 ili više bočnih prozora. Produžena limuzina (produženi sedan) Standard BAS ISO 3833:2003, definicija broj 3.1.1.3. Zatvoreni putnički automobil sa 4 ili više sjedišta u najmanje dva reda, sa 4 ili 6 bočnih vrata i sa 6 ili više bočnih prozora. Iza prednjeg reda sjedišta može biti izvedena pregrada. Sjedišta ispred zadnjeg reda sjedišta mogu biti izvedena na preklapanje. AB Limuzina s (podiznim) zadnjim vratima Limuzina prema definiciji u 1.1. sa zadnjim (petim) vratima na zadnjem kraju vozila. AC Karavan Vozilo određeno u nazivu 3.1.1.4. norme ISO 3833:1977, koje je opremljeno najmanje s četiri bočna prozora. AD Kupe Vozilo definirano u nazivu br. 3.1.1.5. norme ISO 3833:1977. AE Kabriolet Vozilo definisano u nazivu br. 3.1.1.6. norme ISO 3833:1977. Kabriolet može biti i bez vrata. AF Višenamjensko vozilo Vozilo, osim vozila AG i vozila navedenih pod AA do AE predviđenih za prijevoz osoba i njihove prtljage ili ponekad tereta, u jednom prostoru. AG Putnički pick-up Vozilo u nazivu br. 3.1.1.4.1. norme ISO 3833:1977. Međutim, prostor za prtljagu mora biti potpuno odvojen od prostora za putnike. Osim toga, nije potrebno da referentna tačka položaja vozačkog sjedišta bude najmanje 750 mm iznad površine oslanjanja vozila. 2. Vozila koja pripadaju kategoriji M2, M3, i M2G, M3G Kodna oznaka Naziv Definicije CA Jedan nivo Vozilo u kojem su prostori predviđeni za putnike raspoređeni na jednom nivou ili tako da ne predstavljaju dva nivoa koji leže jedan iznad drugog. CB Dva nivoa Vozilo u kojem su prostori za putnike, najmanje u jednom dijelu, raspoređeni na dva nivoa, jedan iznad drugog, a prostori za putnike koji stoje nisu predviđeni na gornjem nivou (spratu); CC Zglobni, jedan nivo Vozilo koje se sastoji od dva ili više krutih dijelova koji se mogu zakretati jedan u odnosu na drugi; prostori za putnike u svakom dijelu povezani su tako da se putnici mogu slobodno kretati između njih; kruti dijelovi su stalno spojeni tako da se mogu rastaviti samo pomoću naprava koje se uobičajeno mogu naći samo u radionici. Zglobni autobusi sastavljeni od dva ili više zglobno povezana nerazdvojiva dijela smatraju se jednim vozilom. CD Zglobni, dva nivoa Vozilo koje se sastoji od dva ili više krutih dijelova koji se mogu zakretati jedan u odnosu na drugi; prostori za putnike u svakom dijelu povezani su najmanje na jednom nivou tako da se putnici mogu slobodno kretati između njih; kruti dijelovi su trajno spojeni tako da se mogu rastaviti samo pomoću naprava koje se uobičajeno mogu naći samo u radionici. CE Niskopodni, jedan nivo Vozilo razreda I., II. ili A. kod kojeg je najmanje 35% prostora koji je raspoloživ za putnike koji stoje (ili prednjeg dijela vozila kod zglobnih vozila, ili u njegovome donjem dijelu kod spratnih vozila) bez stepenica i dostupan je kroz najmanje jedna vrata za putnike. CF Niskopodni, dva nivoa Vozilo razreda I., II. ili A. kod kojeg je najmanje 35% prostora koji je raspoloživ za putnike koji stoje (ili prednjeg dijela vozila kod zglobnih vozila, ili u njegovome donjem dijelu kod spratnih vozila) bez stepenica i dostupan je kroz najmanje jedna vrata za putnike. CG Zglobni niskopodni, jedan nivo Vozilo koje udružuje tehničke karakteristike CC i CE vozila. CH Zglobni niskopodni, dva nivoa Vozilo koje udružuje tehničke karakteristike CD i CF vozila. CI Jedan nivo sa otvorenim krovom Vozilo oblika karoserije CA. CJ Dva nivoa sa otvorenim krovom Vozilo oblika karoserije CB sa dijelom krova ili bez krova nad njegovim gornjim nivoom. CX Šasija autobusa Nekompletno vozilo sa okvirom, pogonom i osovinama namjenjeno da bude kompletirano karoserijom. 3. Vozila koja pripadaju kategoriji N1, N2, N3, i N1G, N2G, N3G Kodna oznaka Naziv Definicije BA Kamion Vozilo koje je konstruisano i namijenjeno isključivo ili uglavnom za prijevoz tereta. BB Furgon Kamion kod koga su prostor za vozača i tovarni prostor u istoj cjelini. BC Tegljač (sa sedlom) Vučno vozilo koje je oblikovano i proizvedeno isključivo ili uglavnom za vuču poluprikolica. BD Tegljač (sa kukom) Vučno vozilo koje je oblikovano i proizvedeno isključivo ili uglavnom za vuču priključnih vozila osim poluprikolica. BE Pikap * Vozilo najveće dozvoljene ukupne mase koja ne prelazi 3 500 kg u kojem sjedeća mjesta i prostor za teret nisu u jedinstvenom prostoru. BX Šasija teretnog vozila Nepotpuno vozilo koje ima kabinu (potpunu ili nepotpunu), uzdužne nosače šasije, pogonski sklop i osovine, a koje je predviđeno za kompletiranje s nadogradnjom i prilagođeno potrebama prijevoznika. *) Dodatno razvrstavanje teretnih motornih vozila prema obliku karoserije dato u tački 6. Dodatka 1.: Brojevi za dopunjavanje kodnih oznaka koje se upotrebljavaju za različite vrste nadgradnja. 4. Vozila kategorije O Kodna oznaka Naziv Definicije DA Poluprikolica Priključno vozilo koje je konstruisano i namijenjeno za priključivanje na tegljač (sa sedlom), ili na potporna kolica, pri čemu prenosi značajno vertikalno opterećenje na vučno vozilo ili na potporna kolica. Vučna spojnica koja se upotrebljava za skup vozila sastoji se od kraljevog čepa (king pin-vučni svornjak), i sedla. DB Prikolica sa rudom Priključno vozilo na najmanje dvije osovine, od kojih je barem jedna upravljana osovina: (a) opremljena vučnom napravom koja se može zakretati vertikalno (u odnosu na prikolicu); i (b) koja prenosi manje od 100 daN vertikalnog statičkog opterećenja na vučno vozilo. DC Prikolica sa središnjom osovinom Priključno vozilo čija je (su) osovina (osovine) postavljena (postavljene) blizu težišta vozila (kada je podjednako opterećena), tako da se samo statičko opterećenje koje ne prelazi 10% onoga koje odgovara najvećoj dozvoljenoj masi prikolice ili opterećenje od 1 000 daN (koje je manje), prenosi na vučno vozilo. DE Prikolica s krutom rudom Priključno vozilo s jednom osovinom ili grupom osovina opremljena rudom koje, zbog njezine konstrukcije, prenosi na vučno vozilo statičko opterećenje koje ne prelazi 4 000 daN i koje ne potpada pod definiciju prikolice sa središnjom osovinom. Vučna spojnica koja se upotrebljava za skup vozila ne sastoji se od kraljevog čepa i sedla. Dodatno razvrstavanje teretnih priključnih vozila prema obliku karoserije dato u tački 6. Dodatka 1.: Brojevi za dopunjavanje kodnih oznaka koje se upotrebljavaju za različite vrste nadgradnja. 5. Oblik karoserija radnih mašina Kategorija vozila Oblik karoserije Objašnjenje (definicija) RADNA MAŠINA Rovokopač Samohodna radna mašina na gusjenicama ili točkovima kojim upravlja vozač ili radnik koji ga slijedi pješice. S prednje ili zadnje strane ima bagerski spoj i priključak, prvenstveno namijenjen neprekidnom iskopu rovova uz pomoć istovremenog pokretanja radne mašine. Utovarivač Samohodna radna mašina na točkovima ili gusjenicama koji s prednje strane ima ugrađenu strukturu s utovarnom kašikom, koji tovari ili kopa kretanjem radne mašine unaprijed te podiže, prenosi i istovara materijal. Bager Samohodna radna mašina na gusjenicama ili točkovima čija se gornja struktura može okretati u punom krugu te koji iskopava, podiže i istovara materijal kašikom pričvršćenom na krak i ruku ili teleskopski krak, dok šasija ili vozno postolje ostaju nepokretni tokom svih ciklusa mašinskog rada. Buldožer Samohodna radna mašina na točkovima ili gusjenicama za vuču ili guranje pomoću ugrađene opreme. Greder Samohodna radna mašina na točkkovima sa podesivim nožem smještenim između prednje i zadnje osovine, koji reže, prenosi i razastire materijal obično u svrhu izravnavanja . Skrejper Radna mašina koja se koristi za struganje i uklanjanje površinskog materijala. Viljuškar Viljuškar na točkovima s motorom s unutarnjim sagorijevanjem, protutegovima i opremom za dizanje (toranj, teleskopska ili artikulirana ruka). To su: - teški terenski viljuškari (viljuškari na kotačima s protuutezima prvenstveno namijenjeni radu na neuređenom, prirodnom i neprohodnom terenu npr. gradilišta), - ostali viljuškari s protutegovima, osim onih koji su posebno izgrađeni za rukovanje kontejnerima. Valjak Radna mašina koja zbija materijal, npr. kamenu sitnež, zemljane ili asfaltne zastore, valjanjem, nabijanjem ili vibracijama radnog alata. Može biti na vlastiti pogon, vučeni, s operatorom koji hoda iza njega ili u obliku dodatka na noseću radnu mašinu. Motokultivator sa prikolicom Vozilo na motorni pogon s jednom ili dvije osovine i pogonskim motorom do 12 kW, konstruisano da vuče, potiskuje ili nosi oruđa za razne poljoprivredne radove. Samohodna mješalica za beton Radna mašina za pripremu betona ili maltera bez obzira na način utovara, miješanja i istovara. Radnom mašinom se može upravljati s povremenim prekidima ili stalno. Čistač ulica Stroj za metenje i sakupljanje pometenog smeća, s opremom koja mete otpatke prema otvoru za usisavanje i koja potom pneumatski brzim strujanjem vazduha ili mehaničkim sistemom kupljenja prenosi otpatke do zbirnog lijevka. Uređaji za metenje i sakupljanje mogu se nalaziti na posebnoj kamionskoj šasiji ili biti ugrađeni na vlastitu šasiju. Oprema može biti pričvršćena ili rastavljiva kao u slučaju zamjenjive karoserije. Samohodna dizalica Dizalica s krakom na vlastiti pogon koja se pokreće, s ili bez tereta, bez potrebe za utvrđenom stazom i čija je stabilnost osigurana težinom. Kreće se na gumama, gusjenicama ili drugim sustavima pokretanja. U nepokretnom položaju može se poduprijeti osloncima ili drugim dodacima koji povećavaju njenu stabilnost. Nadgradnja pokretne dizalice može se okretati u punom krugu, djelimično ili je nepomična. Obično je opremljena s jednim ili više dizala i/ili hidrauličnim cilindrima za podizanje i spuštanje kraka i tereta. Krak pokretne dizalice može biti teleskopski, artikulirani, rešetkasti ili njihova kombinacija, a oblikovan je tako da se može brzo spustiti. Teretom obješenim na krak upravlja se pomoću sklopa s ugrađenom kukom ili ostalih dodataka za utovar i dizanje u posebne svrhe. Bušilica Stroj za bušenje rupa na gradilištima: - udarnim bušenjem, - kružnim bušenjem, - kružno udarnim bušenjem. Tokom bušenja bušilice su nepokretne. Mogu se samostalno kretati od jednog radnog mjesta na drugo. Kombajn Radna mašina namijenjena za žetvu raznih žitarica, koja radne operacije žetve, vršidbe i vijanja žita obavlja u jednom procesu. Glodalica asfalta Pokretna radna mašina za uklanjanje materijala sa kolovoznog zastora cestovnih saobraćajnica upotrebljavajući motorni cilindar, na čijoj su površini ugrađeni alati za struganje; tokom struganja valjci rotiraju i stružu kolovozni zastor. Finišer za ceste Pokretna radna mašina koja se upotrebljava pri izgradnji cesta za izvedbu površinskih slojeva od građevinskog materijala kao što je bitumenska mješavina, beton i šljunak. Finišeri mogu imati ravnalicu za zbijanje. Ostalo Radne mašine koje nisu obuhvaćene gore navedenim popisom. 6. Brojevi za dopunjavanje kodnih oznaka koje se upotrebljavaju za različite vrste nadgradnja Brojčana oznaka Opis nadgradnje 01 Platforma 02 Otvorena nadgradnja; ili Otvorena nadgradnja sa utovarnom platformom; ili Otvorena nadgradnja sa dizalicom; ili Otvorena nadgradnja sa dizalicom i utovarnom platformom; 03 Zatvorena nadgradnja; ili Zatvorena nadgradnja sa utovarnom platformom; 04 Klimatizirana nadgradnja sa izoliranim zidovima i opremom za održavanje unutrašnje temperature; ili Klimatizirana nadgradnja sa izoliranim zidovima i opremom za održavanje unutrašnje temperature sa utovarnom platformom 05 Klimatizirana nadgradnja sa izoliranim zidovima bez opreme za održavanje unutrašnje temperature 06 S bočnom ceradom 07 Izmjenjljiva nadgradnja 08 Nosač kontejnera 09 Sa dizalicom s kukom 10 Kiper; ili Kiper sa dizalicom; 11 Cisterna 12 Cisterna za prijevoz opasnih materija 13 Za prijevoz životinja 14 Za prijevoz vozila 15 Mješalicaza beton 16 Pumpa za beton 17 Za prijevoz trupaca; ili Za prijevoz trupaca sa dizalicom 18 Za skupljanje i odvoz otpada 19 Za čišćenje ulica i odvoda i pranje ulica 20 Kompresor 21 Za prijevoz čamaca 22 Za prijevoz jedrilica 23 Pokretna prodavnica ili izlog 24 Za prijevoz neispravnih vozila 25 Ljestve 26 Dizalica (osim auto dizalice iz vozila specijalne namjene u tački 9.2.5.) 27 Dizalica platforma 28 Bušilica 29 Niskopodno priključno vozilo (labudica) 30 Za prijevoz stakla 31 Vatrogasno ... 99 Nadgradnja koja nije obuhvaćena popisom tačkama 1-31. Za prijevoz pčela; Elektro-agregatom; Za čišćenje snijega; Za odvoz fekalija; Za komunalne usluge; Radionica; Kino projektor; Za fluorografisanje; Bife; Za zabavu; RTV; Telekomunikacijsko; Ambulanta; Biblioteka; Damper; Tegljač sa sedlom i dizalicom; Mješalica sa pumpom za beton; Ostalo; Priključno za prijevoz putnika; ...) 7. Vozila kategorije T i C Traktori sa točkovima: Kategorija vozila Oblik karoserije Objašnjenje (definicija) T1-Traktor Sa kabinom - Bez kabine - T2-Traktor Sa kabinom - Bez kabine - T3-Traktor Sa kabinom - Bez kabine - T4-Traktor Sa kabinom - Bez kabine - T5-Traktor Sa kabinom - Bez kabine - Traktori sa gusjenicama: Kategorija vozila Oblik karoserije Objašnjenje (definicija) C1-Traktor Sa kabinom - Bez kabine - C2-Traktor Sa kabinom - Bez kabine - C3-Traktor Sa kabinom - Bez kabine - C4-Traktor Sa kabinom - Bez kabine - Dodatak 2. NAMJENA VOZILA Motorna i priključna vozila služe za prijevoz/promet putnika (osoba) i tereta (stvari), kao i za vršenje određenog rada. Lista namjena za sva vozila je: - JAVNI PRIJEVOZ PUTNIKA; - JAVNI PRIJEVOZ TERETA; - TAKSI PRIJEVOZ; - RENTAKAR PRIJEVOZ; - PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE; - PRIJEVOZ POSMRTNIH OSTATAKA; - OSTALO (ova namjena se bira za putnički automobil i ostala vozila kojima ne odgovaraju navedene namjene); - ZA VRŠENJE RADA (za RADNE MAŠINE, TRAKTORE, TERETNA VOZILA, te PRIKLJUČNIH VOZILA oblika karoserije: Radno…); - VOJNO (vozila Oružanih snaga Bosne i Hercegovine); - AUTO-ŠKOLA. Dodatak 3. Kriteriji za razvrstavanje vozila u kategoriju N 1. Kategorizacija vozila u kategoriju N zasniva se na tehničkim karakteristikama vozila iz tačaka od 2. do 6. 2. Prostor (prostori) u kojem (kojima) se nalaze sjedeća mjesta mora (moraju) biti potpuno odvojen (odvojeni) od prostora za teret. 3. Izuzetno od zahtjeva iz tačke 2. osobe i teret mogu se prijevoziti u istom prostoru pod uvjetom da je prostor za teret opremljen sigurnosnim napravama koje su oblikovane tako da štite osobe koje se prijevoze od pomicanja tereta tijekom vožnje, posebno u slučaju jakog kočenja i vožnje u krivinama. 4. Sigurnosne naprave-naprave za vezivanje-koje su namijenjene za osiguravanje tereta u skladu s tačkom 3., kao i pregradni sistemi namijenjeni za vozila čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 7,5 tona, moraju biti oblikovani u skladu s odredbama odjeljaka 3. i 4. norme BAS ISO 27956:2010 "Cestovna vozila-Osiguravanje tereta u dostavnim vozilima (furgonima)-Zahtjevi i postupci ispitivanja". 4.1. Zahtjevi iz tačke 4. mogu se verificirati izjavom o usklađenosti koju dostavi proizvođač. 4.2. Alternativno, ispunjenost zahtjeva iz tačke 4. proizvođač može da dokumentuje na odgovarajući način, pod uvjetom da time zadovolji tijelo za homologaciju, da ugrađene sigurnosne naprave pokazuju istovrijedan nivo zaštite kao što je predviđa navedena norma. 5. Broj sjedećih mjesta osim sjedećeg mjesta za vozača, ne smije prelaziti: (a) 6 za vozila kategorije N1; (b) 8 za vozila kategorije N2 ili N3. 6. Vozila moraju imati nosivost jednaku ili veću od mase putnika izražene u kilogramima. 6.1. U tom smislu, ove jednačine moraju biti zadovoljene u svim konfiguracijama, posebno kada su zauzeta sva sjedeća mjesta: (a) ako je N = 0: P - M ≥ 100 kg; (b) ako je 0 < N ≤ 2: P - (M + N × 68) ≥ 150 kg; (c) ako je N > 2: P - (M + N × 68) ≥ N × 68; gdje slova imaju sljedeća značenja: "P" je najveća tehnički dozvoljena ukupna masa vozila; "M" je masa vozila u voznom stanju; "N" je broj sjedećih mjesta osim mjesta za vozača. 6.2. Masa opreme koja je ugrađena na vozilo radi smještaja tereta (npr. rezervoar ili drugi različiti oblici nadogradnje), rukovanja teretom (npr. dizalica, podizna platforma itd.), i za osiguravanje tereta (npr. naprave za osiguravanje tereta), mora se uključiti u M-masu vozila u voznom stanju. Masa opreme koje se ne upotrebljava za gore navedene svrhe (npr. kompresor, vitlo, električni generator, radiodifuzijska oprema itd.), ne uključuje se u M-masu vozila u voznom stanju radi upotrebe gore navedene formule. 7. Zahtjevi iz tačaka od 2. do 6. moraju se zadovoljiti za sve varijante i izvedbe tipa vozila. 8. Dodatni kriteriji za razvrstavanje vozila u kategoriju N1. 8.1. Vozilo se mora razvrstati u kategoriju N1 ako su ispunjeni zahtijevani kriteriji. Ako jedan ili više kriterija nisu ispunjeni, vozilo se mora razvrstati u kategoriju M1. 8.2. Osim općih kriterija iz tačaka od 2. do 6. kriteriji iz tačaka od 8.2.1. do 8.2.3.5. moraju biti ispunjeni za kategorizaciju vozila u kojima prostor u kojem se nalazi vozač i teret predstavlja jednu cjelinu (npr. Nadogradnja tipa "BB"). 8.2.1. Činjenica da je zid ili pregrada, potpuno ili djelomično, smješten između reda sjedišta i prostora za teret ne isključuje obavezu ispunjavanja zahtijevanih kriterija. 8.2.2. Kriteriji su sljedeći: (a) teret treba biti moguće utovarivati preko zadnjih vrata, vrata prtljažnika ili bočnih vrata koja su oblikovana i proizvedena za takvu namjenu; (b) u slučaju zadnjih vrata ili vrata prtljažnika, otvor za utovarivanje mora zadovoljavati sljedeće kriterije: i. ako je vozilo opremljeno samo jednim redom sjedišta ili samo sjedištem za vozača, visina otvora za utovar mora da bude najmanje 600 mm; ii. ako je vozilo opremljeno s dva ili više redova sjedišta, visina otvora za utovar mora da bude najmanje 800 mm, dok površina otvora mora biti barem 12 800 cm2; (c) prostor za teret mora ispunjavati sljedeće zahtjeve: "prostor za teret" znači dio vozila koji se nalazi iza reda (redova), sjedišta ili iza sjedišta za vozača ako je vozilo opremljeno samo sjedištem za vozača; i. podnica prostora za teret u najvećem dijelu mora biti ravna; ii. kada je vozilo opremljeno jednim redom sjedišta ili jednim sjedištem, najmanja dužina prostora za teret mora iznositi barem 40% razmaka osovina; iii. kada je vozilo opremljeno s dva ili više redova sjedišta, najmanja dužina prostora za teret mora iznositi barem 30% razmaka osovina. Kada se sjedišta u zadnjem redu sjedišta mogu ukloniti iz vozila bez upotrebe posebnog alata, zahtjevi za dužinu prostora za teret moraju biti ispunjeni kada su sva sjedišta ugrađena u vozilo; iv. zahtjevi za dužinu prostora za teret moraju biti ispunjeni kada su sjedišta u prvom redu ili u zadnjem redu, ovisno o situaciji, uspravljena u svoj uobičajeni položaj u kojem ih upotrebljavaju putnici u vozilu. 8.2.3. Posebni uvjeti za mjerenje 8.2.3.1. Definicije (a) "Visina otvora za utovarivanje" znači vertikalni razmak između dviju vodoravnih ravni od kojih jedna dodiruje najvišu tačku donjeg dijela otvora vrata, a druga najnižu tačku gornjeg dijela otvora vrata; (b) "površina otvora za utovarivanje" znači najveća površina pravougle projekcije na vertikalnu ravan, okomitu na središnju os vozila, najvećeg otvora kada su zadnja vrata ili vrata prtljažnika širom otvorena; (c) "razmak osovina" za potrebe upotrebe uslova iz tačaka 8.2.2. i 8.3.1. smatra se razmakom između: i. osi prednje osovine i osi druge osovine u slučaju vozila s dvije osovine; ili ii. osi prednje osovine i osi zamišljene osovine koja je jednako udaljena od druge i treće osovine u slučaju vozila s tri osovine. 8.2.3.2. Namještanje sjedišta (a) sjedišta se namještaju u svoje krajnje zadnje položaje; (b) naslon sjedišta, ako se može namještati, namješta se tako da se može smjestiti trodimenzionalna naprava za određivanje tačke H s nagibom trupa od 25 stepeni; (c) naslon sjedišta, ako se ne može namještati, mora biti u položaju koji je odredio proizvođač; (d) ako se sjedište može namještati po visini, namješta se u svoj najniži položaj. 8.2.3.3. Uvjeti za vozilo (a) vozilo mora biti u stanju opterećenja koje odgovara njegovoj najvećoj dozvoljenoj masi; (b) točkovi vozila moraju biti usmjereni ravno naprijed. 8.2.3.4. Zahtjevi iz tačke 8.2.3.2. ne primjenjuju se kada je vozilo opremljeno zidom ili pregradom između putničkog i tovarnog prostora. 8.2.3.5. Mjerenje dužine prostora za teret (a) kada vozilo nije opremljeno pregradom ili zidom, dužina se mora mjeriti od vertikalne ravnine koja dodiruje najistureniju tačku zadnjeg dijela vrha naslona sjedišta do zadnje unutarnje ravnine vrata ili vrata prtljažnika, u zatvorenom položaju; (b) kada je vozilo opremljeno pregradom ili zidom, dužina se mora mjeriti od vertikalne ravnine koja dodiruje najistureniju tačku pregrade u tovarnom prostoru do zadnje unutarnje ravnine vrata ili vrata prtljažnika, zavisno od toga šta je primjenjivo, u zatvorenom položaju; (c) zahtjevi za dužinu moraju biti ispunjeni najmanje duž vodoravne linije u uzdužnoj vertikalnoj ravnini koja prolazi kroz središnju os vozila na nivou poda prostora za teret. 8.3. Osim općih kriterija iz tačaka od 2. do 6. kriteriji iz tačaka od 8.3.1. do 8.3.4. moraju biti ispunjeni za kategorizaciju vozila kod koga tovarni prostor i prostor za vozača nisu u istoj cjelini (npr. oblik karoserije BE) 8.3.1. Ako je vozilo opremljeno zatvorenim tipom nadogradnje primjenjuje se sljedeće: (a) teret treba biti moguće utovarivati preko zadnjih vrata, vrata prtljažnika ili zadnjeg okna, ili na drugi način; (b) visina otvora za utovar mora da bude najmanje 800 mm, dok površina otvora mora biti barem 12 800 cm2 ; (c) najmanja dužina prostora za teret mora iznositi barem 40% razmaka osovina. 8.3.2. Vozilo koje ima otvoreni tovarni prostor, mora da ispuni samo uvjete propisane u podtačkama (a) i (c) tačke 8.3.1. 8.3.3. Za primjenu odredbi iz tačke 8.3. primjenjuju se definicije iz tačke 8.2. 8.3.4. Zahtjevi s obzirom na dužinu moraju biti ispunjeni duž vodoravne crte koja leži u uzdužnoj ravnini koja prolazi kroz podužnu osu vozila na razini podnice prostora za teret. Dodatak 4. Postupak za provjeravanje može li se vozilo kategorizirati kao terensko vozilo 0. Općenito 0.1 Za potrebe razvrstavanja vozila kao terensko vozilo primjenjuje se postupak koji je opisan u ovom Dodatku. 1. Uvjeti ispitivanja za geometrijska mjerenja 1.1. Vozila koja pripadaju kategoriji M 1 ili N 1 trebaju biti bez opterećenja, s ispitnom lutkom koja odgovara mjerama 50% muške populacije koja je postavljena na vozačko sjedište i opremljena rashladnom tekućinom, mazivom, gorivom, alatom i rezervnim točkom (ako se isporučuje kao OEM oprema). Ispitna lutka može se zamijeniti sa sličnom napravom iste mase (navesti masu, 75/79/...). 1.2. Vozila, osim vozila iz tačke 1.1., moraju se opteretiti do svoje najveće tehnički dopuštene ukupne mase (NDM). Raspodjela mase po osovinama mora biti takva da predstavlja najnepovoljniji slučaj s obzirom na zadane kriterije. 1.3. Vozilo koje je predstavnik tipa mora se dostaviti tehničkoj službi u uvjetima koji su određeni u tački 1.1. ili 1.2. Vozilo mora biti zaustavljeno, s točkovima usmjerenim ravno naprijed. Tlo na kojem se obavljaju mjerenja mora biti što je moguće više ravno i vodoravno (najveći nagib od 0,5%). 2. Mjerenje uglova prednjeg i zadnjeg prepusta i ugla kosine 2.1. Prednji prilazni ugao mora se mjeriti u skladu s tačkom 6.10. norme ISO 612:1978. 2.2. Zadnji prilazni ugao mora se mjeriti u skladu s tačkom 6.11. norme ISO 612:1978. 2.3. Ugao prepreke mora se mjeriti u skladu s tačkom 6.9. norme ISO 612:1978. 2.4. Pri mjerenju zadnjeg prilaznog ugla , naprave za zaštitu od zadnjeg podlijetanja koje se mogu namještati po visini mogu se namjestiti u gornji položaj. 2.5. Odredba iz tačke 2.4. ne smatra se kao obaveza da osnovno vozilo bude serijski opremljeno zaštitom od zadnjeg podlijetanja. Međutim, proizvođač osnovnog vozila mora obavijestiti proizvođača u sljedećem stupnju da vozilo mora zadovoljavati zahtjeve za ugao kosine kada se opremi sa zaštitom od zadnjeg podlijetanja. 3. Mjerenje klirensa 3.1. Zračnost od tla između osovina (Klirens) 3.1.1. "Klirens" znači najkraći razmak između ravnine tla i najniže čvrste tačke vozila. Za primjenu te definicije uzima se u obzir razmak između zadnje osovine prednje grupe osovina i prve osovine zadnje grupe osovina. SLIKA 1 3.1.2. Nijedan fiksni kruti dio vozila ne smije se nalaziti unutar osjenčene površine na slici gore. 3.2. Klirens ispod neke osovine 3.2.1. "Klirens" znači udaljenost do tla ispod najviše tačke luka kružnice, koji prolazi kroz središte površine dodira točkova s tlom jedne osovine (kod dvostrukih točkova to je unutarnji točak), i dodiruje najnižu čvrstu tačku na vozilu između točkova. SLIKA 2 3.2.2. Zavisno od slučaja, mjerenje klirensa mora se provesti na svakoj od osovina jedne grupe osovina. "Sposobnost savladavanja uspona"-označava sposobnost vozila da savlada neki uspon krećući se ravnomjernom brzinom bez pojave podužnog ili bočnog klizanja točkova. Sposobnost savladavanja uspona za vozila kategorije M2, M3, N2 ili N3 se određuje ispitivanjem. Na zahtjev sposobnost savladavanja uspona može se demonstrirati metodama virtualnog ispitivanja.
Odluka o članarini Vanjskotrgovinskoj komori BiH za 2019. godinu Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 1/19 11.01.2019 članarina,odluka Službeni glasnik BiH, broj 1/19 Na osnovu člana 22. Zakona o Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 30/01 i 72/13) i člana 46. Statuta Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 52/14), Skupština Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 14.12.2018. godine, donijela je ODLUKU O ČLANARINI VANJSKOTRGOVINSKOJ KOMORI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU Član 1. Ovom odlukom propisuje se osnovica, stopa i način plaćanja članarine koju članovi plaćaju Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Komora) u 2019. godini. Član 2. Svaki član Komore dužan je plaćati članarinu Komori, na osnovu kvartalnog obavještenja o osnovici i visini članarine. Članarina utvrđena članu Komore pojedinačno ne može biti veća od najvišeg iznosa utvrđenog Zakonom o Komori, niti manja od 20,00 KM mjesečno. Osnovica za obračun članarine Komori je ukupan uvoz realiziran u 2018. godini ili iznos bruto plaće zaposlenih iskazan u završnom računu za 2018. godinu. Članu Komore može se obračunati članarina samo po jednom od osnova iz prethodnog stava, a prema raspoloživim podacima. Član 3. Privredno-pravna lica registrirana u Bosni i Hercegovini za obavljanje poslova u inostranstvu koja su u 2018. godini imala realiziran vanjskotrgovinski promet po osnovu uvoza plaćaju članarinu koja se obračunava u odnosu na vrijednost uvezene robe. Članarina se obračunava kvartalno, a osnovica za obračun kvartala je jedna četvrtina ukupnog uvoza u 2018. godini. Stopa članarina iz prethodnog stava iznosi 0,1% na utvrđenu osnovicu. Minimalan iznos članarine obračunat u skladu sa ovim članom je 20,00 KM mjesečno, odnosno 60,00 KM kvartalno. Član 4. Banke, osiguravajuća društva, privredno-pravna lica iz oblasti građevinarstva i privredno-pravna lica iz oblasti prometa, komunikacija i usluga (cestovni promet, željeznički promet, zračni promet, djelatnost putničkih agencija i turoperatora, poštanske aktivnosti, telekomunikacije i ostale prateće djelatnosti te ostale kompanije koje ostvaruju prihod po osnovu usluge u inostranstvu), kao i drugi članovi Komore kojima se članarina ne obračunava u skladu sa članom 3. ove odluke, plaćaju članarinu koja se obračunava u odnosu na bruto plaću. Članarina se obračunava kvartalno, a osnovica za obračun članarine kvartala je jedna četvrtina iznosa bruto plaće iskazanog u završnom računu za 2018. godinu. Stopa članarina iz ovog člana iznosi 0,2% na utvrđenu osnovicu. Minimalan iznos članarine obračunat u skladu sa ovim članom je 20,00 KM mjesečno, odnosno 60,00 KM kvartalno. Član 5. Privredno-pravna lica kojima članarina nije utvrđena u skladu sa članom 3. i 4. ove odluke plaćaju minimalan iznos članarine od 60,00 KM kvartalno. Privredno-pravna lica koja su osnovana u 2019. godini nisu obavezna plaćati članarinu za 2019. godinu. Član 6. Članu Komore koji ostvaruje više od 50% ukupnog prihoda po osnovu prihoda na inostranom tržištu (izvoza) obračunata osnovica za plaćanje se umanjuje za 20%. Član 7. Naučnoistraživačke i obrazovne institucije, udruženja građana koja u svojoj registraciji imaju privrednu djelatnost, savezi, interesne asocijacije, fondacije, zaklade i druge organizacije koje obavljaju djelatnost od značaja za privredu, kao pojedinačni ili kolektivni članovi, ukoliko je provedena procedura predviđena članom 6. stav 4. i 5. Statuta Komore, plaćaju članarinu obračunatu u skladu sa članom 4. ove odluke. Član 8. Uplata članarine po osnovama propisanim ovom odlukom vrši se na račune Komore koji se vode kod poslovnih banaka. Član 9. Generalni sekretar Komore je ovlašten da angažira sredstva u cilju pribavljanja podataka za obračun od institucija koje raspolažu zvaničnim podacima, odnosno pravnih lica čiji su podaci verificirani od tih institucija. Član 10. Svi eventualni sporovi zbog nepostupanja po ovoj odluci rješavat će se dogovorom, ako to nije moguće sporovi će se voditi kod nadležnog suda. Član 11. Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o članarini Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine broj 01-1-01-1-2026-5/17 od 15.12.2017. godine ("Službeni glasnik BiH", broj 6/18; "Službeni glasnik RS", broj 7/18; "Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj 4/18). Član 12. Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 1.1.2019. godine do 31.12.2019. godine, izuzetno, ukoliko Skupština Komore u 2019. godini ne donese odluku o članarini za 2020. godinu, ova odluka će se primjenjivati do donošenja odluke o članarini za 2020. godinu.
Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva o carinskom postupku u poštanskom prometu BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 30/18 05.11.2018 SG BiH 22/21, SG BiH 22/17, SG BiH 57/09 poštanski promet,carinski postupak
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osposobljavanju za vozača motornih vozila BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 74/18 23.10.2018 SG BiH 16/21, SG BiH 12/18, SG BiH 46/12 vozač,motorna vozila Broj 74 - Stranica 28 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 23. 10. 2018. Na osnovu člana 252. tačka 13), a u vezi sa članom 177. stav (10) Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 i 9/18), ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, u saradnji sa tijelima nadležnim za obrazovanje, donosi PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSPOSOBLJAVANJU ZA VOZAČA MOTORNIH VOZILA Član 1. U Pravilniku o osposobljavanju za vozača motornih vozila ("Službeni glasnik BiH", br. 46/12 i 12/18) u članu 3. stav (2) se briše. Član 2. U članu 6. iza stava (5) dodaje se novi stav (6) koji glasi: "(6) Organ nadležan za obrazovanje instrukcijom određuje način dostavljanja rasporeda iz stava (5) ovog člana". Dosadašnji stav (6) postaje stav (7).". Član 3. Član 7. mijenja se i glasi: "Član 7. (Trajanje osposobljavanja iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama) (1) Osposobljavanje iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama za potkategoriju A1 traje 20 nastavnih časova. (2) Osposobljavanje iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama za potkategoriju B1 traje 20 nastavnih časova. (3) Osposobljavanje iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama za kategoriju A traje 28 nastavnih časova. Ukoliko je kandidat položio vozački ispit za upravljanje motornim vozilom potkategorije A1 ili B1, osposobljavanje traje deset nastavnih časova. (4) Osposobljavanje iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama za kategoriju B traje 28 nastavnih časova. Ukoliko je kandidat položio vozački ispit za upravljanje motornim vozilom potkategorije A1 ili B1, osposobljavanje traje deset nastavnih časova. (5) Osposobljavanje iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama za potkategoriju C1 traje 32 nastavna časa. Ukoliko je kandidat položio vozački ispit za upravljanje motornim vozilom kategorije A ili B, osposobljavanje traje šest nastavnih časova. (6) Osposobljavanje iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama za kategoriju C traje 32 nastavna časa. Ukoliko je kandidat položio vozački ispit za upravljanje motornim vozilom kategorije A ili B, osposobljavanje traje deset nastavnih časova, a ukoliko je kandidat položio vozački ispit za upravljanje motornim vozilom kategorije/potkategorije D ili D1, osposobljavanje traje šest časova. (7) Osposobljavanje iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama za potkategoriju D1 traje 12 nastavnih časova, ukoliko je kandidat položio vozački ispit za upravljanje motornim vozilom kategorije B. Ukoliko je kandidat položio vozački ispit za upravljanje motornim vozilom kategorije/potkategorije C1 ili C, osposobljavanje traje šest nastavnih časova. (8) Osposobljavanje iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama za kategoriju D traje 12 nastavnih časova, ukoliko kandidat ima vozačku dozvolu B kategorije najmanje dvije godine, a ukoliko kandidat ima vozačku dozvolu C kategorije najmanje dvije godine, osposobljavanje traje osam nastavnih časova. (9) Osposobljavanje iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama za traktor, radnu mašinu, motokultivator i moped traje 12 nastavnih časova."". Član 4. U članu 7a. stav (1) poslije riječi: "kategorije A, B" dodaju se riječi "i C". Član 5. Član 11. mijenja se i glasi: "Član 11. (Trajanje osposobljavanja iz upravljanja motornim vozilom) (1) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom potkategorije A1 traje 20 nastavnih časova. (2) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom za potkategorije B1 traje 20 nastavnih časova. (3) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom kategorije A traje 25 nastavnih časova. Ukoliko je kandidat položio vozački ispit za upravljanje motornim vozilom potkategorije A1, osposobljavanje traje pet nastavnih časova, a ukoliko je položio vozački ispit za upravljanje motornim vozilom kategorije B, osposobljavanje traje 15 nastavnih časova. (4) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom kategorije B traje 35 nastavnih časova. Ukoliko je kandidat položio vozački ispit za upravljanje motornim vozilom potkategorije B1, osposobljavanje traje 20 nastavnih časova, a ukoliko je položio vozački ispit za upravljanje motornim vozilom kategorije A ili potkategorije A1 osposobljavanje traje 25 nastavnih časova. (5) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom za kategoriju BE traje šest nastavnih časova. (6) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom potkategorije C1, ukoliko je kandidat položio vozački ispit za upravljanje motornim vozilom kategorije B, traje 12 nastavnih časova. Ukoliko je kandidat položio vozački ispit za upravljanje motornim vozilom potkategorije D1, osposobljavanje traje osam nastavnih časova, a ukoliko je kandidat položio vozački ispit za upravljanje motornim vozilom kategorije D, osposobljavanje traje šest nastavnih časova. (7) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom za potkategoriju C1E traje šest nastavnih časova. (8) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom kategorije C, ukoliko je kandidat položio vozački ispit za upravljanje motornim vozilom kategorije B, traje 20 nastavnih časova. Ukoliko je kandidat položio vozački ispit za upravljanje motornim vozilom potkategorije C1, osposobljavanje traje osam nastavnih časova, ukoliko je kandidat položio vozački ispit za upravljanje motornim vozilom potkategorije D1, osposobljavanje traje 12 nastavnih časova, a ukoliko je kandidat položio vozački ispit za upravljanje motornim vozilom kategorije D, osposobljavanje traje 10 nastavnih časova. (9) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom za kategoriju CE traje šest nastavnih časova. (10) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom za potkategoriju D1, ukoliko je kandidat položio vozački ispit za upravljanje motornim vozilom kategorije B, traje 12 nastavnih časova. (11) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom za potkategoriju D1E traje šest nastavnih časova. Utorak, 23. 10. 2018. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 74 - Stranica 29 (12) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom za kategoriju D, ukoliko kandidat ima vozačku dozvolu B kategorije najmanje dvije godine, traje 24 nastavna časa. Ukoliko kandidat ima vozačku dozvolu C kategorije najmanje dvije godine, osposobljavanje traje 12 nastavnih časova, a ukoliko kandidat ima vozačku dozvolu D1 potkategorije najmanje dvije godine, osposobljavanje traje osam nastavnih časova. (13) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom za kategoriju DE traje šest nastavnih časova. (14) Kandidat koji je položio vozački ispit za upravljanje motornim vozilom potkategorije C1E smatra se osposobljenim za upravljanje motornim vozilom kategorije BE. Ukoliko je kandidat položio vozački ispit za upravljanje motornim vozilom kategorije CE smatra se osposobljenim za upravljanje motornim vozilom kategorije BE i potkategorije C1E. (15) Kandidat koji je položio vozački ispit za upravljanje motornim vozilom potkategorije D1E smatra se osposobljenim za upravljanje motornim vozilom za kategorije BE. Ukoliko je kandidat položio vozački ispit za upravljanje motornim vozilom kategorije DE smatra se osposobljenim za upravljanje motornim vozilom kategorije BE i potkategorije D1E."". Član 6. U članu 16. stav (5) riječi: "formatu A5" zamjenjuju se riječima: "formatu A4". Član 7. U članu 21. stav (2) riječi "dodatno angažirati vozilo C, CE, D, DE kategorije ili C1, C1E, D1 ili D1E potkategorije", zamjenjuju se riječima "dodatno angažirati vozilo kategorije/potkategorije C, D,C1 i D1, kao i odgovarajuća priključna vozila". Član 8. U članu 25. stav (3) mijenja se Prilog broj 10. i čini dio ovog Pravilnika. Član 9. U članu 26. stav (1) tačka e) riječi: "3.000 kg" zamjenjuje se riječima: "2.500 kg". Član 10. U članu 28. dodaje se stav (2) koji glasi: "(2) Vozila na kojim se vrši osposobljavanje osoba sa invaliditetom označavaju se tablom iz člana 25. stav (1) ovog Pravilnika.". Član 11. Član 33. mijenja se i glasi: "Član 33. (Započeto osposobljavanje) Kandidati za vozače koji su osposobljavanje za vozača započeli prema odredbama Pravilnika o osposobljavanju za vozača motornih vozila ("Službeni glasnik BiH", br. 46/12 i 12/18) završit će osposobljavanje prema odredbama propisa koji je bio na snazi u vrijeme započinjanja osposobljavanja.". Član 12. Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Broj 01-04-02-2-5028/18 15. oktobra 2018. godine Sarajevo Ministar Mr. Ismir Jusko, s. r. Broj 74 - Stranica 30 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 23. 10. 2018.
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o postupku izdavanja memorijskih kartica za digitalni tahograf BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 51/18 24.07.2018 SG BiH 86/12, SG BiH 42/11 tahograf PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O POSTUPKU IZDAVANJA MEMORIJSKIH KARTICA ZA DIGITALNI TAHOGRAF Članak 1. U Pravilniku o postupku izdavanja memorijskih kartica za digitalni tahograf ("Službeni glasnik BiH", br. 42/11 i 86/12), članak 4. u Privitku 1 riječi: "Presliku diplome o završenoj školi za vozača (najmanje III. stupanj zanimanje vozača motornih vozila)" se brišu. U privicima 1, 2, 3, 4, riječi: "broj 48/10" zamjenjuju se riječima: "br. 48/10 i 66/16)". Članak 2. U članku 5. stavak (3) riječi: "broj 13/07" zamjenjuju se riječima: "br. 13/07 i 43/15)". U stavku (8) riječi: "broj 36/08" zamjenjuju se riječima: "br. 36/08 i 87/12". Članak 3. Članak 9. mijenja se i glasi: "Članak 9. (Uručenje kartica) (1) Nadležno tijelo uručuje karticu korisniku kartice osobno, putem punomoćnika ili putem pošte. (2) Punomoćnik je dužan prilikom preuzimanja kartice priložiti punomoć o preuzimanju kartice u ime korisnika, ovjerenu kod općinskog tijela ili notara. (3) Kartice koje su isporučene na lokacije nadležnog tijela a nisu uručene moraju biti čuvane u sefovima.".
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osposobljavanju za vozača motornih vozila BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 12/18 16.02.2018 SG BiH 16/21, SG BiH 74/18, SG BiH 46/12 motorna vozila,pravilnik,vozač Број 12 - Страна 18 С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Петак, 16. 2. 2018. Na osnovu člana 252. tačka 13), a u vezi sa članom 177. stav (10) Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 i 9/18), ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, u saradnji sa organima nadležnim za obrazovanje, donosi PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSPOSOBLJAVANJU ZA VOZAČA MOTORNIH VOZILA Član 1. U Pravilniku o osposobljavanju za vozača motornih vozila ("Službeni glasnik BiH", broj 46/12) u članu 3. stav (2) mijenja se i glasi: "(2) Ukoliko je za osposobljavanje za stjecanje prava upravljanja motornim vozilom za pojedine kategorije/ potkategorije utvrđene članom 184. Zakona potrebno prethodno posjedovati vozačku dozvolu određene kategorije/potkategorije, kandidat je dužan, prilikom podnošenja prijave za osposobljavanje za vozača motornog vozila, dostaviti na uvid važeću vozačku dozvolu i priložiti njenu fotokopiju.". Član 2. U članu 5. iza stava (1) dodaje se stav (2) koji glasi: "(2) Autoškola je dužna kandidatu koji nastavlja osposobljavanje u drugoj autoškoli izdati potvrdu o završenom dijelu Programa osposobljavanja za vozača i druge originalne dokumente potrebne za nastavak osposobljavanja. Autoškola činjenicu prekida osposobljavanja unosi u evidenciju o osposobljenim kandidatima.". Član 3. U članu 6. iza stava (5) dodaje se stav (6) koji glasi: "(6) Ako se u postupku kontrole rada autoškole utvrdi da kandidat za vozača nije prisustvovao bilo kojem dijelu osposobljavanja u predviđenom trajanju a izdata mu je potvrda o uspješno završenom osposobljavanju, nadležni organ kandidatu odbija prijem prijave za polaganje ispita.". Član 4. Član 7. mijenja se i glasi: "Član 7. (Trajanje osposobljavanja iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama" (1) Osposobljavanje iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama za potkategorije A1 ili B1 traje 20 nastavnih časova. (2) Osposobljavanje iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama za kategorije A ili B traje 28 nastavnih časova, a ukoliko kandidat ima vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilima potkategorija A1 ili B1 osposobljavanje traje deset nastavnih časova. (3) Osposobljavanje iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama za potkategoriju C1 traje 32 nastavna časa, a ukoliko kandidat ima vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilima kategorija A, B ili BE osposobljavanje traje deset nastavnih časova. (4) Osposobljavanje iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama za potkategoriju D1, ukoliko kandidat ima vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilima kategorija B ili BE, traje deset nastavnih časova, a ukoliko kandidat ima vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilima kategorija/potkategorija C1, C1E, C ili CE osposobljavanje traje šest nastavnih časova. Петак, 16. 2. 2018. С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Број 12 - Страна 19 (5) Osposobljavanje iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama za kategoriju D, ukoliko kandidat ima vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilima kategorija B ili BE, traje 16 nastavnih časova, a ukoliko kandidat ima vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilima kategorija/potkategorija D1, D1E, C ili CE osposobljavanje traje šest nastavnih časova. (6) Osposobljavanje iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama za traktor, radnu mašinu i motokultivator traje osam nastavnih časova. (7) Osposobljavanje iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama za moped traje 12 nastavnih časova.". Član 5. Iza člana 7. dodaje se novi član 7a). koji glasi: "Član 7a). (Odsustvo sa časova) (1) Kandidati za vozača motornih vozila koji se osposobljavaju iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama za kategorije A, B i potkategorije C1 mogu iz opravdanih razloga odsustvovati najviše osam nastavnih časova. (2) Kandidati za vozača motornih vozila koji se osposobljavaju iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama za potkategorije A1 i B1 mogu iz opravdanih razloga odsustvovati najviše četiri nastavna časa. (3) Kandidati koji se osposobljavaju iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama za traktor, radnu mašinu i motokultivator te za moped mogu iz opravdanih razloga odsustvovati najviše dva nastavna časa. (4) Kandidati koji posjeduju neku od kategorija/potkategorija i u obavezi su pohađati dodatne časove iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama mogu iz opravdanih razloga odsustvovati najviše dva nastavna časa.". Član 6. U članu 9. stav (3) mijenja se i glasi: "(3) Prije prvog nastavnog časa ili blok časa instruktor vožnje je dužan izvršiti pripremu nastavnog časa iz upravljanja motornim vozilom, a poslije svakog nastavnog časa ili blok časa instruktor vožnje je dužan koristiti pet minuta za evaluaciju izvedene obuke i vođenje propisanih evidencija i deset minuta za pripremu narednog nastavnog časa iz upravljanja motornim vozilom i odmor.". Član 7. U članu 10. iza stava (2) dodaje se stav (3) koji glasi: "(3) Vozilom kojim instruktor vožnje za vrijeme nastavnog časa iz upravljanja motornim vozilom prati kandidata za vozača vozila A kategorije i A1 potkategorije ne smije upravljati drugi kandidat za vozača.". Član 8. Član 11. mijenja se i glasi: "Član 11. (Trajanje osposobljavanja iz upravljanja motornim vozilom) (1) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom za potkategorije A1 ili B1 traje 20 nastavnih časova. (2) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom za kategoriju A traje 25 nastavnih časova, ukoliko kandidat ima vozačku dozvolu potkategorije A1 osposobljavanje traje pet nastavnih časova, a ukoliko kandidat ima vozačku dozvolu kategorije B osposobljavanje traje 15 nastavnih časova. (3) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom za kategoriju B traje 35 nastavnih časova, a ukoliko kandidat ima vozačku dozvolu kategorije/potkategorije A, A1 ili B1 osposobljavanje traje 25 nastavnih časova. (4) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom za potkategoriju C1, ukoliko kandidat ima vozačku dozvolu kategorije B, traje 12 nastavnih časova. (5) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom za kategoriju C, ukoliko kandidat ima vozačku dozvolu potkategorije C1, traje osam nastavnih časova. (6) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom za potkategoriju D1, ukoliko kandidat ima vozačku dozvolu kategorije B, traje 12 nastavnih časova. (7) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom za kategoriju D, ukoliko kandidat ima vozačku dozvolu kategorije B, traje 24 nastavna časa, ukoliko kandidat ima vozačku dozvolu kategorije C osposobljavanje traje 12 nastavnih časova, a ukoliko kandidat ima vozačku dozvolu potkategorije D1 osposobljavanje traje osam nastavnih časova. (8) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom za kategoriju/potkategoriju BE, C1E, CE, D1E i DE traje osam nastavnih časova.". Član 9. U članu 12. stav (2) mijenja se Prilog broj 4. i čini dio ovog Pravilnika. Član 10. U članu 15. stav (3) mijenja se Prilog broj 6. i čini dio ovog Pravilnika. Stav (4) mijenja se i glasi: "(4) Predavač teoretske nastave je obavezan voditi pisane funkcionalne pripreme koje prate važeći Program osposobljavanja kandidata za vozača.". Iza stava (4) dodaju se st. (5) i (6) koji glase: "(5) Nastava iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama organizira se u grupi do najviše 30 kandidata, zavisno od prostorno-tehničkih mogućnosti autoškole. (6) Oblik nastave iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama može biti frontalni (predavačka nastava) i rad u grupama-parovima, a isti mora omogućiti aktivno učestvovanje svih kandidata za vozače u realizaciji nastave.". Član 11. U članu 16. iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi: "(2) Instruktor vožnje ima pravo osposobljavati kandidate za vozače motornih vozila samo one ili onih kategorija i potkategorija za koje posjeduje važeću dozvolu instruktora vožnje". Dosadašnji st. (2), (3), (4) i (5) postaju st. (3), (4), (5) i (6). U dosadašnjem stavu (4) koji postaje stav (5) mijenja se Prilog broj 7. i čini dio ovog Pravilnika. Član 12. U članu 19. iza stava (2) dodaje se stav (3) koji glasi: "(3) Uvjerenje o osposobljenosti kandidata iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama izdaje autoškola koja posjeduje odobrenje za osposobljavanje kandidata iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama i koja je obavila osposobljavanje kandidata iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama.". Član 13. U članu 20. stav (1) tačka a) poslije riječi: "sanitarni čvor u sastavu prostora" dodaju se riječi: "ili poslovnog objekta čiji je taj prostor dio". Број 12 - Страна 20 С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Петак, 16. 2. 2018. U tački b) poslije riječi "pisanje" briše se zarez i dodaju se riječi: "veličine najmanje 1 m² ili bez mogućnosti okretanja veličine 2 m² ili više,". U tački f) riječi: "u stalnom radnom odnosu ili na drugi način u skladu sa Zakonom o radu" zamjenjuju se riječima: "u radnom odnosu zasnovanom u skladu sa važećim zakonodavstvom". U stavu (3) riječi: "stalnom radnom odnosu" zamjenjuju se riječima: "u radnom odnosu zasnovanom u skladu sa važećim zakonodavstvom". Član 14. U članu 21. stav (1) tačka a) poslije riječi: "sanitarnim čvorom" dodaju se riječi: "u sastavu prostora ili poslovnog objekta čiji je taj prostor dio". Tačka b) mijenja se i glasi: "b) ima instruktora vožnje koji je u radnom odnosu zasnovanom u skladu sa važećim zakonodavstvom,". Dosadašnji st. (2) i (3) mijenjaju se i glase: "(2) Osposobljavanje kandidata iz upravljanja motornim vozilom obavlja autoškola koja u vlasništvu ili lizingu ima vozilo koje ispunjava uvjete propisane članom 26. i 27. ovog Pravilnika, a može, na osnovu ugovora o zakupu sa drugom autoškolom, organizacijom ili drugim licem, dodatno angažirati vozilo C, CE, D, DE kategorije ili C1, C1E, D1 ili D1E potkategorije, koja ispunjavaju uvjete propisane članom 26. ovog Pravilnika i imaju ugrađenu ili postavljenu opremu u skladu sa članom 27. ovog Pravilnika. (3) Za svako vozilo angažirano na osnovu ugovora o zakupu u skladu sa stavom (2) ovog člana u vozilu, za vrijeme obuke, autoškola mora posjedovati važeću potvrdu o obavljenom redovnom i/ili preventivnom tehničkom pregledu.". Iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi: "(4) U odobrenju autoškoli za osposobljavanje kandidata iz upravljanja motornim vozilom navode se one kategorije i/ili potkategorije za koje autoškola ima ispunjene uvjete za osposobljavanje, u pogledu angažiranih instruktora vožnje i vozila.". Član 15. U članu 25. stav (1) mijenja se i glasi: "(1) Tabla za označavanje vozila autoškole je bijele boje, ima dimenzije 400 x 150 mm i na njoj je ispisan tekst "OBUKA" plavom bojom.". U stavu (3) mijenja se Prilog broj 10. i čini dio ovog Pravilnika. Iza stava (3) dodaje se stav (4) koji glasi: "(4) Na tabli za označavanje vozila autoškole iz stava (1) ovog člana, nosaču te table ili krovu vozila na kojem se nalazi tabla ne smije biti ništa dopisano, nalijepljeno, postavljeno ili nadograđeno.". Član 16. U članu 26. stav (1) tačka f) alineja 1) riječ "osam" mijenja se riječju "šesnaest". U tački f) alineja 2) riječi: "a širinu najmanje 2,4 m" se brišu. U tački m) riječi: "i imaju širinu najmanje 2,4 m" se brišu. Član 17. U članu 27. iza stava (1) dodaju se novi st. (2), (3) i (4) koji glase: "(2) Vozilo autoškole može biti opremljeno videokamerom. (3) Autoškola, uz pisanu saglasnost kandidata, može koristiti videokameru u svrhu snimanja i analize obuke. (4) Za prikazivanje sadržaja obuke trećim licima neophodna je izričita pisana saglasnost kandidata čija obuka se snima.". Član 18. U članu 31. dodaje se stav (2) koji glasi: "(2) Organi iz stava (1) ovog člana mogu donijeti odluku da organiziraju izdavanje i zaduživanje obrazaca iz stava (1) ovog člana elektronskim putem.". Član 19. Član 33. mijenja se i glasi: "Član 33. (Započeto osposobljavanje) Kandidati za vozače koji su osposobljavanje za vozača započeli prema odredbama Pravilnika o osposobljavanju za vozača motornih vozila ("Službeni glasnik BiH", broj 46/12) završit će osposobljavanje prema odredbama propisa koji je bio na snazi u vrijeme započinjanja osposobljavanja.". Član 20. Iza člana 33. dodaje se novi član 33a). koji glasi: "Član 33a. (Prijelazne odredbe) (1) Autoškole koje posjeduju odobrenje za osposobljavanje kandidata iz upravljanja motornim vozilom dužne su da označe vozila tablom iz člana 25. ovog Pravilnika, počevši od 1. februara 2019. godine.". (2) Obrasci priloga br. 4., 6. i 7. propisani članom 31. Pravilnika primjenjuju se do 31. decembra 2018. godine.". Član 21. Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Broj 01-02-2-477/18 07. februara 2018. godine Sarajevo Ministar Mr. Ismir Jusko, s. r. Петак, 16. 2. 2018. С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Број 12 - Страна 21 Број 12 - Страна 22 С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Петак, 16. 2. 2018. Петак, 16. 2. 2018. С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Број 12 - Страна 23 Број 12 - Страна 24 С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Петак, 16. 2. 2018. Петак, 16. 2. 2018. С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Број 12 - Страна 25 Број 12 - Страна 26 С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Петак, 16. 2. 2018. Na temelju članka 252. točka 13), a u vezi s člankom 177. stavak (10) Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 i 9/18), ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, u suradnji s tijelima nadležnim za obrazovanje, donosi PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSPOSOBLJAVANJU ZA VOZAČA MOTORNIH VOZILA Članak 1. U Pravilniku o osposobljavanju za vozača motornih vozila ("Službeni glasnik BiH", broj 46/12) u članku 3. stavak (2) mijenja se i glasi: "(2) Ukoliko je za osposobljavanje za stjecanje prava upravljanja motornim vozilom za pojedine kategorije/ potkategorije utvrđene člankom 184. Zakona potrebno prethodno posjedovati vozačku dozvolu određene kategorije/potkategorije, kandidat je dužan, prilikom podnošenja prijave za osposobljavanje za vozača motornog vozila, dostaviti na uvid vrijedeću vozačku dozvolu i priložiti njenu fotopresliku.". Članak 2. U članku 5. iza stavka (1) dodaje se stavak (2) koji glasi: "(2) Autoškola je dužna kandidatu koji nastavlja osposobljavanje u drugoj autoškoli izdati potvrdu o završenom dijelu Programa osposobljavanja za vozača i druge izvorne dokumente potrebne za nastavak osposobljavanja. Autoškola činjenicu prekida osposobljavanja unosi u evidenciju o osposobljenim kandidatima.". Članak 3. U članku 6. iza stavka (5) dodaje se stavak (6) koji glasi: "(6) Ako se u postupku kontrole rada autoškole utvrdi da kandidat za vozača nije prisustvovao bilo kojem dijelu osposobljavanja u predviđenom trajanju a izdana mu je potvrda o uspješno završenom osposobljavanju, nadležno tijelo kandidatu odbija prijem prijave za polaganje ispita.". Članak 4. Članak 7. mijenja se i glasi: "Članak 7. (Trajanje osposobljavanja iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama" (1) Osposobljavanje iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama za potkategorije A1 ili B1 traje 20 nastavnih sati. (2) Osposobljavanje iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama za kategorije A ili B traje 28 nastavnih sati, a ukoliko kandidat ima vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilima potkategorija A1 ili B1 osposobljavanje traje deset nastavnih sati. (3) Osposobljavanje iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama za potkategoriju C1 traje 32 nastavna sata, a ukoliko kandidat ima vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilima kategorija A, B ili BE osposobljavanje traje deset nastavnih sati. (4) Osposobljavanje iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama za potkategoriju D1, ukoliko kandidat ima vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilima kategorija B ili BE, traje deset nastavnih sati, a ukoliko kandidat ima vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilima kategorija/potkategorija C1, C1E, C ili CE osposobljavanje traje šest nastavnih sati. (5) Osposobljavanje iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama za kategoriju D, ukoliko kandidat ima vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilima kategorija B ili BE, traje 16 nastavnih sati, a ukoliko kandidat ima vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilima kategorija/potkategorija D1, D1E, C ili CE osposobljavanje traje šest nastavnih sati. (6) Osposobljavanje iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama za traktor, radnu mašinu i motokultivator traje osam nastavnih sati.
Pravilnik o izmjenama 657 Pravilnika o postupku za provjeravanje fizičke sposobnosti željezničkih radnika prije njihovog stupanja na rad i tokom rada BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 59/17 18.08.2017 SG BiH 01/14 fizička sposobnost PRAVILNIK O IZMJENAMA 657 PRAVILNIKA O POSTUPKU ZA PROVJERAVANJE PSIHIČKE I FIZIČKE SPOSOBNOSTI ŽELJEZNIČKIH RADNIKA PRIJE NJIHOVOG STUPANJA NA RAD I U TOKU RADA Član 1. U 657 Pravilniku o postupku za provjeravanje psihičke i fizičke sposobnosti željezničkih radnika prije njihovog stupanja na rad i u toku rada ("Službeni glasnik BiH", broj 1/14), u članu 17. zarez iza riječi Distrikta se zamjenjuje interpunkcijskim znakom tačka (.), a ostatak teksta se briše.
Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva o carinskom postupku u poštanskom prometu BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 22/17 28.03.2017 SG BiH 22/21, SG BiH 30/18, SG BiH 57/09 carinski postupak,poštanski promet
Pravilnik o dopunama Pravilnika o zdravstvenim uslovima koje mora ispunjavati vozač motornog vozila BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 89/16 29.11.2016 SG BiH 13/07 vozač,motorno vozilo,zdravstveni uslovi Broj 89 - Stranica 22 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 29. 11. 2016. Овлашћени медицински савјет издаје се искључиво након цјелоноћне полисомнографије или полиграфије. Сомнолог је обавезан прописати одговарајућу терапију након постављене дијагнозе опструкционог апнејичког синдрома, те процијенити ефикасност терапије, а све због обезбјеђења безбједног управљања моторним возилом. Кандидату за возача или возачу моторног возила, који има умјерен или озбиљан опструктивни апнејички синдром може се издати или продужити важење возачке дозволе ако докаже одговарајућу контролу над властитим стањем, те придржавање одговарајућег лијечења и побољшање стања, ако оно постоји, које је потврђено овлашћеним медицинским мишљењем. Кандидат за возача и возач моторног возила, који се лијечи од умјереног или озбиљног опструктивног апнејичког синдрома, подлијеже обавези здравственог прегледа у сврху утврђивања нивоа придржавања лијечења, потребе за наставком лијечења и даљим помним праћењем, и то: 1) у временском размаку од највише три године, ако припада групи кандидата за возача и возача моторних возила из члана 3. тачка а) овог Правилника и 2) у временском размаку од највише једне године, ако припада групи кандидата за возача и возача моторних возила из члана 3. тачка б) овог Правилника.". Досадашње тч. б), ц), д), е), ф), г), х), и), ј) и л) постају тч. ц), д), е), ф), г), х), и), ј), л) и м). Члан 2. Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ", а примјењује се од 01.05.2017. године. Број 01-04-02-2-1301-17/16 18. новембрa 2016. године Сарајево Министар Мр Исмир Јуско, c. p. Na osnovu člana 252. tačka 17), a u vezi sa članom 198. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BIH", br. 06/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13), ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, u saradnji sa organom nadležnim za zdravstvo, donosi PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZDRAVSTVENIM UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI VOZAČ MOTORNOG VOZILA Član 1. U Pravilniku o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati vozač motornog vozila ("Službeni glasnik BiH", broj 13/07) u članu 7. u tački a) iza alineje 22) dodaje se nova alineja 23) koja glasi: "23) teške neurološke bolesti, osim kada nadležni specijalist uže specijalnosti utvrdi da ne utječu na sposobnost sigurnog upravljanja motornim vozilom. Neurološke smetnje povezane s bolestima ili hirurškim zahvatima na centralnom ili perifernom živčanom sistemu koje imaju za posljedicu senzorna ili motorna oštećenja te utječu na ravnotežu i koordinaciju trebaju se na odgovarajući način uzeti u obzir, imajući u vidu njihove funkcionalne učinke i rizik napredovanja ili pogoršanja. U takvim slučajevima, ljekarsko uvjerenje za izdavanje ili produženje važenja vozačke dozvole izdaje se na osnovu zdravstvenog pregleda." Dosadašnja alineja 23) postaje alineja 24). Iza tačke a) dodaje se nova tačka b) koja glasi: "b) opstruktivni apnejički sindrom koji je utvrđen u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi koja se bavi medicinom spavanja, odnosno poremećajima disanja tokom spavanja, i to tokom cjelonoćne polisomnografije ili poligrafijom u skladu sa stručnim smjernicama. Somnolog je obavezan utvrditi vrstu poremećaja disanja tokom spavanja, stepen opstruktivnog apnejičkog sindroma (umjerenim opstrukcionim apnejičkim sindromom smatra se slučaj u kojemu je broj apneja i hipopneja po satu, odnosno indeks apneja-hipopneja, između 15 i 29, dok se ozbiljnim opstrukcionim apnejičkim sindromom smatra slučaj u kojem indeks apneja – hipopneja iznosi 30 ili više). Kandidat za vozača ili vozač motornog vozila za koga se sumnja da pati od umjerenog ili ozbiljnog opstruktivnog apnejičkog sindroma bit će upućen da traži dodatni ovlašteni medicinski savjet od somnologa prije nego mu se izda ili produži važenje vozačke dozvole. Kandidatu za vozača ili vozaču motornog vozila može se savjetovati da ne upravlja motornim vozilom do potvrde dijagnoze. Ovlašteni medicinski savjet izdaje se isključivo nakon cjelonoćne polisomnografije ili poligrafije. Somnolog je obavezan propisati odgovarajuću terapiju nakon postavljene dijagnoze opstrukcionog apnejičkog sindroma, te procijeniti efikasnost terapije, a sve zbog osiguranja sigurnog upravljanja motornim vozilom. Kandidatu za vozača ili vozaču motornog vozila, koji ima umjeren ili ozbiljan opstruktivni apnejički sindrom može se izdati ili produžiti važenje vozačke dozvole ako dokaže odgovarajuću kontrolu nad vlastitim stanjem, te pridržavanje odgovarajućeg liječenja i poboljšanje stanja, ako ono postoji, koje je potvrđeno ovlaštenim medicinskim mišljenjem. Kandidat za vozača i vozač motornog vozila, koji se liječi od umjerenog ili ozbiljnog opstruktivnog apnejičkog sindroma, podliježe obavezi zdravstvenog pregleda u svrhu utvrđivanja nivoa pridržavanja liječenja, potrebe za nastavkom liječenja i daljim pomnim praćenjem, i to: 1) u vremenskom razmaku od najviše tri godine, ako pripada grupi kandidata za vozača i vozača motornih vozila iz člana 3. tačka a) ovog Pravilnika i 2) u vremenskom razmaku od najviše jedne godine, ako pripada grupi kandidata za vozača i vozača motornih vozila iz člana 3. tačka b) ovog Pravilnika.". Dosadašnje tč. b), c), d), e), f), g), h), i), j) i l) postaju tč. c), d), e), f), g), h), i), j), l) i m). Utorak, 29. 11. 2016. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 89 - Stranica 23 Član 2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjuje se od 01.05.2017. godine. Broj 01-04-02-2-1301-17/16 18. novembra 2016. godine Sarajevo Ministar Mr. Ismir Jusko, s. r. SREDIŠNJE IZBORNO POVJERENSTVO BOSNE I HERCEGOVINE 1258 Na temelju članka 12. stavak (4.) Zakona o financiranju političkih stranaka ("Službeni glasnik BiH", broj 95/12 i 41/16), Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine je na 81. sjednici, održanoj 10. 11. 2016. godine, donijelo PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GODIŠNJIM FINANCIJSKIM IZVJEŠĆIMA POLITIČKIH STRANAKA Članak 1. U Pravilniku o godišnjim financijskim izvješćima političkih stranaka ("Službeni glasnik BiH", broj 96/13) u članku 3. (Financijsko izvješće) stavak (1) koji glasi: "Političke stranke podnose Središnjem izbornom povjerenstvu BiH godišnje financijsko izvješće za svaku kalendarsku (računovodstvenu) godinu u tvrdom umnošku. Političke stranke financijska izvješća mogu podnijeti i u elektronskoj formi." mijenja se i glasi: "Političke stranke podnose Središnjem izbornom povjerenstvu BiH godišnje financijsko izvješće za svaku kalendarsku (računovodstvenu) godinu u elektronskoj formi putem aplikacije FI CIK BIH (u daljnjem tekstu: aplikacija). Potvrdu o podnesenom godišnjem financijskom izvješću i tiskane obrasce financijskog izvješća u PDF formatu ovjerene potpisom opunomoćene osobe i pečatom političke stranke dostavljaju Središnjem izbornom povjerenstvu BiH i u tvrdom umnošku.". Članak 2. U članku 5. (Obrasci) stavak (2) koji glasi: "Obrasci se moraju točno, precizno i čitko popuniti tiskanim slovima." mijenja se i sada glasi: "Obrasci se moraju točno i precizno popuniti.". U članku 5. (Obrasci) iza stavka (3) dodaje se novi stavak (4) koji glasi: "Nakon što politička stranka unese podatke u obrasce godišnjeg financijskog izvješća u aplikaciju, dužna je tiskati godišnje financijsko izvješće i potvrdu o podnesenom izvješću u kojoj su sadržani sljedeći podatci: naziv političke stranke, zaporka stranke koju određuje Središnje izborno povjerenstvo BiH, vrsta izvješća, izvještajno razdoblje, ime i prezime osobe koja je unijela podatke u financijsko izvješće i datum podnošenja izvješća.". Članak 3. Naziv članka 6. koji glasi: "(Potvrda)" mijenja se i glasi: "(Potvrda o primljenom prilogu)". Članak 4. U članku 13. (Izvori financiranja) u stavku (1) točka 2. koja glasi: "Kreditno zaduženje političke stranke kod banaka u izvještajnom razdoblju - 3.2. Kreditno zaduženje političke stranke: 1) Ukupan iznos kreditnog zaduženja u izvještajnom razdoblju u KM.", mijenja se i glasi: "2. Ostali prihodi i drugo - 3.2. Ostali prihodi: 1) Ukupan iznos ostalih prihoda u izvještajnom razdoblju u KM.". U istome članku stavak (4) koji glasi: "Ako politička stranka ostvari prihod koji nije obuhvaćen u stavku (1) ovog članka, dužna je uz Obrazac 3. dostaviti posebnu specifikaciju koja će sadržavati: naziv organizacijskog dijela političke stranke, osnov i vrstu ostvarenog prihoda, iznos prihoda i druge činjenice kojima se dokazuje da ostvareni prihod nije moguće iskazati u prihodima navedenim u stavku (1) ovog članka." mijenja se i glasi: "(4) Ako politička stranka ostvari prihod koji nije obuhvaćen u stavku (1) članka 13. Pravilnika o godišnjim financijskim izvješćima političkih stranaka ili ostvari koristi od aktivnosti subjekata koji su na bilo koji način povezani sa političkom strankom ili su pod njezinom kontrolom, dužna je takve prihode iskazati u obrascu 3.2. Ostali prihodi financijskog izvješća.". Članak 5. (1) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH", "Službenom glasniku RS", "Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH i internetskoj stranici Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine. (2) Odredbe članka 1. ovog pravilnika će se primjenjivati počev od 1. 1. 2017. godine. Broj 03-02-2-1614-1/16 10. studenoga 2016. godine Sarajevo Predsjednik Dr. Ahmet Šantić, v. r.
Pravilnik o letačkom osoblju BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 67/16 09.09.2016 letačko osoblje,osoblje Petak, 9. 9. 2016. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 67 - Strana 123 EXTENSION ekstenzija za operacioni sto Napomena: Svi modeli medicinskog sredstva i kataloški brojevi su navedeni u tabeli koja se nalazi u prilogu ove potvrde i čini njen sastavni dio. Banja Luka 23. THORACIC AND POSTOPERATIVE DRAINAGE SYSTEMS, BLOOD RECOVERY AND AUTOTRANSFUSION SYSTEMS torakalni i postoperativni drenažni sistem, sistem za krvni oporavak i autotransfuziju CUSTOM PACK nestandardni paket PORTABLE VACUUM UNITS AND RELATED ACCESSORIES portabilna vakumska jedinica i pripadajuća oprema Napomena: Svi modeli, veličine i kataloški brojevi medicinskog sredstva navedeni su u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio. Klasa IIa 06-07.4-2-1889/16 31.05.2016 29.05.2021 u zdravstvenim ustanovama i specijalizovanim prodavnicama REDAX S.p.A Via Galileo Galilei 18 Poggio Rusco (MN), Italija RAUCHE MEDICAL d.o.o. Zagrebačka 4 Mostar Укупан број медицинских средстава за која је извршен упис и обнова уписа у Регистар од 01. маја до 31. маја 2016. године је 90. Број 10-02.3- 4335/16 30. августа 2016. године Бања Лука по овлаштењу в.д. директора Начелник Сектора за клиничка испитивања Mr ph. Татјана Понорац, spec. DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE 1016 Na osnovu člana 16. i člana 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), te člana 14. stav (1) Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 39/09), generalni direktor Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine donosi PRAVILNIK O LETAČKOM OSOBLJU Član 1. (Predmet) (1) Ovim Pravilnikom se utvrđuju detalјna pravila za: a) različita ovlaštenja za dozvole pilota, uvjete za izdavanje, održavanje, mijenjanje, ograničavanje, suspendovanje ili oduzimanje dozvola, privilegija i odgovornosti imatelja dozvola, uvjete za konverziju postojećih nacionalnih dozvola pilota i nacionalnih dozvola inženjera leta u dozvole pilota, kao i uvjete pod kojim se prihvataju dozvole izdate u trećim zemlјama; b) certifikaciju osoba odgovornih za provođenje letačkog osposoblјavanja ili osposoblјavanja na uređajima koji simuliraju let i za procjenjivanje vještina pilota; c) različita uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za pilote, uvjete za izdavanje, održavanje, mijenjanje, ograničavanje, suspendovanje ili oduzimanje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti, privilegije i odgovornosti imatelja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti kao i uvjete za konverziju nacionalnih uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti u međusobno priznata uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti; d) certifikaciju zrakoplovno-medicinskih ispitivača, kao i uvjete pod kojim lјekari opšte prakse mogu djelovati kao zrakoplovno-medicinski ispitivači; e) periodičnu zrakoplovno-medicinsku procjenu članova kabinske posade, kao i kvalifikacije osoba odgovornih za tu procjenu; f) uvjeti za sticanje, održavanje, dopunjavanje, ograničavanje, suspendovanje ili ukidanje potvrda kabinske posade, kao i privilegije i obaveze imatelja potvrda kabinske posade; g) uvjeti za sticanje, održavanje, dopunjavanje, ograničavanje, suspendovanje ili ukidanje certifikata organizacija za osposoblјavanje pilota i zrakoplovno-medicinskih centara uklјučenih u davanje ocjene i zrakoplovno - medicinskih procjena članova posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu; h) zahtjevi za certifikaciju uređaja za osposoblјavanje koji simuliraju let i organizacija koje rade na tim uređajima i koriste ih. Član 2. (Definicije i pojmovi) (1) Definicije i pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju slјedeće značenje: a) Agencija: označava Evropsku agenciju za bezbjednost zračnog saobraćaja (European Aviation Safety Agency - EASA); b) Država članica: država zajedničkog evropskog zrakoplovnog područja; c) ECAA Sporazum: Multilateralni sporazum između Evropske zajednice i njenih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kralјevine Norveške, Rumunije, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu (u skladu sa Rezolucijom Savjeta bezbjednosti UN-a 1244. od 10. juna 1999.) o uspostavlјanju Zajedničkog evropskog zrakoplovnog područja); d) Treća zemlјa: država izvan zajedničkog evropskog zrakoplovnog područja; e) Zajedničke zrakoplovne vlasti (Joint Aviation Authorities - JAA): označava pridruženi organ Evropske konferencije civilnog zrakoplovstva (European Civil Broj 67 - Strana 124 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Petak, 9. 9. 2016. Aviation Conference - ECAC) koji je sastavlјen od predstavnika civilnih zrakoplovnih vlasti država članica; f) JAR: označava zrakoplovne zahtjeve usvojene od Zajedničkih zrakoplovnih vlasti kako je primjenjivo na dan 30. juna 2009; g) JAR neusaglašena dozvola, lјekarsko uvjerenje pilota ili neusaglašeni certifikat ovlaštenih lјekara: označava dozvolu pilota ili potvrdu ovlaštenog lјekara izdatu ili prihvaćenu od strane države članice u skladu sa nacionalnim propisima, ali koja nije preporučena za međusobno prihvatanje u odnosu na odgovarajući JAR zahtjev; h) JAR usaglašena dozvola, lјekarsko uvjerenje pilota ili usaglašeni certifikat ovlaštenih lјekara: označava dozvolu pilota i pripadajuća ovlaštenja, certifikate, autorizacije i/ili kvalifikacije, lјekarsko uvjerenje ili potvrdu ovlaštenih lјekara izdatu ili prihvaćenu u skladu sa nacionalnim propisima, koji su usklađeni sa zahtjevima JAR-a i procedurama, od strane države članice koja je primijenila relevantne zahtjeve JAR-a i koja je preporučena za međusobno prihvatanje u okviru sistema Zajedničkih zrakoplovnih vlasti u odnosu na JAR, odnosno Evropske agencije za bezbjednost zračnog saobraćaja; i) JAR usaglašen certifikat, uvjerenje ili organizacija: označava certifikat, priznatu potvrdu ili organizaciju koja je certifikovana, odobrena, registrovana ili priznata, u skladu sa nacionalnim propisima usklađenim sa JAR zahtjevima i procedurama; j) Nadležno tijelo (competent authority) - organ u čijoj su nadležnosti upravni, stručni i nadzorni poslovi iz oblasti zračnog transporta u Bosni i Hercegovini - Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA); k) Izvještaj o konverziji: označava izvještaj na osnovu kojeg dozvola može biti konvertovana u dio-FCL dozvolu; l) Priznavanje: znači priznavanje prethodnog iskustva ili kvalifikacija; m) Izvještaj o priznavanju: označava izvještaj na osnovu kojeg se može priznati prethodno iskustvo ili kvalifikacije; n) Kreditiranje: označava priznavanje prethodnog iskustva ili kvalifikacija; o) Operater: označava svako pravno ili fizičko lice koje koristi ili namjerava da koristi jedan ili više zrakoplova; p) Dio-FCL dozvola: označava dozvolu letačkog osoblјa koja ispunjava zahtjeve iz Dio I Prilog I ovog Pravilnika; q) Dozvola pilota lakog zrakoplova (LAPL): znači rekreacijska dozvola pilota; r) Posada zrakoplova: označava letačku posadu i kabinsku posadu; s) Član kabinske posade: označava odgovarajuće kvalifikovanog člana posade, osim letačke posade ili tehničkog člana posade, kome je operater dodijelio obavlјanje dužnosti vezanih za bezbjednost putnika i leta; t) Certifikat zrakoplovno medicinskog centra: označava potvrdu o pravu ispitivanja zdravstvene sposobnosti u smislu zakona kojim se uređuje zračni saobraćaj na teritoriji Bosne i Hercegovine; u) Certifikat ispitivača: označava ovlaštenje ispitivača u smislu zakona kojim se uređuje zračni saobraćaj na teritoriji Bosne i Hercegovine; v) Certifikat centra za osposoblјavanje: potvrda o pravu na obučavanje zrakoplovnog osoblјa u smislu zakona kojim se uređuje zračni saobraćaj na teritoriji Bosne i Hercegovine; w) JAR certifikat, odobrenje ili organizacija: označava certifikat, priznatu potvrdu ili organizaciju koja je certifikovana, odobrena, registrovana ili priznata, u skladu sa nacionalnim propisima usklađenim sa JAR zahtjevima i procedurama i koja je predložena za međusobno priznavanje od strane sistema Zajedničkih zrakoplovnih vlasti u odnosu na taj JAR; x) Čikaška konvencija: Konvencija o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu predstavlјa međunarodni ugovor sastavlјen u Čikagu, 7. decembra 1944. godine kojim se uređuju pravila o zračnom prostoru, registraciji zrakoplova, zrakoplovnoj bezbjednosti, kao i ostala detalјna prava država potpisnica u vezi zračnog saobraćaja. Član 3. (Obaveza razmjene informacija) Primjenom ovog Pravilnika, BHDCA dužna je razmjenjivati informacije u skladu sa zahtjevima ovog Pravilnika saglasno radnom aranžmanu potpisanom sa Agencijom. Član 4. (Struktura Pravilnika) (1) Bliži uvjeti koji se odnose na letačko osoblјe dati su u prilozima od I do VII koji čine sastavni dio ovog Pravilnika, a odnose se na: a) Prilog I ovog Pravilnika definiše uvjete koji se odnose na sticanje, važenje i načine obnavlјanja dozvola, ovlaštenja i certifikata izdatih letačkom osoblјu u svrhu regulisanja njihovih prava i obaveza kao člana letačke posade; b) Prilog II ovog Pravilnika definiše uvjete koji se odnose na konverziju postojećih nacionalnih dozvola i ovlaštenja za avione i helikoptere sa svrhom izdavanja dozvole i ovlaštenja saglasno zahtjevima iz Priloga I ovog Pravilnika; c) Prilog III ovog Pravilnika definiše uvjete koji se odnose na prihvatanje dozvola izdatih od trećih zemalјa u svrhu validacije, konverzije (nostrifikacije) ili prihvatanja ovlaštenja za klasu ili tip zrakoplova; d) Prilog IV ovog Pravilnika propisuje uvjete pod kojima se ispituje zdravstvena sposobnost letačkog osoblјa, vrijeme na koje se ispituje zdravstvena sposobnost letačkog osoblјa, uvjeti pod kojima se izdaju certifikati zrakoplovno-medicinskim ispitivačima (AMEs), lјekarima opšte/porodične medicine (GMPs) i lјekarima specijalistima medicine rada (ONMPs). e) Prilog V ovog Pravilnika propisuje uvjete pod kojima se vrše kvalifikacije kabinske posade uklјučene u operacije komercijalnog zračnog prijevoza; f) Prilogom VI ovog Pravilnika propisuju se uvjeti koje treba da ispuni BHDCA u pogledu letačkog osoblјa pod kojima se mijenjaju, suspenduju ili stavlјaju van snage dozvole letačkog osoblјa, uvjeti pod kojima se suspenduju ili stavlјaju van snage ovlaštenja koja su upisana u dozvolu letačkog osoblјa, sadržaj dozvola letačkog osoblјa, uvjeti pod kojima se mijenja, suspenduje ili stavlјa van snage certifikat organizacije za osposoblјavanje, vrijeme na koje se izdaje certifikat organizacije za osposoblјavanje i posebni uvjeti koji se odnose na zrakoplovno-medicinske centre i izdavanje certifikata zrakoplovno medicinskom centru; Petak, 9. 9. 2016. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 67 - Strana 125 g) Prilogom VII ovog Pravilnika propisuju se uvjeti koje treba da ispuni organizacija za osposoblјavanje, organizacije koje operišu uređajima za osposoblјavanje koji simuliraju let (FSTD), zahtjevi za kvalifikaciju FSTD-a i zrakoplovno medicinskog centra. (2) Pomoć u primjeni i dodatna pojašnjenja uvjeta navedenih u stavu (1) ovog člana definisani su kroz prihvatlјive načine udovolјavanja zahtjevima (Acceptable means of compliance - AMC), drugi načini udovolјavanja (Alternative Means of Compliance - AltMC) i upute o načinu udovolјavanja (Guidance Material - GM). Član 5. (Izdavanje letačkih dozvola i uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti letačkog osoblјa) (1) Piloti zrakoplova, definisani članom (4) stav (1) tač. b) i c) i stav (5) Dodatka I Poglavlјa I Pravilnika o zajedničkim pravilima u oblasti civilnog zrakoplovstva i nadležnostima Evropske agencije za bezbjednost zračnog saobraćaja, tokom provođenja letova zrakoplovom u kojima učestvuju kao članovi posade, moraju udovolјavati tehničkim zahtjevima i administrativnim postupcima utvrđenim u Prilogu I i Prilogu IV ovog Pravilnika. (2) Nezavisno o privilegijama imatelja dozvola definisanim u Prilogu I ovog Pravilnika, imatelji dozvola pilota izdatih u skladu sa pod-dijelom B ili C Priloga I mogu obavlјati letove u skladu sa tehničkim zahtjevima i upravnim postupcima u vezi sa letačkim operacijama. Time se ne dovodi u pitanje usklađenost sa bilo kakvim dodatnim zahtjevima za prijevoz putnika ni razvoj komercijalnih operacija definisanih u poddijelu B ili C Priloga I ovog Pravilnika. Član 6. (Postojeće nacionalne dozvole letačkog osoblјa) (1) JAR usaglašena dozvola izdata ili prihvaćena od BHDCA prije stupanja na snagu ovog Pravilnika smatraće se usklađenom sa ovim Pravilnikom i zamijeniće se dozvolom čiji je format i sadržaj propisan u dijelu ARA najkasnije u roku od 5 godina od stupanja na snagu ovog Pravilnika. (2) Dozvole koje nisu izdate u skladu sa JAR-om uklјučujući pripadajuća ovlaštenja, certifikate, autorizacije i/ili kvalifikacije izdate ili priznate od BHDCA prije primjene ovog Pravilnika, konvertuju se u dozvolu iz dijela-FCL. (3) Dozvole koje nisu usklađene sa JAR-om konvertuju se u dozvole iz dijela-FCL i pripadajuća ovlaštenja i certifikate u skladu sa odredbama Priloga II ovog Pravilnika ili izvještaj o konverziji date dozvole. (4) Izvještaj o konverziji izrađuje BHDCA, i isti treba da sadrži slјedeće: a) opis nacionalnih zahtjeva na osnovu kojih su izdate pilotske dozvole; b) opis obima prava koja su data pilotima; c) naznaka za koje zahtjeve iz Priloga I ovog Pravilnika se traži priznavanje; d) naznaka svih ograničenja koje mora sadržavati dozvola izdata saglasno Prilogu I ovog Pravilnika (dio-FCL) i svih zahtjeva koje pilot mora da ispuni u svrhu ukidanja ovih ograničenja. (5) Izvještaj o konverziji mora biti zasnovan na dokumentaciji koja je potrebna za prikazivanje elemenata navedenih u tač. a) do d) stava (4) ovog člana, uklјučujući odgovarajuće nacionalne zahtjeve i procedure, uz nastojanje da se, koliko god je to moguće, pilotima omogući da zadrže trenutni opseg aktivnosti. (6) Izvještaj o konverziji se može sačiniti u uopštenom obliku, te se kao takav može koristiti pri procesu konverzije dozvole saglasno stavu (3) ovog člana. (7) Nezavisno od st. (1) i (3), imateljima certifikata instruktora za ovlaštenja za klasu ili certifikata ispitivača koji imaju privilegije za jednopilotni složeni zrakoplov visokih performansi, te privilegije se konvertuju u ovlaštenje u dozvoli ili certifikat instruktora za ovlaštenje za tip odnosno ovlaštenje u dozvoli ili certifikat ispitivača za jednopilotne avione. (8) BHDCA može ovlastiti pilota učenika da koristi ograničene privilegije bez nadzora prije nego što udovolјi svim zahtjevima potrebnim za izdavanje LAPL pod slјedećim uvjetima: a) privilegije su ograničene na nacionalni zračni prostor ili na njegove dijelove; b) privilegije su ograničene na geografski prostor i na jednomotorne klipne avione sa maksimalnom masom polijetanja koja ne prelazi 2 000 kg, i koja neće uklјučivati prijevoz putnika; c) izvršene individualne procjene rizika bezbjednosti koji će izraditi instruktor slijedeći koncept procjene bezbjednosnih rizika; d) BHDCA dostavlјa izvještaje Agenciji) svake 3 godine. (9) Prije nego pilot udovolјi potrebnim uvjetima za izdavanje ovlaštenja za instrumentalno letenje propisanim ovim Pravilnikom, BHDCA može do 8. aprila 2019. godine izdati odobrenje pilotu za uživanje posebnih ograničenih privilegija za upravlјanje zrakoplovom u instrumentalnim uvjetima, pod slјedećim uvjetima: a) kada je to opravdano u određenim uvjetima koji ne mogu biti ispunjeni kroz ovlaštenja utvrđena ovim Pravilnikom; b) po izvršenoj procjeni rizika bezbjednosti koju obavlјa BHDCA, uzimajući u obzir potrebni stepen osposoblјavanja nužan za postizanje potrebnog nivoa pilotske vještine; c) privilegije takvog odobrenja ograničene su na zračni prostor državnog područja BiH ili njegovih dijelova; d) nakon što podnositelj zahtjeva završi odgovarajuće osposoblјavanje od strane kvalifikovanih instruktora i dokažu potrebne vještine kvalifikovanom ispitivaču, kako je odredila BHDCA; e) BHDCA obavještava nadležno tijelo za bezbjednost zračnog saobraćaja i druge države članice o posebnostima tog odobrenja, uklјučujući i svoje obrazloženje i procjenu rizika bezbjednosti; f) BHDCA prati aktivnosti koje se odnose na odobrenje da bi obezbijedila prihvatlјivi nivo bezbjednosti i preduzela odgovarajuće mjere u slučaju utvrđivanja povećanog rizika ili bilo kakvih bezbjednosnih pitanja; g) BHDCA obavlјa preispitivanje bezbjednosnih pitanja u pogledu provođenja odobrenja i podnosi izvještaj nadležnom tijelu za bezbjednost zračnog saobraćaja najkasnije do 8. aprila 2017. Član 7. (Postojeća nacionalna uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti pilota i certifikati zrakoplovno-medicinskih ispitivača) (1) Uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti pilota i certifikati zrakoplovno-medicinskih ispitivača koji su usklađeni sa JAR-om, izdati ili priznati od BHDCA prije primjene ovog Pravilnika, smatraju se izdatim u skladu sa ovim Pravilnikom. (2) BHDCA će najkasnije u roku od 5 godina od stupanja na snagu ovog Pravilnika zamijeniti uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti pilota i certifikate zrakoplovno-medicinskih Broj 67 - Strana 126 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Petak, 9. 9. 2016. ispitivača sa certifikatima koji su u skladu sa formatom utvrđenim u dijelu-ARA. (3) Uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti pilota i certifikati zrakoplovno-medicinskih ispitivača koji nisu usklađeni sa JAR-om izdati od BHDCA prije primjene ovog Pravilnika ostaju važeći do datuma njihovog slјedećeg produženja a najkasnije 5 godina od stupanja na snagu ovog Pravilnika. (4) U svrhu produženja uvjerenja iz st. (1) i (2) moraju se ispuniti odredbe Priloga IV ovog Pravilnika. Član 8. (Konverzija kvalifikacija za testno letenje) (1) Piloti koji su prije primjene ovog Pravilnika provodili testno letenje definisano čl. 63, 64. i 79. Pravilnika o stručnoj spremi, ispitima i dozvolama za rad članova posade zrakoplova ("Službeni list SFRJ", br. 2/80, 31/80, 53/80, 43/81, i 10/85) ili koji su provodili osposoblјavanje pilota za testno letenje, konvertovaće svoje kvalifikacije za testno letenje u ovlaštenja za testno letenje u skladu sa Prilogom I ovog Pravilnika i, kada je primjenjivo, BHDCA će im izdati certifikat instruktora za testno letenje odnosno upisati ovlaštenje instruktora za testno letenje u dozvolu BHDCA koja je izdala kvalifikacije za testno letenje. (2) Ova konverzija se mora provesti u skladu sa elementima uspostavlјenim u izvještaju o konverziji koji ispunjava zahtjeve iz člana 6. st. (4) i (5). Član 9. (Postojeće nacionalne dozvole inženjera leta) (1) Kako bi se dozvole inženjera leta, izdate u skladu sa Prilogom 1 Čikaške konvencije, konvertovale u dozvole iz dijela-FCL, imatelji moraju da podnesu u BHDCA zahtjev za konverziju dozvole. (2) Dozvole inženjera leta moraju biti konvertovane u dozvole iz dijela-FCL u skladu sa elementima utvrđenim u izvještaju o konverziji koji ispunjava zahtjeve iz člana 6. st. (4) i (5). (3) Kod podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole saobraćajnog pilota (ATPL) za avione, moraju se ispuniti odredbe o priznavanju u FCL.510.A(c)(2) Priloga I. Član 10. (Uvjeti za prihvatanje dozvola koje su izdale treće zemlјe) (1) BHDCA može prihvatiti dozvole trećih zemalјa i pripadajuće medicinske certifikate izdate od strane ili u ime trećih zemalјa, u skladu sa odredbama Priloga III ovog Pravilnika, na bazi reciprociteta uspostavlјenog sa trećom zemlјom. (2) Podnositelji zahtjeva za dozvole iz dijela-FCL koji posjeduju najmanje jednaku dozvolu, ovlaštenje ili certifikat izdat u skladu sa Prilogom 1 Čikaške konvencije od strane treće zemlјe moraju ispuniti sve zahtjeve Priloga I ovog Pravilnika, sa tim što zahtjevi u vezi sa trajanjem kurseva, brojem lekcija i specifičnim satima osposoblјavanja mogu biti smanjeni. (3) Znanje i iskustvo podnositelja zahtjeva mora odrediti BHDCA o čemu podnositelj zahtjeva mora imati preporuku od odobrene organizacije za osposoblјavanje. (4) Imateljima ATPL dozvola izdatih od strane ili u ime trećih zemalјa u skladu sa Prilogom 1 Čikaške konvencije koji su zadovolјili zahtjeve za iskustvom za izdavanje ATPL za relevantnu kategoriju zrakoplova kako je navedeno u poddijelu F Priloga I ovog Pravilnika, može se priznati cjelovito osposoblјavanje u svrhu ispunjavanja uvjeta za pristupanje polaganju ispita teorijskog znanja i ispita praktične osposoblјenosti, ako ta dozvola izdata od treće zemlјe ima upisano važeće ovlaštenje za tip zrakoplova koji će se koristiti na ispitu praktične osposoblјenosti za sticanje ATPL. (5) Ovlaštenje za letenje na tipu aviona ili helikoptera može se izdati imateljima dozvola iz dijela-FCL koji ispunjavaju uvjete za izdavanje tih ovlaštenja utvrđenih od strane trećih zemalјa. Takva ovlaštenja će biti ograničena na zrakoplove registrovane u toj trećoj zemlјi. Ovo ograničenje može se otkloniti nakon što pilot ispuni zahtjeve iz tačke C1 Priloga III. Član 11. (Priznavanje osposoblјavanja započetih prije primjene ovog Pravilnika) (1) Izdavanje dozvola iz dijela-FCL u skladu sa Prilogom I i osposoblјavanje započeto prije primjene ovog Pravilnika u skladu sa zahtjevima i procedurama Zajedničkih zrakoplovnih vlasti predložene za međusobno priznavanje unutar sistema Zajedničkih zrakoplovnih vlasti u odnosu na relevantni JAR, priznaje se u potpunosti ako se osposoblјavanje i ispitivanje završi u roku najkasnije do godine dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika pod zakonskim nadzorom BHDCA. (2) Osposoblјavanje koje je započelo prije primjene ovog Pravilnika u skladu sa Prilogom 1 Čikaške konvencije priznaje se u svrhu sticanja dozvole iz dijela-FCL na osnovu izvještaja o priznavanju utvrđenog od BHDCA u savjetovanjima sa Agencijom. (3) Izvještaj o priznavanju opisuje opseg osposoblјavanja, naznačuje za koje se zahtjeve dozvola iz dijela-FCL priznavanje daje i, ako je primjenjivo, koje zahtjeve podnositelji zahtjeva moraju ispuniti da bi se izdale dozvole iz dijela- FCL. Izvještaj uklјučuje kopije svih dokumenata koji su potrebni da bi se dokazao opseg osposoblјavanja i nacionalno zakonodavstvo i postupke u skladu sa kojima je osposoblјavanje započelo. Član 12. (Osposoblјavanje za ovlaštenje za tip i podaci o operativnoj prikladnosti) (1) Kada se u prilozima ovog Pravilnika upućuje na podatke o operativnoj prikladnosti utvrđene u skladu sa propisom koji definiše certifikaciju plovidbenosti i ekološku certifikaciju zrakoplova i sa njima povezanih proizvoda, dijelova, uređaja kao i certifikaciju projektnih i proizvodnih organizacija, a oni nisu dostupni za zrakoplov odgovarajućeg tipa, polaznik kursa osposoblјavanja za ovlaštenje za tip mora zadovolјavati samo odredbe Priloga I ovog Pravilnika. (2) U kurseve osposoblјavanja za ovlaštenja za tip odobren prije nego što je u podacima o operativnoj prikladnosti za odgovarajući tip zrakoplova u skladu sa propisom koji definiše certifikaciju plovidbenosti i ekološku certifikaciju zrakoplova i sa njima povezanih proizvoda, dijelova, uređaja kao i certifikaciju projektnih i proizvodnih organizacija odobren minimalni nastavni plan za osposoblјavanje pilota za ovlaštenje za tip, obavezni elementi osposoblјavanja moraju se uvrstiti najkasnije do isteka 5 godina od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika ili u roku od dvije godine od odobrenja podataka o operativnoj prikladnosti. Član 13. (Priznavanje zvanja člana letačke posade stečene tokom vojne službe) (1) Državlјani BiH, imatelji zvanja člana letačke posade stečene tokom vojne službe u Jugoslovenskoj narodnoj armiji ili oružanim snagama BiH mogu podnijeti zahtjev BHDCA za sticanje dozvole iz dijela-FCL. Petak, 9. 9. 2016. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 67 - Strana 127 (2) Znanje, iskustvo i vještine stečene u vojnoj službi priznaće se u svrhu ispunjavanja relevantnih zahtjeva Priloga I u skladu sa elementima izvještaja o priznavanju utvrđenog od BHDCA u savjetovanjima sa Agencijom. (3) Izvještaj o priznavanju: a) opisuje nacionalne zahtjeve na osnovu kojih su stečena zvanja člana letačke posade ili pripadajućih ovlaštenja; b) opisuje opseg stečenih privilegija; c) naznaku za koje zahtjeve Priloga I se daje priznavanje; d) naznaku bilo kakvih ograničenja koja treba da budu uklјučena u dozvole iz dijela-FCL i naznačuje bilo koje zahtjeve koje piloti moraju ispuniti da bi se ta ograničenja otklonila; e) uklјučuje kopije svih dokumenata koji su potrebni da bi se dokazali gorenavedeni elementi, zajedno sa kopijama relevantnih nacionalnih zahtjeva i postupaka. (4) Uvjeti iz ovog člana biće propisani u posebnom propisu koji donosi BHDCA. Član 14. (Organizacija za osposoblјavanje pilota) (1) Organizacija za osposoblјavanje pilota udovolјava tehničkim zahtjevima i administrativnim postupcima kako je određeno prilozima VI i VII te mora biti certifikovana. (2) Smatra se da organizacije za osposoblјavanje pilota koje posjeduju certifikat u skladu sa JAR-om izdat ili priznat od države članice prije primjene ovog Pravilnika, posjeduju certifikat koji je izdat u skladu sa ovim Pravilnikom. (3) U tom slučaju privilegije tih organizacija ograničene su na privilegije uklјučene u odobrenju izdatom od države članice. (4) Organizacije iz stava (2) ovog člana dužne su prilagoditi svoje sisteme, organizaciju, upravlјanje, programe osposoblјavanja, procedure i priručnike sa Prilogom VI najkasnije u roku od 1 godine od stupanja na snagu ovog Pravilnika. (5) Organizacije za osposoblјavanje usklađene sa JAR-om provode osposoblјavanje za dozvole privatnog pilota (PPL) iz dijela FCL za povezana ovlaštenja uklјučena u registraciju te za dozvole pilota lakog zrakoplova (LAPL) do 8. aprila 2018. bez obzira na odredbe iz priloga VI i VII, pod uvjetom da su registrovane prije 8. aprila 2015. godine. (6) Države članice zamjenjuju certifikate iz stava (2) ovog člana sa certifikatima koji su u skladu sa formatom određenim u Prilogu VI najkasnije u roku od 5 godina od stupanja na snagu ovog Pravilnika. (7) Certifikat iz stava (1) ovog člana izdaje se na osnovu dokumenata kojima se dokazuje ispunjenost uvjeta za izdavanje certifikata organizacijama za osposoblјavanje pilota. (8) Dokumenti na osnovu kojih se izdaje certifikat iz prethodnog stava, a koji su vezani za određeni rok, moraju biti važeći u vrijeme provođenja osposoblјavanja. Član 15. (Uređaji za osposoblјavanje koji simuliraju let) (1) Uređaji za osposoblјavanje koji simuliraju let (FSTD-ovi) koji se koriste za osposoblјavanje, ispitivanje i provjeru pilota, uz izuzetak razvojnih uređaja za osposoblјavanje za testno letenje, udovolјavaju tehničkim zahtjevima i administrativnim procedurama iz priloga VI i VII, te moraju posjedovati kvalifikaciju. (2) Smatra se da su certifikati FSTD kvalifikacije koji su izdati ili priznati u skladu sa JAR-om prije primjene ovog Pravilnika izdati u skladu sa ovim Pravilnikom. (3) Države članice zamjenjuju certifikate iz stava (2) ovog člana sa certifikatima kvalifikacija koje udovolјavaju formatu određenim u Prilogu VI najkasnije u roku od 5 godina od stupanja na snagu ovog Pravilnika. Član 16. (Zrakoplovno-medicinski centri) (1) Zrakoplovno-medicinski centri udovolјavaju tehničkim zahtjevima i administrativnim postupcima kako je određeno prilozima VI i VII, te se moraju certifikovati. (2) Smatra se da su JAR odobrenja zrakoplovno-medicinskih centara koja su izdata ili priznata od države članice prije primjene ovog Pravilnika izdata u skladu sa ovim Pravilnikom. (3) Zrakoplovno-medicinski centri prilagođavaju svoj sistem upravlјanja, programe osposoblјavanja, procedure i priručnike da bi se uskladili sa Prilogom VII najkasnije u roku od 1 godine od stupanja na snagu ovog Pravilnika. (4) Države članice zamjenjuju odobrenja zrakoplovno-medicinskih centara iz stava (2) sa certifikatom koji udovolјava formatu određenom u Prilogu VI najkasnije u roku od 5 godina od stupanja na snagu ovog Pravilnika. Član 17. (Zdravstvena sposobnost kabinske posade) (1) Članovi kabinske posade koji su uklјučeni u operacije zrakoplova, saglasno članu 4. stav (1) tač. b) i c) Pravilnika o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i nadležnostima Evropske agencije za bezbjednost zračnog saobraćaja, pridržavaju se tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka utvrđenih u Prilogu IV ovog Pravilnika. (2) Zdravstvene provjere ili procjene članova kabinske posade koji su još uvijek važeći na datum primjene ovog Pravilnika ostaju važeće prema ovom Pravilniku do kraja roka važenja koji je u njima naznačen. Član 18. (Kvalifikacije kabinske posade i pripadajuće potvrde) (1) Članovi kabinske posade uklјučeni u komercijalne operacije zrakoplova moraju biti kvalifikovani i posjedovati pripadajuću potvrdu u skladu sa tehničkim uvjetima i administrativnim postupcima utvrđenim u prilozima V i VI ovog Pravilnika. (2) Dozvole kabinskog osoblјa koje su izdate prije stupanja na snagu ovog Pravilnika u kojima nije naznačen rok njihovog važenja, smatraju se izdatim u skladu sa ovim Pravilnikom. (3) Dozvole kabinskog osoblјa koje su izdate prije stupanja na snagu ovog Pravilnika u kojima je naznačen rok važenja zamijeniće se dozvolama čiji je format i sadržaj propisan Prilogom VI ovog Pravilnika, najkasnije do isteka roka važenja koji je u tim dozvolama naznačen. (4) Imaocu dozvole kabinskog osoblјa koja je izdata na osnovu propisa koji su važili do stupanja na snagu ovog Pravilnika i čiji je rok važenja istekao, izdaje se dozvola čiji je format i sadržaj propisan Prilogom VI ovog Pravilnika, ako imalac dozvole ispuni slјedeće uvjete: a) u centru za obuku završi osnovnu obuku iz predmeta "Osnove zrakoplovstva i zrakoplovnih propisa", ako je od isteka važenja dozvole do podnošenja zahtjeva za izdavanje nove dozvole proteklo manje od tri godine; b) u centru za obuku završi osnovnu obuku iz predmeta "Osnove zrakoplovstva i zrakoplovnih propisa" i položi ispit u skladu sa CC.TRA.220 (c), ako je od isteka važenja dozvole do podnošenja zahtjeva za izdavanje novog obrasca dozvole proteklo više od tri godine a manje od pet godina; c) u centru za obuku završi osnovnu obuku i položi ispit u skladu sa CC.TRA.220, ako je od isteka važenja Broj 67 - Strana 128 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Petak, 9. 9. 2016. dozvole do podnošenja zahtjeva za izdavanje novog obrasca dozvole proteklo više od pet godina. (5) Dozvole o osposoblјavanju o bezbjednosti koje su izdate u skladu sa EU-OPS-om zamjenjuju se potvrdama kabinske posade koje su u skladu sa formatom utvrđenim u Prilogu VI najkasnije do isteka roka važenja koji je u tim dozvolama naznačen. (6) Članovi kabinske posade uklјučeni u komercijalne operacije helikoptera na datum početka primjene ovog Pravilnika: a) smatra se da su u skladu sa zahtjevima za početno osposoblјavanje iz Priloga V ako su usklađeni sa primjenjivim osposoblјavanjem, provjerama i zahtjevima za skorašnjim iskustvom iz JAR-ova za komercijalni zračni prijevoz helikopterima; ili b) ako nisu usklađeni sa primjenjivim osposoblјavanjem, provjerama i zahtjevima za skorašnjim iskustvom iz JAR-ova za komercijalni zračni prijevoz helikopterima, zahtijeva se završavanje sveg potrebnog osposoblјavanja i provjere potrebne za operacije helikopterima, osim početnog osposoblјavanja, prije nego što se može smatrati da su usklađeni sa ovim Pravilnikom; ili c) ako ne učestvuju u komercijalnim operacijama helikopterima više od 5 godina, zahtijeva se završavanje početnog osposoblјavanja i polaganje odgovarajućih ispita kao što je propisano u Prilogu V, prije nego što se može smatrati da su u skladu sa ovim Pravilnikom. (7) Dozvole kabinske posade koje zadovolјavaju format propisan Prilogom VI izdaju se svim članovima kabinske posade uklјučenim u komercijalne operacije helikoptera najkasnije do isteka roka važenja koji je u tim dozvolama naznačen. Član 19. (Sposobnosti nadzora) (1) BHDCA vrši nadzor osoba i organizacija koje su definisane Pravilnikom o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i nadležnostima Evropske agencije za bezbjednost zračnog saobraćaja saglasno odredbama Pravilnika o nadzoru. (2) BHDCA obezbjeđuje nadzor svih lica i organizacija pokrivenih planom nadzora, uklјučujući dovolјno resursa da bi se zadovolјili zahtjevi ovog Pravilnika. (3) BHDCA obezbjeđuje da se ne provodi nadzor kad postoje dokazi da bi to moglo rezultirati, direktno ili indirektno, sukobom interesa, pogotovo kad se radi o članovima porodice ili finansijskoj koristi. (4) Osoblјe autorizovano od nadležnog tijela za provođenje certifikacije i/ili poslova nadzora ima ovlaštenja da izvodi najmanje slјedeće zadatke: a) pregleda zapise, podatke, procedure i bilo koji drugi relevantan materijal da bi moglo izvoditi certifikaciju i/ili poslove nadzora; b) uzima kopije ili dijelove tih zapisa, podataka, procedura ili drugih materijala; c) traži usmeno objašnjenje na licu mjesta; d) ulazi u relevantne prostorije, operativna mjesta ili sredstva prijevoza; e) provodi stručni nadzor, istrage, procjene i inspekcije, uklјučujući inspekcije na stajanci i nenajavlјene inspekcije; i f) provodi ili inicira mjere prisile za obezbjeđivanje primjene propisa kako je odgovarajuće. (5) Poslovi iz stava (5) ovog člana provode se u skladu sa pravnim odredbama Bosne i Hercegovine. Član 20. (Prelazne odredbe ili odlaganje primjene propisa) (1) BHDCA može najduže do godinu dana od dana početka primjene ovog Pravilnika odložiti primjenu slјedećih odredbi Priloga I: a) odredbe koje se odnose na dozvole pilota zrakoplova sa pogonom i zračnog broda; b) odredbe iz tačke FCL.820; c) u slučaju helikoptera, odredbe iz odjelјka 8. poddijela J; d) odredbe iz odjelјka 11. poddijela J; e) priloge od V do VII; f) tačke ORA.GEN.200(a)(3) Priloga VII za imatelje certifikata FSTD kvalifikacije koji nisu odobrena organizacija za osposoblјavanje i ne posjeduju AOC; g) priloge VI i VII za organizacije za osposoblјavanje i zrakoplovno-medicinske centre koji nisu u skladu sa JAR-om; h) tačku CC.GEN.030 Priloga V; i) Prilog V za članove kabinske posade koji su uklјučeni u komercijalne operacije helikoptera; j) priloge VI i VII za organizacije za osposoblјavanje samo za dozvole pilota lakog zrakoplova, dozvole privatnih pilota, dozvole pilota balona ili dozvole pilota jedrilice; k) priloge VI i VII za organizacije za osposoblјavanje koje provode osposoblјavanje za testno letenje u skladu sa tačkama FCL.820 Priloga I. (2) BHDCA može odlučiti da neće primjenjivati slјedeće odredbe Priloga I do 8. aprila 2018. godine: a) odredbe koje se odnose na dozvole pilota jedrilica i balona; b) odredbe poddijela B; c) odredbe iz tačaka FCL.800, FCL.805 i FCL.815; d) odredbe iz odjelјka 10. poddijela J. (3) BHDCA može odlučiti da neće konvertovati dozvole pilota aviona i helikoptera koje nisu usklađene sa JAR-om, a koje su izdate do stupanja na snagu ovog Pravilnika. (4) BHDCA može odlučiti da neće primjenjivati odredbe Pravilnika na pilote koji posjeduju dozvolu i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izdate od strane treće zemlјe, a koji su uklјučeni u nekomercijalne operacije zrakoplova kako je definisano saglasno članu 4. stav (1) tač. b) i c) Pravilnika o zajedničkim pravilima u oblasti civilnog zrakoplovstva i nadležnostima Evropske agencije za bezbjednost zračnog saobraćaja. (5) BHDCA može da ne primjenjuje odredbe odjelјka 3 poddijela B Priloga IV najduže do dvije godine od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika. (6) BHDCA može da ne primjenjuje odredbe poddijela C Priloga IV najduže dvije godine od stupanja na snagu ovog Pravilnika. (7) Kada država članica odluči da primjenjuje odredbe st. (2) do (7) ovog člana, ona o tome obavještava nadležno tijelo za bezbjednost zračnog saobraćaja i Agenciju. Ovo obavještenje opisuje razloge za takvo odstupanje od primjene kao i program za provođenje koji sadrži predviđene aktivnosti i odgovarajuće rokove. (8) U pogledu produženja ili obnove roka važenja ovlaštenja koja su sadržana u JAR neusaglašenim dozvolama, kao i u pogledu sticanja ovlaštenja i letenja na zrakoplovima koji nemaju EASA potvrdu o tipu, shodno se primenjuju odredbe ovog Pravilnika. (9) Za sticanje ovlaštenja i certifikata za zrakoplove koji imaju EASA potvrdu o tipu, kandidat mora da posjeduje dozvolu Petak, 9. 9. 2016. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 67 - Strana 129 pilota u skladu sa uvjetima propisanim u Prilogu I Pravilnika. (10) Danom početka primjene ovog Pravilnika odredbe kojima se reguliše važnost dozvole, ovlaštenja i autorizacije zrakoplovnom osoblјu koje obavlјa letačke operacije obuhvaćene članom 1. stavom (2) tačkom a) i Prilogom II Dodatka I Pravilnika o zajedničkim pravilima u civilnom zrakoplovstvu i nadležnostima Evropske agencije za bezbjednost civilnog zrakoplovstva, u svrhu izdavanja, produženja ili obnavlјanja roka važnosti dozvole, ovlaštenja i autorizacije ispitivača vrše se primjenom zahtjeva JAR-FCL 1 kroz Pravilnik o uvjetima i načinu sticanja, izdavanja, obnavlјanja i produžavanja dozvola i ovlaštenja zrakoplovnom osoblјu - pilotima aviona ("Službeni glasnik BiH", br. 51/04) i JAR-FCL 2 kroz Pravilnik o uvjetima i načinu sticanja, izdavanja, obnavlјanja i produžavanja dozvola, ovlaštenja i autorizacija zrakoplovnom osoblјu - pilotima helikoptera ("Službeni glasnik BiH", br. 95/08). (11) BHDCA će kao prihvatlјiv način udovolјavanja zahtjevima iz ovog Pravilnika, do donošenja procedura i uputstava o prihvatlјivom načinu udovolјavanja zahtjevima iz ovog Pravilnika, koristiti poslednje važeće izdanje Prihvatlјivih načina udovolјavanja zahtjevima Pravilnika o letačkom osoblјu (Acceptable Means of Compliance - AMC), Drugih načina udovolјavanja zahtjevima Pravilnika o letačkom osoblјu (Alternative Means of Compliance - AltMC) i Uputstva o načinu udovolјavanja zahtjevima Pravilnika o letačkom osoblјu (Guidance Material - GM) donesenim od strane Agencije, a isti će biti publikovan na službenoj stranici BHDCA. Član 21. (Prestanak važenja i stupanje na snagu) (1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u "Službenom glasniku BiH'', a primjenjivaće se po isteku šest mjeseci od dana stupanja na snagu. (2) Danom početka primjene ovog Pravilnika prestaje da važi: a) Pravilnik o uvjetima i načinu utvrđivanja zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblјa i uvjetima koje mora da ispunjava zdravstvena ustanova i ovlašteni lјekar za obavlјanje lјekarskih pregleda zrakoplovnog osoblјa ("Službeni glasnik BiH", br. 56/10) osim u dijelu koji se odnosi na izdavanje kategorije 3 zdravstvene sposobnosti osoblјu koje obavlјa poslove kontrole zračnog saobraćaja; b) Pravilnik o uvjetima koje mora da ispunjava organizacija registrovana za obuku u letenju zrakoplovnog ovlaštenog osoblјa ("Službeni glasnik BiH", br. 26/12); c) Pravilnik o uvjetima i načinu sticanja, izdavanja, produžavanja i obnavlјanja dozvola i ovlaštenja pilota jedrilica, uvjetima i pravilima zračnog jedrenja ("Službeni glasnik BiH" br. 94/14) u dijelu koji se odnosi na uvjete i način sticanja, izdavanja, produžavanja i obnavlјanja dozvola i ovlaštenja pilota jedrilica; d) Uputstvo o načinu izdavanja, produžavanja i oduzimanja dozvola, odobrenja i ovlaštenja zrakoplovnom i drugom stručnom osoblјu i izdavanju certifikata za rad organizacijama koje vrše osposoblјavanje osoblјa i zdravstvenim centrima. ("Službeni glasnik BiH", br. 46/04). Broj 1-3-02-2-559-1/16 22. jula 2016. godine Banja Luka Generalni direktor Đorđe Ratkovica, s. r. PRILOG I. (DIO-FCL) PODDIO A Opći zahtjevi FCL.001 Nadležno tijelo Za potrebe ovog dijela nadležno tijelo je ono tijelo koje odredi država članica kojoj osoba podnosi zahtjev za izdavanje dozvola pilota ili pripadajućih ovlaštenja ili certifikata. FCL.005 Područje primjene Ovim se dijelom utvrđuju zahtjevi za izdavanje dozvola pilota i pripadajućih ovlaštenja i certifikata i uvjeta za njihovu valjanost i korištenje. FCL.010 Definicije Za potrebe ovog dijela primjenjuju se sljedeće definicije: Akrobatski let znači namjerno izveden manevar zrakoplova u letu koji uključuje naglu promjenu položaja zrakoplova, neuobičajen položaj zrakoplova ili neuobičajenu promjenu brzine leta, koja nije neophodna za normalan let ili za osposobljavanje u svrhu stjecanja dozvola ili ovlaštenja osim za ovlaštenje za akrobatsko letenje. Avion znači zrakoplov teži od zraka, pokretan motorom, koji uzgon u letu dobiva uglavnom zbog aerodinamičkih reakcija na površinama krila. Avion kojim se mora upravljati s kopilotom znači tip aviona kojim se mora upravljati s kopilotom kako je određeno u priručniku letenja ili u AOC-u. Zrakoplov znači bilo koja naprava teža od zraka koja se može održavati u zraku putem reakcije zraka, osim reakcije zraka s površinom zemlje. Vođenje zrakoplova znači dosljedna primjena dobre procjene i znanja, vještina i stavova za postizanje ciljeva leta. Zračni brod znači zrakoplov lakši od zraka pokretan motorom, osim zračnih brodova na vrući zrak, koji su, za potrebe ovog dijela uključeni u definiciju balona. Balon znači zrakoplov lakši od zraka, bez motora, koji se u letu održava upotrebom plina ili plamenikom. Za potrebe ovog dijela, zračni brod na vrući zrak, iako pokretan motorom, smatra se također balonom. Uređaj za vježbanje osnovnih instrumentalnih procedura (BITD) znači uređaj za vježbanje, koji se nalazi na zemlji, koji u osnovi predstavlja klase aviona. Može koristiti instrumente postavljene na ekranu i kontrole na oprugu, predstavlja platformu za osposobljavanje za barem proceduralne aspekte instrumentalnog letenja. Kategorija zrakoplova znači kategorizacija zrakoplova prema definiranim osnovnim karakteristikama, npr. avion, zrakoplov s pogonjenim uzgonom, helikopter, zračni brod, jedrilica, slobodni balon. Klasa aviona znači kategorizacija aviona kojima se mogu izvoditi operacije s jednim pilotom i ne zahtijevaju ovlaštenje za tip. Klasa balona znači kategorizacija balona prema načinu održavanja uzgona koji se koristi za održavanje leta. Komercijalni zračni prijevoz znači zračni prijevoz putnika, robe i pošte u zamjenu za novčanu ili drugu vrstu naknade. Sposobnost znači kombinacija vještina, znanja i stavova potrebnih da bi se zadatak izvršio u propisanom standardu. Element sposobnosti znači radnju koja čini zadatak koji ima svoj početak i završetak te kojom su jasno određene njegove granice i mjerljivi ishod. Jedinica sposobnosti znači diskretna funkcija koja se sastoji od broja elemenata sposobnosti. Kopilot znači pilot koji nije vođa zrakoplova, a koji upravlja zrakoplovom za čije operacije je potrebno više od Broj 67 - Strana 130 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Petak, 9. 9. 2016. jednog člana posade, isključujući pilota koji je u zrakoplovu u svrhu osposobljavanja za stjecanje dozvole ili ovlaštenja. Rutno navigacijsko letenje znači let između tačke polaska i tačke dolaska prema ruti prije planiranoj koristeći se standardnim navigacijskim procedurama. Kopilot u krstarenju znači pilot koji zamjenjuje kopilota u fazi krstarenja aviona, u višepilotnim operacijama iznad FL 200. Nalet s instruktorom znači nalet ili instrumentalni nalet na zemlji tokom kojeg se osoba osposobljava od instruktora autoriziranog u tu svrhu. Pogreška znači radnja ili nedostatak iste kojom letačka posada uzrokuje odstupanja od organizacijskih namjera ili namjera ili očekivanja u letu. Upravljanje pogreškom znači proces otkrivanja i reagiranja na pogrešku protumjerama koje smanjuju ili eliminiraju posljedice greške, te smanjuju vjerovatnost pogreške ili neželjenih stanja zrakoplova. Simulator letenja znači potpuna kopija pilotske kabine određenog tipa i modela zrakoplova, uključujući kompletnu opremu i kompjuterske programe potrebne za simulaciju zemaljskih i letnih operacija zrakoplova, zajedno sa sistemom za vizuelnu prezentaciju vanjskog svijeta kao pogled iz pilotske kabine i pokretnu platformu. Nalet: - za avione, motorne jedrilice, zrakoplov s pogonjenim uzgonom znači ukupno vrijeme od trenutka kad se zrakoplov pokrene u svrhu polijetanja, do trenutka kada se avion zaustavi po završetku leta; - za helikoptere znači ukupno vrijeme od početka rotacije rotora, do trenutka kad se helikopter zaustavi po završetku leta i prestane rotacija rotora; - za zračne brodove znači ukupno vrijeme od trenutka odvajanja zračnog broda od veznog mjesta, do trenutka kada se zračni brod zaustavi po završetku leta i sigurno veže; - za jedrilice znači ukupno vrijeme od trenutka zatrčavanja jedrilice na polijetanju, do trenutka kad se jedrilica potpuno zaustavi nakon leta; - za balone znači ukupno vrijeme od trenutka kad se košara odvoji od zemlje, do trenutka kad se potpuno zaustavi nakon leta; Nalet pod instrumentalnim pravilima (IFR) znači ukupno vrijeme leta tokom kojeg zrakoplov leti prema pravilima instrumentalnog letenja. Uređaj za letačko osposobljavanje (FTD) znači potpuna kopija pilotskih instrumenata, opreme i komandi leta određenog tipa i modela zrakoplova, uključujući opremu i kompjuterske programe potrebne za simulaciju određenih radnji u pilotskoj kabini u operacijama na zemlji i u zraku. Ne zahtjeva vizuelni sistem ni pokretnu platformu, osim u slučaju helikoptera nivoa 2 i 3, kada su obavezni vizuelni sistemi. Uređaj za osposobljavanje letačkih i navigacijskih procedura (FNPT) znači uređaj koji predstavlja pilotsku kabinu određenog tipa ili klase i modela zrakoplova uključujući opremu i kompjuterske programe potrebne za simulaciju određenih radnji u pilotskoj kabini u operacijama na zemlji i u zraku. Grupa balona znači kategorizacija balona prema veličini i kapacitetu kupole. Helikopter znači zrakoplov teži od zraka koji se u zraku održava uglavnom zbog reakcija zraka na jedan ili više pogonjenih rotora na približno vertikalnim osima. Instrumentalni nalet u letu znači nalet tokom kojeg pilot upravlja zrakoplovom u letu isključivo koristeći instrumente. Instrumentalni nalet na zemlji znači vrijeme tokom kojeg se pilot osposobljava za simulirano instrumentalno letenje, u uređaju za osposobljavanje koji simulira let (FSTD). Instrumentalni nalet znači instrumentalni nalet u letu ili instrumentalni nalet na zemlji. Višepilotne operacije: - za avione, znači operaciju koja zahtijeva najmanje dva pilota koji koriste saradnju višečlane posade (MCC), bilo na višepilotnim ili jednopilotnim avionima; - za helikoptere, znači operaciju koja zahtijeva najmanje dva pilota koji koriste saradnju višečlane posade (MCC) na višepilotnim helikopterima; Saradnja višečlane posade (MCC) znači funkcioniranje članova letačke posade kao tima pod vodstvom vođe zrakoplova. Višepilotni zrakoplovi: - za avione, znači avioni certificirani za izvođenje operacija s posadom od najmanje dva pilota; - za helikoptere, zračne brodove i zrakoplove s pogonjenim uzgonom, znači tip zrakoplova za koji se zahtijeva izvođenje operacija s kopilotom kako je specificirano u priručniku letenja ili potvrdi operatora ili u drugom odgovarajućem dokumentu. Noć znači period između kraja večernjega civilnog sumraka i početka jutarnjega civilnog sumraka, ili drugi period između zalaska i izlaska sunca, kako propiše nadležno tijelo države članice. Drugi uređaji za osposobljavanje znači pomagala za osposobljavanje, osim simulatora letenja, uređaja za letačko osposobljavanje ili uređaja za osposobljavanje letačkih i navigacijskih procedura, koji omogućuju osposobljavanje kada potpuno letačko okruženje nije potrebno. Kriterij izvedbe znači jednostavna izjava procjene traženog ishoda elementa sposobnosti te opis kriterija korištenog da se ocjeni da li je traženi nivo izvedbe postignut. Vođa zrakoplova (PIC) znači pilot koji je određen za vođu i odgovoran za sigurno izvođenje leta. Vođa zrakoplova pod nadzorom (PICUS) znači kopilot koji pod nadzorom vođe zrakoplova obavlja dužnosti i funkcije vođe zrakoplova. Zrakoplov s pogonjenim uzgonom znači bilo koji zrakoplov koji postiže vertikalni uzgon i horizontalan let uz pomoć različite geometrije rotora ili motorske sekcije koja je dio trupa ili krila zrakoplova. Jedrilica s pomoćnim motorom znači zrakoplov opremljen s jednim ili više motora, koja kad su motori ugašeni ima sve karakteristike jedrilice. Privatni pilot znači pilot koji posjeduje dozvolu koja zabranjuje upravljanje zrakoplovom kojim se izvode operacije za koje se daje naknada, osim u slučajevima uloge instruktora ili ispitivača kako je uspostavljeno u ovom dijelu. Provjera stručnosti znači prikaz stručne osposobljenosti, koja uključuje i usmeno ispitivanje, ako ispitivač to smatra potrebnim, a u svrhu obnavljanja ili produženja valjanosti ovlaštenja. Obnavljanje valjanosti znači administrativni postupak koji se provodi nakon isteka valjanosti odobrenja ili ovlaštenja, a u svrhu obnavljanja odobrenja ili ovlaštenja, za određeni period, koji slijedi nakon ispunjenja propisanih uvjeta. Produžavanje valjanosti znači administrativni postupak koji se provodi unutar valjanosti odobrenja ili ovlaštenja, i dopušta imatelju odobrenja ili ovlaštenja, daljnje provođenje poslova, za određeni period, koje slijedi nakon ispunjenja propisanih uvjeta. Rutni sektor znači let koji obuhvaća polijetanje, odlaznu proceduru, let ne kraći od 15 minuta, dolaznu proceduru, prilaz i slijetanje. Jedrilica znači zrakoplov teži od zraka koji se u zraku održava reakcijom zraka u odnosu na aerodinamički profil krila - zrakoplov čiji let ne zavisi od motora. Petak, 9. 9. 2016. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 67 - Strana 131 Avion s jednim pilotom znači zrakoplov koji je certificiran za izvođenje operacija s jednim pilotom. Ispit praktične osposobljenosti znači ispit praktične osposobljenosti u svrhu stjecanje dozvole ili ovlaštenja uključujući i usmeno ispitivanje ako ispitivač to smatra potrebnim. Samostalan nalet znači nalet tokom kojeg je učenik pilot jedina osoba u zrakoplovu. Učenik pilot u svojstvu vođe zrakoplova (SPIC) znači učenik pilot koji djeluje kao vođa zrakoplova u letu s instruktorom tokom kojeg instruktor ne utječe na odluke ili upravljanje avionom, već samo nadgleda radnje učenika koji djeluje kao vođa zrakoplova. Ugroza znači događaji ili greške koji se javljaju izvan utjecaja letačke posade, povećavajući operativnu složenost i za koje moraju biti poduzete određene radnje da bi se održala granica sigurnosti. Upravljanje ugrozom znači proces otkrivanja i reagiranja na prijetnje protumjerama koje smanjuju ili eliminiraju posljedice prijetnje, te smanjuju vjerovatnost pogreške ili neželjenih stanja zrakoplova. Motorna jedrilica (TMG) znači specifična klasa jedrilice s ugrađenim motorom i elisom koji se ne mogu uvući. TMG mora biti sposobna poletjeti i penjati se vlastitim pogonom, a u skladu sa priručnikom letenja. Tip zrakoplova znači kategorizacija zrakoplova koja zahtjeva ovlaštenje za tip kako je određeno u podacima o operativnoj prikladnosti (operational suitability data-OSD) uspostavljenim u skladu sa dijelom 21, i koja uključuje sve zrakoplove jednakog osnovnog dizajna, uključujući modifikacije, osim modifikacija koje utječu na način upravljanja ili karakteristike leta. FCL.015 Zahtjev i stjecanje, produljenje i obnavljanje dozvola, ovlaštenja i certifikata (a) Zahtjev za stjecanje, produžavanje ili obnavljanje dozvola pilota, pripadajućih ovlaštenja i certifikata podnosi se nadležnom tijelu u obliku i na način koje uspostavi to nadležno tijelo. Zahtjev mora sadržavati dokaze temeljem kojih podnositelj zahtijeva ispunjava sve uvjete za stjecanje, produžavanje ili obnavljanje dozvole ili certifikata kao i pripadajućih ovlaštenja ili upisa, kako je uspostavljeno u ovom dijelu i dijelu Zdravstvena sposobnost (Part- Medical). (b) Bilo koje ograničenje ili proširenje privilegija koje daje dozvola, ovlaštenje ili certifikat mora biti upisano u dozvolu ili certifikat koje je izdalo nadležno tijelo. (c) Osoba ne smije posjedovati više od jedne dozvole po kategoriji zrakoplova koja je izdana u skladu sa ovim dijelom. (d) Zahtjevi za izdavanje dozvole za drugu kategoriju zrakoplova, ili za izdavanje daljnjih ovlaštenja ili certifikata, kao i izmjena i dopuna, produžavanja ili obnavljanja tih dozvola, ovlaštenja ili certifikata moraju biti podneseni nadležnom tijelu koje je inicijalno izdalo dozvolu pilota, osim u slučaju kada pilot zahtijeva promjenu nadležnog tijela i prijenos zapisa vezanih za dozvolu i zdravstvenu sposobnost drugom nadležnom tijelu. FCL.020 Učenik pilot (a) Učenik pilot ne smije letjeti samostalno osim ako je dobio autorizaciju da to učini i ako je pod nadzorom instruktora letenja (b) Prije prvog samostalnog leta učenik pilot mora imati najmanje: (1) u slučaju aviona, helikoptera i zračnih brodova: 16 godina starosti; (2) u slučaju jedrilica i balona: 14 godina starosti. FCL.025 Provođenje teorijskog dijela ispita u svrhu stjecanja dozvola i ovlaštenja (a) Odgovornosti podnositelja zahtjeva (1) Podnositelji zahtjeva moraju pristupiti cjelokupnom setu teorijskog dijela ispita za stjecanje određene dozvole ili ovlaštenja u jednoj državi članici. (2) Podnositelji zahtjeva smiju pristupiti teorijskom dijelu ispita ako ih preporuči odobrena organizacija za osposobljavanje (ATO) odgovorna za njihovo osposobljavanje, i to nakon što su završili odgovarajuće elemente kursa teorijskog dijela osposobljavanja u zadovoljavajućem standardu. (3) Preporuka odobrene organizacije za osposobljavanje vrijedi 12 mjeseci. Ako podnositelj zahtjeva nije pristupio polaganju ispita barem jedanput u tom periodu, potrebu za daljnjim osposobljavanjem mora odrediti ATO, temeljem potreba podnositelja zahtjeva. (b) Kriteriji za uspješno položen ispit (1) Uspješan prolaz na pojedinom ispitu teorijskog znanja podnositelj zahtjeva postiže ako ima najmanje 75 % bodova na tom ispitu. Nema kaznenih bodova. (2) Ako nije drukčije određeno ovim dijelom, za podnositelja zahtjeva će se smatrati da je uspješno položio zahtijevani ispit iz teorijskog znanja za odgovarajuću dozvolu pilota ili ovlaštenje, nakon što je uspješno položio sve pojedine ispite unutar vremenskog perioda od 18 mjeseci, započeto s krajem kalendarskog mjeseca kada je Podnositelj zahtjeva prvi put pristupio polaganju ispita. (3) Ako podnositelj zahtjeva nije uspio položiti pojedini ispit teorijskog znanja u četiri pokušaja, ili nije uspio položiti cjelokupni set ispita iz teorijskog znanja tokom šest ispitnih rokova ili u periodu iz stava 2., on/ona mora ponovno polagati cjelokupni set ispita teorijskog dijela ispita. Prije ponovnog polaganja cjelokupnog seta teorijskog dijela ispita podnositelj zahtjeva mora obaviti dodatno osposobljavanje u odobrenoj organizaciji za osposobljavanje. Područje primjene i trajanje tog osposobljavanja određuje organizacija za osposobljavanje temeljem potreba podnositelja zahtjeva (c) Period valjanosti (1) Uspješno polaganje ispita iz teorijskog znanja smatrati će se važeće: i. za stjecanje dozvole lakog zrakoplova, dozvole privatnog pilota aviona, dozvole pilota jedrilice, dozvole pilota balona u periodu od 24 mjeseca. ii. za stjecanje dozvole profesionalnog pilota, ovlaštenja za instrumentalno letenje (IR) ili ovlaštenja za instrumentalno letenje na ruti (EIR), u periodu od 36 mjeseci. iii. periodi iz i. i ii. računaće se od dana uspješno položenog kompletnog seta ispita iz teorijskog znanja u skladu sa (b)(2). (2) Uspjeh na teorijskim ispitima za ATPL(A) ostaje važeći u svrhu stjecanja ATPL dozvole 7 godina od zadnjeg datuma valjanosti: i. ovlaštenja za instrumentalno letenje (IR) upisanog u dozvoli; ili ii. u slučaju helikoptera, ovlaštenja za tip helikoptera upisanog u dozvoli. Broj 67 - Strana 132 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Petak, 9. 9. 2016. FCL.030 Ispit praktične osposobljenosti (a) Prije polaganja ispita praktične osposobljenosti u svrhu stjecanja dozvole, ovlaštenja ili certifikata, podnositelj zahtjeva mora uspješno položiti ispit iz teorijskog znanja, osim u slučaju kada podnositelji zahtjeva pohađaju integrirano letačko osposobljavanje. U svakom slučaju, osposobljavanje za teorijsko znanje mora biti uvijek završeno prije polaganja ispita praktične osposobljenosti. (b) Osim za stjecanje ATPL dozvole, podnositelj zahtjeva za ispit praktične osposobljenosti, nakon završenog osposobljavanja, mora imati preporuku odgovorne organizacije/ osobe za osposobljavanje. Zapisi o osposobljavanju moraju biti dostupni ispitivaču. FCL.035 Priznavanje naleta i teorijskog znanja (a) Priznavanje naleta (1) Osim ako nije drukčije određeno ovim dijelom, nalet koji se priznaje u svrhu stjecanja dozvole, ovlaštenja ili certifikata, mora biti na istoj kategoriji zrakoplova za koju se dozvola, ovlaštenje ili certifikat traži. (2) PIC ili na osposobljavanju i. Podnositelju zahtjeva u svrhu stjecanja dozvole, ovlaštenja ili certifikata, priznaje se u potpunosti samostalni nalet, dupli nalet i nalet u ulozi vođe zrakoplova u svrhu postizanja ukupnog naleta zahtijevanog za dozvolu, ovlaštenje ili certifikat. ii. Podnositelju zahtjeva koji je završio ATP integrirani kurs osposobljavanja, može se priznati do 50 sati SPIC instrumentalnog naleta u svrhu postizanja naleta zahtijevanog u ulozi vođe zrakoplova, a u svrhu stjecanja dozvole prometnog pilota, dozvole profesionalnog pilota i ovlaštenja za višemotorni tip ili ovlaštenja za klasu. iii. Podnositelju zahtjeva koji je završio CPL/IR integrirani kurs osposobljavanja, može se priznati do 50 sati SPIC instrumentalnog naleta u svrhu postizanja naleta zahtijevanog u ulozi vođe zrakoplova, a u svrhu stjecanja dozvole profesionalnog pilota i ovlaštenja za višemotorni tip ili ovlaštenja za klasu. (3) Nalet kao kopilot ili PICUS. Osim ako nije drukčije određeno ovim dijelom, imatelju dozvole pilota kad djeluje kao kopilot ili PICUS, priznaje se ukupan nalet u ulozi kopilota u svrhu postizanja ukupnog naleta potrebnog za dozvolu pilota višeg ranga. (b) Priznavanje teorijskog znanja (1) Podnositelju zahtjeva koji je položio ispit teorijskog znanja za dozvolu prometnog pilota, priznaje se teorijsko znanje za stjecanje dozvole pilota lakog zrakoplova, dozvole privatnog pilota, dozvole profesionalnog pilota i, osim u slučaju helikoptera, za IR i EIR u istoj kategoriji zrakoplova. (2) Podnositelju zahtjeva koji je položio ispit iz teorijskog znanja za CPL dozvolu, priznaje se propisano teorijsko znanje za LAPL ili PPL, u istoj kategoriji zrakoplova. (3) Imatelju IR-a ili podnositelju zahtjeva koji je položio ispit iz teorijskog znanja za IR, priznaje se propisano teorijsko znanje za IR u drugoj kategoriji zrakoplova. (4) Imatelju dozvole pilota priznaje se propisano osposobljavanje iz teorijskog znanja i ispiti za dozvolu u drugoj kategoriji zrakoplova u skladu sa Dodatkom 1. ovom dijelu. (5) Neovisno o tački (b) stavu 3., imatelju ovlaštenja IR(A) koji je završio modularni kurs osposobljavanja za IR(A) ili imatelju ovlaštenja za EIR navedeno se teorijsko osposobljavanje i ispit za ovlaštenje IR priznaje u cijelosti za drugu kategoriju zrakoplova samo ako je kandidat završio teorijsko osposobljavanje i položio ispite za dio-IFR kursa u skladu sa FCL.720.A. tačkom (b) stavom 2. podtačkom i. Ovo priznavanje odnosi se i na podnositelje zahtjeva za dozvolu pilota koji su već uspješno položili ispit iz teorijskog znanja za stjecanje te dozvole u drugoj kategoriji zrakoplova, sve dok traje period valjanosti specificiran u FCL.025(c). FCL.040 Ostvarivanje privilegija dozvola Ostvarivanje privilegija koje daje dozvola ovisi o valjanosti ovlaštenja koja su upisana u dozvolu ako je primjenjivo, i važenjem certifikata o zdravstvenoj sposobnosti. FCL.045 Obaveza nošenja i predočenja dokumenata (a) Pilot uvijek mora nositi sa sobom važeću dozvolu i važeći certifikat o zdravstvenoj sposobnosti kad ostvaruje privilegije iz dozvole. (b) Pilot mora uz dozvolu nositi dokument koji sadrži njegovu/njezinu fotografiju u svrhu identifikacije. (c) Pilot ili učenik pilot, mora bez odlaganja dati na uvid njegove/njezine zapise o naletu u svrhu inspekcije po zahtjevu ovlaštene osobe nadležnog tijela. (d) Učenik pilot mora nositi na svim samostalnim letovima dokaz o autorizaciji kako se zahtijeva u FCL.020(a). FCL.050 Zapisi o naletu Pilot mora imati pouzdane zapise o detaljima svih obavljenih letova u obliku i način kako je uspostavilo nadležno tijelo. FCL.055 Jezična sposobnost (a) Općenito. Piloti aviona, helikoptera, zrakoplova s pogonjenim uzgonom i zračnih brodova, koji su obavezni koristiti radiostanicu, ne smiju ostvarivati privilegije svojih dozvola i ovlaštenja ako u dozvoli nemaju upisanu jezičnu sposobnost na engleskom jeziku ili na jeziku koji se koristi u radio komunikaciji u letu. Upisana jezična sposobnost mora sadržavati jezik, nivo jezične sposobnosti i datum važenja. (b) Podnositelj zahtjeva za upis jezične sposobnosti mora dokazati, u skladu sa Dodatkom 2. ovom dijelu, najmanje operativni nivo jezične sposobnosti u korištenju i frazeologije i običnog jezika. U tu svrhu podnositelj zahtjeva mora dokazati sposobnost da: (1) efikasno komunicira u samo glasovnim (telefon/ radiotelefon) i u licem-u-lice situacijama; (2) precizno i razgovijetno komunicira o općenitim temama i temama vezanim za posao; (3) koristi prikladne komunikacijske strategije za izmjenjivanje poruka i prepoznaje i rješava nesporazume u općem ili poslovno vezanom kontekstu; (4) uspješno svladava jezične izazove uzrokovane komplikacijom ili nenadanim spletom događaja koji se javljaju unutar konteksta rutinske poslovne situacije ili komunikacijskih zadataka s kojima su već upoznati; i (5) koristiti narječje ili naglasak koji je razumljiv zrakoplovnoj zajednici. (c) Osim za pilote koji su dokazali jezičnu sposobnost na stručnom nivou (nivo 6), u skladu sa Dodatkom 2. ovom dijelu, upis jezične sposobnost mora se ponovno procijeniti svakih: Petak, 9. 9. 2016. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 67 - Strana 133 (1) 4 godine za operativni nivo (nivo 4); ili (2) 6 godina za napredni nivo (nivo 5). (d) Specifični zahtjevi za imatelje ovlaštenja za instrumentalno letenje (IR) ili za instrumentalno letenje na ruti (EIR). Ne dovodeći u pitanje prethodne stavove, imatelji ovlaštenja za instrumentalno letenje (IR) ili ovlaštenja za instrumentalno letenje na ruti (EIR) dokazali su sposobnost korištenja engleskog jezika na nivou koji im omogućuje da: (1) razumiju sve informacije relevantne za izvršenje svih faza leta, uključujući i pripremu za let; (2) koriste radiotelefoniju u svim fazama leta, uključujući izvanredne situacije; (3) komuniciraju sa stalim članovima posade tokom svih faza leta, uključujući i pripremu za let. (e) Dokazivanje jezične sposobnosti i korištenja engleskog jezika za imatelje IR-a ili EIR-a provodi se metodom procjene kako je uspostavilo nadležno tijelo. FCL.060 Skorašnje iskustvo (a) Baloni. Pilot balona ne smije upravljati balonom u svrhu komercijalnog zračnog prijevoza ili prevoziti putnike ako u zadnjih 180 dana nije napravio: (1) najmanje 3 leta kao pilot balona, od kojih najmanje jedan let mora biti u odgovarajućoj klasi i grupi balona; ili (2) 1 let u odgovarajućoj klasi i grupi balona pod nadzorom instruktora kvalificiranog u skladu sa poddijelom J. (b) Avioni, helikopteri, zrakoplovi pogonjenim uzgonom, zračni brodovi i jedrilice. Pilot ne smije upravljati zrakoplovom u svrhu komercijalnog zračnog prijevoza ili prevoziti putnike: (1) kao PIC ili kao kopilot ako nije u prethodnih 90 dana, obavio najmanje 3 polijetanja, prilaza i slijetanja na zrakoplovu istog tipa, klase ili FFS-u koji predstavlja taj tip ili klasu. Navedena 3 polijetanja i slijetanja mogu se obaviti ili u višepilotnim ili jednopilotnim operacijama, ovisno o privilegijama koje posjeduje pilot u dozvoli; i (2) kao PIC noću ako on/ona: i. nije u prethodnih 90 dana obavio najmanje jedno polijetanje, prilaz, i slijetanje noću kao pilot na zrakoplovu istog tipa ili klase ili FFS-a koji predstavlja taj tip ili klasu; ili ii. ne posjeduje IR; (3) kao kopilot za krstarenje osim ako je on/ona: i. ispunio zahtjeve iz tačke (b) stava 1. ili ii. obavio u prethodnih 90 dana najmanje tri sektora kao kopilot za krstarenje na istom tipu ili klasi zrakoplova, ili iii. obavio skorašnje iskustvo i osposobljavanje za osvježenje znanja letačkih vještina u FFS-u u intervalima koji nisu dulji od 90 dana. Navedeno osposobljavanje za osvježenje znanja može biti kombinirano s osposobljavanjem operatora za osvježenje znanja propisanim u dijelu ORO. (4) Kada pilot ima privilegiju operirati više od jednog tipa aviona sa sličnim upravljačkim i operativnim karakteristikama, ta 3 polijetanja, prilaza i slijetanja zahtijevana u (1) smiju biti obavljena kako je definirano u podacima o operativnoj prikladnosti (OSD) uspostavljenim u skladu sa dijelom 21. (5) Kada pilot ima privilegiju operirati više od jednog tipa helikoptera, a koji nisu složeni helikopteri, sa sličnim upravljačkim i operativnim karakteristikama kako je definirano u podacima o operativnoj prikladnosti (OSD) uspostavljenim u skladu sa dijelom 21., ta 3 polijetanja, prilaza i slijetanja zahtijevana u (1) smiju biti odrađena na samo jednom od tipova, uz uvjet da je pilot u proteklih 6 mjeseci odletio najmanje 2 sata leta na svakom od tipova helikoptera. (c) Specifični zahtjevi za komercijalni zračni prijevoz: (1) U slučaju komercijalnog zračnog prijevoza, period od 90 dana propisan u (b)(1) i (2) gore smije se produžiti do maksimalno 120 dana, ako pilot obavi linijsko letenje pod nadzorom instruktora za tip ili ispitivača. (2) Kada pilot ne udovoljava zahtjevu iz (1), mora obaviti let osposobljavanja na zrakoplovu ili FFS-u koji predstavlja tip zrakoplova koji će se koristiti, što će uključivati najmanje zahtjeve iz (b)(1) i (2), prije nego može ponovo koristiti svoje privilegije. FCL.065 Ograničenje privilegija imateljima dozvola koji su stari 60 godina ili više u komercijalnom zračnom prijevozu (d) 60 - 64 godine. Avioni i helikopteri. Imatelj dozvole pilota koji je navršio 60 godina ne smije letjeti kao pilot zrakoplova u komercijalnom zračnom prijevozu osim kao član višečlane posade. (e) 65 godina. Osim u slučaju imatelja dozvole balona ili jedrilice, imatelj dozvole pilota koji je navršio 65 godina ne smije letjeti kao pilot zrakoplova u komercijalnom zračnom prijevozu. (f) 70 godina. Imatelj dozvole pilota balona ili jedrilice koji je navršio 70 godina ne smije letjeti kao pilot balona ili jedrilice u komercijalnom zračnom prijevozu. FCL.070 Ukidanje, suspenzija i ograničenje dozvola, ovlaštenja i certifikata (a) Dozvole, ovlaštenja i certifikati izdani u skladu sa ovim dijelom mogu biti ograničeni, suspendirani ili ukinuti od strane nadležnog tijela u slučajevima kada pilot ne udovoljava zahtjevima iz ovog dijela, dijela - zdravstvena sposobnost ili primjenjivim operativnim zahtjevima, u skladu sa uvjetima i procedurama uspostavljenima u dijelu- ARA. (b) Kada je pilotu dozvola suspendirana ili ukinuta, dužan je dozvolu ili certifikat odmah vratiti nadležnom tijelu. PODDIO B DOZVOLA PILOTA LAKOG ZRAKOPLOVA - LAPL ODJELJAK 1. Zajednički zahtjevi FCL.100 LAPL - Minimalna starosna dob Podnositelj zahtjeva za LAPL mora imati: (a) U slučaju aviona i helikoptera, najmanje 17 godina starosti; (b) U slučaju jedrilica i balona, najmanje 16 godina starosti. FCL.105 LAPL - Privilegije i uvjeti (a) Općenito. Privilegije imatelja LAPL omogućuje imatelju dozvole da djeluje bez naknade kao PIC u nekomercijalnim operacijama na odgovarajućoj kategoriji zrakoplova. (b) Uvjeti. Podnositelj zahtjeva za LAPL mora ispuniti uvjete za relevantnu kategoriju zrakoplova i, kada je primjenjivo, za klasu ili tip zrakoplova koji će se koristiti za ispit praktične osposobljenosti. FCL.110 LAPL - Priznavanje za istu kategoriju zrakoplova (a) Podnositelju zahtjeva za LAPL koji je posjedovao drugu dozvolu u istoj kategoriji zrakoplova, u potpunosti će se priznati da ispunjava uvjete za LAPL dozvolu za tu kategoriju zrakoplova. Broj 67 - Strana 134 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Petak, 9. 9. 2016. (b) Bez obzira na paragraf (a) ako je druga dozvola koju podnositelj zahtjeva posjeduje istekla, podnositelj zahtjeva mora uspješno položiti ispit praktične osposobljenosti u skladu sa FCL.125 za stjecanje LAPL za odgovarajuću kategoriju zrakoplova. FCL.115 LAPL - Kurs osposobljavanja Podnositelj zahtjeva za LAPL mora završiti kurs osposobljavanja u ATO-u. Kurs mora sadržavati osposobljavanje iz teorijskog znanja i letačko osposobljavanje koje odgovara privilegijama koje se daju. FCL.120 LAPL - Ispit iz teorijskog znanja Podnositelj zahtjeva za LAPL mora dokazati nivo teorijskog znanja koje odgovara privilegijama koje se daju, kroz sljedeće ispite: (a) Zajednički predmeti: - Zračno pravo, - Ljudska izvedba, - Meteorologija, i - Komunikacija; (b) Specifični predmeti koji se tiču različitih kategorija zrakoplova: - Načela letenja, - Operativni postupci, - Izvedba leta i planiranje leta, - Opće znanje o zrakoplovima, i - Navigacija. FCL.125 LAPL - Ispit praktične osposobljenosti (a) Podnositelj zahtjeva za LAPL mora dokazati kroz ispit praktične osposobljenosti sposobnost da obavlja, kao PIC na odgovarajućoj kategoriji zrakoplova, relevantne procedure i manevre s odgovarajućom kompetencijom koje odgovara privilegijama koje se daju. (b) Podnositelj zahtjeva za ispit praktične osposobljenosti mora biti osposobljen na istoj klasi ili tipu zrakoplova koji će se koristiti za ispit praktične osposobljenosti. Privilegije će biti ograničene na onu klasu ili tip zrakoplova koji je korišten za ispit praktične osposobljenosti, sve dok daljnja proširenja budu upisana u dozvolu u skladu sa ovim poddijelom. (c) Prolazna ocjena (1) Ispit praktične osposobljenosti mora biti podijeljen u različite sekcije, predstavljajući sve različite faze leta koje su odgovarajuće kategoriji zrakoplova na kojoj se leti. (2) Ako podnositelj zahtjeva ne položi bilo koju stavku sekcije, smatra se da nije položio cijeli odjeljak. Ako podnositelj zahtjeva ne položi samo jedan odjeljak obavezan je ponoviti samo taj odjeljak. Ako podnositelj zahtjeva ne položi više od jedne sekcije obavezan je ponoviti cijeli ispit. (3) Kada se ispit mora ponoviti u skladu sa (2), pad bilo koje sekcije, uključujući one koje je položio u prethodnom pokušaju, će značiti da podnositelj zahtjeva nije položio ispit. (4) Ako podnositelj zahtjeva ne uspije položiti sve sekcije u dva pokušaja, obavezan je odraditi dodatno praktično osposobljavanje. ODJELJAK 2. Specifični zahtjevi za LAPL za avion - LAPL(A) FCL.105.A LAPL(A) - Privilegije i uvjeti (a) Privilegije imatelja LAPL za avion omogućuju imatelju dozvole da djeluje kao PIC jednomotornog aviona s klipnim motorom ili TMG-a, maksimalne certificirane težine pri polijetanju do 2 000 kg ili manje, s najviše tri putnika, tako da nikad nije ukrcano više od 4 osobe na zrakoplovu. (b) Imatelj LAPL(A)-a smije prevoziti putnike nakon što, nakon izdavanja dozvole naleti 10 sati kao PIC na avionima ili TMG-u. FCL.110.A LAPL(A) - Zahtjevi za iskustvom i priznavanje (a) Kandidat za LAPL(A), mora obaviti najmanje 30 sati letačkog osposobljavanja na avionima ili TMG-u, uključujući najmanje: (1) 15 sati letačkog osposobljavanja s instruktorom na klasi na kojoj će se obaviti ispit praktične osposobljenosti; (2) 6 sati samostalnog letenja pod nadzorom, uključujući najmanje 3 sata samostalnog letenja na ruti, uključujući barem jedan let na ruti dužine 150 km (80NM), tokom kojeg se mora obaviti 1 slijetanje s potpunim zaustavljanjem na aerodromu koji je različit od aerodroma polijetanja. (b) Specifični zahtjevi za podnositelje zahtjeva koji posjeduju LAPL(S) s TMG proširenjem. Podnositelji zahtjeva za LAPL(A) koji posjeduju LAPL(S) s TMG proširenjem moraju obaviti najmanje 21 sat na TMG-u nakon upisa TMG proširenja i kada su ispunjeni zahtjevi iz FCL.135.A(a) na avionima. (c) Priznavanje. Podnositeljima zahtjeva s prethodnim iskustvom kao PIC može se priznati nalet u svrhu ispunjavanja zahtjeva iz (a). Količinu priznatog naleta odrediti će ATO u kojem pilot pohađa kurs osposobljavanja, a na temelju provjere u letu kod prijema na osposobljavanje, ali se u svakom slučaju: (1) neće priznati više od ukupnog naleta kao PIC; (2) neće priznati više od 50 % naleta zahtijevanog u (a); (3) neće priznati zahtjevi iz (a)(2). FCL.135.A LAPL(A) - Proširenje privilegija na drugu klasu ili varijantu aviona (a) Privilegije LAPL(A) su ograničene na klasu i varijantu aviona ili TMG na kojima je bio proveden ispit praktične osposobljenosti. Ograničenje se može ukloniti kada pilot na drugoj klasi ispuni sljedeće zahtjeve: (1) 3 sata letačkog osposobljavanja, uključujući: i. 10 polijetanja i slijetanja s instruktorom; i ii. 10 samostalnih polijetanja i slijetanja pod nadzorom instruktora. (2) Ispit praktične osposobljenosti kojim se dokazuje prikladni nivo praktične osposobljenosti na novoj klasi. Tokom ovog ispita podnositelj zahtjeva mora ispitivaču dokazati ispitivaču prikladni nivo teorijskog znanja za tu drugu klasu aviona iz sljedećih predmeta: i. Operativni postupci; ii. Izvedba leta i planiranje leta; iii. Opće znanje o zrakoplovima. (b) Prije nego imatelj LAPL smije početi koristiti privilegije dozvole na drugoj varijanti aviona od one na kojoj je obavljen ispit praktične osposobljenosti, pilot mora obaviti osposobljavanje za razlike ili za upoznavanje nove varijante. Osposobljavanje za razlike mora se upisati u pilotsku knjižicu letenja ili drugi odgovarajući dokument i mora biti potpisan od instruktora. FCL.140.A LAPL(A) - Zahtjevi za skorašnje iskustvo (a) Imatelji LAPL(A) smiju koristiti privilegije iz dozvole samo kada su završili, u prethodnih 24 mjeseca, kao piloti aviona ili TMG-a: (1) najmanje 12 sati naleta kao PIC, uključujući 12 polijetanja i slijetanja; i Petak, 9. 9. 2016. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 67 - Strana 135 (2) osposobljavanje za osvježenje znanja u trajanju od najmanje 1 sata s instruktorom. (b) Imatelji LAPL(A) koji ne ispunjavaju zahtjeve iz (a) moraju: (1) Uspješno položiti provjeru stručnosti s ispitivačem prije nego ponovno počnu koristiti privilegije iz dozvole; ili (2) odraditi dodatni nalet ili polijetanja i slijetanja, s instruktorom ili samostalno pod nadzorom instruktora, u svrhu ispunjavanja zahtjeva iz (a). ODJELJAK 3. Specifični zahtjevi za LAPL za helikopter - LAPL(H) FCL.105.H LAPL(H) - Privilegije Privilegije imatelja LAPL za helikopter omogućuju imatelju dozvole da djeluje kao PIC na jednomotornim helikopterima, maksimalne certificirane težine pri polijetanju do 2 000 kg ili manje, s najviše tri putnika, tako da nikad nije ukrcano više od 4 osobe na zrakoplovu. FCL.110.H LAPL(H) - Zahtjevi za iskustvom i priznavanje (a) Podnositelji zahtjeva za LAPL(H) moraju obaviti 40 sati letačkog osposobljavanja na helikopterima. Najmanje 35 sati mora biti na tipu helikoptera koji će se koristiti na ispitu praktične osposobljenosti. Letačko osposobljavanje mora sadržavati najmanje: (1) 20 sati letačkog osposobljavanja s instruktorom; i (2) 10 sati samostalnog naleta pod nadzorom instruktora, uključujući najmanje 5 sati samostalnog rutnog letenja, uključujući najmanje jedan let na ruti dužine od najmanje 150 km (80NM), tokom kojeg Podnositelj zahtjeva mora sletjeti sa zaustavljanjem na jedan aerodrom koji nije aerodrom polijetanja. (b) Priznavanje. Podnositeljima zahtjeva s prethodnim iskustvom kao PIC može se priznati nalet u svrhu ispunjavanja zahtjeva iz (a). Količinu priznatog naleta odrediti će ATO u kojem pilot pohađa kurs osposobljavanja, a na temelju provjere u letu kod prijema na osposobljavanje, ali se u svakom slučaju: (1) neće priznati više od ukupnog naleta kao PIC; (2) neće priznati više od 50 % naleta zahtijevanog u (a); (3) neće priznati zahtjevi iz (a)(2). FCL.135.H LAPL(H) - Proširenje privilegija na drugi tip ili varijantu helikoptera (a) Privilegije LAPL(H) ograničene su na specifični tip i varijantu helikoptera na kojem je bio proveden ispit praktične osposobljenosti. Ograničenje se može ukloniti kada je pilot ispunio sljedeće zahtjeve: (1) 5 sati letačkog osposobljavanja uključujući: i. 15 polijetanja, prilaza i slijetanja s instruktorom; ii. 15 samostalnih polijetanja, prilaza i slijetanja pod nadzorom instruktora; (2) Ispit praktične osposobljenosti kojom se dokazuje prikladni nivo praktične osposobljenosti na novom tipu. Tokom navedenog ispita podnositelj zahtjeva mora ispitivaču dokazati prikladni nivo teorijskog znanja za drugi tip helikoptera iz sljedećih predmeta: - Operativni postupci, - Izvedba leta i planiranje leta, - Opće znanje o zrakoplovima. (b) Prije nego imatelj LAPL(H) smije početi koristiti privilegije dozvole na drugoj varijanti helikoptera nego na onoj na kojoj je bio proveden ispit praktične osposobljenosti, pilot mora završiti osposobljavanje za razlike ili za upoznavanje, kako je određeno u podacima o operativnoj prikladnosti (OSD) uspostavljenim u skladu sa dijelom 21. Osposobljavanje za razlike mora se upisati u pilotsku knjižicu letenja ili drugi odgovarajući dokument i mora biti potpisan od strane instruktora. FCL.140.H LAPL(H) - Zahtjevi za skorašnje iskustvo (a) Imatelji LAPL(H) smiju koristiti privilegije iz dozvole na specifičnom tipu samo kada su obavili na helikopterima toga tipa u prethodnih 12 mjeseci: (1) najmanje 6 sati naleta kao PIC, uključujući 6 polijetanja, prilaza i slijetanja; i (2) osposobljavanje za osvježenje znanja u trajanju od najmanje 1 sata s instruktorom. (b) Imatelji dozvole koji ne ispunjavaju zahtjeve iz (a) moraju: (1) uspješno položiti provjeru stručnosti s ispitivačem na specifičnom tipu helikoptera prije nego li ponovno počnu koristiti privilegije iz dozvole; ili (2) obaviti dodatno letenje ili polijetanja i slijetanja, s instruktorom ili samostalno pod nadzorom instruktora, u svrhu ispunjavanja zahtjeva iz (a). ODJELJAK 4. Specifični zahtjevi za LAPL za jedrilice - LAPL(S) FCL.105.S LAPL(S) - Privilegije i uvjeti (a) Privilegije imatelja LAPL za jedrilice omogućuju imatelju dozvole da djeluje kao PIC na jedrilicama i jedrilicama s motorom. Kako bi mogao koristiti privilegije na TMG-u, imatelj dozvole mora ispunjavati uvjete iz FCL.135.S. (b) Imatelj LAPL(S) smije prevoziti putnike tek nakon što, nakon izdavanja dozvole, naleti 10 sati kao PIC na avionima ili obavi 30 startova kao PIC na jedrilicama ili motornim jedrilicama. FCL.110.S LAPL(S) - Zahtjevi za iskustvom i priznavanje (a) Podnositelji zahtjeva za LAPL(S) moraju obaviti najmanje 15 sati letačkog osposobljavanja na jedrilicama, ili jedrilicama s motorom uključujući najmanje: (1) 10 sati letačkog osposobljavanja s instruktorom; (2) 2 sata samostalnog letenja pod nadzorom instruktora; (3) 45 startova i slijetanja; (4) 1 samostalni rutni let od najmanje 50 km (27 NM) ili 1 rutni let s instruktorom od najmanje 100 km (55 NM). (b) Od 15 sati naleta zahtijevanog u (a), najviše 7 sati može se obaviti na TMG-u. (c) Priznavanje. Podnositelju zahtjeva s prethodnim iskustvom kao PIC može se priznati nalet u svrhu ispunjavanja zahtjeva iz (a). Nalet koji se priznaje određuje ATO u kojoj pilot pohađa kurs osposobljavanja, a na osnovu ispita u letu prilikom prijema na osposobljavanje, ali se u svakom slučaju: (1) neće priznati više od ukupnog naleta kao PIC; (2) neće priznati više od 50 % naleta zahtijevanog u (a); (3) neće priznati zahtjevi u (a)(2) do (a)(4). FCL.130.S LAPL(S) - Vrsta starta (a) Privilegije LAPL(S) ograničene su na vrstu starta koji je korišten u ispitu praktične osposobljenosti. Navedeno ograničenje se može ukloniti kada je pilot ispunio sljedeće zahtjeve: (1) u slučaju starta na vitlu ili uz pomoć automobila, minimalno 10 startova s instruktorom, i 5 samostalnih startova pod nadzorom instruktora; (2) u slučaju starta u aero zaprezi ili uz pomoć motora na jedrilici, minimalno 5 startova s instruktorom, i 5 samostalnih polijetanja pod nadzorom instruktora. U slučaju starta uz pomoć motora na jedrilici Broj 67 - Strana 136 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Petak, 9. 9. 2016. osposobljavanje s instruktorom može se obaviti na TMG-u. (3) u slučaju starta uz pomoć gume, minimalno 3 starta s instruktorom ili samostalno pod nadzorom instruktora. (b) Završetak dodatnog osposobljavanja za vrstu starta mora biti upisan u knjižicu letenja i potpisan od instruktora. (c) U svrhu održavanja privilegija u bilo kojoj vrsti starta, piloti moraju obaviti minimalno 5 startova u proteklih 24 mjeseca, osim u slučaju starta uz pomoć gume, u kojem slučaju su dovoljna samo 2 starta. (d) Kad pilot ne udovoljava zahtjevima iz (c), mora obaviti dodatni broj startova s instruktorom ili samostalno pod nadzorom instruktora u svrhu obnavljanja privilegija. FCL.135.S LAPL(S) - Proširenje privilegija na TMG Privilegije LAPL(S) mogu se proširiti na TMG kad je pilot završio u ATO-u, najmanje: (a) 6 sati letačkog osposobljavanja na TMG-u, uključujući: (1) 4 sata letačkog osposobljavanja s instruktorom; (2) 1 samostalni rutni let od najmanje 150 km (80 NM), tokom kojeg se mora sletjeti s potpunim zaustavljanjem na aerodrom koji je različit od aerodrom polijetanja; (b) Ispit praktične osposobljenosti kojom se dokazuje prikladni nivo praktične osposobljenosti na TMG-u. Tokom ovog ispita podnositelj zahtjeva mora ispitivaču dokazati prikladni nivo teorijskog znanja za TMG iz sljedećih predmeta: - Načela letenja; - Operativni postupci; - Izvedba leta i planiranje leta; - Opće znanje o zrakoplovima; - Navigacija. FCL.140.S LAPL(S) - Zahtjevi za skorašnje iskustvo (a) Jedrilice i motorne jedrilice. Imatelji LAPL(S) smiju koristiti privilegije iz dozvole na jedrilicama i motornim jedrilicama kada su obavili na jedrilicama i motornim jedrilicama, isključujući TMG, u prethodnih 24 mjeseca: (1) 5 sati letenja kao PIC, uključujući 15 startova; (2) 2 trening leta s jednim instruktorom. (b) TMG. Imatelji LAPL(S) smiju koristiti privilegije iz dozvole na TMG-u kada su: (1) u prethodna 24 mjeseca obavili na TMG-u: i. najmanje 12 sati naleta kao PIC, uključujući 12 polijetanja i slijetanja; i ii. osposobljavanje za osvježenje znanja u trajanju od najmanje 1 sata naleta s instruktorom. (2) Kad imatelj LAPL(S) ima i privilegije za letenje aviona, zahtjev iz (1) može se obaviti i na avionima. (c) Imatelji LAPL(S) koji ne udovoljavaju zahtjevima iz (a) ili (b), moraju prije nego što ponovno počnu koristiti svoje privilegije: (1) uspješno položiti provjeru stručnosti s ispitivačem na jedrilici ili TMG-u, kako je prikladno; ili (2) obaviti dodatni nalet ili polijetanja i slijetanja, s instruktorom ili samostalno pod nadzorom instruktora, u svrhu ispunjavanja zahtjeva iz (a) ili (b). ODJELJAK 5. Specifični zahtjevi za LAPL za balone - LAPL(B) FCL.105.B LAPL(B) - Privilegije Privilegije imatelja LAPL-a za balone omogućuju imatelju dozvole da djeluje kao PIC na balonima na vrući zrak ili zračnim brodovima na vrući zrak maksimalnog kapaciteta kupole 3 400 m3 ili balona s plinom maksimalnog kapaciteta kupole 1 260 m3 s najviše tri putnika, tako da nikad nisu ukrcane više od četiri osobe na balonu. FCL.110.B LAPL(B) - Zahtjevi za iskustvo i priznavanje (a) Podnositelji zahtjeva za LAPL(B) moraju obaviti na balonima iste klase najmanje 16 sati letačkog osposobljavanja, uključujući najmanje: (1) 12 sati letačkog osposobljavanja s instruktorom; (2) 10 napuhavanja i 20 polijetanja i slijetanja; i (3) 1 samostalni let pod nadzorom instruktora u trajanju od najmanje 30 minuta. (b) Priznavanje. Podnositelju zahtjeva s prethodnim iskustvom kao PIC na balonima može se priznati nalet u svrhu ispunjavanja zahtjeva iz (a). Priznati nalet određuje ATO u kojoj pilot pohađa kurs osposobljavanja, a na osnovu ispita u letu kod prijema na osposobljavanje, ali se u svakom slučaju: (1) neće priznati više od ukupnog naleta kao PIC na balonima; (2) neće priznati više od 50 % naleta zahtijevanog u (a); (3) neće priznati zahtjevi iz (a)(2) do (a)(3). FCL.130.B LAPL(B) - Proširenje privilegija na letove balona sa sponom (a) Privilegije LAPL(B) ograničene su na letove balona bez spone. Ovo ograničenje se može ukloniti kada pilot obavi najmanje 3 leta balona sa sponom na osposobljavanju. (b) Završetak dodatnog osposobljavanja mora biti upisan u knjižicu letenja i potpisan od instruktora. (c) Kako bi održao ovu privilegiju, pilot mora u proteklih 24 mjeseca obaviti najmanje 2 leta balona sa sponom. (d) Kad pilot ne udovoljava zahtjevima iz (c), mora obaviti dodatan broj letova balonom sa sponom s instruktorom ili samostalno pod nadzorom instruktora u svrhu obnavljanja privilegija. FCL.135.B LAPL(B) - Proširenje privilegija na drugu klasu balona Privilegije LAPL(B) ograničene su na klasu balona na kojem se obavio ispit praktične osposobljenosti. Ograničenje se može ukloniti kada pilot obavi na drugoj klasi balona, u ATO-u, najmanje: (a) 5 letova osposobljavanja s instruktorom; ili (b) u slučaju imatelja LAPL(B) za balone na vrući zrak, imajući namjeru proširiti privilegije na zračne brodove na vrući zrak, 5 sati letačkog osposobljavanja s instruktorom; i (c) ispit praktične osposobljenosti, tokom koje će ispitivaču dokazati prikladni nivo teorijskog znanja za drugu klasu iz sljedećih predmeta: - Načela letenja; - Operativni postupci; - Izvedba leta i planiranje leta; i - Opće znanje o zrakoplovima. FCL.140.B LAPL(B) - Zahtjevi za skorašnjim iskustvom (a) Imatelji LAPL(B) smiju koristiti privilegije iz dozvole samo kada su obavili, na jednoj klasi balona u prethodnih 24 mjeseca, najmanje: (1) 6 sati naleta kao PIC, uključujući 10 polijetanja i slijetanja; i (2) 1 let osposobljavanja s instruktorom; (3) dodatno ako je pilot kvalificiran za letenje s više od jedne klase balona, a da bi mogao koristiti privilegije na tim drugim klasama balona, mora na svakoj klasi u prethodnih 24 mjeseca obaviti 3 sata naleta uključujući 3 polijetanja i slijetanja. Petak, 9. 9. 2016. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 67 - Strana 137 (b) Imatelji LAPL(B) dozvole koji ne udovoljavaju zahtjevima u (a), moraju prije nego što ponovno počnu koristiti svoje privilegije: (1) Uspješno položiti provjeru stručnosti s ispitivačem na odgovarajućoj klasi; ili (2) obaviti dodatni nalet ili polijetanja i slijetanja, s instruktorom ili samostalno pod nadzorom instruktora, u svrhu udovoljavanju zahtjeva iz (a). PODDIO C DOZVOLA PRIVATNOG PILOTA (PPL), DOZVOLA PILOTA JEDRILICE (SPL) I DOZVOLA PILOTA BALONA (BPL) ODJELJAK 1. Zajednički zahtjevi FCL.200 Minimalna starosna dob (a) Podnositelj zahtjeva za PPL mora biti star najmanje 17 godina; (b) Podnositelj zahtjeva za BPL ili SPL mora biti star najmanje 16 godina. FCL.205 Uvjeti Podnositelji zahtjeva za stjecanje PPL moraju ispuniti zahtjeve za ovlaštenje za klasu ili za tip zrakoplova koji se koristio za ispit praktične osposobljenosti, kako je uspostavljeno u poddijelu H. FCL.210 Kurs osposobljavanja Podnositelji zahtjeva za BPL, SPL, ili PPL moraju završiti kurs osposobljavanja u ATO-u. Kurs mora uključivati osposobljavanje iz teorijskog znanja i letačko osposobljavanje koje odgovara privilegijama koje se daju. FCL.215 Ispit iz teorijskog znanja Podnositelji zahtjeva za BPL, SPL, ili PPL moraju dokazati nivo teorijskog znanja koje odgovara privilegijama koje se daju, iz sljedećih predmeta: (a) Zajednički predmeti: - Zračno pravo; - Ljudska izvedba; - Meteorologija; i - Komunikacija. (b) Specifični predmeti vezani za različite kategorije zrakoplova: - Načela letenja; - Operativni postupci; - Izvedba leta i planiranje leta; - Opće znanje o zrakoplovima; i - Navigacija. FCL.235 Ispit praktične osposobljenosti (a) Podnositelji zahtjeva BPL, SPL, ili PPL moraju dokazati kroz uspješno položen ispit iz praktične osposobljenosti sposobnost da obavljaju, kao PIC na odgovarajućoj kategoriji zrakoplova, relevantne procedure i manevre s - kompetencijom koja odgovara privilegijama koje se daju. (b) Podnositelji zahtjeva za ispit praktične osposobljenosti mora biti osposobljen na istoj klasi ili tipu zrakoplova, ili grupi balona koja će se koristit za ispit praktične osposobljenosti. (c) Prolazna ocjena (1) Ispit praktične osposobljenosti mora biti podijeljen u različite sekcije, predstavljajući sve različite faze leta koje su odgovarajuće kategoriji zrakoplova na kojoj se leti. (2) Ako podnositelj zahtjeva ne položi bilo koju stavku sekcije, smatra se da nije položio cijelu sekciju. Ako podnositelj zahtjeva ne položi samo jednu sekciju, obavezan je ponoviti samo tu sekciju. Ako podnositelj zahtjeva ne položi više od 1 sekcije obavezan je ponoviti cijeli ispit. (3) Kada se ispit mora ponoviti u skladu sa (2), pad bilo koje sekcije, uključujući one koje je položio u prethodnom pokušaju, će značiti da podnositelj zahtjeva nije položio ispit. (4) Ako podnositelj zahtjeva ne uspije položiti sve sekcije u dva pokušaja, obavezan je odraditi dodatno praktično osposobljavanje. ODJELJAK 2. Specifični zahtjevi za PPL avione-PPL(A) FCL.205.A PPL(A) - Privilegije (a) Privilegije imatelja PPL(A) omogućuju imatelju dozvole da djeluje kao PIC ili kao ili kopilot na avionima ili TMGovima u nekomercijalnim operacijama. (b) Bez obzira na stav gore, imatelj PPL(A) s privilegijom instruktora ili ispitivača, može primati naknadu za: (1) provođenje letačkog osposobljavanja za LAPL(A) ili PPL(A); (2) obavljanje ispita praktične osposobljenosti i provjeru stručnosti za te dozvole; (3) osposobljavanje, testiranja i provjere za ovlaštenja ili certifikate povezane s tim dozvolama. FCL.210.A PPL(A) - Zahtjevi za iskustvom i priznavanje (a) Podnositelji zahtjeva za PPL(A) moraju obaviti najmanje 45 sati letačkog osposobljavanja na avionima ili TMGovima, od čega 5 sati može biti odrađeno na FSTD-u, uključujući najmanje: (1) 25 sati letačkog osposobljavanja s instruktorom; i (2) 10 sati samostalnog letenja pod nadzorom, uključujući najmanje 5 sati samostalnog rutnog letenja s najmanje jednim rutnim letom od najmanje 270 km (150 NM), tokom kojeg se mora obaviti slijetanje s potpunim zaustavljanjem na 2 aerodroma koja su različita od aerodroma polijetanja. (b) Specifični zahtjevi za podnositelje zahtjeva koji posjeduju LAPL(A). Podnositelji zahtjeva za PPL(A) koji posjeduju LAPL(A) moraju obaviti najmanje 15 sati naleta na avionima nakon izdavanja LAPL(A), od čega najmanje 10 sati mora biti letačko osposobljavanje završeno kao kurs osposobljavanja u ATO-u. Kurs osposobljavanja mora sadržavati najmanje 4 sata samostalnog letenja pod nadzorom instruktora, uključujući najmanje 2 sata samostalnog rutnog letenja s najmanje jednim rutnim letom dužim od 270 km (150 NM), tokom kojeg se mora obaviti slijetanje s potpunim zaustavljanjem na 2 aerodroma koja su različita od aerodroma polijetanja. (c) Specifični zahtjevi za podnositelje zahtjeva koji posjeduju LAPL(S) s TMG proširenjem. Podnositelji zahtjeva za PPL(A) koji posjeduju LAPL(S) s TMG proširenjem moraju završiti: (1) najmanje 24 sata naleta na TMG nakon upisa TMG proširenja; i (2) 15 sati letačkog osposobljavanja na avionima kao kurs osposobljavanja u ATO-u, uključujući najmanje zahtjeve iz (a)(2). (d) Priznavanje. Podnositeljima zahtjeva koji posjeduju dozvolu pilota za drugu kategoriju zrakoplova, osim balona, priznaće se 10 % ukupnog naleta kao PIC na tim zrakoplovima do maksimalno 10 sati. Priznati nalet neće uključivati zahtjeve iz (a)(2). Broj 67 - Strana 138 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Petak, 9. 9. 2016. ODJELJAK 3. Specifični zahtjevi za PPL helikoptere - PPL(H) FCL.205.H PPL(H) - Privilegije (a) Privilegije imatelja PPL(H) omogućuju imatelju dozvole da djeluje kao PIC ili kopilot na helikopterima u nekomercijalnim operacijama. (b) Bez obzira na stav gore, imatelj PPL(H) s privilegijama instruktora ili ispitivača, može primati naknadu za: (1) provođenje letačkog osposobljavanja za LAPL(H) ili PPL(H); (2) obavljanje ispita praktične osposobljenosti i provjeru stručnosti za te dozvole; (3) osposobljavanje, testiranje i provjere za ovlaštenja ili certifikate povezane s tim dozvolama. FCL.210.H PPL(H) - Iskustvo i priznavanje (a) Podnositelji zahtjeva za PPL(H) moraju obaviti najmanje 45 sati letačkog osposobljavanja na helikopterima, od čega najviše 5 sati može biti obavljeno na FNPT-u ili FFS-u, uključujući najmanje: (1) 25 sati naleta s instruktorom; i (2) 10 sati samostalnog letenja pod nadzorom instruktora, uključujući najmanje 5 sati samostalnog rutnog letenja s najmanje jednim letom dužim od 185 km (100 NM), tokom kojeg se mora obaviti slijetanje s potpunim zaustavljanjem na 2 aerodroma koja su različita od aerodroma polijetanja. (3) 35 od 45 sati letačkog osposobljavanja mora biti obavljeno na istom tipu helikoptera koji će se koristiti za ispit praktične osposobljenosti. (b) Specifični zahtjevi za podnositelje zahtjeva koji posjeduju LAPL(H). Podnositelji zahtjeva za PPL(H) koji posjeduju LAPL(H) moraju završiti kurs osposobljavanja u ATO-u. Kurs osposobljavanja mora sadržavati najmanje 5 sati letačkog osposobljavanja s instruktorom, uključujući najmanje jedan samostalni rutni let pod nadzorom instruktora dužim od 185 km (100 NM), tokom kojeg se mora obaviti slijetanje s potpunim zaustavljanjem na dva aerodroma koja su različita od aerodroma polijetanja. (c) Podnositeljima zahtjeva koji posjeduju dozvolu pilota za drugu kategoriju zrakoplova, osim balona, priznaće se 10 % ukupnog naleta kao PIC na tim zrakoplovima do maksimalno 6 sati. Priznati nalet neće uključivati zahtjeve iz (a)(2). ODJELJAK 4. Specifični zahtjevi za PPL zračni brod - PPL(As) FCL.205.As PPL(As) - Privilegije (a) Privilegije imatelja PPL(As) omogućuju imatelju dozvole da djeluje kao PIC ili kopilot zračnih brodova u nekomercijalnim operacijama. (b) Bez obzira na stav gore, imatelj PPL(As) s privilegijama instruktora ili ispitivača, može primati naknadu za: (1) provođenje letačkog osposobljavanja za PPL(As); (2) obavljanje ispita praktične osposobljenosti i provjere stručnosti za tu dozvolu; (3) osposobljavanje, testiranje i provjere za ovlaštenja ili certifikate povezane s tim dozvolama. FCL.210.As PPL(As) - Zahtjevi za iskustvom i priznavanje (a) Kandidat za PPL(As) moraju obaviti najmanje 35 sati letačkog osposobljavanja na zračnim brodovima, od čega najviše 5 sati može biti obavljeno na FSTD-u, uključujući najmanje: (1) 25 sati letačkog osposobljavanja s instruktorom, uključujući: i. 3 sata osposobljavanja za rutno letenja, uključujući 1 rutni let duži od 65 km (35NM); ii. 3 sata osposobljavanja za instrumentalno letenje; (2) 8 polijetanja i slijetanja na aerodromu uključujući procedure za vezanje i odvezivanje; (3) 8 sati samostalnog letenja pod nadzorom instruktora. (b) Podnositeljima zahtjeva koji posjeduju BPL i kvalifikaciju za upravljanje zračnim brodovima na topli zrak priznaće se 10 % ukupnog naleta kao PIC na tim zračnim brodovima na topli zrak do maksimalno 5 sati. ODJELJAK 5. Specifični zahtjevi za dozvolu pilota jedrilice (SPL) FCL.205.S SPL - Privilegije i uvjeti (a) Privilegije imatelja SPL omogućuju imatelju dozvole da djeluje kao PIC na jedrilicama ili jedrilicama s motorom. Kako bi mogao koristiti privilegije na TMG-u, imatelj dozvole mora ispuniti uvjete iz FCL.135.S. (b) Imatelj SPL dozvole će: (1) prevoziti putnike samo kada je obavio, nakon izdavanja dozvole, najmanje 10 sati naleta ili 30 startova kao PIC na jedrilicama ili jedrilicama s motorom; (2) biti ograničen da djeluje bez naknade u nekomercijalnim operacijama, sve dok ne: i. navrši 18 godina starosti; ii. obavi, nakon izdavanja dozvole, 75 sati naleta ili 200 startova kao PIC na jedrilicama ili jedrilicama s motorom; iii. uspješno položi provjeru stručnosti s ispitivačem. (c) Bez obzira na tačku (b) stav 2., imatelj SPL-a s privilegijama instruktora ili ispitivača smije primati naknadu za: (1) provođenje letačkog osposobljavanja za LAPL(S) ili SPL; (2) obavljanje ispita praktične osposobljenosti i provjeru stručnosti za te dozvole; (3) obuku, polaganje ispita i provjere za ovlaštenja ili certifikate povezane s tim dozvolama FCL.210.S SPL - Zahtjevi za iskustvom i priznavanje (a) Podnositelji zahtjeva za SPL moraju obaviti najmanje 15 sati letačkog osposobljavanja na jedrilicama ili jedrilicama s motorom, uključujući najmanje zahtjeve određene u FCL.110S. (b) Podnositeljima zahtjeva za SPL koji posjeduju LAPL(S) priznaće se u potpunosti uvjeti za stjecanje SPL. Podnositeljima zahtjeva za SPL koji su posjedovali LAPL(S) unutar perioda od 2 godine prije podnošenja zahtjeva priznaće se u potpunosti zahtjevi za teorijsko znanje i letačko osposobljavanje. Priznavanje. Podnositeljima zahtjeva koji posjeduju dozvolu pilota za drugu kategoriju zrakoplova, osim balona, priznaće se 10 % ukupnog naleta kao PIC na tim zrakoplovima do maksimalno 7 sati. Priznati nalet neće uključivati zahtjeve iz FCL.110S(a)(2) do (a)(4). FCL.220.S SPL - Vrste starta Privilegije SPL ograničene su na vrstu starta koji je korišten u ispitu praktične osposobljenosti. Ograničenje se može ukloniti i nove privilegije koristiti ako pilot ispuni zahtjeve u FCL.130S. FCL.230.S SPL - Zahtjevi za skorašnjim iskustvom Imatelji SPL smiju koristiti privilegije iz dozvole samo kada udovoljavaju zahtjevima za skorašnje iskustvo iz FCL.140S. Petak, 9. 9. 2016. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 67 - Strana 139 ODJELJAK 6. Specifični zahtjevi za dozvolu pilota balona (BPL) FCL.205.B BPL - Privilegije i uvjeti (a) Privilegije imatelja BPL-a omogućuju imatelju dozvole da djeluje kao PIC na balonima. (b) Imatelji BPL dozvole biće ograničeni da djeluju bez naknade u nekomercijalnim operacijama, sve dok ne: (1) navrše18 godina starosti; (2) obave 50 sati naleta i 50 polijetanja i slijetanja kao PIC na balonima; (3) uspješno polože provjeru stručnosti s ispitivačem na balonima specifične klase. (c) Bez obzira na stav (b), imatelj BPL s privilegijama instruktora ili ispitivača smije primati naknadu za: (1) provođenje letačkog osposobljavanja za LAPL(B) ili BPL; (2) obavljanje ispita praktične osposobljenosti i provjeru stručnosti za te dozvole; (3) osposobljavanje, testiranje i provjere za ovlaštenja ili certifikate povezane s tim dozvolama. FCL.210.B BPL - Zahtjevi za iskustvom i priznavanje (a) Podnositelji zahtjeva za BPL moraju obaviti na balonima u istoj klasi i grupi najmanje 16 sati letačkog osposobljavanja, uključujući najmanje: (1) 12 sati letačkog osposobljavanja s instruktorom (2) 10 napuhavanja i 20 polijetanja i slijetanja; i (3) 1 samostalan let pod nadzorom instruktora u trajanju od najmanje 30 minuta. (b) Podnositeljima zahtjeva za BPL koji posjeduju LAPL(B) priznaće se u potpunosti uvjeti za stjecanje BPL. Podnositeljima zahtjeva za BPL koji su posjedovali LAPL(B) unutar perioda od 2 godine prije podnošenja zahtjeva, priznaće se uvjeti za teorijsko znanje i letačko osposobljavanje. FCL.220.B BPL - Proširenje privilegija na letove balona sa sponom Privilegije BPL ograničene su na letove bez spone. Ograničenje se može ukloniti kada pilot ispuni zahtjeve iz FCL.130.B. FCL.225.B BPL-Proširenje privilegija na drugu klasu ili grupu balona Privilegije BPL ograničene su na klasu i grupu balona koji se koristio pri obavljanju ispita praktične osposobljenosti. Ograničenje se može ukloniti kada pilot: (a) u slučaju proširenja na drugu klasu unutar iste grupe, ispuni zahtjeve iz FCL.135.B; (b) u slučaju proširenja na drugu grupu unutar iste klase balona, obavi najmanje: (1) 2 leta u svrhu osposobljavanja na balonu relevantne grupe; i (2) sljedeći nalet kao PIC na balonima: i. za balone s kupolom kapaciteta između 3 401 m3 i 6 000 m3, najmanje 100 sati; ii. za balone s kupolom kapaciteta između 6 001 m3 i 10 500 m3, najmanje 200 sati; iii. za balone s kupolom kapaciteta većeg od 10 500 m3, najmanje 300 sati; iv. za balone s plinom i kupolom kapaciteta većeg od 1 260 m3, najmanje 50 sati. FCL.230.B BPL - Zahtjevi za skorašnje iskustvo (a) Imatelji BPL smiju koristiti privilegije iz dozvole samo kada su u jednoj klasi balona u prethodna 24 mjeseca obavili najmanje: (1) 6 sati naleta kao PIC, uključujući 10 polijetanja i slijetanja; i (2) 1 let u svrhu osposobljavanja s instruktorom u balonu odgovarajuće klase;; (3) dodatno, ako su piloti kvalificirani za upravljanje balonima iz više od jedne klase, a da bi mogli koristiti privilegije na tim drugim klasama balona, moraju na svakoj klasi u prethodna 24 mjeseca obaviti najmanje 3 sata naleta uključujući 3 polijetanja i slijetanja. (b) Imatelji BPL smiju upravljati samo balonom iz iste skupine iz koje je balon na kojem su obavili let u svrhu osposobljavanja ili balonom iz skupine s manjom veličinom kupole. (c) Imatelji BPL koji ne udovoljavaju zahtjevima iz tačke (a) moraju prije nego što ponovno počnu koristiti svoje privilegije: (1) uspješno položiti provjeru stručnosti s ispitivačem u balonu odgovarajuće klase; ili (2) obaviti dodatni nalet ili polijetanja i slijetanja, s instruktorom ili samostalno pod nadzorom instruktora, kako bi ispunili zahtjeve iz tačke (a). (d) U slučaju iz tačke (c) podtačke 1. imatelj BPL smije upravljati samo balonom iz iste skupine iz koje je balon na kojem je dovršena provjera stručnosti ili balonom iz skupine s manjom veličinom kupole. PODDIO D DOZVOLA PROFESIONALNOG PILOTA-CPL ODJELJAK 1. Zajednički zahtjevi FCL.300 CPL - Minimalna starosna dob Podnositelj zahtjeva za dozvolu profesionalnog pilota CPL mora imati najmanje 18 navršenih godina. FCL.305 CPL - Privilegije i uvjeti (a) Privilegije. Privilegije imatelja CPL, unutar odgovarajuće kategorije zrakoplova, su da: (1) koristi privilegije imatelja LAPL i PPL; (2) djeluje kao PIC ili kopilot na bilo kojem zrakoplovu u operacijama, osim u komercijalnom zračnom prijevozu; (3) djeluje kao PIC u komercijalnom zračnom prijevozu na bilo kojem jednopilotnom zrakoplovu, uz ograničenje određeno u FCL.060 i ovom Poddijelu; (4) djeluje kao kopilot u komercijalnom zračnom prijevozu uz ograničenje određeno u FCL.060. (b) Uvjeti. Podnositelj zahtjeva za izdavanje CPL dozvole mora ispuniti zahtjeve za ovlaštenje za klasu ili tip zrakoplova koji se koristi za ispit praktične osposobljenosti. FCL.310 CPL - Ispiti iz teorijskog znanja Podnositelj zahtjeva za CPL mora dokazati nivo znanja koji odgovara privilegijama koje mu daje dozvola, iz sljedećih predmeta: - Zračno pravo; - Opće znanje o zrakoplovima - Konstrukcija zrakoplova/Sistemi/Pogonski sistem; - Opće znanje o zrakoplovima - Mjerni uređaji; - Masa i ravnoteža; - Izvedba; - Planiranje i nadzor leta; - Ljudska izvedba; - Meteorologija; - Opća navigacija; - Radio navigacija; - Operativni postupci; - Načela letenja; Broj 67 - Strana 140 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Petak, 9. 9. 2016. - Pravila vizuelnog letenja (VFR) Komunikacija. FCL.315 CPL - Kurs osposobljavanja Podnositelj zahtjeva za CPL mora završiti osposobljavanje iz teorijskog znanja i letačko osposobljavanje u ATO-u, u skladu sa Dodatkom 3. ovom dijelu. FCL.320 CPL - Ispit praktične osposobljenosti Podnositelj zahtjeva za CPL mora uspješno položiti ispit praktične osposobljenosti u skladu sa Dodatkom 4. ovom dijelu, i dokazati sposobnost djelovanja kao PIC za odgovarajuću kategoriju zrakoplova, i relevantne postupke i manevre s kompetencijom koja odgovara privilegijama koje se daju dozvolom. ODJELJAK 2. Specifični zahtjevi za kategoriju avion - CPL(A) FCL.315.A CPL(A) - Kurs osposobljavanja Teorijsko znanje i letačko osposobljavanje za izdavanje CPL(A) uključuju osposobljavanje za izbjegavanje nepravilnog položaja i vađenje iz njega. FCL.325.A CPL(A) - Specifični uvjeti za imatelje MPL Prije nego počne koristiti privilegije CPL(A), imatelj MPL mora obaviti na avionima: (a) 70 sati naleta; (1) kao PIC; ili (2) najmanje 10 sati naleta kao PIC i dodatni naleta kao PIC pod nadzorom (PICUS). Od tih 70 sati, 20 sati mora biti rutno letenje u vizuelnim uvjetima (VFR) kao PIC, ili 10 sati rutnog letenja kao PIC i 10 sati kao PICUS. U ovaj nalet mora biti uključen jedan rutni let u vizuelnim uvjetima od najmanje 540 km (300 NM) tokom kojeg se mora obaviti potpuno zaustavljanje na 2 različita aerodroma kao PIC; (b) elemente CPL modularnog kursa osposobljavanja kako je specificirano u stavcima 10(a) i 11 Dodatka 3., E ovog dijela; i (c) uspješno položiti ispit praktične osposobljenosti za CPL(A), u skladu sa FCL.320. PODDIO E DOZVOLA PILOTA VIŠEČLANE POSADE - MPL FCL.400.A MPL - Minimalna starosna dob Podnositelj zahtjeva za MPL mora imati najmanje 18 navršenih godina. FCL.405.A MPL - Privilegije (a) Privilegije imatelja MPL su da djeluje kao kopilot na avionu za koji se zahtijeva da se mora operirati s kopilotom. (b) Imatelj MPL može steći dodatne privilegije kao što su: (1) privilegije imatelja PPL(A), pod uvjetom da su zadovoljeni uvjeti za PPL(A) propisani u Pododjeljku C; (2) privilegije imatelja CPL(A) dozvole, pod uvjetom da su zadovoljeni uvjeti propisani u FCL.325.A. (c) Imatelj MPL dozvole imaće privilegije IR(A) koje su ograničene na avione za koje se zahtijeva da se moraju operirati s kopilotom. Privilegije IR(A) se mogu proširiti na jednopilotne operacije avionima, pod uvjetom da je imatelj dozvole završio osposobljavanje kako bi djelovao kao PIC u jednopilotnim operacijama koje se izvode isključivo uz instrumentalno letenje i uspješno položio jedno-pilotni ispit praktične osposobljenosti za IR(A). FCL.410.A MPL - Kurs osposobljavanja i ispiti iz teorijskog znanja (a) Kurs. Podnositelj zahtjeva za MPL mora završiti kurs osposobljavanja za teorijsko znanje i letačko osposobljavanje u ATO-u u skladu sa Dodatkom 5. ovom dijelu. Teorijsko znanje i letačko osposobljavanje za izdavanje MPL uključuju osposobljavanje za izbjegavanje nepravilnog položaja i vađenje iz njega. (b) Ispiti. Podnositelj zahtjeva za MPL mora dokazati nivo znanja koje je odgovarajuće imatelju ATPL(A), u skladu sa FCL.515, i ovlaštenju za višepilotni tip. FCL.415.A MPL - Praktični ispit (a) Podnositelj zahtjeva za MPL mora dokazati kroz kontinuiranu procjenu vještina potrebnih za ispunjenje svih jedinica kompetencije kako je određeno u Dodatku 5. ovom dijelu, da leti kao PF i PNF, u višemotornom, turbinskom, višepilotnom avionu u vizuelnim i instrumentalnim uvjetima. (b) Po završetku kursa osposobljavanja, podnositelj zahtjeva mora uspješno položiti ispit praktične osposobljenosti u skladu sa Dodatkom 9. ovom dijelu, i dokazati sposobnost izvođenja relevantnih procedura i manevara s kompetencijom koja odgovara privilegijama koje daje dozvola. Ispit praktične osposobljenosti mora se obaviti na tipu aviona korištenog u naprednoj fazi integriranog kursa osposobljavanja za MPL ili na FFS-u koji predstavlja isti tip. PODDIO F DOZVOLA PROMETNOG PILOTA - ATPL ODJELJAK 1. Zajednički zahtjevi FCL.500 ATPL -Minimalna starosna dob Podnositelj zahtjeva za ATPL mora imati najmanje 21 navršenu godinu. FCL.505 ATPL - Privilegije (a) Privilegije. Privilegije imatelja ATPL dozvole, unutar odgovarajuće kategorije zrakoplova, su da: (1) koristi privilegije imatelja LAPL, PPL i CPL; (2) djeluje kao PIC zrakoplova u komercijalnom zračnom prijevozu. (b) Podnositelji zahtjeva za izdavanje ATPL moraju ispuniti zahtjeve za ovlaštenje za tip zrakoplova koji će se koristiti za ispit praktične osposobljenosti. FCL.515 ATPL - Kurs osposobljavanja i ispiti iz teorijskog znanja (a) Kurs. Podnositelji zahtjeva za ATPL moraju završiti kurs osposobljavanja u ATO-u. Kurs može biti integrirani ili modularni, u skladu sa Dodatkom 3. ovom dijelu. (b) Ispit. Podnositelji zahtjeva za ATPL moraju dokazati nivo znanja koje odgovara privilegijama koje dozvola daje iz sljedećih predmeta: - Zračno pravo; - Opće znanje o zrakoplovima - Konstrukcija zrakoplova/Sistemi/Pogonski sistem; - Opće znanje o zrakoplovima - Mjerni uređaji; - Masa i ravnoteža; - Izvedba; - Planiranje i nadzor leta; - Ljudska izvedba; - Meteorologija; - Opća navigacija; - Radio navigacija; - Operativni postupci; - Načela letenja; Petak, 9. 9. 2016. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 67 - Strana 141 - VFR komunikacija; - IFR komunikacija. ODJELJAK 2. Specifični zahtjevi za kategoriju avion - ATPL(A) FCL.505.A ATPL(A) - Ograničenja privilegija za pilote koji su prethodno posjedovali MPL Ako je imatelj ATPL(A) prethodno posjedovao samo MPL, privilegije koje daje dozvola moraju biti ograničene na višepilotne operacije, osim kad je pilot ispunio zahtjeve iz FCL.405.A(b)(2) i (c) za jednopilotne operacije. FCL.510.A ATPL(A) - Preduvjeti, iskustvo i priznavanje (a) Preduvjeti. Podnositelji zahtjeva za ATPL(A) moraju biti imatelji: (1) MPL; ili (2) CPL(A) i IR za višemotorne avione. U ovom slučaju, podnositelj zahtjeva mora imati završeno MCC osposobljavanje. (b) Iskustvo. Podnositelji zahtjeva za ATPL(A) moraju imati najmanje 1 500 sati naleta na avionima, uključujući najmanje: (1) 500 sati na avionima u višepilotnim operacijama, (2) i. 500 sati kao PIC pod nadzorom; ili ii. 250 sati kao PIC; ili iii. 250 sati, koji se sastoje od najmanje 70 sati kao PIC i preostalo kao PIC pod nadzorom (PICUS); (3) 200 sati rutnog letenja od kojih će najmanje 100 sati biti kao PIC ili PIC pod nadzorom (PICUS); (4) 75 sati instrumentalnog naleta od kojih ne više od 30 sati može biti instrumentalni nalet na zemlji; i (5) 100 sati letenja noću kao PIC ili kopilot. Od 1 500 sati naleta‚ maksimalno 100 sati smije biti nalet na FFS-u i FNPT-u. Od tih 100 sati maksimalno 25 sati može biti na FNPT-u. (c) Priznavanje. (1) Imateljima dozvole pilota za druge kategorije zrakoplova priznaće se nalet do maksimalno: i. u slučaju TMG ili jedrilica, 30 sati kao PIC; ii. u slučaju helikoptera, 50 % svog ukupnog naleta zahtijevanog u (b). (2) Imateljima dozvole inženjera leta izdane u skladu sa odgovarajućim nacionalnim propisima, priznaće se 50 % naleta u ulozi inženjera leta do maksimalno 250 sati. Tih 250 sati može se priznati za zahtijevanih 1 500 sati iz stava (b), i za zahtijevanih 500 sati u stavu (b) podstavku 1., uz uvjet da ukupno priznati nalet po bilo kojoj od ovih točaka ne premašuje 250 sati. (d) Iskustvo zahtijevano u (b) mora biti završeno prije ispita praktične osposobljenosti za ATPL(A). FCL.520.A ATPL(A) - Ispit praktične osposobljenosti Podnositelj zahtjeva za ATPL(A) mora uspješno položiti ispit praktične osposobljenosti u skladu sa Dodatkom 9. ovom dijelu i dokazati sposobnost da djeluje kao PIC višepilotnog aviona u IFR uvjetima, i izvođenje relevantnih procedura i manevara s kompetencijom koja odgovara privilegijama koje daje dozvola. Ispit praktične osposobljenosti mora se obaviti na avionu ili na odgovarajuće kvalificiranom FFS-u koji predstavlja isti tip aviona. ODJELJAK 3. Specifični zahtjevi za kategoriju helikoptera - ATPL(H) FCL.510.H ATPL(H) - Preduvjeti, iskustvo i priznavanje Podnositelji zahtjeva za ATPL(H) moraju: (a) imati CPL(H) i ovlaštenje za tip višepilotnog helikoptera i moraju imati završeno MCC osposobljavanje; (b) imati minimum 1000 sati naleta kao pilot helikoptera od čega najmanje: (1) 350 sati na višepilotnim helikopterima; (2) i. 250 sati kao PIC, ili ii. 100 sati kao PIC i 150 kao PIC pod nadzorom; ili iii. 250 sati kao PIC pod nadzorom na višepilotnim helikopterima. U ovom slučaju, privilegije ATPL(H) će biti ograničene na višepilotne operacije, sve dok se ne naleti 100 sati kao PIC; (3) 200 sati rutnog letenja od čega najmanje 100 sati mora biti kao PIC ili PIC pod nadzorom; (4) 30 sati instrumentalnog naleta od čega najviše 10 sati može biti instrumentalni nalet na zemlji; i (5) 100 sati noćnog letenja kao PIC ili kopilot. Od 1 000 sati naleta‚ maksimalno 100 sati smije biti završeno u FSTD-u, od čega maksimalno 25 sati smije biti na FNPT-u. (c) Priznaće se nalet na avionima do 50 % naleta potrebnog u (b). (d) Iskustvo zahtijevano u (b) mora biti odrađeno prije ispita praktične osposobljenosti za ATPL(H). FCL.520.H ATPL(H) - Ispit praktične osposobljenosti Podnositelji zahtjeva za ATPL(H) moraju uspješno položiti ispit praktične osposobljenosti u skladu sa Dodatkom 9. ovom dijelu i dokazati sposobnost obavljanja dužnosti kao PIC višepilotnog helikoptera, i izvođenja relevantnih procedura i manevara s kompetencijom koja odgovara privilegijama koje daje dozvola. Ispit praktične osposobljenosti mora se obaviti na helikopteru ili na odgovarajuće kvalificiranom FFS-u koji predstavlja isti tip helikoptera. PODDIO G OVLAŠTENJE ZA INSTRUMENTALNO LETENJE - IR ODJELJAK 1. Zajednički zahtjevi FCL.600 IR - Općenito Osim kada je predviđeno u FCL.825, operacije pod IFR pravilima na avionu, helikopteru, zračnom brodu ili zrakoplovu s pogonjenim uzgonom provode samo imatelji dozvola PPL, CPL, MPL i ATPL koji posjeduju IR za odgovarajuću kategoriju zrakoplova ili kad su na ispitu praktične osposobljenosti ili na osposobljavanju s instruktorom. FCL.605 IR - Privilegije (a) Privilegije imatelja IR ovlaštenja je letenje zrakoplovom po pravilima instrumentalnog letenja do minimalne visine od 200 ft (60 m). (b) U slučaju imatelja IR za višemotorni avion, privilegija se može proširiti na minimalne visine manje od 200 ft (60 m) kada podnositelj zahtjeva završi specifično osposobljavanje u ATO-u i uspješno položi odjeljak 6. ispita praktične osposobljenosti propisane u Dodatku 9. ovom dijelu u višepilotnom zrakoplovu. (c) Imatelji IR smiju koristiti privilegije u skladu sa uvjetima propisanim u Dodatku 8. ovom dijelu. Broj 67 - Strana 142 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Petak, 9. 9. 2016. (d) Samo helikopteri. Kako bi koristio privilegije kao PIC pod pravilima instrumentalnog letenja višepilotnih helikoptera, imatelj IR(H) mora naletjeti najmanje 70 sati instrumentalnog naleta od čega najviše 30 sati može biti instrumentalni nalet na zemlji. FCL.610 IR - Preduvjeti i priznavanje Podnositelji zahtjeva za IR moraju: (a) Imati: (1) najmanje PPL dozvolu za odgovarajuću kategoriju zrakoplova; i i. privilegije letenja noću u skladu sa FCL.810, ako se privilegije IR budu koristile noću; ili ii. ATPL dozvolu u drugoj kategoriji zrakoplova; ili (2) CPL dozvolu u odgovarajućoj kategoriji zrakoplova; (b) najmanje 50 sati rutnog letenja kao PIC u avionima, TMG-ima, helikopterima ili zračnim brodovima, od čega najmanje 10 sati, ili u slučaju zračnih brodova, 20 sati na relevantnoj kategoriji zrakoplova. (c) Samo helikopteri. Podnositelji zahtjeva koji imaju završen ATP(H)/IR, ATP(H), CPL(H)/IR ili CPL(H) integrirani kurs osposobljavanja biće oslobođeni zahtjeva iz (b). FCL.615 IR - Teorijsko znanje i letačko osposobljavanje (a) Kurs. Podnositelj zahtjeva za IR mora završiti kurs osposobljavanja za teorijsko znanje i letačkog osposobljavanja u ATO-u. Kurs mora biti: (1) integrirani kurs osposobljavanja koji uključuje osposobljavanje za IR, u skladu sa Dodatkom 3. ovom dijelu; ili (2) modularni kurs u skladu sa Dodatkom 6. ovom dijelu. (b) Ispit. Podnositelji zahtjeva dokazuju nivo teorijskog znanja koje je u skladu sa dodijeljenim privilegijama iz sljedećih predmeta: - Zračno pravo; - Opće znanje o zrakoplovima - mjerni uređaji; - Izvedba i nadzor leta; - Ljudska izvedba; - Meteorologija; - Radio navigacija; - IFR komunikacija; FCL.620 IR - Ispit praktične osposobljenosti (a) Podnositelji zahtjeva za IR moraju uspješno položiti ispit praktične osposobljenosti u skladu sa Dodatkom 7. ovom dijelu kako bi dokazali sposobnost izvođenja relevantnih procedura i manevara s stupnjem kompetencije koja odgovara danim privilegijama. (b) Za višemotorni IR ispit praktične osposobljenosti mora biti obavljen na višemotornom zrakoplovu. Za jednomotorni IR ispit praktične osposobljenosti mora biti obavljen na jednomotornom zrakoplovu. Višemotorni avion s centralnim potiskom smatraće se jednomotornim avionom u svrhu ovog stava. FCL.625 IR - Valjanost, produžavanje i obnavljanje (a) Valjanost. Valjanost IR je 1 godina. (b) Produžavanje. (1) Valjanost IR će biti produžena unutar tri mjeseca koji prethode datumu isteka ovlaštenja. (2) Podnositelji zahtjeva koji ne ostvare prolaz u relevantnim sekcijama IR provjere stručnosti prije isteka valjanosti IR neće koristiti IR privilegije sve dok provjera stručnosti nije položena u potpunosti. (c) Obnavljanje. Ako je valjanost IR ovlaštenja istekla, kako bi obnovio privilegije koje mu ovlaštenje daje podnositelj zahtjeva mora: (1) obaviti osposobljavanje za osvježenje znanja u ATO-u da bi dosegnuo nivo stručnosti koja je potrebna za uspješan prolaz elemenata instrumentalnog letenja na ispitu praktične osposobljenosti u skladu sa Dodatkom 9. ovom dijelu; i (2) uspješno položiti provjeru stručnosti u skladu sa Dodatkom 9. ovom dijelu na relevantnoj kategoriji zrakoplova. (d) Ako IR nije produžavano ili obnavljano u prethodnih 7 godina, od podnositelja zahtjeva će se zahtijevati da ponovo uspješno položi ispit iz teorijskog znanja i ispit praktične osposobljenosti. ODJELJAK 2. Specifični zahtjevi za kategoriju aviona FCL.625.A IR(A) - Produžavanje (a) Produžavanje. Podnositelji zahtjeva za produžavanje IR(A): (1) kada je kombinirano sa produžavanjem ovlaštenja za klasu ili za tip, moraju uspješno položiti provjeru stručnosti u skladu sa Dodatkom 9. ovom dijelu; (2) kada nije kombinirano s produžavanjem ovlaštenja za klasu ili za tip, moraju: i. za jednopilotne avione, uspješno položiti odjeljak 3b i one dijelove Sekcije 1 koje su relevantne za namjeravani let na provjeri stručnosti u skladu sa Dodatkom 9. ovom dijelu; i ii. za višemotorne avione, odraditi odjeljak 6 na provjeri stručnosti za jednopilotne avione u skladu sa Dodatkom 9. ovom dijelu isključivo prema instrumentima. (3) FNPT II ili FFS koji predstavlja relevantnu klasu ili tip aviona može se koristiti u slučaju stava (2), s tim da svaka druga provjera stručnosti za produžavanje valjanosti IR(A) u ovim okolnostima mora biti obavljena na avionu. (b) Priznavanje će biti u skladu sa Dodatkom 8. ovom dijelu. ODJELJAK 3. Specifični zahtjevi za kategoriju helikoptera FCL.625.H IR(H)-Produžavanje (a) Podnositelji zahtjeva za produžavanje IR(H): (1) kada je kombinirano s produžavanjem ovlaštenja za tip, mora uspješno položiti provjeru stručnosti u skladu sa Dodatkom 9 ovog dijela, za relevantnu kategoriju helikoptera; (2) kada nije kombinirano s produljenjem ovlaštenja za tip, moraju uspješno položiti samo odjeljak 5. i relevantne dijelove odjeljka 1. na provjeri stručnosti kako je propisano u Dodatku 9. ovom dijelu za relevantnu kategoriju helikoptera. U tom slučaju, FTD 2/3 ili FFS koji predstavlja relevantan tip helikoptera može se koristiti za provjeru, ali svaka druga provjera stručnosti za produljenje valjanosti IR(H) ovlaštenja u ovim okolnostima mora biti obavljena na helikopteru. (b) Priznavanje će biti u skladu sa Dodatkom 8. ovom dijelu. Petak, 9. 9. 2016. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 67 - Strana 143 FCL.630.H IR(H) - Proširenje privilegija s jednomotornih na višemotorne helikoptere Imatelji IR(H) za jednomotorne helikoptere koji žele proširiti po prvi puta IR(H) na višemotorne helikoptere moraju završiti: (a) kurs osposobljavanja u ATO-u koji obuhvaća najmanje 5 sati instrumentalnog letenja s instruktorom, od čega najviše 3 sata smije biti na FFSu ili FTD2/3 ili FNPT II/III; i (b) odjeljak 5 ispita praktične osposobljenosti u skladu sa Dodatkom 9. ovom dijelu na višemotornim helikopterima. ODJELJAK 4. Specifični zahtjevi za kategoriju zračnih brodova FCL.625.As IR(As) - Produžavanje Podnositelji zahtjeva za produžavanje IR(As): (a) kada je kombinirano s produžavanjem ovlaštenja za tip, moraju uspješno položiti provjeru stručnosti u skladu sa Dodatkom 9. ovom dijelu, za relevantnu kategoriju zračnog broda; (b) kada nije kombinirano s produžavanjem ovlaštenja za tip, moraju uspješno položiti odjeljak 5. i one dijelove Sekcije 1. koje su relevantne za namjeravani let na provjeri stručnosti za zračni brod u skladu sa Dodatkom 9. ovom dijelu. U ovom slučaju FTD 2/3 ili FFS koji predstavlja relevantan tip može se koristiti za provjeru, s tim da svaka druga provjera stručnosti za produžavanje valjanosti IR(As) ovlaštenja u ovim okolnostima mora biti obavljena na zračnom brodu. PODDIO H OVLAŠTENJA ZA KLASU I TIP ODJELJAK 1. Zajednički zahtjevi FCL.700 Okolnosti u kojima je ovlaštenje za klasu ili za tip zrakoplova potrebno (a) Osim u slučaju LAPL, SPL i BPL dozvola, imatelji dozvole pilota ne smiju ni u kom slučaju djelovati kao piloti zrakoplova ako nemaju važeće i odgovarajuće ovlaštenje za klasu ili za tip, osim tokom ispita praktične osposobljenosti, ili provjere stručnosti za obnavljanje ovlaštenja za klasu ili za tip, ili tokom letačkog osposobljavanja. (b) Neovisno od (a), u slučaju letova koji se odnose na uvođenje ili modifikaciju tipova zrakoplova, piloti mogu imati poseban certifikat nadležnog tijela, kojim se autorizira izvođenje takvih letova. Navedena autorizacija ima ograničenu valjanost za specifične letove. (c) Neovisno o (a) i (b), u slučaju letova koji se odnose na uvođenje ili modifikaciju tipova zrakoplova, izvođenih od strane organizacije za projektiranje ili proizvodnju zrakoplova u okviru njihovih privilegija, kao i za letačko osposobljavanje za ovlaštenje za testiranje leta, a kada nisu u skladu sa ovim poddijelom, pilot može imati ovlaštenje za testiranje leta u skladu sa FCL.820. FCL.705 Privilegije imatelja ovlaštenja za klasu ili za tip Privilegije imatelja ovlaštenja za klasu ili za tip su da djeluju kao pilot na klasi ili na tipu zrakoplova koji je određen u ovlaštenju. FCL.710 Ovlaštenje za klasu ili za tip - varijante (a) Kako bi proširio svoje privilegije na drugu varijantu zrakoplova unutar ovlaštenja jedne klase ili tipa, pilot mora proći osposobljavanje za razlike ili osposobljavanje za upoznavanje klase ili tipa zrakoplova. U slučaju varijanti unutar ovlaštenja za tip, osposobljavanje za razlike ili osposobljavanje za upoznavanje tipa mora sadržavati relevantne elemente definirane u podacima operativne prikladnosti (OSD) uspostavljenim u skladu sa dijelom 21. (b) Ako imatelj dozvole nije letio varijantu zrakoplova u periodu od 2 godine nakon osposobljavanja za razlike, mora obaviti dodatno osposobljavanje za razlike ili uspješno položiti provjeru stručnosti na toj varijanti da bi zadržao privilegije, osim u slučaju tipova ili varijanti unutar klase jednomotornih klipnih aviona i ovlaštenja za klasu TMG-a. (c) Ovo osposobljavanje za razlike mora se upisati u pilotsku knjižicu letenja ili drugi odgovarajući dokument i biti potpisano od instruktora. FCL.725 Zahtjevi za izdavanje ovlaštenja za klasu i tip zrakoplova (a) Kurs osposobljavanja. Podnositelj zahtjeva za ovlaštenje za klasu ili za tip mora završiti kurs osposobljavanja u ATO-u. Kurs osposobljavanja za tip mora sadržavati obavezne elemente za relevantni tip kako je definirano u podacima o operativnoj prikladnosti (OSD) uspostavljenim u skladu sa dijelom 21. (b) Ispit iz teorijskog znanja. Podnositelj zahtjeva za ovlaštenje za klasu ili za tip mora uspješno položiti teorijske ispite organizirane od strane ATO-a kako bi dokazao nivo teorijskog znanja potrebnog za sigurno izvođenje operacija na odgovarajućoj klasi ili tipu zrakoplova. (1) Za višepilotne zrakoplove, polaganje ispita iz teorijskog znanja mora biti provedeno pisano i mora sadržavati najmanje 100 pitanja s višestrukim izborom odgovora, raspoređenih jednoliko po predmetima iz nastavnog plana. (2) Za jednopilotne višemotorne zrakoplove, polaganje ispita iz teorijskog znanja mora biti provedeno pisano a broj pitanja s višestrukim izborom odgovora mora ovisiti o složenosti zrakoplova. (3) Za jednomotorne zrakoplove, polaganje teorijskog ispita mora biti provedeno usmeno od strane ispitivača za vrijeme ispita praktične osposobljenosti kako bi se utvrdilo je li postignuta zadovoljavajući nivo znanja. (4) Za jednopilotne avione koji su klasificirani kao avioni visokih performansi, ispit teorijskog znanja polaže se pisanim putem i sadržava najmanje 100 pitanja s višestrukim izborom odgovora, raspoređenih jednoliko po predmetima iz nastavnog plana. (c) Ispit praktične osposobljenosti. Podnositelj zahtjeva za ovlaštenje za klasu ili za tip mora uspješno položiti ispit praktične osposobljenosti u skladu sa Dodatkom 9. ovom dijelu kako bi dokazao posjedovanje potrebnih vještina za sigurno izvođenje operacija na odgovarajućoj klasi ili tipu zrakoplova. Podnositelj zahtjeva mora uspješno položiti ispit praktične osposobljenosti u periodu od 6 mjeseci nakon što je započeo kurs osposobljavanja za klasu ili za tip i unutar perioda od 6 mjeseci koji prethode podnošenju zahtjeva za izdavanje ovlaštenja za klasu ili za tip. (d) Podnositelju zahtjeva koji već posjeduje ovlaštenje za tip zrakoplova, s privilegijom za jednopilotne ili višepilotne operacije, će se priznati da ispunjava uvjete teorijskog znanja, kad zahtjeva dodavanje privilegije za drugu vrstu operacije na istom tipu zrakoplova. (e) Neovisno o gore navedenim stavcima, piloti koji posjeduju ovlaštenje za testiranje letova izdanog u skladu sa FCL.820 koji su bili uključeni u razvoj, certifikaciju ili proizvodnju testnih letova za tip zrakoplova, i imaju 50 sati ukupnog naleta ili 10 sati naleta kao PIC u testnim Broj 67 - Strana 144 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Petak, 9. 9. 2016. letovima na tom istom tipu, imaju pravo na izdavanje ovlaštenja za relevantni tip zrakoplova, pod uvjetom da udovoljavaju zahtjevima za iskustvom i preduvjetima za izdavanje ovlaštenja za taj isti tip kako je propisano ovim poddijelom za relevantnu kategoriju zrakoplova. FCL.740 Valjanost i obnavljanje ovlaštenja za klasu i tip (a) Period valjanosti ovlaštenja za klasu i tip je 1 godina, osim u slučaju ovlaštenja za jednopilotne jednomotorne klase koje važi 2 godine, osim ako nije drukčije definirano u podacima o operativnoj prikladnosti (OSD), kako je uspostavljeno u dijelu 21. (b) Obnavljanje. Ako je ovlaštenje za klasu ili tip isteklo, podnositelj zahtjeva mora: (1) završiti osposobljavanje za osvježenje znanja u ATOu, kada je to neophodno za dostizanje nivoa stručnosti koji je potreban za sigurno izvođenje operacije relevantne klase ili tipa zrakoplova; i (2) uspješno položiti provjeru stručnosti u skladu sa Dodatkom 9. ovom dijelu. ODJELJAK 2. Specifični zahtjevi za kategoriju aviona FCL.720.A Zahtjevi za iskustvom i preduvjeti za izdavanje ovlaštenja za klasu ili tip - aviona Osim ako nije drugačije definirano u podacima o operativnoj prikladnosti (OSD) utvrđenim u skladu sa dijelom 21., podnositelj zahtjeva za ovlaštenje za klasu ili za tip mora ispuniti sljedeće zahtjeve za iskustvom i preduvjete za izdavanje relevantnog ovlaštenja: (a) Jednopilotni višemotorni avioni. Podnositelj zahtjeva za prvo ovlaštenje za klasu ili za tip na jednopilotnom višemotornom avionu mora obaviti najmanje 70 sati kao PIC na avionima. (b) Jednopilotni nesloženi avioni visokih performansi. Prije početka letačkog osposobljavanja, podnositelj zahtjeva za prvo ovlaštenje za klasu ili za tip za jednopilotni avion klasificiran kao avion visokih performansi mora: (1) imati najmanje 200 sati ukupnog letačkog iskustva, od čega 70 sati kao PIC na avionima; i (2) i. i. imati certifikat o zadovoljavajuće završenom kursu za dodatno teorijskom znanje u ATO-u; ili ii. imati položene ispite iz teorijskog znanja za ATPL(A) u skladu sa ovim dijelom; ili iii. imati, dodatno uz dozvolu izdanu u skladu sa ovim dijelom, ATPL(A) ili CPL(A)/IR s priznatim teorijskim znanjem za ATPL(A), izdanim u skladu sa Prilogom 1. Čikaškoj konvenciji; (3) dodatno, piloti koji zahtijevaju privilegiju izvođenja operacija aviona u višepilotnim operacijama moraju zadovoljiti zahtjeve iz (d)(4). (c) Jednopilotni složeni avioni visokih performansi. Podnositelji zahtjeva za izdavanje prvog ovlaštenja za tip jednopilotnog složenog aviona visokih performa-nsi moraju dodatno uz zahtjeve iz (b) zadovoljiti zahtjeve za IR(A) ovlaštenje za višemotorni avion, kako je propisano u poddijelu G. (d) Višepilotni avioni. Podnositelj zahtjeva za prvi kurs osposobljavanja za ovlaštenje za tip všepilotnog aviona mora biti učenik pilot koji pohađa kurs osposobljavanja za MPL ili mora ispuniti sljedeće zahtjeve: (1) imati najmanje 70 sati letačkog iskustva kao PIC na avionima; (2) imati IR(A) ovlaštenje za višemotorni avion; (3) položiti ispit iz teorijskog znanja za ATPL(A) u skladu sa ovim dijelom; i (4) osim kad je kurs osposobljavanja za ovlaštenje za tip kombiniran s kursem osposobljavanja za MCC: i. imati certifikat o uspješno završenom osposobljavanju za MCC na avionu; ili ii. imati certifikat o završenom kursu osposobljavanja za MCC na helikopterima i imati više od 100 sati letačkog iskustva kao pilot višepilotnog helikoptera; ili iii. imati najmanje 500 sati naleta kao pilot na višepilotnim helikopterima, ili iv. imati najmanje 500 sati kao pilot u višepilotnim operacijama na jednopilotnim višemotornim avionima u komercijalnom zračnom prijevozu u skladu sa primjenjivim zahtjevima letačkih operacija. (e) Neovisno o tački (d), država članica može izdati ovlaštenje za tip s ograničenim privilegijama za višepilotni avion koje dozvoljava imatelju takvog ovlaštenja da djeluje kao kopilot u krstarenju iznad FL 200, uz uvjet da druga dva člana posade imaju ovlaštenje za tip izdano u skladu sa stavom (d). (f) Dodatna ovlaštenja za tip višepilotnog i za tip jednopilotnog složenog aviona visokih performansi. Podnositelj zahtjeva za izdavanje dodatnih ovlaštenja za tip višepilotnog aviona i tip jednopilotnog složenog aviona visokih performansi mora imati IR(A) ovlaštenje za višemotorni avion. (g) Kada je tako određeno u podacima o operativnoj prikladnosti (OSD) utvrđenim u skladu sa dijelom 21, korištenje privilegija koje daje ovlaštenje za tip može u početku biti ograničeno na letenje pod nadzorom instruktora. Nalet pod nadzorom instruktora upisuje se u knjižicu letenja ili drugi odgovarajući dokument i potpisuje od instruktora. Ograničenje će se ukloniti kad pilot dokaže da je zahtijevan nalet pod nadzorom instruktora završen u skladu sa podacima o operativnoj prikladnosti (OSD). FCL.725.A Teorijsko znanje i letačko osposobljavanje za izdavanje ovlaštenja za klasu i za tip-avioni Ako nije drugačije određeno u podacima o operativnoj prikladnosti utvrđenim u skladu sa dijelom 21: (a) Jednopilotni višemotorni avioni. (1) Kurs osposobljavanja za teorijsko znanje za ovlaštenje za klasu jednopilotnog višemotornog aviona mora sadržavati najmanje 7 sati teorijskog osposobljavanja o operacijama višemotornih aviona. (2) Kurs letačko osposobljavanje za ovlaštenje za klasu ili za tip jednopilotnog višemotornog aviona mora sadržavati najmanje 2 sata i 30 minuta letačkog osposobljavanja s instruktorom u normalnim uvjetima i ne manje od 3 sata i 30 minuta letačkog osposobljavanja s instruktorom u uvjetima otkaza motora i tehnikama asimetričnog leta. (b) Jednopilotni hidroavion. Kurs osposobljavanja za ovlaštenje za jednopilotni hidroavion mora sadržavati osposobljavanje za teorijsko znanje i letačko osposobljavanje. Letačko osposobljavanje za ovlaštenje za klasu ili tip jednopilotnog hidroaviona mora sadržavati najmanje 8 sati letačkog osposobljavanja s instruktorom ako je podnositelj zahtjeva imatelj Petak, 9. 9. 2016. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 67 - Strana 145 ovlaštenja za relevantnu klasu ili tip na kopnu, ili 10 sati ako nema navedeno ovlaštenje. (c) Višepilotni avioni. Kurs osposobljavanja za izdavanje ovlaštenja za tip višepilotnog aviona uključuje teorijsko znanje i letačko osposobljavanje za izbjegavanje nepravilnog položaja i vađenje iz njega. FCL.730.A Specifični zahtjevi za pilote koji pohađaju kurs osposobljavanja za ovlaštenje za tip-ZFTT - avioni (a) Pilot koji pohađa kurs osposobljavanja za ovlaštenje za tip- ZFTT mora imati, na višepilotnom turbomlaznom avionu certificiranom po standardima CS-25 ili jednakovrijednom standardu plovidbenosti ili na višepilotnom turbopropelerskom avionu koji ima maksimalnu težinu pri polijetanju ne manju od 10 tona ili je certificiran kao putnička konfiguracija veća od 19 putnika, najmanje: (1) 1500 sati naleta ili 250 rutnih sektora, ako se tokom osposobljavanja koristi FFS kvalificiran do nivoa CG, C ili privremeni C; (2) 500 sati naleta ili 100 rutnih sektora, ako se tokom osposobljavanja koristi FFS kvalificiran do nivoa DG ili D. (b) Kada pilot prelazi s turbopropelerskog na turbomlazni avion ili obrnuto, obavezno je dodatno osposobljavanje na simulatoru leta. FCL.735.A Kurs osposobljavanja za saradnju višečlane posade (MCC) - avion (a) MCC kurs osposobljavanja mora sadržavati najmanje: (1) 25 sati osposobljavanja za teorijsko znanje i vježbe; i (2) 20 sati praktičnog MCC osposobljavanja, ili 15 sati u slučaju kad se radi o učeniku pilotu koji pohađa ATP integrirani kurs. Mora se koristiti FNPT II MCC ili FFS. Kada je MCC osposobljavanje kombinirano s inicijalnim osposobljavanjem za ovlaštenje za tip, praktično MCC osposobljavanje može se smanjiti na ne manje od 10 sati ako se koristi isti FFS za oba osposobljavanja. (b) MCC kurs osposobljavanja mora biti završen unutar 6 mjeseci u ATO-u. (c) Podnositelj zahtjeva po završetku osposobljavanja za MCC mora dobiti certifikat o završenom osposobljavanju, osim kad je MCC kurs osposobljavanja nije kombiniran s kursem osposobljavanja za ovlaštenje za tip. (d) Podnositelj zahtjeva koji je završio kurs osposoblja-vanja za MCC za drugu kategoriju zrakoplova biće oslobođen zahtjeva iz (a)(1). FCL.740.A Produžavanje ovlaštenja za klasu i za tip - avioni (a) Produžavanje ovlaštenja za klasu i za tip višemotornog aviona. Za produžavanje ovlaštenja za klasu i za tip višemotornog aviona podnositelj zahtjeva mora: (1) Uspješno položiti provjeru stručnosti u skladu sa Dodatkom 9. ovom dijelu na relevantnoj klasi ili tipu aviona ili na FSTD-u koji predstavlja tu klasu ili tip unutar 3 mjeseca koji prethode datumu isteka ovlaštenja; i (2) obaviti u periodu važenja ovlaštenja, najmanje: i. 10 rutnih sektora kao pilot na relevantnoj klasi ili tipu aviona; ili ii. 1 rutni sektor kao pilot na relevantnoj klasi ili tipu aviona ili FFS-u, s ispitivačem. Ovaj rutni sektor može biti obavljen za vrijeme provjere stručnosti. (3) Pilot koji radi za komercijalnog zračnog prijevoznika odobrenog u skladu sa primjenjivim zahtjevima za zračne operacije i koji je prošao provjeru stručnosti kod operatora kombiniranu s provjerom stručnosti za produženje ovlaštenja za klasu ili za tip biće izuzet od zahtjeva u (2). (4) Produljenje ovlaštenja za instrumentalno letenje na ruti (EIR) ili IR(A), ako ga posjeduje, može se kombinirati s provjerom stručnosti za produljenje ovlaštenja za klasu ili za tip. (b) Produžavanje ovlaštenja za klasu jednopilotnog jednomotornog aviona: (1) Ovlaštenja za klasu jednomotornog klipnog aviona i ovlaštenja za TMG-ove. Za produžavanje ovlaštenja za klasu jednomotornog klipnog aviona ili TMG-a podnositelj zahtjeva mora: i. u roku od 3 mjeseca koji prethode datumu isteka valjanosti ovlaštenja položiti provjeru stručnosti s ispitivačem u odgovarajućoj klasi u skladu sa Dodatkom 9. ovom dijelu ili ii. u roku od 12 mjeseci koji prethode datumu isteka valjanosti ovlaštenja naletjeti 12 sati na relevantnoj klasi uključujući: - 6 sati kao PIC, - 12 polijetanja i 12 slijetanja, i - osposobljavanje za osvježenje znanja u trajanju od najmanje 1 sata ukupnog naleta s instruktorom letenja (FI) ili s instruktorom za ovlaštenja za klasu (CRI). Podnositelji zahtjeva mogu biti izuzeti od ovog osposobljavanja ako su položili provjeru stručnosti za klasu ili za tip, ispit praktične osposobljenosti ili procjenu stručnosti na drugoj klasi ili tipu aviona. (2) Kada podnositelji zahtjeva imaju oba ovlaštenja: za klasu jednomotornog klipnog aviona (kopno) i ovlaštenje za TMG, mogu ispuniti zahtjeve iz tačke 1. u bilo kojoj klasi ili u obje i steći produžavanje valjanosti za oba ovlaštenja. (3) Klasa jednopilotnih jednomotornih turboelisnih aviona. Za produžavanje ovlaštenja za klasu jednomotornih turboelisnih aviona, podnositelji zahtjeva moraju u roku od tri mjeseca koji prethode datumu isteka valjanosti ovlaštenja položiti provjeru stručnosti s ispitivačem na odgovarajućoj klasi aviona u skladu sa Dodatkom 9. ovom dijelu. (4) Kada podnositelji zahtjeva imaju oba ovlaštenja: za klasu jednomotornog klipnog aviona (kopno) i za klasu jednomotornog klipnog hidroaviona, mogu ispuniti zahtjeve iz tačke 1. podtačke ii. u bilo kojoj klasi ili u obje i steći produžavanje valjanosti za oba ovlaštenja. Najmanje 1 sat traženog naleta u ulozi vođe zrakoplova te 6 od 12 traženih polijetanja i slijetanja moraju biti obavljeni na svakoj klasi. (c) Podnositelji zahtjeva koji ne polože sve sekcije u provjeri stručnosti prije datuma isteka važenja ovlaštenja za tip ili klasu ne mogu koristiti privilegije tog ovlaštenja dok ne polože provjeru stručnosti. ODJELJAK 3. Specifični zahtjevi za kategoriju helikoptera: FCL.720.H Zahtjevi za iskustvom i preduvjeti za izdavanje ovlaštenja za tip - helikopteri Osim ako nije drugačije definirano u podacima o operativnoj prikladnosti uspostavljenim u skladu sa dijelom 21, podnositelj zahtjeva za prvo ovlaštenje za tip helikoptera mora ispuniti sljedeće zahtjeve za iskustvom i preduvjete za izdavanje relevantnog ovlaštenja: Broj 67 - Strana 146 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Petak, 9. 9. 2016. (a) Višepilotni helikopter. Podnositelj zahtjeva za prvo osposobljavanje za ovlaštenje za tip višepilotnog helikoptera mora: (1) imati najmanje 70 sati kao PIC na helikopterima; (2) osim kad je osposobljavanje za tip kombinirano s osposobljavanjem za MCC: i. Imati certifikat o završenom osposobljavanju za MCC kurs na helikopterima; ili ii. imati najmanje 500 sati kao pilot na višepilotnim avionima, ili iii. imati najmanje 500 sati kao pilot u višepilotnnim operacijama na višemotornim helikopterima; (3) položiti ispit teorijskog znanja za ATPL(H). (b) Podnositelj zahtjeva za prvo osposobljavanje za ovlaštenje za tip višepilotnog helikoptera koji je završio ATP(H)/IR, ATP(H), CPL(H)/IR ili CPL(H) integrirani kurs i koji ne udovoljava zahtjevima iz (a)(1) može dobiti ovlaštenje za tip s privilegijom ograničenom na funkciju samo kao kopilot. Ograničenje se može ukloniti kada pilot: (1) naleti 70 sati kao PIC ili PIC pod nadzorom instruktora na helikopterima; (2) položi ispit praktične osposobljenosti kao PIC na odgovarajućem višepilotnom helikopteru. (c) Jednopilotni višemotorni helikopteri. Podnositelj zahtjeva za izdavanje prvog ovlaštenja za tip jednopilotnog višemotornog helikoptera mora: (1) prije započinjanja letačkog osposobljavanja: i. položiti ispit teorijskog znanja za ATPL(H); ili ii. imati certifikat o završenom predulaznom kursu provedenom od ATO-a. Kurs mora sadržavati sljedeće predmete iz kursa osposobljavanja za teorijsko znanje za ATPL(H): - Opće znanje o zrakoplovima: konstrukcija zrakoplova/sistemi/pogonski sistem, i instrumenti/elektronika, - Izvedba i planiranje leta: masa i ravnoteža, izvedba; (2) U slučaju podnositelja zahtjeva koji nije završio ATP(H)/IR, ATP(H), ili CPL(H)/IR integrirani kurs osposobljavanja, mora imati najmanje 70 sati kao PIC na helikopterima. FCL.735.H Kurs osposobljavanja za saradnju višečlane posade (MCC) - helikopter (a) MCC kurs osposobljavanja mora sadržavati najmanje: (1) za MCC/IR: i. 25 sati osposobljavanja za teorijsko znanje i vježbe; i ii. 20 sati praktičnog osposobljavanja ili 15 sati, u slučaju kad se radi o učeniku pilotu na ATP(H)/IR integriranom kursu. Kada je MCC osposobljavanje kombinirano s inicijalnim osposobljavanjem za ovlaštenje za tip višepilotnog helikoptera, praktično MCC osposobljavanje može se smanjiti na ne manje od 10 sati ako se koristi isti FSTD za oba osposobljavanja. (2) za MCC/VFR: i. 25 sati osposobljavanja za teorijsko znanje i vježbe; i ii. 15 sati praktičnog osposobljavanja ili 10 sati u slučaju kad se radi o učeniku pilotu na ATP(H)/IR integriranom kursu. Kada je MCC osposobljavanje kombinirano s inicijalnim osposobljavanjem za ovlaštenje za tip višepilotnog helikoptera, praktično MCC osposobljavanje može se smanjiti na ne manje od 7 sati ako se koristi isti FSTD za oba osposobljavanja. (b) MCC kurs osposobljavanja mora biti završen unutar 6 mjeseci u ATO-u. Mora se koristiti FNPT II ili III kvalificiran za MCC, FTD 2/3 ili FFS. (c) Osim u slučaju kombiniranog osposobljavanja za MCC i ovlaštenja za višepilotni tip, podnositelj zahtjeva po završetku osposobljavanja za MCC mora dobiti certifikat o završenom osposobljavanju. (d) Podnositelj zahtjeva koji je završio kurs osposobljavanja za MCC za drugu kategoriju zrakoplova biće oslobođen zahtjeva iz (a)(1)(i) ili (a)(2)(i), kako je primjenjivo. (e) Podnositelj zahtjeva za kurs osposobljavanja za MCC/IR koji ima završen kurs osposobljavanja za MCC/VFR biće oslobođen zahtjeva iz (a)(1)(i), i mora obaviti 5 sati praktičnog osposobljavanja za MCC/IR. FCL.740.H Produžavanje ovlaštenja za tip - helikopteri (a) Produžavanje. Za produžavanje ovlaštenja za tip helikoptera, podnositelj zahtjeva mora: (1) položiti provjeru stručnosti u skladu sa Dodatkom 9. ovom dijelu na relevantnom tipu helikoptera ili na FSTD koji predstavlja taj tip unutar 3 mjeseca koji prethode datumu isteka ovlaštenja; i (2) obaviti najmanje 2 sata kao pilot relevantnog tipa helikoptera u periodu važenja ovlaštenja. Vrijeme naleta na provjeri stručnosti može se računati u ta 2 sata. (3) Kada podnositelji zahtjeva imaju više od 1 ovlaštenja za tip jednomotornog klipnog helikoptera, mogu ostvariti produžavanje svih relevantnih ovlaštenja za tip ako prođu provjeru stručnosti na samo jednom relevantnom tipu kojeg imaju, pod uvjetom da su kao PIC helikoptera naletili najmanje 2 sata naleta na svakom tipu helikoptera za vrijeme važenja ovlaštenja. Provjera stručnosti mora svaki puta biti odrađena na drugom tipu helikoptera. (4) Kada podnositelji zahtjeva imaju više od 1 ovlaštenja za tip jednomotornog turbinskog helikoptera s maksimalnom certificiranom težinom pri polijetanju do 3 175 kg, mogu ostvariti produžavanje svih relevantnih ovlaštenja za tip ako prođu provjeru stručnosti na samo jednom relevantnom tipu kojeg imaju, pod uvjetom da su izvršili: i. 300 sati naleta kao PIC na helikopterima; ii. 15 sati naleta na svakom tipu helikoptera za kojeg ima važeće ovlaštenje; i iii. najmanje 2 sata naleta kao PIC helikoptera na svakom tipu helikoptera za vrijeme važenja ovlaštenja. Provjera stručnosti mora svaki puta biti odrađena na drugom tipu helikoptera. (5) Pilot koji uspješno položi ispit praktične osposobljenosti za izdavanje dodatnog ovlaštenja za tip može ostvariti produžavanje ovlaštenja za relevantne tipove u zajedničkoj grupi, u skladu sa (3) i (4). Petak, 9. 9. 2016. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 67 - Strana 147 (6) Produžavanje IR(H), ako ga se posjeduje, može biti kombinirano s provjerom stručnosti za ovlaštenje za tip helikoptera. (b) Podnositelj zahtjeva koji nije položio sve sekcije u provjeri stručnosti prije datuma isteka valjanost ovlaštenja za tip ne može koristiti privilegije tog ovlaštenja dok uspješno ne položi provjeru stručnosti. U slučaju (a)(3) i (4) podnositelj zahtjeva ne smije koristiti privilegije ni na jednom tipu helikoptera. ODJELJAK 4. Specifični zahtjevi za kategoriju zrakoplova s pogonjenim uzgonom FCL.720.PL Zahtjevi za iskustvom i preduvjeti za izdavanje ovlaštenja za tip - zrakoplovi s pogonjenim uzgonom Osim ako nije drugačije definirano u podacima o operativnoj prikladnosti uspostavljenim u skladu sa dijelom 21, podnositelj zahtjeva za prvo ovlaštenje za tip zrakoplova s pogonjenim uzgonom mora zadovoljiti sljedeće zahtjeve za iskustvom i preduvjete za izdavanje ovlaštenja: (a) u slučaju pilota aviona: (1) imati CPL/IR(A) s položenim ispitom teorijskog znanja za ATPL(A) ili ATPL(A); (2) imati certifikat o završenom osposobljavanju za MCC; (3) imati nalet veći od 100 sati kao pilot na višepilotnim avionima; (4) imati 40 sati letačkog osposobljavanja na helikopterima; (b) u slučaju pilota helikoptera: (1) imati CPL/IR(H) s položenim ispitom teorijskog znanja za ATPL ili ATPL/IR(H); (2) imati certifikat o završenom osposobljavanju za MCC; (3) imati nalet veći od 100 sati kao pilot na višepilotnim helikopterima; (4) imati 40 sati letačkog osposobljavanja na avionima; (c) u slučaju pilota koji su kvalificirani za letenje avionom i helikopterom: (1) imati najmanje CPL(H) dozvolu; (2) imati IR ovlaštenje i položen ispit teorijskog znanja za ATPL za avion ili helikopter; (3) imati certifikat o završenom osposobljavanju za MCC na avionu ili helikopteru; (4) imati nalet od najmanje 100 sati kao pilot na višepilotnim avionima ili helikopterima; (5) imati 40 sati letačkog osposobljavanja na avionima ili helikopterima, kako je primjenjivo, ako pilot nema iskustvo kao ATPL ili na višepilotnom zrakoplovu. FCL.725.PL Letačko osposobljavanje za izdavanje ovlaštenja na tipu - zrakoplov s pogonjenim uzgonom Letačko osposobljavanje kao dio kursa osposobljavanja za ovlaštenje za tip zrakoplova s pogonjenim uzgonom mora biti završeno na zrakoplovu i FSTD koji predstavlja isti zrakoplov i prikladno je kvalificiran za tu svrhu. FCL.740.PL Produžavanje ovlaštenja za tip - zrakoplov s pogonjenim uzgonom (a) Produžavanje. Za produžavanje ovlaštenja za tip zrakoplova s pogonjenim uzgonom, podnositelj zahtjeva mora: (1) položiti provjeru stručnosti u skladu sa Dodatkom 9. ovom dijelu na relevantnom tipu zrakoplova s pogonjenim uzgonom unutar 3 mjeseca koji prethode datumu isteka ovlaštenja; (2) obaviti u periodu važenja ovlaštenja, najmanje: i. 10 rutnih sektora kao pilot relevantnog tipa zrakoplova s pogonjenim uzgonom; ili ii. 1 rutni sektor kao pilot na relevantnom tipu zrakoplova s pogonjenim uzgonom ili FFS-u s ispitivačem. Ovaj rutni sektor može biti obavljen za vrijeme provjere stručnosti. (3) pilot koji radi za komercijalnog zračnog prijevoznika odobrenog u skladu sa zahtjevima za zračne operacije i koji je prošao provjeru stručnosti kod operatera kombiniranu s provjerom stručnosti za produženje ovlaštenja za tip biće izuzet od zahtjeva u (2). (b) Podnositelj zahtjeva koji nije uspješno položio sve sekcije u provjeri stručnosti prije datuma istjecanja ovlaštenja za tip ne može koristiti privilegije tog ovlaštenja dok uspješno ne položi provjeru stručnosti. ODJELJAK 5. Specifični zahtjevi za kategoriju zračni brodovi FCL.720As Preduvjeti za izdavanje ovlaštenja za tip - zračni brodovi Osim ako nije drugačije definirano u podacima o operativnoj prikladnosti utvrđenim u skladu sa dijelom 21, podnositelj zahtjeva za prvo ovlaštenje za tip zračnog broda mora zadovoljiti sljedeće zahtjeve iskustva i preduvjete za izdavanje ovlaštenja: (a) u slučaju višepilotnih zračnih brodova: (1) imati završeno 70 sati naleta kao PIC zračnih brodova; (2) imati certifikat o završenom osposobljavanju za MCC na zračnim brodovima. (3) podnositelj zahtjeva koji ne udovoljava zahtjevima iz (2) može dobiti ovlaštenje za tip s privilegijom ograničenom na funkciju samo kao kopilot. Ograničenje se može ukloniti kada pilot obavi 100 sati naleta kao PIC zračnih brodova ili kao PIC zračnih brodova pod nadzorom instruktora. FCL.735.As Kurs osposobljavanja za saradnju višečlane posade (MCC) - zračni brodovi (a) kurs osposobljavanja MCC sadržava najmanje: (1) 12 sati osposobljavanja za teorijsko znanje i vježbe; i (2) 5 sati praktičnog MCC osposobljavanja; Koristi se FNPT II ili III kvalificiran za MCC, FTD 2/3 ili FFS. (b) MCC kurs osposobljavanja mora biti završen unutar 6 mjeseci u ATO-u. (c) Osim u slučaju kombiniranog osposobljavanja za MCC i ovlaštenja za višepilotni tip, podnositelj zahtjeva po završetku osposobljavanja za MCC mora dobiti certifikat o završenom osposobljavanju. (d) Podnositelj zahtjeva koji je završio kurs osposobljavanja za MCC u drugoj kategoriji zrakoplova biće oslobođen zahtjeva iz (a). FCL.740.As Produžavanje ovlaštenja za tip - zračni brodovi (a) Produžavanje. Za produžavanje ovlaštenja za tip zračnog broda podnositelj zahtjeva mora: (1) položiti provjeru stručnosti u skladu sa Dodatkom 9. ovom dijelu na relevantnom tipu zračnog broda unutar 3 mjeseca koji prethode datumu isteka ovlaštenja; i (2) obaviti najmanje 2 sata kao pilot relevantnog tipa helikoptera u periodu važenja ovlaštenja. Vrijeme naleta na provjeri stručnosti može se računati u ta 2 sata. Broj 67 - Strana 148 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Petak, 9. 9. 2016. (3) produžavanje IR(A), ako ga se posjeduje, može se kombinirati s provjerom stručnosti za produženje ovlaštenja za klasu ili tip. (b) Podnositelj zahtjeva koji nije uspješno položio sve sekcije u provjeri stručnosti prije datuma isteka važenja ovlaštenja za tip ne može koristiti privilegije tog ovlaštenja dok uspješno ne položi provjeru stručnosti. PODDIO I DODATNA OVLAŠTENJA FCL.800 Ovlaštenje za akrobatsko letenje (a) Imatelj dozvole pilota za avione, TMG ili jedrilice smije izvoditi akrobatske letove samo ako ima odgovarajuće ovlaštenje. (b) Podnositelji zahtjeva za ovlaštenje za akrobatsko letenje moraju završiti: (1) najmanje 40 sati naleta ili, u slučaju jedrilica, 120 startova kao PIC na odgovarajućoj kategoriji zrakoplova, nakon izdavanja dozvole; (2) kurs osposobljavanja u ATO-u, uključujući: i. osposobljavanje za teorijsko znanje koje odgovara ovlaštenju; ii. najmanje 5 sati ili 20 letova letačkog osposobljavanja u akrobatskom letenju na odgovarajućoj kategoriji zrakoplova. (c) Privilegije ovlaštenja za akrobatsko letenje biće ograničene na kategoriju zrakoplova na kojoj je završeno letačko osposobljavanje. Privilegije se mogu proširiti na drugu kategoriju zrakoplova samo ako pilot ima dozvolu za tu drugu kategoriju zrakoplova i s uspjehom završi najmanje 3 leta osposobljavanja s instruktorom, koji pokrivaju cijeli akrobatski nastavni plan za tu kategoriju zrakoplova. FCL.805 Ovlaštenje za vuču jedrilica i vuču transparenata (a) Imatelji dozvole pilota s privilegijama za letenje na avionima ili TMG-ovima smiju vući jedrilice ili transparente samo ako imaju odgovarajuće ovlaštenje za vuču jedrilica ili vuču transparenata. (b) Podnositelji zahtjeva za ovlaštenje za vuču jedrilica moraju završiti: (1) najmanje 30 sati naleta kao PIC i 60 polijetanja i slijetanja na avionima, ako se vuča provodi na avionima, ili TMG-ovima, a ako se provodi na TMGovima, nakon izdavanja dozvole; (2) kurs osposobljavanja u ATO-u uključujući: i. osposobljavanje za teorijsko znanje iz procedura i operacija za vuču; ii. najmanje 10 letova osposobljavanja u vuči jedrilica, uključujući najmanje 5 letova s instruktorom; i iii. osim za imatelje LAPL(S) ili SPL dozvole, 5 letova za upoznavanje u jedrilici koja je startala uz pomoć zrakoplova. (c) Podnositelji zahtjeva za ovlaštenje za vuču transparenata moraju završiti: (1) najmanje 100 sati naleta i 200 polijetanja i slijetanja kao PIC na avionima ili TMG-ovima, nakon izdavanja dozvole. Najmanje 30 sati mora biti na avionima, ako se vuča provodi avionima, ili TMGovima, a ako se provodi TMG-ovima: (2) kurs osposobljavanja u ATO-u uključujući: i. osposobljavanje za teorijsko znanje iz procedura i operacija za vuču; ii. najmanje 10 letova osposobljavanja u vuči transparenata, uključujući najmanje 5 letova s instruktorom. (d) Privilegije ovlaštenja za vuču jedrilica i vuču transparenata biće ograničene na avione ili TMG-ove, zavisno od vrste zrakoplova na kojem je završeno osposobljavanje. Privilegije se mogu proširiti ako je pilot imatelj dozvole za avione ili TMG i ako je s uspjehom završio najmanje 3 leta osposobljavanja s instruktorom, koji pokrivaju cijeli nastavni plan za vuču na bilo kojem zrakoplovu, kako je primjenjivo. (e) Kako bi mogao koristiti privilegije ovlaštenja za vuču jedrilica ili vuču transparenata imatelj ovlaštenja mora izvršiti najmanje 5 vuča u prethodnih 24 mjeseca. (f) Kada pilot ne udovoljava zahtjevu iz (e), prije nego počne koristiti privilegije ovlaštenja za vuču, mora izvršiti onaj broj vuča koji nedostaje s instruktorom ili pod nadzorom instruktora. FCL.810 Ovlaštenje za noćno letenje (a) Avioni, TMG-ovi, zračni brodovi. (1) Ako se privilegije LAPL, SPL ili PPL za avione, TMG-ove ili zračne brodove budu koristile u uvjetima vizuelnog letenja (VFR) noću, podnositelji zahtjeva moraju završiti kurs osposobljavanja u ATO-u. Kurs sadržava: i. osposobljavanje za teorijsko znanje; ii. najmanje 5 sati naleta u odgovarajućoj kategoriji zrakoplova noću, uključujući najmanje 3 sata osposobljavanja s instruktorom, uključujući najmanje 1 sat rutnog navigacijskog letenja s najmanje jednim letom s instruktorom od najmanje 50 km (27 NM) i 5 samostalnih polijetanja i slijetanja s potpunim zaustavljanjem. (2) Prije završetka osposobljavanja noću, imatelji LAPL moraju završiti letačko osposobljavanje za osnovno instrumentalno letenje koje se zahtjeva za izdavanje PPL. (3) Kad podnositelji zahtjeva imaju oba ovlaštenja za klasu za jednomotorni klipni avion (kopno) i TMG, mogu završiti osposobljavanje iz (1) u bilo kojoj klasi ili obje. (b) Helikopteri. Ako će se privilegije iz PPL za helikoptere koristiti u uvjetima vizuelnog letenja (VFR) noću, podnositelj zahtjeva mora: (1) završiti najmanje 100 sati naleta kao pilot helikoptera nakon izdavanja dozvole, uključujući najmanje 60 sati kao PIC helikoptera i 20 sati rutnog letenja; (2) završiti kurs osposobljavanja u ATO-u. Kurs mora biti završen unutar perioda od 6 mjeseci i sadržavati: i. 5 sati osposobljavanja za teorijsko znanje; ii. 10 sati osposobljavanja za instrumentalno letenje s instruktorom na helikopteru; i iii. 5 sati noćnog letenja, uključujući najmanje 3 sata osposobljavanja s instruktorom, uključujući najmanje 1 sat rutnog navigacijskog letenja i 5 samostalnih školskih krugova noću. Svaki školski krug mora sadržavati polijetanje i slijetanje. (3) Podnositelju zahtjeva koji posjeduje ili je posjedovao IR za avion ili TMG, može se priznati 5 sati u svrhu ispunjenja zahtjeva u (2)(ii) gore. (c) Baloni. Ako će se privilegija iz LAPL za balone ili BPL dozvole koristiti u uvjetima vizuelnog letenja (VFR) noću, podnositelji zahtjeva moraju završiti barem 2 leta osposobljavanja s instruktorom noću u trajanju od najmanje 1 sat svaki. Petak, 9. 9. 2016. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 67 - Strana 149 FCL.815 Ovlaštenje za letenje u planinskom području (a) Privilegije. Privilegije imatelja ovlaštenja za letenje u planinskom području su izvođenje letova na avionima ili TMG-ovima na i s površina koje su određene da zahtijevaju takvo ovlaštenje od odgovarajućih nadležnih tijela određenih od država članica. Inicijalno ovlaštenje za letenje u planinskom području može se ishoditi za: (1) kotače, kad se daje privilegija za letenje sa i od određenih površina kad nisu pokrivene snijegom; ili (2) skije, kad se daje privilegija za letenje sa i od određenih površina kada su pokrivene snijegom. (3) Privilegije inicijalnog ovlaštenja mogu se proširiti ili na kotače ili skije kada pilot prođe odgovarajući dodatni kurs upoznavanja, uključujući osposobljavanje za teorijsko znanje i letačko osposobljavanje, s instruktorom za letenje u planinskom području. (b) Kurs osposobljavanja. Podnositelji zahtjeva za ovlaštenje za letenje u planinskom području moraju završiti unutar perioda od 24 mjeseca, kurs osposobljavanja za teorijsko znanje i letačkog osposobljavanja u ATO-u. Sadržaj kursa mora odgovarati traženim privilegijama. (c) Ispit praktične osposobljenosti. Nakon završetka osposobljavanja podnositelj zahtjeva mora položiti ispit praktične osposobljenosti s ispitivačem (FE) kvalificiranim za ovu svrhu. Ispit praktične osposobljenosti mora sadržavati: (1) usmeni ispit iz teorijskog znanja; (2) 6 slijetanja na najmanje 2 različite površine koje su određene da je potrebno ovlaštenje za letenje u planinskom području, a koje nisu površine polaska. (d) Valjanost. Važenje ovlaštenja za letenje u planinskom području je 24 mjeseca. (e) Produžavanje. Za produžavanje ovlaštenja za letenje u planinskom području podnositelj zahtjeva mora: (1) obaviti najmanje 6 slijetanja u planinskom području u protekla 24 mjeseca; ili (2) položiti provjeru stručnosti. Provjera stručnosti mora biti u skladu sa zahtjevima iz (c). (f) Obnavljanje. Ako je ovlaštenje isteklo, podnositelj zahtjeva mora udovoljavati zahtjevima iz (e)(2). FCL.820 Ovlaštenje za testno letenje (a) Imatelji dozvola za avione ili helikoptere smiju djelovati kao PIC u kategoriji 1 ili 2 testnih letova, kako je definirano dijelom 21, kada imaju ovlaštenje za testno letenje. (b) Obaveza posjedovanja ovlaštenja za testno letenje kako je propisano u (a) odnosi se isključivo na testne letove koji se izvode na: (1) helikopterima certificiranim ili koji će biti certificirani u skladu sa standardima CS-27 ili CS-29 ili jednakovrijednim standardima plovidbenosti; ili (2) avionima certificiranim ili koji će biti certificirani u skladu sa: i. standardima CS-25 ili jednakovrijednim standardima plovidbenosti; ili ii. standardima CS-23 ili jednakovrijednim standardima plovidbenosti, osim za avione s maksimalnom težinom pri polijetanju manjom od 2 000 kg. (c) Privilegije imatelja ovlaštenja za testno letenje su da, unutar relevantne kategorije zrakoplova: (1) u slučaju kategorije 1 ovlaštenja za testno letenje, izvodi sve kategorije testnih letova, kako je definirano dijelom 21, bilo kao PIC ili kopilot; (2) u slučaju kategorije 2 ovlaštenja za testno letenje: i. izvodi kategoriju 1 testnih letova kako je definirano dijelom 21: - kao kopilot, ili - kao PIC, u slučaju aviona navedenih u (b)(2)(ii), osim onih u regionalnoj kategoriji (commuter) ili koji imaju brzinu poniranja veću od 0,6 Macha ili koji imaju plafon leta veći od 25 000 ft; ii. izvodi sve druge kategorije testnih letova, kako je definirano dijelom 21, bilo kao PIC ili kopilot; (3) dodatno, za obje kategorije 1 i 2 ovlaštenja za testne letove, za izvođenje letova posebno vezanih na aktivnosti organizacija za projektiranje i proizvodnju, u djelokrugu njihovih privilegija, kada ne mogu biti ispunjeni zahtjevi iz poddijela H. (d) Podnositelji zahtjeva za prvo izdavanje ovlaštenja za testno letenje moraju: (1) imati najmanje CPL i IR ovlaštenje u odgovarajućoj kategoriji zrakoplova; (2) imati najmanje 1 000 sati naleta u odgovarajućoj kategoriji zrakoplova, od čega najmanje 400 sati kao PIC; (3) imati završen kurs osposobljavanja u ATO-u koji odgovara namjeni zrakoplova i kategoriji letova. Kurs mora sadržavati najmanje sljedeće predmete: - Izvedba, - Stabilnost i kontrola/Upravljanje, - Sistemi, - Upravljanje testiranjem, - Upravljanje rizikom/sigurnošću. (e) Privilegije imatelja ovlaštenja za testne letove mogu biti proširene na druge kategorije testnih letova i druge kategorije zrakoplova kada su završeni dodatni kursevi osposobljavanja u ATO-u. FCL.825 Ovlaštenje za instrumentalno letenje na ruti (en route instrument rating - EIR) (a) Privilegije i uvjeti (1) Privilegije imatelja ovlaštenja za instrumentalno letenje na ruti (EIR) jesu dnevno letenje prema pravilima IFR u fazi leta na ruti, avionom za koji kandidat posjeduje ovlaštenje za klasu ili tip. Privilegija se može proširiti i na letenje noću prema IFR pravilima u fazi leta na ruti ako pilot posjeduje ovlaštenje za noćno letenje u skladu sa FCL.810. (2) Imatelj ovlaštenja za EIR započinje ili nastavlja let na kojem namjerava koristiti privilegije svojeg ovlaštenja ako zadnje meteorološke informacije ukazuju da: i. vremenski uvjeti na polasku omogućuju da se segment leta od uzlijetanja do planiranog prelaska s pravila VFR na pravila IFR provede u skladu sa pravilima VFR i ii. vremenski uvjeti u predviđeno vrijeme slijetanja u odredišnu zračnu luku omogućuju da se segment leta od prelaska s pravila IFR na pravila VFR do slijetanja provede u skladu sa pravilima VFR. (b) Uvjeti. Kandidati za ovlaštenje za EIR moraju posjedovati najmanje PPL(A) i najmanje 20 sati rutnog navigacijskog letenja kao PIC na avionima. (c) Kurs osposobljavanja. Kandidati za ovlaštenje za EIR moraju u roku od 36 mjeseci u ATO-u završiti: (1) najmanje 80 sati teorijskog osposobljavanja u skladu sa FCL.615 i (2) instrumentalno letačko osposobljavanje, pri čemu: Broj 67 - Strana 150 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Petak, 9. 9. 2016. i. letačko osposobljavanje za ovlaštenje za EIR za jednomotorne avione uključuje najmanje 15 sati instrumentalnog naleta s instruktorom i ii. letačko osposobljavanje za ovlaštenje za EIR za višemotorne avione uključuje najmanje 16 sati instrumentalnog naleta s instruktorom, od čega najmanje 4 sata u višemotornim avionima. (d) Teorijsko znanje. Prije ispita praktične osposobljenosti kandidat mora dokazati zadovoljavajući nivo teorijskog znanja u skladu sa dodijeljenim privilegijama u predmetima navedenima u FCL.615(b). (e) Ispit praktične osposobljenosti. Nakon završenog osposobljavanja kandidat prolazi provjeru praktične osposobljenosti u avionu s ispitivačem za ovlaštenje za instrumentalno letenje (IRE). Za ovlaštenje za EIR za višemotorne avione ispit praktične osposobljenosti obavlja se u višemotornom avionu. Za ovlaštenje za EIR za jednomotorne avione ispit praktične osposobljenosti obavlja se u jednomotornom avionu. (f) Odstupajući od točaka (c) i (d), imatelj ovlaštenja za EIR za jednomotorne avione koji posjeduje i ovlaštenje za klasu ili tip višemotornih aviona, a želi po prvi put steći ovlaštenje za EIR za višemotorne avione, mora završiti kurs osposobljavanja u ATO-u koji se sastoji od najmanje 2 sata instrumentalnog naleta s instruktorom u fazi leta na ruti u višemotornim avionima te mora uspješno položiti ispit praktične osposobljenosti u skladu sa tačkom (e). (g) Valjanost, produljenje i obnavljanje valjanosti (1) Ovlaštenje za EIR vrijedi godinu dana. (2) Kandidati za produljenje valjanosti ovlaštenja za EIR: i. prolaze provjeru stručnosti u avionu u roku od 3 mjeseca neposredno prije datuma isteka ovlaštenja ili ii. u roku od 12 mjeseci prije datuma isteka ovlaštenja obavljaju 6 sati letenja kao PIC u avionima po IFR pravilima te probni let u trajanju od najmanje jednog sata s instruktorom ovlaštenim za osposobljavanje za IR(A) ili EIR. (3) Za svako drugo sljedeće produljenje, imatelj ovlaštenja za EIR mora uspješno položiti provjeru stručnosti u skladu sa prethodnom tačkom (g) stavom 2. podtačkom i. (4) Kada kandidatu istekne valjanost ovlaštenja za EIR, da bi obnovio privilegije: i. mora proći osposobljavanje za osvježenje znanja s instruktorom ovlaštenim za osposobljavanje za IR(A) ili EIR da bi dostigao zahtijevani nivo stručnosti ii. mora uspješno položiti provjeru stručnosti. (5) Ako valjanost ovlaštenja EIR nije produljena ili obnovljena 7 godina od posljednjeg datuma valjanosti, imatelj mora ponovno polagati ispite za provjeru teorijskog znanja za EIR u skladu sa FCL.615 tačkom (b). (6) Za ovlaštenje za EIR za višemotorne avione provjera stručnosti radi produženja ili obnavljanja valjanosti i leta za osposobljavanje iz tačke (g) stava 2. podtačke ii. moraju se izvršiti u višemotornom avionu. Ako pilot ima ovlaštenje i za EIR za jednomotorne avione i uspješno položi navedenu provjeru stručnosti, ovlaštenje za EIR se produžuje ili obnavlja i za jednomotorne avione. Letom za osposobljavanje na višemotornom avionu ispunjuje se i zahtjev letačkog osposobljavanja za ovlaštenje za EIR za jednomotorne avione. (h) U slučaju da je kandidat za ovlaštenje za EIR obavio instrumentalni nalet s instruktorom koji ima ovlaštenje IRI(A) ili FI(A) i privilegij za osposobljavanje za ovlaštenja IR ili EIR, ti se sati mogu priznati kao sati zahtijevani u tački (c) stavu 2. podtačkama i. i ii. najviše do 5 ili 6 sati. Četiri sata letačkog instrumentalnog osposobljavanja u višemotornim avionima iz tačke (c) stava 2. podtačke ii. izuzeta su od ovog priznavanja. (1) Za utvrđivanje broja sati za priznavanje te potreba za osposobljavanjem, kandidat obavlja uvodnu procjenu u ATO-u. (2) Letačko instrumentalno osposobljavanje s instruktorom IRI(A) ili FI(A) mora biti dokumentirano u posebnoj evidenciji osposobljavanja uz potpis instruktora. i. Kandidatima za ovlaštenje za EIR koji imaju PPL ili CPL dozvolu iz dijela FCL te valjano ovlaštenje IR(A) koje je u skladu sa odredbama iz Priloga 1. Čikaškoj konvenciji izdala treća zemlja, mogu se u cijelosti priznati zahtjevi povezani s kursem osposobljavanja iz prethodne tačke (c). Kako bi mu se izdalo ovlaštenje za EIR, kandidat mora: (1) uspješno položiti ispit praktične osposobljenosti za stjecanje ovlaštenja za EIR; (2) odstupajući od prethodne tačke (d), prilikom ispita praktične osposobljenosti dokazati ispitivaču da posjeduje odgovarajući nivo teorijskog znanja iz zrakoplovnog prava, meteorologije te planiranja i provedbe leta (IR); (3) posjedovati minimalno iskustvo od najmanje 25 sati naleta po pravilima IFR u svojstvu vođe aviona. FCL.830 Ovlaštenje za letenje jedrilicom u uvjetima bez vanjske vidljivosti (a) Imatelji pilotske dozvole s privilegijom letenja jedrilicama smiju jedrilicom ili motornom jedrilicom, isključujući TMG ulaziti u oblak isključivo ako su za to ovlašteni. (b) Kandidati za ovlaštenje za letenje jedrilicom u uvjetima bez vanjske vidljivosti moraju ispuniti sljedeće uvjete: (1) obaviti 30 sati leta u jedrilicama ili motornim jedrilicama u svojstvu vođe nakon izdavanja dozvole; (2) završiti kurs osposobljavanja u organizaciji ATO-a uključujući: i. teorijsko osposobljavanje i ii. najmanje 2 sata naleta s instruktorom u jedrilicama ili motornim jedrilicama upravljajući jedrilicom isključivo uz pomoć instrumenata, od kojih najviše jedan sat može biti na TMG-u; i (3) ispit praktične osposobljenosti sa za to kvalificiranim ispitivačem (FE). (c) imateljima ovlaštenja za EIR ili IR(A) priznaje se uvjet iz prethodne tačke (b) stava 2. podtačke i. odstupajući od tačke (b) stava 2. podtačke ii., kandidat mora obaviti najmanje jedan sat naleta s instruktorom u jedrilici ili motornoj jedrilici, isključujući TMG, upravljajući jedrilicom isključivo uz pomoć instrumenata. (d) Imatelji ovlaštenja za letenje jedrilicom u uvjetima bez vanjske vidljivosti ostvaruju svoje privilegije samo ako su u posljednja 24 mjeseca imali najmanje 1 sat naleta ili 5 letova u svojstvu vođe zrakoplova koristeći privilegiju ovlaštenja za letenje jedrilicom u uvjetima bez vanjske vidljivosti, u jedrilicama ili motornim jedrilicama, isključujući TMG-ove. Petak, 9. 9. 2016. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 67 - Strana 151 (e) Imatelji ovlaštenja za letenje jedrilicom u uvjetima bez vanjske vidljivosti koji ne ispunjuju uvjete iz tačke (d) prije ponovnog prava na ostvarenje privilegija: (1) moraju uspješno položiti ispit praktične osposobljenosti s kvalificiranim ispitivačem (FE); ili (2) obaviti dodatan nalet ili letove u skladu sa tačkom (d) s kvalificiranim instruktorom. (f) Imateljima valjanog ovlaštenja za EIR ili IR(A) u cijelosti se priznaju zahtjevi iz tačke (d). PODDIO J INSTRUKTORI ODJELJAK 1. Zajednički zahtjevi FCL.900 Certifikati instruktora (a) Općenito. Osoba smije provodit samo: (1) letačko osposobljavanje na zrakoplovu kada ima: i. dozvolu pilota izdanu ili prihvaćenu u skladu sa ovim Pravilnikom; ii. certifikat instruktora koji odgovara osposobljavanju koje se daje, izdano u skladu sa ovim poddijelom; (2) letačko osposobljavanje na simulatoru letenja ili MCC osposobljavanje kada posjeduje certifikat instruktora koji odgovara osposobljavanju koje se daje, izdano u skladu sa ovim poddijelom. (b) Posebni uvjeti: (1) U slučaju kada se uvode novi tipovi zrakoplova u državama članicama ili u floti operatora, i kad ispunjavanje zahtjevima iz ovog poddijela nije moguće, nadležno tijelo može izdati specifični certifikat koji daje privilegije za letačko osposobljavanje. Takav certifikat biće ograničen na letačko osposobljavanje potrebno za uvođenje novog tipa zrakoplova i njegovo važenje ne smije biti duže od 1 godine. (2) Imatelji certifikata izdanog u skladu sa (b)(1) koji žele podnijeti zahtjev za stjecanje certifikata instruktora moraju ispunjavati preduvjete i zahtjeve za produžavanje uspostavljene za tu kategoriju instruktora. Neovisno o FCL.905.TRI(b), certifikat instruktora TRI izdan u skladu sa ovim (pod) stavom uključuje privilegiju za osposobljavanje za izdavanje TRI ili SFI certifikata za relevantni tip. (c) Osposobljavanje izvan područja država članica: (1) Neovisno o stavu (a), u slučaju letačkog osposobljavanja u ATO-u smještenog izvan područja država članica, nadležno tijelo može izdati certifikat instruktora podnositelju zahtjeva koji posjeduje dozvolu pilota koja je izdana od treće zemlje u skladu sa Prilogom 1. Čikaškoj konvenciji pod uvjetom da podnositelj zahtjeva: i. ima najmanje jednakovrijednu dozvolu, ovlaštenje, ili certifikat kao za onu za koju je autoriziran da provodi osposobljavanje i u svakom slučaju najmanje CPL; ii. udovoljava zahtjevima uspostavljenim u ovom poddijelu za izdavanje relevantnog certifikata instruktora; iii. dokaže nadležnom tijelu prikladni nivo znanja zrakoplovnih propisa o sigurnosti kako bi mogao koristiti privilegije certifikata instruktora u skladu sa ovim dijelom. (2) Certifikat se ograničava na provođenje letačkog osposobljavanja: i. u ATO-ima smještenim izvan područja država članica; ii. učenicima pilotima koji imaju dovoljno znanje jezika na kojem se provodi letačko osposobljavanje. FCL.915 Opći preduvjeti i zahtjevi za instruktore (a) Općenito. Podnositelj zahtjeva za certifikat instruktora mora imati najmanje 18 navršenih godina. (b) Dodatni zahtjevi za instruktore koji provode letačko osposobljavanje na zrakoplovu. Podnositelj zahtjeva za ili imatelj certifikata instruktora s privilegijom za provođenje letačkog osposobljavanje na zrakoplovu mora: (1) imati najmanje dozvolu i, gdje je relevantno, ovlaštenje za koje namjerava provoditi letačko osposobljavanje; (2) osim u slučaju instruktora za testne letove, mora: i. obaviti najmanje 15 sati naleta kao pilot na klasi ili tipu zrakoplova na kojem namjerava provoditi letačko osposobljavanje, od čega maksimalno 7 sati može biti na FSTD-u koji predstavlja klasu ili tip zrakoplova ako je primjenjivo; ili ii. položiti procjenu stručnosti za relevantnu kategoriju instruktora na toj klasi ili tipu zrakoplova; (3) biti ovlašten da djeluje kao PIC na zrakoplovu tokom provođenja letačkog osposobljavanja. (c) Priznavanje za daljnja ovlaštenja i za svrhu produžavanja: (1) Podnositeljima zahtjeva za daljnje certifikate instruktora mogu se priznati osposobljenost za poučavanje i učenje koje je dokazano za certifikat instruktora koji već posjeduju. (2) Sati naleta kao ispitivač na ispitima praktične osposobljenosti ili provjerama stručnosti priznaće se u potpunosti u svrhu ispunjavanja uvjeta za produžavanje svih certifikata instruktora koje posjeduje. (d) Za priznavanje proširenja na druge tipove uzimaju se u obzir relevantni elementi definirani u podacima o operativnoj prikladnosti u skladu sa dijelom 21. FCL.920 Kompetencije instruktora i procjene Svi instruktori moraju biti osposobljeni za dostizanje sljedećih kompetencija: - Pripremanje sredstava, - Stvaranje atmosfere pogodne za učenje, - Prikazivanje znanja, - Integriranje upravljanja prijetnjom i greškom, i CRM - Upravljanje vremenom kako bi se postigli ciljevi osposobljavanja, - Olakšavanje učenja, - Procjena učinka učenika, - Praćenje i ocjenjivanje napretka, - Procjena sekcija osposobljavanja, - Izvještavanje o rezultatima. FCL.925 Dodatni zahtjevi za instruktore za MPL (a) Instruktori koji provode osposobljavanje za MPL moraju: (1) uspješno završiti kurs osposobljavanja za instruktora za MPL u ATO-u; i (2) dodatno, za osnovnu, srednju i naprednu fazu MPL integriranog kursa osposobljavanja: i. imati iskustvo u višepilotnim operacijama; i ii. imati završen inicijalni kurs iz CRM-a kod komercijalnog zračnog prijevoznika odobrenog u skladu sa primjenjivim zahtjevima letačkih operacija. (b) Kurs osposobljavanja za MPL instruktora (1) Kurs osposobljavanja za MPL instruktora mora sadržavati najmanje 14 sati osposobljavanja. Broj 67 - Strana 152 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Petak, 9. 9. 2016. (2) Nakon završenog osposobljavanja, podnositelj zahtjeva mora proći procjenu kompetencija instruktora i znanja o osposobljavanju kojem se pristupa na temelju kompetencija. (3) Procjena se mora sastojati od praktične demonstracije letačkog osposobljavanja u odgovarajućoj fazi kursa osposobljavanja za MPL. Ova procjena mora biti provedena od ispitivača kvalificiranog u skladu sa poddijelom K. (4) Nakon uspješno završenog kursa osposobljavanja za instruktora za MPL, ATO mora podnositelju zahtjeva izdati certifikat o završenom osposobljavanju. (c) Kako bi održao privilegije, instruktor mora, unutar prethodnih 12 mjeseci, izvršiti na kursu osposobljavanja za MPL: (1) 1 simulatorski odjeljak od najmanje 3 sata; ili (2) 1 letačku vježbu od najmanje 1 sata, uključujući najmanje 2 polijetanja i slijetanja. (d) Ako instruktor nije ispunio zahtjeve iz (c), prije ponovnog korištenja privilegija za osposobljavanje za MPL dozvolu mora: (1) obaviti osposobljavanje za osvježenje znanja u ATOu, u svrhu dostizanja nivoa kompetencije koji je potreban za polaganje procjene instruktorskih kompetencija; i (2) položiti procjenu instruktorskih kompetencija kako je određeno u (b)(2). FCL.930 Kurs osposobljavanja Podnositelj zahtjeva za certifikat instruktora mora završiti kurs osposobljavanja za teorijsko znanje i letačko osposobljavanje u ATO-u. Dodatno uz specifične elemente opisane u ovom dijelu za svaku kategoriju instruktora, kurs mora sadržavati elemente zahtijevane u FCL.920. FCL.935 Procjena stručnosti (a) Osim za instruktore za saradnju višečlane posade (MCCI), instruktore na simulatoru letenja (STI), instruktore za letenje u planinskom području (MI) i instruktore za testne letove (FTI), podnositelj zahtjeva za certifikat instruktora mora položiti procjenu stručnosti na odgovarajućoj kategoriji zrakoplova i dokazati ispitivaču kvalificiranom u skladu sa poddijelom K sposobnost osposobljavanja učenika pilota do nivoa potrebnog za izdavanje relevantne dozvole, ovlaštenja ili certifikata. (b) Procjena mora sadržavati: (1) dokazivanje kompetencija opisanih u FCL.920, u fazama prije leta, poslije leta i osposobljavanje za teorijsko znanje; (2) usmeno ispitivanje teorijskog znanja na zemlji, upute prije leta i upute poslije leta i demonstraciju u letu na odgovarajućoj klasi, tipu zrakoplova ili FSTD-u; (3) odgovarajuće vježbe za procjenu instruktorskih kompetencija. (c) Procjena mora biti provedena na istoj klasi ili tipu zrakoplova ili FSTD-u korištenom za letačko osposobljavanje. (d) Kad je procjena stručnosti zahtijevana za produžavanje certifikata instruktora, podnositelj zahtjeva koji ne uspije položiti procjenu stručnosti prije datuma isteka valjanosti certifikata instruktora, ne smije provoditi privilegije certifikata prije nego uspješno položi procjenu stručnosti. FCL.940 Valjanost certifikata instruktora Uz iznimku MI, i neovisno o FCL.900(b)(1), svi certifikati instruktora valjani su za period od 3 godine. FCL.945.Obaveze za instruktore Po završetku leta za osposobljavanje za produžavanje ovlaštenja za klasu jednomotornih klipnih aviona ili TMG u skladu sa FCL.740.A tačkom (b) stavom 1. i samo u slučaju ispunjavanja svih drugih kriterija za produživanje propisanih u FCL.740.A tački (b) stavu 1. instruktor upisuje novi datum isteka valjanosti ovlaštenja ili certifikata u dozvolu podnositelja zahtjeva, ako ga je za to posebno ovlastilo nadležno tijelo odgovorno za izdavanje dozvole podnositelju zahtjeva. ODJELJAK 2. Specifični zahtjevi za instruktora letenja - FI FCL.905.FI FI - Privilegije i uvjeti Privilegije FI su provođenje letačkog osposobljavanja za stjecanje, produžavanje, ili obnavljanje za: (a) PPL, SPL, BPL i LAPL u odgovarajućoj kategoriji zrakoplova; (b) osposobljavanje za klasu i tip jednopilotnih, jednomotornih zrakoplova, osim za jednopilotne složene avione visokih performansi; za proširenja klasa i grupa za balone i za proširenja klasa za jedrilice; (c) ovlaštenja za jednopilotne ili višepilotne tipove zračnih brodova; (d) CPL u odgovarajućoj kategoriji zrakoplova, pod uvjetom da FI ima najmanje 500 sati naleta kao pilot na toj kategoriji zrakoplova, uključujući najmanje 200 sati letačkog osposobljavanja; (e) ovlaštenje za noćno letenje, pod uvjetom da je FI: (1) kvalificiran za noćno letenje u odgovarajućoj kategoriji zrakoplova; (2) da je dokazao sposobnost osposobljavanja noću instruktoru kvalificiranom u skladu sa i. u nastavku, i (3) udovoljava zahtjevima za iskustvom noću u FCL.060(b)(2); (f) ovlaštenja za vuču, ili akrobatsko letenje ili, u slučaju FI(S), ovlaštenja za letenje jedrilicom u uvjetima bez vanjske vidljivosti uz uvjet da posjeduje te privilegije i da je dokazao sposobnost osposobljavanja za to ovlaštenje instruktoru leta kvalificiranom u skladu sa podtačkom i. u nastavku; (g) ovlaštenja za EIR ili IR u odgovarajućoj kategoriji zrakoplova, uz uvjet da instruktor letenja ima: (1) ima najmanje 200 sati naleta u instrumentalnim uvjetima od čega najviše 50 sati može biti na FFS-u, FTD-u 2/3 ili FNPT-u II; (2) završen kurs osposobljavanja za instruktora za IRI kao učenik pilot, i položenu procjenu stručnosti za certifikat IRI; i (3) dodatno: i. za višemotorne avione, da ispunjuje zahtjeve za certifikat CRI za višemotorne avione; ii. za višemotorne helikoptere, da ispunjava zahtjeve za certifikat TRI; (h) ovlaštenja za klasu ili tip jednopilotnih višemotornih aviona, osim za jednopilotne složene avione visokih performansi, pod uvjetom da FI udovoljava: (1) u slučaju aviona, preduvjete za kurs osposobljavanja za CRI kako je određeno u FCL.915.CRI(a) i zahtjevima iz FCL.930.CRI i FCL.935; (2) u slučaju helikoptera, zahtjeve kako je određeno u FCL.910.TRI(c)1. i u preduvjetima za Petak, 9. 9. 2016. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 67 - Strana 153 kurs osposobljavanja za TRI(H) kako je određeno u FCL.915.TRI(d)2.; (i) FI, IRI, CRI, STI, ili MI certifikat,pod uvjetom da FI ima: (1) završeno najmanje: i. u slučaju FI(S), najmanje 50 sati ili 150 startova letačkog osposobljavanja na jedrilicama; ii. u slučaju FI(B), najmanje 50 sati ili 50 polijetanja letačkog osposobljavanja na balonima; iii. u svim ostalim slučajevima‚ 500 sati letačkog osposobljavanja u odgovarajućoj kategoriji zrakoplova; (2) položio procjenu stručnosti u skladu sa FCL.935 na odgovarajućoj kategoriji zrakoplova i dokazati ispitivaču instruktora letenja (FIE), sposobnost osposobljavanja za FI certifikat; (j) za MPL, pod uvjetom da FI: (1) za početnu fazu osposobljavanja, ima završeno najmanje 500 sati naleta kao pilot na avionima, uključujući najmanje 200 sati letačkog osposobljavanja; (2) za osnovnu fazu osposobljavanja: i. ima IR ovlaštenje za višemotorni avion i privilegiju osposobljavanja za IR ovlaštenje; i ii. Ima najmanje 1 500 sati naleta u višepilotnim operacijama; (3) u slučaju kad je FI već kvalificiran za osposobljavanja na ATP(A) ili CPL(A)/IR integriranim kursevima, zahtjev iz (2)(ii) može se zamijeniti završenim strukturiranim kursem osposobljavanja koji se sastoji od: i. MCC kvalifikacije; ii. obavljenih 5 sekcija letačkog osposobljavanja u fazi 3 na kursu za MPL kao promatrač; iii. obavljenih 5 sekcija letačkog osposobljavanja u fazi 4 na kursu za MPL kao promatrač; iv. obavljenih 5 sekcija operatorovog periodičkog linijski orijentiranog letačkog osposobljavanja (LOFT), kao promatrač; v. sadržaja kursa za osposobljavanje za instruktora MCCI. U ovom slučaju FI mora provesti svojih prvih 5 sekcija osposobljavanja pod nadzorom TRI(A), MCCI(A) ili SFI(A) kvalificiranog za provođenje osposobljavanja za MPL. FCL.910.FI FI - Ograničenje privilegija (a) Privilegije FI su ograničene na provođenje letačkog osposobljavanja pod nadzorom FI za istu kategoriju zrakoplova nominiranog od ATO za tu svrhu, u sljedećim slučajevima: (1) za izdavanje PPL, SPL, BPL i LAPL; (2) za sve integrirane kurseve na PPL nivou , u slučaju aviona i helikoptera; (3) za osposobljavanja za klasu i tip jednopilotnih jednomotornih zrakoplova, osim za jednopilotne kompleksne avione visokih performansi, proširenja za klase i grupe u slučaju balona i proširenja klasa u slučaju jedrilica; (4) za ovlaštenja za noćno letenje, za vuču ili za akrobatsko letenje. (b) Kad provodi osposobljavanje pod nadzorom, u skladu sa (a), FI neće imati privilegiju odobravati učeniku pilotu prve samostalne letove i prve samostalne rutne letove. (c) ograničenje iz (a) i (b) će se ukinuti iz certifikata FI kada FI završi najmanje: (1) za FI(A), 100 sati letačkog osposobljavanja na avionima ili TMG-ovima i, dodatno nadgleda najmanje 25 samostalnih letova učenika pilota; (2) za FI(H), 100 sati letačkog osposobljavanja na helikopterima i, dodatno nadgleda najmanje 25 samostalnih letova i vježbi u zraku učenika pilota; (3) za FI(As), FI(S) i FI(B), 15 sati ili 50 polijetanja letačkog osposobljavanja koje pokriva cijeli nastavni plan za izdavanje PPL(As), SPL ili BPL u odgovarajućoj kategoriji zrakoplova. FCL.915.FI FI - Preduvjeti Podnositelj zahtjeva za FI certifikat mora: (a) u slučaju FI(A) i FI(H): (1) imati najmanje 10 sati letačkog osposobljavanja za instrumentalno letenje na odgovarajućoj kategoriji zrakoplova, od čega ne više od 5 sati smije biti na FSTD-u; (2) završiti 20 sati vizuelnog rutnog letenja na odgovarajućoj kategoriji zrakoplova kao PIC; i (b) dodatno, za FI(A): (1) imati najmanje CPL(A); ili (2) imati najmanje PPL(A) i imati: i. ispunjene zahtjeve za teorijskim znanjem za CPL, osim za FI(A) koji provodi osposobljavanje samo za LAPL; i ii. imati najmanje 200 sati naleta na avionima ili TMG-ovima, od čega 150 kao PIC; (3) završiti najmanje 30 sati na jednomotornim klipnim avionima od čega najmanje 5 sati mora biti odrađeno unutar 6 mjeseci prije prijemnog leta na osposobljavanje kako je određeno u FCL.930.FI(a); (4) završiti vizuelni rutni let kao PIC, uključujući let od najmanje 540 km (300NM) i sletjeti s potpunim zaustavljanjem na dva različita aerodroma; (c) dodatno, za FI(H), završiti 250 sati ukupnog naleta kao pilot helikoptera od čega: (1) najmanje 100 sati mora biti kao PIC, ako podnositelj zahtjeva ima najmanje CPL(H); ili (2) najmanje 200 sati kao PIC, ako podnositelj zahtjeva ima najmanje PPL(H) i ispunjava zahtjeve za teorijskim znanjem za CPL dozvolu; (d) za FI(As), imati 500 sati naleta na zračnim brodovima kao PIC, od čega 400 sati mora biti kao PIC imatelj CPL(As); (e) za instruktora FI(S), imati 100 sati naleta i 200 startova kao PIC na jedrilicama. Dodatno, ako podnositelj želi provoditi osposobljavanje na TMGovima, on/ona mora imati 30 sati naleta kao PIC na TMG-ovima i obavljenu dodatnu procjenu stručnosti na TMG-u u skladu sa FCL.935 s FI kvalificiranim u skladu sa FCL.905.FI(i); (f) za FI(B), imati 75 sati leta na balonu kao PIC, od čega najmanje 15 sati mora biti u klasi za koju se namjerava osposobljavati. FCL.930.FI FI - Kurs osposobljavanja (a) Podnositelji zahtjeva za FI certifikat moraju položiti specifični prijemni ispit u letu s kvalificiranim FI u skladu Broj 67 - Strana 154 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Petak, 9. 9. 2016. sa FCL.905.FI(i) unutar 6 mjeseci prije početka osposobljavanja radi procjene sposobnosti da pohađaju kurs. Ovaj prijemni ispit u letu može se bazirati na provjeri stručnosti za ovlaštenje za klasu i tip kako je određeno u Dodatku 9. ovom dijelu. (b) Kurs osposobljavanja za FI mora sadržavati: (1) 25 sati osposobljavanja za poučavanje i učenje; (2) i. u slučaju FI(A), FI(H), FI(As), najmanje 100 sati osposobljavanja za teorijsko znanje uključujući testove napretka; ii. u slučaju FI(B) ili FI(S), najmanje 30 sati osposobljavanja za teorijsko znanje, uključujući testove napretka; (3) i. u slučaju FI(A) i FI(H), najmanje 30 sati letačkog osposobljavanja, od čega 25 sati mora biti letenje s instruktorom, od čega 5 sati može biti na FFS-u, FNPT-u I ili II ili FTD-u 2/3; ii. u slučaju FI(As), najmanje 20 sati letačkog osposobljavanja, od čega 15 sati mora biti letenje s instruktorom; iii. u slučaju instruktora FI(S), najmanje 6 sati ili 20 polijetanja letačkog osposobljavanja; iv. u slučaju instruktora FI(S), koji želi provoditi osposobljavanje za TMG, najmanje 6 sati letenja s instruktorom na TMG-u; v. u slučaju FI(B), najmanje 3 sata letačkog osposobljavanja, uključujući tri polijetanja. (4) Kada podnose zahtjev za certifikat FI u drugoj kategoriji zrakoplova, pilotima koji posjeduju ili su posjedovali FI(A), (H) ili (As) priznaje se 55 sati iz zahtjeva u tački (b) stavu 2. podtački i. ili 18 sati iz zahtjeva u tački(b) stavu 2. podtački ii. FCL.940 FI, FI - Produžavanje i obnavljanje (a) Za produžavanje FI certifikata, imatelj mora ispuniti 2 od sljedeća 3 zahtjeva: (1) završiti: i. u slučaju FI(A) i FI(H), najmanje 50 sati letačkog osposobljavanja na odgovarajućoj kategoriji zrakoplova za vrijeme važenja certifikata, kao FI, TRI, CRI, IRI, MI ili ispitivač. Ako se produžava privilegija za osposobljavanje za IR ovlaštenje, 10 od ovih 50 sati mora biti osposobljavanje za IR ovlaštenje i mora biti odrađeno unutar 12 mjeseci prije isteka valjanosti FI certifikata; ii. u slučaju instruktora FI(As), najmanje 20 sati letačkog osposobljavanja na zračnim brodovima kao FI, IRI ili ispitivač za vrijeme važenja certifikata. Ako se produžava privilegija za osposobljavanje za IR ovlaštenje, 10 od ovih 20 sati mora biti osposobljavanje za IR ovlaštenje i mora biti odrađeno unutar 12 mjeseci prije isteka valjanosti odobrenja instruktora; iii. u slučaju FI(S), najmanje 30 sati ili 60 polijetanja letačkog osposobljavanja na jedrilicama, jedrilicama s pomoćnim motorom ili TMG-ovima kao, FI ili ispitivač za vrijeme važenja certifikata; iv. u slučaju FI(B), najmanje 6 sati letačkog osposobljavanja na balonima kao, FI ili ispitivač za vrijeme važenja certifikata; (2) prisustvovati seminaru za osvježenje instruktorskog znanja za vrijeme važenja certifikata FI; (3) položiti procjenu stručnosti u skladu sa FCL.935 unutar 12 mjeseci koji prethode datumu isteka valjanosti FI certifikata; (b) Za svako drugo produžavanje u slučaju FI(A) ili FI(H), ili za svako treće produžavanje, u slučaju FI(As), FI(S) i FI(B), imatelj mora položiti procjenu stručnosti u skladu sa FCL.935. (c) Obnavljanje. Ako je FI certifikat istekao, podnositelj zahtjeva mora, unutar perioda od 12 mjeseci prije obnavljanja: (1) prisustvovati seminaru za osvježenje instruktorskog znanja; (2) položiti procjenu stručnosti u skladu sa FCL.935. ODJELJAK 4. Specifični zahtjevi za ovlaštenje instruktora na tipu - TRI FCL.905.TRI TRI - Privilegije i uvjeti Privilegije TRI su provođenje osposobljavanja za: (a) produljenje i obnavljanje EIR ili IR, uz uvjet da TRI ima važeći IR; (b) stjecanje TRI ili SFI certifikata, pod uvjetom da imatelj posjeduje 3 godine iskustva kao TRI; i (c) u slučaju TRI za jednopilotne avione: (1) stjecanje, produžavanje i obnavljanje ovlaštenja za tip za jednopilotne složene avione visokih performansi, kada podnositelj zahtjeva želi izvoditi jednopilotne operacije. Privilegije TRI(SPA) mogu se proširiti na letačko osposobljavanje za ovlaštenje za jednopilotne složene avione visokih performansi na izvođenje višepilotnih operacija, pod uvjetom da TRI: i. posjeduje MCCI certifikat; ili ii. posjeduje ili je posjedovao TRI certifikat za višepilotne avione; (2) za kurs za MPL u osnovnoj fazi, pod uvjetom da su mu privilegije proširene na izvođenje višepilotnih operacija i posjeduje ili je posjedovao FI(A) ili IRI(A) certifikat; (d) u slučaju TRI za višepilotne avione: (1) stjecanje, produžavanje i obnavljanje ovlaštenja za tip za: i. višepilotne avione; ii. jednopilotne složene avione visokih performansi kada podnositelj zahtjeva želi izvoditi višepilotne operacije; (2) osposobljavanje za MCC; (3) za kurs za MPL u osnovnoj, proširenoj i naprednoj fazi, pod uvjetom da za osnovnu fazu posjeduje ili je posjedovao FI(A) ili IRI(A) certifikat; (e) u slučaju TRI za helikoptere: (1) stjecanje, produžavanje i obnavljanje ovlaštenja za tip helikoptera; (2) osposobljavanje za MCC, pod uvjetom da ima ovlaštenje za tip višepilotnog helikoptera; (3) proširenje privilegije s jednomotornog IR(H) na višemotorni IR(H); (f) u slučaju TRI za zrakoplove s pogonjenim uzgonom: (1) stjecanje, produžavanje i obnavljanje ovlaštenja za tip zrakoplova s pogonjenim uzgonom; (2) osposobljavanje za MCC. FCL.910.TRI TRI - Ograničenje privilegija (a) Općenito. Ako je osposobljavanje za TRI obavljeno samo na FFS-u, privilegije TRI-a biće ograničene na provođenje osposobljavanja samo na FFS-u. Petak, 9. 9. 2016. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 67 - Strana 155 U tom slučaju TRI može provoditi linijsko osposobljavanje pod nadzorom, pod uvjetom da je kurs osposobljavanja za TRI sadržavao dodatno osposobljavanje za tu svrhu. (b) TRI za avione i zrakoplove s pogonjenim uzgonom - TRI(A) i TRI(PL). Privilegije imatelja TRI ograničene su na tip aviona ili zrakoplova s pogonjenim uzgonom na kojem je provedeno osposobljavanje i procjena stručnosti. Osim ako je drukčije određeno u podacima o operativnoj prikladnosti utvrđenima u skladu sa dijelom 21., privilegije koje ima TRI proširuju se na druge tipove ako je TRI: (1) tokom 12 mjeseci prije predaje zahtjeva, naletio najmanje 15 rutnih sektora, uključujući polijetanja i slijetanja na odgovarajućem tipu zrakoplova, od čega 7 sektora smije biti na FFS-u; (2) završio tehničko osposobljavanje i dijelove letačkog osposobljavanja relevantnog TRI kursa; (3) položio relevantne dijelove procjene stručnosti u skladu sa FCL.935 u svrhu dokazivanja FIE-u ili TRE-u kvalificiranom u skladu sa poddijelom K sposobnosti provođenja osposobljavanja pilota do nivoa koji je potreban za izdavanje ovlaštenja za tip, uključujući predpoletno i poslijeletno osposobljavanje te osposobljavanje za teorijsko znanje. (c) TRI za helikoptere - TRI(H). (1) Privilegije imatelja TRI(H) ograničene su na tip helikoptera na kojem je obavljen ispit praktične osposobljenosti za stjecanje TRI. Osim ako je drukčije određeno u podacima o operativnoj prikladnosti utvrđenima u skladu sa dijelom 21., privilegije imatelja TRI proširuju se na druge tipove ako je TRI: i. završio tehničko osposobljavanje za odgovarajući tip kao dio kursa osposobljavanja za TRI na odgovarajućem tipu helikoptera ili FSTD-u koji predstavlja taj tip; ii. obavio najmanje 2 sata letačkog osposobljavanja na odgovarajućem tipu, pod nadzorom prikladno kvalificiranog TRI(H); i iii. položio relevantne dijelove procjene stručnosti u skladu sa FCL.935 u svrhu dokazivanja FIE-u ili TRE-u kvalificiranom u skladu sa poddijelom K sposobnosti provođenja osposobljavanja pilota do nivoa koji je potreban za stjecanje ovlaštenja za tip, uključujući predpoletno i poslijeletno osposobljavanje te osposobljavanje za teorijsko znanje. (1) Prije nego se privilegije TRI(H) prošire s jednopilotnih na višepilotne privilegije na istom tipu helikoptera, imatelj mora mati najmanje 100 sati u višepilotnim operacijama na tom tipu. (d) Neovisno o stavcima iznad, imatelji TRI certifikata kojima je izdano ovlaštenje za tip u skladu sa FCL.725(e) imati će pravo svoje TRI privilegije proširiti na novi tip zrakoplova. FCL.915.TRI TRI - Preduvjeti Podnositelj zahtjeva za TRI certifikat mora: (a) imati CPL, MPL ili ATPL dozvolu pilota na primjenjivoj kategoriji zrakoplova; (b) za TRI(MPA) certifikat mora imati: (1) 1 500 sati naleta kao pilot na višepilotnim avionima; i (2) obavljeno unutar 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva, 30 rutnih sektora, uključujući polijetanja i slijetanja, kao PIC ili kopilot na primjenjivom tipu aviona, od čega 15 sektora smije biti na FFS-u koji predstavlja taj tip; (c) za TRI(SPA) certifikat mora imati: (1) obavljeno unutar 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva, 30 rutnih sektora, uključujući polijetanja i slijetanja kao vođa na primjenjivom tipu aviona, od čega 15 sektora smije biti na simulatoru leta FFS koji predstavlja taj tip; (2) i. najmanje 500 sati naleta kao pilot na avionima, uključujući 30 sati kao PIC na primjenjivom tipu aviona; ili ii. imati ili je imao FI certifikat za višemotorne avione s IR(A) privilegijama; (d) za TRI(H) mora imati: (1) za TRI(H) certifikat za jednopilotne jednomotorne helikoptere, 250 sati kao pilot na helikopterima; (2) za TRI(H) certifikat za jednopilotne višemotorne helikoptere, 500 sati kao pilot na helikopterima, uključujući 100 sati kao PIC na jednopilotnim višemotornim helikopterima; (3) za TRI(H) certifikat za višepilotne helikoptere, 1 000 sati naleta kao pilot na helikopterima, uključujući: i. 350 sati kao pilot na višepilotnim helikopterima; ili ii. za podnositelje zahtjeva koji već imaju TRI(H) certifikat za jednopilotne višemotorne helikoptere, 100 sati kao pilot na tom tipu u višepilotnim operacijama. (4) Imateljima certifikata FI(H) priznaje se udovoljavanje zahtjeva iz (1) i (2) na relevantnom jednopilotnom helikopteru; (e) za TRI(PL) mora imati: (1) 1500 sati naleta kao pilot na višepilotnim avionima, zrakoplovima s pogonjenim uzgonom, ili na višepilotnim helikopterima; i (2) obavljeno unutar 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva, 30 rutnih sektora, uključujući polijetanja i slijetanja, kao PIC ili kopilot na primjenjivom tipu zrakoplovima s pogonjenim uzgonom, od čega 15 sektora smije biti na FFS-u koji predstavlja taj tip. FCL.930.TRI TRI - Kurs osposobljavanja (a) Kurs osposobljavanja za TRI mora sadržavati, najmanje: (2) 25 sati osposobljavanja za poučavanje i učenje; (3) 10 sati tehničkog osposobljavanja, uključujući obnavljanje tehničkog znanja, pripremu nastavnih planova i razvoj vještina osposobljavanja u učionici/simulatoru. (4) 5 sati letačkog osposobljavanja na odgovarajućem zrakoplovu ili simulatoru koji predstavlja taj zrakoplov za jednopilotne zrakoplove i 10 sati letačkog osposobljavanja na odgovarajućem zrakoplovu ili simulatoru koji predstavlja taj zrakoplov. (b) Podnositeljima zahtjeva koji posjeduju ili su posjedovali certifikat instruktora priznaje se da udovoljavaju zahtjevima u (a)(1). (c) Podnositelju zahtjeva za TRI certifikat koji posjeduje SFI certifikat za relevantni tip priznaje se da udovoljava zahtjevima ovog stava za stjecanje TRI certifikata koji je ograničen na provođenje letačkog osposobljavanja na simulatorima. Broj 67 - Strana 156 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Petak, 9. 9. 2016. FCL.935.TRI TRI - Procjena stručnosti Ako je procjena stručnosti TRI-a izvedena na FSS-u, TRI certifikat će biti ograničen na provođenje letačkog osposobljavanja samo na FFS-u. Ograničenje će se ukloniti kad TRI položi procjenu stručnosti na zrakoplovu. FCL.940.TRI TRI - Produžavanje i obnavljanje (a) Produžavanje (1) Avioni. Za produžavanje TRI(A) certifikata, podnositelj zahtjeva mora, unutar 12 mjeseci koji prethode datumu isteka valjanosti certifikata ispuniti 1 od sljedeća 3 zahtjeva: i. izvršiti jedan od sljedećih dijelova cjelovitog kursa osposobljavanja za ovlaštenje za tip: jedan simulatorski odjeljak u trajanju od najmanje 3 sata ili jednu letačku vježbu u trajanju od najmanje jednog sata uključujući najmanje dva polijetanja i slijetanja; ii. izvršiti osposobljavanje za osvježenje instruktorskog znanja u ulozi TRI u ATO-u; iii. položiti procjenu stručnosti u skladu sa FCL.935. (2) Helikopteri i zrakoplovi s pogonjenim uzgonom. Za produžavanje TRI(H) ili TRI(PL) certifikata, podnositelj zahtjeva mora, unutar 12 mjeseci koji prethode datumu isteka valjanosti certifikata ispuniti 2 od sljedeća 3 zahtjeva: i. obaviti 50 sati letačkog osposobljavanja na svakom tipu zrakoplova za koje ima privilegije osposobljavanja ili na FSTD-u koji predstavlja te tipove, od čega najmanje 15 sati mora biti unutar 12 mjeseci koji prethode datumu isteka valjanosti TRI certifikata. U slučaju TRI(PL), navedeni sati letačkog osposobljavanja mogu se naletiti kao TRI ili TRE, ili SFI ili SFE. U slučaju TRI(H), nalet kao FI, IRI, STI ili kao ispitivač također je relevantno za ovu svrhu; ii. završiti osposobljavanje za osvježenje instruktorskog znanja u ulozi TRI u ATO-u; iii. položiti procjenu stručnosti u skladu sa FCL.935. (3) Za svako drugo produžavanje TRI certifikata, imatelj mora položiti procjenu stručnosti u skladu sa FCL.935. (4) Ako osoba posjeduje TRI certifikat za više od jednog tipa zrakoplova unutar iste kategorije, procjena stručnosti na jednom od tipova priznaje se za produžavanje TRI certifikata i na drugim tipovima unutar iste kategorije zrakoplova. (5) Specifični zahtjevi za produženje TRI(H). TRI(H) koji posjeduje FI(H) certifikat na relevantnom tipu priznaće se udovoljavanje zahtjevima u (a) iznad. U tom slučaju, TRI(H) certifikat je valjan do isteka FI(H) certifikata. (b) Obnavljanje (1) Avioni. Ako je TRI(A) certifikat istekao podnositelj zahtjeva mora: i. obaviti unutar 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva, 30 rutnih sektora, uključujući polijetanja i slijetanja na primjenjivom tipu aviona, od čega 15 sektora smije biti na FFS-u. ii. završiti relevantne dijelove kursa osposobljavanja za TRI u ATO-u; iii. provesti u sklopu cjelovitog kursa osposobljavanja za ovlaštenje za tip, najmanje 3 sata letačkog osposobljavanja na primjenjivom tipu aviona, pod nadzorom TRI(A). (2) Helikopteri i zrakoplovi s pogonjenim uzgonom. Ako je TRI(H) ili TRI(PL) certifikat istekao, podnositelj zahtjeva mora, unutar perioda od 12 mjeseci prije obnavljanja: i. završiti osposobljavanje za osvježenje instruktorskog znanja u ATO-u, koje mora sadržavati relevantne elemente kursa osposobljavanja za TRI; i ii. položiti procjenu stručnosti u skladu sa FCL.935 na svakom tipu zrakoplova za koji se traži obnavljanje privilegija osposobljavanja. ODJELJAK 5. Specifični zahtjevi za instruktora za ovlaštenje za klasu - CRI FCL.905.CRI CRI - Privilegije i uvjeti (a) Privilegije CRI su provođenje osposobljavanje za: (1) stjecanje, produljenje ili obnavljanje ovlaštenja za klasu ili za tip za jednopilotne avione, osim za jednopilotne kompleksne avione visokih performansi, kada podnositelj zahtjeva traži privilegije za letenje u jednopilotnim operacijama; (2) ovlaštenje za vuču ili za akrobatsko letenje za kategoriju zrakoplova, pod uvjetom da CRI ima relevantno ovlaštenje i da je dokazao sposobnost provođenja osposobljavanja za to ovlaštenje FI-u kvalificiranom u skladu sa FCL.905.FI(i). (3) proširenje privilegija imatelja LAPL(A) na drugu klasu ili varijantu aviona. (b) Privilegije CRI su ograničene za klasu ili za tip aviona na kojem je provedena procjena stručnosti instruktora. Privilegije CRI će biti proširene za druge klase ili za tipove kad CRI završi, unutar proteklih 12 mjeseci: (1) 15 sati naleta kao PIC na avionima primjenjive klase ili tipa aviona; (2) jedan let osposobljavanja s desnog sjedišta pod nadzorom drugog CRI ili FI kvalificiranog za tu klasu ili tip koji je na drugom pilotskom sjedištu. (c) Podnositelji zahtjeva za CRI za višemotorne zrakoplove koji su imatelji CRI certifikata za jednomotorne zrakoplove moraju ispuniti uvjete za CRI određene zahtjevima FCL.915.CRI tačkom (a) i zahtjevima FCL.930.CRI tačkom (a) stavom 3. i FCL.935. FCL.915.CRI CRI-Preduvjeti Podnositelj zahtjeva za CRI certifikat mora završiti najmanje: (a) za višemotorne avione: (1) 500 sati naleta kao pilot na avionima; (2) 30 sati kao PIC na primjenjivoj klasi ili tipu aviona; (b) za jednomotorne avione: (1) 300 sati naleta kao pilot na avionima; (2) 30 sati kao PIC na primjenjivoj klasi ili tipu aviona. FCL.930.CRI CRI - Kurs osposobljavanja (a) Kurs osposobljavanja za CRI mora uključivati, najmanje: (1) 25 sati osposobljavanja za poučavanje i učenje; (2) 10 sati tehničkog osposobljavanja, uključujući obnavljanje tehničkog znanja, pripremu nastavnih planova i razvoj vještina osposobljavanja u učionici/ simulatoru; (3) 5 sati letačkog osposobljavanja na višemotornim avionima, ili 3 sata letačkog osposobljavanja na jednoPetak, 9. 9. 2016. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 67 - Strana 157 motornim avionima od FI(A) kvalificiranog u skladu sa FCL.905.FI(i). (b) Podnositeljima zahtjeva koji posjeduju ili su posjedovali certifikat instruktora u potpunosti se priznaje da udovoljavaju zahtjevima iz (a)(1). FCL.940.CRI CRI - Produžavanje i obnavljanje (a) za produžavanje CRI certifikata, podnositelj zahtjeva mora unutar 12 mjeseci koji prethode isteku valjanosti CRI certifikata: (1) obaviti barem 10 sati letačkog osposobljavanja u ulozi instruktora CRI. Ako podnositelj zahtjeva ima CRI privilegije na jednomotornim i višemotornim avionima, 10 sati letačkog osposobljavanja mora biti jednako podijeljeno između jednomotornih i višemotornih aviona; ili (2) završiti osposobljavanje za osvježenje znanja u ulozi CRI u ATO-u; ili (3) položiti procjenu stručnosti u skladu sa FCL.935 na višemotornom ili jednomotornom avionu, kako je relevantno. (b) Za svako drugo produžavanje CRI certifikata, imatelj mora udovoljiti zahtjevu (a)(3). (c) Obnavljanje. Ako je CRI certifikat istekao, podnositelj zahtjeva mora unutar perioda od 12 mjeseci prije obnavljanja: (1) završiti osposobljavanj