SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Propisi - Podzakonski akti, Unsko-sanski kanton

U generalnu pretragu upišite naziv traženog dokumenta. Da biste suzili pretragu, koristite ponuđene opcijeNaslov Teritorija Objavljeno u Datum objave Preuzmi PDF Izmjene i dopune
Pravilnik o načinu obračuna, isplate i postupku ostvarivanja prava na naknadu umjesto plaće ženi-majci, odnosno drugom licu u random odnosu za vrijeme odsustvovanja sa posla radi trudnoće, porođaja ili njege djeteta Unsko-sanski kanton Službeni glasnik USK 07/16 28.04.2016 naknada,žena,trudnoća 28. aprila 2016. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA Broj 7 - Strana 513 322. Na osnovu člana 66. stav 2. Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” br. 35/05), a u vezi sa članom 114. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, br. 5/00, 7/01 i 11/14), Ministar zdravstva, rada i socijalne politike u Vladi Unsko-sanskog kantona, donosi PRAVILNIK o načinu obračuna, isplate i postupku ostvarivanja prava na naknadu umjesto plaće ženi – majci, odnosno drugom licu u radnom odnosu za vrijeme odsustvovanja sa posla radi trudnoće, porođaja ili njege djeteta Član 1. (Predmet) Ovim Pravilnikom uređuje se način obračuna, isplate i postupak utvrđivanja prava i refundacija odnosno povrat poslodavcu isplaćenih naknada umjesto plaće (u daljem tekstu: naknada plaće) za vrijeme odsustvovanja sa posla zbog trudnoće, porođaja ili njege djeteta (u daljem tekstu: odsustvovanje sa posla) ženi - majci, odnosno ocu djeteta ili usvojiocu, ili drugom licu u radnom odnosu, koji po Zakonu imaju pravo na naknadu plaće (u daljem tekstu: korisnik prava). Član 2. (Korisnici prava) Pravo na naknadu plaće za vrijeme odsustvovanja sa posla, u skladu sa odredbama Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, br.26/16 ), Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom (“Službene novine Federacije BiH”, br. 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09) i Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona” br. 5/00, 7/01 i 11/14), imaju: a) žena - majka, za vrijeme korištenja porodiljskog odsustva, odnosno otac djeteta nakon 42 dana poslije porođaja, ako se roditelji tako sporazumiju, b) otac djeteta za vrijeme korištenja porodiljskog odsustva zbog smrti majke, ako majka napusti dijete ili ako iz drugih opravdanih razloga ne može koristiti porodiljsko odsustvo, c) žena - majka, odnosno otac djeteta, ako žena za to vrijeme radi sa punim radnim vremenom, nakon isteka porodiljskog odsustva do navršene jedne godine života djeteta, ako koristi pravo da radi polovinu punog radnog vremena, a za blizance, treće i svako sljedeće dijete, ako koristi pravo da radi polovinu punog radnog vremena do navršene dvije godine života djeteta, d) jedan od roditelja, ako koristi pravo da nakon isteka godine dana života djeteta radi polovinu radnog vremena do tri godine života djeteta, jer je prema nalazu nadležne zdravstvene ustanove djetetu potrebna pojačana briga i njega, e) žena - majka, ako rodi mrtvo dijete ili ako dijete umre prije isteka porodiljskog odsustva, ako koristi pravo da produži porodiljsko odsustvo za onoliko vremena koliko je, prema nalazu ovlaštenog ljekara, potrebno da se oporavi od porođaja i psihičkog stanja uzrokovanih gubitkom djeteta, a najmanje 45 dana od porođaja, odnosno od smrti djeteta, f) jedan od roditelja djeteta sa težim smetnjama u razvoju, ako na osnovu nalaza nadležne zdravstvene ustanove koristi pravo da radi polovinu punog radnog vremena kada su oba roditelja zaposlena ili se radi o samohranom roditelju, i pod uslovom da dijete nije smješteno u ustanovu socijalne zaštite, g) usvojilac djeteta ili lice kome je na osnovu rješenja nadležnog organa dijete povjereno na čuvanje i odgoj. Član 3. (Početak i prestanak prava) Naknada plaće za vrijeme odsustvovanja sa posla u slučajevima iz člana 2. ovog pravilnika, pripada ženi - majci, odnosno drugim korisnicima prava, od prvog dana odsustvovanja sa posla i traje do isteka roka određenog zakonom za korištenje prava ili kraće ukoliko korisnik želi kraće da koristi porodiljno odsustvo, ali ne kraće od roka utvrđenog Zakonom o radu i Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Član 4. (Nadležnost) Centar za socijalni rad nadležan za utvrđivanje prava na naknadu plaće po zahtjevu korisnika prava po osnovu člana 2. tačka a), b), e) i g) ovog Pravilnika, je onaj koji pokriva područje općine/ grada u kojoj korisnik prava ima prebivalište. Broj 7 - Strana 514 SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA 28. aprila 2016. Član 5. (Naknada plaće korisniku prava) (1) Utvrđivanje prava na naknadu plaće korisniku prava u slučajevima navedenim u članu 2. tačka a), b), e) i g) ovog Pravilnika, u prvom stepenu vrši mjesno nadležni centar za socijalni rad,rješenjem o utvrđivanju prava na naknadu plaće. (2) Utvrđivanje prava na naknadu plaće korisniku prava u slučajevima navedenim u članu 2. ovog Pravilnika, tačka c), d) i f) u prvom stepenu vrši poslodavac, rješenjem o utvrđivanju prava na naknadu plaće. (3) Pored elemenata propisanih Zakonom o upravnom postupku (“Službene novine FBiH” br. 2/98 i 48/99) u dispozitivu rješenja treba biti utvrđeno sljedeće: a) datum nastanka i vrijeme trajanja prava na naknadu plaće korisniku prava, b) visina procenta kojim se od osnovice za obračun utvrđuje iznos naknade plaće, c) obaveza poslodavca da na osnovu tog rješenja, a u slučajevima propisanim ovim Pravilnikom, na osnovu rješenja i nalaza (doznake) nadležnog ljekara, odnosno ljekarske komisije, vrši obračun i isplatu naknade plaće korisniku prava po isteku svakog kalendarskog mjeseca korištenja prava i da na iznos naknade plaće uplati propisane doprinose, d) obavezu Ministarstva zdravstva,rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) da poslodavcu posredstvom centra za socijalni rad izvrši refundaciju, odnosno povrat isplaćenih sredstava za naknadu plaće za period i u visini utvrđenim rješenjem centra za socijalni rad. Član 6. (Dostavljanje rješenja) (1) Po jedan primjerak rješenja iz člana 5. stav (1) ovog Pravilnika, centar za socijalni rad dostavlja: a) korisniku prava, b) poslodavcu-pravnom ili fizičkom licu - kod kojeg je korisnik prava u radnom odnosu, c) Ministarstvu. (2) Ukoliko lice, korisnik prava, obavlja djelatnost ličnim radom, rješenje o utvrđivanju prava na naknadu plaće dostavlja se pored pobrojanih u stavu (1) ovog člana, i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove. Član 7. (Potrebna dokumentacija) (1) Uz zahtjev za priznavanje prava na naknadu plaće za vrijeme odsustvovanja sa posla podnosilac zahtjeva je dužan centru za socijalni rad priložiti sljedeću dokumentaciju: a) potvrda o prebivalištu, b) potvrdu o radnom odnosu sa visinom plaće za šest mjeseci prije stupanja na porodiljsko odsustvo koji se uzimaju kao osnov za utvrđivanje visine naknade plaće, sa ID brojem firme i matičnim brojem iz radne knjižice, c) kopiju prijave osiguranja. (2) Ako se zahtjev odnosi na priznavanje prava na naknadu plaće za vrijeme odsustvovanja sa posla po osnovu slučajeva iz člana 2. stav (1) tačke a) i b) ovog Pravilnika pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, podnosilac zahtjeva prilaže uz zahtjev i sljedeću dokumentaciju: a) doznake od ljekara od dana porođaja, b) doznaku od ljekara od dana početka korištenja porodiljskog odsustva, ako se koristi do 28 dana prije porođaja, c) izvod iz matične knjige rođenih za dijete. (3) Ako se zahtjev odnosi na priznavanje prava na naknadu plaće po osnovu iz člana 2. stav (1) tačka e) ovog Pravilnika (rođenje mrtvog djeteta ili smrti djeteta prije isteka porodiljskog odsustva), podnosilac zahtjeva, pored dokumentacije iz stava (1) ovog člana, prilaže: a) nalaz ovlaštenog ljekara o potrebnom periodu odsustva sa rada radi fizičkog i psihičkog oporavka majke, b) izvod iz matične knjige umrlih za dijete. (4) Ako se zahtjev odnosi na uspostavu prava na naknadu plaće po osnovu iz člana 2.stav (1) tačka g) ovog Pravilnika (usvojenje ili staranje i odgoj djeteta starosti do jedne godine), podnosilac zahtjeva, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, a ukoliko se radi o usvojenju, prilaže: a) uvjerenje centra za socijalni rad da je podnosilac zahtjeva u postupku usvojenja djeteta starosti do jedne godine, ako postupak usvojenja nije okončan donošenjem pravomoćnog rješenja o usvojenju djeteta odnosno rodni list djeteta kada je postupak usvojenja djeteta starosti do jedne godine okončan donošenjem pravomoćnog rješenja o zasnivanju usvojenja, b) doznaku ljekara o datumu početka korištenja porodiljskog odsustva. 28. aprila 2016. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA Broj 7 - Strana 515 (5) Uvjerenje centra za socijalni rad iz stava (4) tačka a) ovog člana sadrži samo datum rođenja sa inicijalima djeteta koje se nalazi na adopcionom periodu u postupku usvojenja. (6) Ako se zahtjev odnosi na uspostavu prava na naknadu plaće po osnovu iz člana 2. stav (1) tačka g) ovog Pravilnika (usvojenje ili staranje i odgoj djeteta starosti do jedne godine), podnosilac zahtjeva, pored dokumentacije iz stava (1) ovog člana, ukoliko se radi o staranju i odgoju djeteta starosti do jedne godine, prilaže: a) rješenje centra za socijalni rad o povjeri djeteta starosti do jedne godine na brigu i staranje, b) rodni list djeteta, c) doznaku od ljekara od dana početka korištenja porodiljskog odsustva. Član 8. (Rokovi) (1) Zahtjev za ostvarivanje prava i utvrđivanje visine naknade plaće, korisnik prava podnosi u roku od 60 dana od dana poroda, izuzev u slučajevima iz člana 2. stav (1) tačka g) ovog Pravilnika. (2) Ukoliko korisnik prava ne podnese zahtjev za ostvarivanje ovog prava u roku utvrđenom u stavu (1) ovog člana pravo teče od prvog dana mjeseca u kojem je zahtjev podnesen. (3) Izuzetno, ukoliko je podnosilac zahtjeva samohrana majka ili majka koja se porodila putem carskog reza može joj se priznati pravo od dana poroda, samo ukoliko podnese zahtjev najkasnije u narednih 15 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva utvrđenog u stavu ovog člana . Član 9. (Osnovica) (1) Naknada plaće utvrđuje se od osnovice za naknadu koju čini prosječna plaća isplaćena korisniku prava u periodu od šest mjeseci prije porođaja, odnosno prije utvrđivanja drugog slučaja iz člana 2. ovog Pravilnika . (2) Naknada iz prethodnog stava ne može biti manja od 50% zadnje objavljene prosječne plaće u privredi Kantona. Član 10. (Osnovica u drugim slučajevima) (1) Ako u mjesecu ili više mjeseci koji prethode mjesecu u kojem je nastupio slučaj na osnovu koga se stiče pravo na naknadu plaće korisnik prava nije ostvario plaću (nelikvidnost preduzeća i sl.), kao osnovica za naknadu plaće uzima se prosječna plaća ostvarena u Kantonu za odgovarajući mjesec, odnosno za odgovarajuće mjesece za koje korisnik prava nije primio plaću. (2) Odredbe iz prethodnog stava primjenjuju se i u slučaju kada je korisnik prava, prije nastupanja slučaja po kome stiče pravo na naknadu plaće, bio u radnom odnosu manje od šest mjeseci. Član 11. (Iznos naknade plaće) (1) Naknada plaće iznosi 50% ostvarene prosječne plaće korisnika prava u periodu od šest mjeseci prije porođaja valorizirane po osnovu rasta plaća na području Kantona u tom periodu . (2) U slučaju da je žena - majka, odnosno drugo lice koje ostvaruje pravo na naknadu plaće prije nastupanja slučaja po osnovu koga se isplaćuje naknada plaće, radila sa radnim vremenom kraćim od punog radnog vremena, naknada plaće obračunava se srazmjerno vremenu provedenom na radu. (3) Poslodavac može korisniku prava koji je kod njega u radnom odnosu isplatiti i razliku do pune plaće, odnosno razliku između procenta utvrđenog rješenjem i iznosa do 100% njegove plaće ostvarene u periodu prije porođaja. Član 12. (Uplata doprinosa) Na iznos naknade plaće ženi - majci, odnosno drugim korisnicima prava poslodavci uplaćuju i doprinose za PIO, zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezaposlenosti i druge propisane doprinose. Član 13. (Prestanak prava) Ženi - majci odnosno drugom korisniku prava, kojoj za vrijeme porodiljskog odsustva prestane radni odnos na određeno vrijeme, odnosno obavljanje djelatnosti ličnim radom, pravo na naknadu plaće prestaje sa danom prestanka radnog odnosa, ukoliko poslodavac ne produži trajanje radnog odnosa. Član 14. (Obračun i isplata naknade plaće) (1) Naknadu plaće radi odsustvovanja sa posla po osnovima iz člana 2. ovog uputstva, korisniku prava obračunava i isplaćuje poslodavac, pravno ili fizičko lice (u daljem tekstu: poslodavac), kod koga je korisnik prava u radnom odnosu. Broj 7 - Strana 516 SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA 28. aprila 2016. (2) Obračun i isplatu naknade plaće iz prethodnog stava poslodavac vrši na osnovu rješenja o utvrđivanju prava na naknadu plaće iz člana 5. ovog uputstva, a u skladu sa zakonskim i drugim propisima i ovim Pravilnikom, ako za pojedine slučajeve ovim Pravilnikom nije drugačije određeno. Član 15. (Naknada plaće u slučaju neplaćenog odsustva) Korisniku prava na naknadu plaće kome to pravo nastupi dok se nalazi na neplaćenom odsustvu, pripada naknada plaće samo po isteku neplaćenog odsustva sa posla. Član 16. (Refundacija- odnosno povrat naknade plaće) (1) Refundaciju odnosno povrat isplaćenih sredstava na ime naknade plaće radi odsustvovanja sa posla po osnovama iz člana 2. tačka a), b), e) i g) ovog Pravilnika, poslodavcu vrši centar zasocijalni rad na teret Ministarstva,u visini utvrđenoj rješenjem centra za socijalni rad. (2) Refundacija, odnosno povrat sredstava iz prethodnog stava vrši se posredstvom centra za socijalni rad koji je nadležan za utvrđivanja prava na naknadu plaće i koji je donio rješenje o priznavanju prava na naknadu plaće. Član 17. (Obavezna dokumentacija za refundaciju, odnosno povrat) Zahtjev za refundaciju, odnosno povrat isplaćenog iznosa naknade plaće koji poslodavac podnosi centru za socijalni rad, mora sadržavati: a) ime i prezime korisnika prava na naknadu plaće, b) kopiju rješenja centra za socijalni rad o utvrđivanju prava na naknadu plaće korisniku prava, c) dokaz da je korisniku prava isplaćena naknada plaće, čija se refundacija, odnosno povrat traži i da su uplaćeni svi zakonom utvrđeni doprinosi (kopije naloga o uplaćenim doprinosima na naknadu plaće korisnika prava ovjerenu od strane poslodavca i nadležne banke kod koje poslodavac ima otvoren transakcijski račun), d) broj žiro računa poslodavca i kod koga se vodi. Član 18. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ”Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”. Broj: 09-35-2745-5/16 18. aprila 2016. godine B i h a ć Ministar dr. Ibrahim Kajtazović 323. Ministar zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona, na osnovu člana 70 Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Sl.novine Federacije BiH”, br.35/05), a u vezi sa članom 13. stav 1. tačka 13) i stav 4., te članom 205 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije BiH”, br.46/10), donosi ODLUKU o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju doktora medicine ovlaštenih za utvrđivanje uzroka i vremena smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove I U Odluci o imenovanju doktora medicine ovlaštenih za utvrđivanje uzroka i vremena smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove, broj: 09-37-116-1/15 od 06.01.2015.godine i broj: 09-37-116-10/15 od 23.09.2015.godine (u daljem tekstu: odluka), u tački II stav 1. u drugoj alineji za Bos.Krupu, vrši se izmjena podtačaka 2., 3. i 5. koje sada glase: “Bosanska Krupa: 2. dr. Hana Đonlagić-Hasanagić 3. dr. Amela Bužimkić 5. dr. Mehmed Elezović “ U petoj alineji za Općinu Cazin, vrši se izmjena podtačke 3. koja sada glasi: “ Cazin: 3. dr.Fahrudin Mujezinović” Tačke 4.i 5. se brišu. U šestoj alineji za Općinu Ključ, dodaje se podtačka 4. koja glasi: “Ključ: 4.dr.Vernes Nalović” U sedmoj alineji za Općinu Sanski Most, dodaje se podtačka 6. koja glasi:

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana