SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Urneci


Naslov Preuzmi PDF Izmjene i dopune
Urnek - Propratni akt uz dostavljanje Ugovora o snabdijevanju električnom energijom Propratni akt uz dostavljanje Ugovora o snabdijevanju električnom energijom električna energija,energija
Urnek - Sporazum o prestanku ugovora o radu PRIMJER SPORAZUM O PRESTANKU UGOVORA O RADU I Radnik ________________________ i poslodavac_______________________________, (ime i prezime, radno mjesto) (naziv poslodavca) sporazumno raskidaju Ugovor o radu, broj ____ od _________ zaključen na neodređeno / određeno vrijeme . II Ugovor o radu iz tačke I ovog sporazuma raskida se sa danom _______________________, kada prestaje radni odnos radnika kod poslodavca. (tačan datum) III Radnik je dužan do dana prestanka radnog odnosa izvršiti predaju dužnosti drugom radniku kojeg odredi poslodavac, kao i razdužiti svu imovinu, sredstva rada i zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, spise i drugo (navesti), koje je privremeno izuzeo (ili koji su u radu kod njega). IV Do dana određenog u tački II ovog sporazuma radnik će iskoristiti cijeli / preostali dio godišnjeg odmora. V Poslodavac se obavezuje da do dana sporazumnog prestanka radnog odnosa radniku isplati zarađenu platu, neisplaćene naknade plate i otpremninu, u skladu sa Zakonom o radu, Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o radu. VI Ovaj sporazum je sačinjen u četiri primjerka, po dva za radnika i poslodavca. U __________________ , dana ___________________ godine. Radnik Za poslodavca ____________________ ___________________ prestanak ugovor o radu,ugovor o radu
Urnek - Pismeno upozorenje radniku zbog lakšeg prijestupa ili lakše povrede radnih obaveza PRIMJER PISMENO UPOZORENJE RADNIKU ZBOG LAKŠEG PRIJESTUPA ILI LAKŠE POVREDE RADNIH OBAVEZA ____________ (naziv i sjedište poslodavca) Broj: ________________ U __________dana _____________ Na osnovu člana 97. st. (2) i (3) Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89/18), člana ___ Pravilnika o radu i člana ___ Ugovora o radu, poslodavac______________________________ dana _______ godine (naziv, firma i sjedište poslodavca) daje: PISMENO UPOZORENJE RADNIKU Upozorava se radnik ______________________________________________________ , (ime i prezime radnika) koji je raspoređen na radno mjesto ______________________________________________ (navesti poslove koje obavlja) da je dana _________________ godine učinio lakši prijestup / povredu obaveze iz tačke ____ Ugovora o radu (iz člana ___Pravilnika o radu), koji / koja se sastoji u tome što je: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ (navesti povredu/povrede obaveze) U slučaju da radnik ponovi takav ili sličan prijestup/povredu obaveze iz ugovora o radu u roku od šest mjeseci nakon izdavanja ovog upozorenja, poslodavac namjerava da mu otkaže ugovor o radu bez davanja otkaznog roka. RADNIK ZA POSLODAVCA ____________________ ____________________ (ime i prezime) (potpis i pečat) Primio ________________________ godine (dan, mjesec i godina) upozorenje,radnik
Urnek prijedloga za provođenje likvidacionog postupka Potrebno je preuzeti urnek, ispuniti ga, isprintati, ovjeriti, te poslati željenoj instanci.
Urnek prijedloga za povrat u prijašnje stanje Potrebno je preuzeti urnek, ispuniti ga, isprintati, ovjeriti, te poslati željenoj instanci.
Urnek prijedloga za izvršenje Potrebno je preuzeti urnek, ispuniti ga, isprintati, ovjeriti, te poslati željenoj instanci.
Urnek prijave potraživanja Potrebno je preuzeti urnek, ispuniti ga, isprintati, ovjeriti, te poslati željenoj instanci.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana