SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Propisi - Zakonski akti, Federacija BiH, Krivično pravo

U generalnu pretragu upišite naziv traženog dokumenta. Da biste suzili pretragu, koristite ponuđene opcijeNaslov Teritorija Objavljeno u Datum objave Preuzmi PDF Izmjene i dopune
Zakon o izmjenama krivičnog zakona FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 75/17 10.04.2017 SN FBiH 46/16, SN FBiH 76/14, SN FBiH 59/14, SN FBiH 42/11, SN FBiH 42/10, SN FBiH 18/05, SN FBiH 69/04, SN FBiH 21/04, SN FBiH 36/03 krivični zakon ZAKON O IZMJENAMA KRIVIČNOG ZAKONA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Član 1. U Krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14 i 46/16), član 78. mijenja se i glasi: "Član 78. Oduzimanje predmeta (1) Predmeti koji su na bilo koji način, u cjelini ili djelimično, upotrijebljeni ili su bili namijenjeni da budu upotrijebljeni za učinjenje krivičnog djela ili koji su nastali učinjenjem krivičnog djela bit će oduzeti ako su vlasništvo učinitelja. (2) Predmeti iz stava 1. ovog člana bit će oduzeti i kad nisu vlasništvo učinitelja, ali time se ne dira u prava trećih osoba na naknadu štete od učinitelja.". Član 2. U članu 210. st. (3), (4) i (5) brišu se.
Zakon o izmjenama i dopunama krivičnog zakona FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 46/16 15.06.2016 SN FBiH 75/17, SN FBiH 76/14, SN FBiH 59/14, SN FBiH 42/11, SN FBiH 42/10, SN FBiH 18/05, SN FBiH 69/04, SN FBiH 21/04, SN FBiH 36/03 krivični zakon ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Član 1. U Krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14 i 76/14) u članu 2. u stavu (8) riječi: "službujući u Federaciji koja radi za naknadu ili bez naknade" se brišu. Iza stava 8. dodaju se novi st. (9), (10) i (11) koji glase: "(9) Sudija porotnik je osoba koja je član kolegijalnog tijela koje ima odgovornost odlučivanja o krivnji optužene osobe i izricanja krivično-pravne sankcije u postupku suđenja. (10) Arbitar je osoba koja je, na osnovu sporazuma o arbitraži, pozvana da donese pravno obavezujuću odluku u sporu koji mu podnesu stranke sporazuma. (11) Krivično djelo iz mržnje je svako krivično djelo učinjeno zbog rasne pripadnosti, boje kože, vjerskog uvjerenja, nacionalnog ili etničkog porijekla, jezika, invaliditeta, spola, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta druge osobe. Takvo postupanje uzet će se kao otežavajuća okolnost ako ovim zakonom nije izričito propisano teže kažnjavanje za kvalifikovani oblik krivičnog djela učinjenog iz mržnje.". Dosadašnji st. od (9) do (33) postaju st. od (12) do (36). Član 2. U članu 16. u stavu (1) dodaje se nova rečenica koja glasi: "Zastarijevanje krivičnog gonjenja za krivična djela trajnog karaktera počinje teći u trenutku prestanka protivpravnog stanja.". Član 3. U članu 43a. u stavu (2) riječi: "sa jednim dnevnim iznosom novčane kazne ili" se brišu. Član 4. U članu 43b. u stavu (5) riječi: "amnestija i pomilovanje mogu se" zamjenjuju se riječima: "pomilovanje se može". Član 5. U članu 110. iza stava (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase: "(3) Izuzetno od odredbe stava (2) ovog člana, kazna dugotrajnog zatvora može se izvršavati i u ustanovama poluotvorenog tipa pod uvjetom da je osuđena osoba izdržala dvije trećine kazne dugotrajnog zatvora i pod uvjetom da uredno koristi vanzavodske pogodnosti. (4) Na postupak premještaja osuđene osobe iz stava (3) ovog člana shodno se primjenjuju odredbe o premještaju osuđenih osoba propisanih odredbama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine.". Dosadašnji stav (3) postaje stav (5). Član 6. U članu 166. u stavu (2) u tački c) riječi: "rasnih, narodnosnih ili vjerskih pobuda" zamjenjuju se riječju "mržnje". Tačka e) mijenja se i glasi: "e) ko usmrti sudiju ili tužioca u vezi sa vršenjem njihove sudijske ili tužilačke dužnosti, službenu ili vojnu osobu pri obavljanju poslova sigurnosti ili dužnosti čuvanja javnog reda, hapšenja učinitelja krivičnog djela ili čuvanja osobe kojoj je oduzeta sloboda". Član 7. U članu 172. u stavu (4) riječi: "rasnih, narodnosnih ili vjerskih pobuda" zamjenjuju se riječju "mržnje". Član 8. Član 202. mijenja se i glasi: "Član 202. Finansiranje terorističkih aktivnosti (1) Ko na bilo koji način, direktno ili indirektno, daje ili prikuplja sredstva s ciljem da se upotrijebe ili znajući da će se upotrijebiti u cjelini ili djelimično za učinjenje: a) krivičnog djela iz člana 200. (Uzimanje talaca) i člana 201. (Terorizam) ovog zakona; b) drugog krivičnog djela koje može prouzrokovati smrt ili težu tjelesnu ozljedu civilne osobe ili osobe koja aktivno ne učestvuje u neprijateljstvima u oružanom sukobu, kad je svrha takvog djela, po njegovoj prirodi ili okolnosti, zastrašivanje stanovništva ili prisiljavanje organa vlasti u Federaciji da što učini ili ne učini, bez obzira na to da li su terorističke aktivnosti izvršene i da li su sredstva korištena za izvršavanje terorističkih aktivnosti, bit će kažnjen kaznom zatvora od jedne do 10 godina. (2) Kaznom iz stava (1) ovog člana bit će kažnjen onaj ko na bilo koji način, neposredno ili posredno, dâ ili prikupi ili na drugi način osigura sredstva: a) s ciljem da se ona u potpunosti ili djelimično upotrijebe u bilo koju svrhu od terorističkih organizacija ili pojedinačnih terorista ili b) znajući da će, u potpunosti ili djelimično, biti upotrijebljena za izvršenje krivičnih djela iz stava (1) ovog člana od strane terorističkih organizacija ili pojedinačnih terorista. (3) Prikupljena sredstva namijenjena za izvršenje ili nastala izvršenjem krivičnog djela iz stava (1) ovog člana bit će oduzeta. Сриједа, 15. 6. 2016. СЛУЖБЕНЕНОВИНЕФЕДЕРАЦИЈЕБиХБрој 46 - Страна 7 (4) Sredstvima iz st. (1) i (2) ovog člana smatraju se sredstva svake vrste, bilo da se sastoje u stvarima ili pravima, bilo materijalna ili nematerijalna, pokretna ili nepokretna, bez obzira na to kako su stečena te pravni dokumenti ili instrumenti u svakom obliku, uključujući i elektronske ili digitalne koji dokazuju vlasništvo ili pravo vlasništva nad imovinom uključujući, ali ne ograničavajući se na bankarske kredite, putničke čekove, bankarske čekove, novčane naloge, udjele, vrijednosne papire, obveznice, mjenice i kreditna pisma.". Član 9. U članu 203. u stavu (4) riječi: "etničke, narodnosne, rasne, vjerske ili jezičke netrpeljivosti" zamjenjuju se riječju "mržnje". Član 10. U članu 210. st. (1) i (2) mijenjaju se i glase: "(1) Ko radi zarade ili druge koristi navodi, potiče ili namamljuje drugog na pružanje seksualnih usluga ili na drugi način omogući njegovu predaju drugome radi pružanja seksualnih usluga, ili na bilo koji način učestvuje u organiziranju ili vođenju pružanja seksualnih usluga, bit će kažnjen kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (2) Bez uticaja je za učinjenje krivičnog djela iz ovog člana da li se osoba koja se navodi, potiče ili namamljuje već ranije bavila prostitucijom.". Član 11. Iza člana 210. dodaju se novi čl. 210a. i 210b. koji glase: "Član 210a. Trgovina ljudima (1) Ko upotrebom sile ili prijetnjom upotrebe sile ili drugim oblicima prinude, otmicom, prevarom ili obmanom, zloupotrebom vlasti ili uticaja ili položaja bespomoćnosti ili davanjem ili primanjem isplata ili drugih koristi kako bi privolio osobu koja ima kontrolu nad drugom osobom vrbuje, preveze, preda, sakrije ili primi osobu u svrhu iskorištavanja te osobe, bit će kažnjen kaznom zatvora najmanje pet godina. (2) Ko vrbuje, navodi, preveze, preda, sakrije ili primi osobu koja nije navršila 18 godina života u svrhu iskorištavanja prostitucijom ili drugim oblikom seksualnog iskorištavanja, prisilnim radom ili uslugama, prisilnim prosjačenjem, ropstvom ili njemu sličnim odnosom, služenjem, odstranjivanjem dijelova ljudskog tijela ili kakvim drugim iskorištavanjem, bit će kažnjen kaznom zatvora najmanje 10 godina. (3) Iskorištavanje, u smislu ovog člana, podrazumijeva: prostituciju druge osobe ili druge oblike seksualnog iskorištavanja, prisilni rad ili usluge, prisilno prosjačenje, ropstvo ili njemu sličan odnos, služenje, odstranjivanje dijelova ljudskog tijela ili kakvo drugo iskorištavanje. (4) Ako je krivično djelo iz st. (1) i (2) ovog člana učinila službena osoba prilikom obavljanja službene dužnosti, učinitelj će biti kažnjen kaznom zatvora od najmanje 10 godina. (5) Ko krivotvori, pribavi ili izda putnu ili ličnu ispravu ili koristi, zadržava, oduzima, mijenja, oštećuje, uništava putnu ili ličnu ispravu druge osobe u svrhu omogućavanja trgovine ljudima, bit će kažnjen kaznom zatvora od jedne do pet godina. (6) Ko koristi usluge žrtve trgovine ljudima bit će kažnjen kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (7) Ako je učinjenjem krivičnog djela iz st. (1) i (2) ovog člana prouzrokovano teže narušenje zdravlja, teška tjelesna povreda ili smrt osoba iz st. (1) i (2) ovog člana, učinitelj će biti kažnjen kaznom zatvora najmanje 10 godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. (8) Predmeti, prijevozna sredstva i objekti upotrijebljeni za učinjenje djela će se oduzeti. (9) Na postojanje krivičnog djela trgovine ljudima bez uticaja je okolnost da li je osoba koja je žrtva trgovine ljudima pristala na iskorištavanje. (10) Protiv žrtve trgovine ljudima koja je bila prisiljena od strane učinitelja krivičnog djela učestvovati u izvršenju drugog krivičnog djela, neće se voditi krivični postupak ako je takvo njeno postupanje bilo neposredna posljedica njenog statusa žrtve trgovine ljudima. Član 210b. Organizirana trgovina ljudima (1) Ko organizira ili rukovodi grupom ljudi, organiziranom grupom ljudi, ili grupom ljudi za organizirani kriminal koja zajedničkim djelovanjem učini ili pokuša krivično cijelo iz člana 210a. (Trgovina ljudima) ovog zakona, bit će kažnjen kaznom zatvora najmanje 10 godina ili dugotrajnim zatvorom. (2) Ko učini krivično djelo u okviru grupe iz stava (1) ovog člana bit će kažnjen kaznom zatvora najmanje 10 godina. (3) Pripadnik grupe iz stava (1) ovog člana koji tu grupu ili udruženje otkrije može se osloboditi kazne.". Član 12. Član 272. mijenja se i glasi: "Član 272. Pranje novca (1) Ko novac ili drugu imovinu za koje zna da su pribavljeni učinjenjem krivičnog djela direktno ili indirektno primi, zamijeni, drži, raspolaže njima, koristi u privrednom ili drugom poslovanju, vrši konverziju ili njihov prijenos ili na drugi način prikrije ili pokuša prikriti njihovu prirodu, izvor, lokaciju, raspolaganje, kretanje, vlasništvo ili drugo pravo, a takav novac ili imovinska korist su pribavljeni učinjenjem krivičnog djela koje je propisano ovim zakonom, bit će kažnjen kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (2) Ako je učinitelj djela iz stava (1) ovog člana istovremeno i učinitelj ili saučesnik u krivičnom djelu kojim je pribavljen novac ili imovinska korist iz prethodnog stava, bit će kažnjen kaznom zatvora od jedne do osam godina. (3) Ako je novac ili imovinska korist iz stava (1) ovog člana velike vrijednosti, učinitelj će biti kažnjen kaznom zatvora od jedne do 10 godina. (4) Ako djela iz st. (1), (2) i (3) ovog člana izvrši više lica koja su se udružila za vršenje takvih djela, učinitelj će biti kažnjen kaznom zatvora od dvije do 12 godina. (5) Ako je pri učinjenju krivičnog djela iz st. (1) i (2) ovog člana učinitelj postupio iz nehata u odnosu na okolnost da su novac ili imovinska korist pribavljeni krivičnim djelom, bit će kažnjen novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine. Број 46 - Страна 8 СЛУЖБЕНЕНОВИНЕФЕДЕРАЦИЈЕБиХСриједа, 15. 6. 2016. (6) Novac, imovinska korist, prihod, profit ili druga korist iz imovinske koristi ostvarene krivičnim djelom iz st. od (1) do (4) ovog člana će se oduzeti.". Član 13. U članu 293. u stavu (3) riječi: "zbog razlike u etničkoj ili narodnosnoj pripadnosti, rasi, vjeroispovijesti, spolu ili jeziku" zamjenjuju se riječima: "iz mržnje". Član 14. U članu 358. u stavu (3) iza riječi "prema" dodaju se riječi: "sudiji ili tužiocu, ili". Član 15. U članu 359. u stavu (1) iza riječi "napasti" dodaju se riječi: "sudiju ili tužioca, ili". Član 16. Iza člana 359. dodaje se novi član 359a. koji glasi: "Član 359a. Prinuda prema osobi koja vrši pravosudnu funkciju (1) Ko sudiju ili tužioca silom ili ozbiljnom prijetnjom prinudi da nešto učini, ne učini ili trpi, bit će kažnjen kaznom zatvora do dvije godine. (2) Ko djelo iz stava (1) ovog člana učini prijetnjom ubistvom, teškom tjelesnom povredom, otmicom ili u sastavu grupe za organizirani kriminal, bit će kažnjen kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.". Član 17. U članu 380. u stavu (1) iza riječi: "službenu osobu" dodaju se riječi: "ili arbitra ili sudiju porotnika", riječi: "svog ovlašćenja" zamjenjuju se riječima: "svoje funkcije", a iza riječi: "morala učiniti" dodaju se riječi: "ili ko posreduje pri ovakvom podmićivanju službene ili odgovorne osobe". U stavu (2) iza riječi: "službenu osobu" dodaju se riječi: "ili arbitra ili sudiju porotnika", riječi: "svog ovlašćenja" zamjenjuju se riječima: "svoje funkcije", a iza riječi: "smjela učiniti" dodaju se riječi: "ili ko posreduje pri ovakvom podmićivanju službene ili odgovorne osobe". U stavu (3) iza riječi: "službenu osobu" dodaju se riječi: "ili arbitra ili sudiju porotnika". Član 18. U članu 381. u stavu 1. iza riječi: "službenu osobu" dodaju se riječi: "ili arbitra ili sudiju porotnika" i riječi: "svog ovlašćenja" zamjenjuju se riječima: "svoje funkcije". U stavu 2. iza riječi: "službenu osobu" dodaju se riječi: "ili arbitra ili sudiju porotnika" i riječi: "svog ovlašćenja" zamjenjuju se riječima: "svoje funkcije". U stavu 3. iza riječi: "službenu osobu" dodaju se riječi: "ili arbitra ili sudiju porotnika". Član 19. Član 382. mijenja se i glasi: "Član 382. Primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem (1) Ko posredno ili neposredno zahtijeva ili zaprimi ili prihvati nagradu ili kakvu drugu korist ili obećanje nagrade ili kakve druge koristi za sebe ili drugog, da korištenjem svog stvarnog ili pretpostavljenog službenog ili društvenog ili uticajnog položaja ili drugog statusa posreduje da službena ili odgovorna osoba u Federaciji ili strana službena osoba ili arbitar ili sudija porotnik izvrši ili ne izvrši službenu iii drugu radnju bit će kažnjen kaznom zatvora u trajanju od šest mjeseci do pet godina. (2) Ko posreduje, koristeći svoj službeni ili društveni ili uticajni položaj ili drugi status, da službena ili odgovorna osoba u institucijama u Federaciji ili strana službena osoba ili arbitar ili sudija porotnik izvrši ili ne izvrši službenu ili drugu radnju, bit će kažnjen kaznom zatvora u trajanju od jedne do osam godina. (3) Ako je učinitelj za učinjenje krivičnog djela iz stava (2) ovog člana zahtijevao ili primio ili prihvatio nagradu ili kakvu drugu korist za sebe ili drugog, bit će kažnjen kaznom zatvora u trajanju od jedne do 10 godina. (4) Primljena nagrada ili kakva druga korist bit će oduzeta.". Član 20. Iza člana 382. dodaje se novi član 382a. koji glasi: "Član 382a. Davanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem (1) Ko posredno ili neposredno osobi koja ima službeni ili društveni ili uticajni položaj ili drugi status učini ili ponudi ili obeća nagradu ili kakvu drugu korist da posreduje da službena ili odgovorna osoba u Federaciji ili strana službena osoba ili arbitar ili sudija porotnik izvrši ili ne izvrši službenu ili drugu radnju, bit će kažnjen kaznom zatvora u trajanju od šest mjeseci do pet godina. (2) Ko posredno ili neposredno, na zahtjev osobe koja ima službeni ili društveni ili uticajni položaj ili drugi status, učini krivično djelo iz stava (1) ovog člana i prijavi krivično djelo prije njegovog otkrivanja ili prije saznanja da je djelo otkriveno, može biti oslobođen kazne. (3) Primljena nagrada ili kakva druga korist bit će oduzeta, a u slučaju iz stava 2. ovog člana može se vratiti osobi koja je dala nagradu ili kakvu drugu korist."
Zakon o dopuni krivičnog zakona FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 76/14 19.09.2014 SN FBiH 75/17, SN FBiH 46/16, SN FBiH 59/14, SN FBiH 42/11, SN FBiH 42/10, SN FBiH 18/05, SN FBiH 69/04, SN FBiH 21/04, SN FBiH 36/03 krivični zakon ZAKON O DOPUNI KRIVIČNOG ZAKONA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Član 1. U Krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11 i 59/14) u GLAVI XV - KRIVIČNA DJELA PROTIV USTAVNOG PORETKA FEDERACIJE, u članu 163. iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi: "(5) Ko krivično djelo iz stava (1) ovog člana učini javnim poricanjem ili opravdanjem genocida, zločina protiv čovječnosti ili počinjenih ratnih zločina utvrđenih pravosnažnom odlukom Međunarodnog suda pravde, Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju ili domaćeg suda kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine."
Zakon o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 59/14 23.07.2014 korupcija,krimilan Srijeda, 23. 7. 2014. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 59 - Stranica 31 Члан 32. (1) Федерално министарство правде ускладиће своје подзаконске акте о давању приједлога за помиловања у складу са чланом 13. став 2. овог закона у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона. (2) Комисија за помиловање осуђених лица при Федералном министарству правде ускладиће пословник о свом раду у складу са чланом 13. став 3. овог закона у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона. Члан 33. (1) На пријем, услове и права намјештеника, службеника, истражиоца тужилаштва и стручних савјетника у Посебном одјељењу тужилаштва и Посебном одјељењу суда примјењиваће се одредбе Закона о Федералном тужилаштву Федерације БиХ, Закона о судовима у Федерацији Босне и Херцеговине, Закона о кривичном поступку Федерације БиХ, Закона о државној служби Федерације БиХ и Закона о намјештеницима у органима државне службе у Федерацији БиХ које уређују ова питања. (2) До попуњавања потребних радних мјеста државних службеника и намјештеника у Посебном одјељењу тужилаштва и Посебном одјељењу суда те послове ће обављати државни службеници и намјештеници из Федералног тужилаштва и Врховног суда Федерације БиХ. Члан 34. Кривични поступци у којима су до дана почетка примјене овог закона потврђене оптужнице за кривична дјела из надлежности Посебног одјељењa суда, окончаће се пред судовима који су били стварно и мјесно надлежни за та кривична дјела прије почетка примјене овог закона. Члан 35. Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ", а почеће се примјењивати након шест мјесеци од дана ступања на снагу. Предсједавајући Дома народа Парламента Федерације БиХ Томислав Мартиновић, с. р. Предсједавајући Представничког дома Парламента Федерације БиХ Сафет Софтић, с. р. Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O SUZBIJANJU KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE Proglašava se Zakon o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je donio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 06.05.2014. godine i na sjednici Doma naroda od 05.06.2014. godine. Broj 01-02-561-02/14 17. jula 2014. godine Sarajevo Predsjednik Živko Budimir, s. r. ZAKON O SUZBIJANJU KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE I - Uvodne odredbe Član 1. Ovim se zakonom uređuju: a) osnivanje, organizacija, nadležnost, ovlaštenja i način rada Posebnog odjela Federalnog tužilaštva Federacije BiH za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala (u daljnjem tekstu: Posebni odjel tužilaštva), b) osnivanje, organizacija, nadležnost i postupanje Posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije BiH za korupciju, organizirani i međukantonalni kriminal (u daljnjem tekstu: Posebni odjel suda), c) način izbora posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala (u daljnjem tekstu: posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca) i federalnih tužilaca koji su raspoređeni u Poseban odjel tužilaštva (u daljnjem tekstu: federalni tužioci), način rukovođenja Posebnim odjelom tužilaštva i rad posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca i federalnih tužilaca u Posebnom odjelu tužilaštva, d) način izbora sudija Posebnog odjela suda, e) saradnja organa uprave, upravnih organizacija i drugih tijela, pravnih osoba i osoba s Posebnim odjelom tužilaštva, f) uvjeti i postupak dodjeljivanja i ukidanja statusa saradnika pravosuđa, g) nadležnosti i zadaci sudske policije u pružanju pomoći u radu Posebnom odjelu tužilaštva i Posebnom odjelu suda, h) finansiranje rada Posebnog odjela tužilaštva i Posebnog odjela suda. Član 2. (1) Pojedini izrazi u ovom zakonu imaju sljedeće značenje: a) organizirani kriminal se odnosi na sve radnje organiziranog učinjenja krivičnih djela kako je to određeno Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Krivični zakon Federacije BiH); b) korupcija se odnosi na krivična djela iz glave XXII, XXIII i glave XXXI Krivičnog zakona Federacije BiH, koja su u nadležnosti Posebnog odjela suda u smislu člana 25. stav 1. tač. d) ovog zakona; c) međukantonalni kriminal se odnosi na krivična djela iz člana 25. stav 1. tač. od a) do e) ovog zakona izvršena ili pokušana na područjima ili na granici dvaju ili više kantona; d) posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca je rukovodilac Posebnog odjela tužilaštva; e) istražilac tužilaštva je ovlaštena službena osoba zaposlena u Federalnom tužilaštvu, koja svojim stručnim i specijalističkim znanjima pomaže posebnom zamjeniku glavnog federalnog tužioca u otkrivanju i dokazivanju krivičnih djela iz nadležnosti Posebnog odjela suda; f) saradnik pravosuđa je osoba kojoj je u skladu sa ovim zakonom glavni federalni tužilac dao imunitet od krivičnog progona, a koja svojim svjedočenjem u krivičnom postupku može znatno doprinijeti razjašnjavanju krivičnih djela iz člana 25. stav 1. ovog zakona, pod uvjetima propisanim ovim zakonom, kao i osoba koja je pravosnažno osuđena, a koja, pod Broj 59 - Stranica 32 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 23. 7. 2014. uvjetima propisanim ovim zakonom, svojim svjedočenjem u krivičnom postupku može znatno doprinijeti razjašnjavanju krivičnih djela iz člana 25. stav 1. ovog zakona; g) policija u smislu ovog zakona znači Federalna uprava policije, uprave policije kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova i druga tijela čiji radnici imaju policijska ovlaštenja u skladu sa zakonima o policijskim službenicima; h) sudska policija u smislu ovog zakona znači Sudska policija Federacije Bosne i Hercegovine. (2) Izrazi koji se koriste u ovom zakonu za osobe u muškom ili ženskom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe (tužilac/tužiteljica; savjetnik/savjetnica, sudija/sudinica i dr.). II - Osnivanje, organizacija i nadležnosti Posebnog odjela tužilaštva A. Osnivanje i organizacija Posebnog odjela tužilaštva Član 3. (1) Ovim zakonom osniva se Posebni odjel Federalnog tužilaštva Federacije BiH za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala. (2) Posebni odjel tužilaštva je unutrašnja organizaciona jedinica Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine. (3) Sredstva za finansiranje Posebnog odjela tužilaštva planiraju se unutar budžeta Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine. (4) Posebni odjel tužilaštva se ukida zakonom. Član 4. Ako u ovom zakonu nije što drukčije propisano, na organizaciju, nadležnost i djelatnost Posebnog odjela tužilaštva primjenjuju se odredbe Zakona o Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine. Član 5. (1) Posebni odjel tužilaštva čine: posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca i federalni tužioci raspoređeni u Poseban odjel tužilaštva. (2) Posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca rukovodi Posebnim odjelom tužilaštva i odgovoran je za njegov rad. (3) Posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca i federalni tužioci koji su raspoređeni u Posebni odjel tužilaštva su samostalni i nezavisni u svom radu i za svoj rad odgovorni su glavnom federalnom tužiocu. (4) U slučaju odsutnosti ili spriječenosti posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca, u radu ga zamjenjuje federalni tužilac kojeg odredi glavni federalni tužilac. (5) Svi radnici Posebnog odjela tužilaštva dužni su u svom radu štititi ostvarivanje ljudskih prava i osnovnih sloboda zaštićenih Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Član 6. Posebni odjel tužilaštva u postupku saradnje sa nadležnim organima stranih država može u službenoj komunikaciji koristiti strane jezike. B. Nadležnost Posebnog odjela tužilaštva Član 7. Posebni odjel tužilaštva je nadležan da provodi istražne radnje i vrši funkciju otkrivanja i krivičnog gonjenja učinitelja krivičnih djela korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala koja su u nadležnosti Posebnog odjela suda u smislu člana 25. stav 1. ovog zakona. C. Način rada Posebnog odjela tužilaštva Član 8. (1) Službene i odgovorne osobe u organima uprave, upravnim organizacijama i svim pravnim osobama, koje u svojem djelokrugu ili u obavljanju svoje djelatnosti saznaju za okolnosti i podatke koji upućuju na neko krivično djelo iz člana 25. stav 1. ovog zakona, posebno za one koje kroz način planiranja i pripremanja krivičnog djela, način učinjenja, postupanje s ostvarenim finansijskim sredstvima, sudjelovanje u poslovnom prometu, konspirativno ponašanje učinilaca, povezanost s inozemstvom, korupciju ili pokušaje korupcije i druga slična ponašanja (naznake organiziranog kriminaliteta) ukazuju na djelovanje grupe za organizirani kriminal, dužne su o tim okolnostima odmah obavijestiti Posebni odjel tužilaštva. (2) Tijela koja sudjeluju u postupku za djela iz člana 25. stav 1. ovog zakona dužna su postupati hitno, ali na način koji ne umanjuje njihovu sposobnost da s jednakom pažnjom istražuju činjenice koje idu u korist ili na štetu osumnjičenog, odnosno optuženog. (3) Rukovodioci kazneno-popravnih zavoda obavještavaju bez odgode Posebni odjel tužilaštva o svim važnim podacima o osuđeniku za krivično djelo iz člana 25. stav 1. ovog zakona za koje je saznao tokom izdržavanja kazne zatvora tog osuđenika. Član 9. (1) Ako postoje osnove sumnje da je učinjeno krivično djelo iz člana 25. stav 1. ovog zakona, Posebni odjel tužilaštva i policija poduzet će sve što je potrebno da bi se prodrlo u središte grupe za organizirani kriminal, razotkrili njezini članovi i organizatori te prikupili svi podaci i dokazi potrebni za krivični postupak. (2) Posebni odjel tužilaštva posebno vodi računa o hitnim istragama i dokaznim radnjama te mjerama osiguranja oduzimanja imovinske koristi. O poduzimanju tih mjera savjetuje se s policijom, Finansijskom policijom Federacije BiH, Poreznom upravom Federacije BiH i drugim nadležnim organima i institucijama. Član 10. (1) Ako je to potrebno radi vođenja krivičnog postupka za krivična djela iz člana 25. stav 1. ovog zakona, posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca može od policijskog organa, Porezne uprave Federacije BiH, Finansijske policije Federacije BiH, Federalne uprave za inspekcijske poslove, Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH ili drugog organa uprave i upravnih organizacija u Federaciji BiH zatražiti upućivanje zaposlenog na rad u Posebni odjel tužilaštva. (2) Rukovodilac organa iz stava 1. ovog člana dužan je bez odgađanja odlučiti o zahtjevu posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca. (3) Upućivanje na rad iz stava 1. ovog člana vrši se uz saglasnost zaposlenog i traje najduže godinu dana. (4) Direktor Federalne uprave policije na zahtjev posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca raspoređuje na rad u Posebni odjel tužilaštva policijske službenike koji imaju zadatak da koordiniraju aktivnosti policije u postupanju na konkretnim predmetima koji se vode u Posebnom odjelu tužilaštva. Pojedinosti saradnje između Posebnog odjela tužilaštva i Federalne uprave policije uredit će se posebnim Protokolom o uzajamnoj saradnji. Srijeda, 23. 7. 2014. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 59 - Stranica 33 Član 11. Svi policijski organi, organi uprave i upravne organizacije dužni su da na zahtjev Posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca: a) pruže svu neophodnu pomoć i podršku; b) bez odgađanja omoguće upotrebu službenih prostorija, opreme i svakog tehničkog sredstva kojim raspolažu; c) osiguraju pravovremeno odazivanje svakog svog pripadnika, odnosno zaposlenog, uključujući i rukovodioce organa, radi davanja obavještenja, ispitivanja i saslušanja u svojstvu osumnjičenog ili svjedoka; d) bez odgađanja predaju Posebnom odjelu tužilaštva svako pismeno ili drugi dokaz koji posjeduju, ili na drugi način saopće informacije koje mogu da pomognu u razjašnjavanju krivičnih djela iz člana 25. stav 1. ovog zakona. D. Saradnik pravosuđa Član 12. (1) U cilju efikasnijeg procesuiranja krivičnih djela iz člana 25. stav 1. ovog zakona posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca može od glavnog federalnog tužioca zahtijevati da se određenoj osobi dodijeli status saradnika pravosuđa. (2) U svojstvu saradnika pravosuđa se može saslušati kao svjedok osoba koja je postala pripadnik grupe za organizirani kriminal: a) protiv koje je podnesen službeni izvještaj, donesena naredba o provođenju istrage ili se vodi krivični postupak za krivična djela iz člana 25. stav 1. ovog zakona učinjena u okvirima grupe za organizirani kriminal i b) ako je iskaz te osobe važan za otkrivanje i dokazivanje krivičnih djela učinjenih u okvirima grupe za organizirani kriminal ili njihovih učinilaca, odnosno za sprečavanje krivičnih djela grupe za organizirani kriminal. (3) Ukoliko se radi o osumnjičenoj ili optuženoj osobi, zahtjev iz stava 1. ovog člana posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca može podnijeti najkasnije do početka glavnog pretresa protiv osobe kojoj se daje status saradnika pravosuđa. (4) Glavni federalni tužilac odlučuje o zahtjevu iz stava 1. ovog člana na osnovu isprava i drugih dokaza. Glavni federalni tužilac će pozvati posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca te osobu za koju je podnesen zahtjev i njezinog branioca. (5) O zahtjevu posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca iz stava 1. ovog zakona glavni federalni tužilac odlučuje u roku osam dana. (6) Glavni federalni tužilac će u svojoj odluci kojom dodjeljuje status saradnika pravosuđa navesti da protiv saradnika pravosuđa neće biti poduzeto krivično gonjenje najkasnije do pravosnažnog okončanja krivičnog postupka protiv pripadnika grupe za organizirani kriminal. (7) Glavni federalni tužilac može u odluci o davanju statusa saradnika pravosuđa navesti da će eventualna šteta osobama koju je saradnik pravosuđa prouzrokovao svojim krivičnim djelima biti nadoknađena iz sredstava prikupljenih primjenom posebnog propisa koji uređuje oduzimanje nezakonito stečene imovine u Federaciji Bosne i Hercegovine. Član 13. (1) Ukoliko je osoba za koju posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca traži status saradnika pravosuđa već pravosnažno osuđena u drugom krivičnom postupku i nalazi se na izdržavanju kazne, glavni federalni tužilac može toj osobi dodijeliti status saradnika pravosuđa radi otkrivanja, razjašnjavanja i dokazivanja krivičnih djela iz člana 25. stav 1. ovog zakona, uz traženje prethodnog mišljenja suda koji je izrekao pravosnažnu presudu. (2) Za osobu kojoj je dodijeljen status saradnika pravosuđa iz stava 1. ovog člana, posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca može Komisiji za uvjetni otpust osuđenih osoba predložiti donošenje odluke o uvjetnom otpustu i prije isteka roka iz člana 45. Krivičnog zakona Federacije BiH, ali taj rok ne može biti manji od jedne petine izrečene kazne. (3) Posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca može Federalnom ministarstvu pravde podnijeti inicijativu za prijedlog za pomilovanje osobe kojoj je dodijeljen status saradnika pravosuđa. (4) Za osobu kojoj je dodijeljen status saradnika pravosuđa iz stava 1. ovog člana, posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca može Federalnom ministarstvu pravde podnijeti zahtjev za premještaj osuđene osobe u drugi kaznenopopravno zavod. (5) Osoba iz stava 1. ovog člana kojoj je dodijeljen status saradnika pravosuđa može biti uvjetno otpuštena, pomilovana ili premještena u drugu kazneno-popravnu ustanovu po odredbama ovog zakona tek nakon što na glavnom pretresu da iskaz u svojstvu svjedoka saradnika pravosuđa u skladu sa članom 14. stav 1. ovog zakona. Član 14. (1) Nakon što se saradnik pravosuđa iz člana 12. stav 2. ovoga zakona izjasni da će u odnosu na krivična djela iz člana 25. stav 1. ovoga zakona odgovarati kao svjedok i na pitanja iako je vjerovatno da time izlaže sebe ili blisku osobu krivičnom gonjenju, posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca će pribaviti pisanu izjavu kojom se ta osoba obavezuje: a) da će kao svjedok u krivičnom postupku govoriti istinu i da neće ništa što mu je poznato o krivičnom djelu iz člana 25. stav 1. ovoga zakona i njegovu učiniocu prešutjeti, b) da će kao svjedok u krivičnom postupku iskazivati istinu i da neće ništa što mu je poznato o drugom krivičnom djelu i njegovu učiniocu prešutjeti, c) da će kao svjedok u krivičnom postupku iskazivati istinu i da ništa što mu je poznato o pribavljenoj imovinskoj ili drugoj koristi ili prihodu, predmetima, pribavljenoj imovini ili drugoj okolnosti u vezi s krivičnim djelima iz člana 25. stav 1. ovoga zakona neće prešutjeti i d) da joj ništa drugo osim onoga što će iskazati kao svjedok nije poznato u vezi s bilo kojim drugim okolnostima tač. a. do c. ovoga člana. (2) Odlukom glavnog federalnog tužioca kojom je određenoj osobi dodijeljen status saradnika pravosuđa odredit će se da se iz spisa izdvoje zapisnici o njezinim ranijim iskazima koje je dala u svojstvu osumnjičenog, odnosno optuženog, i te izjave se ne mogu koristiti kao dokaz u krivičnom postupku, izuzev u slučajevima predviđenim u članu 18. ovog zakona. (3) Nakon što glavni federalni tužilac osobi iz stava 2. ovog člana dodijeli status saradnika pravosuđa, tužilac Posebnog odjela tužilaštva će saslušati tu osobu u svojstvu svjedoka i o tome sačiniti zapisnik koji se može koristiti kao dokaz na glavnoj raspravi. Broj 59 - Stranica 34 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 23. 7. 2014. Član 15. Ne može imati status saradnika pravosuđa osoba koja je: a) osumnjičena ili optužena da je učinila jedno ili više krivičnih djela ubistva iz člana 166. Krivičnog zakona Federacije BiH, terorizma iz člana 201. Krivičnog zakona Federacije BiH, uzimanja talaca iz člana 200. stav 2. Krivičnog zakona Federacije BiH, silovanja iz člana 203. Krivičnog zakona Federacije BiH, spolnog odnošaja s nemoćnom osobom iz člana 204. Krivičnog zakona Federacije BiH i spolnog odnošaja s djetetom iz člana 207. Krivičnog zakona Federacije BiH, b) organizator grupe za organizirani kriminal, c) podstrekač na učinjenje krivičnog djela iz člana 25. stav 1. ovoga zakona u cilju da protiv potaknute osobe bude pokrenut postupak za to djelo. Član 16. (1) Glavni federalni tužilac će odbiti zahtjev za davanje statusa saradnika pravosuđa ako iskaz osobe iz člana 12. stav 2. i člana 13. stav 1. ovoga zakona nije u interesu otkrivanja i krivičnog progona drugih pripadnika grupe za organizirani kriminal. (2) Glavi federalni tužilac može odbiti zahtjev posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca ako nije vjerovatno da će osoba iz člana 12. stav 2. i člana 13. stav 1. ovoga zakona dati svoj potpuni i relevantan iskaz u krivičnom postupku ili je vjerovatno da će uskratiti obavijesti važne za otkrivanje ili sprečavanje drugih krivičnih djela i članova grupe za organizirani kriminal, odnosno razjašnjenje okolnosti pod kojima su ona učinjena. Član 17. U dijelu glavnog pretresa pred Posebnim odjelom suda kada se kao svjedok ispituje saradnik pravosuđa može se isključiti javnost pod uvjetima propisanim Zakonom o krivičnom postupku FBiH ili se mogu primijeniti mjere audio-vizuelne zaštite identiteta saradnika pravosuđa ili druge mjere zaštite prema Zakonu o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka. Član 18. (1) Saradnik pravosuđa odgovara za davanje lažnog iskaza. (2) Posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca će zatražiti od glavnog federalnog tužioca da ukine status saradniku pravosuđa, radi nastavka ili pokretanja krivičnog postupka: a) ako saradnik pravosuđa nije iznio sve činjenice i okolnosti iz člana 14. ovoga zakona ili je dao lažni iskaz, b) ako saradnik pravosuđa prije pravosnažnog okončanja krivičnog postupka učini novo krivično djelo iz člana 25. stav 1. ovoga zakona, c) ako je saradnik pravosuđa u roku dvije godine nakon dobijanja tog statusa postao pripadnik grupe za organizirani kriminal i u njenim okvirima učinio krivično djelo iz člana 25. stav 1. ovoga zakona. (3) Saradnik pravosuđa koji je dao iskaz u skladu sa obavezama iz člana 14. ovog zakona ne može se krivično goniti za krivično djelo iz člana 25. stav 1. tačka a) ovog zakona, a glavni federalni tužilac će odustati od krivičnog gonjenja. Član 19. (1) Na saslušavanje saradnika pravosuđa primjenjuju se odredbe Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH. (2) Mjere zaštite saradnika pravosuđa i njemu bliskih osoba van krivičnog postupka provode se prema posebnim propisima. E. Imenovanje posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca i federalnih tužilaca u Posebnom odjelu tužilaštva Član 20. (1) Posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca imenuje se i razrješava u skladu sa Zakonom o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. (2) Glavni federalni tužilac inicira postupak imenovanja posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca najkasnije tri mjeseca prije isteka perioda na koji je imenovan posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca. (3) Glavni federalni tužilac, na prijedlog posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca i u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Federalnog tužilaštva, raspoređuje određeni broj federalnih tužilaca u Posebni odjel tužilaštva. (4) Glavni federalni tužilac, u skladu sa potrebama rada Federalnog tužilaštva, može rasporediti federalne tužioce u Posebni odjel tužilaštva i iz Posebnog odjela tužilaštva. Član 21. (1) Zamjenik glavnog kantonalnog tužioca ili kantonalni tužilac mogu i bez svog pristanka biti privremeno upućeni na rad u određenom predmetu u Posebni odjel tužilaštva, na period od najviše godinu dana. (2) Odluku o privremenom upućivanju u Posebni odjel tužilaštva donosi glavni federalni tužilac, na zahtjev posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca, i o tome shodno obavještava Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine. Član 22. (1) U postupku prijema u radni odnos u Posebni odjel tužilaštva, stručni saradnici, istražioci tužilaštva, državni službenici i namještenici daju izjavu o imovini koju posjeduju ili kojom raspolažu putem imovinskog kartona, kao i izjavu kojom pristaju na sigurnosne provjere. (2) Stručni saradnici i istražioci tužilaštva u Posebnom odjelu tužilaštva pomažu tužiocima u radu na predmetima u kojima su potrebna posebna znanja, a mogu i samostalno obavljati poslove kad je to određeno zakonom ili drugim propisom. (3) Istražioci tužilaštva kao stručne osobe kriminalističke, pravne, ekonomske, informatičke i druge struke postupaju na osnovu naloga posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca ili posebnog federalnog tužioca u Posebnom odjelu tužilaštva u radu na pojedinim predmetima. (4) Broj istražilaca tužilaštva, uvjeti za njihov prijem u rad i razrješenje dužnosti u Posebnom odjelu tužilaštva uredit će se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Posebnog odjela tužilaštva. III. Posebni odjel suda A. Osnivanje i organizacija Posebnog odjela suda Član 23. (1) Ovim zakonom osniva se Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije BiH. (2) Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije BiH je unutrašnja organizaciona jedinica Vrhovnog suda Federacije BiH. (3) Sjedište Posebnog odjela suda je u Sarajevu. (4) Sredstva za finansiranje Posebnog odjela suda planiraju se unutar budžeta Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. (5) Posebni odjel suda se ukida zakonom. Član 24. (1) Posebni odjel suda čini određeni broj sudija koje u Posebni odjel suda imenuje Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine. Srijeda, 23. 7. 2014. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 59 - Stranica 35 (2) Predsjednika Posebnog odjela suda postavlja/imenuje predsjednik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine iz reda sudija Posebnog odjela suda u skladu sa pravilima o unutrašnjem poslovanju. (3) Predsjednik Posebnog odjela suda rukovodi Posebnim odjelom suda. (4) U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Posebnog odjela suda, u radu ga zamjenjuje sudija Posebnog odjela suda kojeg odredi predsjednik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. (5) Sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine koji odlukom o imenovanju nije raspoređen u Posebni odjel suda ne može učestvovati u radu Posebnog odjela suda. Sudija Posebnog odjela suda ne može učestvovati u radu ostalih odjeljenja Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. B. Nadležnosti Posebnog odjela Suda Član 25. (1) Posebni odjel suda je stvarno i mjesno nadležan za krivična djela: a) udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana 340. Krivičnog zakona Federacije BiH, organizirani kriminal iz člana 342. Krivičnog zakona Federacije BiH, uključujući time sva krivična djela koja je učinila grupa za organizirani kriminal, b) krivična djela terorizma iz glave XVIII Krivičnog zakona Federacije BiH, c) krivična djela protiv ustavnog poretka Federacije BiH iz glave XV Krivičnog zakona Federacije BiH, d) krivična djela podmićivanja i krivična djela protiv službene i druge odgovorne dužnosti iz glave XXXI Krivičnog zakona Federacije BiH, krivična djela protiv privrede, poslovanja i sigurnosti platnog prometa iz glave XXII Krivičnog zakona Federacije BiH i krivična djela iz oblasti poreza iz glave XXIII Krivičnog zakona Federacije BiH, ukoliko je učinilac ovih krivičnih djela službena ili odgovorna osoba izabrana ili imenovana od Parlamenta Federacije BiH, Vlade Federacije BiH ili Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, ili je Vlada Federacije BiH u postupku njihovog imenovanja dala svoju prethodnu saglasnost, kao i u svim drugim slučajevima kada vrijednost zahtijevane, obećane ili pribavljene imovinske koristi ili štete pričinjene učinjenjem ovih krivičnih djela prelazi iznos 100.000,00 KM, e) krivična djela protiv pravosuđa iz glave XXIX Krivičnog zakona Federacije BiH, i to: davanje lažnog iskaza iz člana 348. Krivičnog zakona Federacije BiH, sprečavanje dokazivanja iz člana 349. Krivičnog zakona Federacije BiH, povreda tajnosti postupka iz člana 350. Krivičnog zakona Federacije BiH, odavanje istovjetnosti zaštićenog svjedoka iz člana 352. Krivičnog zakona Federacije BiH i povreda zakona od sudije iz člana 357. Krivičnog zakona Federacije BiH, ako su učinjena u vezi sa krivičnim djelima iz tačke a) do d) ovog člana. (2) Ovaj zakon će se primjenjivati i u odnosu na druga krivična djela koja su učinjena u sticaju sa krivičnim djelima iz stava 1. ovog člana u skladu sa odredbama Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine o spajanju postupka i vođenju jedinstvenog postupka. C. Način rada Posebnog odjela suda Član 26. (1) Na odlučivanja o žalbama izjavljenim protiv rješenja Posebnog odjela suda shodno će se primjenjivati odredbe Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine o žalbi na rješenje. O žalbama izjavljenim protiv presude Posebnog odjela suda odlučuje vijeće Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. (2) Mjera pritvora koju je odredio Posebni odjel suda izvršit će se u pritvorskim jednicama kazneno-popravnih zavoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje odredi Posebni odjel suda. (3) Troškovi provođenja mjere pritvora po odluci Posebnog odjela suda padaju na teret Federacije Bosne i Hercegovine. IV - Nadležnosti i zadaci Sudske policije Federacije BiH Član 27. (1) Neposrednu pomoć u radu Posebnog odjela suda i Posebnog odjela tužilaštva pruža Sudska policija, osiguranjem informacija, osiguranjem prisustva svjedoka, privođenjem optuženih osoba, održavanjem reda u sudnici i sigurnosti suda, te izvršavanjem sudskih naloga. (2) Pomoć iz stava 1. ovog člana se odnosi na sljedeće poslove: a) osiguranje informacija; b) prinudno dovođenje osumnjičenih, optuženih osoba, svjedoka i vještaka; c) lišenje slobode osuđenih osoba i osoba kojima je određena mjera pritvora; d) sprovođenje osoba lišenih slobode; e) zadržavanje osoba lišenih slobode; f) provođenje izvršenja sudskih odluka; g) fizička i tehnička zaštita objekata i imovine; h) održavanje reda u sudnicama i drugim prostorijama ili prostorima kojim se osigurava uspješnost vođenja odgovarajućeg postupka; i) fizička i tehnička zaštita sudija i tužilaca, drugih zaposlenika, njihove imovine i članova uže porodice, ukoliko je njihova sigurnost ugrožena i u skladu sa stručnom procjenom Sudske policije; j) zaštita svjedoka kojim je određen status u skladu sa odredbama važećeg zakona o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka i odredbama ovog zakona; k) izvršavanje drugih naloga Posebnog odjela suda i Posebnog odjela tužilaštva kojim se osigurava uspješno vođenje odgovarajućeg postupka. (3) Policijski organi, organi uprave, upravne organizacije i druga tijela su dužni pružiti eventualno pomoć ili postupiti po zahtjevima Sudske policije, odnosno, službenika Sudske policije kojim se osigurava izvršenje naredbi Posebnog odjela suda i Posebnog odjela tužilaštva. Član 28. (1) Poslove i ovlaštenja iz člana 26. ovog zakona provodit će organizaciona jedinica Sudske policije organizirana na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, koja za slučaj potrebe može zahtijevati pomoć organizacionih jedinica Sudske policije u kantonima. (2) Službenici Sudske policije raspoređeni u organizacionoj jedinici iz stava 1. ovog člana i drugi službenici Sudske policije koji se angažuju na neposrednim izvršenjima poslova za Posebni odjel suda i Posebni odjel tužilaštva dužni su dati izjavu o imovini koju posjeduju ili njome raspolažu i izjavu kojom pristaju na sigurnosne provjere. V - Sredstva za rad Član 29. (1) Sredstva za rad Posebnog odjela tužilaštva i Posebnog odjela suda i sredstva za posebne namjene osiguravaju se Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine. (2) Sredstva za posebne namjene su: Broj 59 - Stranica 36 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 23. 7. 2014. a) sredstva za naknade stručnim osobama, b) sredstva za posebne potrebe u krivičnom progonu i postupku, c) sredstva za troškove postupka. (3) Sredstva za posebne potrebe u krivičnom progonu i postupku se mogu koristiti i za funkcioniranje blagajne za posebne operativne poslove i posebne istražne radnje u Posebnom odjelu tužilaštva, čije korištenje će se urediti posebnim Pravilnikom koji donosi glavni federalni tužilac. Član 30. (1) Federalni tužioci Posebnog odjela tužilaštva i sudije Posebnog odjela suda imaju pravo na plaću i naknade u skladu sa odredbama Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, te pravo na posebni dodatak na osnovu složenosti i rizika poslova u iznosu 10%. (2) Sudije Vrhovnog suda koje odlučuju o žalbama na odluke Posebnog odjela suda imaju pravo na posebni dodatak na osnovu složenosti i rizika poslova u iznosu 15%. (3) Za vrijeme rada u Posebnom odjelu tužilaštva upućena osoba ima pravo na zaradu u visini koju ima zaposleni u Posebnom odjelu tužilaštva ili u visini njene zarade koju je imala na radnom mjestu sa kojeg je upućena ukoliko je to za nju povoljnije. VI - Prijelazne i završne odredbe Član 31. (1) Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine će u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona utvrditi broj sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i broj tužilaca Federalnog tužilaštva u skladu sa potrebama osnivanja Posebnog odjela suda i Posebnog odjela tužilaštva. (2) Predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH i glavni federalni tužilac će u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti, odnosno uskladiti pravilnike o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i druge pravilnike potrebne za početak rada i funkcioniranje Posebnog odjela suda i Posebnog odjela tužilaštva. (3) Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine će provesti proceduru izbora i imenovanja posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca, određenog broja federalnih tužilaca i sudija Posebnog odjela suda, nakon stupanja na snagu ovog zakona, a prije početka njegove primjene. (4) Glavni federalni tužilac će izvršiti raspoređivanje tužilaca u Posebni odjel tužilaštva sa danom početka primjene ovog zakona. (5) Glavni federalni tužilac će u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti pravilnik iz člana 29. stav 3. ovog zakona. Član 32. (1) Federalno ministarstvo pravde uskladit će svoje podzakonske akte o davanju prijedloga za pomilovanja u skladu sa članom 13. stav 2. ovog zakona u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. (2) Komisija za pomilovanje osuđenih osoba pri Federalnom ministarstvu pravde uskladit će poslovnik o svom radu u skladu sa članom 13. stav 3. ovog zakona u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Član 33. (1) Na prijem, uvjete i prava namještenika, službenika, istražilaca tužilaštva i stručnih savjetnika u Posebnom odjelu tužilaštva i Posebnom odjelu suda primjenjivat će se odredbe Zakona o Federalnom tužilaštvu Federacije BiH, Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH, Zakona o državnoj službi Federacije BiH i Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH koje uređuju ova pitanja. (2) Do popunjavanja potrebnih radnih mjesta državnih službenika i namještenika u Posebnom odjelu tužilaštva i Posebnom odjelu suda te poslove će obavljati državni službenici i namještenici iz Federalnog tužilaštva i Vrhovnog suda Federacije BiH. Član 34. Krivični postupci u kojima su do dana početka primjene ovog zakona potvrđene optužnice za krivična djela iz nadležnosti Posebnog odjela suda, okončat će se pred sudovima koji su bili stvarno i mjesno nadležni za ta krivična djela prije početka primjene ovog zakona. Član 35. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a počet će se primjenjivati nakon šest mjeseci od dana stupanja na snagu. Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Tomislav Martinović, s. r. Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Safet Softić, s. r. 1566 Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ODLUKE O PRIHVAĆANJU ZADUŽENJA PO UGOVORU O ZAJMU I PROJEKTU IZMEĐU KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU (KfW) FRANKFURT NA MAJNI, BOSNE I HERCEGOVINE, FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I OPĆINA TUZLA I ZENICA ZA REALIZACIJU PROJEKTA VODOOPSKRBE I ZBRINJAVANJA OTPADNIH VODA U BOSNI I HERCEGOVINI II. Proglašava se Odluka o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o zajmu i Projektu između Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) Frankfurt na Majni, Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i općina Tuzla i Zenica za realizaciju Projekta vodoopskrbe i zbrinjavanja otpadnih voda u Bosni i Hercegovini II., broj 01,02-02-630/14, koju je donio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 26.06.2014. godine i na sjednici Doma naroda od 30.06.2014. godine. Broj 01-02-554-02/14 14. srpnja 2014. godine Sarajevo Predsjednik Živko Budimir, v. r. Na temelju članka 40. stavak 5. Zakona o dugu, zaduživanju i jamstvima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09 i 44/10), Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je na sjednici Zastupničkoga doma, održanoj 26.6.2014. godine, i na sjednici Doma naroda, održanoj 30.6.2014. godine, donio
Zakon o izmjenama Zakona o krivičnom postupku FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 59/14 23.07.2014 SN FBiH 08/13, SN FBiH 12/10, SN FBiH 09/09, SN FBiH 53/07, SN FBiH 27/07, SN FBiH 55/06, SN FBiH 28/05, SN FBiH 78/04, SN FBiH 56/03, SN FBiH 35/03 krivični postupak AKON O IZMJENAMA ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Član 1. U Zakonu o krivičnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 12/10 i 8/13), član 18. mijenja se i glasi: "Član 18. Princip legaliteta krivičnog gonjenja Tužilac je dužan poduzeti krivično gonjenje ako postoje dokazi da je učinjeno krivično djelo, osim ako zakonom nije drugačije propisano". Član 2. Član 85. mijenja se i glasi: "Član 85. Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije (1) Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije čiji popis nije moguć, zbog čega su stavljeni u poseban omot i zapečaćeni, vrši tužilac ili ovlaštena službena osoba na osnovu pismenog odobrenja koje je izdao tužilac. (2) Osoba od koje su predmeti i dokumentacija oduzeti pozvat će se da prisustvuje otvaranju omota. Ako se ne odazove pozivu ili je odsutna, omot će se otvoriti, a predmeti i dokumentacija pregledati i popisati u njenoj odsutnosti. (3) Prilikom pregleda predmeta i dokumentacije mora se paziti da njihov sadržaj ne saznaju neovlaštene osobe. O otvaranju omota sastavit će se zapisnik." Član 3. U članu 149. stav 3. riječi: "Vrhovnog suda Federacije" zamjenjuju se riječima: "iz stava 2. ovog člana". U stavu 4. riječi: "stav 3." zamjenjuju se riječima: "stav 2.", a riječi: "Vrhovnog suda Federacije" zamjenjuju se riječima: "iz stava 2. ovog člana". Član 4. Član 319. mijenja se i glasi: "Član 319. Sjednica Vijeća (1) O sjednici Vijeća bit će obaviješteni tužilac, optuženi, njegov branilac, oštećeni, osoba od koje je oduzet predmet i osoba od koje je oduzeta imovinska korist pribavljena krivičnim djelom, koji su u žalbi ili odgovoru na žalbu tražili da budu obaviješteni o sjednici Vijeća. (2) Ako se optuženi nalazi u pritvoru ili na izdržavanju kazne, a tražio je da o sjednici Vijeća bude obaviješten, osigurat će se njegova prisutnost, a tužilac i branilac će u tom slučaju uvijek biti obaviješteni o sjednici Vijeća. (3) Nedolazak stranaka i branioca koji su uredno obaviješteni ne sprečava održavanje sjednice Vijeća. (4) Na sjednici Vijeća javnost se može isključiti samo pod uvjetima određenim ovim zakonom (čl. od 250. do 252.). (5) Sjednica Vijeća počinje izlaganjem podnosioca žalbe, a nakon toga druga stranka izlaže odgovor na žalbu. Vijeće može od stranaka i branioca koji prisustvuju sjednici zatražiti potrebno objašnjenje u vezi sa žalbom i odgovorom na žalbu. Stranke i branilac mogu predložiti da se pročitaju pojedini spisi i mogu, po dopuštenju predsjednika Vijeća, dati potrebna objašnjenja za svoje stavove iz žalbe, odnosno odgovora na žalbu ne ponavljajući ono što je sadržano u objašnjenjima. (6) Zapisnik o sjednici Vijeća priključuje se spisima. (7) Rješenja iz čl. 326. i 327. ovog zakona mogu se donijeti i bez obavještavanja stranaka i branioca o sjednici Vijeća. (8) U slučaju kada subjekti žalbe iz stava 1. ovog člana nisu tražili da budu obaviješteni o sjednici Vijeća drugostepenog suda, sjednica će se održati bez njihovog prisustva."
Zakon o izmjenama krivičnog zakona FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 59/14 23.07.2014 SN FBiH 75/17, SN FBiH 46/16, SN FBiH 76/14, SN FBiH 42/11, SN FBiH 42/10, SN FBiH 18/05, SN FBiH 69/04, SN FBiH 21/04, SN FBiH 36/03 krivični zakon ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Član 1. U Zakonu o krivičnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 12/10 i 8/13), član 18. mijenja se i glasi: "Član 18. Princip legaliteta krivičnog gonjenja Tužilac je dužan poduzeti krivično gonjenje ako postoje dokazi da je učinjeno krivično djelo, osim ako zakonom nije drugačije propisano". Član 2. Član 85. mijenja se i glasi: "Član 85. Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije (1) Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije čiji popis nije moguć, zbog čega su stavljeni u poseban omot i zapečaćeni, vrši tužilac ili ovlaštena službena osoba na osnovu pismenog odobrenja koje je izdao tužilac. (2) Osoba od koje su predmeti i dokumentacija oduzeti pozvat će se da prisustvuje otvaranju omota. Ako se ne odazove pozivu ili je odsutna, omot će se otvoriti, a predmeti i dokumentacija pregledati i popisati u njenoj odsutnosti. (3) Prilikom pregleda predmeta i dokumentacije mora se paziti da njihov sadržaj ne saznaju neovlaštene osobe. O otvaranju omota sastavit će se zapisnik." Član 3. U članu 149. stav 3. riječi: "Vrhovnog suda Federacije" zamjenjuju se riječima: "iz stava 2. ovog člana". U stavu 4. riječi: "stav 3." zamjenjuju se riječima: "stav 2.", a riječi: "Vrhovnog suda Federacije" zamjenjuju se riječima: "iz stava 2. ovog člana". Član 4. Član 319. mijenja se i glasi: "Član 319. Sjednica Vijeća (1) O sjednici Vijeća bit će obaviješteni tužilac, optuženi, njegov branilac, oštećeni, osoba od koje je oduzet predmet i osoba od koje je oduzeta imovinska korist pribavljena krivičnim djelom, koji su u žalbi ili odgovoru na žalbu tražili da budu obaviješteni o sjednici Vijeća. (2) Ako se optuženi nalazi u pritvoru ili na izdržavanju kazne, a tražio je da o sjednici Vijeća bude obaviješten, osigurat će se njegova prisutnost, a tužilac i branilac će u tom slučaju uvijek biti obaviješteni o sjednici Vijeća. (3) Nedolazak stranaka i branioca koji su uredno obaviješteni ne sprečava održavanje sjednice Vijeća. (4) Na sjednici Vijeća javnost se može isključiti samo pod uvjetima određenim ovim zakonom (čl. od 250. do 252.). (5) Sjednica Vijeća počinje izlaganjem podnosioca žalbe, a nakon toga druga stranka izlaže odgovor na žalbu. Vijeće može od stranaka i branioca koji prisustvuju sjednici zatražiti potrebno objašnjenje u vezi sa žalbom i odgovorom na žalbu. Stranke i branilac mogu predložiti da se pročitaju pojedini spisi i mogu, po dopuštenju predsjednika Vijeća, dati potrebna objašnjenja za svoje stavove iz žalbe, odnosno odgovora na žalbu ne ponavljajući ono što je sadržano u objašnjenjima. (6) Zapisnik o sjednici Vijeća priključuje se spisima. (7) Rješenja iz čl. 326. i 327. ovog zakona mogu se donijeti i bez obavještavanja stranaka i branioca o sjednici Vijeća. (8) U slučaju kada subjekti žalbe iz stava 1. ovog člana nisu tražili da budu obaviješteni o sjednici Vijeća drugostepenog suda, sjednica će se održati bez njihovog prisustva."
Zakon o prekršajima FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 63/14 08.06.2014 prekršaji,zakon,fbih Сриједа, 6. 8. 2014. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 63 - Страна 25 Члан 110. Застара права на враћање новчаног износа (1) Право неоправдано кажњеног лица и лица из члана 109. став (4) овог закона, да тражи накнаду штете, односно враћање новчаног износа, застарјева за једну годину од дана правоснажности рјешења, односно рјешења којим је прекршајни поступак био обустављен. (2) Застара из става (1) овог члана се прекида подношењем захтјева надлежном органу, министарству или управи надлежној за послове прекршаја. (3) Ако је захтјев за накнаду штете односно враћање новчаног износа поднијело неоправдано кажњено лице, послије његове смрти лица из члана 109. став (4) овог закона могу продужити поступак за остваривање захтјева у року од три мјесеца од дана смрти неоправдано кажњеног лица и то само у границама раније поднесеног захтјева. (4) Ако се неоправдано кажњено лице одрекло захтјева за наплату штете односно враћање новчаног износа, након његове смрти захтјев се не може поднијети. Члан 111. Поступак остваривања права (1) Овлашћено лице дужно је да се са својим захтјевом за накнаду штете обрати надлежном органу, министарству или управи надлежној за послове прекршаја, ради споразума о постојању штете и висини накнаде. (2) Ако до споразума не дође у року од три мјесеца од дана пријема захтјева, овлашћено лице може надлежном суду поднијети тужбу за накнаду штете против Федерације БиХ, кантона, града или општине у зависности у корист чијег буџета је плаћена новчана казна, одузета имовинска корист, укњижен одузети предмет или новчана вриједност одузетог предмета. (3) Захтјев за враћање новчаног износа подноси се органу управе надлежном за финансије у складу са ставом (2) овог члана. XVI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 112. Прелазне одредбе везане за санкције (1) Одлуке о прекршајима које су постале правоснажне прије ступања на снагу овог закона извршиће се према одредбама овог закона. (2) Даном ступања на снагу овог закона све неплаћене новчане казне изречене за извршене прекршаје, као и трошкови поступка који су изречени у прекршајном поступку, а који су још предмет извршења, евидентираће се у Регистру новчаних казни на начин прописан чланом 102. овог закона. Члан 113. Престанак важења Закона (1) Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о прекршајима Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 31/06 и 37/10). (2) У случају да су други закони у Федерацији у супротности са овим законом, примјењиваће се овај закон. (3) У поступку за одузимање имовинске користи прибављене прекршајем примјењиваће се одговарајуће одредбе посебног прописа који уређује одузимање имовинске користи. (4) Одредбе прописа којима се регулише висина новчаних казни у прекршајном поступку ускладиће се са одредбама овог закона у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона. Члан 114. Ступање на снагу и примјена Закона Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". Предсједавајући Дома народа Парламента Федерације БиХ Томислав Мартиновић, с. р. Предсједавајући Предстaвничког дома Парламента Федерације БиХ Сафет Софтић, с. р. Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O PREKRŠAJIMA Proglašava se Zakon o prekršajima, koji je donio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 06.05.2014. godine i na sjednici Doma naroda od 05.06.2014. godine. Broj 01-02-585-02/14 29. jula 2014. godine Sarajevo Predsjednik Živko Budimir, s. r. ZAKON O PREKRŠAJIMA DIO PRVI I. OPĆE ODREDBE Član 1. Predmet Zakona Ovim zakonom definira se: prekršaj, prekršajne sankcije, postupak prema maloljetnicima, zastara, prekršajni postupak, prekršajni nalog, zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, usmeni pretres, rješenje o prekršaju, žalba, povrat u pređašnje stanje, ponavljanje postupka, evidencija i brisanje sankcija, izvršenje kazni, kao i druga pitanja od značaja za prekršaje na području Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija). Član 2. Definicija prekršaja (1) Prekršaj predstavlja kršenje propisa, javnog poretka ili drugih društvenih vrijednosti koje nisu zaštićene krivičnim zakonima i drugim zakonima u kojima su propisana krivična djela, kao i kršenje drugih propisa kojima su određena obilježja prekršaja i za koje su propisane sankcije. (2) Odgovornost za prekršaj pretpostavlja izvršenu ili propuštenu protivpravnu skrivljenu radnju koja je propisom nadležnog organa određena kao prekršaj. (3) Nema prekršaja ukoliko je isključena protivpravnost ili krivica iako postoje sva bitna obilježja prekršaja. (4) Prekršaj može biti počinjen činjenjem ili nečinjenjem. (5) Nehat od izvršioca je dovoljan da se izvršilac smatra odgovornim za prekršaj, osim ako je odredbama o prekršajima propisano da će izvršitelj biti kažnjen za djelo počinjeno isključivo sa umišljajem. (6) Prekršaj mogu počiniti fizička i pravna lica. (7) Pokušaj izvršenja prekršaja nije kažnjiv. Član 3. Značenje izraza (1) Posebni izrazi u smislu ovog zakona imaju sljedeća značenja: 1) ovlašteni organ je bilo koji od sljedećih: a) nadležni policijski organ Bosne i Hercegovine, Federacije ili kantona, Број 63 - Страна 26 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Сриједа, 6. 8. 2014. b) nadležni inspekcijski organi ili c) ministarstvo, preduzeće ili drugo pravno lice koje ima javna ovlaštenja i u čiju nadležnost spada direktno ili indirektno provođenje bilo kojeg zakona ili propisa koji propisuju prekršaje; 2) Registar novčanih kazni i prekršajne evidencije je elektronska baza podataka o izrečenim novčanim kaznama za prekršaje, drugim prekršajnim sankcijama i troškovima postupka kao što je propisano u Zakonu o Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 56/08); 3) okrivljeni je pravno ili fizičko lice protiv kojeg je pokrenut prekršajni postupak; 4) oštećeni je pravno ili fizičko lice koje je pretrpjelo štetu koja je na bilo koji način nastala počinjenjem prekršaja; 5) sud je općinski sud u kojem je osnovano prekršajno odjeljenje; 6) drugostepeni sud je nadležni kantonalni sud; 7) kažnjenik je osoba za koju je konačnim prekršajnim nalogom ili pravomoćnim rješenjem o prekršaju ustanovljeno da je odgovorna za određeni prekršaj; 8) uručenje pismena poštom je uručenje putem preporučene pošte na adresu fizičkog lica koje je određeno u Registru prebivališta i boravišta, a koju vodi Glavni centar za obradu podataka u Bosni i Hercegovini ili na registriranu adresu sjedišta pravnog lica; 9) posao (rad) za opće dobro je neplaćeni rad u korist društva kojim se ne vrijeđa ljudsko dostojanstvo i ne ostvaruje profit i koji se može izreći samo uz pristanak učinitelja, a ne može trajati kraće od 10 sati niti duže od 120 sati, s tim što se ne može obavljati duže od dva sata dnevno. (2) Gramatička terminologija korištenja muškog ili ženskog roda podrazumijeva uključivanje oba roda. (3) Značenje izraza navedenih u članu 2. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10 i 42/11 - u daljnjem tekstu: Krivični zakon) koristit će se u ovom zakonu ukoliko se kontekstom jasno ne zahtijeva drugačije. Član 4. Prava osoba okrivljenih za prekršaje Niko ne može biti kažnjen za prekršaj, niti se prema njemu mogu primijeniti prekršajne sankcije ako radnja koja mu se stavlja na teret prije nego što je bila izvršena nije bila zakonom, ili na zakonu osnovanom propisu određena kao prekršaj i za koju zakonom ili drugom na zakonu osnovanom propisu nije propisana vrsta i visina sankcije za učinitelja. Član 5. Svako ko je okrivljen da je počinio prekršaj ima pravo zahtijevati da o njegovoj odgovornosti za počinjeni prekršaj odluči sud, ukoliko on to zahtijeva u roku koji je propisan zakonom. Takve osobe imaju pravo da: 1) smatraju se nevinim dok se ne dokaže njihova odgovornost u skladu sa zakonom; 2) u najkraćem roku biti obaviještene detaljno i na jeziku koji razumiju o prirodi i razlogu optužbi protiv njih; 3) da im se da odgovarajuće vrijeme i mogućnost za pripremu njihove odbrane; 4) brani se lično, ili putem branitelja prema vlastitom izboru, ili ukoliko nemaju dovoljno sredstava, da im se on osigura besplatno kada to zahtijevaju interesi pravde; 5) ispitaju ili da se u njihovo ime ispitaju svjedoci koji ih terete i da se osigura prisustvo i saslušanje svjedoka u njihovu korist pod istim uvjetima kao i svjedoka koji ih terete; 6) dobiju besplatnu pomoć prevodioca ako ne razumiju jezik koji se upotrebljava u sudu. Član 6. (1) Ako se protiv odgovorne osobe u pravnom licu ne može pokrenuti postupak, postupak će se pokrenuti i provesti samo protiv pravnog lica. (2) Ako je pravno lice prestalo postojati ili postoje druge pravne smetnje za vođenje postupka, postupak će se pokrenuti i provesti samo protiv odgovorne osobe u pravnom licu. (3) Odgovornost odgovorne osobe za prekršaj ne prestaje zato što joj je prestao radni odnos u pravnom licu ili što je u registru subjekta upisa nakon počinjenja prekršaja izvršena promjena te odgovorne osobe. Član 7. Predstavnik okrivljene strane pravnog lica je osoba koja upravlja predstavništvom ili drugom poslovnom jedinicom tog pravnog lica u Federaciji, ukoliko za predstavnika pravnog lica ne bude određena druga osoba. Član 8. Osobe koje ne mogu biti predstavnici pravnog lica (1) Predstavnik pravnog lica ne može biti osoba koja je u istoj stvari svjedok. (2) Predstavnik pravnog lica ne može biti odgovorna osoba protiv koje se vodi postupak za isti prekršaj, ili osoba koja ističe da je postupala po naredbi druge odgovorne osobe ili organa upravljanja. (3) U slučajevima iz st. (1) i (2) ovog člana sud je dužan pozvati pravno lice da u roku osam dana odredi drugog predstavnika. Član 9. Diplomatski imunitet U pogledu vođenja prekršajnog postupka prema osobama koje uživaju pravo imuniteta u Bosni i Hercegovini primjenjuju se pravila međunarodnog prava. Član 10. Za prekršaj ne mogu biti odgovorni Federacija, kanton, grad, općina i mjesne zajednice. Član 11. (1) Ako se prije započinjanja prekršajnog postupka utvrdi da je osoba protiv koje se pokreće postupak umrla, odnosno pravno lice protiv kojeg se pokreće postupak prestalo postojati, rješenjem će se odbaciti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, a ako se činjenica smrti ili prestanak postojanja pravnog lica utvrdi nakon započinjanja postupka, rješenjem će se obustaviti prekršajni postupak. (2) Ako se postupak može provesti protiv pravnog sljednika pravnog lica, neće se donositi rješenje iz stava (1) ovog člana, već će se zastati s postupanjem i postupak nastaviti nakon što ovlašteni organ na odgovarajući način izmijeni zahtjev. Ako je već doneseno rješenje iz stava (1) ovog člana, nakon što ovlašteni organ izmijeni zahtjev, to će se rješenje staviti van snage i nastaviti postupak. (3) Ako se nakon izdavanja prekršajnog naloga, a prije njegove pravomoćnosti ili stavljanja van snage, utvrdi da je okrivljeni umro, odnosno okrivljeno pravno lice prestalo postojati, rješenjem ovlaštenog organa će se prekršajni nalog staviti van snage. Сриједа, 6. 8. 2014. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 63 - Страна 27 (4) Rješenje iz st. (1) i (2) ovog člana donosi sud kod kojeg se nalazi spis u času utvrđenja smrti okrivljenika, odnosno prestanka postojanja pravnog lica. Član 12. Propisivanje prekršaja (1) Prekršaji i prekršajne sankcije mogu biti propisani zakonima Bosne i Hercegovine, Federacije, kantona ili drugim propisima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije, vlada kantona i odlukama gradskog ili općinskog vijeća. (2) Organi ovlašteni za donošenje propisa o prekršajima mogu propisivati samo kazne i zaštitne mjere predviđene ovim zakonom i u granicama koje određuje ovaj zakon. (3) Organi ovlašteni za donošenje propisa iz stava (1) ovog člana mogu propisivati prekršajne kazne i zaštitne mjere samo za povrede propisa koje oni donose u okviru svoje nadležnosti utvrđene Ustavom i zakonom, pod uvjetima određenim ovim zakonom. (4) Organ ovlašten da propisuje prekršajne kazne i zaštitne mjere ne može ovo pravo prenijeti na druge organe. Član 13. Vrijeme izvršenja prekršaja Prekršaj je izvršen u vrijeme kada je počinilac radio ili bio dužan raditi, bez obzira na to kada je posljedica nastupila. Član 14. Mjesto izvršenja prekršaja Prekršaj je izvršen kako u mjestu gdje je počinilac radio ili bio dužan raditi tako i u mjestu gdje je nastupila posljedica. Član 15. Nadležnost sudova (1) Sudovi u Federaciji stvarno su nadležni odlučivati o prekršajima iz člana 12. stav (1) koji su počinjeni na teritoriji Federacije. (2) Sud na čijem je području počinjen prekršaj mjesno je nadležan za vođenje prekršajnog postupka. Član 16. Izricanje prekršajne sankcije (1) Prekršajnu sankciju može izreći sud u prekršajnom postupku koji je pokrenut i proveden u skladu s ovim zakonom. (2) Ovlašteni organ može izreći prekršajnu sankciju putem izdavanja prekršajnog naloga u skladu s postupkom koji je propisan ovim zakonom. Član 17. Lišenje slobode i garancija kao osiguranje prisustva i plaćanja novčane kazne (1) Policijski službenik može na zahtjev ovlaštene službene osobe lišiti slobode osobu koja je osumnjičena za prekršaj, ali je dužna takvu osobu odmah, a najkasnije u roku 12 sati, izvesti pred sud kako bi se osiguralo njeno prisustvo u sudu pod sljedećim uvjetima: 1) kada osoba odbija ili nije u mogućnosti otkriti svoj identitet, 2) kada osoba nije nastanjena u Bosni i Hercegovini ili privremeno boravi u inozemstvu, a postoji sumnja da može pobjeći kako bi izbjegla odgovornost za prekršaj ili 3) kada postoji opasnost da će osoba nastaviti sa vršenjem prekršaja, ili ponovo počiniti istovrsni prekršaj. (2) Sud mora ispitati okrivljenog odmah a najkasnije u roku 12 sati od trenutka kada je ta osoba lišena slobode. (3) Svako lišenje slobode može biti određeno samo ako se ista svrha ne može ostvariti drugom mjerom, mora biti razumno i u skladu s prirodom počinjenog prekršaja, a mora se voditi računa o starosti i drugim ličnim osobinama te osobe, tako da dužina trajanja lišenja slobode odgovara okolnostima. Svaka osoba lišena slobode u skladu s odredbama ovog člana mora biti u najkraćem roku obaviještena detaljno i na jeziku koji razumije o razlozima za lišenje slobode, kao i o prekršaju koji joj se stavlja na teret. (4) Radi osiguranja prisustva pred sudom policija ili drugi ovlašteni organ može zahtijevati od osobe koja je okrivljena za prekršaj, a nema prebivalište u Bosni i Hercegovini ili privremeno boravi u inozemstvu a želi napustiti Bosnu i Hercegovinu prije okončanja postupka, a za koju postoji sumnja da može pobjeći kako bi izbjegla odgovornost za prekršaj, da preda svoj pasoš ili drugi identifikacijski dokument do pojavljivanja na sudu, ali ne duže od 24 sata. Uz prekršajni nalog, ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka sudu će se predati pasoš ili drugi identifikacijski dokument. (5) Radi osiguranja plaćanja novčane kazne osobi koja je okrivljena za prekršaj, a nema prebivalište u Bosni i Hercegovini, ili privremeno boravi u inozemstvu a želi napustiti Bosnu i Hercegovinu prije okončanja postupka, a za koju postoji sumnja da može pobjeći kako bi izbjegla odgovornost za prekršaj, sudija može naložiti da položi novčanu garanciju u visini maksimalne kazne koja može biti izrečena za takav prekršaj. Član 18. Primjena odredaba Krivičnog zakona i Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (1) Ukoliko nije drugačije propisano odredbama ovog zakona, sljedeće odredbe Krivičnog zakona će se mutatis mutandis primjenjivati na prekršaje: čl. 26. i 27. koji nose naziv "Nužna odbrana" i "Krajnja nužda"; čl. 31., 32. i 33. koji nose naziv "Saučiniteljstvo", "Podstrekavanje" i "Pomaganje"; član 36. pod nazivom "Ubrojivost"; član 37. pod nazivom "Umišljaj"; član 38. pod nazivom "Nehat"; član 39. pod nazivom "Stvarna zabluda"; član 40. pod nazivom "Pravna zabluda" i Glava XIV. pod nazivom "Odgovornost pravnih osoba". (2) Ukoliko nije drugačije propisano odredbama ovog zakona sljedeće odredbe Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09 i 12/10 - u daljnjem tekstu: Zakon o krivičnom postupku) će se mutatis mutandis primjenjivati u prekršajnom postupku: Glava I. pod nazivom "Osnovna načela"; Glava III. pod nazivom "Pravna pomoć i službena saradnja"; Glava IV. Odjeljak 2. pod nazivom "Mjesna nadležnost" i Odjeljak 3. pod nazivom "Spajanje i razdvajanje postupka"; Glava V. pod nazivom "Izuzeće"; Glava VII. pod nazivom "Branitelj"; Glava VIII. Odjeljak 1. pod nazivom "Pretres stana, prostorija i osoba"; Glava VIII. Odjeljak 2. pod nazivom "Privremeno oduzimanje predmeta i imovine"; Glava VIII. Odjeljak 4. pod nazivom "Ispitivanje osumnjičenog"; Glava VIII. Odjeljak 5. pod nazivom "Ispitivanje svjedoka"; Glava VIII. Odjeljak 6. pod nazivom "Uviđaj i rekonstrukcija "; Glava VIII. Odjeljak 7. pod nazivom "Vještačenje"; Glava XI. pod nazivom "Podnesci i zapisnici"; Glava XII. pod nazivom "Rokovi"; Glava XVI. pod nazivom "Troškovi krivičnog postupka"; Glava XVII. pod nazivom "Imovinsko-pravni zahtjevi"; Glava XXI. pod nazivom "Glavni pretres"; Glava XXIII. Odjeljak 1. pod nazivom "Žalba na prvostepenu presudu"; Glava XXIV. pod nazivom "Vanredni pravni lijekovi"- "Ponavljanje postupka"; Glava XXVII. pod nazivom "Postupak prema maloljetnicima", Glava XXVIII. pod nazivom "Postupak za krivična djela protiv pravnih osoba" i Број 63 - Страна 28 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Сриједа, 6. 8. 2014. Glava XXIX. pod nazivom "Postupak za primjenu mjera sigurnosti, za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom i za opozivanje uslovne osude". (3) U slučaju bilo kakvih nesaglasnosti između odredbi Krivičnog zakona iz stava (1) ovog člana i odredbi Zakona o krivičnom postupku iz stava (2) ovog člana i ovog zakona, primjenjivat će se odredbe ovog zakona. Upućivanje na odredbe Zakona o krivičnom postupku koje se odnose na tužitelja na odgovarajući način primjenjivat će se na svaki ovlašteni organ. Član 19. Odmjeravanje kazni Ako se prilikom odmjeravanja kazne utvrdi da prekršajem nisu prouzrokovane teže posljedice, a postoje olakšavajuće okolnosti koje ukazuju da se i blažom kaznom može postići svrha kažnjavanja, propisana kazna može se ublažiti tako što će se izreći kazna ispod najmanje mjere kazne propisane za taj prekršaj, ali ne ispod najmanje zakonske mjere te vrste kazne. Član 20. Naknada štete kao razlog obustave postupka Sud može obustaviti postupak protiv počinioca prekršaja za koji je propisana novčana kazna kao jedina kazna u iznosu do 1.000,00 KM, ako je on dobrovoljno nakon počinjenja prekršaja, a prije održavanja usmenog pretresa otklonio protivpravno stanje ili nadoknadio štetu koju je prouzrokovao prekršajem. II. SANKCIJE Član 21. Vrste sankcija (1) Sljedeće sankcije mogu biti izrečene osobi odgovornoj za počinjeni prekršaj: 1) novčana kazna; 2) uvjetna osuda; 3) ukor i 4) zaštitne mjere. (2) Sljedeće mjere mogu biti izrečene kao posljedica odgovornosti za počinjeni prekršaj: 1) oduzimanje imovinske koristi; 2) obaveza naknade štete; 3) kazneni poeni i 4) lišenje slobode radi naplate novčane kazne. Član 22. Novčana kazna (1) Novčana kazna može se propisati u određenom rasponu ili u fiksnom iznosu. (2) Za prekršaje iz oblasti poreza, carina, finansija, zaštite okoliša i koncesija, radnih odnosa i zaštite na radu novčane kazne mogu se propisati u višestrukom iznosu ili kao procenat porezne, carinske, finansijske ili koncesijske obaveze koja je trebala biti plaćena, ili kao procenat ili višestruki iznos vrijednosti robe koja je predmet prekršaja, ali ne u iznosu većem od 200.000,00 KM. (3) Kada zakon određuje raspon u visini novčane kazne za određeni prekršaj sud će odrediti visinu kazne uzimajući u obzir sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti uključujući, ali ne ograničavajući se na težinu prekršaja i njegove posljedice, stepen odgovornosti okrivljenog, uvid u evidenciju o njegovim prethodnim prekršajima, njegovu finansijsku situaciju, kao i da li je iskazao kajanje. (4) Novčana kazna za fizičko lice ne može se propisati u iznosu nižem od 30,00 KM, za odgovornu osobu u pravnom licu u iznosu nižem od 50,00 KM, za pravno lice u iznosu nižem od 500,00 KM, a za osobu koja obavlja samostalnu poslovnu djelatnost - obrt u iznosu nižem od 100,00 KM. (5) Za prekršaj propisan zakonom novčana kazna može se propisati za fizičko lice do 10.000,00 KM, za odgovornu osobu u pravnom licu do 20.000,00 KM, a za pravno lice do 200.000,00 KM. (6) Za prekršaj koji počini osoba koja obavlja samostalnu poslovnu djelatnost - obrt zakonom se može propisati novčana kazna do 20.000,00 KM. (7) Za prekršaj propisan uredbom ili odlukom vlade, odlukom gradskog ili općinskog vijeća novčana kazna može se propisati za fizičko lice do 3.000,00 KM, za odgovornu osobu u pravnom licu do 5.000,00 KM, za pravno lice do 10.000,00 KM, a za osobu koja obavlja samostalnu poslovnu djelatnost - obrt u iznosu do 6.000,00 KM. Član 23. Rok plaćanja novčane kazne (1) Rješenjem o prekršaju odredit će se rok u kojem novčana kazna treba biti plaćena, koji ne može biti kraći od osam dana niti duži od tri mjeseca od dana pravomoćnosti rješenja o prekršaju. (2) U slučaju plaćanja novčane kazne u roku određenom na osnovu člana 57. ovog zakona kažnjenik se oslobađa plaćanja 50% iznosa izrečene novčane kazne. Član 24. Sticaj (1) Ukoliko okrivljeni jednom ili sa više radnji počini više prekršaja, novčana kazna utvrdit će se za svaki pojedini prekršaj, a onda će biti izrečena jedinstvena novčana kazna na osnovu tako utvrđenih novčanih kazni. (2) Izrečena jedinstvena novčana kazna iz stava (1) ovog člana mora biti veća od svake pojedinačne utvrđene novčane kazne, ali ne smije preći zbir utvrđenih novčanih kazni. Član 25. Uvjetna osuda (1) Uvjetnom osudom sud okrivljenom utvrđuje novčanu kaznu i/ili zaštitnu mjeru i istovremeno određuje da se ona neće izvršiti ako okrivljeni za vrijeme koje odredi sud, a koje ne može biti kraće od šest mjeseci niti duže od jedne godine (vrijeme provjere), ne izvrši novi prekršaj ili ispuni drugi uvjet koji mu odredi sud. (2) Pri odlučivanju hoće li izreći uvjetnu osudu sud će, vodeći računa o svrsi uvjetne osude, posebno uzeti u obzir ličnost okrivljenog, njegov raniji život, njegovo ponašanje poslije izvršenog prekršaja, stepen prekršajne odgovornosti i druge okolnosti pod kojima je prekršaj izvršen. (3) Zaštitne mjere izrečene uz uvjetnu osudu se izvršavaju. Član 26. Opoziv uvjetne osude (1) Uvjetna osuda opozvat će se ako uvjetno kažnjeni u roku za koji je odgođeno izvršenje kazne i/ili zaštitne mjere izvrši novi isti takav ili teži prekršaj, ili ako ne ispuni postavljeni uvjet. (2) U slučaju opozivanja uvjetne osude sud koji vodi prekršajni postupak izreći će, primjenom odredaba člana 24. ovog zakona, kaznu i/ili zaštitnu mjeru za ranije izvršeni i za novi prekršaj, uzimajući kaznu i/ili zaštitnu mjeru iz opozvane odluke kao već utvrđenu. Član 27. Ukor (1) Ukor je prekršajnopravna sankcija koja se može primijeniti prema počiniocu prekršaja za koji je propisana kao jedina kazna novčana kazna do 3.000,00 KM, a sud utvrdi da postoje okolnosti koje u značajnoj mjeri umanjuju odgovornost okrivljenog, te da se radi o očito lahkom obliku tog prekršaja, a da se, s obzirom na sve okolnosti Сриједа, 6. 8. 2014. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 63 - Страна 29 koje se tiču počinioca ili njegovog odnosa prema oštećenom i naknadi štete prouzrokovane prekršajem i da postoje uvjeti na osnovu kojih sud može zaključiti da će se okrivljeni ubuduće uzdržati od činjenja prekršaja i bez kažnjavanja novčanom kaznom. (2) Ukor se može primijeniti i na prekršaje počinjene u sticaju ako su se za svaki od tih prekršaja stekli uvjeti iz stava (1) ovog člana. Član 28. Zaštitne mjere (1) Zaštitne mjere mogu se propisati samo zakonom. (2) Za prekršaj se mogu propisati sljedeće zaštitne mjere: 1) oduzimanje predmeta, 2) zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti, 3) potpuna ili djelimična zabrana upravljanja motornim vozilom, 4) liječenje od zavisnosti i 5) zabrana pristupa oštećenom, objektima ili mjestu izvršenja prekršaja. (3) Zakonima koji propisuju prekršaje mogu se odrediti dodatne vrste zaštitnih mjera, s tim da svaka zaštitna mjera koja nije predmet direktnog izvršenja od organa vlasti mora biti uvjetovana dobrovoljnim pristankom okrivljenog na takvu zaštitnu mjeru od okrivljenog. Član 29. Izricanje zaštitnih mjera (1) Sud može rješenjem o prekršaju okrivljenom izreći jednu ili više zaštitnih mjera. Kada razlozi za izricanje zaštitnih mjera prestanu postojati, zaštitna mjera bit će opozvana. (2) Trajanje zaštitne mjere predstavlja najkraći period potreban da se okrivljeni spriječi da počini sličan prekršaj, kao što je određeno od suda, uzimajući u obzir sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti, uključujući, ali ne ograničavajući se na težinu prekršaja i njegove posljedice, stepen odgovornosti okrivljenog, uvid u evidenciju o njegovim prethodnim prekršajima ili krivičnim djelima, njegovu finansijsku situaciju, kao i da li je iskazao kajanje. (3) Ovlašteni organ može prekršajnim nalogom izreći samo jednu zaštitnu mjeru u najkraćem predviđenom trajanju, kao i zaštitnu mjeru oduzimanja predmeta. Član 30. Sticaj zaštitnih mjera Ako je jednim rješenjem za više prekršaja utvrđeno više zaštitnih mjera iste vrste za koje je propisano da će se izreći u određenom trajanju, izreći će se jedinstvena zaštitna mjera jednaka zbiru trajanja pojedinačno utvrđenih zaštitnih mjera, s tim da ona ne može preći najvišu zakonsku granicu trajanja te vrste zaštitne mjere. Član 31. Oduzimanje predmeta (1) Predmeti koji su upotrijebljeni, ili su bili namijenjeni za izvršenje prekršaja, ili koji su nastali izvršenjem prekršaja mogu se oduzeti ako su vlasništvo okrivljenog. (2) Predmeti iz stava (1) ovog člana mogu se oduzeti i kada nisu vlasništvo okrivljenog ako je to neophodno radi zaštite interesa opće sigurnosti, čuvanja života i zdravlja ljudi, sigurnosti robnog prometa ili razloga javnog morala, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom. (3) Sud koji donosi rješenje o prekršaju ili ovlašteni organ koji izdaje prekršajni nalog odredit će, u skladu s posebnim propisima, da li će se oduzeti predmeti uništiti, prodati ili predati odgovarajućem ovlaštenom organu. Sredstva ostvarena prodajom pripadaju odgovarajućem budžetu u skladu sa zakonom koji uređuje pripadnost javnih prihoda. (4) Predmeti koji se prema zakonu mogu oduzeti ili se oduzimaju, oduzet će se i kada se prekršajni postupak ne završi odlukom kojom se okrivljeni oglašava odgovornim, ako to zahtjevaju interesi opće sigurnosti ili razlozi morala, kao i u drugim slučajevima određenim posebnim zakonom. O oduzimanju predmeta donosi se posebno rješenje. (5) Oduzimanjem predmeta ne dira se u pravo trećih osoba na naknadu štete od okrivljenog. Član 32. Zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti (1) Zabrana odgovornoj osobi da obavlja određene poslove sastoji se u zabrani okrivljenom da obavlja poslove koje je obavljao u vrijeme izvršenja prekršaja ili rukovodnu dužnost u privrednom ili finansijskom poslovanju, ili određenu vrstu poslova ili sve ili neke dužnosti vezane uz raspolaganje, korištenje, upravljanje ili rukovanje povjerenom imovinom. (2) Ako propisom kojim se određuje prekršaj nije drugačije određeno, zabrana odgovornoj osobi da obavlja određene poslove izriče se kada odgovorna osoba zloupotrijebi dužnost radi izvršenja prekršaja. (3) Sud može okrivljenom fizičkom licu zabraniti vršenje poziva, djelatnosti ili dužnosti ako je počinilo prekršaj vršeći takav poziv, djelatnost ili dužnost i ako sud utvrdi da bi dopuštanje okrivljenom da i dalje vrši takav poziv, djelatnost ili dužnost moglo rezultirati počinjenjem prekršaja u budućnosti. Zabrana kažnjenoj osobi da obavlja određene poslove može se izreći u trajanju od tri mjeseca do jedne godine, računajući od pravomoćnosti rješenja. (4) Sud može zabraniti okrivljenom pravnom licu vršenje određene djelatnosti ili narediti zatvaranje poslovnih prostorija ili nametnuti druga ograničenja u vršenju djelatnosti pravnom licu u periodu do šest mjeseci koja se ukažu odgovarajućim u sprečavanju budućeg činjenja prekršaja. Član 33. Ograničenje upravljanja motornim vozilima (1) Kao sankciju za prekršaj počinjen u saobraćaju sud i ovlašteni organi mogu okrivljenom zabraniti upravljanje motornim vozilima ili određenom vrstom motornog vozila na period koji nije kraći od 30 dana niti duži od jedne godine. (2) Kao sankciju za prekršaj počinjen u saobraćaju sud može kažnjenom odrediti ograničenja na upravljanje motornim vozilima kao što su: zabrana upravljanja vozilom tokom noći, ili preko određene udaljenosti od kuće, ograničenje na vožnju do i s posla, ili ograničenje samo na vožnju vezanu uz obavljanje posla na period koji nije kraći od 30 dana niti duži od jedne godine. (3) Oduzimanje vozačke dozvole može se izreći kao posljedica dodijeljenih kaznenih poena u skladu sa Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 6/06, 75/06, 44/07, 48/10 i 84/13). Sud ili ovlašteni organi ne mogu promijeniti broj kaznenih poena koji se automatski uračunavaju kao rezultat odgovornosti za prekršaj u skladu sa Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Član 34. Liječenje od zavisnosti (1) Uvjetna, ili ublažena sankcija može se izreći okrivljenom koji je počinio prekršaj pod odlučujućim djelovanjem zavisnosti od alkohola ili opojnih droga pod uvjetom da se podvrgne liječenju zavisnosti od alkohola i droga u određenom periodu, ili dok se ne ustanovi da ne postoji Број 63 - Страна 30 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Сриједа, 6. 8. 2014. potreba za daljnjim liječenjem okrivljenog, zasnovana na mišljenju specijaliziranih stručnjaka zaduženih za liječenje, uz uvjet da trajanje takvog liječenja nije duže od jedne godine. (2) Sud će opozvati uvjetnu ili ublaženu sankciju ukoliko se kažnjeni ne podvrgne određenom liječenju. Član 35. Zabrana pristupa oštećenom, objektima ili mjestu izvršenja prekršaja (1) Zabrana pristupa oštećenom, objektima ili mjestu izvršenja prekršaja izriče se radi sprečavanja počinioca da ponovi prekršaj ili nastavi ugrožavati oštećenog. (2) Mjera iz stava (1) ovog člana izriče se na pisani prijedlog podnosioca zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka ili na usmeni zahtjev oštećenog istaknut na saslušanju u prekršajnom postupku. (3) Odluka suda kojom se izriče zabrana pristupa mora sadržavati: vremenski period u kojem se izvršava, podatke o osobama kojima počinilac ne smije pristupiti, naznačenje objekata kojima ne smije pristupiti i u koje vrijeme, mjesta ili lokacije u okviru kojih se počiniocu zabranjuje pristup. Član 36. Kršenje zabrane pristupa oštećenom, objektima ili mjestu izvršenja prekršaja (1) Kažnjenik kojem je pravomoćnim rješenjem izrečena mjera zabrane pristupa, a koji pristupi oštećenom, objektima ili mjestu izvršenja prekršaja tokom trajanja mjere ili ostvari kontakt s oštećenim na nedozvoljen način ili u nedozvoljeno vrijeme, bit će kažnjen novčanom kaznom do 1.000,00 KM. (2) Kaznom iz stava (1) ovog člana bit će kažnjen i oštećeni na čiji je prijedlog mjera određena, koji svojim radnjama navede kažnjenog da prekrši zabranu pristupa. Član 37. Oduzimanje imovinske koristi i naknada štete (1) Niko ne može zadržati imovinsku korist pribavljenu izvršenjem prekršaja. (2) Od okrivljenog će se oduzeti novac, predmeti od vrijednosti i svaka druga imovinska korist koji su pribavljeni prekršajem ili će se okrivljeni obavezati da nadoknadi štetu koju je pretrpio oštećeni. (3) Iznos i vrsta oduzimanja ili naknada štete odredit će se rješenjem o prekršaju. (4) Ako kažnjenik u određenom roku ne plati novčani iznos iz stava (2) ovog člana, naplata će se izvršiti prinudnim putem. Član 38. Oduzimanje imovinske koristi od drugog Ako je prekršajem pribavljena imovinska korist za drugo fizičko lice ili za pravno lice, ta će se korist oduzeti. Član 39. Zaštita oštećenog Ako je oštećenom u prekršajnom postupku dosuđen imovinsko-pravni zahtjev, oduzimanje imovinske koristi izreći će se samo ukoliko ta korist prelazi dosuđeni imovinsko-pravni zahtjev oštećenog. III. MALOLJETNICI Član 40. Prekršajni postupak prema maloljetnicima (1) Odredbe čl. 1., 2., 3., 4., 5., 12., 15., 16., 18. i 21. ovog zakona primjenjuju se prema maloljetnim počiniocima prekršaja ukoliko u čl. od 41. do 44. ovog zakona nije drugačije određeno. (2) Prema maloljetniku koji u vrijeme izvršenja prekršaja nije navršio 14 godina života ne može se pokrenuti, ni voditi prekršajni postupak. (3) Prekršajni postupak prema maloljetniku može se pokrenuti samo putem zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. (4) Maloljetnik mora imati branitelja tokom vođenja prekršajnog postupka. (5) Podnosilac zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv maloljetnika jednu kopiju zahtjeva dostavlja sudu, jednu kopiju zahtjeva nadležnom organu starateljstva, a jednu kopiju maloljetniku i njegovim roditeljima, odnosno zakonskom zastupniku lično ili putem pošte. (6) Sudija koji vodi postupak protiv maloljetnika pribavlja podatke o ličnosti maloljetnika od organa starateljstva i poziva organ starateljstva na usmeni pretres. Organ starateljstva ima pravo upoznati se s tokom usmenog pretresa, u toku postupka davati prijedloge i ukazivati na činjenice i dokaze koji su od važnosti za donošenje pravilne odluke. (7) Kada je maloljetnik koji nije navršio 14 godina počinio prekršaj zbog propuštanja dužnog nadzora roditelja, usvojitelja, odnosno staratelja, a ove osobe su bile u mogućnosti da takav nadzor vrše, roditelj, usvojitelj ili staratelj maloljetnika bit će kažnjen za prekršaj kao da ga je sam učinio. (8) Zakonom se može propisati da će za prekršaj biti kažnjen i roditelj, usvojitelj, odnosno staratelj maloljetnika koji ima od 14 do 18 godina koji je počinio prekršaj ako je počinjeni prekršaj posljedica propuštanja nadzora nad maloljetnikom, a bili su u mogućnosti vršiti takav nadzor. Član 41. Sankcije prema maloljetnicima (1) Maloljetniku koji je u vrijeme izvršenja prekršaja navršio 14 a nije navršio 16 godina života (mlađi maloljetnik) mogu se izreći samo odgojne mjere. (2) Maloljetniku koji je u vrijeme izvršenja prekršaja navršio 16 a nije navršio 18 godina života (stariji maloljetnik) mogu se izreći odgojne mjere kao i bilo koja od sankcija ili mjera određenih u članu 21. stav (1) i (2) tač. 1) i 2) ovog zakona. Član 42. Uvjeti za primjenu odgojnih mjera (1) Uvjeti za primjenu odgojnih mjera starijem maloljetniku su njegovo priznanje da je počinio prekršaj i izrazio žaljenje zbog počinjenog prekršaja i da je dobrovoljno pristao na takve odgojne mjere. (2) U slučaju da stariji maloljetnik ne da dobrovoljni pristanak za primjenu odgojne mjere iz stava (1) ovog člana sud će izreći sankciju iz člana 41. stav (2) ovog zakona. Član 43. Vrste odgojnih mjera Prema maloljetniku se mogu odrediti sljedeće odgojne mjere: 1) nalaganje ličnog izvinjenja oštećenom; 2) nalaganje redovnog pohađanja škole; 3) rad za opće dobro na slobodi; 4) nalaganje prihvatanja odgovarajućeg zaposlenja; 5) nalaganje maloljetniku da posjećuje odgojne, obrazovne, psihološke i druge vrste savjetovališta; 6) nalaganje maloljetniku da se suzdržava od konzumiranja alkoholnih pića i opojnih droga; 7) zabrana druženja s osobama koje imaju loš uticaj na maloljetnika i 8) policijska kontrola kretanja poslije određenog vremena. Сриједа, 6. 8. 2014. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 63 - Страна 31 Član 44. Izbor odgojnih mjera (1) Prilikom odlučivanja o izboru određene odgojne mjere sud će uzeti u obzir ukupne interese maloljetnika i oštećenog. Pritom će posebno voditi računa da primjenjenim odgojnim mjerama ne ugrozi redovno školovanje maloljetnika ili njegov rad. Izbor i primjena odgojnih mjera vršit će se u saradnji s roditeljima ili starateljima maloljetnika i organima socijalnog staranja. (2) Sud može ukinuti ili izmijeniti mjeru koju je odredio. Odgojne mjere mogu trajati najduže jednu godinu. Član 45. (1) Sud će postupiti u skladu sa odredbom stava (1) člana 44. ovog zakona i ako je maloljetnik postao punoljetan prije donošenja odluke. (2) Ako je maloljetnik postao punoljetan poslije donošenja odluke kojom je bila izrečena odgojna mjera, sud može u skladu sa stavom (1) ovog člana rješenjem obustaviti izvršenje te mjere. Član 46. Ako se nakon donošenja odluke kojom je izrečena odgojna mjera pojave okolnosti kojih nije bilo u vrijeme donošenja odluke ili se za njih nije znalo, a one bi bile od uticaja na donošenje odluke, izvršenje izrečene mjere može se obustaviti ili se izrečena mjera može zamijeniti drugom odgojnom mjerom. Član 47. Ponovno odlučivanje o odgojnim mjerama Ako je od pravomoćnosti odluke kojom je izrečena neka od odgojnih mjera prošlo više od šest mjeseci a izvršenje nije započeto, sud će ponovno odlučiti o potrebi da se izvrši izrečena mjera. Pri tome može odlučiti da se ranije izrečena mjera izvrši, ne izvrši, ili se zamijeni nekom drugom odgojnom mjerom. Član 48. Sud je dužan voditi posebnu evidenciju za svakog maloljetnika kojem je izrečena odgojna mjera. Član 49. Izricanje odgojne mjere ili kazne za prekršaje u sticaju (1) Ako je maloljetnik učinio više prekršaja u sticaju, sud će pri izboru odgojnih mjera jedinstveno cijeniti sve prekršaje i izreći samo jednu mjeru. (2) Ako sud za neki od prekršaja utvrdi kaznu, a za druge prekršaje odgojne mjere, izreći će samo kaznu. Tako će postupiti i ako se nakon izrečene odgojne mjere, odnosno kazne utvrdi da je maloljetnik prije ili poslije njenog izricanja učinio prekršaj. IV. ZASTARA Član 50. Zastara pokretanja i vođenja postupka Prekršajni postupak ne može se pokrenuti ni voditi za: 1) prekršaje za koje je propisana novčana kazna u iznosu do 3.000,00 KM kad prođu dvije godine od dana kada je prekršaj izvršen, ako ovim zakonom nije drugačije propisano; 2) prekršaje za koje je propisana novčana kazna u iznosu većem od 3.000,00 KM kad prođu tri godine od dana kada je prekršaj izvršen, ako ovim zakonom nije drugačije propisano; 3) prekršaje u oblasti poreza, carina, finansija, rada, zaštite na radu, zaštite okoliša i koncesija kada prođe pet godina od dana kada je prekršaj izvršen. Član 51. Zastara izvršenja zaštitnih mjera Zastara izvršenja zaštitnih mjera propisanih ovim zakonom nastupa kada prođe jedna godina od dana pravomoćnosti rješenja ili konačnog i izvršnog prekršajnog naloga kojim su te zaštitne mjere izrečene. Član 52. Tok i prekid zastare (1) Zastara za pokretanje i vođenje prekršajnog postupka počinje od dana kada je prekršaj izvršen, a zastara za izvršenje novčane kazne i zaštitne mjere od dana pravomoćnosti rješenja ili konačnog i izvršnog prekršajnog naloga kojim je novčana kazna i zaštitna mjera izrečena. (2) Zastara se prekida svakom procesnom radnjom ovlaštenog organa ili suda poduzetom radi gonjenja počinioca prekršaja, vođenja postupka ili izvršenja zaštitne mjere. (3) Svakim prekidom zastara počinje ponovo teći, ali bez obzira na prekide, zastara u svakom slučaju nastaje kada prođe dva puta onoliko vremena koliko je predviđeno u čl. 50. i 51. ovog zakona. DIO DRUGI V. PREKRŠAJNI POSTUPAK Član 53. Prekršajni postupak (1) Prekršajni postupak pokreće se na sljedeći način: 1) izdavanjem prekršajnog naloga ili 2) podnošenjem zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka sudu koji je nadležan prema članu 15. stav (2) ovog zakona. (2) Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka podnijet će se samo u slučajevima kada ne postoje uvjeti za izdavanje prekršajnog naloga određeni u članu 54. ovog zakona. VI. PREKRŠAJNI NALOG Član 54. Izdavanje prekršajnog naloga (1) Ovlašteni organ izdat će prekršajni nalog ukoliko ustanovi da je prekršaj iz njegove nadležnosti utvrđen na jedan od sljedećih načina: 1) neposrednim opažanjem od ovlaštene službene osobe prilikom inspekcije, nadzora i pregleda, kao i uvida u službenu evidenciju nadležnog organa, kao i druge službene dokumentacije koje je pravno ili fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost - obrt dužno voditi, odnosno imati u skladu sa zakonom ili službene zabilješke ili pisane prijave drugih ovlaštenih organa; 2) na osnovu podataka dobijenih upotrebom uređaja za nadzor ili mjerenje; 3) prilikom provođenja inspekcijskog ili drugog nadzora, pregledom dokumentacije, prostorija i robe, ili na drugi zakonit način ili na drugi posredan način na osnovu izvršenog nadzora ili izvještaja drugog ovlaštenog organa ili 4) na osnovu priznanja okrivljenog o izvršenju prekršaja pred ovlaštenim organom na licu mjesta počinjenja prekršaja ili u nekom drugom sudskom ili drugom postupku. (2) Prekršajni nalog može se izdati samo u slučajevima kada odgovarajući zakon ili drugi propis određuje fiksnu novčanu kaznu, kada novčana kazna može biti izračunata korištenjem matematičke formule, ili kada ovlašteni organ odluči izreći minimalnu novčanu kaznu, odnosno zaštitnu mjeru u najkraćem trajanju ili zaštitnu mjeru oduzimanja predmeta određenu takvim zakonom ili drugim propisom. (3) Ako okrivljeni izvrši više prekršaja u sticaju, tada ovlašteni organ može prekršajnim nalogom izreći jedinstvenu novčanu kaznu primjenom člana 24. ovog zakona, a ako je za samo jedan od izvršenih prekršaja predviđena zaštitna Број 63 - Страна 32 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Сриједа, 6. 8. 2014. mjera, može izreći i tu zaštitnu mjeru u najkraćem predviđenom trajanju. (4) Ovlašteni organ koji je izdao prekršajni nalog može u svako vrijeme ispraviti greške u pisanju, ili ostale očigledne greške po službenoj dužnosti, ili na prijedlog strana u postupku. (5) O ispravci iz stava (4) ovog člana donosi se poseban zaključak o ispravljanju greške u nalogu, u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku. Član 55. Sadržaj prekršajnog naloga (1) Prekršajni nalog izdaje se u pisanoj formi i mora sadržavati sljedeće podatke: 1) naziv: prekršajni nalog; 2) naziv ovlaštenog organa koji ga je izdao; 3) ime i svojstvo službene osobe koja ga je izdala; 4) jedinstveni broj određen od ovlaštenog organa; 5) datum izdavanja i datum uručenja kao što je određeno u članu 56. stav (3) ovog zakona; 6) prekršaj koji je počinio okrivljeni, naziv zakona i član koji određuje prekršaj; 7) u slučajevima gdje je okrivljeni fizičko lice - njegovo ime i prezime, njegova stalna adresa, odnosno adresa iz evidencije prebivališta i boravišta, jedinstveni matični broj, a za strance broj pasoša, država izdavanja pasoša, datum rođenja, kao i mjesto zaposlenja okrivljenog; 8) u slučajevima gdje je okrivljeni pravno lice - njegov naziv i sjedište i jedinstven identifikacijski broj; 9) mjesto, datum i vrijeme kada je prekršaj počinjen, kao i činjenični opis radnji koje određuju pravnu kvalifikaciju prekršaja; 10) utvrđena sankcija, uključujući novčanu kaznu i/ili zaštitnu mjeru; 11) iznos naknade štete, ukoliko se taj iznos može odrediti prema objektivnim mjerilima i troškovi postupka ukoliko su određeni zakonom u fiksnom iznosu; 12) uputstvo da se novčana kazna, šteta i troškovi trebaju platiti, ili da okrivljeni mora zatražiti sudsko odlučivanje o prekršajnom nalogu u roku osam dana od dana uručenja; 13) uputstvo o načinu plaćanja novčane kazne, štete i troškova i 14) potpis ovlaštenog predstavnika ovlaštenog organa. (2) Ako je prekršaj počinjen u saobraćaju i uključuje motorno vozilo, sljedeći dodatni podaci trebaju biti sadržani u prekršajnom nalogu: 1) registarski broj vozila i broj saobraćajne dozvole, 2) broj vozačke dozvole vozača, ako je poznat i 3) broj kaznenih poena koje zakon propisuje za takav prekršaj. (3) Prekršajni nalog, pored ostalog, sadržavat će sljedeća uputstva: 1) okrivljeni ima pravo podnijeti zahtjev za sudsko odlučivanje o prekršajnom nalogu, naznačavajući kojem sudu i u kojem roku okrivljeni treba podnijeti zahtjev; 2) kazna izrečena od suda može biti veća od one koja je izrečena prekršajnim nalogom; 3) okrivljeni će biti dužan naknaditi sudske troškove u slučaju kada zatraži sudsko odlučivanje o prekršajnom nalogu ukoliko sud utvrdi da je on odgovoran za prekršaj naveden u prekršajnom nalogu; 4) u slučaju prekršaja iz oblasti saobraćaja za koje zakon propisuje dodjeljivanje kaznenih poena, prihvatanje odgovornosti, ili utvrđivanje odgovornosti od suda rezultirat će dodjeljivanjem tih kaznenih poena. (4) U slučaju kada sud postupa po zahtjevu za sudsko odlučivanje, ako je nalog nerazumljiv ili nepotpun, pozvat će se ovlašteni organ da u roku osam dana uredi nalog. (5) Prekršajni nalog sadržavat će određeno mjesto na kojem će se okrivljeni potpisati u slučaju da zahtijeva sudsko rješavanje u skladu sa članom 59. ovog zakona. (6) Ako postoji dogovor između ovlaštenog organa i suda prekršajnim nalogom može se odrediti datum i vrijeme usmenog pretresa koji ne može biti kraći od osam dana od datuma izdavanja prekršajnog naloga. (7) Svaki ovlašteni organ može imati vlastiti obrazac prekršajnog naloga. Obrazac takvog prekršajnog naloga treba biti odobren od Federalnog ministarstva pravde. (8) U slučaju da su ovlašteni organi Bosne i Hercegovine prekršajni nalozi koji se izdaju na obrascu odobrenom od Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine bit će pravovaljani, u smislu ovog zakona, ako sadrže podatke iz st. od (1) do (3) ovog člana. Član 56. Uručenje prekršajnog naloga (1) Prekršajni nalog sastoji se od originala i najmanje dvije kopije. Original zadržava ovlašteni organ u svojoj evidenciji. Dvije kopije uručuju se okrivljenom. (2) Prekršajni nalog može se uručiti okrivljenom na bilo koji od sljedećih načina: 1) ličnim uručenjem, 2) uručenjem putem pošte ili 3) pričvršćivanjem ili ostavljanjem prekršajnog naloga na sigurnom i vidljivom mjestu na motornom vozilu ako je prekršaj koji je počinjen vezan uz nepropisno parkiranje motornog vozila. (3) Kada je prekršajni nalog uručen lično, datum uručenja je datum kada ga je okrivljeni primio. Kada je prekršajni nalog uručen putem pošte, smatrat će se da je dostavljanje izvršeno po isteku pet radnih dana nakon što ga je ovlašteni organ predao na poštu. Kada je prekršajni nalog ostavljen na motornom vozilu, datum uručenja je datum kada je ostavljen na motornom vozilu. Član 57. Prihvatanje odgovornosti Okrivljeni može prihvatiti odgovornost za prekršaj tako što će platiti novčanu kaznu i sve druge obaveze utvrđene prekršajnim nalogom u određenom roku, ili obavijestiti ovlašteni organ o prihvatanju sankcije određene u prekršajnom nalogu, ukoliko je prekršajnim nalogom specificirano da je takvo obavještenje prihvatljiva alternativa. Svaka osoba koja prihvati odgovornost u skladu sa ovim članom ne može kasnije odbijati odgovornost, ili se žaliti na visinu kazne ili vrstu bilo koje sankcije ili troškova. Član 58. Propuštanje (1) Ako je prekršajni nalog pravilno dostavljen u skladu sa odredbama člana 56. ovog zakona i ako okrivljeni u roku koji je određen u prekršajnom nalogu ne prihvati odgovornost za prekršaj u skladu sa odredbama člana 57. ovog zakona, ili ne zatraži odlučivanje o predmetu pred sudom, smatrat će se da je okrivljeni prihvatio odgovornost propuštanjem i prekršajni nalog će postati konačan i izvršan. (2) Kada je novčana kazna određena zbog propuštanja u skladu sa stavom (1) ovog člana, ovlašteni organ koji je izdao prekršajni nalog odredit će dodatnu taksu za naplatu u iznosu od 20,00 KM. Сриједа, 6. 8. 2014. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 63 - Страна 33 (3) U slučaju kada je prekršajni nalog uručen u skladu sa članom 56. stav (2) tačka 3) ovog zakona ovlašteni organ obavijestit će vlasnika vozila ličnim uručenjem ili putem pošte da takav prekršajni nalog postaje konačan i izvršan u roku 10 dana od datuma obavještavanja. Član 59. Postupak po zahtjevu za odlučivanje od suda (1) Okrivljeni koji primi prekršajni nalog i želi se o predmetu odlučiti pred sudom mora: 1) zatražiti sudsko odlučivanje tako što će na odgovarajućem mjestu potpisati jednu kopiju prekršajnog naloga i dostaviti je sudu kao što je određeno u prekršajnom nalogu prije isteka roka određenog prekršajnim nalogom i 2) pojaviti se pred sudom na dan i u vrijeme određeno za usmeni pretres po prekršajnom nalogu, ili, ako datum nije naveden, na dan koji je sud odredio za usmeni pretres. (2) Kada okrivljeni zahtijeva sudsko odlučivanje, sankcije određene u prekršajnom nalogu smatrat će se ništavnim. Sud može izreći bilo koju sankciju koju zakon dozvoljava, uključujući i strožiju sankciju od sankcije izrečene prekršajnim nalogom. Član 60. Osobe koje nemaju prebivalište u Bosni i Hercegovini Okrivljenom koji nema prebivalište u Bosni i Hercegovini, a primi prekršajni nalog može se ponuditi mogućnost plaćanja novčane kazne u najbližoj policijskoj stanici, ili u uredu ovlaštenog organa. Član 61. Ukoliko okrivljeni iz člana 60. ovog zakona ne plati novčanu kaznu, smatrat će se da je podnio zahtjev za sudsko rješavanje i tada predstavnik ovlaštenog organa može okrivljenog odmah izvesti pred nadležni sud. Ako nije moguće okrivljenog odmah izvesti pred sud, predstavnik ovlaštenog organa može poduzeti one radnje kojima bi se osiguralo njegovo pojavljivanje u skladu sa odredbama člana 17. ovog zakona. VII. ZAHTJEV ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA Član 62. Sadržaj zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka (1) Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka treba biti na standardnom obrascu propisanom od Federalnog ministarstva pravde i treba sadržavati sljedeće podatke: 1) naziv ovlaštenog organa koji podnosi zahtjev; 2) prekršaj koji se okrivljenom stavlja na teret, naziv i član propisa koji propisuje prekršaj; 3) u slučaju da se radi o fizičkom licu - ime i prezime okrivljenog i, ukoliko je poznata, njegova stalna adresa, odnosno adresa iz evidencije prebivališta i boravišta, jedinstven matični broj, a za strance broj pasoša, država izdavanja pasoša, datum rođenja i mjesto zaposlenja; 4) u slučaju da se radi o pravnom licu - njegov naziv i sjedište i jedinstven identifikacijski broj; 5) činjenični opis radnji koji određuje pravnu kvalifikaciju prekršaja, vrijeme i mjesto počinjenja prekršaja i druge okolnosti neophodne za određivanje prekršaja, 6) procjenjenu visinu naknade štete i druge troškove; 7) prijedlog dokaza koji se trebaju izvesti i 8) potpis ovlaštenog predstavnika ovlaštenog organa. (2) Podnosilac zahtjeva jednu kopiju zahtjeva dostavlja sudu, a drugu kopiju dostavlja okrivljenom, lično ili putem pošte. (3) Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka može biti povučen od ovlaštenog organa koji ga je podnio sve do donošenja rješenja o prekršaju po zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka. (4) Ako je zahtjev nerazumljiv, ili nepotpun, sud će podnosiocu uputiti poziv da zahtjev u određenom roku, a najkasnije u roku osam dana od dana dostavljanja poziva, ispravi, odnosno dopuni, a ako to ne učini, zahtjev će biti odbačen. U pozivu za ispravku, odnosno dopunu podneska podnosilac će biti upozoren na posljedice propuštanja. Član 63. Sporazum o sankciji (1) Ovlašteni organ, uz zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, može priložiti ponudu okrivljenom da prihvati predloženu sankciju koja može biti novčana kazna i/ili predložena zaštitna mjera. Ako okrivljeni prihvati predloženu sankciju ili ako se ovlašteni organ i okrivljeni sporazumiju o drugoj sankciji prije donošenja odluke o prekršaju, ovlašteni organ može podnijeti sudu na odobrenje pisani sporazum koji sadrži detalje o sankciji, potpisan od okrivljenog i ovlaštenog predstavnika ovlaštenog organa. U opravdanim slučajevima sporazumom o sankciji može se predvidjeti i plaćanje novčane kazne u ratama u roku do šest mjeseci. Sud će odobriti sporazum između okrivljenog i ovlaštenog organa ako utvrdi da on ispunjava zakonske uvjete. (2) Za sve što nije regulirano ovim članom analogno se primjenjuju odredbe člana 246. Zakona o krivičnom postupku. (3) Sporazum o sankciji koji sud odobri može biti izvršen od ovlaštenog organa u skladu sa odredbama čl. od 102. do 105. ovog zakona. VIII. USMENI PRETRES Član 64. Suđenje Suđenje u prekršajnom postupku provodi se na usmenom pretresu koji vodi sudija pojedinac. Ukoliko ne postoje izuzetne okolnosti, prekršajni postupak trebao bi se okončati na jednom usmenom pretresu. Član 65. Zakazivanje usmenog pretresa (1) Kada sud primi zahtjev za odlučivanje od suda u skladu sa članom 59. ovog zakona, ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka (u daljnjem tekstu: zahtjev) ispitat će takav zahtjev da bi utvrdio da li je podnesen u roku koji je određen zakonom. (2) Ako sud utvrdi da zahtjev nije pravovremeno podnesen, ili da postoje drugi zakonski razlozi zbog kojih se postupak ne može pokrenuti ni voditi, donijet će rješenje o odbacivanju zahtjeva. Kopije tog rješenja dostavit će se lično ili putem pošte ovlaštenom organu i okrivljenom. (3) Ukoliko je zahtjev pravovremeno podnesen i ako datum i vrijeme usmenog pretresa nisu već određeni u skladu sa članom 55. stav (6) ovog zakona, sud će odrediti datum i vrijeme usmenog pretresa i o tome obavijestiti okrivljenog, ovlašteni organ i oštećenog, uz primjenu sljedećih pravila o pozivanju: 1) pozivanje se vrši dostavljanjem pisanog poziva koji sadrži: naziv suda koji poziva, ime i prezime okrivljenog, naziv prekršaja koji mu se stavlja na teret, mjesto, dan i sat održavanja suđenja, uz naznačenje obaveza i posljedica propuštanja prema čl. 66., 67. i 68. ovog zakona, te otisak službenog pečata, ime i prezime sudije koji poziva; Број 63 - Страна 34 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Сриједа, 6. 8. 2014. 2) u pozivu okrivljenom, uz koji se dostavlja kopija zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, navest će se da se poziva u svojstvu okrivljenog, uz upozorenje da je dužan odmah obavijestiti sud o promjeni adrese, kao i o namjeri promijene boravišta; 3) kada se okrivljeni prvi put poziva, poučit će se u pozivu o pravu da uzme branitelja, kao i o njegovim pravima u skladu sa čl. 4. i 5. ovog zakona. (4) Ukoliko je zahtjev pravovremeno podnesen i ako su dan i vrijeme usmenog pretresa već određeni u skladu sa članom 55. stav (6) ovog zakona, sud će obavijestiti ovlašteni organ i oštećenog da je okrivljeni podnio zahtjev za odlučivanje od suda. (5) Prije početka usmenog pretresa okrivljeni može uložiti pisani prijedlog za obustavljanje prekršajnog postupka iz bilo kojeg od razloga određenih u članu 76. ovog zakona. U tom slučaju sud može: 1) usvojiti prijedlog i donijeti odluku o obustavljanju prekršajnog postupka, 2) zahtijevati od ovlaštenog organa ulaganje pisanog odgovora ili 3) razmotriti takav zahtjev na početku usmenog pretresa. Član 66. Propuštanje pojavljivanja okrivljenog Okrivljeni koji se ne pojavi na dan i u vrijeme određeno za usmeni pretres u skladu sa članom 55. stav (6) ili članom 65. stav (3) ovog zakona smatrat će se da je prihvatio odgovornost propuštanjem da se pojavi, ako je: 1) prekršajni postupak pokrenut putem prekršajnog naloga, prekršajni nalog postat će konačan i izvršan s danom kada je usmeni pretres trebao biti održan u skladu sa članom 58. ovog zakona, ili 2) prekršajni postupak pokrenut podnošenjem zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, sud će donijeti odluku o prekršaju u skladu sa članom 78. ovog zakona. Član 67. Propuštanje pojavljivanja ovlaštenog organa (1) Ako okrivljeni pristupi na usmeni pretres na dan i u vrijeme određeno za usmeni pretres u skladu sa članom 55. stav (5) ili članom 65. stav (3) ovog zakona, a predstavnik ovlaštenog organa propusti da se pojavi, sud će donijeti odluku o obustavljanju prekršajnog postupka i stavljanju van snage prekršajnog naloga ukoliko je postupak pokrenut prekršajnim nalogom. (2) U slučaju da je prekršajni postupak pokrenut zahtjevom za pokretanje prekršajnog postupka, a predstavnik ovlaštenog organa propusti da se pojavi na usmenom pretresu, sud će donijeti rješenje o obustavljanju postupka. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena. (3) Ako na usmeni pretres ne pristupe ni predstavnik ovlaštenog organa niti okrivljeni, a prekršajni postupak je pokrenut putem prekršajnog naloga, prekršajni nalog postat će konačan i izvršan u skladu sa članom 58. ovog zakona, a ako je prekršajni postupak pokrenut podnošenjem zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, sud će donijeti odluku o obustavljanju postupka. Protiv navedenih odluka suda žalba nije dopuštena. Član 68. Svjedoci i isprave (1) Ako okrivljeni, ili ovlašteni organ namjeravaju pozvati svjedoke, oni moraju osigurati pojavljivanje takvih svjedoka na usmenom pretresu. U slučaju da svjedok ne želi dobrovoljno pristupiti na sud svaka od strana može zahtijevati od suda da pozove takve svjedoke. Svaki takav zahtjev mora se podnijeti najmanje osam dana prije dana određenog za usmeni pretres. Ako sud odobri takav zahtjev za pozivanje i ako je neophodno dodatno vrijeme da bi se ti pozivi uručili, sud može odgoditi usmeni pretres. (2) Svaka strana koja namjerava podnijeti bilo koju ispravu kao dokaz mora donijeti takvu ispravu na usmeni pretres. Ako takva isprava nije dostupna strani koja je želi podnijeti kao dokaz, ta strana može zahtijevati od suda izdavanje sudskog naloga za njeno pribavljanje. Svaki takav zahtjev mora biti podnesen najmanje tri dana prije dana određenog za usmeni pretres. Ako sud odobri takav zahtjev za izdavanje sudskog naloga i ako je neophodno dodatno vrijeme da bi se taj nalog uručio, sud može odgoditi usmeni pretres. Isprava iz ovog stava mora biti u formi originala ili ovjerene fotokopije. (3) Usmeni pretres neće biti odgođen ili pomjeren zbog propuštanja bilo koje strane da osigura svjedoke ili isprave, osim ako sud ne utvrdi da je to propuštanje bilo potpuno van kontrole te strane. Član 69. Postupak na usmenom pretresu (1) Usmeni pretres počet će objavljivanjem glavnog sadržaja prekršajnog naloga ili zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. Sud će tražiti od okrivljenog da se izjasni o tome da li prihvata odgovornost. Ako prihvati odgovornost, sud će razmatrati samo vrstu i visinu sankcije. U tom slučaju rješenje ne treba sadržavati obrazloženje, a u pouci će se navesti da se okrivljeni može žaliti samo u pogledu sankcije i zaštitne mjere. Ako okrivljeni odbija odgovornost, sud će pozvati predstavnika ovlaštenog organa da izloži šta se stavlja na teret okrivljenom. (2) Teret dokazivanja da je okrivljeni počinio prekršaj je na ovlaštenom organu. (3) Okrivljeni ima pravo iznijeti svoju odbranu, ali nije obavezan govoriti ili iznositi dokaze. (4) Svaka strana ima pravo biti saslušana i ispitati svjedoke koje je pozvala protivna strana. (5) Svaka strana ima pravo prezentirati dokaze i podnositi prijedloge tokom usmenog pretresa. (6) Svaka strana ima pravo na zastupanje ili pomoć od advokata. (7) Usmeni pretres bit će proveden od suda na način koji okrivljenom garantira sva prava predviđena čl. 4. i 5. ovog zakona. (8) Usmeni pretres bit će otvoren za javnost, osim ako sud odredi da je isključivanje sredstava informiranja ili javnosti opravdano radi zaštite morala, javnog reda i nacionalne sigurnosti u demokratskom društvu, kada to zahtijevaju interesi maloljetnika, ili zaštita privatnosti stranaka, ili u stepenu kada je to stvarno neophodno u posebnim slučajevima kada bi publicitet prejudicirao interese pravde. (9) Kopije bilo kojeg pisanog dokaza prezentiranog na usmenom pretresu bit će zadržane u spisu predmeta. Prema pravilu, vodit će se zapisnik koji treba sadržavati samo sažete podatke o toku i sadržaju poduzete radnje. U narativnoj formi u zapisnik se unosi samo ono što je bitno u datim izjavama i svjedočenjima. Pitanja se unose u zapisnik jedino ako su bitna za shvatanje odgovora. Tonski zapisi, ili doslovni prijepisi saslušanja neće se vršiti, osim u slučajevima kada sud odredi da je to opravdano postojanjem posebnih okolnosti. (10) Svakom ko ima opravdani interes može se, na pisani zahtjev, dozvoliti razmatranje i kopiranje spisa. Сриједа, 6. 8. 2014. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 63 - Страна 35 Član 70. Dokazi (1) Pravo suda da ocjenjuje postojanje ili nepostojanje činjenica nije vezano ni ograničeno posebnim formalnim dokaznim pravilima. (2) Sud ne može svoju odluku zasnovati na dokazima do kojih se došlo kršenjem ljudskih prava i sloboda na način utvrđen u članu 11. Zakona o krivičnom postupku. Član 71. Prethodno pitanje Ako primjena propisa o prekršaju zavisi o prethodnom rješenju kakvog pravnog pitanja za čije je rješenje nadležan sud u kojem drugom postupku ili koje drugo državno tijelo, sud može sam riješiti i to pitanje prema odredbama koje važe za dokazivanje u prekršajnom postupku. Rješenje tog pravnog pitanja ima učinak samo za prekršajni predmet o kojem se raspravlja. IX. RJEŠENJE O PREKRŠAJU Član 72. Rješenje o prekršaju (1) Prekršajni postupak završava se donošenjem rješenja o prekršaju. (2) Rješenjem o prekršaju sud će odlučiti: 1) da se prekršajni postupak obustavlja, 2) da je okrivljeni odgovoran zbog propuštanja, ili 3) da se okrivljeni oglašava odgovornim za prekršaj. (3) Ako se okrivljeni oglasi odgovornim zbog propuštanja ili odgovornim za prekršaj, rješenjem o prekršaju izreći će se sankcija prema okrivljenom. (4) Sud koji je donio rješenje o prekršaju može u svako vrijeme ispraviti greške u pisanju ili ostale očigledne greške po službenoj dužnosti ili na prijedlog strana u postupku. Član 73. Donošenje rješenja Sud će na kraju pretresa usmeno objaviti rješenje. U posebnim slučajevima sud može odgoditi donošenje rješenja, ali ni u kojem slučaju rješenje neće biti doneseno po isteku roka od 15 dana od dana kada je usmeni pretres završen. Član 74. Rješenje o prekršaju Rješenje o prekršaju sadržavat će sljedeće podatke: 1) naziv i sastav suda; 2) broj i datum donošenja rješenja o prekršaju; 3) prekršaj koji je počinio okrivljeni, naziv i član zakona, ili drugog propisa koji propisuje prekršaj; 4) kratku ocjenu činjeničnog stanja i navođenje propisa kojim je propisan prekršaj; 5) da li je prekršajni postupak obustavljen ili je okrivljeni odgovoran zbog propuštanja ili je oglašen krivim; 6) izrečenu sankciju; 7) odluku o troškovima prekršajnog postupka; 8) odluku o imovinsko-pravnom zahtjevu; 9) pouku o pravnom lijeku i 10) potpis sudije. Član 75. Uručenje rješenja Sud će uručiti kopiju rješenja o prekršaju ličnim uručenjem ili putem pošte okrivljenom i ovlaštenom organu ili oštećenom u roku tri dana od dana donošenja rješenja o prekršaju. Kada je rješenje o prekršaju uručeno putem pošte, smatrat će se da je dostavljanje izvršeno po isteku pet radnih dana od dana kada je rješenje predano na poštu. Član 76. Obustavljanje postupka Rješenje o prekršaju kojim se obustavlja prekršajni postupak sud će donijeti kada se utvrdi sljedeće: 1) radnja koja se okrivljenom stavlja na teret nije prekršaj; 2) sud nije nadležan za odlučivanje; 3) postupak je vođen bez zahtjeva ovlaštenog organa; 4) okrivljeni je zbog istog prekršaja pravomoćno osuđen u drugom prekršajnom postupku; 5) okrivljeni je u krivičnom postupku pravomoćno oglašen krivim za djelo koje obuhvata i obilježja prekršaja; 6) okrivljeni ima imunitet; 7) nastupila je zastara za vođenje prekršajnog postupka; 8) okrivljeni je u toku prekršajnog postupka obolio od trajnog duševnog oboljenja ili umro; 9) ovlašteni organ odustao je od zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka prije donošenja rješenja o prekršaju; 10) postoje druge okolnosti koje isključuju odgovornost za prekršaj, 11) nije dokazano da je okrivljeni počinio prekršaj ili 12) postoje drugi razlozi predviđeni zakonom. Član 77. Oslobođenje od kazne (1) Sud će počinioca prekršaja osloboditi od kazne kada to zakon izričito propisuje. (2) Sud može počinioca prekršaja osloboditi od kazne kada zakon propisuje takvu mogućnost. (3) Kada zakon propisuje mogućnost oslobođenja od kazne, sud može, umjesto osloboditi od kazne, počinioca prekršaja blaže kazniti na način propisan članom 19. ovog zakona. (4) Sud može osloboditi od kazne i počinioca prekršaja koji je nakon počinjenja prekršaja u cijelosti nadoknadio štetu učinjenu prekršajem ili platio propisana davanja zbog čijeg je neplaćanja pokrenut prekršajni postupak. Član 78. Odgovornost zbog propuštanja Ako okrivljeni ne pristupi na usmeni pretres zakazan na osnovu zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, sud će donijeti rješenje kojim će okrivljenog oglasiti odgovornim zbog propuštanja. Sud će utvrditi odgovarajuću sankciju na osnovu dokaza podnesenih od ovlaštenog organa. Član 79. Rješenje o prekršaju kojim se okrivljeni oglašava odgovornim Rješenje o prekršaju kojim se okrivljeni oglašava odgovornim za prekršaj bit će doneseno kada ne postoji niti jedan od razloga utvrđenih u članu 76. ovog zakona i kada je okrivljeni odgovoran za prekršaj. X. ŽALBA Član 80. Izjavljivanje žalbe Okrivljeni i ovlašteni organ mogu izjaviti žalbu na rješenje o prekršaju. Oštećeni može izjaviti žalbu na rješenje o prekršaju samo u pogledu imovinsko-pravnog zahtjeva. Član 81. Rokovi za podnošenje žalbe (1) Žalba se može izjaviti u roku 15 dana od dana dostavljanja rješenja o prekršaju. (2) U složenim predmetima sud može na zahtjev bilo koje strane produžiti rok za izjavljivanje žalbe za maksimalno osam dana. Број 63 - Страна 36 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Сриједа, 6. 8. 2014. Član 82. Posljedice izjavljivanja žalbe Izjavljena žalba odgađa izvršenje rješenja o prekršaju. Član 83. Sadržaj žalbe (1) Žalba treba sadržavati broj i datum rješenja o prekršaju protiv kojeg se izjavljuje i potpis podnosioca žalbe (u daljnjem tekstu: žalitelj). Žalba treba sadržavati razloge zbog kojih se izjavljuje, a koji su navedeni u čl. 85. ili 86. ovog zakona. (2) Žalba se dostavlja sudu koji je donio rješenje o prekršaju u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranu. Član 84. Osnovi za žalbu Rješenje o prekršaju može se pobijati zbog: 1) bitnih povreda prekršajnog postupka, 2) povrede materijalnog propisa o prekršajima ili 3) odluke o sankciji, zaštitnoj mjeri, oduzimanju imovinske koristi, troškovima prekršajnog postupka i imovinskopravnom zahtjevu. Član 85. Bitne povrede prekršajnog postupka Bitne povrede prekršajnog postupka postoje ako: 1) rješenje o prekršaju donio je sudija koji se morao izuzeti ili je bio izuzet od vođenja prekršajnog postupka; 2) okrivljenom su uskraćena bilo koja prava određena u čl. 4. i 5. ovog zakona; 3) sud nije bio stvarno nadležan rješavati u toj stvari; 4) prekršajni nalog ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka podnesen je od neovlaštenog organa; 5) nije u cijelosti odlučeno o prekršajnom nalogu ili zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka, ili ako je odlučeno mimo tog zahtjeva; 6) rješenje o prekršaju zasniva se na dokazu koji se nije mogao koristiti, osim ako je očigledno da bi i bez tog dokaza bila donesena ista odluka ili 7) sud je propustio primijeniti ili je pogrešno primijenio odredbe ovog zakona, što je rezultiralo značajnom štetom po interese žalitelja. Član 86. Povreda materijalnog propisa o prekršaju Povreda materijalnog propisa o prekršaju postoji ako je taj propis povrijeđen, s obzirom na to da li: 1) radnja opisana u prekršajnom nalogu ili zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka predstavlja prekršaj; 2) postoje okolnosti koje isključuju odgovornost za prekršaj; 3) nastupa zastara pokretanja i vođenja prekršajnog postupka ili je stvar već pravomoćno riješena; 4) došlo je do pogrešne primjene zakona ili propisa koji određuju prekršaj ili 5) odlukom o sankciji ili drugoj mjeri sud je prekoračio ovlaštenja koja ima prema zakonu. Član 87. Odgovor na žalbu i dostavljanje spisa predmeta (1) Žalbu protiv rješenja o prekršaju sud dostavlja na odgovor suprotnoj strani. (2) Strana iz stava (1) ovog člana odgovor na žalbu dostavlja prvostepenom sudu u roku osam dana od dana prijema žalbe. (3) Po prijemu odgovora na žalbu ili po isteku roka za odgovor na žalbu, prvostepeni sud će je, ako utvrdi da je žalba pravovremena, potpuna i dopuštena, zajedno sa odgovorom na žalbu, ako je podnijet, i spisom predmeta dostaviti drugostepenom sudu. Član 88. Razmatranje žalbe (1) Nepravovremenu, nepotpunu ili nedopuštenu žalbu odbacit će drugostepeni sud rješenjem, ako to nije učinio prvostepeni sud. (2) Po žalbama na rješenja prvostepenog suda kojim je izrečena novčana kazna u iznosu do 3.000,00 KM odlučuje sudija pojedinac drugostepenog suda. Po žalbama na rješenja prvostepenog suda kojim je izrečena novčana kazna u iznosu većem od 3.000,00 KM drugostepeni sud odlučuje u vijeću sastavljenom od trojice sudija od kojih je jedan predsjednik vijeća. (3) Drugostepeni sud razmotrit će žalbu na osnovu spisa predmeta, žalbe i odgovora, bez održavanja usmenog pretresa. Član 89. Odlučivanje o žalbi (1) Odlučujući o žalbi drugostepeni sud može rješenje o prekršaju potvrditi, preinačiti ili ukinuti. (2) Drugostepeni sud putem pošte dostavlja strankama prijepise svog rješenja i vraća spis predmeta prvostepenom sudu. Član 90. Potvrđivanje rješenja o prekršaju Drugostepeni sud odbit će žalbu i potvrditi rješenje o prekršaju ako nađe da ne postoji ni jedan od osnova za podnošenje žalbe koji su određeni u članu 84. ovog zakona. Član 91. Preinačenje rješenja o prekršaju (1) Ako prvostepeni sud okrivljenog oglasi krivim, a drugostepeni sud utvrdi da zbog bitne povrede prekršajnog postupka ili povrede materijalnog propisa o prekršaju, prekršajni postupak treba obustaviti, drugostepeni sud će preinačiti rješenje o prekršaju i obustaviti prekršajni postupak. (2) Drugostepeni sud može preinačiti rješenje o prekršaju ako utvrdi da je zbog bitne povrede prekršajnog postupka ili povrede materijalnog propisa o prekršaju izrečena sankcija u rješenju o prekršaju nepravilna. (3) Ako je žalbu podnio samo okrivljeni, rješenjem o preinačenju rješenja o prekršaju ne može se izreći strožija sankcija od one izrečene u prvostepenom postupku. Član 92. Ukidanje rješenja o prekršaju i održavanje usmenog pretresa (1) Ako prvostepeni sud, prije dostavljanja predmeta na odlučivanje drugostepenom sudu, utvrdi da je nastupila zastara vođenja postupka, donijet će rješenje kojim će svoje rješenje staviti van snage i obustaviti prekršajni postupak. (2) Ako drugostepeni sud utvrdi da je počinjena bitna povreda prekršajnog postupka ili kršenje materijalnih propisa o prekršajima, uslijed čega su značajno oštećeni interesi žalitelja, i ako ne postoji način da se posljedice takvog kršenja isprave bez ponavljana usmenog pretresa, ukinut će rješenje o prekršaju i održat će usmeni pretres. XI. POVRAT U PREĐAŠNJE STANJE Član 93. Prijedlog za povrat u pređašnje stanje (1) Okrivljeni kojem je izrečena sankcija zbog propuštanja da se pojavi u skladu sa odredbama člana 58. ovog zakona, ili u odnosu na kojeg je rješenje o prekršaju doneseno u skladu sa članom 78. ovog zakona, ili ako propusti rok za žalbu, može podnijeti prijedlog za povrat u pređašnje stanje. Сриједа, 6. 8. 2014. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 63 - Страна 37 (2) Sud će uvažiti prijedlog za povrat u pređašnje stanje ako okrivljeni može dokazati da mu nije uručen prekršajni nalog ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka ili poziv za usmeni pretres ili kopija rješenja o prekršaju i da je propuštanje pojavljivanja ili pravovremenog postupanja nastalo iz opravdanih razloga. (3) Ovlašteni organ u odnosu na kojeg je doneseno rješenje o obustavljanju prekršajnog postupka u skladu sa članom 67. ovog zakona može podnijeti prijedlog za povrat u pređašnje stanje. (4) Sud će uvažiti takav prijedlog za povrat u pređašnje stanje ako ovlašteni organ može dokazati da je do propuštanja pojavljivanja došlo iz opravdanih razloga. Član 94. Rok za podnošenje prijedloga za povrat u pređašnje stanje Svaki prijedlog za povrat u pređašnje stanje mora biti podnesen sudu u roku tri mjeseca od dana kada je prekršajni nalog postao konačan ili izvršan ili od dana donošenja rješenja o prekršaju. Član 95. Posljedice podnošenja prijedloga (1) Ako sud uvaži prijedlog za povrat u pređašnje stanje, odredit će se dan i vrijeme za usmeni pretres i o tome obavijestiti okrivljeni i ovlašteni organ. (2) Ako sud uvaži prijedlog za povrat u pređašnje stanje, prekršajni nalog ili rješenje o prekršaju stavljaju se van snage. (3) Ako, nakon što je sud uvažio prijedlog za povrat u pređašnje stanje, okrivljeni propusti da se pojavi na dan i u vrijeme određeno za usmeni pretres, sud će odbiti prijedlog za povrat u pređašnje stanje i izdani prekršajni nalog ili rješenje o prekršaju održati na snazi. (4) Ako se, nakon što je sud uvažio prijedlog za povrat u pređašnje stanje, okrivljeni pojavi na dan i u vrijeme određeno za usmeni pretres, a predstavnik ovlaštenog organa propusti da se pojavi, sud će donijeti rješenje kojim se obustavlja prekršajni postupak ili prekršajni nalog stavlja van snage ako je prekršajni postupak pokrenut putem prekršajnog naloga. XII. PONAVLJANJE POSTUPKA Član 96. Zahtjev za ponavljanje prekršajnog postupka Kažnjenik koji je rješenjem o prekršaju oglašen odgovornim može sudu podnijeti zahtjev za ponavljanje prekršajnog postupka i to: 1) ako se dokaže da je odluka zasnovana na lažnoj ispravi ili na lažnom iskazu svjedoka ili vještaka; 2) ako se dokaže da je do odluke došlo uslijed krivičnog djela sudije ili druge službene osobe koja je učestvovala u postupku; 3) kada se utvrdi da je kažnjenik za tu radnju već kažnjen u prekršajnom postupku ili za tu radnju prije donošenja rješenja o prekršaju proglašen krivim u krivičnom postupku; 4) kada se iznesu nove činjenice ili podnesu novi dokazi koji bi doveli do drugačije odluke da su bili poznati u ranijem postupku ili 5) ako Ustavni sud Bosne i Hercegovine ili Evropski sud za ljudska prava utvrdi kršenja Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, kao i Ustava Bosne i Hercegovine i Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i ako je odluka zasnovana na tim kršenjima. Član 97. Rok Zahtjev za ponavljanje prekršajnog postupka mora se podnijeti u roku šest mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja o prekršaju. Član 98. Razmatranje zahtjeva (1) O zahtjevu za ponavljanje prekršajnog postupka rješava sud koji je donio prvostepenu odluku o prekršaju. (2) U zahtjevu se navodi po kojem zakonskom osnovu se traži ponavljanje i kojim dokazima se potkrjepljuju činjenice na kojima se zahtjev zasniva. Ako zahtjev ne sadrži ove podatke, odbacuje se rješenjem. (3) Zahtjev će se odbaciti i ako prvostepeni sud, na osnovu zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i dokaza iz spisa predmeta iz ranijeg postupka, utvrdi da je zahtjev podnijela neovlaštena osoba ili da je nepravovremeno podnesen, ili da nema zakonskih uvjeta za ponavljanje postupka, ili da činjenice i dokazi na kojima se zahtjev zasniva očigledno nisu podobni da se na osnovu njih dozvoli ponavljanje prekršajnog postupka. (4) Sud će usvojiti zahtjev za ponavljanje prekršajnog postupka samo ako novi dokazi navedeni u zahtjevu mogu voditi značajnijoj promjeni odluke suda u korist kažnjenika. (5) Uvažavajući zahtjev, sud može izmijeniti prvobitno rješenje o prekršaju ili odrediti dan i vrijeme za usmeni pretres. U tom slučaju izvršenje rješenja o prekršaju bit će odgođeno do donošenja nove odluke. (6) Ako je kazna već bila izvršena prema kažnjeniku, sud može odrediti povrat naplaćene novčane kazne ili troškova i/ili ukinuti svaku drugu sankciju. XIII. EVIDENCIJA I BRISANJE SANKCIJA Član 99. Vođenje evidencije (1) Sud koji donosi rješenje o prekršaju i ovlašteni organ koji izda prekršajni nalog bez odlaganja će u elektronskoj formi u prekršajnu evidenciju unijeti podatke o novčanoj kazni i zaštitnim mjerama izrečenim fizičkom licu, pravnom licu, odgovornoj osobi, kao i osobi koja obavlja samostalnu poslovnu djelatnost - obrt. (2) Sud koji primi zahtjev za sudsko odlučivanje, u skladu sa članom 59. ovog zakona, taj podatak će bez odlaganja unijeti u prekršajnu evidenciju u elektronskoj formi i brisati sankcije izrečene prekršajnim nalogom. (3) Novčana kazna neće se brisati iz prekršajne evidencije dok se vodi kao dug u Registru novčanih kazni u skladu sa članom 102. ovog zakona. Zaštitne mjere neće se brisati iz prekršajne evidencije dok se ne izvrše ili dok ne istekne rok zastare. (4) Posebnim zakonom mogu biti propisani duži rokovi za brisanje sankcija iz prekršajne evidencije. (5) Propis o sadržaju i načinu vođenja prekršajne evidencije donosi federalni ministar unutrašnjih poslova, uz saglasnost federalnog ministra pravde. Član 100. Brisanje sankcija (1) Kažnjavanost pravnog lica, fizičkog lica, odgovorne osobe, kao i osobe koja obavlja samostalnu poslovnu djelatnost - obrt novčanom kaznom briše se iz evidencije ex lege ako kažnjeno pravno lice, fizičko lice, odgovorna osoba, kao i osoba koja obavlja samostalnu poslovnu djelatnost - obrt u roku dvije godine od dana pravomoćnosti odluke kojom je izrečena kazna ne učini novi prekršaj, odnosno ako pravno lice, fizičko lice, odgovorna osoba, kao i osoba koja obavlja Број 63 - Страна 38 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Сриједа, 6. 8. 2014. samostalnu poslovnu djelatnost - obrt ne učini krivično djelo koje sadrži obilježje prekršaja. (2) Pravnom licu, fizičkom licu, odgovornoj osobi, kao i osobi koja obavlja samostalnu poslovnu djelatnost - obrt, koja je više puta bila kažnjena za prekršaj brisat će se ranije kazne ako u roku dvije godine od dana pravomoćnosti odluke kojom je izrečena posljednja kazna ne izvrši novi prekršaj, odnosno ako pravno lice, fizičko lice, odgovorna osoba, kao i osoba koja obavlja samostalnu poslovnu djelatnost - obrt ne izvrši krivično djelo koje sadrži obilježje prekršaja. Član 101. Davanje podataka iz evidencije (1) Podaci iz evidencije mogu se dati samo ako sud utvrdi da za to postoje opravdani razlozi. (2) Podaci iz evidencije mogu se dati samo: drugom sudu, nadležnom tužiteljstvu, organima unutrašnjih poslova i organima inspekcije u vezi s krivičnim postupkom ili postupkom za prekršaj koji se vodi protiv osobe koja je ranije bila kažnjavana za prekršaj, organima nadležnim za izvršenje sankcija za prekršaje ili nadležnim organima koji učestvuju u postupku brisanja kazne. (3) Na obrazložen zahtjev nadležnog organa vlasti, ili osobe mogu se dati podaci iz evidencije ako još traju određene pravne posljedice kazne ili zaštitne mjere, ili ako za to postoji opravdan interes zasnovan na zakonu. (4) Ako je odluka o kazni brisana, podaci o toj odluci nikom se ne daju osim sudu i nadležnom tužiteljstvu u vezi s postupkom za prekršaj koji se vodi protiv osobe čija je odluka brisana. DIO TREĆI XIV. IZVRŠENJE KAZNI Član 102. Unos podataka o kaznama u Registar novčanih kazni (1) Sve novčane kazne i troškovi postupka izrečeni na osnovu konačnog i izvršnog prekršajnog naloga ili pravomoćnog i izvršnog rješenja o prekršaju upisat će se u Registar novčanih kazni i biti evidentirani kao dug koji kažnjenik duguje odgovarajućem nivou vlasti kojem se plaća. (2) Nakon što prekršajni nalog postane konačan i izvršan ili rješenje o prekršaju postane pravomoćno i izvršno, ovlašteni organ ili sud izvršit će unos podataka o novčanoj kazni i troškovima postupka u Registar novčanih kazni. (3) Način i postupak unosa podataka o novčanoj kazni i troškovima postupka u Registar novčanih kazni iz stava (2) ovog člana utvrdit će Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. (4) Novčane kazne i troškovi postupka evidentiraju se kao dug u Registru novčanih kazni dok kažnjenik ne plati puni iznos novčane kazne i troškova postupka. Novčana kazna i troškovi postupka u svakom slučaju bit će brisani iz Registra novčanih kazni po isteku pet godina od dana kada je prekršajni nalog postao konačan i izvršan ili je rješenje o prekršaju postalo pravomoćno i izvršno. (5) Sud će na prijedlog ovlaštenog organa ili po službenoj dužnosti donijeti rješenje o obustavljanju postupka izvršenja kazni i troškova postupka u slučaju smrti ili trajnog duševnog oboljenja kažnjenika, nakon čega će se izvršiti brisanje novčane kazne i troškova postupka. Član 103. Posljedice upisa kazne u Registar novčanih kazni Dok se ne plate sve novčane kazne i troškovi evidentirani u registru novčanih kazni, kažnjeniku se neće dozvoliti: 1) registracija ili produženje važnosti registracije motornog vozila; 2) izdavanje ili produženje važnosti vozačke dozvole; 3) učestvovanje na javnom tenderu; 4) registracija pravnog lica, promjena registracije pravnog lica ili registracije samostalne poslovne djelatnosti – obrta ili 5) promjena vlasništva motornog vozila. Član 104. Postupak prinudne naplate (1) Svaki ovlašteni organ odgovoran je za praćenje izvršenja novčanih kazni i drugih mjera izrečenih prekršajnim nalogom ili putem sporazuma o sankciji. (2) Sudovi će pratiti izvršenje novčanih kazni i drugih mjera izrečenih rješenjem o prekršaju. (3) Ovlašteni organ ili sud koji je izrekao novčanu kaznu zatražit će od nadležnog suda prinudnu naplatu blokiranjem računa fizičkog, odnosno pravnog lica u skladu sa odredbama Zakona o izvršnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 32/03, 52/03, 33/06, 39/06, 39/09 i 35/12) u slučaju: 1) ako se utvrdi da kažnjeni izbjegava platiti novčanu kaznu ili 2) ako postoji opasnost od nastupanja zastarjelosti za izvršenje novčane kazne. (4) Izuzetno od odredaba stava (3) ovog člana, prinudnu naplatu može provesti i ovlašteni organ, ako je to propisano posebnim federalnim zakonom. Član 105. Lišenje slobode zbog neplaćanja (1) Kažnjenik koji u roku ne plati u potpunosti ili djelimično novčanu kaznu koja mu je određena rješenjem o prekršaju ili prekršajnim nalogom bit će prinuđen na plaćanje određivanjem lišenja slobode ako sud smatra da je to jedini razuman i efikasan način koji će primorati kažnjenika da plati iznos na koji je obavezan. O lišenju slobode zbog neplaćanja sud odlučuje rješenjem koje se protiv kažnjenika može donijeti samo jednom za odnosni prekršaj. Lišenje slobode može biti određeno od suda po službenoj dužnosti ili na prijedlog ovlaštenog organa ili Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Sud će obavijestiti podnosioca prijedloga o svojoj odluci i o izvršenju lišenja slobode. (2) Sud može odrediti lišenje slobode do 15 dana. Vrijeme za koje je kažnjenik lišen slobode neće uticati na plaćanje iznosa koji duguje. Kažnjenik će biti odmah oslobođen nakon plaćanja punog iznosa novčane kazne. (3) Lišenje slobode prema odredbama ovog člana ne može biti određeno kažnjeniku koji može dokazati da nije u mogućnosti platiti novčanu kaznu. (4) Protiv rješenja o lišenju slobode kažnjenik može izjaviti žalbu drugostepenom sudu u roku osam dana od prijema rješenja o lišenju slobode. Prvostepeni sud dužan je žalbu dostaviti dugostupenom sudu u roku tri dana od dana prijema žalbe. Drugostepeni sud mora donijeti odluku po žalbi u roku 15 dana od prijema spisa. Žalba odgađa izvršenje. (5) Prije početka izvršenja rješenja o lišenju slobode kažnjenik može sudu predložiti obavljanje poslova za opće dobro ili poslove za dobro lokalne zajednice kao zamjenu za plaćanje novčane kazne. Sud će voditi listu takvih poslova u saradnji s nadležnim kompetentnim organima vlasti. Prilikom odlučivanja o prijedlogu sud će razmotriti sve okolnosti slučaja, kao i finansijske uvjete i mogućnost kažnjenika da plati novčanu kaznu, kao i vrstu izvršenog prekršaja, uzrast, fizičku i radnu sposobnost, psihičke osobine, obrazovanje, Сриједа, 6. 8. 2014. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 63 - Страна 39 sklonosti i druge posebne okolnosti koje se odnose na ličnost učinitelja. (6) Ako sud usvoji prijedlog iz stava (5) ovog člana izdat će nalog za obustavu izvršenja lišenja slobode za vrijeme dok ne istekne rok za obavljanje takvog posla. Ako kažnjenik obavi predviđeni posao lišenje slobode se neće izvršiti i novčana kazna brisat će se iz Registra novčanih kazni i neće biti naplaćena. Ukoliko kažnjenik uopće ne obavi predviđeni posao rješenje o lišenju slobode bit će izvršeno, a ako ga obavi samo djelimično, sud će ocijeniti da li je svrsishodno izvršiti rješenje o lišenju slobode i o tome donijeti odgovarajući nalog. (7) U slučaju kada sud ili ovlašteni organ utvrdi da se ne može izvršiti novčana kazna izrečena na osnovu konačnog i izvršnog prekršajnog naloga ili pravomoćnog rješenja o prekršaju, primjenom odredbi čl. 103. i 104. ovog zakona i st. (1), (2) i (3) ovog člana, sud će, po službenoj dužnosti ili na prijedlog ovlaštenog organa, donijeti rješenje o izvršenju novčane kazne kojim se kažnjeniku nalaže obavljanje određenih poslova za opće dobro ili poslova za dobro lokalne zajednice kao zamjenu za plaćanje novčane kazne. Ukoliko kažnjenik obavi predviđeni posao, novčana kazna brisat će se iz Registra novčanih kazni. (8) Postupak i uvjete za izvršenje sudskog rješenja o lišavanju slobode kažnjenika zbog neplaćanja novčane kazne, kao i postupak i uvjete obavljanja poslova za opće dobro ili poslova za dobro lokalne zajednice i način vođenja evidencije o obavljanju tih poslova regulirat će podzakonskim propisima federalni ministar pravde u saradnji s nadležnim kantonalnim ministarstvima u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Član 106. Potraga (1) Ako se ne zna prebivalište ili boravište kažnjene osobe u toku postupka izvršenja odluke o prekršaju, kao i u drugim slučajevima kada je to prema ovom zakonu potrebno, sud će zatražiti od policije da nađe osobu odgovornu za prekršaj i sud obavijesti o njegovoj adresi. (2) Sud može narediti privođenje osobe iz stava (1) ovog člana. XV. NAKNADA ŠTETE ZBOG NEOPRAVDANOG KAŽNJAVANJA Član 107. Pravo na naknadu štete zbog neopravdanog kažnjavanja Pravo na naknadu štete zbog neopravdanog kažnjavanja ima osoba kojoj je pravomoćnim rješenjem bila izrečena prekršajna kazna ili zaštitna mjera, a kasnije je povodom vanrednog pravnog lijeka prekršajni postupak obustavljen, osim u sljedećim slučajevima: 1) ako je povodom zahtjeva za ponavljanje prekršajnog postupka na štetu okrivljenog novi postupak obustavljen uslijed smrti ili kakvog trajnog duševnog oboljenja okrivljenog nakon učinjenog prekršaja; 2) ako je novi prekršajni postupak obustavljen zbog zastare gonjenja do koje je došlo zbog nedostupnosti okrivljenog; 3) ako je okrivljeni svojim lažnim priznanjem ili na drugi način namjerno prouzrokovao svoje kažnjavanje, osim ako je na to bio prinuđen. Član 108. Drugi slučajevi prava na naknadu štete Pravo na naknadu štete ima i osoba koja je: 1) bila zadržana u prekršajnom postupku, pa je postupak obustavljen; 2) uslijed greške ili nezakonitog rada sudije neosnovano zadržana duže nego što zakon dozvoljava. Član 109. Vraćanje novčanih iznosa (1) Osoba kojoj je u prekršajnom postupku neopravdano izrečena novčana kazna, zaštitna mjera oduzimanja imovinske koristi, ili zaštitna mjera oduzimanje predmeta ima pravo na vraćanje plaćene novčane kazne, vraćanje oduzete imovinske koristi, vraćanje predmeta ili novčane vrijednosti oduzetog predmeta. (2) Smatra se da je osoba neopravdano kažnjena ako je u slučaju preinačenja ili ukidanja pravomoćnog rješenja o kažnjavanju postupak protiv nje obustavljen, ili je doneseno oslobađajuće rješenje uslijed toga što je utvrđeno da radnja nije prekršaj ili što postoje osnovi koji isključuju odgovornost učinitelja prekršaja ili što nije dokazano da je ta osoba učinila prekršaj. (3) Vraćanje novčanog iznosa ne može zahtijevati kažnjena osoba koja je lažnim priznanjem prouzrokovala kažnjavanje. (4) Poslije smrti neopravdano kažnjene osobe naknadu štete, odnosno vraćanje novčanog iznosa mogu tražiti njen bračni partner i njeni srodnici koje je ona po zakonu bila dužna izdržavati. Član 110. Zastara prava na vraćanje novčanog iznosa (1) Pravo neopravdano kažnjene osobe i osoba iz člana 109. stav (4) ovog zakona da traži naknadu štete, odnosno vraćanje novčanog iznosa zastarjeva za jednu godinu od dana pravomoćnosti rješenja, odnosno rješenja kojim je prekršajni postupak bio obustavljen. (2) Zastara iz stava (1) ovog člana se prekida podnošenjem zahtjeva nadležnom organu, ministarstvu ili upravi nadležnoj za poslove prekršaja. (3) Ako je zahtjev za naknadu štete, odnosno vraćanje novčanog iznosa podnijela neopravdano kažnjena osoba, poslije njene smrti osobe iz člana 109. stav (4) ovog zakona mogu produžiti postupak za ostvarivanje zahtjeva u roku tri mjeseca od dana smrti neopravdano kažnjene osobe i to samo u granicama ranije podnesenog zahtjeva. (4) Ako se neopravdano kažnjena osoba odrekla zahtjeva za naplatu štete, odnosno vraćanje novčanog iznosa, nakon njene smrti zahtjev se ne može podnijeti. Član 111. Postupak ostvarivanja prava (1) Ovlaštena osoba dužna je sa svojim zahtjevom za naknadu štete obratiti se nadležnom organu, ministarstvu ili upravi nadležnoj za poslove prekršaja radi sporazuma o postojanju štete i visini naknade. (2) Ako do sporazuma ne dođe u roku tri mjeseca od dana prijema zahtjeva, ovlaštena osoba može nadležnom sudu podnijeti tužbu za naknadu štete protiv Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, grada ili općine u zavisnosti u korist čijeg budžeta je plaćena novčana kazna, oduzeta imovinska korist, uknjižen oduzeti predmet ili novčana vrijednost oduzetog predmeta. (3) Zahtjev za vraćanje novčanog iznosa podnosi se organu uprave nadležnom za finansije u skladu sa stavom (2) ovog člana. XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 112. Prijelazne odredbe vezane uz sankcije (1) Odluke o prekršajima koje su postale pravomoćne prije stupanja na snagu ovog zakona izvršit će se prema odredbama ovog zakona. (2) Danom stupanja na snagu ovog zakona sve neplaćene novčane kazne izrečene za izvršene prekršaje, kao i troškovi Број 63 - Страна 40 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Сриједа, 6. 8. 2014. postupka izrečeni u prekršajnom postupku, a koji su još predmet izvršenja, evidentirat će se u Registru novčanih kazni na način propisan članom 102. ovog zakona. Član 113. Prestanak važenja Zakona (1) Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 31/06 i 37/10). (2) U slučaju da su drugi zakoni u Federaciji u suprotnosti sa ovim zakonom primjenjivat će se ovaj zakon. (3) U postupku za oduzimanje imovinske koristi pribavljene prekršajem primjenjivat će se odgovarajuće odredbe posebnog propisa koji uređuje oduzimanje imovinske koristi. (4) Odredbe propisa kojima se regulira visina novčanih kazni u prekršajnom postupku uskladit će se sa odredbama ovog zakona u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Član 114. Stupanje na snagu i primjena Zakona Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Tomislav Martinović, s. r. Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Safet Softić, s. r. Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O PREKRŠAJIMA Proglašava se Zakon o prekršajima, koji je donio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 06.05.2014. godine i na sjednici Doma naroda od 05.06.2014. godine. Broj 01-02-585-02/14 29. srpnja 2014. godine Sarajevo Predsjednik Živko Budimir, v. r. ZAKON O PREKRŠAJIMA DIO PRVI I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Predmet Zakona Ovim se zakonom definira: prekršaj, prekršajne sankcije, postupak prema maloljetnicima, zastara, prekršajni postupak, prekršajni nalog, zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, usmeni pretres, rješenje o prekršaju, žalba, povrat u pređašnje stanje, ponavljanje postupka, evidencija i brisanje sankcija, izvršenje kazni, kao i druga pitanja od značaja za prekršaje na području Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija). Članak 2. Definicija prekršaja (1) Prekršaj predstavlja kršenje propisa, javnog poretka ili drugih društvenih vrijednosti koje nisu zaštićene kaznenim zakonima i drugim zakonima u kojima su propisana kaznena djela, kao i kršenje drugih propisa kojima su određena obilježja prekršaja i za koje su propisane sankcije. (2) Odgovornost za prekršaj pretpostavlja izvršenu ili propuštenu protupravnu, skrivljenu radnju koja je propisom mjerodavnog tijela određena kao prekršaj. (3) Nema prekršaja ukoliko je isključena protupravnost ili krivica iako postoje sva bitna obilježja prekršaja. (4) Prekršaj može biti počinjen činjenjem ili nečinjenjem. (5) Nehaj od izvršitelja je dovoljan da se izvršitelj smatra odgovornim za prekršaj, osim ako je odredbama o prekršajima propisano da će izvršitelj biti kažnjen za djelo počinjeno isključivo s umišljajem. (6) Prekršaj mogu počiniti fizičke i pravne osobe. (7) Pokušaj izvršenja prekršaja nije kažnjiv. Članak 3. Značenje izraza (1) Posebni izrazi u smislu ovoga zakona imaju sljedeća značenja: 1) ovlašteno tijelo je bilo koje od sljedećih: a) mjerodavno policijsko tijelo Bosne i Hercegovine, Federacije ili kantona, b) mjerodavna inspekcijska tijela ili c) ministarstvo, poduzeće ili druga pravna osoba koja ima javne ovlasti i u čiju mjerodavnost spada izravno ili neizravno provođenje bilo kojeg zakona ili propisa koji propisuju prekršaje; 2) Registar novčanih kazni i prekršajne evidencije je elektronska baza podataka o izrečenim novčanim kaznama za prekršaje, drugim prekršajnim sankcijama i troškovima postupka kao što je propisano u Zakonu o Agenciji za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 56/08); 3) okrivljenik je pravna ili fizička osoba protiv koje je pokrenut prekršajni postupak; 4) oštećenik je pravna ili fizička osoba koja je pretrpjela štetu koja je na bilo koji način nastala počinjenjem prekršaja; 5) sud je općinski sud u kojem je osnovano prekršajno odjeljenje; 6) drugostupanjski sud je mjerodavni kantonalni sud; 7) kažnjenik je osoba za koju je konačnim prekršajnim nalogom ili pravomoćnim rješenjem o prekršaju ustanovljeno da je odgovorna za određeni prekršaj; 8) uručenje pismena poštom je uručenje putem preporučene pošte na adresu fizičke osobe koje je određeno u Registru prebivališta i boravišta, a koju vodi Glavni centar za obradu podataka u Bosni i Hercegovini ili na registriranu adresu sjedišta pravne osobe; 9) posao (rad) za opće dobro je neplaćeni rad u korist društva kojim se ne vrijeđa ljudsko dostojanstvo i ne ostvaruje profit i koji se može izreći samo uz pristanak učinitelja, a ne može trajati kraće od 10 sati niti dulje od 120 sati, s tim što se ne može obavljati dulje od dva sata dnevno. (2) Gramatička terminologija korištenja muškog ili ženskog roda podrazumijeva uključivanje oba roda. (3) Značenje izraza navedenih u članku 2. Kaznenoga zakona Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10 i 42/11 - u daljnjem tekstu: Kazneni zakon) koristit će se u ovome zakonu ukoliko se kontekstom jasno ne zahtijeva drukčije.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 08/13 30.01.2013 SN FBiH 59/14, SN FBiH 12/10, SN FBiH 09/09, SN FBiH 53/07, SN FBiH 27/07, SN FBiH 55/06, SN FBiH 28/05, SN FBiH 78/04, SN FBiH 56/03, SN FBiH 35/03 krivični postupak AKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Član 1. U Zakonu o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09 i 12/10) u članu 152. stav 1. mijenja se i glasi: "(1) Kada izrekne presudu na kaznu zatvora, sud može optuženom odrediti odnosno produžiti pritvor, ako je to neophodno radi nesmetanog vođenja krivičnog postupka, uzimajući u obzir sve okolnosti vezane za izvršenje krivičnog djela, odnosno ličnost počinioca. U ovim slučajevima donosi se posebno rješenje, a žalba protiv rješenja ne zadržava njegovo izvršenje." U stavu 2. iza riječi "osuđen" dodaju se riječi: "ili je izrečena sudska opomena". Član 2. U članu 320. stav 1. riječi: "Vijeće apelacionog odjeljenja" zamjenjuju se riječima: "Drugostepeni sud". Stav 2. mijenja se i glasi: "(2) Na pisanu izradu odluke donesene u sjednici vijeća ili na osnovu održanog pretresa primjenjuju se rokovi iz člana 304. stav (1) ovog zakona." Član 3. U članu 321. riječi: "Vijeće apelacionog odjeljenja" zamjenjuju se riječima: "Drugostepeni sud", a iza riječi "žalbom" tačka se zamjenuje zarezom i dodaju riječi: "a po službenoj dužnosti da li je na štetu optuženog povrijeđen Krivični zakon.". Član 4. U članu 324. riječi: "vijeće apelacionog odjeljenja" zamjenjuju se riječima: "drugostepeni sud". Član 5. Član 325. mijenja se i glasi: "Odluke po žalbi (1) Drugostepeni sud može u sjednici vijeća odbaciti žalbu kao neblagovremenu ili kao nedopuštenu ili odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi prvostepenu presudu ili uvažiti žalbu i preinačiti prvostepenu presudu ili uvažiti žalbu, ukinuti prvostepenu presudu i predmet vratiti prvostepenom sudu na ponovno suđenje ili uvažiti žalbu, ukinuti prvostepenu presudu i odrediti održavanje pretresa pred drugostepenim sudom. (2) Pretres pred drugostepenim sudom mora se održati ako je u istom krivičnom predmetu presuda već jednom bila ukinuta. (3) O svim žalbama protiv iste presude drugostepeni sud odlučuje jednom odlukom." Član 6. U članu 328. riječi: "Vijeće apelacionog odjeljenja" zamjenjuju se riječima: "Drugostepeni sud". Član 7. Član 329. mijenja se i glasi: "Preinačenje prvostepene presude (1) Drugostepeni sud će, uvažavajući žalbu ili po službenoj dužnosti, presudom preinačiti prvostepenu presudu ako smatra da su odlučne činjenice u prvostepenoj presudi pravilno utvrđene i da se, s obzirom na utvrđeno činjenično stanje, po pravilnoj primjeni zakona, ima donijeti drukčija presuda, a prema stanju stvari i u slučaju povrede iz člana 312. stava 1. tač. f), g) i j) ovog zakona. U ovom slučaju ako drugostepeni sud nađe da je potrebno izreći sudsku opomenu donijet će rješenje kojim će preinačiti prvostepenu presudu i izreći sudsku opomenu. (2) Ako su se zbog preinačenja prvostepene presude stekli uvjeti da se odredi, odnosno ukine pritvor na osnovu člana 152. st. (1) i (2) ovog zakona, drugostepeni sud će o tome donijeti posebno rješenje. Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba trećestepenom vijeću Vrhovnog suda Federacije. Žalba ne zadržava izvršenje rješenja." Član 8. Član 330. mijenja se i glasi: "Ukidanje prvostepene presude (1) Drugostepeni sud će, uvažavajući žalbu, rješenjem ukinuti prvostepenu presudu i predmet vratiti prvostepenom sudu na ponovno suđenje, odnosno odrediti održavanje pretresa pred drugostepenim sudom kada postoje opravdani razlozi da se predmet ne vrati prvostepenom sudu na ponovno suđenje, ako utvrdi da: a) postoji bitna povreda odredaba krivičnog postupka, osim slučajeva iz člana 329. stav (1) ovog zakona, b) je potrebno izvesti nove dokaze ili ponoviti već u prvostepenom postupku izvedene dokaze usljed kojih je činjenično stanje pogrešno ili nepotpuno utvrđeno. (2) Drugostepeni sud može i djelimično ukinuti prvostepenu presudu ako se pojedini dijelovi presude mogu izdvojiti bez štete za pravilno presuđenje. (3) Drugostepeni sud može narediti da se novi glavni pretres pred prvostepenim sudom održi pred drugim sudijom odnosno pred potpuno izmijenjenim vijećem. (4) Ako je uvaženjem žalbe ukinuta prvostepena presuda, a drugostepeni sud ustanovi da je za suđenje u prvom stepenu stvarno nadležan, predmet će uputiti vijeću istog suda i o tome obavijestiti prvostepeni sud. (5) Ako se optuženi nalazi u pritvoru, drugostepeni sud će ispitati postoje li još razlozi za pritvor i donijet će rješenje o produženju ili ukidanju pritvora. Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba trećestepenom vijeću Vrhovnog suda Federacije. Žalba ne zadržava izvršenje rješenja." Број 8 - Страна 4 СЛУЖБЕНЕНОВИНЕФЕДЕРАЦИЈЕБиХСриједа, 30. 1. 2013. Član 9. Član 331. mijenja se i glasi: "Obrazloženje odluke kojom se ukida prvostepena presuda (1) U obrazloženju odluke kojom se ukida prvostepena presuda, drugostepeni sud će ocijeniti žalbene navode i iznijeti povrede zakona koje je uzeo u obzir po službenoj dužnosti. (2) Kada se prvostepena presuda ukida zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, u obrazloženju će se navesti koje su odredbe povrijeđene i u čemu se povrede sastoje (član 312.). (3) Kada se prvostepena presuda ukida zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, navest će se u čemu se sastoje nedostaci u utvrđivanju činjeničnog stanja, odnosno zašto su novi dokazi i činjenice važni i od uticaja za donošenje pravilne odluke." Član 10. Iza člana 331. dodaje se novi član 331a. koji glasi: "Član 331a. Dostavljanje drugostepene odluke i postupanje prvostepenog suda (1) Drugostepeni sud će vratiti sve spise sudu prvog stepena sa dovoljnim brojem ovjerenih prijepisa svoje odluke radi predaje strankama, braniocu i drugim zainteresiranim osobama. (2) Prvostepeni sud kojem je predmet upućen na suđenje, uzet će za osnovu raniju optužnicu. Ako je presuda prvostepenog suda djelimično ukinuta prvostepeni sud će za osnovu uzeti samo onaj dio optužbe koji se odnosi na ukinuti dio presude. (3) Na novom glavnom pretresu, stranke i branilac mogu isticati nove činjenice i iznositi nove dokaze. (4) Prvostepeni sud je dužan da izvede sve procesne radnje i raspravi sva sporna pitanja na koja je ukazao drugostepeni sud u svojoj odluci. Iskazi saslušanih svjedoka i vještaka i pisani nalaz i mišljenje bit će prihvaćeni kao dokazi i mogu biti pročitani ili reproducirani ukoliko su ti svjedoci i vještaci prilikom svjedočenja bili unakrsno ispitani od suprotne stranke ili branioca ili nisu bili unakrsno ispitani od suprotne stranke ili branioca iako im je to bilo omogućeno, kao i u slučaju ako je to ovim zakonom drukčije određeno, te ukoliko se radi o dokazima iz člana 276. stav (2) tačka e) ovog zakona. (5) Odredba stava (4) ovog člana se ne odnosi na osobe, iz člana 97. ovog zakona, koje mogu odbiti svjedočenje. (6) Pri izricanju nove presude prvostepeni sud je vezan zabranom propisanom u članu 322. ovog zakona." Član 11. U članu 332. naziv člana mijenja se i glasi: "Pretres pred drugostepenim sudom". U stavu 1. riječi: "vijećem apelacionog odjeljenja" zamjenjuju se riječima: "drugostepenim sudom". U stavu 2. riječi: "vijeće apelacionog odjeljenja" zamjenjuju se riječima: "drugostepeni sud". Iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi: "(4) Pri izricanju nove presude drugostepeni sud je vezan zabranom iz člana 322. ovog zakona." Član 12. U članu 333. stav 2. mijenja se i glasi: "(2) O žalbi protiv drugostepene presude odlučuje Vrhovni sud Federacije u vijeću sastavljenom od trojice sudija. Pred ovim vijećem ne može se održati pretres."
Zakon o dopunama krivičnog zakona FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 42/11 13.07.2011 SN FBiH 75/17, SN FBiH 46/16, SN FBiH 76/14, SN FBiH 59/14, SN FBiH 42/10, SN FBiH 18/05, SN FBiH 69/04, SN FBiH 21/04, SN FBiH 36/03 krivični zakon ZAKONO DOPUNAMA KRIVI^NOG ZAKONA FEDERACIJEBOSNE I HERCEGOVINE^lan 1.U Krivi~nom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 36/03, 37/03, 21/04,69/04, 18/05 i 42/10) iza ~lana 43b. dodaje se novi ~lan 43c. kojiglasi:"^lan 43c.Ku}ni zatvor sa elektronskim nadzorom(1) Osobe osu|ene na kaznu zatvora do jedne godine, uz svojpristanak, mogu izdr`avati tu kaznu i kao ku}ni zatvor saelektronskim nadzorom {to podrazumijeva da osu|enaosoba ne smije napu{tati prostorije u kojima stanuje osimu slu~ajevima propisanim zakonom koji ure|uje izvr{enjekrivi~nih sankcija.(2) Odluka da se kazna zatvora mo`e izvr{iti i kao ku}nizatvor sa elektronskim nadzorom zasniva se na ocjeni da,uzimaju}i u obzir sve okolnosti koje odre|uju vrstu imjeru kazne, po~inioca krivi~nog djela nije prijekopotrebno uputiti u ustanovu na izdr`avanje kazne zatvora,ve} da se i na ovakav na~in mo`e posti}i svrhaka`njavanja i svrha izvr{enja kazne zatvora.(3) Osu|enoj osobi koja izdr`ava ku}ni zatvor saelektronskim nadzorom i koja neopravdano napustiprostorije u kojima stanuje sud }e odrediti izdr`avanjeostatka kazne zatvora u ustanovi za izdr`avanje kazne.(4) Osobama osu|enim za krivi~na djela protiv braka,porodice i omladine koje `ive sa o{te}enim u istomdoma}instvu ne mo`e biti odre|eno izvr{enje kaznezatvora na na~in propisan u stavu 1. ovog ~lana.".^lan 2.U ~lanu 110. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:"(3) Ku}ni zatvor sa elektronskim nadzorom izvr{ava se uprostorijama u kojima osu|ena osoba stanuje u mjestuprebivali{ta, odnosno boravi{ta.".
Zakon o izmjenama i dopunama krivičnog zakona FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 42/10 21.07.2010 SN FBiH 75/17, SN FBiH 46/16, SN FBiH 76/14, SN FBiH 59/14, SN FBiH 42/11, SN FBiH 18/05, SN FBiH 69/04, SN FBiH 21/04, SN FBiH 36/03 krivični zakon ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVI^NOG ZAKONAFEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE^lan 1.U Krivi~nom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 36/03, 37/03, 21/04,69/04 i 18/05) u ~lanu 2. stav (4) mijenja se i glasi:"(4) Vojna osoba, u smislu ovog Zakona, je profesionalnavojna osoba i osoba u rezervnom sastavu dok je na slu`bi uOru`anim snagama Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom oslu`bi u Oru`anim snagama Bosne i Hercegovine.".U stavu (8) iza rije~i "Federaciji" dodaju se rije~i: "koja radiza naknadu ili bez naknade.".U stavu (14) rije~i: "ili vi{e njih" bri{u se.U stavu (15) rije~i: "ili vi{e njih" bri{u se.U stavu (18) rije~i: "Zlo~ina~ka organizacija" zamjenjuju serije~ima: "Grupa za organizirani kriminal", a iza rije~i "zatvora"dodaje se rije~ "preko".Stav (30) mijenja se i glasi:"(30)Prijevozno sredstvo je svako plovilo, vozilo i letjelica,kao i bilo kakvo drugo sredstvo koje se mo`e koristiti za prijevozu suhozemnom, vodenom ili zra~nom prometu, bez obzira navrstu pogona."^lan 2.Iza ~lana 4. dodaje se novi ~lan 4a., koji glasi: Srijeda, 21.7.2010.SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 42 – Strana 25"^lan 4a.Na~elo kriviceNiko ne mo`e biti ka`njen niti se prema njemu mogu izre}idruge krivi~nopravne sankcije, ako nije kriv za po~injenokrivi~no djelo."^lan 3.^lan 7. mijenja se i glasi:"Svrha krivi~nopravnih sankcijaSvrha krivi~nopravnih sankcija je:a)za{tita dru{tva od ~injenja krivi~nih djela preventivnimuticajem na druge da po{tuju pravni sistem i ne po~inekrivi~na djela te sprje~avanjem po~initelja da po~inikrivi~na djela kao i poticanje njegovog prevaspitanja;b)za{tita i satisfakcija `rtve krivi~nog djela."^lan 4.U ~lanu 8. iza rije~i: "u skladu sa" dodaju se rije~i: "zakonom i".^lan 5.U ~lanu 18. stav (3), ~lanu 71. ta~ka d), ~lanu 77. u nazivu i st. (1) do (4), ~lanu 291. st. (2) i (3), ~lanu 333. stav (1) rije~i:"motornim vozilom" u razli~itim pade`ima zamjenjuju serije~ima: "prijevozno sredstvo" u odgovaraju}em pade`u.^lan 6.^lan 25. mijenja se i glasi:"Bezna~ajno djeloNije krivi~no djelo ono djelo koje, iako sadr`i zakonomodre|ena obilje`ja krivi~nog djela, zbog prirode i te`ine djela, ilina~ina po~injenja djela, ili neznatnosti ili nepostojanja {tetnihposljedica, odnosno pribavljene imovinske koristi i niskogstepena krivice po~initelja, predstavlja bezna~ajno djelo."^lan 7.Iza ~lana 27. dodaje se novi ~lan 27a., koji glasi:"^lan 27a.Sila i prijetnja(1)Nije krivi~no djelo ono djelo koje je po~injeno poddjelovanjem neodoljive sile.(2)Po~initelj koji je po~inio krivi~no djelo pod djelovanjemodoljive sile ili prijetnje mo`e se bla`e kazniti.(3)U slu~aju iz stava (1) ovog ~lana, po~initeljem krivi~nogdjela smatrat }e se osoba koja je primjenila neodoljivusilu."^lan 8.Naziv ~lana 31. mijenja se i glasi: "Sau~initeljstvo".^lan 9.U ~lanu 32. iza stava (2) dodaje se novi stav (3), koji glasi:"(3) Podstrekavanjem na po~injenje krivi~nog djela smatrase naro~ito: upu}ivanje molbe, ubje|ivanje ili nagovaranje,prikazivanje koristi od po~injenja krivi~nog djela, davanje iliobe}avanje poklona, zloupotreba odnosa podre|enosti iliovisnosti, dovo|enje ili odr`avanje osobe u stanju stvarne ilipravne zablude."^lan 10.U nazivu ~lana 34. rije~i: "krivi~ne odgovornosti"zamjenjuju se rije~ju "krivice".U stavu (1) rije~i: "krivi~no odgovoran" zamjenjuju se rije~ju "kriv".U stavu (3) rije~i: "krivi~nu odgovornost" zamjenjuju serije~ju "krivicu".^lan 11.Iza ~lana 34. naziv glave VI mijenja se i glasi: "KRIVICA".^lan 12.^lan 35. mijenja se i glasi:"Sadr`aj krivice(1)Krivica postoji ako je po~initelj u vrijeme po~injenjakrivi~nog djela bio ura~unljiv i pri tome postupao sumi{ljajem.(2)Krivica za krivi~no djelo postoji i ako je po~initeljpostupao iz nehata, ako to zakon izri~ito predvi|a."^lan 13.U ~lanu 36. stav (3) rije~i: "Krivi~no je odgovoran"zamjenjuju se rije~ima: "Kriv je", rije~i: "krivi~nu odgovornost"zamjenjuju se rije~ju "krivicu", a iza rije~i "nehat" stavlja seta~ka, a preostali dio teksta bri{e se.^lan 14.^lan 39. mijenja se i glasi:"Stvarna zabluda(1)Nije kriv po~initelj koji po~ini djelo u neotklonjivojstvarnoj zabludi.(2)Stvarna zabluda je neotklonjiva ako po~initelj u vrijemepo~injenja krivi~nog djela nije bio svjestan nekognjegovog zakonom propisanog obilje`ja, ili je pogre{nosmatrao da postoje okolnosti prema kojima bi, da su onestvarno postojale, to djelo ~inile dozvoljenim.(3)Ako je po~initelj bio u stvarnoj zabludi iz nehata, postojat}e krivi~no djelo po~injeno iz nehata, ako zakon za tokrivi~no djelo propisuje ka`njavanje i za nehat."^lan 15.^lan 41. mijenja se i glasi:"Vrste kazniPo~initelju krivi~nog djela koji je kriv mogu se izre}i:a)kazna zatvora;b)kazna dugotrajnog zatvora;c)nov~ana kazna."^lan 16.U ~lanu 42. ta~ka b) iza rije~i "djela" dodaju se rije~i: "ipotakne njegovo prevaspitanje".^lan 17.^lan 43. mijenja se i glasi:"Kazna zatvora(1)Kazna zatvora ne mo`e biti kra}a od 30 dana ni du`a od 20 godina.(2)Kazna zatvora izri~e se na pune godine i mjesece, a do {est mjeseci i na pune dane.(3)Kazna zatvora iz st. (1) i (2) ovog ~lana ne mo`e se izre}imaloljetnicima. Maloljetnicima se mo`e izre}i kaznamaloljetni~kog zatvora pod uslovima propisanim glavomX (PRAVILA O VASPITNIM PREPORUKAMA,VASPITNIM MJERAMA I O KA@NJAVANJUMALOLJETNIKA) ovog zakona. Kazna maloljetni~kogzatvora po svojoj je svrsi, prirodi, trajanju i na~inuizvr{enja posebna kazna li{enja slobode."^lan 18.Iza ~lana 43. dodaju se novi ~lanovi 43a. i 43b. koji glase:"^lan 43a.Zamjena kazne zatvora(1)Izre~ena kazna zatvora u trajanju do jedne godine mo`ese, na zahtjev osu|enika, zamijeniti nov~anom kaznomkoja se pla}a u jednokratnom iznosu u roku do 30 dana.(2)Kazna zatvora zamjenjuje se nov~anom kaznom tako {tose svaki dan izre~ene kazne zatvora izjedna~uje s jednimdnevnim iznosom nov~ane kazne ili sa 100 KM ako senov~ana kazna utvr|uje u odre|enom iznosu.(3)Ako se nov~ana kazna ne plati u roku iz stava (1) ovog~lana, sud }e donijeti odluku o izvr{enju kazne zatvora.Ako se nov~ana kazna plati samo djelimi~no, izvr{it }e sekazna zatvora srazmjerno iznosu koji nije pla}en. Broj 42 – Strana 26SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 21.7.2010.^lan 43b.Kazna dugotrajnog zatvora(1)Za najte`e oblike te{kih krivi~nih djela po~injenih sumi{ljajem mo`e se propisati kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 21 do 45 godina.(2)Kazna dugotrajnog zatvora nikada se ne mo`e propisatikao jedina glavna kazna za pojedino krivi~no djelo.(3)Kazna dugotrajnog zatvora ne mo`e se izre}i po~initeljukoji u vrijeme po~injenja krivi~nog djela nije navr{io 21godinu `ivota.(4)Kazna dugotrajnog zatvora izri~e se samo na pune godine.(5)Ako je izre~ena kazna dugotrajnog zatvora, amnestija ipomilovanje mogu se dati tek nakon izdr`anih tri petine tekazne."^lan 19.U ~lanu 44. stav (1) rije~i: "od najvi{e {est mjeseci"zamjenjuju se rije~ima: "u trajanju do jedne godine".U stavu (3) rije~ "{ezdeset" zamjenjuje se rije~ju"devedeset".^lan 20.U ~lanu 46. stav (1) rije~ "od" zamjenjuje se rije~ju "preko".^lan 21.U ~lanu 47. stav (3) broj "150" zamjenjuje se brojem "500", abroj "50.000" zamjenjuje se brojem "100.000".U stavu (8) rije~ "dvije" zamjenjuje se rije~ju "jedne".^lan 22.U ~lanu 48. stav (2) rije~i: "mo`e u cijelosti ili djelimi~nonaplatiti" zamjenjuju se rije~ju "plati".U stavu (3) broj "50" zamjenjuje se brojem "100", a rije~i:"ali zatvor u tom slu~aju ne mo`e biti du`i od jedne godine",zamjenjuju se rije~ima: "s tim {to ne mo`e prekora~iti propisanukaznu za to djelo".^lan 23.U ~lanu 49. stav (1) rije~i: "krivi~ne odgovornosti"zamjenjuju se rije~ju "krivice".^lan 24.U ~lanu 51. stav (1) ta~ka g) broj "150" zamjenjuje se brojem"500".^lan 25.U ~lanu 54. stav (1) mijenja se i glasi:"(1) Ako je po~initelj jednom radnjom ili s vi{e radnji po~inio vi{e krivi~nih djela za koja mu se istovremeno sudi, sud }enajprije utvrditi kazne za svako od tih krivi~nih djela, pa }e za sva krivi~na djela izre}i jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora,jedinstvenu kaznu zatvora ili jedinstvenu nov~anu kaznu."U stavu (2) ta~ka a) mijenja se i glasi:"a) ako je za krivi~na djela u sticaju sud utvrdio kaznedugotrajnog zatvora ili dugotrajnog zatvora i zatvora,jedinstvena kazna dugotrajnog zatvora mora biti ve}a od svakepojedine utvr|ene kazne, ali ne smije prije}i 45 godina;".Iza ta~ke b) dodaje se nova ta~ka c), koja glasi:"c) ako je za dva ili vi{e krivi~nih djela po~injenih u sticajuutvrdio kazne zatvora u trajanju du`em od deset godina, sudmo`e izre}i jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora koja ne smijedosegnuti zbir pojedina~nih kazni zatvora;".Dosada{nje ta~. c) i d) postaju ta~. d) i e).^lan 26.U ~lanu 56. stav (3) bri{e se.^lan 27.U ~lanu 57. stav (3) broj "50" zamjenjuje se brojem "100".^lan 28.U ~lanu 62. stav (2) rije~i: "krivi~ne odgovornosti"zamjenjuju se rije~ju "krivice".Stav (4) bri{e se.Dosada{nji st. (5), (6) i (7) postaju st. (4), (5) i (6).^lan 29.U ~lanu 74. stav (1) rije~i: "u stanju bitno smanjeneura~unljivosti, ili smanjene ura~unljivosti" zamjenjuju serije~ima: "u stanju bitno smanjene ili smanjene ura~unljivosti".Stav (4) bri{e se.Dosada{nji st. (5) i (6) postaju st. (4) i (5).^lan 30.^lan 76. stav (1) mijenja se i glasi:"(1)Sigurnosna mjera zabrane obavljanja odre|enog zvanja,djelatnosti ili du`nosti mo`e se izre}i po~initelju koji je po~iniokrivi~no djelo vezano uz svoj poziv, djelatnost ili du`nost, akopostoji opasnost da bi takvo obavljanje moglo poticajno djelovati da po~ini novo krivi~no djelo vezano uz svoj poziv, djelatnost ilidu`nost."^lan 31.U ~lanu 78. stav (3) mijenja se i glasi:"(3) Zakonom se mo`e propisati obavezno oduzimanjepredmeta."^lan 32.U ~lanu 99. rije~i: "krivi~no odgovoran" bri{u se, a rije~i:"visokog stepena krivi~ne odgovornosti" zamjenjuju se rije~ima: "stepena krivice".^lan 33.U ~lanu 114. stav (3) bri{e se.^lan 34.Iza ~lana 114. dodaje se novi ~lan 114a., koji glasi:"^lan 114a.Pro{ireno oduzimanje imovinske koristi pribavljenekrivi~nim djelomKada se krivi~ni postupak vodi za krivi~na djela iz glavaXXII, XXIX i XXXI ovog zakona, sud mo`e odlukom iz ~lana114. stav (2) oduzeti i onu imovinsku korist za koju tu`itelj pru`idovoljno dokaza da se opravdano vjeruje da je takva imovinskakorist pribavljena po~injenjem ovih krivi~nih djela, a po~initeljnije pru`io dokaze da je korist zakonito pribavljena."^lan 35.U ~lanu 118. stav (1) iza ta~ke b) dodaje se nova ta~ka c), koja glasi:"c) oduzimanje dozvola ili odobrenja koja se izdaju odlukomorgana vlasti ili statusa koji se priznaje odlukom organa vlasti;".Dosada{nja ta~ka c) postaje ta~ka d).U stavu (2) ta~ka c) mijenja se i glasi:"c) zabrana sticanja dozvola ili odobrenja koja se izdaju odlukomorgana vlasti ili statusa koji se priznaje odlukom organa vlasti.".^lan 36.^lan 125. mijenja se i glasi:"Brisanje osude(1)Pod uslovom da po~initelj krivi~nog djela nije ponovoosu|en za novo krivi~no djelo, osuda se bri{e po silizakona kada proteknu sljede}i rokovi:a)osuda kojom je po~initelj oslobo|en kazne bri{e seiz kaznene evidencije ako osu|enik u roku od jednegodine od dana pravosna`nosti presude ne po~ininovo krivi~no djelo,b)uslovna osuda bri{e se iz kaznene evidencije poproteku roka od jedne godine od dana prestankavremena provjeravanja, ako za to vrijeme osu|enikne po~ini novo krivi~no djelo,c)osuda na nov~anu kaznu i na kaznu zatvora utrajanju do jedne godine bri{e se iz kazneneevidencije po proteku roka od tri godine od danaizvr{enja, zastare ili oprosta kazne, ako za tovrijeme osu|enik ne po~ini novo krivi~no djelo,d)osuda na kaznu zatvora u trajanju preko jedne do trigodine bri{e se iz kaznene evidencije po protekuroka od pet godina od dana izvr{enja, zastare ili Srijeda, 21.7.2010.SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 42 – Strana 27oprosta kazne, ako za to vrijeme osu|enik ne po~ininovo krivi~no djelo,e)osuda na kaznu zatvora u trajanju preko tri do petgodina bri{e se iz kaznene evidencije po protekuroka od deset godina od dana izvr{enja, zastare ilioprosta kazne, ako za to vrijeme osu|enik ne po~ininovo krivi~no djelo,f)osuda na kaznu zatvora u trajanju preko pet do deset godina bri{e se iz kaznene evidencije po protekuroka od 15 godina od dana izvr{enja, zastare ilioprosta kazne, ako za to vrijeme osu|enik ne po~ininovo krivi~no djelo.(2)Sud mo`e, na molbu osu|enika, odrediti da se iz kazneneevidencije bri{e osuda na kaznu zatvora u trajanju prekodeset godina ako je protekao rok od 20 godina od danaizdr`avanja, zastare ili oprosta kazne, a u tom vremenuosu|enik nije po~inio novo krivi~no djelo.(3)Prilikom odlu~ivanja o brisanju osude iz stava (2) ovog~lana, sud }e voditi ra~una o vladanju osu|enika poslijeizdr`avanja kazne, o prirodi krivi~nog djela i o drugimokolnostima koje mogu biti od zna~aja za ocjenuopravdanosti brisanja osude.(4)Osuda na kaznu dugotrajnog zatvora se ne bri{e.(5)Osuda se ne mo`e brisati iz kaznene evidencije dok trajekrivi~ni postupak za novo krivi~no djelo.(6)Osuda se ne mo`e brisati iz kaznene evidencije dok trajeprimjena mjera sigurnosti niti dok oduzimanje imovinskekoristi pribavljene krivi~nim djelom nije potpunoizvr{eno.(7)Brisanjem osude iz kaznene evidencije pod uslovima iz st. (1) do (3) ovog ~lana po~initelj krivi~nog djela smatra seneosu|ivanim."^lan 37.Iza ~lana 125. dodaje se novi ~lan 125a., koji glasi:"^lan 125a.Podaci iz kaznene evidencije(1)Podaci iz kaznene evidencije nisu javni podaci.(2)Gra|anin ima pravo tra`iti i dobiti podatke iz kazneneevidencije o sebi, ako su mu ti podaci potrebni zaostvarivanje prava ili interesa.(3)Zamjena izre~ene nov~ane kazne radom za op}e dobro naslobodi ili kaznom zatvora, kao i zamjena izre~ene kaznezatvora radom za op}e dobro na slobodi ili nov~anomkaznom, upisuju se u kaznenu evidenciju."^lan 38.U ~lanu 129. stav (1) rije~i: "nije krivi~no odgovoran"zamjenjuju se rije~ima: "nije kriv".U stavu (2) rije~i: "krivi~nu odgovornost" zamjenjuju serije~ju "krivicu".^lan 39.U ~lanu 130. stav (1) iza rije~i "biti" rije~ "krivi~no" bri{e se.U st. (2) i (3) iza rije~i "utvr|ena" rije~ "krivi~na" bri{e se.^lan 40.^lan 132. mijenja se i glasi:"Produ`eno krivi~no djelo i odgovornost pravnih osobaKada je kod pravne osobe prisutan istovjetan osnovodgovornosti u pogledu vi{e istovrsnih i vremenski povezanihkrivi~nih djela vi{e po~initelja, pravna je osoba odgovorna kaoda je po~injeno jedno krivi~no djelo."^lan 41.U ~lanu 133. stav (2) rije~ "krivi~no" bri{e se.^lan 42.U ~lanu 136. iza stava (2) dodaje se novi stav (3), koji glasi:"(3) Ako se nov~ana kazna ne plati u roku utvr|enompresudom, bez odga|anja }e se provesti postupak prisilnenaplate."^lan 43.U ~lanu 141. ta~ka b) rije~ "privredne" bri{e se.^lan 44.U ~lanu 142. stav (1) rije~i: "ili za privredu" zamjenjuju serije~ima: "ili za za{titu ili promicanje dru{tvenih vrijednosti".^lan 45.^lan 143. mijenja se i glasi:"Zabrana obavljanja odre|ene djelatnosti(1)Mjerom sigurnosti zabrane obavljanja odre|enedjelatnosti sud mo`e pravnoj osobi zabraniti proizvodnjuodre|enih proizvoda ili obavljanje odre|enih poslova, ilijoj zabraniti bavljenje odre|enim poslovima prometa robe ili drugom djelatno{}u odnosno djelatnostima.(2)Sigurnosna mjera iz stava 1. ovog ~lana izri~e se pravnojosobi ako bi njezino daljnje bavljenje odre|enomdjelatno{}u bilo opasno za `ivot ili zdravlje ljudi ili {tetnoza privredno ili finansijsko poslovanje drugih osoba ili zaprivredu, ili ukoliko je pravna osoba u posljednje dvijegodine prije po~injenog krivi~nog djela ve} bila ka`njenaza isto ili sli~no krivi~no djelo.(3)Sigurnosna mjera iz stava 1. ovog ~lana mo`e se izre}i utrajanju od {est mjeseci do pet godina, ra~unaju}i odpravosna`nosti presude."^lan 46.U nazivu ~lana 146. i u stavu (1) rije~ "krivi~nog" bri{e se.U stavu (3) ta~ka b) rije~ "privredne" bri{e se.^lan 47.U ~lanu 147. rije~ "krivi~no" bri{e se.^lan 48.U ~lanu 163. stav (1) rije~i: "jedne do pet godina" zamjenjujuse rije~ima: "tri mjeseca do tri godine".Stav (3) mijenja se i glasi:"(3) Ko krivi~no djelo iz stava (1) ovog ~lana po~inizloupotrebom svoga polo`aja ili ovla{tenja kaznit }e se kaznomzatvora od jedne do deset godina."^lan 49.U ~lanu 165. rije~i: "od jedne do deset godina" zamjenjuju serije~ima: "najmanje tri godine".^lan 50.U ~lanu 192. rije~ " jedne" zamjenjuje se rije~ju "tri".^lan 51.U ~lanu 195. stav (1) rije~i: "ili kaznom zatvora do tri godine" zamjenjuju se rije~ima: "i kaznom zatvora do tri godine".^lan 52.U ~lanu 196. rije~i: "nov~anom kaznom ili kaznom zatvorado tri godine" zamjenjuju se rije~ima: "kaznom zatvora od trimjeseca do pet godina".^lan 53.U ~lanu 198. iza rije~i "objavi" dodaju se rije~i: "kaokona~ne".^lan 54.Iza ~lana 199. dodaje se novi ~lan 199a. koji glasi:"^lan 199a.Davanje la`nih izjava tokom postupka imenovanja(1)Ko sa ciljem obmanjivanja ili odr`avanja u obmaniorgana nadle`nog za imenovanje u Federaciji o tome da liispunjava uslove za imenovanje na polo`aj premijera iliministra Vlade Federacije, odnosno za potvrdu na tepolo`aje, tokom postupka imenovanja i potvrde na tepolo`aje koji se provodi na osnovu zakona, da la`nuizjavu, u pisanom ili usmenom obliku, o podatku iliinformaciji potrebnoj za utvr|ivanje da li ispunjavauslove, a koju je obavezan po zakonu ili drugom propisupru`iti, te time prikrije ili izmijeni ~injenice zna~ajne za Broj 42 – Strana 28SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 21.7.2010.odluku o imenovanju ili potvrdi, kaznit }e se nov~anomkaznom ili kaznom zatvora do tri godine.(2)Ako po~initelj dobrovoljno opozove svoju la`nu izjavuprije nego {to je donesena kona~na odluka o potvr|ivanju, kaznit }e se nov~anom kaznom ili kaznom zatvora do {estmjeseci, a mo`e biti i oslobo|en od kazne.".^lan 55.U ~lanu 273. stav (1) rije~i: "nov~anom kaznom ili kaznomzatvora do tri godine" zamjenjuju se rije~ima: "kaznom zatvoraod {est mjeseci do pet godina".^lan 56.U ~lanu 295. stav (2) rije~i: "zlo~ina~ke organizacije"zamjenjuju se rije~ima: "grupe za organizirani kriminal".^lan 57.U ~lanu 296. stav (2) rije~i: "zlo~ina~ke organizacije"zamjenjuju se rije~ima: "grupe za organizirani kriminal".^lan 58.U ~lanu 337. stav (1) rije~i: "motornog vozila ili drugog"bri{u se.^lan 59.U ~lanu 340. stav (1) rije~i: "za koja se mo`e izre}i kaznazatvora tri godine ili te`a kazna" i zarez bri{u se, a rije~i: "{estmjeseci do pet godina" zamjenjuju se rije~ima: "jedne do desetgodina".U stavu (2) rije~ "jedne" zamjenjuje se rije~ju "tri".^lan 60.Naziv ~lana 342. mijenja se i glasi: "Organizirani kriminal".U st. (1), (2), (3) i (4) rije~i: "zlo~ina~ka organizacija" urazli~itim pade`ima zamjenjuju se rije~ima: "grupa zaorganizirani kriminal" u odgovaraju}em pade`u.U stavu (2) rije~i: "tri godine" zamjenjuju se rije~ima: "petgodina".Stav (5) mijenja se i glasi:"(5) Pripadnik grupe za organizirani kriminal iz st. (1) do (4)ovoga ~lana, koji tu grupu otkrije, mo`e se osloboditi kazne."^lan 61.U ~lanu 358. stav (2) rije~i: " tri godine" zamjenjuju serije~ima: " pet godina".U stavu (3) rije~i: "tri mjeseca do pet godina" zamjenjuju serije~ima: "jedne do deset godina".^lan 62.U ~lanu 380. st. (1), (2) i (3) iza rije~i "korist" i "koristi"dodaju se rije~i: "za sebe ili za drugu osobu".^lan 63.U ~lanu 382. iza stava (3) dodaje se novi stav (4), koji glasi:"(4) Primljena nagrada ili kakva druga korist bit }e oduzeta."^lan 64.U ~lanu 383. iza stava (3) dodaje se novi stav (4), koji glasi:"(4) Pribavljena korist bit }e oduzeta."^lan 65.U ~lanu 384. iza stava (3) dodaje se novi stav (4), koji glasi:"(4) Novac, vrijednosni papiri ili druge pokretnine tepribavljena korist bit }e oduzeti."^lan 66.U ~lanu 385. iza stava (3) dodaje se novi stav (4), koji glasi:"(4) Pribavljena imovinska korist bit }e oduzeta."^lan 67.U ~lanu 387. stav (1) rije~i: "nov~anom kaznom ili kaznomzatvora do tri godine" zamjenjuju se rije~ima: "kaznom zatvoraod tri mjeseca do pet godina".U stavu (2) rije~i: "{est mjeseci do pet godina" zamjenjuju serije~ima: "jedne do deset godina".
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 12/10 15.03.2010 SN FBiH 59/14, SN FBiH 08/13, SN FBiH 09/09, SN FBiH 53/07, SN FBiH 27/07, SN FBiH 55/06, SN FBiH 28/05, SN FBiH 78/04, SN FBiH 56/03, SN FBiH 35/03 krivični postupak ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA OKRIVI^NOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE IHERCEGOVINE^lan 1.U Zakonu o krivi~nom postupku Federacije Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 35/03,37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07 i 9/09) u ~lanu152. stav (1) mijenja se i glasi:"(1) Kada izrekne presudu na kaznu zatvora, sud mo`eoptu`enom odrediti pritvor, odnosno pritvor }e biti produ`en akoje neophodno radi nesmetanog vo|enja krivi~nog postupka,uzimaju}i u obzir sve okolnosti vezane za izvr{enje krivi~nogdjela, odnosno li~nost po~inioca. Ako izrekne presudu na kaznuzatvora od pet godina ili te`u kaznu, sud }e odmah odrediti iliprodu`iti pritvor. U ovim slu~ajevima donosi se posebnorje{enje, a `alba protiv rje{enja ne zadr`ava njegovo izvr{enje".U stavu (3) dodaje se druga re~enica koja glasi: "Izuzetno, uslo`enim predmetima i iz va`nih razloga odlukom vije}a pritvorse mo`e produ`iti za jo{ najdu`e {est mjeseci"
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 09/09 02.11.2009 SN FBiH 59/14, SN FBiH 08/13, SN FBiH 12/10, SN FBiH 53/07, SN FBiH 27/07, SN FBiH 55/06, SN FBiH 28/05, SN FBiH 78/04, SN FBiH 56/03, SN FBiH 35/03 krivični postupak Srijeda, 11.2.2009.SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 9 – Stranica 23ili vi{e njih na osnovu programa automatski obra|ujepodatke.v)"Kompjuterski podaci" ozna~ava svako iskazivanje~injenica, informacija ili koncepata u obliku prikladnomza obradu u kompjuterskom sistemu, uklju~uju}i iprogram koji je u stanju prouzrokovati da kompjuterskisistem izvr{i odre|enu funkciju".^lan 8.U ~lanu 25. u stavu (2) rije~ "pet" zamjenjuje se rije~ju"deset".^lan 9.U ~lanu 33. u stavu (2) rije~ "ispitivanja" zamjenjuje serije~ju "saslu{anja".^lan 10.U ~lanu 34. u stavu (1) rije~ "ispitivanju" zamjenjuje serije~ju "saslu{anju".^lan 11.(1)U nazivu ~lana 40. iza rije~i "stranke" dodaju se rije~i: "ilibranitelja".(2)U stavu (2) rije~i: "ta~. od a) do c)" zamjenjuju se rije~ima:"ta~. od a) do e)".^lan 12.U ~lanu 44. u stavu (3) iza rije~i "sudija" dodaje se zarez irije~i: "a do podizanja optu`nice tu`itelj".^lan 13.(1)U ~lanu 45. u stavu (2) u ta~ki c) rije~ "zakonu" zamjenjujese rije~ima: "~lanu 98. ovog Zakona".(2)U stavu (2) iza ta~ke f) dodaje se nova ta~ka g) koja glasi:"g)utvr|uje ~injenice potrebne za odlu~ivanje oimovinsko-pravnom zahtjevu u skladu sa ~lanom 211.ovog Zakona i o oduzimanju imovinske koristipribavljene krivi~nim djelom u skladu sa ~lanom 413.ovog Zakona.".(3)Dosada{nje ta~. od g) do j) postaju ta~. od h) do k).^lan 14.U ~lanu 55. u stavu (2) iza rije~i "pozvan" dodaju se rije~i: "ili saslu{an".^lan 15.(1)U ~lanu 59. u stavu (2) rije~i: "odmah nakon {to mu jeodre|en pritvor" zamjenjuju se rije~ima: "prilikomizja{njenja o prijedlogu za odre|ivanje pritvora".(2)U stavu (5) rije~ "ili" zamjenjuje se zarezom, a iza rije~i"optu`enog" dodaju se rije~i: "ili drugih okolnosti".^lan 16.U ~lanu 60. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:"(3)Zahtjev za postavljanje branitelja zbog slabog imovnogstanja evidentira se u spisu. Sud }e na osnovu utvr|enogimovnog stanja osumnji~enog odnosno optu`enog donijetiodluku o zahtjevu bez odlaganja.".^lan 17.(1)U ~lanu 61. stav (2) mijenja se i glasi:"(2)Izuzetno od stava (1) ovog ~lana, tu`itelj }e istovremeno saprijedlogom za odre|ivanje pritvora sudiji za prethodnipostupak, odnosno sudiji za prethodno saslu{anje dostaviti idokaze bitne za procjenu zakonitosti pritvora i radiobavje{tavanja branitelja.".(2)U stavu (3) rije~i: "branitelj osumnji~enog, odnosno optu -`enog ima" zamjenjuju se rije~ima: "osumnji~eni, odnosnooptu`eni i branitelj imaju".(3)U stavu (4) rije~i: "Sudija za prethodni postupak, sudija"zamjenjuju se rije~ju: "Sudija", a iza rije~i "branitelju"dodaje se zarez i rije~i: "osumnji~enom, odnosnooptu`enom".(4)U stavu (5) iza rije~i "branitelj" dodaje se zarez i rije~i:"osumnji~eni, odnosno optu`eni".^lan 18.U ~lanu 65. stav (2) mijenja se i glasi:"(2)Pretresanje pokretnih stvari, u smislu odredbe stava (1) ovog~lana, obuhva}a i pretresanje kompjuterskih sistema, ure|aja za pohranjivanje kompjuterskih i elektronskih podataka, kaoi mobilnih telefonskih aparata. Osobe koje se koriste ovimure|ajima du`ne su omogu}iti pristup, predati medij nakojem su pohranjeni podaci, te pru`iti potrebna obavje{tenjaza upotrebu tih ure|aja. Osoba koja odbije njihovu predajumo`e se kazniti prema odredbi ~lana 79. stav (5) ovogZakona.".^lan 19.(1)U nazivu ~lana 70. iza rije~i "naredbe" dodaju se rije~i: "opretresanju".(2)U stavu (1) rije~i: "sudiji za prethodni postupak" zamjenjujuse rije~ju "sudu".(3)Stav (2) mijenja se i glasi:"(2)Kada je podnesen usmeni zahtjev za izdavanje naredbe opretresanju sud }e daljnji tok razgovora zabilje`iti. U slu~ajukada se koristi zvu~ni ili stenografski zapisnik, zapisnik se uroku od 24 sata mora dati na prijepis ~ija }e se istovjetnostovjeriti i ~uvati sa originalnim zapisnikom.".^lan 20.(1)U nazivu ~lana 78. iza rije~i "naredbe" dodaju se rije~i: "isvjedoka".(2)U stavu (3) iza rije~i: "za pretresanje" dodaju se rije~i: "i bezprisustva svjedoka", a iza rije~i "naredbe" dodaju se rije~i: "isvjedoka".^lan 21.U ~lanu 79. u stavu (3) iza rije~i: "oduzimanja predmeta"zarez se zamjenjuje rije~ju "i", a rije~i: "i pouku o pravnomlijeku" se bri{u.^lan 22.U ~lanu 81. u stavu (4) rije~i: "ova naredba mora bitipotvr|ena od sudije za prethodni postupak" zamjenjuju serije~ima: "o njenom potvr|ivanju odlu~uje sudija".^lan 23.(1)U ~lanu 86. u stavu (2) rije~i: "Sudija za prethodni postupak" zamjenjuju se rije~ju "Sud".(2)U stavu (3) rije~i: "sudiju za prethodni postupak" zamjenjuju se rije~ju "sud", a rije~i: "sudija za prethodni postupak"zamjenjuju se rije~ju "sud".^lan 24.Iza ~lana 86. dodaje se novi ~lan 86a. koji glasi:"^lan 86a.Naredba operateru telekomunikacija(1)Ako postoje osnovi sumnje da je neka osoba po~inilakrivi~no djelo, sud mo`e, na osnovu prijedloga tu`itelja ili na prijedlog ovla{tenih slu`benih osoba koje su dobileodobrenje od tu`itelja, narediti da operater telekomunikacijaili drugo pravno lice koje vr{i pru`anje telekomunikacijskihusluga dostavi podatke o kori{tenju telekomunikacijskihusluga te osobe, ako bi takvi podaci mogli biti dokaz ukrivi~nom postupku ili poslu`iti u prikupljanju informacijakoje mogu biti od koristi u krivi~nom postupku.(2)U hitnim slu~ajevima tu`itelj mo`e narediti radnje iz stava(1) ovog ~lana i dobiveni podaci }e se zape~atiti dok ne bude izdata sudska naredba. O preduzetim mjerama tu`itelj odmah obavje{tava sudiju za prethodni postupak koji mo`e u rokuod 72 sata izdati naredbu. U slu~aju da sudija za prethodnipostupak ne izda naredbu, tu`itelj }e podatke vratiti bezprethodnog otvaranja.(3)Radnje iz stava (1) ovog ~lana mogu se odrediti prema osobi za koju postoje osnovi sumnje da po~initelj, odnosno odpo~initelja prenosi informacije u vezi sa krivi~nim djelom,od nos no da po~initelj koristi njegovo sredstvo telekomu -nikacije. Broj 9 – Stranica 24SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 11.2.2009.(4)Operateri telekomunikacija ili druga pravna lica koja pru`aju telekomunikacijske usluge du`na su tu`itelju i policijskimorganima omogu}iti provo|enje mjera iz stava (1) ovog~lana.".^lan 25.(1)U ~lanu 87. u stavu (2) rije~i: "preduzete mjere moraju bitiodobrene" zamjenjuju se rije~ima: "o preduzetim mjeramaodlu~uje", a rije~i: "od preduzimanja mjera" se bri{u.(2)U stavu (3) rije~ "sud" se bri{e.^lan 26.(1) U ~lanu 88. na po~etku re~enice dodaje se oznaka "(1)".(2) Iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:"(2)O zahtjevu za vra}anje privremeno oduzetih predmeta sud je du`an odlu~iti, nakon izja{njenja tu`itelja i to u roku odnajkasnije 15 dana.".^lan 27.(1)Naziv ~lana 91. mijenja se i glasi: "Osnovne odredbe oispitivanju".(2)U stavu (1) iza rije~i "tu`itelj" dodaju se rije~i: "ili ovla{tenaslu`bena osoba".(3)U stavu (3) rije~ "odredbama" zamjenjuje se rije~ima:"odredbi stava (2)".^lan 28.U ~lanu 92. u stavu (2) u ta~ki c) iza rije~i "korist" dodaju serije~i: "i ako to u~ini u prisustvu branitelja da je takav njegoviskaz dopu{ten kao dokaz na glavnoj raspravi i da bez njegovesaglasnosti mo`e biti pro~itan i kori{ten na glavnoj raspravi".^lan 29.(1)U ~lanu 95. u stavu (7) iza rije~i "svjedok" dodaje se zarez irije~i: "koji je upozoren na posljedice, bez zakonskihrazloga".(2)U stavu (8) rije~i: "kojim je izre~ena nov~ana kazna"zamjenjuju se rije~ima: "iz st. (5) i (7) ovog ~lana".^lan 30.(1)U ~lanu 96. na po~etku uvodne re~enice dodaje se oznaka"(1)".(2)Iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:"(2)Ako je kao svjedok saslu{ana osoba koja mo`e odbitisvjedo~enje, a nije na to upozorena ili se nije izri~ito odrekla tog prava ili to upozorenje i odricanje nije uneseno uzapisnik, na takvom iskazu se ne mo`e zasnivati sudskaodluka.".^lan 31.(1)U ~lanu 98. u stavu (3) iza rije~i "odlukom" dodaje se rije~"glavnog".(2)U stavu (5) rije~ "mo`e" se bri{e, a rije~ "odrediti"zamjenjuje se rije~ju "odre|uje".^lan 32.(1)U ~lanu 99. u stavu (2) iza rije~i "optu`enicima" dodaju serije~i: "ako se njihovi iskazi ne sla`u u pogledu va`nih~injenica".(2)Iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:"(4)Ako prepoznavanje nije mogu}e u skladu sa stavom (3) ovog ~lana, prepoznavanje }e se izvr{iti na osnovu prepoznavanjafotografija te osobe ili predmeta postavljenih me|ufotografijama svjedoku nepoznatih osoba ili predmeta istevrste.".^lan 33.(1) U ~lanu 100. u stavu (2) dodaje se nova re~enica koja glasi:"Svjedok }e se i upozoriti da nije du`an odgovarati napitanja predvi|ena u ~lanu 98. stav (1) ovog Zakona i ovoupozorenje }e se unijeti u zapisnik.".(2)U stavu (3) iza rije~i "obavijestiti" dodaju se rije~i: "tu`itelja, odnosno".(3)U stavu (4) rije~i: "Ako je to potrebno, saslu{anje"zamjenjuju se rije~ju "Saslu{anje".^lan 34.(1)U nazivu ~lana 104. iza rije~i "svjedoka" dodaju se rije~i:"au dio ili".(2)U stavu (1) iza rije~i "snimati" dodaju se rije~i: "au dio ili".^lan 35.(1)Naziv ~lana 117. mijenja se i glasi: "Pregled, obdukcija iekshumacija tijela".(2)U stavu (1) rije~i: "se ne radi o prirodnoj smrti" zamjenjujuse rije~ima: "je smrt uzrokovana krivi~nim djelom ili u vezisa po~injenjem krivi~nog djela".(3)U stavu (2) iza rije~i "Pri" dodaju se rije~i "pregledu i".^lan 36.(1)Naziv ~lana 118. mijenja se i glasi: "Pregled i obdukcija le{aizvan specijalizirane medicinske ustanove".(2)U stavu (2) rije~i: "Tim vje{ta~enjem rukovodi tu`itelj i uzapisnik unosi nalaz i mi{ljenje vje{taka" zamjenjuju serije~ima: "Tim vje{ta~enjem upravlja tu`itelj o ~emu vodizapisnik. Sastavni dio zapisnika je nalaz i mi{ljenjevje{taka.".^lan 37.(1)U ~lanu 129. iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:"(2)Federalni ministar pravde donosi Pravilnik o na~inuprikupljanja i uzimanju uzoraka biolo{kog materijala zapotrebe DNK analize u krivi~nom postupku, o na~inupakiranja prikupljenog biolo{kog materijala, ~uvanja, obrade i pohrane uzoraka i dobivenih rezultata DNK analize uFederaciji.".(2) Dosada{nji stav (2) postaje stav (3).^lan 38.(1) U ~lanu 130. u stavu (2) u ta~ki d) iza rije~i "osoba" dodajese zarez i rije~i: "transportnih sredstava", a iza rije~i"predmeta" dodaju se rije~i: "koji stoje u vezi sa njima".(2)U ta~ki e) rije~i: "prikriveni istra`itelj i informator"zamjenjuju se rije~ima: "kori{tenje prikrivenih istra`itelja ikori{tenje informatora".(3)U ta~ki f) iza rije~i "simulirani" dodaju se rije~i: "ikontrolirani".(4) Iza stava (5) dodaje se novi stav (6) koji glasi:"(6)Prikriveni istra`itelj je posebno obu~ena ovla{tena osobakoja istra`uje pod izmijenjenim identitetom. Prikriveniistra`itelj smije pod svojim izmijenjenim identitetomu~estvovati u pravnom prometu. Ukoliko je to nu`no zaformiranje i odr`avanje tog identiteta mogu se izraditi,izmijeniti ili koristiti odgovaraju}i dokumenti.".^lan 39.U ~lanu 131. rije~ "najmanje" zamjenjuje se rije~ju "od".^lan 40.U ~lanu 136. u drugoj re~enici iza rije~i: "kao svjedoci"dodaje se zarez i rije~i: "ili kao za{ti}eni svjedoci", a iza rije~i"radnji" dodaju se rije~i: "ili o drugim va`nim okolnostima".^lan 41.U ~lanu 139. u stavu (2) rije~i: "s tim {to ovu naredbu moraodobriti sudija za prethodni postupak u roku od 24 sata odizdavanja naredbe" se bri{u.^lan 42.Naziv Odjeljka 4. mijenja se i glasi:"Odjeljak 4 - Mjere zabrane".^lan 43.^lan 140. mijenja se i glasi:"Zabrana napu{tanja boravi{ta i zabrana putovanja(1)Ako postoje okolnosti koje ukazuju da bi osumnji~eni ilioptu`eni mogao pobje}i, sakriti se, oti}i u nepoznato mjestoili u inozemstvo, sud mo`e, obrazlo`enim rje{enjem,zabraniti osumnji~enom ili optu`enom da napusti boravi{te.(2)U okolnostima iz stava (1) ovog ~lana sud mo`e, bilo kaododatnu mjeru uz zabranu napu{tanja boravi{ta bilo kaozasebnu mjeru, narediti privremeno oduzimanje putnih Srijeda, 11.2.2009.SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 9 – Stranica 25isprava uz zabranu izdavanja novih putnih isprava, kao izabranu kori{tenja osobne karte za prelazak dr`avne graniceBosne i Hercegovine (zabrana putovanja).".^lan 44.Iza ~lana 140. dodaju se novi ~l. od 140a. do 140g. koji glase:"^lan 140a.Ostale mjere zabrane(1)Kada okolnosti slu~aja na to ukazuju sud mo`e izre}i jednuili vi{e sljede}ih mjera zabrane:a)zabranu preduzimanja odre|enih poslovnih aktivnosti ilislu`benih du`nosti,b)zabranu posje}ivanja odre|enih mjesta ili podru~ja,c)zabranu sastajanja sa odre|enim osobama,d)naredbu da se povremeno javlja odre|enom dr`avnomtijelu ie)privremeno oduzimanje voza~ke dozvole.(2)Mjere zabrane iz stava (1) ovog ~lana mogu biti izre~ene uzzabranu napu{tanja boravi{ta kao i uz zabranu putovanja iz~lana 140. ovog Zakona, ili kao zasebne mjere.^lan 140b.Izricanje mjera zabrane(1)Sud mo`e izre}i zabranu napu{tanja boravi{ta, zabranuputovanja i ostale mjere zabrane obrazlo`enim rje{enjem naprijedlog stranke ili branitelja.(2)Kada odlu~uje o pritvoru sud mo`e izre}i zabranu napu{tanja boravi{ta, zabranu putovanja i ostale mjere zabrane poslu`benoj du`nosti, umjesto odre|ivanja ili produ`enjapritvora.(3)Osumnji~eni ili optu`eni }e se u rje{enju o izricanju mjerazabrane upozoriti da mu se mo`e odrediti pritvor ako prekr{iobavezu iz izre~ene mjere.(4)U toku istrage mjere zabrane odre|uje i ukida sudija zaprethodni postupak nakon podizanja optu`nice - sudija zaprethodno saslu{anje, a nakon dostavljanja predmeta sudijiodnosno vije}u u svrhu zakazivanja glavne rasprave - tajsudija odnosno predsjednik vije}a.(5)Mjere zabrane mogu trajati dok za to postoji potreba, anajdu`e do pravosna`nosti presude ako toj osobi nijeizre~ena kazna zatvora i najkasnije do upu}ivanja naizdr`avanje kazne ako je toj osobi izre~ena kazna zatvora.Zabrana putovanja mo`e tako|er trajati dok izre~enanov~ana kazna nije pla}ena u potpunosti i/ili dok se upotpunosti ne izvr{i odluka o imovinsko-pravnom zahtjevui/ili o oduzimanju imovinske koristi.(6)Sudija za prethodni postupak, sudija za prethodno saslu{anjeili sudija, odnosno predsjednik vije}a du`ni su svaka dvamjeseca ispitati da li je primijenjena mjera jo{ potrebna.(7)Protiv rje{enja kojim se odre|uju, produ`avaju ili ukidajumjere zabrane stranka, odnosno branitelj mo`e podnijeti`albu, a tu`itelj i protiv rje{enja kojim je njegov prijedlog zaprimjenu mjere odbijen. O `albi odlu~uje vije}e iz ~lana 25.stav (6) ovog Zakona u roku od tri dana od dana prij?ma`albe. @alba ne zadr`ava izvr{enje rje{enja.^lan 140c.Sadr`aj mjera zabrane(1)U rje{enju kojim izri~e mjeru zabrane napu{tanja boravi{taza osumnji~enog ili optu`enog sud }e odrediti mjesto ukojem osumnji~eni ili optu`eni mora boraviti dok traje ovamjera, kao i granice van kojih se osumnji~eni ili optu`eni nesmije udaljavati. To mjesto mo`e biti ograni~eno na domosumnji~enog ili optu`enog.(2)U rje{enju kojim izri~e mjeru zabrane putovanja sud }enarediti privremeno oduzimanje putnih isprava uz zabranuizdavanja novih putnih isprava, kao i izvr{enje zabranekori{tenja osobne iskaznice za prelazak dr`avne graniceBosne i Hercegovine. Rje{enje }e sadr`avati osobne podatke osumnji~enog ili optu`enog, a po potrebi mo`e sadr`avati iostale podatke.(3)U rje{enju kojim izri~e mjeru zabrane posje}ivanjaodre|enih mjesta ili podru~ja sud }e odrediti mjesto ipodru~je te udaljenost ispod koje im se osumnji~eni ilioptu`eni ne smije pribli`iti.(4)U rje{enju kojim izri~e mjeru zabrane sastajanja saodre|enim osobama sud }e odrediti razdaljinu ispod koje seosumnji~eni ili optu`eni ne smije pribli`iti odre|enoj osobi.(5)U rje{enju kojim izri~e mjeru povremenog javljanjaodre|enom tijelu sud }e odrediti slu`benu osobu kojoj seosumnji~eni ili optu`eni mora javljati, rok u kojem se morajavljati i na~in vo|enja evidencije o javljanju osumnji~enogili optu`enog.(6)U rje{enju kojim izri~e mjeru privremenog oduzimanjavoza~ke dozvole sud }e navesti kategorije za koje }evoza~ka dozvola biti suspendirana. Rje{enje }e sadr`avatiosobne podatke osumnji~enog ili optu`enog, a, premapotrebi, mo`e sadr`avati i ostale podatke.^lan 140d.Ograni~enja u pogledu sadr`aja mjera zabrane(1) Mjerama zabrane ne mo`e se ograni~iti pravo osumnji~enog ili optu`enog da komunicira sa svojim braniteljem u Bosni iHercegovini.(2)Mjerama zabrane ne mo`e se ograni~iti pravo osumnji~enogili optu`enog da `ivi u svom domu u Bosni i Hercegovini, da se neometano vi|a sa ~lanovima porodice i bliskimsrodnicima ili samo u Bosni i Hercegovini ili samo na mjestu odre|enom u zabrani napu{tanja boravi{ta, osim kada sepostupak vodi zbog krivi~nog djela u~injenog na {tetu ~lanaporodice ili bliskih srodnika, niti se mo`e ograni~iti pravoosumnji~enog ili optu`enog da obavlja svoju profesionalnudjelatnost, osim ako se postupak vodi zbog krivi~nog djelau~injenog u vezi sa obavljanjem te djelatnosti.^lan 140e.Izvr{enje mjera zabrane(1)Rje{enje kojim se izri~e mjera zabrane napu{tanja boravi{tadostavlja se i organu koji izvr{ava mjeru.(2)Rje{enje kojim se izri~e mjera zabrane putovanja dostavljase i grani~noj policiji, a privremeno oduzimanje putnihisprava uz zabranu izdavanja novih putnih isprava, kao iizvr{enje zabrane kori{tenja osobne iskaznice za prelazakdr`avne granice unijet }e se u Glavni centar za obradupodataka.(3)Mjere zabrane napu{tanja boravi{ta, zabrane putovanja,zabrane posje}ivanja odre|enog mjesta ili podru~ja, zabranesastajanja sa odre|enim osobama i privremenog oduzimanjavoza~ke dozvole izvr{ava policijski or gan.(4)Mjeru obaveze osumnji~enog ili optu`enog da se povremeno javlja odre|enom organu izvr{ava policijski or gan ili or gankojem se osumnji~eni ili optu`eni mora javljati.^lan 140f.Provjera mjera zabrane i obaveza obavje{tavanja(1)Sud mo`e u svako doba nalo`iti provjeru mjera zabrane izatra`iti izvje{taj od organa nadle`nog za njihovo izvr{enje.Taj or gan je du`an bez odlaganja izvje{taj dostaviti sudu.(2)Ako osumnji~eni ili optu`eni ne ispunjava obaveze nalo`eneizre~enom mjerom, or gan koji izvr{ava mjeru o tomeobavje{tava sud, a sud mu zbog toga mo`e izre}i dodatnumjeru zabrane ili odrediti pritvor.^lan 140g.Posebna odredba o zabrani putovanja(1)Izuzetno, u hitnim slu~ajevima, a posebno u slu~ajevima ukojima se radi o krivi~nom djelu za koje se mo`e izre}ikazna zatvora od deset godina ili te`a kazna, tu`itelj mo`eizdati naredbu o privremenom oduzimanju putnih isprava iosobne iskaznice uz zabranu izdavanja novih dokumenatakoji se mogu koristiti za prelazak dr`avne granice.(2)Tu`itelj mo`e izdati naredbu iz stava (1) ovoga ~lana kadaizdaje naredbu o provo|enju istrage, kada saslu{avaosumnji~enog ili kada izdaje naredbu za dovo|enje prema~lanu 139. stav (2) ovog Zakona, ili kad god je potrebnohitno postupanje radi efikasnog vo|enja postupka do po~etka glavne rasprave. Broj 9 – Stranica 26SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 11.2.2009.(3)U toku istrage tu`itelj odmah obavje{tava sudiju zaprethodni postupak, a nakon podizanja optu`nice - sudiju zaprethodno saslu{anje, a nakon {to se predmet uputi sudiji ilivije}u s ciljem zakazivanja glavne rasprave - tog sudiju ilipredsjedavaju}eg sudiju, koji }e odlu~iti o naredbi u roku od72 sata. U slu~aju da sudija ne izda naredbu, putne isprave iosobna iskaznica bit }e vra}eni.(4)Naredbu o privremenom oduzimanju putnih isprava i osobne iskaznice uz zabranu izdavanja novih dokumenata koji semogu koristiti za prelazak dr`avne granice izvr{ava policijski or gan, a mo`e je izvr{iti i sudska policija. Ako osumnji~eniili optu`eni odbije predati putne isprave i osobnu iskaznicu,naredba }e se prisilno izvr{iti.(5)Osumnji~enom ili optu`enom bit }e izdata potvrda ooduzetim dokumentima. Za osobnu iskaznicu osumnji~enom ili optu`enom bit }e izdata posebna potvrda ili karta kojazamjenjuje osobnu iskaznicu u svakom pogledu, ali koja sene mo`e koristiti za prelazak dr`avne granice.".^lan 45.^lan 145. mijenja se i glasi:"Op}e odredbe(1)Pritvor se mo`e odrediti ili produ`iti samo pod uvjetimapropisanim u ovom Zakonu i samo ako se isti cilj ne mo`eostvariti drugom mjerom.(2)Pritvor odre|uje ili produ`uje rje{enjem sud na prijedlogtu`itelja a nakon {to sud prethodno saslu{a osumnji~enogodnosno optu`enog na okolnosti razloga zbog kojih sepritvor predla`e, osim u slu~aju iz ~lana 146. stav (1) ta~kaa) ovog Zakona.(3)Tu`itelj je du`an sudu podnijeti obrazlo`en prijedlog zaprodu`enje pritvora najkasnije pet dana prije isteka roka izrje{enja o pritvoru. Sud odmah dostavlja prijedlogosumnji~enom, odnosno optu`enom i njegovom branitelju.(4)Trajanje pritvora mora biti svedeno na najkra}e nu`novrijeme. Ako se osumnji~eni, odnosno optu`eni nalazi upritvoru, du`nost je svih organa koji u~estvuju u krivi~nompostupku i organa koji im pru`aju pravnu pomo} dapostupaju sa posebnom hitno{}u.(5)U toku cijelog postupka pritvor }e se ukinuti ~im prestanurazlozi na osnovu kojih je odre|en, a pritvorenik }e seodmah pustiti na slobodu. Po prijedlogu optu`enog ilibranitelja za ukidanje pritvora koji je zasnovan na novim~injenicama sud }e odr`ati ro~i{te odnosno sjednicu vije}a o~emu }e obavijestiti stranke i branitelja. Nedolazak stranaka i branitelja koji su uredno obavije{teni ne spre~ava odr`avanje ro~i{ta, odnosno sjednice vije}a. Protiv rje{enja o odbijanjuprijedloga za ukidanje pritvora `alba nije dozvoljena.".^lan 46.(1)U ~lanu 146. u stavu (1) u ta~ki c) rije~i: "pet godina"zamjenjuju se rije~ima: "od tri godine".(2)Ta~ka d) mijenja se i glasi:"d)u vanrednim okolnostima, ako se radi o krivi~nom djeluza koje se mo`e izre}i kazna zatvora deset godina ili te`akazna, a koje je posebno te{ko, s obzirom na na~inizvr{enja ili posljedice krivi~nog djela, ako bi pu{tanjemna slobodu rezultiralo stvarnom prijetnjom naru{avanjajavnog reda.".^lan 47.(1)U ~lanu 148. u stavu (4) u tre}oj re~enici iza rije~i "ispitana"dodaju se rije~i: "i dokazima na kojima se zasniva rje{enje opritvoru kao".(2) Stav (5) se bri{e.(3)Dosada{nji stav (6) postaje stav (5), a rije~i: "slu~ajevima izst. (4) i (5)" zamjenjuju se rije~ima: "slu~aju iz stava (4)".^lan 48.U ~lanu 150. stav (2) se bri{e.^lan 49.U ~lanu 151. st. (4) i (5) se bri{u.^lan 50.(1)U nazivu ~lana 152. rije~i: "Odre|ivanje pritvora"zamjenjuju se rije~ju "Pritvor".(2)U stavu (2) iza rije~i "odbijena" dodaju se rije~i: "osim izrazloga nenadle`nosti suda".(3)Stav (3) mijenja se i glasi:"(3)Poslije izricanja prvostepene presude pritvor mo`e trajatinajdu`e jo{ devet mjeseci. Ako za to vrijeme ne budeizre~ena drugostepena presuda kojom se prvostepenapresuda preina~uje ili potvr|uje, pritvor }e se ukinuti ioptu`eni pustiti na slobodu. Ako u roku od devet mjesecibude izre~ena drugostepena odluka kojom se prvostepenapresuda ukida, pritvor mo`e trajati najdu`e jo{ jednu godinuod izricanja drugostepene odluke.".(4)Iza stava (4) dodaju se novi st. (5) i (6) koji glase:"(5)Pritvor se uvijek ukida istekom izre~ene kazne.(6)Optu`eni koji se nalazi u pritvoru a presuda kojom mu jeizre~ena kazna zatvora je postala pravomo}na, ostat }e upritvoru do upu}ivanja na izdr`avanje kazne, a najdu`e doisteka trajanja izre~ene kazne.".^lan 51.^lan 153. mijenja se i glasi:"(1)Policijski or gan mo`e osobi oduzeti slobodu ako postojeosnovi sumnje da je ta osoba po~inila krivi~no djelo i akopostoji bilo koji razlog predvi|en u ~lanu 146. ovog Zakona, ali je policijski or gan du`an takvu osobu bez odlaganja, anajkasnije u roku od 24 sata sprovesti tu`itelju. Prilikomdovo|enja policijski or gan obavijestit }e tu`itelja orazlozima i vremenu oduzimanja slobode. Upotreba sileprilikom dovo|enja dopu{tena je u skladu sa zakonom.(2)Izuzetno od stava (1) ovog ~lana, kada se radi o krivi~nimdjelima terorizma osoba se mora sprovesti tu`iteljunajkasnije u roku od 72 sata.(3)Osoba kojoj je oduzeta sloboda mora biti pou~ena u skladusa ~lanom 5. ovog Zakona.(4)Ako osoba kojoj je oduzeta sloboda ne bude sprovedenatu`itelju u roku iz st. (1) i (2) ovog ~lana, pustit }e se naslobodu.(5)Tu`itelj je du`an osobu kojoj je oduzeta sloboda ispitati bezodlaganja, a najkasnije u roku od 24 sata i u tom rokuodlu~iti da li }e se osoba kojoj je oduzeta sloboda pustiti naslobodu ili }e dostaviti obrazlo`eni prijedlog za odre|ivanjepritvora osiguravaju}i izvo|enje osobe pred sudiju zaprethodni postupak.(6)Sudija za prethodni postupak }e odmah, a najkasnije u rokuod 24 sata donijeti odluku o prijedlogu za odre|ivanjepritvora.(7)Ako sudija za prethodni postupak ne prihvati prijedlog zaodre|ivanje pritvora, donijet }e rje{enje kojim se prijedlogodbija i osoba odmah pu{ta na slobodu. Tu`itelj mo`e ulo`iti `albu na rje{enje sudije za prethodni postupak, ali `alba nezadr`ava izvr{enje rje{enja.(8)Protiv rje{enja kojim se odre|uje pritvor pritvorena osobamo`e podnijeti `albu koja ne zadr`ava izvr{enje rje{enja.(9)U slu~aju iz st. (7) i (8) ovog ~lana o `albi odlu~uje vije}e iz~lana 25. stav (6) ovog Zakona koje je du`no donijeti odluku u roku od 48 sati od prijema `albe u sud.".^lan 52.U ~lanu 158. stav (3) mijenja se i glasi:"(3)Pritvorenik smije odr`avati povjerljivu prepisku sa bilokojom drugom osobom. Izuzetno, ako to zahtijevaju interesipostupka sud mo`e donijeti rje{enje o nadzoru takvepovjerljive prepiske ili rje{enje kojim se zabranjuje takvapovjerljiva prepiska. Protiv ovog rje{enja dopu{tena je `albakoja ne zadr`ava izvr{enje rje{enja. Pritvoreniku se ne mo`ezabraniti slanje molbi, pritu`bi i `albi.".^lan 53.Naziv ~lana 162. mijenja se i glasi: "Podno{enje i ispravljanje podnesaka". Srijeda, 11.2.2009.SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 9 – Stranica 27^lan 54.U ~lanu 163. u stavu (2) u drugoj re~enici iza rije~i "prepisati" dodaju se rije~i: "ili kopirati".^lan 55.U ~lanu 164. rije~ "Federacije" se bri{e.^lan 56.(1)U nazivu ~lana 169. iza rije~i "Snimanje" dodaju se rije~i:"au dio ili".(2)U stavu (1) rije~ "zvu~no" zamjenjuje se rije~ima: "au dio iliaudiovizuelno".(3)U stavu (4) rije~i "zvu~no" i "zvu~na" se bri{u.(4)U stavu (5) rije~ "zvu~na" se bri{e.(5)U stavu (6) rije~i: "Zvu~na snimka" zamjenjuju se rije~ju:"Snimka".(6)U stavu (7) rije~ "zvu~no" zamjenjuje se rije~ima:"audiovizuelno".(7)Stav (8) se bri{e.(8)Dosada{nji stav (9) postaje stav (8), a rije~i: "st. od (1) do(8)" zamjenjuju se rije~ima: "st. od (1) do (7)".^lan 57.U ~lanu 179. u stavu (1) rije~i: "je li potrebno dopunitipostupak" se bri{u.^lan 58.U ~lanu 185. u stavu (1) rije~ "odre|ivanje" zamjenjuje serije~ima: "izricanje krivi~no-pravne".^lan 59.U ~lanu 186. stav (3) se bri{e.^lan 60.(1)U nazivu ~lana 187. rije~ "dopisa" zamjenjuje se rije~ju"pismena".(2)U stavu (1) rije~ "dopis" zamjenjuje se rije~ju "pismena".^lan 61.U ~lanu 193. rije~i: "mo`e naplatiti" zamjenjuju se rije~ima:"plati u odre|enom roku".^lan 62.U ~lanu 199. u stavu (2) u ta~ki i) iza rije~i "zastupnika"dodaje se zarez i rije~i: "kao i nagradu i nu`ne izdatke njegovogpunomo}nika".^lan 63.U ~lanu 203. u stavu (1) broj "185." zamjenjuje se brojem"199.".^lan 64.(1)U nazivu ~lana 204. iza rije~i "branitelja" dodaju se rije~i: "ipunomo}nika o{te}enog".(2)U stavu (1) iza rije~i: "izdatke branitelja" dodaju se rije~i: "ipunomo}nika o{te}enog", a iza rije~i: "izdaci branitelja"dodaju se rije~i: "i punomo}nika o{te}enog".^lan 65.U ~lanu 209. u stavu (1) iza rije~i "podnosi" dodaju se rije~i:"tu`itelju, odnosno".^lan 66.^lan 211. mijenja se i glasi:"(1)Tu`itelj je du`an prikupiti dokaze o imovinsko-pravnomzahtjevu vezanom za krivi~no djelo.(2)Tu`itelj, odnosno sud ispitat }e osumnji~enog, odnosnooptu`enog o ~injenicama vezanim za prijedlog ovla{teneosobe.".^lan 67.U ~lanu 212. stav (1) mijenja se i glasi:"(1)O imovinsko-pravnom zahtjevu odlu~uje sud. Sud mo`epredlo`iti o{te}enom i optu`enom, odnosno braniteljuprovo|enje postupka medijacije putem medijatora u skladusa Zakonom, ako ocijeni da je imovinsko-pravni zahtjevtakav da je svrsishodno uputiti ga na medijaciju. Prijedlog za upu}ivanja na medijaciju mogu dati i o{te}eni i optu`eni,odnosno branitelj do zavr{etka glavne rasprave.".^lan 68.U ~lanu 220. re~enica: "Ako se osumnji~eni odnosnooptu`eni nalazi u pritvoru ili u psihijatrijskoj ustanovi ne}e bitipu{ten na slobodu, ve} }e sud donijeti rje{enje o njegovomprivremenom zadr`avanju u trajanju do 30 dana od danadono{enja rje{enja" se bri{e.^lan 69.U ~lanu 222. u stavu (2) iza rije~i "~lana" dodaju se rije~i:"tu`itelj, odnosno".^lan 70.U ~lanu 223. iza rije~i "zakonom" dodaje se zarez i rije~i:"odnosno drugim op}im aktom donesenim na osnovu Ustava ilizakona", a rije~ "provesti" zamjenjuje se rije~ima: "pokrenuti,odnosno nastaviti".^lan 71.U ~lanu 231. u stavu (3) rije~i: "ne}e narediti provo|enjeistrage" zamjenjuju se rije~ima: "donosi naredbu da se istragane}e provoditi".^lan 72.U ~lanu 232. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:"(3)Ako se osumnji~eni nalazi u pritvoru naredbu za dovo|enjeradi ispitivanja izdaje tu`itelj i o tome obavje{tava sudiju zaprethodni postupak.".^lan 73.U ~lanu 233. stav (4) se bri{e.^lan 74.U ~lanu 236. iza rije~i "osim" dodaje se rije~ "pregleda".^lan 75.(1)Naziv ~lana 237. mijenja se i glasi: "Pregled, obdukcija iekshumacija".(2)U stavu (1) iza rije~i "izvo|enje" dodaju se rije~i: "pregledai".^lan 76.U ~lanu 238. u stavu (2) re~enica: "Ova izjava se ne mo`ekoristiti ako je svjedok prisutan na glavnom pretresu" se bri{e.^lan 77.^lan 239. mijenja se i glasi:"(1)Tu`itelj }e naredbom obustaviti istragu ukoliko se ustanovida:a)djelo koje je po~inio osumnji~eni nije krivi~no djelo,b)postoje okolnosti koje isklju~uju krivi~nu odgovornostosumnji~enog osim u slu~aju iz ~lana 220. ovog Zakona,c)nema dovoljno dokaza da je osumnji~eni po~inio krivi~no djelo,d)djelo je obuhva}eno amnestijom, pomilovanjem ilizastarom, ili postoje druge smetnje koje isklju~ujukrivi~no gonjenje.(2)O obustavi istrage kao i o razlozima za obustavu istragetu`itelj }e u pisanoj formi obavijestiti o{te}enog koji imaprava predvi|ena u ~lanu 231. ovog Zakona kao iosumnji~enog, ako je ispitan, i osobu koja je prijavilakrivi~no djelo.(3)Tu`itelj u slu~ajevima iz stava (1) ta~ka c) ovog ~lana mo`eponovo otvoriti istragu ako se dobiju nove ~injenice iokolnosti koje ukazuju da postoje osnovi sumnje da jeosumnji~eni po~inio krivi~no djelo.".^lan 78.(1) U ~lanu 240. stav (2) se bri{e.(2) Dosada{nji stav (3) postaje stav (2).(3) Iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:"(3)Optu`nica se ne mo`e podi}i ako osumnji~eni nije bioispitan.". Broj 9 – Stranica 28SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 11.2.2009.^lan 79.(1)U ~lanu 242. u stavu (1) u ta~ki e) rije~ "imena" se bri{e, aiza rije~i "vje{taka" dodaju se rije~i: "ili pseudonimaza{ti}enih svjedoka".(2)U ta~ki g) rije~ "materijal" zamjenjuje se rije~ju "dokaze", arije~ "potkrjepljuje" zamjenjuje se rije~ju "potkrjepljuju".^lan 80.^lan 243. mijenja se i glasi:"(1)Odmah po prijemu optu`nice sudija za prethodno saslu{anjeispitat }e da li je sud nadle`an, postoje li okolnosti iz ~lana239. stav (1) ta~ka d) ovog Zakona, te je li optu`nicapropisno sastavljena (~lan 242. ovog Zakona). Ukoliko sudna|e da optu`nica nije propisno sastavljena postupit }e se uskladu sa ~lanom 162. st. (3) i (4) ovog Zakona.(2)Sudija za prethodno saslu{anje mo`e potvrditi ili odbiti sveili pojedine ta~ke optu`nice u roku od osam dana, a uslo`enim predmetima u roku od 15 dana od dana prijemaoptu`nice. Ukoliko odbije sve ili pojedine ta~ke optu`nice,sudija za prethodno saslu{anje donosi rje{enje koje sedostavlja tu`itelju. Protiv ovog rje{enja `alba se podnosi uroku od 24 sata. O `albi odlu~uje vije}e iz ~lana 25. stav (6)ovog Zakona u roku od 72 sata.(3)Prilikom potvr|ivanja optu`nice sudija za prethodnosaslu{anje prou~ava svaku ta~ku optu`nice i dokaze koje muje dostavio tu`itelj kako bi utvrdio postojanje osnovanesumnje.(4)Po{to se potvrde pojedine ili sve ta~ke optu`niceosumnji~eni dobiva sta tus optu`enog. Sudija za prethodnosaslu{anje dostavlja optu`nicu optu`enom i njegovombranitelju.(5)Sudija za prethodno saslu{anje dostavit }e optu`nicuoptu`enom koji je na slobodi bez odlaganja, a ako se nalaziu pritvoru u roku od 24 sata po potvr|ivanju optu`nice.Sudija za prethodno saslu{anje obavijestit }e optu`enog da uroku od 15 dana od dana dostavljanja optu`nice ima pravona podno{enje prethodnih prigovora, da }e ro~i{te oizja{njenju o krivnji biti zakazano odmah nakon dono{enjaodluke o prethodnim prigovorima, odnosno po isteku roka za ulaganje prethodnih prigovora, te da mo`e navesti prijedloge dokaza koje namjerava izvesti na glavnoj raspravi.(6)Nakon odbijanja svih ili pojedinih ta~aka u optu`nici tu`iteljmo`e podnijeti novu ili izmijenjenu optu`nicu koja }e bitizasnovana na novim dokazima. Nova odnosno izmijenjenaoptu`nica podnosi se na potvr|ivanje.".^lan 81.^lan 244. mijenja se i glasi:"(1)Izjavu o krivnji optu`eni daje sudiji za prethodno saslu{anjeu prisustvu tu`itelja i branitelja. Prije izjave o priznanjukrivnje optu`eni }e se upoznati sa svim mogu}imposljedicama priznanja krivnje u smislu ~lana 245. stav (1)ovog Zakona. U slu~aju da optu`eni nema branitelja, sudijaza prethodno saslu{anje provjerit }e da li optu`eni razumijeposljedice izja{njavanja o krivnji, kao i da li postoje uvjeti za postavljanje branitelja u skladu sa ~lanom 59. stav (5),odnosno ~lanom 60. ovog Zakona. Izjava o krivnji i datimupozorenjima unosi se u zapisnik. Ukoliko se optu`eni neizjasni o krivnji sudija za prethodno saslu{anje }e poslu`benoj du`nosti unijeti u zapisnik da optu`eni pori~ekrivnju.(2)Ako se optu`eni izjasni da je kriv, sudija za prethodnosaslu{anje uputit }e predmet sudiji, odnosno vije}u zbogzakazivanja ro~i{ta na kojem }e se utvrditi postojanje uvjetaiz ~lana 245. ovog Zakona.(3)Ukoliko se optu`eni proglasi krivim nakon zavr{etka glavnerasprave ili promijeni svoju prvobitnu izjavu o poricanjukrivnje i naknadno prizna krivnju, njegova izjava o poricanju krivnje ne}e biti uzeta u obzir kod odmjeravanja sankcije.(4)Nakon uno{enja izjave o poricanju krivnje u zapisnik, sudijaza prethodno saslu{anje proslijedit }e predmet sudiji,odnosno vije}u kojem je predmet dodijeljen u ciljuzakazivanja glavne rasprave, a dokaze koji potkrjepljujunavode optu`nice vra}a tu`itelju. Glavna rasprava bit }ezakazana u roku od 30 dana od dana izja{njavanja o krivnji.Izuzetno, rok se mo`e produ`iti za jo{ 30 dana.".^lan 82.^lan 245. mijenja se i glasi:"(1)Prilikom razmatranja izjave o priznanju krivnje sudprovjerava:a)da li je do izjave o priznanju krivnje do{lo dobrovoljno,svjesno i sa razumijevanjem,b)da li je optu`eni upozoren i da li je razumio da se izjavomo priznanju krivnje odri~e prava na su|enje,c)da li postoji dovoljno dokaza o krivnji optu`enog,d)da li je optu`eni upoznat i da li je razumio mogu}eposljedice vezane uz imovinsko-pravni zahtjev ioduzimanje imovinske koristi pribavljene krivi~nimdjelom,e)da li je optu`eni upoznat sa odlukom o naknadi tro{kovakrivi~nog postupka i sa pravom da bude oslobo|ennaknade u slu~aju iz ~lana 202. stav (4) ovog Zakona.(2)Ako sud prihvati izjavu o priznanju krivnje, izjavaoptu`enog }e se unijeti u zapisnik i nastaviti sa raspravom za izricanje krivi~nopravne sankcije.(3)Ako sud odbaci izjavu o priznanju krivnje, to }e saop}itistrankama i branitelju i konstatovati u zapisniku. Izjava opriznanju krivnje ne mo`e se koristiti kao dokaz u daljnjemtoku krivi~nog postupka.".^lan 83.^lan 246. mijenja se i glasi:"(1)Osumnji~eni, odnosno optu`eni i njegov branitelj mogu dozavr{etka glavne rasprave, odnosno rasprave pred `albenimvije}em pregovarati sa tu`iteljem o uvjetima priznavanjakrivnje za djelo za koje se osumnji~eni, odnosno optu`enitereti.(2)Sporazum o priznanju krivnje ne mo`e se zaklju~iti ako seoptu`eni na ro~i{tu za izja{njenje o krivnji izjasnio da jekriv.(3)Prilikom pregovaranja sa osumnji~enim, odnosno optu`enim i braniteljem opriznanju krivnje u skladu sa stavom (1) ovog~lana, tu`itelj mo`e predlo`iti izricanje kazne ispod zakonomodre|enog minimuma kazne zatvora za to krivi~no djelo,odnosno bla`u sankciju za osumnji~enog, odnosnooptu`enog u skladu sa krivi~nim zakonom.(4)Sporazum o priznanju krivnje sa~injava se u pisanom oblikui uz optu`nicu se dostavlja sudiji za prethodno saslu{anje,sudiji, odnosno vije}u. Nakon potvr|ivanja optu`nicesporazum o priznanju krivnje razmatra i izri~ekrivi~nopravnu sankciju predvi|enu sporazumom sudija zaprethodno saslu{anje sve do dostavljanja predmeta sudiji,odnosno vije}u radi zakazivanja glavne rasprave. Nakondostavljanja predmeta radi zakazivanja glavne rasprave osporazumu odlu~uje sudija, odnosno vije}e.(5)Sudija za prethodno saslu{anje, sudija, odnosno vije}esporazum mogu prihvatiti ili odbaciti.(6)Prilikom razmatranja sporazuma o priznanju krivnje sudprovjerava:a)da li je do sporazuma o priznanju krivnje do{lodobrovoljno, svjesno i sa razumijevanjem, kao i nakonupoznavanja sa mogu}im posljedicama, uklju~uju}i iposljedice vezane uz imovinsko-pravni zahtjev,oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivi~nimdjelom i tro{kove krivi~nog postupka,b)da li postoji dovoljno dokaza o krivnji optu`enog,c)da li optu`eni razumije da se sporazumom o priznanjukrivnje odri~e prava na su|enje i da ne mo`e ulo`iti `albuna krivi~nopravnu sankciju koja }e mu se izre}i,d)da li je izre~ena krivi~nopravna sankcija u skladu sastavom (3) ovog ~lana,e)da li je o{te}enom pru`ena mogu}nost da se predtu`iteljem izjasni o imovinsko-pravnom zahtjevu. Srijeda, 11.2.2009.SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 9 – Stranica 29(7)Ako sud prihvati sporazum o priznanju krivnje, izjavaoptu`enog }e se unijeti u zapisnik i nastaviti sa raspravom za izricanje krivi~nopravne sankcije predvi|ene sporazumom.(8)Ako sud odbaci sporazum o priznanju krivnje, to }e saop}itistrankama i branitelju i konstatovati u zapisniku.Istovremeno }e se odrediti da tum odr`avanja glavnerasprave. Glavna rasprava }e se zakazati u roku od 30 dana.Priznanje iz ovog sporazuma ne mo`e se koristiti kao dokazu krivi~nom postupku.(9)O rezultatima pregovaranja o krivnji sud }e obavijestitio{te}enog.".^lan 84.U ~lanu 247. u stavu (1) rije~i: "koji je potvrdio optu`nicu" sebri{u.^lan 85.^lan 248. mijenja se i glasi:"(1)Prethodnim prigovorima se:a)osporava nadle`nost,b)isti~u okolnosti iz ~lana 239. stav (1) ta~ka d) ovogZakona,c)ukazuje na formalne nedostatke u optu`nici,d)osporava zakonitost dokaza,e)zahtijeva spajanje ili razdvajanje postupka,f)osporava odluka o odbijanju zahtjeva za postavljanjebranitelja na osnovu ~lana 60. stav (1) ovog Zakona.(2)Ukoliko sudija za prethodno saslu{anje usvoji prigovor izstava (1) ta~ka d) ovog ~lana odlu~it }e da se takav dokazizdvoji iz spisa i vrati tu`itelju.(3)O prethodnim prigovorima odlu~uje sudija za prethodnosaslu{anje koji ne mo`e u~estvovati u su|enju u roku odosam dana. Protiv rje{enja kojim se odlu~uje o prethodnimprigovorima `alba nije dopu{tena.(4)Ako sudija za prethodno saslu{anje povodom podnesenogprigovora utvrdi da su razlozi zbog kojih je donio odluku ukorist optu`enika od koristi i za kojeg od suoptu`enika kojinisu podnijeli prethodne prigovore ili ih nisu podnijeli u tompravcu, postupit }e po slu`benoj du`nosti kao da ti prigovoripostoje.".^lan 86.Iza ~lana 248. dodaje se novi ~lan 248a. koji glasi:"^lan 248a.Predraspravno ro~i{teTokom priprema za glavnu raspravu sudija ili predsjednikvije}a mo`e odr`ati ro~i{te sa strankama i braniteljem da bi serazmotrila pitanja koja su relevantna za glavnu raspravu.".^lan 87.U ~lanu 249. u stavu (3) rije~i: "~uvara optu`enika"zamjenjuju se rije~ima: "djelatnika sudske policije".^lan 88.U ~lanu 254. u stavu (2) rije~i: "utvr|ivanja istine" se bri{u.^lan 89.U ~lanu 259. u prvoj re~enici rije~ "i" zamjenjuje se zarezom,a na kraju re~enice iza rije~i "rasprave" dodaju se rije~i: "i sastavvije}a".^lan 90.U ~lanu 260. u stavu (1) rije~ "Federacije" se bri{e.^lan 91.(1)U ~lanu 263. u stavu (1) u prvoj re~enici iza rije~i "do|e"dodaju se rije~i: "ili bez odobrenja napusti glavnu raspravu",a u drugoj re~enici iza rije~i "nedolaska" dodaju se rije~i: "ilinapu{tanja glavne rasprave".(2)U stavu (2) iza rije~i "izostanak" dodaju se rije~i: "ilinapu{tanje glavne rasprave".(3)U stavu (3) u prvoj re~enici iza rije~i "branitelj" dodaju serije~i: "ili je izabrao novog branitelja".^lan 92.^lan 266. mijenja se i glasi:"(1)Ako se glavna rasprava koja je bila odlo`ena dr`i pred istimsudijom, odnosno vije}em, rasprava }e se nastaviti, a sudija,odnosno predsjednik vije}a }e ukratko iznijeti tok ranijeglavne rasprave. Sudija, odnosno predsjednik vije}a mo`eodrediti da glavna rasprava po~ne iznova.(2)Glavna rasprava koja je odlo`ena mora iznova po~eti ako seizmijenio sastav vije}a ili ako je odlaganje trajalo du`e od 30 dana, ali uz saglasnost stranaka i branitelja vije}e mo`eodlu~iti da se u ovakvom slu~aju svjedoci i vje{taci nesaslu{avaju ponovo i da se ne vr{i novi uvi|aj, nego da sekoriste iskazi svjedoka i vje{taka dati na ranijoj glavnojraspravi, odnosno da se koristi zapisnik o uvi|aju.(3)Ako se glavna rasprava dr`i pred drugim sudijom, odnosnopredsjednikom vije}a - glavna rasprava mora iznova po~eti isvi dokazi se moraju ponovno izvesti. Izuzetno, ako serasprava dr`i pred drugim predsjednikom vije}a, uzsaglasnost stranaka i branitelja, vije}e mo`e odlu~iti da seranije izvedeni dokazi ne}e ponovo izvoditi.(4)U slu~aju iz st. (2) i (3) ovog ~lana sudija, odnosno vije}emo`e bez saglasnosti stranaka i branitelja, a po njihovomsaslu{anju, odlu~iti da se iskazi svjedoka i vje{taka dati uranijoj raspravi koriste kao dokaz ukoliko su svjedoci ilivje{taci umrli, du{evno oboljeli, ili se ne mogu prona}i, ili je njihov dolazak pred sud nemogu} ili je znatno ote`an izdrugih razloga.".^lan 93.U ~lanu 268. stav (1) mijenja se i glasi:"(1)O radu na glavnoj raspravi vodi se zapisnik. Ako je glavnarasprava snimana u skladu sa ~lanom 169. ovog Zakona,prijepis preduzete radnje }e se na opravdan zahtjev stranaka i branitelja dostaviti strankama i branitelju najkasnije u rokuod tri dana od preduzete radnje na glavnoj raspravi. Oopravdanosti zahtjeva odlu~uje sudija, odnosno predsjednikvije}a.".^lan 94.(1) U ~lanu 274. na po~etku teksta dodaje se oznaka "(1)".(2) Iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:"(2)Sudija, odnosno predsjednik vije}a pou~it }e optu`enog damo`e dati iskaz u toku dokaznog postupka u svojstvusvjedoka i ako odlu~i da dâ takav iskaz bit }e podvrgnutdirektnom i unakrsnom ispitivanju u smislu ~lana 277. ovogZakona, odnosno opomenut i upozoren u smislu ~lana 100.ovog zakona. U tom slu~aju optu`eni kao svjedok ne pola`ezakletvu odnosno ne daje izjavu. Sud }e omogu}iti da se uvezi sa tim svojim pravom optu`eni prethodno konsultuje sabraniteljem, a ukoliko nema branitelja sud }e pa`ljivo ispitati da li mu je branitelj nu`an.".^lan 95.(1)U nazivu ~lana 275. rije~i: "dokazi optu`be i odbrane"zamjenjuju se rije~ima: "uvodna izlaganja".(2)Stav (2) mijenja se i glasi:"(2)Nakon ~itanja optu`nice sudija, odnosno predsjednik vije}aupitat }e optu`enog da li je razumio njene navode. Akosudija, odnosno predsjednik vije}a ustanovi da optu`eni nijerazumio optu`nicu, ukratko }e je izlo`iti optu`enom na na~in koji mu je razumljiv. Nakon toga tu`itelj }e ukratko iznijetidokaze na kojima zasniva optu`nicu.".(3)Stav (3) mijenja se i glasi:"(3)Optu`eni i njegov branitelj mogu nakon toga izlo`iti koncept odbrane.".^lan 96.(1)U ~lanu 276. u stavu (2) u uvodnoj re~enici rije~ "vije}e"zamjenjuje se rije~ima: "predsjednik vije}a".(1)Ta~ka f) mijenja se i glasi:"f)sve dokaze relevantne za izricanje krivi~no-pravnihsankcija". Broj 9 – Stranica 30SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 11.2.2009.^lan 97.U ~lanu 278. u stavu (2) iza rije~i "nepotreban" dodaju serije~i: "ili da je prilikom ispitivanja propu{teno da se svjedokispita na okolnosti na koje je ponovno predlo`eno njegovoispitivanje".^lan 98.(1)U ~lanu 279. stav (1) mijenja se i glasi:"(1)O{te}enog krivi~nim djelom nije dopu{teno ispitivati onjegovom spolnom `ivotu prije po~injenog krivi~nog djelakoje je predmet postupka. Niti jedan dokaz koji se iznosi dabi pokazao ranije spolno iskustvo, pona{anje ili spolnuorijentaciju o{te}enog ne}e se prihvatiti.".^lan 99.U ~lanu 281. stav (2) mijenja se i glasi:"(2)Tekst zakletve, odnosno izjave glasi: "Zaklinjem se -izjavljujem da }u o svemu {to pred sudom budem pitangovoriti istinu i da ni{ta od onog {to mi je poznato ne}upre{utjeti."".^lan 100.^lan 283. mijenja se i glasi:"(1)Ako svjedok odbije svjedo~iti bez opravdanog razloga inakon upozorenja na posljedice mo`e biti ka`njen nov~anom kaznom do 30.000,00 KM.(2)Ako i poslije toga odbije svjedo~iti, mo`e se zatvoriti. Zatvor traje dok svjedok ne pristane svjedo~iti, ili dok njegovosvjedo~enje ne postane nepotrebno, ili dok se krivi~nipostupak ne zavr{i, ali najdu`e 30 dana.(3)O `albi protiv rje{enja kojim je izre~ena nov~ana kazna ilinare|en zatvor uvijek odlu~uje vije}e iz ~lana 25. stav (6)ovog Zakona. @alba protiv rje{enja o nov~anoj kazni izatvoru ne zadr`ava izvr{enje rje{enja.".^lan 101.(1)U ~lanu 285. stav (5) se bri{e.(2)Dosada{nji stav (6) postaje stav (5).^lan 102.U ~lanu 286. u stavu (1) iza rije~i "branitelja" dodaje se zarezi rije~i: "odnosno suda".^lan 103.U ~lanu 287. stav (3) mijenja se i glasi:"(3)Stranke, branitelj i o{te}eni uvijek se pozivaju da prisustvuju ispitivanju svjedoka ili izvo|enju rekonstrukcije. Saslu{anje}e se provesti kao da se izvodi na glavnoj raspravi u skladusa ~lanom 277. ovog Zakona.".^lan 104.(1)U ~lanu 288. stav (1) mijenja se i glasi:"(1)Iskazi dati u istrazi dopu{teni su kao dokaz na glavnojraspravi i mogu biti kori{teni prilikom direktnog iliunakrsnog ispitivanja ili pobijanja iznesenih navoda ili uodgovoru na pobijanje, nakon ~ega se prila`u kao dokaznimaterijal ili za dodatno ispitivanje. U ovom slu~aju osobi }ese dati mogu}nost da objasni ili pobije svoj prethodniiskaz.".(2)U stavu (2) iza rije~i: "va`nih uzroka" dodaju se rije~i: "iliako bez zakonskih razloga ne}e da daju iskaz na glavnojraspravi".(3)Iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:"(3)Ako se tokom glavne rasprave optu`eni koristi pravom danije du`an iznijeti svoju odbranu ili odgovarati napostavljena pitanja, zapisnik o iskazu optu`enog koji je dat u istrazi mo`e se, prema odluci sudije odnosno vije}a, pro~itati i koristiti kao dokaz na glavnoj raspravi i prilo`iti kaodokazni materijal samo ako je optu`eni prilikom saslu{anja u istrazi bio upozoren u skladu sa ~lanom 92. stav (2) ta~ka c)ovog Zakona.".^lan 105.U ~lanu 290. rije~i: "na glavnom pretresu" zamjenjuju serije~ima: "do okon~anja dokaznog postupka".^lan 106.U ~lanu 292. u stavu (2) rije~i: "i mogu biti vremenskiograni~ena" se bri{u.^lan 107.U ~lanu 295. stav (2) iza rije~i "prijedloge" dodaje se rije~"tu`itelja".^lan 108.(1)U ~lanu 298. u stavu (1) ta~ka b) se bri{e.(2)Dosada{nje ta~. od c) do f) postaju ta~. od b) do e).^lan 109.U ~lanu 300. u stavu (2) rije~i: "ne mo`e naplatiti"zamjenjuju se rije~ima: "ne plati".^lan 110.U ~lanu 301. u stavu (2) iza rije~i "stranaka" rije~ "i"zamjenjuje se zarezom a rije~ "njihovih" se bri{e.^lan 111.U ~lanu 312. u stavu (2) rije~i: "za vrijeme pripremanjaglavnog pretresa ili" se bri{u.^lan 112.U ~lanu 317. u drugoj re~enici iza rije~i "spisima" dodaju serije~i: "i prijepisom zapisnika sa glavne rasprave".^lan 113.(1) U ~lanu 320. na po~etku re~enice dodaje se oznaka (1).(2) Iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:"(2)Na pisanu izradu odluke donesene na sjednici vije}aprimjenjuju se rokovi iz ~lana 304. stav (1) ovog Zakona.".^lan 114.U ~lanu 329. u stavu (1) iza rije~i: "ta~ke f)" stavlja se zarez irije~ "g)".^lan 115.U ~lanu 330. u stavu (4) iza rije~i "mjeseca" dodaju se rije~i:"a u slo`enim predmetima najkasnije u roku od {est mjeseci".^lan 116.U ~lanu 332. stav (2) mijenja se i glasi:"(2)Ako vije}e `albenog odjeljenja ustanovi da je potrebnoponovno izvesti ve} izvedene dokaze u prvostepenompostupku, iskazi ispitanih svjedoka i vje{taka i pisani nalaz imi{ljenje bit }e prihva}eni kao dokazi i mogu biti pro~itaniili reproducirani ukoliko su ti svjedoci i vje{taci prilikomsvjedo~enja bili unakrsno ispitani od suprotne strane ilibranitelja, ili nisu bili unakrsno ispitani od suprotne strane ili branitelja iako im je to bilo omogu}eno, kao i u slu~aju akoje to ovim Zakonom druga~ije odre|eno, te ukoliko se radi o dokazima iz ~lana 276. stav (2) ta~ka e) ovog Zakona.".^lan 117.^lan 333. mijenja se i glasi:"Op}a odredba(1)Protiv presude vije}a `albenog odjeljenja dozvoljena je `alba u slu~aju ako je:a)vije}e `albenog odjeljenja preina~ilo prvostepenupresudu kojom je optu`eni oslobo|en od optu`be i izreklopresudu kojom se optu`eni progla{ava krivim;b)vije}e `albenog odjeljenja u vezi sa `albom naosloba|aju}u presudu na raspravi donijelo presudu kojom se optu`eni progla{ava krivim.(2)O `albi protiv drugostepene presude odlu~uje tre}estepenovije}e sastavljeno od trojice sudija.(3)Odredbe ~lana 324. ovog Zakona primjenjivat }e se i nasuoptu`enog koji nije izjavio `albu protiv drugostepeneodluke.".^lan 118.U ~lanu 338. ispred broja "322." dodaje se broj: "321.,".^lan 119.Iza ~lana 340. dodaje se novi ~lan 340a. koji glasi
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 53/07 08.08.2007 SN FBiH 59/14, SN FBiH 08/13, SN FBiH 12/10, SN FBiH 09/09, SN FBiH 27/07, SN FBiH 55/06, SN FBiH 28/05, SN FBiH 78/04, SN FBiH 56/03, SN FBiH 35/03 krivični postupak ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA OKRIVI^NOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE IHERCEGOVINE^lan l.(Izmjena i dopuna ~lana 149.)(1) U Zakonu o krivi~nom postupku Federacije Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/03,37/03, 56/03, 78/04, 28/05 i 55/06; u daljnjem tekstu: Zakon), u~lanu 149. (Trajanje pritvora u istrazi), iza stava (3) dodaje senovi stav (4); koji glasi:"(4) Izuzetno i u izrazito slo`enom predmetu vezano zakrivi~no djelo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora,pritvor se mo`e ponovo produ`iti za jo{ najvi{e tri (3) mjesecanakon produ`etka pritvora iz stava 3. ovog ~lana. Pritvor se mo`eprodu`iti dva puta uzastopno, po obrazlo`enom prijedloguBroj 53 – Stranica 4778SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 8.8.2007. tu`ioca za svako produ`enje, koji treba da sadr`i izjavu kolegijatu`ila{tva o posebnim mjerama da bi se istraga okon~ala (~lan 24. stav 3.), @alba protiv rje{enja vije}a Vrhovnog suda Federacije oprodu`enju pritvora ne zadr`ava izvr{enje rje{enja."(2) U dosada{njem stavu (4) ~lana 149. Zakona, koji postajestav (5), rije~i: "st. 1. do 3." zamjenjuju se rije~ima: "st. 1. do 4.".^lan 2.(Izmjena i dopuna ~lana 151.)(1) Stav (2) ~lana 151. (Pritvor nakon potvr|ivanjaoptu`nice) Zakona mijenja se i glasi:" Nakon potvr|ivanja optu`nice i prije izricanja prvostepenepresude, pritvor mo`e trajati najdu`e:a)jednu godinu u slu~aju krivi~nog djela za koje jepropisana kazna zatvora do pet godina;b)jednu godinu i {est mjeseci u slu~aju krivi~nog djela zakoje je propisana kazna zatvora do deset godina;c)dvije godine u slu~aju krivi~nog djela za koje je propisanakazna zatvora preko deset godina, ali ne i kaznadugotrajnog zatvora;d)tri godine u slu~aju krivi~nog djela za koje je propisanakazna dugotrajnog zatvora.(2) Iza stava (2) ~lana 151. Zakona dodaje se novi stav (3),koji glasi:"(3) Ako za vrijeme iz stava 2. ovog ~lana ne bude izre~enaprvostepena presuda, pritvor }e se ukinuti i optu`eni pustiti naslobodu."(4) U dosada{njem stavu (3) ~lana 151. Zakona, koji postajestav (4) prva i tre}a re~enica, rije~i: " {est (6) mjeseci" zamjenjuju se rije~ima: "devet (9) mjeseci".(5) Dosada{nji stav (4) ~lana 151. postaje stav (5).^lan 3.(Izmjena i dopuna ~lana 152.)U stavu (3) ~lana 152. ( Odre|ivanje pritvora nakon izricanja presude) Zakona, rije~i : "pravomo}nosti presude" zamjenjuju serije~ima: "upu}ivanja osobe na izdr`avanje kazne", a rije~i: "uprvostepenoj presudi" zamjenjuju se rije~ima: "u pravomo}nojpresudi".^lan 4.(Izmjena i dopuna ~lana 302.)U ~lanu 302. (Pritvor nakon izricanja presude) Zakona,rije~i: "do njene pravomo}nosti" bri{u se.^lan 5.(Primjena ovog Zakona)Ovaj Zakon se primjenjuje na sve predmete u kojimapravomo}na presuda nije donesena prije dana stupanja na snaguovog Zakona.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 27/07 18.04.2007 SN FBiH 59/14, SN FBiH 08/13, SN FBiH 12/10, SN FBiH 09/09, SN FBiH 53/07, SN FBiH 55/06, SN FBiH 28/05, SN FBiH 78/04, SN FBiH 56/03, SN FBiH 35/03 krivični postupak ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA OKRIVI^NOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE IHERCEGOVINE^lan 1. (Izmjena i dopuna ~lana 149.)(1) U Zakonu o krivi~nom postupku Federacije Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije Bosne iHercegovine", br. 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05 i 55/06; udaljnjem tekstu: Zakon), u ~lanu 149. (Trajanje pritvora uistrazi), iza stava (3) dodaje se novi stav (4), koji glasi:"(4) Izuzetno i u izrazito slo`enom predmetu vezano zakrivi~no djelo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora,pritvor se mo`e ponovo produ`iti za jo{ najvi{e tri (3) mjesecanakon produ`etka pritvora iz stava 3. ovog ~lana. Pritvor se mo`eprodu`iti dva puta uzastopno, po obrazlo`enom prijedlogutu`ioca za svako produ`enje, koji treba da sadr`i izjavu kolegijatu`ila{tva o potrebnim mjerama da bi se istraga okon~ala (~lan240. stav 3.). @alba protiv rje{enja vije}a Vrhovnog sudaFederacije o produ`enju pritvora ne zadr`ava izvr{enje rje{enja."(2) U dosada{njem stavu (4) ~lana 149. Zakona, koji postajestav (5), rije~i: "st. 1. do 3." zamjenjuju se rije~ima: "st.1. do 4.".^lan 2.(Izmjena i dopuna ~lana 151.)(1) Stav (2) ~lana 151. (Pritvor nakon potvr|ivanjaoptu`nice) Zakona mijenja se i glasi:"Nakon potvr|ivanja optu`nice i prije izricanja prvostepenepresude, pritvor mo`e trajati najdu`e:a)jednu godinu u slu~aju krivi~nog djela za koje jepropisana kazna zatvora do pet godina;b)jednu godinu i {est mjeseci u slu~aju krivi~nog djela zakoje je propisana kazna zatvora do deset godina;c)dvije godine u slu~aju krivi~nog djela za koje je propisanakazna zatvora preko deset godina, ali ne i kaznadugotrajnog zatvora;d)tri godine u slu~aju krivi~nog djela za koje je propisanakazna dugotrajnog zatvora.(2) Iza stava (2) ~lana 151. Zakona dodaje se novi stav (3),koji glasi:"(3) Ako za vrijeme iz stava 2. ovog ~lana ne bude izre~enaprvostepena presuda, pritvor }e se ukinuti i optu`eni pustiti naslobodu."(3) U dosada{njem stavu (3) ~lana 151. Zakona, koji postajestav (4), prva i tre}a re~enica, rije~i: "{est (6) mjeseci" zamjenjuju se rije~ima: "devet (9) mjeseci". (4) Dosada{nji stav (4) ~lana 151. Zakona postaje stav (5). ^lan 3. (Izmjena i dopuna ~lana 152.)U stavu (3) ~lana 152. (Odre|ivanje pritvora nakon izricanjapresude)Zakona, rije~i: "pravomo}nosti presude" zamjenjuju serije~ima: "upu}ivanja osobe na izdr`avanje kazne", a rije~i: "uprvostepenoj presudi" zamjenjuju se rije~ima: "u pravomo}nojpresudi".^lan 4.(Izmjena i dopuna ~lana 302.)U ~lanu 302. (Pritvor nakon izricanja presude) Zakona,rije~i: "do njene pravomo}nosti" bri{u se. ^lan 5. (Primjena ovog Zakona)Ovaj Zakon se primjenjuje na sve predmete u kojimapravomo}na presuda nije donesena prije dana stupanja na snaguovog zakona.^lan 6.(Stupanje na snagu ovog Zakona)Ovaj Zakon stu pa na snagu narednog dana od danaobjavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije Bosne iHercegovine"
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 55/06 20.09.2006 SN FBiH 59/14, SN FBiH 08/13, SN FBiH 12/10, SN FBiH 09/09, SN FBiH 53/07, SN FBiH 27/07, SN FBiH 28/05, SN FBiH 78/04, SN FBiH 56/03, SN FBiH 35/03 krivični posupak ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA OKRIVI^NOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE IHERCEGOVINE^lan 1.U Zakonu o krivi~nom postupku Federacije Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/03,37/03, 56/03, 78/04 i 28/05) u ~lanu 53. u stavu (2) umjesto ta~kepi{e se zarez i dodaju rije~i: "pravni zastupnici kantonalnih, kao ifederalnih institucija (zavoda/kancelarija za pravnu pomo}) kojiimaju polo`en pravosudni ispit i najmanje tri godine radnogiskustva na pravnim poslovima".^lan 2.U ~lanu 57. u stavu (1) umjesto ta~ke pi{e se zarez i dodajurije~i: "odnosno pravni zastupnici kantonalnih, kao i federalnihinstitucija (zavodi/kancelarije za pravnu pomo}) ~iji je braniteljzaposlenik".^lan 3.Iza ~lana 59. dodaje se novi ~lan 59.a koji glasi:"^lan 59.a(1) Listu branitelja rje{enjem utvr|uje nadle`ni ministarpravde u saradnji sa nadle`nom advokatskom komorom iinstitucijama sui generis (zavodi/kancelarije za pravnu pomo}).
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 28/05 05.11.2005 SN FBiH 59/14, SN FBiH 08/13, SN FBiH 12/10, SN FBiH 09/09, SN FBiH 53/07, SN FBiH 27/07, SN FBiH 55/06, SN FBiH 78/04, SN FBiH 56/03, SN FBiH 35/03 krivični postupak ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA OKRIVI^NOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE IHERCEGOVINEZakon o krivi~nom postupku Federacije Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 35/03,37/03 i 56/03) mijenja se i dopunjuje kako slijedi:^lan 1.U ~lanu 21. (Osnovni pojmovi), ta~ka g) mijenja se i glasi:"g) "ovla{tena slu`bena osoba" je ona osoba koja imaodgovaraju}a ovla{tenja unutar policijskih organa Bosne iHercegovine, uklju~uju}i Dr`avnu agenciju za istrage i za{titu iDr`avnu grani~nu slu`bu, policijskih organa nadle`nihministarstava unutra{njih poslova u Federaciji, sudske ifinansijske policije, kao i carinskih organa, poreskih organa iorgana vojne policije Bosne i Hercegovine ili u Federaciji Bosnei Hercegovine".Iza ta~ke s), dodaje se nova ta~ka t) koja glasi:"t) "bra~ni ili vanbra~ni drug" su one osobe koje takav sta tusimaju prema porodi~nom pravu".^lan 2.U ~lanu 97. (Osobe koje mogu odbiti svjedo~enje), stavu 1.,ta~ka b) mijenja se i glasi:"b) roditelj ili dijete, usvojitelj ili usvojenik osumnji~enikaodnosno optu`enika".Ta~ka c) se bri{e.^lan 3.U ~lanu 308. (Subjekti `albe), stavu 2., rije~i:"srodnik pokrvi u pravoj liniji", usvojitelj, usvojenik, brat, sestra i hranitelj"se zamjenjuju rije~ima: "roditelj ili dijete i usvojitelj odnosnousvojenik".
Zakon o izmjenama i dopunama krivičnog zakona FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 18/05 23.03.2005 SN FBiH 75/17, SN FBiH 46/16, SN FBiH 76/14, SN FBiH 59/14, SN FBiH 42/11, SN FBiH 42/10, SN FBiH 69/04, SN FBiH 21/04, SN FBiH 36/03 krivični zakon ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOGA ZAKONA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINEKazneni zakon Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovine Federacije BiH", br. 36/03, 37/03 i 21/04) mijenja se idopunjuje kako slijedi:^lanak 1.U ~lanku 123. stavak 1. rije~i:" oslobo|enje od kaznenogaprogona ili" bri{u se.U stavku 2. rije~i:" propisana kaznenim zakonodavstvom uFederaciji", zamjenjuju se rije~ima:"koja spadaju u nadle`nostFederacije", a rije~i:" sukladno zakonu", zamjenjuju se rije~i -ma:" na temelju posebnoga zakona".
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 78/04 31.12.2004 SN FBiH 59/14, SN FBiH 08/13, SN FBiH 12/10, SN FBiH 09/09, SN FBiH 53/07, SN FBiH 27/07, SN FBiH 55/06, SN FBiH 28/05, SN FBiH 56/03, SN FBiH 35/03 krivični postupak AKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA OKAZNENOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE IHERCEGOVINEZakon o kaznenom postupku Federacije Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 35/03,37/03 i 56/03) mijenja se i dopunjuje kako slijedi:^lanak 1.U ~lanku 21. (Osnovni pojmovi), to~ka g) mijenja se i glasi: "g)"ovla{tena slu`bena osoba" je ona osoba koja imaodgovaraju}e ovlasti unutar policijskih organa Bosne iHercegovine, uklju~uju}i Dr`avnu agenciju za istrage iza{titu i Dr`avnu grani~nu slu`bu, policijskih organanadle`nih ministarstava unutarnjih poslova u Federaciji,sudske i financijske policije, kao i carinskih organa,poreznih organa i organa vojne policije Bosne iHercegovine ili u Federaciji Bosne i Hercegovine;".Iza to~ke s), dodaje se nova to~ka t) koja glasi:"t)"Bra~ni" i "izvanbra~ni drug" su one osobe koje takavstatus imaju prema obiteljskom pravu.
Zakon o izmjenama i dopunama krivičnog zakona FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 69/04 07.12.2004 SN FBiH 75/17, SN FBiH 46/16, SN FBiH 76/14, SN FBiH 59/14, SN FBiH 42/11, SN FBiH 42/10, SN FBiH 18/05, SN FBiH 21/04, SN FBiH 36/03 krivični zakon AKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONAFEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Kazneni zakon Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovine Federacije BiH", br. 36/03, 37/03 i 21/04) mijenja se idopunjuje kako slijedi:^lanak 1. U ~lanku 123. stavak 1, rije~i: "oslobo|enje od kaznenoggonjenja ili" bri{u se.U stavku 2. rije~i: "propisana kaznenim zakonodavstvom uFederaciji", zamjenjuju se rije~ima: "koja spadaju u nadle`nostFederacije", a rije~i: "sukladno zakonu", zamjenjuju se rije~ima:"temeljem posebnog zakona".
Ispravka Krivičnog zakona FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 21/04 17.04.2004 SN FBiH 75/17, SN FBiH 46/16, SN FBiH 76/14, SN FBiH 59/14, SN FBiH 42/11, SN FBiH 42/10, SN FBiH 18/05, SN FBiH 69/04, SN FBiH 36/03 krivični zakon SPRAVKAKRIVI^NOG ZAKONAFEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE(objavljenog na bosanskom jeziku)U ~lanu 409. stav 1. rije~i: "na poziv" zamjenjuju se rije~ima:"na regrutaciju", a u stavu 3. rije~i: "izbjegavanje poziva"zamjenjuju se rije~ima: "izbjegavanje regrutacije"
Ispravka Zakona o krivičnom postupku FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 56/03 14.11.2003 SN FBiH 59/14, SN FBiH 08/13, SN FBiH 12/10, SN FBiH 09/09, SN FBiH 53/07, SN FBiH 27/07, SN FBiH 55/06, SN FBiH 28/05, SN FBiH 78/04, SN FBiH 35/03 krivični postupak
Krivični zakon FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 36/03 29.07.2003 SN FBiH 75/17, SN FBiH 46/16, SN FBiH 76/14, SN FBiH 59/14, SN FBiH 42/11, SN FBiH 42/10, SN FBiH 18/05, SN FBiH 69/04, SN FBiH 21/04 krivični zakon (8)Strana slu`bena osobaje ~lan zakonodavnog, izvr{nog,upravnog ili sudskog organa strane dr`ave, javnislu`benik me|unarodne organizacije i njezinih tijela,sudija i drugi slu`benik me|unarodnog suda, slu`buju}i uFederaciji.(9)Dijeteje, u smislu ovog zakona, osoba koja nije navr{ila~etrnaest godina `ivota.(10)Maloljetnikje, u smislu ovog zakona, osoba koja nijenavr{ila osamnaest godina `ivota.(11)Pravna osobaje, u smislu ovog zakona, Bosna iHercegovina, Federacija, Republika Srpska, DistriktBr~ko Bosne i Hercegovine, kanton, grad, op}ina, mjesnazajednica, svaki organizacioni oblik privrednog dru{tva isvi oblici povezivanja privrednih dru{tava, ustanova,ustanova za obavljanje kreditnih i drugih bankarskihposlova ili za osiguranje osoba i imovine, te drugefinansijske institucije, fond, politi~ke stranke, udru`enjagra|ana i drugi oblici udru`ivanja koji mogu sticatisredstva i koristiti ih na isti na~in kao i svaka drugainstitucija ili organ koji ostvaruje i koristi sredstva i kojemje zakonom priznato svojstvo pravne osobe.(12)Privredno dru{tvoje, u smislu ovog zakona, korporacija,poduze}e, ortakluk i svaki organizacioni oblik registriranza obavljanje privredne aktivnosti.(13)Udru`enje je bilo koji oblik udru`ivanja tri ili vi{e osoba.(14)Vi{e osobaje najmanje dvije osobe ili vi{e njih.(15)Skupina ljudije najmanje pet osoba ili vi{e njih.(16)Grupa ljudije udru`enje od najmanje tri osobe koje supovezane radi trajnog, ponovljenog ili povremenog~injenja krivi~nih djela, pri ~emu svaka od tih osobau~estvuje u u~injenju krivi~nog djela.(17)Organizirana grupa ljudi je grupa ljudi koja je formirana,a nije nastala spontano, radi izravno slijede}eg u~injenjakrivi~nog djela, ~iji ~lanovi ne moraju imati formalnoodre|ene uloge, koja ne mora imati slijed ~lanstva nitirazvijenu organizaciju.(18)Zlo~ina~ka organizacijaje organizirana grupa ljudi odnajmanje tri osobe, koja postoji neko vrijeme, djeluju}i ucilju u~injenja jednog ili vi{e krivi~nih djela za koja se pozakonu mo`e izre}i kazna zatvora tri godine ili te`a kazna.(19)Izbjeglica ili raseljena osobaje, u smislu ovog zakona,osoba koja je napustila svoju imovinu na podru~juFederacije u vremenu izme|u 30. aprila 1991. godine i 4.aprila 1998. godine, za koju se pretpostavlja da jeizbjeglica ili raseljena osoba po Aneksu 7. Op}egokvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.(20)^lanovi porodice, u smislu ovog zakona, jesu: bra~ni iizvanbra~ni drug, biv{i bra~ni i izvanbra~ni drug, krvniro|ak u ravnoj liniji, usvojitelj i posvojenik, ro|ak upobo~noj liniji do tre}eg stepena zaklju~no i srodnik potazbini do drugog stepena zaklju~no.(21)Tajna Federacije, kantona, grada i op}ineje podatak iliisprava koja je zakonom, drugim propisom ili op}imaktom nadle`nog tijela donesenim na osnovu zakona,odre|ena tajnom Federacije, ~ijim bi otkrivanjemnastupile {tetne posljedice za Federaciju, kanton, grad iop}inu.(22)Vojna tajnaje podatak ili isprava koja je zakonom,drugim propisom ili aktom nadle`nog organa Federacijedonesenim na osnovu zakona progla{ena vojnom tajnom.(23)Slu`bena tajnaje podatak ili isprava koja je zakonom,drugim propisom ili op}im aktom nadle`ne institucije uFederaciji, kantonu, gradu i op}ini donesenim na osnovuzakona progla{ena slu`benom tajnom.(24)Poslovna tajnaje podatak ili isprava koja je zakonom,drugim propisom ili op}im aktom privrednog dru{tva,ustanove ili druge pravne osobe odre|en poslovnomtajnom, a koji predstavlja proizvodnu tajnu, rezultateistra`iva~kog ili konstrukcijskog rada, te drugi podatakzbog ~ijeg bi priop}avanja neovla{tenoj osobi moglenastupiti {tetne posljedice za njezine privredne interese.(25)Profesionalna tajnaje podatak o osobnom ili obiteljskom`ivotu stranaka koji saznaju odvjetnici, branitelji, notari,doktori medicine, doktori stomatologije, primalje ili drugizdravstveni djelatnici, psiholozi, djelatnici staranja,vjerski ispovjednici i druge osobe u obavljanju svogzvanja.(26)Ispravaje svaki predmet koji je podoban ili odre|en daslu`i kao dokaz kakve ~injenice koja je od zna~enja zapravne odnose.(27)Novacje kovano ili papirnato sredstvo pla}anja koje je naosnovu zakona u opticaju u Bosni i Hercegovini ili ustranoj dr`avi.(28)Znaci za vrijednostpodrazumijevaju i strane znakove zavrijednost.(29)Pokretnina je i svaka proizvedena ili skupljena energija zadavanje svjetlosti, topline ili kretanja, te telefonski i drugiimpulsi.(30)Motorno voziloje svako prometno sredstvo na motornipogon u kopnenom, vodenom ili zra~nom prometu.(31)Silaje i primjena hipnoze ili omamljuju}ih sredstava sciljem da se ko protiv svoje volje dovede u nesvjesnostanje ili onesposobi za otpor.(32)Opojna drogaje medicinski lijek ili opasna supstanca sadiktivnim i psihotropnim svojstvima, ili supstanca kojase lahko mo`e pretvoriti u takvu supstancu ako podlije`enadzoru po me|unarodnoj konvenciji koju je Bosna iHercegovina potvrdila, ili supstanca koja je progla{enaopojnom drogom od nadle`ne institucije Bosne iHercegovine ili nadle`ne institucije entiteta.(33) Izra`avanje u jednom gramati~kom rodu, mu{kom ili`enskom, uklju~uje oba roda fizi~kih osoba.II - GLAVA DRUGAOSNOVNE ODREDBE^lan 3.Osnova i granice krivi~nopravne prinude(1) Krivi~na djela i krivi~nopravne sankcije propisuju sesamo za ona pona{anja kojima se tako ugro`avaju ilipovrje|uju osobne slobode i prava ~ovjeka, te druga pravai dru{tvene vrijednosti zajam~ene i za{ti}ene UstavomFederacije i me|unarodnim pravom da se njihova za{titane bi mogla ostvariti bez krivi~nopravne prinude.(2) Propisivanje krivi~nih djela i vrste i mjere krivi~no-pravnih sankcija zasniva se na nu`nosti primjenekrivi~nopravne prinude i njenoj razmjernosti ja~iniopasnosti za osobne slobode i prava ~ovjeka, te drugeosnovne vrijednosti.^lan 4.Na~elo zakonitosti(1) Krivi~na djela i krivi~nopravne sankcije propisuju sesamo zakonom.(2) Nikome ne mo`e biti izre~ena kazna ili drugakrivi~nopravna sankcija za djelo koje, prije nego {to jeu~injeno, nije bilo zakonom ili me|unarodnim pravompropisano kao krivi~no djelo i za koje zakonom nije bilapropisana kazna.^lan 5.Vremensko va`enje Krivi~nog zakona(1) Prema u~initelju krivi~nog djela primjenjuje se zakon kojije bio na snazi u vrijeme u~injenja krivi~nog djela.(2) Ako se poslije u~injenja krivi~nog djela zakon jednom ilivi{e puta izmijeni, primijenit }e se zakon koji je bla`i zau~initelja.^lan 6.Vrste krivi~nopravnih sankcijaKrivi~nopravne sankcije jesu: kazne, mjere upozorenja,sigurnosne mjere i odgojne mjere.^lan 7.Svrha krivi~nopravnih sankcijaSvrha krivi~nopravnih sankcija jeste:a)preventivni uticaj na druge da po{tuju pravni sistemi ne u~ine krivi~na djela;b)spre~avanje u~initelja da u~ini krivi~na djela ipodsticanje njegovog preodgoja.Broj 36 - Strana 1906SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHUtorak, 29.07.2003. ^lan 8.Ograni~enja u izvr{enju krivi~nopravnih sankcijaU~initelju krivi~nog djela u izvr{enju krivi~nopravnesankcije mogu biti oduzeta ili ograni~ena odre|ena prava samo umjeri koja odgovara prirodi i sadr`aju te sankcije i samo na na~inkojim se osigurava po{tivanje osobe u~initelja i njegovo ljudskodostojanstvo, u skladu sa me|unarodnim pravom.III - GLAVA TRE]APRIMJENA KRIVI^NOG ZAKONODAVSTVA UFEDERACIJI^lan 9.Isklju~enje primjene krivi~nog zakonodavstvau Federaciji prema djeciKrivi~no zakonodavstvo u Federaciji ne primjenjuje seprema djetetu koje u vrijeme u~injenja krivi~nog djela nijenavr{ilo ~etrnaest godina `ivota.^lan 10.Primjena krivi~nog zakonodavstva u Federaciji premamaloljetnicimaKrivi~no zakonodavstvo u Federaciji primjenjuje se premamaloljetnicima u skladu sa glavom X (Pravila o odgojnimpreporukama, odgojnim mjerama i o ka`njavanju maloljetnika)ovog zakona i drugim zakonima u Federaciji.^lan 11.Primjena krivi~nog zakonodavstva u Federaciji na pravneosobeKrivi~no zakonodavstvo u Federaciji primjenjuje se napravne osobe u skladu sa glavom XIV (Odgovornost pravnihosoba za krivi~na djela)ovog zakona i drugim zakonima uFederaciji.^lan 12.Primjena krivi~nog zakonodavstva u Federaciji premasvakom ko na teritoriji Federacije u~ini krivi~no djelo(1) Krivi~no zakonodavstvo u Federaciji primjenjuje seprema svakom ko u~ini krivi~no djelo na teritorijiFederacije.(2) Krivi~no zakonodavstvo u Federaciji primjenjuje seprema svakom ko u~ini krivi~no djelo na doma}emplovilu, bez obzira na to gdje se plovilo nalazilo u vrijemeu~injenja krivi~nog djela.(3) Krivi~no zakonodavstvo u Federaciji primjenjuje seprema svakom ko u~ini krivi~no djelo u doma}emcivilnom zrakoplovu dok je u letu ili u doma}em vojnomzrakoplovu, bez obzira na to gdje se zrakoplov nalazio uvrijeme u~injenja krivi~nog djela.^lan 13.Primjena krivi~nog zakonodavstva u Federaciji za krivi~nadjela u~injena na podru~ju Bosne i Hercegovine(1) Krivi~no zakonodavstvo u Federaciji primjenjuje seprema svakom ko na teritoriji Bosne i Hercegovine u~ini:a)bilo koje krivi~no djelo protiv ustavnog poretkaFederacije iz glave XV (Krivi~na djela protivustavnog poretka Federacije)ovog zakona;b)krivi~no djelo protiv slu`bene ili odgovorne osobeu vezi sa njezinom slu`bom.(2) Krivi~no zakonodavstvo u Federaciji primjenjuje seprema dr`avljaninu Bosne i Hercegovine koji izvanteritorije Federacije u~ini bilo koje drugo krivi~no djeloosim onih koja su obuhva}ena odredbom stava 1. ovog~lana.(3) Krivi~no zakonodavstvo u Federaciji primjenjuje seprema strancu koji izvan teritorije Federacije prema Bosnii Hercegovini, njezinom dr`avljaninu ili prema Federacijiili njezinom dr`avljaninu u~ini bilo koje krivi~no djelokoje nije obuhva}eno odredbom stava 1. ovog ~lana.(4) Krivi~no zakonodavstvo u Federaciji primjenjuje seprema strancu koji izvan teritorije Federacije premastranoj dr`avi ili prema strancu u~ini krivi~no djelo zakoje se po tom zakonodavstvu mo`e izre}i kazna zatvoraod pet godina ili te`a kazna. Ako zakonom nije druk~ijepropisano, sud u takvom slu~aju ne mo`e izre}i kaznute`u od kazne propisane zakonom zemlje u kojoj jekrivi~no djelo u~injeno.(5) U slu~ajevima iz st. 2. i 3. ovog ~lana krivi~nozakonodavstvo u Federaciji primijenit }e se samo ako seu~initelj krivi~nog djela zatekne na teritoriji Federacije ilibude izru~en, a u slu~aju iz stava 4. ovog ~lana samo akose u~initelj zatekne na teritoriji Federacije i ne budeizru~en drugoj dr`avi.^lan 14.Primjena op}eg dijela ovog zakona(1) Odredbe op}eg dijela ovog zakona primjenjuju se premau~initeljima svih krivi~nih djela propisanih zakonima uFederaciji.(2) Odredbe op}eg dijela ovog zakona primjenjuju se premamaloljetnicima, osim ako zakonom nije druk~ijepropisano.(3) Odredbe op}eg dijela ovog zakona primjenjuju se napravne osobe, osim ako ovim zakonom nije druk~ijepropisano.IV - GLAVA ^ETVRTAZASTARJELOST^lan 15.Zastarjelost krivi~nog gonjenja(1) Ako u ovom zakonu nije druk~ije propisano, krivi~no segonjenje ne mo`e poduzeti kad od u~injenja krivi~nogdjela protekne:a)trideset pet godina za krivi~no djelo s propisanomkaznom dugotrajnog zatvora;b)dvadeset godina za krivi~no djelo s propisanomkaznom zatvora preko deset godina;c)petnaest godina za krivi~no djelo s propisanomkaznom zatvora preko pet godina;d)deset godina za krivi~no djelo s propisanomkaznom zatvora preko tri godine;e)pet godina za krivi~no djelo s propisanom kaznomzatvora preko jedne godine;f)tri godine za krivi~no djelo s propisanom kaznomzatvora do jedne godine ili nov~anom kaznom.(2) Ako je za krivi~no djelo propisano vi{e kazni, rokzastarjelosti odre|uje se po najte`oj propisanoj kazni.^lan 16.Tok i prekid zastarjelosti krivi~nog gonjenja(1) Zastarijevanje krivi~nog gonjenja po~inje od dana kad jekrivi~no djelo u~injeno.(2) Zastarijevanje ne te~e za vrijeme za koje se po zakonukrivi~no gonjenje ne mo`e poduzeti ili nastaviti.(3) Zastarijevanje se prekida svakom procesnom radnjomkoja se poduzima radi gonjenja u~initelja zbog u~injenogkrivi~nog djela.(4) Zastarijevanje se prekida i kad u~initelj, u vrijeme dokte~e rok zastarjelosti, u~ini isto tako te{ko ili te`e krivi~nodjelo.(5) Sa svakim prekidom zastarijevanje po~inje ponovno te}i.(6) Zastarjelost krivi~nog gonjenja nastupa u svakom slu~ajukad protekne dvaput onoliko vremena koliko zakonpropisuje za zastarjelost krivi~nog gonjenja.^lan 17.Zastarjelost izvr{enja kazneAko u ovom zakonu nije druk~ije propisano, izre~ena sekazna ne}e izvr{iti kad od dana pravosna`nosti presude kojom jekazna izre~ena protekne:a)trideset pet godina ako je izre~ena kazna dugotraj-nog zatvora;b)dvadeset godina ako je izre~ena kazna zatvorapreko deset godina;c)petnaest godina ako je izre~ena kazna zatvora prekopet godina;Utorak, 29.07.2003.SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 36 - Strana 1907 d)deset godina ako je izre~ena kazna zatvora preko trigodine;e)pet godina ako je izre~ena kazna zatvora prekojedne godine;f)tri godine ako je izre~ena kazna zatvora do jednegodine ili nov~ana kazna.^lan 18.Zastarjelost izvr{enja sporedne kazne i sigurnosnih mjera(1) Zastarjelost izvr{enja nov~ane kazne kao sporedne kaznenastupakadproteknudvijegodineoddanapravosna`nosti presude kojom je ta kazna izre~ena.(2) Zastarjelost izvr{enja sigurnosne mjere obaveznogpsihijatrijskog lije~enja, sigurnosne mjere obaveznoglije~enja od ovisnosti i sigurnosne mjere oduzimanjapredmeta nastupa kad protekne pet godina od danapravosna`nosti odluke kojom su te mjere izre~ene.(3) Zastarjelost izvr{enja sigurnosne mjere zabrane vr{enjapoziva, aktivnosti ili funkcija i sigurnosne mjere zabraneupravljanja motornim vozilom nastupa kad protekneonoliko vremena koliko je sud odredio za trajanje temjere.^lan 19.Tok i prekid zastarijevanja izvr{enja kazne isigurnosnih mjera(1) Zastarijevanje izvr{enja kazne po~inje od dana pravo-sna`nosti presude kojom je kazna izre~ena, a u slu~ajuopoziva uvjetne osude od dana pravosna`nosti odluke oopozivu uvjetne osude.(2) Zastarijevanje ne te~e za vrijeme za koje se po zakonuizvr{enje kazne ne mo`e poduzeti.(3) Zastarijevanje se prekida svakom radnjom nadle`nogorgana koja se poduzima radi izvr{enja kazne.(4) Sa svakim prekidom zastarijevanje po~inje ponovno te}i.(5) Zastarjelost izvr{enja kazne nastupa u svakom slu~aju kadprotekne dvaput onoliko vremena koliko zakon propisujeza zastarjelost izvr{enja kazne.(6) Odredbe st. od 2. do 5. ovog ~lana primjenjuju se i nazastarjelost izvr{enja sigurnosnih mjera.^lan 20.Nezastarivost krivi~nog gonjenja i izvr{enja kazneKrivi~no gonjenje i izvr{enje kazne ne zastarijeva za krivi~nadjela za koja po me|unarodnom pravu zastarjelost ne mo`enastupiti.V - GLAVA PETAKRIVI^NO DJELO^lan 21.Krivi~no djeloKrivi~no djelo jeste protupravno djelo koje je zakonompropisano kao krivi~no djelo, ~ija su obilje`ja propisanazakonom i za koje je zakonom propisana krivi~nopravnasankcija.^lan 22.Na~in u~injenja krivi~nog djela(1) Krivi~no djelo se mo`e u~initi ~injenjem ili ne~injenjem.(2) Krivi~no djelo je u~injeno ne~injenjem kad je u~initeljkoji je pravno obavezan sprije~iti nastupanje zakonomopisane posljedice krivi~nog djela to propustio u~initi, atakvo je propu{tanje po djelovanju i zna~enju jednakou~injenju tog krivi~nog djela ~injenjem.^lan 23.Vrijeme u~injenja krivi~nog djelaKrivi~no djelo je u~injeno u vrijeme kad je u~initelj radio ilibio du`an raditi, bez obzira na to kad je posljedica ~injenja iline~injenja nastupila.^lan 24.Mjesto u~injenja krivi~nog djela(1) Krivi~no djelo je u~injeno kako u mjestu gdje je u~initeljradio ili je bio du`an raditi, tako i u mjestu gdje jeposljedica njegovog ~injenja ili ne~injenja potpuno ilidjelimi~no nastupila.(2) Krivi~no djelo je u slu~aju ka`njivog poku{aja u~injenokako u mjestu gdje je u~initelj radio ili je bio du`an raditi,tako i u mjestu gdje je prema njegovom umi{ljajuposljedica njegovog ~injenja ili ne~injenja potpuno ilidjelimi~no trebala nastupiti.(3) Krivi~no djelo je u slu~aju sau~esni{tva u~injeno u mjestuutvr|enom u stavu 1. ovog ~lana i u mjestu gdje jesau~esnik radio ili je bio du`an raditi ili u mjestu gdje jeprema umi{ljaju sau~esnika posljedica njegovog ~injenjaili ne~injenja trebala nastupiti.^lan 25.Bezna~ajno djeloNije krivi~no djelo ono djelo koje je, iako sadr`i zakonskaobilje`ja krivi~nog djela, zbog na~ina u~injenja, neznatnosti ilinepostojanja {tetnih posljedica i niskog stepena krivi~neodgovornosti u~initelja bezna~ajno djelo.^lan 26.Nu`na odbrana(1) Nije krivi~no djelo ono djelo koje je u~injeno u nu`nojodbrani.(2) Nu`na je ona odbrana koja je neophodno potrebna dau~initelj od sebe ili od drugog odbije istovremeni ilidirektno predstoje}i protivpravni napad, a koja jesrazmjerna napadu.(3) U~initelj koji prekora~i granice nu`ne odbrane mo`e sebla`e kazniti, a ako je prekora~enje u~inio zbog jakerazdra`enosti ili straha izazvanog napadom, mo`e se iosloboditi kazne.^lan 27.Krajnja nu`da(1) Nije krivi~no djelo ono djelo koje je u~injeno u krajnjojnu`di.(2) Krajnja nu`da postoji kad je djelo u~injeno da u~initelj odsebe ili od drugog otkloni istovremenu ili direktnopredstoje}u neskrivljenu opasnost koja se na drugi na~innije mogla otkloniti, a pritom u~injeno zlo nije ve}e od zlakoje je prijetilo.(3) U~initelj koji sam izazove opasnost, ali iz nehata, iliprekora~i granice krajnje nu`de, mo`e se bla`e kazniti, aako je prekora~enje u~injeno pod naro~ito olak{avaju}imokolnostima, mo`e se i osloboditi kazne.(4) Nema krajnje nu`de ako je u~initelj bio du`an izlo`iti seopasnosti.^lan 28.Poku{aj(1) Ko s umi{ljajem zapo~ne ~injenje krivi~nog djela, ali gane dovr{i kaznit }e se za poku{aj krivi~nog djela ako se zato krivi~no djelo mo`e izre}i kazna zatvora od tri godineili te`a kazna, a za poku{aj drugog krivi~nog djela kadzakon izri~ito propisuje ka`njavanje i za poku{aj.(2) U~initelj }e se za poku{aj krivi~nog djela kazniti ugranicama kazne propisane za to krivi~no djelo, a mo`e sei bla`e kazniti.^lan 29.Nepodobni poku{ajU~initelj koji poku{a u~initi krivi~no djelo neprikladnimsredstvom ili prema neprikladnom predmetu, mo`e se osloboditikazne ili se mo`e bla`e kazniti.^lan 30.Dobrovoljni odustanak(1) U~initelj koji je poku{ao u~initi krivi~no djelo, ali jedobrovoljno odustao od ka`njivog poku{aja mo`e seosloboditi kazne.(2) U slu~aju dobrovoljnog odustanka od ka`njivogpoku{aja, u~initelj }e se kazniti za one radnje koje ~ineneko drugo samostalno krivi~no djelo.Broj 36 - Strana 1908SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHUtorak, 29.07.2003. ^lan 31.Sau~initeljAkovi{eosobazajedni~kiu~inikrivi~nodjelo,u~estvovanjem u u~injenju krivi~nog djela ili preduzimaju}i {todrugo ~ime se na odlu~uju}i na~in doprinosi u~injenju krivi~nogdjela, svaka }e se od njih kazniti kaznom propisanom za tokrivi~no djelo.^lan 32.Podstrekavanje(1) Ko drugog s umi{ljajem podstrekava da u~ini krivi~nodjelo kaznit }e se kao da ga je sam u~inio.(2) Ko drugog s umi{ljajem podstrekava na u~injenjekrivi~nog djela za koje se mo`e izre}i kazna zatvora od trigodine ili te`a kazna, a krivi~no djelo ne bude ni poku{anokaznit }e se kao za poku{aj krivi~nog djela.^lan 33.Pomaganje(1) Ko drugom s umi{ljajem pomogne u u~injenju krivi~nogdjela, kaznit }e se kao da ga je sam u~inio, a mo`e se ibla`e kazniti.(2) Kao pomaganje u u~injenju krivi~nog djela smatra senaro~ito: davanje savjeta ili uputa kako da se u~inikrivi~no djelo, stavljanje na raspolaganje u~initeljusredstava za u~injenje krivi~nog djela, uklanjanjeprepreka za u~injenje krivi~nog djela, te unaprijedobe}ano prikrivanje krivi~nog djela, u~initelja, sredstavakojima je krivi~no djelo u~injeno, tragova krivi~nog djelaili predmeta pribavljenih krivi~nim djelom.^lan 34.Granice krivi~ne odgovornosti i ka`njivost sau~esnika(1) Sau~esnik je krivi~no odgovoran u granicama svojegumi{ljaja ili nehata, a podstreka~ i pomaga~ u granicamasvog umi{ljaja.(2) Sau~esnika, podstreka~a ili pomaga~a koji dobrovoljnosprije~i u~injenje krivi~nog djela sud }e osloboditi kazne.(3) Osobni odnosi, svojstva i okolnosti zbog kojih zakonisklju~uje krivi~nu odgovornost ili dopu{ta oslobo|enjeod kazne ili ubla`avanje kazne mogu se uzeti u obzir samoonom u~initelju, sau~esniku, podstreka~u ili pomaga~ukod kojega takvi odnosi, svojstva i okolnosti postoje.VI - GLAVA [ESTAKRIVI^NA ODGOVORNOST^lan 35.Sadr`aj krivi~ne odgovornosti(1) Krivi~no je odgovoran u~initelj koji je ura~unljiv i kriv zau~injeno krivi~no djelo.(2) U~initelj je kriv ako je krivi~no djelo u~inio s umi{ljajem.(3) U~initelj je kriv i ako je krivi~no djelo u~inio iz nehata,ako to zakon izri~ito propisuje.^lan 36.Ura~unljivost(1) Nije ura~unljiva osoba koja u vrijeme u~injenja krivi~nogdjela nije mogla shvatiti zna~aj svog djela ili nije moglaupravljati svojim postupcima zbog trajne ili privremenedu{evne bolesti, privremene du{evne poreme}enosti ilizaostalog psihi~kog razvoja (neura~unljivost).(2) U~initelj krivi~nog djela ~ija je sposobnost da shvatizna~aj svog djela ili sposobnost da upravlja svojimpostupcima bila bitno smanjena zbog nekog stanja izstava 1. ovog ~lana, mo`e se bla`e kazniti (bitno smanjenaura~unljivost).(3) Krivi~no je odgovoran u~initelj krivi~nog djela koji seupotrebom alkohola, droga ili na drugi na~in doveo ustanje u kome nije mogao shvatiti zna~aj svog djela iliupravljati svojim postupcima, ako je u vrijeme dovo|enjau to stanje krivi~no djelo bilo obuhva}eno njegovimumi{ljajem ili je u pogledu krivi~nog djela kod njegapostojao nehat a zakon za takvo krivi~no djelo propisujekrivi~nu odgovornost i za nehat (samoskrivljenaneura~unljivost).(4) Bitno smanjena ura~unljivost u koju se u~initelj doveo nana~in iz stava 3. ovog ~lana ne mo`e biti osnov zaubla`avanje kazne.^lan 37.Umi{ljaj(1) Krivi~no se djelo mo`e u~initi s direktnim ili eventualnimumi{ljajem.(2) U~initelj postupa s direktnim umi{ljajem kada je biosvjestan svog djela i htio njegovo u~injenje.(3) U~initelj postupa s eventualnim umi{ljajem kada je biosvjestan da zbog njegovog ~injenja ili ne~injenja mo`enastupiti zabranjena posljedica, ali je pristao na njenonastupanje.^lan 38.Nehat(1) Krivi~no djelo mo`e se u~initi iz svjesnog ili nesvjesnognehata.(2) U~initelj postupa iz svjesnog nehata kada je bio svjestanda zbog njegovog ~injenja ili ne~injenja mo`e nastupitizabranjena posljedica, ali je olahko dr`ao da ona ne}enastupiti ili da }e je mo}i sprije~iti.(3) U~initelj postupa iz nesvjesnog nehata kada nije biosvjestan mogu}nosti nastupanja zabranjene posljedice,iako je prema okolnostima i prema svojim osobnimsvojstvima bio du`an i mogao biti svjestan te mogu}nosti.^lan 39.Stvarna zabluda(1) Nije krivi~no odgovorna osoba koja u vrijeme u~injenjakrivi~nog djela nije bila svjesna nekog njegovogzakonom propisanog obilje`ja, ili koja je pogre{nosmatrala da postoje okolnosti prema kojima bi, da su onestvarno postojale, to djelo bilo dopu{teno.(2) Ako je osoba bila u zabludi iz nehata, krivi~no jeodgovorna za krivi~no djelo u~injeno iz nehata ako zakonza to krivi~no djelo propisuje ka`njavanje i za nehat.^lan 40.Pravna zabludaU~initelj krivi~nog djela koji iz opravdanih razloga nije znaoda je to djelo zabranjeno, mo`e se bla`e kazniti ili osloboditikazne.VII - GLAVA SEDMAKAZNE^lan 41.Vrste kazni(1) Krivi~no odgovornim u~initeljima krivi~nih djela moguse izre}i ove kazne:a)kazna zatvora;b)nov~ana kazna.(2) Kazna zatvora mo`e se izre}i samo kao glavna kazna.(3) Nov~ana kazna mo`e se izre}i i kao glavna i kao sporednakazna.(4) Ako je za jedno krivi~no djelo propisano vi{e kazni, samose jedna mo`e izre}i kao glavna.(5) Za krivi~na djela u~injena iz koristoljublja nov~ana kaznakao sporedna mo`e se izre}i i kad nije propisanazakonom, ili kad je zakonom propisano da }e se u~initeljkazniti kaznom zatvora ili nov~anom kaznom, a sud kaoglavnu kaznu izrekne kaznu zatvora.^lan 42.Svrha ka`njavanjaSvrha ka`njavanja jeste:a)da se izrazi dru{tvena osuda u~injenog krivi~nogdjela;b)da se uti~e na u~initelja da ubudu}e ne u~inikrivi~na djela;c)da se uti~e na ostale da ne u~ine krivi~na djela;d)i da se uti~e na svijest gra|ana o pogibeljnostikrivi~nih djela i o pravednosti ka`njavanja u~ini-telja.Utorak, 29.07.2003.SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 36 - Strana 1909 ^lan 43.Kazna zatvora(1) Kazna zatvora ne mo`e biti kra}a od trideset dana nitidu`a od dvadeset godina.(2) Za najte`e oblike te{kih krivi~nih djela u~injenih sumi{ljajem mo`e se propisati kazna zatvora u trajanju oddvadeset do ~etrdeset pet godina (dugotrajni zatvor).(3) Kazna dugotrajnog zatvora nikada se ne mo`e propisatikao jedina glavna kazna za pojedino krivi~no djelo.(4) Kazna dugotrajnog zatvora ne mo`e se izre}i u~initeljukoji u vrijeme u~injenja krivi~nog djela nije navr{iodvadeset jednu godinu `ivota.(5) Pod uvjetima propisanim glavom X (Pravila o odgojnimpreporukama, odgojnim mjerama i o ka`njavanjumaloljetnika) ovog zakona mo`e se izre}i kaznamaloljetni~kog zatvora. Kazna maloljetni~kog zatvora jepo svojoj svrsi, prirodi, trajanju i na~inu izvr{enja posebnakazna li{enja slobode.(6) Kazna zatvora se izri~e na pune godine i mjesece, a do {estmjeseci i na pune dane. Kazna dugotrajnog zatvora seizri~e samo na pune godine.(7) Ako je izre~ena kazna dugotrajnog zatvora, amnestija ipomilovanje mogu se dati tek nakon izdr`ane tri petine tekazne.^lan 44.Rad za op}e dobro na slobodi(1) Kad sud odmjeri i izrekne kaznu zatvora od najvi{e {estmjeseci mo`e istovremeno odrediti da se izre~ena kazna,uz pristanak optu`enog, zamijeni radom za op}e dobro naslobodi.(2) Odluka da se kazna zatvora zamijeni radom za op}e dobrona slobodi zasniva se na ocjeni da, uzimaju}i u obzir sveokolnosti koje odre|uju vrstu i mjeru kazne, izvr{enjekazne zatvora ne bi bilo prijeko potrebno za ostvarenjesvrhe ka`njavanja, ali istovremeno uvjetna kazna ne bibila dovoljna za postizanje op}e svrhe krivi~nopravnihsankcija.(3) Rad za op}e dobro na slobodi odre|uje se u trajanjusrazmjernom izre~enoj kazni zatvora od najmanje desetdo najvi{e {ezdeset radnih dana. Rok za izvr{enje rada zaop}e dobro na slobodi ne mo`e biti kra}i od jednogmjeseca niti du`i od jedne godine.(4) Pri ocjenjivanju trajanja rada za op}e dobro na slobodi,kao i vremena izvr{enja tog rada, sud }e uzeti u obzirizre~enu kaznu zatvora koja se zamjenjuje i mogu}nostiu~initelja, s obzirom na njegovu osobnu situaciju izaposlenje.(5) U slu~aju kada osu|enik po isteku odre|enog roka nijeizvr{io ili je samo djelimi~no izvr{io rad za op}e dobro naslobodi, sud }e donijeti odluku o izvr{enju kazne zatvora utrajanju srazmjernom vremenu preostalog rada za op}edobro na slobodi.(6) Zamjena kazne zatvora radom za op}e dobro na slobodimo`e se primijeniti i u slu~ajevima kada se nov~ana kaznazamjenjuje kaznom zatvora prema odredbama ~lana 47.(Zamjena nov~ane kazne) ovog zakona.(7) Raspore|ivanje na rad za op}e dobro na slobodi u smisluvrste i radnog mjesta obavlja kantonalno ministarstvonadle`no za poslove pravosu|a prema mjestu prebivali{taodnosno boravi{ta osu|enika, vode}i ra~una o njegovimsposobnostima i znanjima.^lan 45.Uvjetni otpust(1) Osu|eni koji je izdr`ao polovinu, te, izuzetno, osu|enikoji je izdr`ao jednu tre}inu kazne zatvora mo`e bitioslobo|en izdr`avanja kazne zatvora, pod uvjetom da neu~ini novo krivi~no djelo prije isteka trajanja kazne(uvjetni otpust).(2) Osu|eni koji je izdr`ao polovinu kazne zatvora mo`e bitioslobo|en izdr`avanja kazne zatvora ako se za vrijemeizdr`avanja kazne zatvora njegovo pona{anje popravi dote mjere da se mo`e opravdano o~ekivati da }e se nakonotpusta s izdr`avanja kazne zatvora pona{ati primjereno, anaro~ito da ne}e u~initi krivi~na djela. Prilikomodlu~ivanja o uvjetnom otpustu osu|enog, uzet }e se uobzir njegovo pona{anje tokom izdr`avanja kazne i drugeokolnosti koje ukazuju na to da je svrha ka`navanjapostignuta.(3) Osu|eni koji je izdr`ao jednu tre}inu kazne zatvora mo`ebiti uvjetno otpu{ten ukoliko postoje uvjeti iz stava 1.ovog ~lana i ukoliko posebne okolnosti vezane za li~nostosu|enog jasno ukazuju da je postignuta svrhaka`njavanja.(4) Osu|eni na kaznu dugotrajnog zatvora mo`e biti uvjetnootpu{ten nakon izdr`ane tri petine te kazne.^lan 46.Opoziv uvjetnog otpusta(1) Sud }e opozvati uvjetni otpust ako osu|eni za vrijemeuvjetnog otpusta u~ini jedno ili vi{e krivi~nih djela za kojamu je izre~ena kazna zatvora od jedne godine ili te`akazna.(2) Sud mo`e opozvati uvjetni otpust ako osu|eni nauvjetnom otpustu u~ini jedno ili vi{e krivi~nih djela zakoja je izre~ena kazna zatvora do jedne godine. Prilikomodlu~ivanja ho}e li opozvati uvjetni otpust sud naro~itouzima u obzir sli~nost u~injenih djela, njihov zna~aj,motive iz kojih su u~injena, te druge okolnosti kojeukazuju na prikladnost opoziva uvjetnog otpusta.(3) Prilikom izricanja opoziva uvjetnog otpusta sud izri~ekaznu uzimaju}i ranije izre~enu kaznu kao ve} utvr|enu.Dio kazne koji je osu|eni izdr`ao prema ranijoj presudiura~unava se u izdr`avanje naknadne kazne, ali se vrijemeprovedeno na uvjetnom otpustu ne ura~unava.(4) Odredbe st. od 1. do 3. ovog ~lana primjenjuju se i kad seosu|enom na uvjetnom otpustu sudi za krivi~no djelou~injeno prije njegovog uvjetnog otpusta.(5) Ako je osu|eni na uvjetnom otpustu osu|en na kaznuzatvora do jedne godine i ako sud ne opozove uvjetniotpust, vrijeme uvjetnog otpusta se produ`ava za vrijemekoje je osu|eni proveo na izdr`avanju kazne zatvora.^lan 47.Nov~ana kazna(1) Nov~ana kazna izri~e se u dnevnim iznosima, a ako to nijemogu}e mo`e se izre}i u odre|enom iznosu.(2) Ako se nov~ana kazna izri~e u dnevnim iznosima mo`eiznositi najmanje pet a najvi{e tri stotine {ezdeset dnevnihiznosa, a za krivi~na djela u~injena iz koristoljubljanajvi{e hiljadu pet stotina dnevnih iznosa, osim uslu~ajevima propisanim ovim zakonom.(3) Ako se nov~ana kazna izri~e u odre|enom iznosu najni`iiznos ne mo`e biti manji od 150 KM, a najvi{i iznos nemo`e biti ve}i od 50.000 KM, a za krivi~na djela u~injenaiz koristoljublja iznos ne mo`e biti ve}i od 1.000.000 KM,osim u slu~ajevima propisanim ovim zakonom.(4) Prilikom izricanja nov~ane kazne za krivi~na djelau~injena iz koristoljublja sud mo`e izre}i nov~anu kaznuu iznosu ve}em od najvi{eg iznosa propisanog u st. 2. i 3.ovog ~lana ukoliko vrijednost protupravne imovinskekoristi koju je u~initelj pribavio u~injenjem krivi~nogdjela prelazi iznos od 1.000.000 KM. U tom se slu~ajuu~initelju mo`e izre}i nov~ana kazna u iznosu koji nemo`e biti ve}i od dvostrukog iznosa vrijednostiprotupravneimovinskekoristikojujepribaviou~injenjem krivi~nog djela zbog kojeg mu se izri~enov~ana kazna.(5) Broj dnevnih iznosa nov~ane kazne odre|uje sudprimjenjuju}i op}a pravila za odmjeravanje kazne. Visinudnevnog iznosa sud odre|uje tako {to uzima u obzir visinudnevnog dohotka u~initelja prema iznosu njegovetromjese~ne netopla}e i njegove druge dohotke, teporodi~ne obaveze. Prilikom odre|ivanja visine iznosasud uzima u obzir podatke koji u trenutku izricanja kaznenisu stariji od {est mjeseci.(6) Podatke iz st. od 1. do 5. ovog ~lana koji sudu nisu poznatiosigurava optu`eni u roku koji odredi sud, a najkasnije dozavr{etka glavnog pretresa u krivi~nom postupku. Ako dozavr{etka glavnog pretresa u krivi~nom postupku sudunisu poznate okolnosti bitne za odre|ivanje visinednevnog iznosa nov~ane kazne, nov~ana kazna se izri~e uodre|enom iznosu pri ~emu se primjenjuju op}a pravilaza odmjeravanje kazne.Broj 36 - Strana 1910SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHUtorak, 29.07.2003. (7) Najni`i dnevni iznos nov~ane kazne iznosi jednu{ezdesetinu a najvi{e jednu tre}inu posljednje zvani~noobjavljene prosje~ne mjese~ne netopla}e zaposlenih uFederaciji, koju objavljuje Federalni zavod za statistiku.(8) U presudi se odre|uje rok pla}anja nov~ane kazne koji nemo`e biti kra}i od petnaest dana niti du`i od {est mjeseci,ali u opravdanim slu~ajevima sud mo`e dopustiti daosu|eni isplati nov~anu kaznu i u otplatama, s tim da rokisplate ne mo`e biti du`i od dvije godine.(9) Nov~ane kazne izre~ene i napla}ene po ovom zakonuprihod su bud`eta Federacije.^lan 48.Zamjena nov~ane kazne(1) Nov~ana kazna se ne napla}uje prinudno.(2) Ako se nov~ana kazna ne mo`e u cijelosti ili djelimi~nonaplatiti u roku koji je utvr|en presudom, sud }e bezodlaganja donijeti odluku da se nov~ana kazna zamijenikaznom zatvora.(3) Nov~ana kazna }e se zamijeniti kaznom zatvora tako {to}e se za svaki zapo~eti dnevni iznos nov~ane kazne ili akoje nov~ana kazna bila izre~ena u odre|enom iznosu zasvakih zapo~etih 50 KM nov~ane kazne odrediti jedandan zatvora, ali zatvor u tom slu~aju ne mo`e biti du`i odjedne godine.(4) Ako osu|eni isplati samo dio nov~ane kazne ostatak }e sesrazmjerno pretvoriti u zatvor, a ako osu|eni isplatiostatak nov~ane kazne izvr{enje zatvora }e se obustaviti.^lan 49.Op}a pravila za odmjeravanje kazne(1) Sud }e u~initelju krivi~nog djela odmjeriti kaznu ugranicama koje su zakonom propisane za to krivi~no djeloimaju}i u vidu svrhu ka`njavanja i uzimaju}i u obzir sveokolnosti koje uti~u da kazna bude manja ili ve}a(olak{avaju}e i ote`avaju}e okolnosti), a naro~ito: stepenkrivi~ne odgovornosti, pobude iz kojih je djelo u~injeno,ja~inu ugro`avanja ili povrede za{ti}enog dobra,okolnosti pod kojima je djelo u~injeno, raniji `ivotu~initelja, njegove osobne prilike i njegovo pona{anjenakon u~injenog krivi~nog djela, te druge okolnosti kojese odnose na osobu u~initelja.(2) Kad sud odmjerava kaznu u~initelju za krivi~no djelou~injeno u povratu, posebno }e uzeti u obzir je li ranijedjelo iste vrste kao i novo djelo, jesu li oba djela u~injenaiz istih pobuda i koliko je vremena proteklo od ranijeosude ili od izdr`ane ili opro{tene kazne.(3) Pri odmjeravanju nov~ane kazne, sud }e uzeti u obzir iimovno stanje u~initelja, vode}i ra~una o visini njegovepla}e, njegovim drugim prihodima, njegovoj imovini i onjegovim obiteljskim obavezama.^lan 50.Ubla`avanje kazneSud mo`e u~initelju odmjeriti kaznu ispod granice propisanezakonom ili izre}i bla`u vrstu kazne:a)kad zakon propisuje da se u~initelj mo`e bla`ekazniti;b)i kad sud utvrdi da postoje naro~ito olak{avaju}eokolnosti koje ukazuju da se i ubla`enom kaznommo`e posti}i svrha ka`njavanja.^lan 51.Granice ubla`avanja kazne(1) Kad postoje uvjeti za ubla`avanje kazne iz ~lana 50.(Ubla`avanje kazne) ovog zakona, sud }e ubla`iti kaznu uovim granicama:a)ako je za krivi~no djelo kao najmanja mjera kaznepropisana kazna zatvora od deset ili vi{e godina,kazna se mo`e ubla`iti do pet godina zatvora;b)ako je za krivi~no djelo kao najmanja mjera kaznepropisana kazna zatvora od tri ili vi{e godina, kaznase mo`e ubla`iti do jedne godine zatvora;c)ako je za krivi~no djelo kao najmanja mjera kaznepropisana kazna zatvora od dvije godine, kazna semo`e ubla`iti do {est mjeseci zatvora;d)ako je za krivi~no djelo kao najmanja mjera kaznepropisana kazna zatvora od jedne godine, kazna semo`e ubla`iti do tri mjeseca zatvora;e)ako je za krivi~no djelo propisana kazna zatvora odnajvi{e jedne godine, kazna se mo`e ubla`iti dotrideset dana zatvora;f)ako je za krivi~no djelo propisana kazna zatvora beznaznake najmanje mjere, umjesto kazne zatvoramo`e se izre}i nov~ana kazna;g)ako je za krivi~no djelo propisana nov~ana kazna snaznakom najmanje mjere, kazna se mo`e ubla`itido pet dnevnih iznosa, a ako se izri~e u odre|enomiznosu do 150 KM.(2) Pri odlu~ivanju koliko }e kaznu ubla`iti prema pravilimaiz stava 1. ovog ~lana sud }e posebno uzeti u obzirnajmanju i najve}u mjeru kazne propisane za to krivi~nodjelo.^lan 52.Oslobo|enje od kazne(1) Sud mo`e osloboditi kazne u~initelja krivi~nog djela kadto zakon izri~ito propisuje.(2) Kad je sud ovla{ten u~initelja krivi~nog djela osloboditikazne, mo`e mu kaznu ubla`iti bez ograni~enjapropisanih za ubla`avanje kazne u ~lanu 50. (Ubla`avanjekazne) ovog zakona.^lan 53.Poseban slu~aj oslobo|enja od kazne za krivi~na djelapo~injena iz nehataSud mo`e osloboditi kazne u~initelja krivi~nog djelau~injenog iz nehata kad posljedice djela tako te{ko poga|ajuu~initelja da izricanje kazne u takvom slu~aju o~igledno ne biodgovaralo svrsi ka`njavanja.^lan 54.Stjecaj krivi~nih djela(1) Ako je u~initelj jednom radnjom ili s vi{e radnji u~iniovi{e krivi~nih djela za koja mu se istovremeno sudi, sud }enajprije utvrditi kazne za svako od tih krivi~nih djela, pa}e za sva krivi~na djela izre}i jedinstvenu kaznu zatvora,kaznu dugotrajnog zatvora ili jedinstvenu nov~anu kaznu.(2) Jedinstvenu kaznu sud }e izre}i po ovim pravilima:a)ako je za neko od krivi~nih djela u stjecaju sudutvrdio kaznu dugotrajnog zatvora, izre}i }e samotu kaznu;b)ako je za krivi~na djela u stjecaju sud utvrdio kaznezatvora, jedinstvena kazna zatvora mora biti ve}aod svake pojedine utvr|ene kazne, ali ne smijedostignuti zbir utvr|enih kazni niti prije}i dvadesetgodina;c)ako su za sva krivi~na djela u stjecaju propisanekazne zatvora do tri godine, jedinstvena kaznazatvora ne mo`e biti ve}a od osam godina;d)ako je za krivi~na djela u stjecaju sud utvrdio samonov~ane kazne, jedinstvena kazna mora biti ve}a odsvake pojedine utvr|ene nov~ane kazne, ali nesmije dostignuti zbir utvr|enih nov~anih kazni.(3) Ako je za neka krivi~na djela u stjecaju sud utvrdio kaznezatvora, a za druga krivi~na djela u stjecaju nov~anekazne, izre}i }e jedinstvenu kaznu zatvora i jedinstvenunov~anu kaznu po odredbama stava 2. ta~. od b) do d)ovog ~lana.(4) Sporednu kaznu sud }e izre}i ako je utvr|ena makar zajedno krivi~no djelo u stjecaju, a ako je utvrdio vi{enov~anih kazni izre}i }e jedinstvenu nov~anu kaznu poodredbi stava 2. ta~ke d) ovog ~lana.(5) Ako je sud za krivi~na djela u stjecaju utvrdio kaznezatvora i kazne maloljetni~kog zatvora, izre}i }ejedinstvenu kaznu po odredbama stava 2. ta~. b) i c) ovog~lana.^lan 55.Produ`eno krivi~no djelo(1) Odredbe ovog zakona o stjecaju krivi~nih djela ne}e seprimijeniti kad u~initelj u~ini produ`eno krivi~no djelo.Utorak, 29.07.2003.SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 36 - Strana 1911 (2) Produ`eno krivi~no djelo je u~injeno kad je u~initelj snamjerom u~inio vi{e istih ili istovrsnih krivi~nih djelakoja, s obzirom na na~in u~injenja, njihovu vremenskupovezanost i druge stvarne okolnosti koje ih povezuju~ine jedinstvenu cjelinu.(3) Kad se radi o produ`enom krivi~nom djelu istihzakonskih obilje`ja, sud }e izabrati vrstu i mjeru kaznekoja je propisana za to krivi~no djelo. Ako se radi oistovrsnim krivi~nim djelima sud }e izabrati vrstu i mjerukazne koja je propisana za najte`e od tih djela.^lan 56.Odmjeravanje kazne osu|enoj osobi(1) Ako se osu|enoj osobi sudi za krivi~no djelo u~injenoprije nego {to je zapo~ela izdr`avanje kazne po ranijojosudi, ili za krivi~no djelo u~injeno za vrijemeizdr`avanja kazne zatvora, kazne dugotrajnog zatvora ilikazne maloljetni~kog zatvora, sud }e izre}i jedinstvenukaznu za sva krivi~na djela primjenom odredaba ~lana 53.(Stjecaj krivi~nih djela) ovog zakona uzimaju}i ranijeizre~enu kaznu kao ve} utvr|enu. Kazna ili dio kazne kojuje osu|eni izdr`ao ura~unat }e se u izre~enu kaznu zatvoraili kaznu dugotrajnog zatvora.(2) Za krivi~no djelo u~injeno za vrijeme izdr`avanja kaznezatvora,kaznedugotrajnogzatvorailikaznemaloljetni~kog zatvora sud }e u~initelju izre}i kaznuneovisno od ranije izre~ene kazne ako se primjenomodredaba ~lana 53. ovog zakona ne bi mogla ostvaritisvrha ka`njavanja, s obzirom na trajanje neizdr`anogdijela ranije izre~ene kazne.(3) Prema osu|enom koji za vrijeme izdr`avanja kaznezatvora,kaznedugotrajnogzatvorailikaznemaloljetni~kog zatvora u~ini krivi~no djelo za koje zakonpropisuje nov~anu kaznu ili kaznu zatvora do jednegodine, primijenit }e se disciplinska mjera.^lan 57.Ura~unavanje pritvora i ranije kazne(1) Vrijeme provedeno u pritvoru i svako li{enje slobode uvezi sa krivi~nim djelom, ura~unava se u izre~enu kaznuzatvora,kaznudugotrajnogzatvora,kaznumaloljetni~kog zatvora ili nov~anu kaznu.(2) Kazna zatvora koju je osu|enik izdr`ao ili nov~ana kaznakoju je osu|enik platio za prekr{aj ura~unava se u kaznuizre~enu za krivi~no djelo ~ija obilje`ja obuhva}aju iobilje`ja prekr{aja.(3) Pri svakom ura~unavanju izjedna~ava se dan pritvora, danli{enja slobode, dan maloljetni~kog zatvora, dan zatvora,dan dugotrajnog zatvora i iznos od 50 KM.^lan 58.Ura~unavanje pritvora i kazne izdr`ane u inozemstvuPritvor, li{enje slobode u toku postupka izru~enja i kaznakoju je u~initelj izdr`ao po presudi inozemnog suda, ura~unat }ese u kaznu koju izrekne doma}i sud za isto krivi~no djelo, a akokazne nisu iste vrste ura~unavanje }e se izvr{iti po ocjeni suda.VIII - GLAVA OSMAMJERE UPOZORENJA^lan 59.Vrste mjera upozorenjaMjere upozorenja jesu:a)sudska opomena;b)uvjetna osuda.^lan 60.Svrhe mjera upozorenja(1) Svrha sudske opomene je da se krivi~no odgovornomu~initelju uputi upozorenje kad se radi ostvarivanja svrhekrivi~nopravnih sankcija ne mora primijeniti ka`njavanjei kad ono nije nu`no radi krivi~nopravne za{tite.(2) Svrha uvjetne osude je da se u~initelju krivi~nog djelauputi upozorenje uz prijetnju kaznom kojim seomogu}ava ostvarivanje svrhe krivi~nopravnih sankcijaizricanjem kazne bez njezina izvr{enja kad izvr{enjekazne nije prijeko potrebno radi krivi~nopravne za{tite.^lan 61.Sudska opomena(1) Sudska opomena mo`e se izre}i za krivi~na djela spropisanom kaznom zatvora do jedne godine ilinov~anom kaznom koja su po~injena pod takvimolak{avaju}im okolnostima koje ih ~ine naro~ito lahkim ikad se, s obzirom na sve okolnosti koje se ti~u u~initelja,posebno njegova odnosa prema o{te}eniku i naknadi {teteprouzrokovane krivi~nim djelom, steknu uvjeti zapostignu}esvrhekrivi~nopravnihsankcijabezka`njavanja.(2) Sudska opomena mo`e se izre}i i za odre|eno krivi~nodjelo s propisanom kaznom zatvora do tri godine, poduvjetima propisanim zakonom i kad se steknu ostali uvjetiiz stava 1. ovog ~lana.(3) Sudska opomena mo`e se izre}i i za krivi~na djelapo~injena u stjecaju, ako se za svako od tih djela steknuuvjeti iz st. 1. ili 2. ovog ~lana.(4) Pri odlu~ivanju ho}e li izre}i sudsku opomenu sud }e,vode}i ra~una o svrsi sudske opomene, posebno uzeti uobzir li~nost u~initelja, njegov raniji `ivot, njegovopona{anje poslije u~injenog krivi~nog djela, stepenkrivi~ne odgovornosti i druge okolnosti pod kojima jekrivi~no djelo u~injeno.(5) Sudska se opomena ne mo`e izre}i vojnim osobama zakrivi~na djela protiv oru`anih snaga Federacije.^lan 62.Uvjetna osuda(1) Uvjetnom osudom sud u~initelju krivi~nog djela utvr|ujekaznu i istovremeno odre|uje da se ona ne}e izvr{iti akoosu|eni za vrijeme koje odredi sud, a koje ne mo`e bitikra}e od jedne niti du`e od pet godina (vrijemeprovjeravanja), ne u~ini novo krivi~no djelo.(2) Pri odlu~ivanju ho}e li izre}i uvjetnu osudu sud }e, vode}ira~una o svrsi uvjetne osude, posebno uzeti u obzir li~nostu~initelja, njegov raniji `ivot, njegovo pona{anje poslijeu~injenog krivi~nog djela, stepen krivi~ne odgovornosti idruge okolnosti pod kojima je krivi~no djelo u~injeno.(3) Uvjetna osuda mo`e se izre}i kad je u~initelju utvr|enakazna zatvora do dvije godine ili nov~ana kazna.(4) Za krivi~na djela za koja se mo`e izre}i kazna zatvora oddeset godina ili te`a kazna, uvjetna osuda se mo`e izre}isamo ako je kazna iz stava 3. ovog ~lana utvr|enaubla`avanjem zakonom propisane kazne.(5) Uvjetna se osuda ne mo`e izre}i za krivi~na djela za kojase ni ubla`avanjem kazne ne mo`e izre}i kazna zatvoralak{a od jedne godine.(6) Ako je u~initelju utvr|ena i kazna zatvora i nov~anakazna, uvjetna osuda mo`e se izre}i za obje kazne ili samoza kaznu zatvora.(7) Sigurnosne mjere, izre~ene uz uvjetnu osudu, izvr{avajuse.^lan 63.Obaveze u~initelja kojem je izre~ena uvjetna osuda(1) Sud mo`e u uvjetnoj osudi odrediti ispunjavanje sljede}ihobaveza: da osu|eni vrati imovinsku korist pribavljenukrivi~nim djelom, da naknadi {tetu koju je pri~iniokrivi~nim djelom, ili da ispuni druge obaveze predvi|enekrivi~nim zakonodavstvom u Federaciji.(2) Rok za ispunjenje obaveza iz stava 1. ovog ~lana utvr|ujesud u okviru odre|enog vremena provjeravanja.^lan 64.Opoziv uvjetne osude zbog novog krivi~nog djela(1) Sud }e opozvati uvjetnu osudu ako osu|eni tokomvremena provjeravanja u~ini jedno ili vi{e krivi~nih djelaza koja je izre~ena kazna zatvora dvije godine ili te`akazna.(2) Ako osu|eni u vrijeme provjeravanja u~ini jedno ili vi{ekrivi~nih djela za koja je izre~ena kazna zatvora u trajanjukra}em od dvije godine ili nov~ana kazna, sud }e, nakon{to ocijeni sve okolnosti koje se odnose na u~injenakrivi~na djela i u~initelja, a posebno srodnost u~injenihkrivi~nih djela, njihov zna~aj i pobude iz kojih suu~injena, odlu~iti ho}e li opozvati uvjetnu osudu. Pri tomeje sud vezan zabranom izricanja uvjetne osude akoBroj 36 - Strana 1912SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHUtorak, 29.07.2003. u~initelju za krivi~na djela utvr|ena u uvjetnoj osudi i zanova krivi~na djela treba izre}i kaznu zatvora u trajanjudu`em od dvije godine (~lan 62.Uvjetna osuda,stav3.ovog zakona).(3) Ako opozove uvjetnu osudu sud }e primjenom odredaba~lana 54. (Stjecaj krivi~nih djela)ovog zakona izre}ijedinstvenu kaznu i za ranije u~injeno i za novo krivi~nodjelo uzimaju}i kaznu iz opozvane uvjetne osude kaoutvr|enu.(4) Ako ne opozove uvjetnu osudu sud mo`e za novokrivi~no djelo izre}i uvjetnu osudu ili kaznu. Ako sudocijeni da i za novo krivi~no djelo treba izre}i uvjetnuosudu, utvrdit }e jedinstvenu kaznu i za ranije u~injeno iza novo krivi~no djelo primjenom odredaba ~lana 54.ovog zakona i odredit }e novo vrijeme provjeravanja kojene mo`e biti kra}e od jedne niti du`e od pet godina,ra~unaju}i od dana pravosna`nosti nove presude.Osu|enom kojem za novo krivi~no djelo bude izre~enakazna zatvora, vrijeme provedeno na izdr`avanju ovekazne ne ura~unava se u vrijeme provjeravanja utvr|enouvjetnom osudom za ranije krivi~no djelo.^lan 65.Opoziv uvjetne osude zbog ranije u~injenog krivi~nog djela(1) Sud }e opozvati uvjetnu osudu ako poslije njezinogizricanja utvrdi da je osu|eni u~inio krivi~no djelo prijenego {to je uvjetno osu|en i ako ocijeni da ne bi biloosnova za izricanje uvjetne osude da se znalo za tokrivi~no djelo. U tom }e slu~aju primijeniti odredbu ~lana64. (Opoziv uvjetne osude zbog novog krivi~nog djela)stav 3. ovog zakona.(2) Ako sud ne opozove uvjetnu osudu primijenit }e odredbu~lana 64. stav 4. ovog zakona.^lan 66.Opoziv uvjetne osude zbog neispunjenja izre~enih obaveza(1) Sud }e opozvati uvjetnu osudu i izre}i izvr{enje izre~enekazne ako osu|eni tokom odre|enog vremena prov-jeravanja ne ispuni izre~enu obavezu u slu~ajevima kad jemogao ispuniti tu obavezu.(2) U slu~aju nemogu}nosti ispunjenja izre~ene obaveze sudmo`e produ`iti rok za ispunjenje te obaveze ili jezamijeniti drugom odgovaraju}om obavezom predvi|e-nom krivi~nim zakonodavstvom u Federaciji, ili mo`eosu|enog osloboditi ispunjenja izre~ene obaveze.^lan 67.Rokovi za opoziv uvjetne osude(1) Uvjetna osuda se mo`e opozvati tokom vremena prov-jeravanja.(2) Ako osu|eni tokom vremena provjeravanja u~ini krivi~nodjelo koje povla~i opoziv uvjetne osude, a to je presudomutvr|eno tek poslije isteka vremena provjeravanja,uvjetna osuda mo`e se opozvati najkasnije u roku odjedne godine od dana proteka vremena provjeravanja.(3) Ako osu|eni u odre|enome roku ne ispuni koju obavezuiz ~lana 63. (Obaveze u~initelja kojem je izre~ena uvjetnaosuda)stav 1. ovog zakona, sud mo`e uvjetnu osuduopozvati najkasnije u roku od jedne godine od danaproteka vremena provjeravanja i odrediti da se izvr{ikazna utvr|ena u uvjetnoj osudi.^lan 68.Uvjetna osuda sa za{titnim nadzorom(1) Sud mo`e odrediti da se u~initelj kome je izre~ena uvjetnaosuda stavi pod za{titni nadzor ako, s obzirom naokolnosti u~injenja krivi~nog djela, li~nost u~initelja,njegov raniji `ivot i pona{anje poslije u~injenog krivi~nogdjela smatra da }e se uz odre|ivanje za{titnog nadzorasvrha uvjetne osude i dru{tveno prilago|avanje osu|enikabolje ostvariti.(2) Za{titni nadzor obuhva}a ovim zakonom predvi|enemjere pomo}i, brige, nadzora i za{tite, s tim da vrijemetrajanja nadzora ne mo`e biti kra}e od {est mjeseci nitidu`e od dvije godine.^lan 69.Sadr`aj za{titnog nadzoraZa{titni nadzor mo`e obuhva}ati ove obaveze:a)lije~enje u odgovaraju}oj zdravstvenoj ustanovi;b)uzdr`avanje od upotrebe alkoholnih pi}a ili opojnihdroga;c) posje}ivanje odre|enih psihijatrijskih, psiholo{kihi drugih savjetovali{ta i postupanje po njihovimsavjetima;c)osposobljavanje za odre|eno zanimanje;d)prihva}anje zaposlenja koje odgovara stru~nojspremi i sposobnostima u~initelja;e)raspolaganje pla}om i drugim prihodima iliimovinom na primjeren na~in i u skladu sa bra~nimi obiteljskim obavezama.^lan 70.Odre|ivanje za{titnog nadzora(1) Sud u presudi odre|uje jednu ili vi{e obaveza iz ~lana 69.(Sadr`aj za{titnog nadzora)ovog zakona utvr|uju}injihov sadr`aj.(2) Pri odre|ivanju obaveza iz ~lana 69. ovog zakona sud }enaro~ito uzeti u obzir godine `ivota u~initelja, njegovoop}e zdravstveno i psihi~ko stanje, njegove sklonosti inavike u na~inu vo|enja `ivota, naro~ito u ku}i, {koli ilina radnom mjestu, pobude iz kojih je u~inio krivi~no djeloi pona{anje poslije u~injenog krivi~nog djela, njegovraniji `ivot, osobne i obiteljske prilike, te druge okolnostikoje se odnose na osobu u~initelja a od zna~aja su za izborobaveza za{titnog nadzora i njihovo trajanje.(3) Ako tokom trajanja za{titnog nadzora sud utvrdi da jeispunjena svrha za{titnog nadzora, mo`e za{titni nadzorukinuti prije isteka odre|enog vremena.(4) Ako osu|eni kojem je izre~en za{titni nadzor ne ispunjavaobaveze koje mu je sud odredio, sud ga mo`e opomenutiili mo`e ranije obaveze zamijeniti drugim ili produ`ititrajanjeza{titnognadzorauokviruvremenaprovjeravanja, ili opozvati uvjetnu osudu.IX - GLAVA DEVETASIGURNOSNE MJERE^lan 71.Vrste sigurnosnih mjeraU~initeljima krivi~nih djela mogu se izre}i ove sigurnosnemjere:a)obavezno psihijatrijsko lije~enje;b)obavezno lije~enje od ovisnosti;c)zabrana vr{enja poziva, aktivnosti ili funkcija;d)zabrana upravljanja motornim vozilom;e)li{enje predmeta.^lan 72.Svrha sigurnosnih mjeraSvrha sigurnosnih mjera jeste otklanjanje stanja ili uvjetakoji mogu uticati da u~initelj ubudu}e u~ini krivi~na djela.^lan 73.Izricanje sigurnosnih mjeraSud mo`e u~initelju krivi~nog djela izre}i jednu ili vi{esigurnosnih mjera kad postoje uvjeti za njihovo izricanjepropisani ovim zakonom.^lan 74.Obavezno psihijatrijsko lije~enje(1) Sigurnosna mjera obaveznog psihijatrijskog lije~enjaizri~e se u~initelju krivi~nog djela koji je krivi~no djelou~inio u stanju bitno smanjene ura~unljivosti ili smanjeneura~unljivosti ako postoji opasnost da bi uzroci takvogstanja mogli i ubudu}e djelovati na u~initelja da u~ininovo krivi~no djelo.(2) Sigurnosna mjera obaveznog psihijatrijskog lije~enjamo`e se izvr{iti pod uvjetima iz stava 1. ovog ~lana, uzizdr`avanje kazne zatvora ili uz rad za op}e dobro naslobodi ili uz uvjetnu osudu
Zakon o krivičnom postupku FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 35/03 28.07.2003 SN FBiH 59/14, SN FBiH 08/13, SN FBiH 12/10, SN FBiH 09/09, SN FBiH 53/07, SN FBiH 27/07, SN FBiH 55/06, SN FBiH 28/05, SN FBiH 78/04, SN FBiH 56/03 krivični postupak krivi~nog zakonodavstva, sud rje{ava presudom na na~inkoji je povoljniji za optu`enog.^lan 4.Ne bis in idemNiko ne mo`e biti ponovno su|en za djelo za koje je ve} biosu|en i za koje je donesena pravomo}na sudska odluka.^lan 5.Prava osobe li{ene slobode(1) Osoba li{ena slobode mora se na maternjem jeziku ilijeziku koji razumije odmah obavijestiti o razlozimali{enja slobode i istovremeno prije prvog ispitivanjapou~iti da nije du`na dati iskaz, da ima pravo uzetibranitelja kojeg mo`e sama izabrati, kao i o tome da imapravo da njena obitelj, konzularni slu`benik strane dr`ave~iji je dr`avljanin ili druga osoba koju ona odredi buduobavije{teni o njenom li{enju slobode.(2) Osobi koja je li{ena slobode postavit }e se branitelj nanjen zahtjev ako zbog svog imovnog stanja ne mo`esnositi tro{kove odbrane.^lan 6.Prava osumnji~enog, odnosno optu`enog(1) Osumnji~eni ve} na prvom ispitivanju mora bitiobavije{ten o djelu za koje se tereti i o osnovama sumnjeprotiv njega.(2) Osumnji~enom, odnosno optu`enom se mora omogu}itida se izjasni o svim ~injenicama i dokazima koji ga terete ida iznese sve ~injenice i dokaze koji mu idu u korist.(3) Osumnji~eni, odnosno optu`eni nije du`an iznijeti svojuodbranu niti odgovarati na postavljena pitanja.^lan 7.Pravo na odbranu(1) Osumnji~eni, odnosno optu`eni ima pravo braniti se samili uz stru~nu pomo} branitelja koga sam izabere.(2) Ako osumnji~eni, odnosno optu`eni sam ne uzmebranitelja postavit }e mu se branitelj po slu`benojdu`nosti kad je to odre|eno ovim zakonom.(3) Osumnji~enom, odnosno optu`enom se mora osiguratidovoljno vremena za pripremanje odbrane.^lan 8.Jezik i pismoU krivi~nom postupku u ravnopravnoj su upotrebi bosanskijezik, hrvatski jezik i srpski jezik, a slu`bena pisma su latinica i}irilica.^lan 9.Pravo na upotrebu jezika i pisma(1) Krivi~ni postupak se vodi na jednom od jezika iz ~lana 8.ovog zakona. U postupku se koristi jedno od pisama iz~lana 8. ovog zakona.(2) Stranke, svjedoci i ostali u~esnici u postupku imaju pravoslu`iti se svojim jezikom. Ako osoba ne razumije jedan odslu`benih jezika Bosne i Hercegovine, odnosno Federa-cije, osigurat }e se usmeno prevo|enje onoga {to ona,odnosno drugi iznose, kao i isprava i drugog pisanogdokaznog materijala.(3) O pravima iz stava 2. ovog ~lana pou~it }e se prije prvogispitivanja osobe iz stava 2. ovog ~lana koje se tih pravamogu odre}i ako znaju jezik na kome se vodi postupak. Uzapisniku }e se zabilje`iti da je data pouka i izjavau~esnika na datu pouku.(4) Prevo|enje obavlja sudski tuma~.^lan 10.Upu}ivanje i dostavljanje pismena(1) Pozive, odluke i druga pismena upu}uje sud i drugi organikoji u~estvuju u postupku na jednom od slu`benih jezika ipisama iz ~lana 8. ovog zakona.(2) Tu`be, `albe i drugi podnesci dostavljaju se sudu i drugimorganima koji u~estvuju u postupku na jednom odslu`benih jezika i pisama iz ~lana 8. ovog zakona.(3) Osobi koja je li{ena slobode ili se nalazi u pritvoru, naizdr`avanju kazne ili na obaveznom psihijatrijskomlije~enju, odnosno obaveznom lije~enju od ovisnostidostavit }e se i prijevod pismena iz st. 1. i 2. ovog ~lana najeziku kojim se ta osoba slu`i u postupku.^lan 11.Zakonitost dokaza(1) Zabranjeno je od osumnji~enog, optu`enog ili bilo kojedruge osobe koja u~estvuje u postupku iznu|ivatipriznanje ili kakvu drugu izjavu.(2) Sud ne mo`e zasnovati svoju odluku na dokazimapribavljenim povredama ljudskih prava i slobodapropisanih ustavom i me|unarodnim ugovorima koje jeBosna i Hercegovina ratifikovala, niti na dokazima koji supribavljeni bitnim povredama ovog zakona.(3) Sud ne mo`e zasnivati svoju odluku na dokazima koji sudobijeni na osnovu dokaza iz stava 2. ovog ~lana.^lan 12.Pravo na od{tetu i rehabilitacijuOsoba koja je neopravdano osu|ena za krivi~no djelo ili jebez osnova li{ena slobode ima pravo na rehabilitaciju, pravo nanaknadu {tete iz bud`etskih sredstava, kao i druga prava utvr|enazakonom.^lan 13.Pouka o pravimaOsumnji~enog, odnosno optu`enog ili drugu osobu kojau~estvuje u postupku koje bi iz neznanja mogle propustiti nekuradnju u postupku, ili se iz neznanja ne bi koristili svojimpravima, sud, tu`itelj i drugi organi koji u~estvuju u postupku }epou~iti o pravima koja im po ovom zakonu pripadaju i oposljedicama propu{tanja radnje.^lan 14.Pravo na su|enje bez odlaganja(1) Osumnji~eni, odnosno optu`eni ima pravo da unajkra}em razumnom roku bude izveden pred sud i da mubude su|eno bez odlaganja, a najkasnije u roku od jednegodine od dana potvr|ivanja optu`nice.(2) Sud je du`an da postupak provede bez odugovla~enja ionemogu}i svaku zloupotrebu prava koja pripadajuosobama koje u~estvuju u postupku.(3) Trajanje pritvora mora biti svedeno na najkra}e nu`novrijeme.^lan 15.Jednakost u postupanjuSud, tu`itelj i drugi organi koji u~estvuju u postupku du`ni sus jednakom pa`njom da ispituju i utvr|uju kako ~injenice kojeterete osumnji~enog, odnosno optu`enog, tako i one koje im iduu korist.^lan 16.Slobodna ocjena dokazaPravo suda, tu`itelja i drugih organa koji u~estvuju ukrivi~nom postupku da ocjenjuju postojanje ili nepostojanje~injenica nije vezano ni ograni~eno posebnim formalnimdokaznim pravilima.^lan 17.Princip akuzatornostiKrivi~ni postupak se mo`e pokrenuti i provesti samo pozahtjevu nadle`nog tu`itelja.^lan 18.Princip legaliteta krivi~nog gonjenjaTu`itelj je du`an preduzeti krivi~no gonjenje ako postojedokazi da je u~injeno krivi~no djelo, osim ako ovim zakonomnije druga~ije propisano.Ponedjeqak, 28.07.2003.SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 35 - Strana 1809 ^lan 19.Posljedice pokretanja postupkaKad je propisano da pokretanje krivi~nog postupka ima zaposljedicu ograni~enje odre|enih prava, ove posljedice, akoovimzakonomnijedruga~ijeodre|eno,nastupajupotvr|ivanjem optu`nice. Ako se radi o krivi~nim djelima spropisanom kaznom zatvora do pet godina ili nov~anom kaznomkao glavnom kaznom, ove posljedice nastupaju od dana kad jedonesena osu|uju}a presuda, bez obzira na to je li postalapravomo}na.^lan 20.Prethodna pitanja(1) Ako primjena Krivi~nog zakona ovisi od prethodneodluke o kakvom pravnom pitanju za ~ije je odlu~ivanjenadle`an sud u kojem drugom postupku ili neki drugiorgan, sud kad sudi u krivi~nom predmetu mo`e samodlu~iti i o tom pitanju po odredbama koje va`e zadokazivanje u krivi~nom postupku. Odluka suda o ovompravnom pitanju ima u~inak samo u krivi~nom predmetukoji ovaj sud raspravlja.(2) Ako je o takvom prethodnom pitanju ve} donio odlukusud u kojem drugom postupku ili neki drugi organ, takvaodluka ne ve`e sud u pogledu ocjene je li u~injenoodre|eno krivi~no djelo.GLAVA II - ZNA^ENJE IZRAZA^lan 21.Osnovni pojmoviOsim ako ovim zakonom nije druga~ije odre|eno, pojediniizrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljede}e zna~enje:a)"osumnji~eni" je osoba za koju postoji osnovana sumnjada je po~inila krivi~no djelo,b)"optu`eni" je osoba protiv koje je jedna ili vi{e ta~aka uoptu`nici potvr|ena,c)"osu|eni" je osoba za koju je pravomo}nom odlukomutvr|eno da je krivi~no odgovorna za odre|eno krivi~nodjelo,d)"sudija za prethodni postupak" je sudija koji u toku istragepostupa u slu~ajevima kada je to propisano ovimzakonom,e)"sudija za prethodno saslu{anje" je sudija koji nakonpodizanja optu`enice postupa u slu~ajevima kada je topropisano ovim zakonom i koji ima ovla{tenja kojapripadaju sudiji za prethodni postupak,f)"stranke" su tu`itelj i osumnji~eni, odnosno optu`eni,g)"ovla{tena slu`bena osoba" je ona osoba koja imaodgovaraju}a ovla{tenja unutar dr`avne grani~ne slu`be,policijskih organa Federacije, sudske policije, kao icarinskih organa, organa finansijske policije, poreskihorgana i organa vojne policije,h)"o{te}eni" je osoba kojoj je osobno ili imovinsko pravokrivi~nim djelom povrije|eno ili ugro`eno,i)"pravne osobe" su osobe koje su kao takve definirane uKZFBiH, uklju~uju}i: korporacije, preduze}a, udru`enjai ortakluka i druge pravne osobe,j)"istraga" obuhvata aktivnosti poduzete od tu`itelja iliovla{tene slu`bene osobe u skladu s ovim zakonom,uklju~uju}i prikupljanje i ~uvanje izjava i dokaza,k)"unakrsno ispitivanje" je ispitivanje svjedoka i vje{takaod stranke, odnosno branitelja koja nije pozvala svjedoka,odnosno vje{taka,l)"direktno ispitivanje" je ispitivanje svjedoka i vje{taka odstranke, odnosno branitelja, koja je pozvala svjedoka,odnosno vje{taka,m) "osnovana sumnja" je vi{i stepen sumnje zasnovan naprikupljenim dokazima koji upu}uju na zaklju~ak da jeizvr{eno krivi~no djelo,n)"zabilje{ke" i "spisi" su slova, rije~i ili brojke ili njihovekvivalent zapisane rukopisom, otkucane pisa}omma{inom, od{tampane, fotokopirane, fotografirane,zabilje`ene magnetskim impulsima, mehani~ki ilielektronski ili nekim drugim oblikom sakupljanjapodataka,o)"fotografije" su fotografski, digitalni i rendgenski snimci,videotrake i filmovi,p)"original" je sam spis ili snimak ili sli~an ekvivalent kojimse ostvaruje isto djelovanje od osobe koja ga pi{e, snimaili izdaje. "Original" fotografija uklju~uje negativ i svekopije. Ako su podaci pohranjeni u kompjuteru ilisli~nom ure|aju za automatsku obradu podataka, originalje i svaki od{tampani primjerak ili okom vidljivipohranjeni podatak,r)"kopija" je preslikavanje originala ili matrice, uklju~uju}iuve}anja i umanjenja, mehani~kim ili elektronskimpresnimavanjem, hemijskom reprodukcijom ili nekomdrugom ekvivalentnom tehnikom kojom se preciznoreprodukuje original,s)"telekomunikacijska adresa" je svaki telefonski broj,linijski ili mobilni ili e-mail ili internet adresa kojuposjeduje ili koristi odre|ena osoba.GLAVA III - PRAVNA POMO] I SLU@BENA SARADNJA^lan 22.Obaveza pru`anja pravne pomo}i i slu`bene saradnje(1) Svi sudovi u Federaciji du`ni su da pru`e pravnu pomo}sudu koji vodi postupak.(2) Svi organi vlasti u Federacije du`ni su slu`beno sara|ivatisa sudovima, tu`iteljem i drugim organima koji u~estvujuu krivi~nom postupku.^lan 23.Pru`anje pravne pomo}i i slu`bene saradnje(1) Sud }e uputiti zahtjev za pru`anje pravne pomo}i,odnosno za slu`benu saradnju nadle`nom sudu odnosnoorganu vlasti.(2) Pru`anje pravne pomo}i i slu`bena saradnja provode sebez naknade.(3) Stavovi 1. i 2. ovog ~lana primjenjuju se i na zahtjeve kojeje tu`itelj uputio prema tu`ila{tvu ili drugim organimavlasti u Federaciji.GLAVA IV - NADLE@NOST SUDAOdjeljak 1 - Stvarna nadle`nost i sastav suda^lan 24.Stvarna nadle`nost sudaVrhovni sud Federacije, kantonalni sudovi i op}inski sudovisude u krivi~nim stvarima u granicama svoje stvarne nadle`nostiodre|ene zakonom Federacije, odnosno zakonom kantona.^lan 25.Sastav suda(1) U prvom stepenu sudi vije}e krivi~nog odjeljenja sudasastavljeno od trojice sudija.(2) Za krivi~na djela s propisanom kaznom zatvora do petgodina ili nov~anom kaznom kao glavnom kaznom sudisudija pojedinac.(3) U drugom stepenu sudi vije}e apelacionog odjeljenja sudasastavljeno od trojice sudija.(4) O zahtjevu za ponavljanje postupka odlu~uje vije}ekrivi~nog odjeljenja sastavljeno od trojice sudija.(5) Sudija za prethodni postupak, sudija za prethodnosaslu{anje, predsjednik suda i predsjednik vije}a odlu~ujuu slu~ajevima predvi|enim ovim zakonom.(6) U vije}u sastavljenom od trojice sudija, sud odlu~uje o`albama protiv rje{enja kada je to odre|eno ovimzakonom i donosi druge odluke izvan glavnog pretresa.Odjeljak 2 - Mjesna nadle`nost^lan 26.Forum delicti commissi(1) Mjesno nadle`an je sud na ~ijem podru~ju je krivi~nodjelo izvr{eno ili poku{ano.(2) Ako je krivi~no djelo izvr{eno ili poku{ano na podru~jimaraznih sudova ili na granici tih podru~ja, ili je neizvjesnoBroj 35 - Strana 1810SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeqak, 28.07.2003. na kojem je podru~ju izvr{eno ili poku{ano, nadle`an jeonaj od tih sudova koji je prvi potvrdio optu`nicu, a akooptu`nica nije potvr|ena - sud koji je prvi primiooptu`nicu na potvr|ivanje.^lan 27.Posebna nadle`nostAko je krivi~no djelo u~injeno na doma}em brodu ilidoma}em vazduhoplovu dok se nalazi u doma}em pristani{tu,nadle`an je sud na ~ijem se podru~ju nalazi to pristani{te. Uostalim slu~ajevima kad je krivi~no djelo u~injeno na doma}embrodu ili doma}em vazduhoplovu, nadle`an je sud na ~ijem sepodru~ju nalazi mati~na luka broda, odnosno vazduhoplova ilidoma}e pristani{te u kome se brod, odnosno vazduhoplov prviput zaustavi.^lan 28.Forum domicilii(1) Ako nije poznato mjesto izvr{enja krivi~nog djela ili akoje to mjesto izvan podru~ja Federacije, nadle`an je sud na~ijem podru~ju osumnji~eni, odnosno optu`eni imaprebivali{te ili boravi{te.(2) Ako je sud na ~ijem podru~ju osumnji~eni, odnosnooptu`eni ima prebivali{te ili boravi{te ve} zapo~eopostupak, ostaje nadle`an iako se saznalo za mjestoizvr{enja krivi~nog djela.^lan 29.Forum deprehensionisAko nije poznato mjesto izvr{enja krivi~nog djela, a nitiprebivali{te ili boravi{te osumnji~enog, odnosno optu`enog, ilise oba mjesta nalaze izvan podru~ja Federacije, nadle`an je sudna ~ijem se podru~ju osumnji~eni, odnosno optu`eni uhapsi ili sesam prijavi.^lan 30.Nadle`nost s elementom inozemnostiAko je neka osoba u~inila krivi~na djela u Federaciji i uinozemstvu, a izme|u tih djela postoji me|usobna veza i istidokazi, nadle`an je sud koji je nadle`an za krivi~no djelou~injeno u Federaciji.^lan 31.Forum ordinatumAko se prema odredbama ovog zakona ne mo`e ustanovitikoji je sud mjesno nadle`an, Vrhovni sud Federacije odredit }ejedan od stvarno nadle`nih sudova pred kojim }e se provestipostupak.Odjeljak 3 - Spajanje i razdvajanje postupka^lan 32.Spajanje postupka(1) Ako je ista osoba optu`ena za vi{e krivi~nih djela, pa je zaneka od tih djela nadle`an ni`i a za neka vi{i sud, nadle`anje vi{i sud, a ako su nadle`ni sudovi iste vrste, nadle`an jeonaj sud koji je prvi potvrdio optu`nicu, a ako optu`nicenisu potvr|ene - sud koji je prvi primio optu`nicu napotvr|ivanje.(2) Prema odredbama stava 1. ovog ~lana, odre|uje se nad-le`nost i u slu~aju ako je o{te}eni istovremeno u~iniokrivi~no djelo prema osumnji~enom, odnosno optu`e-nom.(3) Za saizvr{itelje, po pravilu, nadle`an je sud koji je prvipotvrdio optu`nicu.(4) Sud koji je nadle`an za izvr{itelja krivi~nog djelanadle`an je, po pravilu, i za sau~esnike, prikriva~e, osobekoje su pomogle u~initelju poslije izvr{enja krivi~nogdjela, kao i za osobe koje nisu prijavile pripremanjekrivi~nog djela, izvr{enje krivi~nog djela ili u~initelja.(5) U svim slu~ajevima iz st. od 1. do 4. ovog ~lana, provest }ese, po pravilu, jedinstveni postupak i donijeti jednapresuda.(6) Sud mo`e odlu~iti provesti jedinstveni postupak i donijetijednu presudu i u slu~aju kad je vi{e osoba optu`eno zavi{e krivi~nih djela, ali samo ako izme|u izvr{enihkrivi~nih djela postoji me|usobna veza. Ako je za neka odovih krivi~nih djela nadle`an vi{i a za neka ni`i sud,jedinstveni postupak mo`e se provesti samo pred vi{imsudom.(7) Sud mo`e odlu~iti provesti jedinstveni postupak i donijetijednu presudu ako se pred istim sudom vode odvojenipostupci protiv iste osobe za vi{e krivi~nih djela ili protivvi{e osoba za isto krivi~no djelo.(8) O spajanju postupka odlu~uje sud koji je nadle`an zaprovo|enje jedinstvenog postupka. Protiv rje{enja kojimje odre|eno spajanje postupka ili kojim je odbijenprijedlog za spajanje nije dopu{tena `alba.(9) Po odredbama ovog ~lana postupit }e se i ako jedinstvenipostupak treba provesti za vi{e krivi~nih djela za koja sunadle`ni sudovi u raznim kantonima.^lan 33.Razdvajanje postupka(1) Sud koji je po ~lanu 32. ovog zakona nadle`an mo`e izva`nih razloga ili iz razloga cjelishodnosti do zavr{etkaglavnog pretresa odlu~iti da se postupak za pojedinakrivi~na djela ili protiv pojedinih optu`enih razdvoji iposebno dovr{i.(2) Rje{enje o razdvajanju postupka donosi sudija, odnosnovije}e po saslu{anju stranaka i branitelja.(3) Protiv rje{enja kojim je odre|eno razdvajanje postupka ilikojim je odbijen prijedlog za razdvajanje postupka nijedopu{tena `alba.Odjeljak4-Preno{enje mjesne nadle`nosti^lan 34.Preno{enje nadle`nosti iz pravnih ili stvarnih razloga(1) Kad je nadle`ni sud iz pravnih ili stvarnih razlogasprije~en da postupa, du`an je, po saslu{anju stranaka ibranitelja, o tome izvijestiti neposredno vi{i sud koji }eodrediti drugi stvarno nadle`an sud na svom podru~ju.(2) Protiv rje{enja iz stava 1. ovog ~lana nije dopu{tena `alba.^lan 35.Preno{enje nadle`nosti iz va`nih razloga(1) Sud odre|en zakonom mo`e za vo|enje postupka odreditidrugi stvarno nadle`an sud na svom podru~ju, ako postojeva`ni razlozi.(2) Vrhovni sud Federacije mo`e za vo|enje postupkaodrediti drugi stvarno nadle`an sud na podru~ju drugogkantona, ako postoje va`ni razlozi.(3) Rje{enje u smislu st. 1. i 2. ovog ~lana, protiv kojeg nijedopu{tena `alba, mo`e se donijeti na prijedlog sudije zaprethodni postupak, sudije za prethodno saslu{anje, sudijeili predsjednika vije}a ili na prijedlog jedne od stranaka ilibranioca.Odjeljak 5 - Posljedice nenadle`nosti i sukob nadle`nosti^lan 36.Posljedice nenadle`nosti(1) Sud je du`an paziti na svoju stvarnu i mjesnu nadle`nost i~im primijeti da nije nadle`an oglasit }e se nenadle`nim ipo pravomo}nosti rje{enja uputit }e predmet nadle`nomsudu.(2) Ako u toku glavnog pretresa sud ustanovi da je za su|enjenadle`an ni`i sud ne}e dostaviti predmet tom sudu, nego}e sam provesti postupak i donijeti odluku.(3) Nakon potvr|ivanja optu`nice sud se ne mo`e oglasitimjesno nenadle`nim niti stranke mogu isticati prigovormjesne nenadle`nosti.(4) Nenadle`an sud je du`an preduzeti one radnje u postupkuza koje postoji opasnost od odlaganja.^lan 37.Pokretanje postupka za rje{avanje sukoba nadle`nosti(1) Ako sud kome je predmet ustupljen kao nadle`nomsmatra da je nadle`an sud koji mu je predmet ustupio ilineki drugi sud, pokrenut }e postupak za rje{avanje sukobanadle`nosti.Ponedjeqak, 28.07.2003.SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 35 - Strana 1811 (2) Kad je povodom `albe protiv odluke prvostepenog sudakojom se ovaj oglasio nenadle`nim odluku doniodrugostepeni sud, za tu odluku vezan je u pitanjunadle`nosti i sud kome je predmet ustupljen ako jedrugostepeni sud nadle`an za rje{avanje sukobanadle`nosti izme|u tih sudova.^lan 38.Rje{avanje sukoba nadle`nosti(1) Sukob nadle`nosti izme|u sudova rje{ava zajedni~kineposredno vi{i sud.(2) Prije nego {to donese rje{enje povodom sukobanadle`nosti sud }e zatra`iti mi{ljenje stranaka i branioca.Protiv ovog rje{enja nije dopu{tena `alba.(3) Prilikom odlu~ivanja o sukobu nadle`nosti sud mo`eistovremeno po slu`benoj du`nosti donijeti odluku opreno{enju mjesne nadle`nosti ako su ispunjeni uvjeti iz~lana 35. ovog zakona.(4) Dok se ne rije{i sukob nadle`nosti izme|u sudova, svakiod njih je du`an preduzeti one radnje u postupku za kojepostoji opasnost od odlaganja.GLAVA V - IZUZE]E^lan 39.Razlozi za izuze}eSudija ne mo`e vr{iti sudijsku du`nost:a)ako je o{te}en krivi~nim djelom,b)ako mu je osumnji~eni, odnosno optu`eni, njegovbranitelj, tu`itelj, o{te}eni, njegov zakonski zastupnik ilipuno}nik, bra~ni odnosno vanbra~ni drug ili srodnik pokrvi u pravoj liniji do bilo kojeg stepena, u pobo~noj linijido ~etvrtog stepena, a po tazbini do drugog stepena,c)ako je s osumnji~enim, odnosno optu`enim, njegovimbraniteljem, tu`iteljem ili o{te}enim u odnosu staratelja,staranika, usvojitelja, usvojenika, hranitelja ili hranjenika,d)ako je u istom krivi~nom predmetu u~estvovao kao sudijaza prethodni postupak, sudija za prethodno saslu{anje ilije postupao kao tu`itelj, branitelj, zakonski zastupnik ilipunomo}nik o{te}enog ili je saslu{an kao svjedok ili kaovje{tak,e)ako je u istom predmetu u~estvovao u dono{enju odlukekoja se pobija pravnim lijekom, if)ako postoje okolnosti koje izazivaju razumnu sumnju unjegovu nepristrasnost.^lan 40.Izuze}e po zahtjevu stranke(1) Izuze}e predsjednika suda i sudije mo`e tra`iti stranka ilibranitelj.(2) Zahtjev iz stava 1. ovog ~lana mo`e se podnijeti dopo~etka glavnog pretresa, a ako se za razlog izuze}a iz~lana 39. ta~. od a) do f) ovog zakona saznalo kasnije,zahtjev se podnosi odmah po saznanju.(3) Zahtjev za izuze}e sudije vije}a apelacionog odjeljenjastranka ili branitelj mogu podnijeti u `albi ili u odgovoruna `albu(4) Stranke ili branitelj mogu tra`iti izuze}e samopoimeni~no odre|enog sudije, odnosno predsjednikasuda koji postupa u predmetu.(5) Stranka ili branitelj du`ni su u zahtjevu navesti okolnosti idokaze zbog kojih smatraju da postoji neki od zakonskihosnova za izuze}e. U zahtjevu se ne mogu ponovonavoditi razlozi koji su isticani u zahtjevu za izuze}e kojije ranije odbijen.^lan 41.Postupak za izuze}e(1) ^im sazna za postojanje kojeg od razloga za izuze}e iz~lana 39. ta~. od a) do e) ovog zakona, sudija je du`anprekinuti svaki rad na tom predmetu i o tome obavijestitipredsjednika suda. Ako sudija smatra da postoje okolnostiiz ~lana 39. ta~ke f) ovog zakona, izvijestit }e o tomepredsjednika suda.(2) U slu~aju iz stava 1. ovog ~lana, kao i u slu~aju kada seradi o izuze}u predsjednika suda - o njegovom izuze}u izamjeni odlu~uje op}a sjednica, odnosno kolegij sudijatog suda.^lan 42.Odlu~ivanje po zahtjevu za izuze}e(1) O zahtjevu za izuze}e iz ~lana 40. ovog zakona odlu~ujeop}a sjednica odnosno kolegij sudija.(2) Prije dono{enja rje{enja o izuze}u pribavit }e se izjavasudije, odnosno predsjednika suda, a po potrebi provest }ese i drugi izvi|aji.(3) Protiv rje{enja kojim se usvaja ili odbija zahtjev zaizuze}e `alba nije dopu{tena.(4) Ako je zahtjev za izuze}e iz ~lana 39. ta~ka f) ovog zakonapodnesen poslije po~etka glavnog pretresa ili ako jepostupljeno protivno odredbama ~lana 40. st. 4. i 5. ovogzakona, zahtjev }e se odbaciti u cjelini, odnosnodjelimi~no. Rje{enje kojim se zahtjev odbacuje donosivije}e. U dono{enju tog rje{enja ne mo`e u~estvovatisudija ~ije se izuze}e tra`i. Protiv rje{enja kojim se zahtjevodbacuje nije dopu{tena `alba.^lan 43.Valjanost radnji poduzetih nakon podno{enjazahtjeva za izuze}eKad sudija sazna da je podnesen zahtjev za njegovo izuze}e,du`an je odmah obustaviti svaki rad na predmetu, a ako se radi oizuze}u iz ~lana 39. ta~ka f) ovog zakona, mo`e do dono{enjarje{enja o zahtjevu preduzimati samo one radnje za koje postojiopasnost od odlaganja.^lan 44.Izuze}e tu`itelja i drugih u~esnika u postupku(1) Odredbe o izuze}u sudije shodno se primjenjuju i natu`itelja i osobe koje su na osnovu zakona ovla{tene da gazastupaju u postupku, zapisni~are, sudske tuma~e, stru~neosobe, kao i na vje{take ako za njih nije {to drugoodre|eno.(2) Tu`itelj odlu~uje o izuze}u osoba koje su na osnovuzakona ovla{tene da ga zastupaju u krivi~nom postupku.O izuze}u tu`itelja odlu~uje kolegij Tu`ila{tva.(3) O izuze}u zapisni~ara, sudskog tuma~a, stru~ne osobe ivje{taka odlu~uje vije}e, predsjednik vije}a ili sudija.(4) Kada ovla{tene slu`bene osobe preduzimaju istra`neradnje na osnovu ovog zakona o njihovom izuze}uodlu~uje tu`itelj. Ako prilikom preduzimanja radnjeu~estvuje zapisni~ar o njegovom izuze}u odlu~ujeslu`bena osoba koja preduzima radnju.GLAVA VI - TU@ITELJ^lan 45.Prava i du`nosti(1) Osnovno pravo i osnovna du`nost tu`itelja je otkrivanje igonjenje u~initelja krivi~nih djela koja su u nadle`nostisuda.(2) Tu`itelj ima pravo i du`an je da:a)odmah po saznanju da postoji osnovana sumnja daje u~injeno krivi~no djelo preduzme potrebne mjereu cilju njegovog otkrivanja i provo|enja istrage,pronala`enja osumnji~enog, rukovo|enja i nadzoranad istragom, kao i radi upravljanja aktivnostimaovla{tenih slu`benih osoba vezanih za pronala`enjeosumnji~enog i prikupljanje izjava i dokaza,b)provede istragu u skladu s ovim zakonom,c)daje imunitet u skladu s zakonom,d)zahtijeva dostavljanje informacija od dr`avnihorgana, preduze}a, pravnih i fizi~kih osoba uFederaciji,e)izdaje pozive i naredbe i predla`e izdavanje poziva inaredbi u skladu s ovim zakonom,f)naredi ovla{tenoj slu`benoj osobi da izvr{i naredbuizdatu od suda u skladu s ovim zakonom,g)predla`e izdavanje kaznenog naloga u skladu s~lanom 350. ovog zakona,h)podi`e i zastupa optu`nicu pred sudom,i)podnosi pravne lijekove,Broj 35 - Strana 1812SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeqak, 28.07.2003. j)obavlja i druge poslove odre|ene zakonom.(3) U skladu sa st. 1. i 2. ovog ~lana, svi organi koji u~estvujuu istrazi du`ni su da o svakoj poduzetoj radnji obavijestetu`itelja i da postupe po svakom njegovom zahtjevu.^lan 46.Postupanje pred sudovimaGlavni federalni tu`itelj, odnosno tu`itelj u kantonu postupapred sudovima u skladu sa federalnim, odnosno kantonalnimzakonom.^lan 47.Preduzimanje radnjiTu`itelj preduzima sve radnje u postupku za koje je pozakonu ovla{ten sam ili preko osoba koje su na osnovu zakonaobavezne da postupaju po njegovom zahtjevu u krivi~nompostupku.^lan 48.Mjesna nadle`nost tu`iteljaMjesna nadle`nost tu`itelja odre|uje se prema odredbamakoje va`e za nadle`nost suda onog podru~ja za koje je tu`iteljimenovan.^lan 49.Postupanje nenadle`nog tu`iteljaKad postoji opasnost od odlaganja radnje u postupkupreduzet }e i nenadle`ni tu`itelj u kantonu, ali o tome moraodmah izvijestiti nadle`nog tu`itelja.^lan 50.Davanje uputstavaU okviru djelokruga svoga rada glavni federalni tu`iteljmo`e u konkretnim predmetima davati potrebna obaveznauputstva tu`iteljstvima u Federaciji.^lan 51.Sukob nadle`nostiSukob nadle`nosti izme|u tu`itelja rje{ava glavni federalnitu`itelj.^lan 52.Princip mutabilitetaTu`itelj mo`e odustati od gonjenja do zavr{etka glavnogpretresa, a u postupku pred vije}em apelacionog odjeljenja - kadaje to predvi|eno ovim zakonom.GLAVA VII - BRANITELJ^lan 53.Pravo na branitelja(1) Osumnji~eni, odnosno optu`eni mo`e imati branitelja utoku cijelog postupka.(2) Za branitelja se mo`e uzeti advokat pod uvjetima koji supropisani Zakonom o advokaturi Federacije Bosne iHercegovine.(3) Ukoliko osumnji~eni, odnosno optu`eni sam ne uzmebranitelja, osumnji~enom, odnosno optu`enom, osim akose on tome izri~ito ne protivi, mogu branitelja uzeti njegovzakonski zastupnik, bra~ni odnosno vanbra~ni drug, krvnisrodnik u pravoj liniji do bilo kog stepena, usvojitelj,usvojenik, brat, sestra ili hranitelj.(4) Branitelj mora predati punomo} za zastupanje prilikompreduzimanja prve radnje u postupku.^lan 54.Broj branitelja(1) Vi{e osumnji~enih, odnosno optu`enih mogu imatizajedni~kog branitelja, osim ako branitelja postavlja sud,u skladu sa ~l. 59. i 60. ovog zakona.(2) Osumnji~eni, odnosno optu`eni mo`e imati vi{ebranitelja, ali samo jedan od njih }e imati status glavnogbranitelja o ~emu }e se osumnji~eni, odnosno optu`eniizjasniti. Smatra se da je odbrana osigurana kada upostupku u~estvuje jedan od branitelja.^lan 55.Ko ne mo`e biti branitelj(1) Branitelj ne mo`e biti o{te}eni, bra~ni odnosno vanbra~nidrug o{te}enog ili tu`itelja, niti njihov srodnik po krvi upravoj liniji do bilo kog stepena, u pobo~noj liniji do~etvrtog stepena ili po tazbini do drugog stepena.(2) Branitelj koji je pozvan kao svjedok ne mo`e biti branitelju tom predmetu.(3) Branitelj ne mo`e biti osoba koja je u istom predmetupostupala kao sudija ili tu`itelj.^lan 56.Isklju~enje branitelja iz postupka(1) Razlog za isklju~enje branitelja iz postupka postoji i upogleduosobekojazloupotrebljavakontaktsosumnji~enim, odnosno optu`enim koji je u pritvoru kakobi osumnji~eni, odnosno optu`eni u~inio krivi~no djelo iliugrozio sigurnost ustanove u kojoj se pritvor izvr{ava.(2) U slu~aju iz stava 1. ovog ~lana, osumnji~eni, odnosnooptu`eni }e se pozvati da u odre|enom roku uzme drugogbranitelja.(3) Ako osumnji~eni, odnosno optu`eni u slu~ajevimaobavezne odbrane sam ne uzme branitelja ili branitelja neanga`uju osobe iz ~lana 53. stava 3. ovog zakona, postupit}e se na na~in predvi|en u ~lanu 59. stav 4. ovog zakona.(4) U slu~aju iz st. 2. i 3. ovog ~lana, novom branitelju }e seostaviti dovoljno vremena za pripremu odbraneosumnji~enog, odnosno optu`enog.(5) Za vrijeme trajanja isklju~enja branitelj ne mo`e branitiosumnji~enog, odnosno optu`enog u drugom postupku.Branitelj ne mo`e braniti druge osumnji~ene, odnosnooptu`ene u istom postupku, kao ni u razdvojenompostupku.^lan 57.Postupak isklju~enja branitelja(1) Odluka o isklju~enju branitelja donosi se na posebnomsaslu{anju kome prisustvuju tu`itelj, osumnji~eni,odnosno optu`eni, branitelj i predstavnik advokatskekomore ~iji je branitelj ~lan.(2) Postupak isklju~enja se mo`e provesti i bez branitelja akoje uredno pozvan i ako je u pozivu za saslu{anje bioupozoren da }e se postupak voditi i u njegovoj odsutnosti.O saslu{anju se sastavlja zapisnik.^lan 58.Rje{enje o isklju~enju(1) Rje{enje o isklju~enju iz ~lana 57. ovog zakona prijepo~etka glavnog pretresa donosi vije}e (~lan 25. stav 6.), ana glavnom pretresu sudija, odnosno vije}e. U postupkupred vije}em apelacionog odijeljenja rje{enje oisklju~enju branitelja donosi vije}e nadle`no zaodlu~ivanje u apelacionom postupku.(2) Protiv rje{enja iz stava 1. ovog ~lana `alba nije dopu{tena.(3) Ako je branitelj isklju~en iz postupka mo`e mu se nareditida snosi tro{kove nastale zbog prekida ili odlaganjapostupka.^lan 59.Kada osumnji~eni, odnosno optu`enimora imati branitelja(1) Osumnji~eni mora imati branitelja ve} prilikom prvogispitivanja ako je nijem ili gluh ili ako je osumnji~en zakrivi~no djelo za koje se mo`e izre}i kazna dugotrajnogzatvora.(2) Osumnji~eni, odnosno optu`eni mora imati braniteljaodmah nakon {to mu je odre|en pritvor, za vrijeme dokpritvor traje.(3) Nakon podizanja optu`nice za krivi~no djelo za koje semo`e izre}i deset godina zatvora ili te`a kazna optu`enimora imati branitelja u vrijeme dostavljanja optu`nice.(4) Ako osumnji~eni, odnosno optu`eni u slu~ajevimaobavezne odbrane ne uzme sam branitelja, ili branitelja neanga`uju osobe iz ~lana 53. stav 3. ovog zakona, branitelja}e mu postaviti sudija za prethodni postupak, sudija zaprethodno saslu{anje, sudija, odnosno predsjednik vije}a.U ovom slu~aju osumnji~eni, odnosno optu`eni imaPonedjeqak, 28.07.2003.SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 35 - Strana 1813 pravo na branitelja do pravomo}nosti presude, a ako jeizre~ena kazna dugotrajnog zatvora - i u postupku popravnom lijeku.(5) Branitelj }e biti postavljen osumnji~enom, odnosnooptu`enom ako sud utvrdi da je to zbog slo`enostipredmeta ili mentalnog stanja osumnji~enog, odnosnooptu`enog u interesu pravde.(6) U slu~aju postavljanja branitelja osumnji~eni, odnosnooptu`eni }e se prvo pozvati da sam izabre branitelja sapredo~ene liste. Ukoliko osumnji~eni, odnosno optu`enisam ne izabere branitelja sa predo~ene liste, branitelja }epostaviti sud.^lan 60.Postavljanje branitelja zbogslabog imovnog stanja(1) Kad ne postoje uvjeti za obaveznu odbranu, a postupak sevodi za krivi~no djelo za koje se mo`e izre}i kazna zatvoraod tri godine ili te`a kazna ili kada to zahtijevaju interesipravi~nosti,bezobziranapropisanukaznu,osumnji~enom, odnosno optu`enom }e se, na njegovzahtjev, postaviti branitelj, ako prema svom imovnomstanju ne mo`e snositi tro{kove odbrane.(2) Zahtjev za postavljanje branitelja iz stava 1. ovog ~lanamo`e se podnijeti u toku cijelog krivi~nog postupka.Branitelja postavlja sudija za prethodni postupak, sudijaza prethodno saslu{anje, sudija, odnosno predsjednikvije}a nakon {to je osumnji~enom, odnosno optu`enomprvo pru`ena prilika da sa predo~ene liste izaberebranitelja.^lan 61.Pravo branitelja da pregledaspise i dokumentaciju(1) U toku istrage, branitelj ima pravo da razmatra spise irazgleda pribavljene predmete koji idu u koristosumnji~enom. Ovo pravo se branitelju mo`e uskratitiako je rije~ o spisima i predmetima ~ije bi otkrivanjemoglo dovesti u opasnost cilj istrage.(2) Izuzetno od stava 1. ovog ~lana, kada se osumnji~eni,odnosno optu`eni nalazi u pritvoru tu`itelj }e dostavitisudiji za prethodni postupak, odnosno sudiji za prethodnosaslu{anje dokaze radi obavje{tavanja branitelja.(3) Nakon podizanja optu`nice branitelj osumnji~enog,odnosno optu`enog ima pravo uvida u sve spise i dokaze.(4) Sudija za prethodni postupak, sudija za prethodnosaslu{anje, sudija, odnosno vije}e, kao i tu`itelj du`ni su,kada do|u u posjed novog dokaza ili bilo koje informacijeili ~injenice koja mo`e poslu`iti kao dokaz na su|enju,staviti ih na uvid branitelju.(5) U slu~aju iz st. 3. i 4. ovog ~lana branitelj mo`e izvr{itifotokopiranje svih spisa i dokumenata.^lan 62.Komunikacija osumnji~enog, odnosnooptu`enog s braniteljem(1) Ako se osumnji~eni, odnosno optu`eni nalazi u pritvoruima pravo odmah komunicirati s braniteljem, usmeno ilipisano.(2) Tokom razgovora osumnji~eni, odnosno optu`eni ibranitelj mogu biti promatrani, ali se ne smije slu{atinjihov razgovor.^lan 63.Razrje{enje postavljenog branitelja(1) Umjesto postavljenog branitelja osumnji~eni, odnosnooptu`eni mo`e sam uzeti drugog branitelja. U tom slu~ajurazrije{it }e se postavljeni branitelj.(2) Branitelj mo`e tra`iti da bude razrije{en samo na na~inpredvi|en zakonom.(3) O razrje{enju branitelja u slu~aju iz st. 1. i 2. ovog ~lanaodlu~uje u toku istrage sudija za prethodni postupak,nakon podizanja optu`nice - sudija za prethodnosaslu{anje, a u toku glavnog pretresa sudija, odnosnovije}e. Protiv ove odluke nije dopu{tena `alba.(4) Sudija za prethodni postupak, sudija za prethodnosaslu{anje, sudija, odnosno vije}e mo`e, na tra`enjeosumnji~enog, odnosno optu`enog ili uz njegovusaglasnostrazrije{itipostavljenogbraniteljakojineodgovorno vr{i svoju du`nost. Umjesto razrije{enogbranitelja postavit }e se drugi branitelj. O razrje{enjubranitelja odmah }e se obavijestiti advokatska komora ~ijije ~lan.^lan 64.Preduzimanje radnji od branitelja(1) Branitelj mora, zastupaju}i osumnji~enog, odnosnooptu`enog, preduzimati sve neophodne radnje u ciljuutvr|ivanja ~injenica, prikupljanja dokaza koji idu ukorist osumnji~enog, odnosno optu`enog, kao i za{titenjihovih prava.(2) Prava i du`nosti branitelja ne prestaju u slu~aju opozivapunomo}i sve dok sudija, odnosno vije}e ne razrije{ibranitelja njegovih prava i du`nosti.GLAVA VIII - RADNJE DOKAZIVANJAOdjeljak1-Pretresanje stana, prostorija i osoba^lan 65.Pretresanje stana, ostalih prostorija i pokretnih stvari(1) Pretresanje stana i ostalih prostorija osumnji~enog,odnosno optu`enog i drugih osoba, kao i njihovihpokretnih stvari izvan stana mo`e se preduzeti samo ondaako ima dovoljno osnova za sumnju da se kod njih nalazeu~initelj, sau~esnik, tragovi krivi~nog djela ili predmetiva`ni za postupak.(2) Pretresanje pokretnih stvari, u smislu odredbe stava 1.ovog ~lana, obuhva}a i pretresanje kompjutera i sli~nihure|aja za automatsku obradu podataka koji su s njimapovezani. Na zahtjev suda, osobe koje se koriste ovimure|ajima du`ne su omogu}iti pristup, predati diskete,trake ili neki drugi oblik na kome su pohranjeni podaci,kao i pru`iti potrebna obavje{tenja za upotrebu tihure|aja. Osoba koja odbije njihovu predaju, iako za to nepostoje razlozi iz ~lana 98. ovog zakona, mo`e se kaznitiprema odredbi ~lana 79. stav 5. ovog zakona.(3) Pretresanje kompjutera i sli~nih ure|aja iz stava 2. ovog~lana, }e se obaviti uz pomo} stru~ne osobe.^lan 66.Pretresanje osobe(1) Pretresanje osobe mo`e se preduzeti kad je vjerovatno daje ta osoba po~inila krivi~no djelo ili da }e se pretresanjemprona}i predmeti ili tragovi va`ni za krivi~ni postupak.(2) Pretresanje osobe obavlja osoba istog spola.^lan 67.Naredba za pretresanje(1) Sud mo`e izdati naredbu za pretresanje pod uvjetimapropisanim ovim zakonom.(2) Naredbu za pretresanje mo`e izdati sud na zahtjevtu`itelja ili na zahtjev ovla{tenih slu`benih osoba koje sudobile odobrenje od tu`itelja.^lan 68.Forma zahtjeva za pretresanjeZahtjev za izdavanje naredbe za pretresanje mo`e sepodnijeti u pisanoj ili usmenoj formi. Ako se zahtjev podnosi upisanoj formi mora biti sastavljen, potpisan i ovjeren na na~inkako je to odre|eno u ~lanu 69. stav 1. ovog zakona. Zahtjev zaizdavanje naredbe za pretresanje mo`e se podnijeti u skladu sa~lanom 70. ovog zakona.^lan 69.Pisani zahtjev za izdavanje naredbe za pretresanje(1) Zahtjev za izdavanje naredbe za pretresanje morasadr`avati:a)naziv suda, kao i ime i funkciju podnositeljazahtjeva,b)~injenice koje ukazuju na vjerovatnost da }e seosobe, odnosno tragovi i predmeti navedeni u ~lanuBroj 35 - Strana 1814SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeqak, 28.07.2003. 65. stav 1. ovog zakona na}i na ozna~enom iliopisanom mjestu ili kod odre|ene osobe,c)zahtjev da sud izda naredbu za pretresanje radipronala`enja osobe ili oduzimanja predmeta.(2) U zahtjevu se mo`e predlo`iti:a)da se naredba za pretresanje izvr{i u bilo kojevrijeme zato {to postoji osnovana sumnja dapretresanje ne}e mo}i biti izvr{eno u vremenskomperiodu od 6 sati do 21 sata, da }e se tra`enipredmeti skloniti ili uni{titi ako se naredba ne izvr{iodmah, kao i da }e osoba koja se tra`i pobje}i ilipo~initi drugo krivi~no djelo ili da mo`e ugrozitisigurnost ovla{tene slu`bene osobe ili druge osobeako se naredba ne izvr{i odmah ili u vremenskomperiodu od 21 sata do 6 sati.b)da ovla{tena slu`bena osoba izvr{i naredbu bezprethodne predaje naredbe ako postoji osnovanasumnja da se tra`eni predmeti mogu lahko i brzouni{titi ako se odmah ne oduzmu, da predajanaredbe mo`e ugroziti sigurnost ovla{tene slu`beneili druge osobe, kao i da }e osoba koju se tra`ipo~initi drugo krivi~no djelo ili ugroziti sigurnostovla{tene slu`bene ili druge osobe.^lan 70.Usmeni zahtjev za izdavanje naredbe(1) Usmeni zahtjev za izdavanje naredbe za pretresanje mo`ese podnijeti kada postoji opasnost od odlaganja. Usmenizahtjev za izdavanje naredbe o pretresanju mo`e sesaop}iti neposredno sudiji za prethodni postupak ilitelefonom, ili radio-vezom ili drugim sredstvomelektronske komunikacije.(2) Kad je podnesen usmeni zahtjev za izdavanje naredbe zapretresanje, sudija za prethodni postupak }e daljnji tokrazgovora zabilje`iti. U slu~aju kada se koristi zvu~ni ilistenografski zapisnik, sudija za prethodni postupak jedu`an dati zapisnik na prijepis, ovjeriti istovjetnostprijepisa i predati originalni zapisnik i prijepis sudu u rokuod 24 sata od izdavanja naredbe. U slu~aju doslovnogbilje`enja razgovora sudija za prethodni postupak }epotpisati kopiju zapisnika i predati je sudu u roku od 24sata od izdavanja naredbe.^lan 71.Izdavanje naredbe za pretresanje(1) Ako sudija za prethodni postupak ustanovi da je zahtjevza izdavanje naredbe za pretresanje opravdan, mo`eodobriti zahtjev i izdati naredbu za pretresanje.(2) Kad sudija za prethodni postupak odlu~i da izda naredbuza pretresanje na osnovu usmenog zahtjeva, podnositeljtakvog zahtjeva sam }e sastaviti naredbu u skladu s~lanom 58. ovog zakona i pro~itat }e je u cjelini sudiji zaprethodni postupak.^lan 72.Sadr`aj naredbe za pretresanjeNaredba za pretresanje sadr`i:a)naziv suda koji izdaje naredbu, osim kada senaredba za pretresanje odobrava na osnovuusmenog zahtjeva i potpis sudije za prethodnipostupak koji izdaje naredbu,b)ako se naredba za pretresanje odobrava na osnovuusmenog zahtjeva, to }e se navesti uz nazna~enjeimena sudije za prethodni postupak koji izdajenaredbu i vremena i mjesta izdavanja,c)ime, odjel ili rang ovla{tene osobe na koju senaredba odnosi,d)svrha pretresanja,e)opis osobe koju treba prona}i ili opis stvari koje supredmet pretresanja,f)odre|ivanje ili opis mjesta, prostorija ili osoba kojese tra`e, s navo|enjem adrese, vlasni{tva, imena ilisli~nog za sigurno utvr|ivanje identiteta,g)uputstvo da se naredba ima izvr{iti izme|u 6 sati i21 sata ili ovla{tenje da se naredba mo`e izvr{iti ubilo koje vrijeme ako to sud izri~ito odredi,h)ovla{tenje izvr{itelju naredbe da mo`e bezprethodne najave u}i u prostorije koje se imajupretresti, ako to sud izri~ito odredi,i)uputstvo da se naredba i oduzete stvari donesu u sudbez odlaganja,j)pouku da osumnji~eni ima pravo obavijestitibranitelja i da se pretresanje mo`e izvr{iti i bezprisustva branitelja, ako to zahtijevaju izuzetneokolnosti.^lan 73.Vrijeme izvr{enja naredbe za pretresanje(1) Naredba za pretresanje mora se izvr{iti najkasnije 15 danaod izdavanja naredbe nakon ~ega se, bez odlaganja, moravratiti sudu.(2) Naredba za pretresanje se mo`e izvr{iti bilo kojeg dana usedmici. Naredba se mo`e izvr{iti samo u vremenskomperiodu od 6 sati do 21 sata, osim ako u naredbi nijeizri~ito dato ovla{tenje da se mo`e izvr{iti u bilo koje dobadana ili no}i, u skladu s ~lanom 69. stav 2. ovog zakona.^lan 74.Postupak izvr{enja naredbe za pretresanje(1) Prije po~etka pretresanja ovla{tena slu`bena osoba moradati obavje{tenje o svojoj funkciji i razlogu dolaska ipredati naredbu za pretresanje osobi kod koje }e se ili nakojoj }e se izvr{iti pretresanje. Ako je nakon togaovla{tenoj slu`benoj osobi pristup uskra}en, mo`eupotrijebiti silu, u skladu sa zakonom.(2) Prilikom izvr{avanja naredbe za pretresanje kojom seodre|uje pretresanje stana i drugih prostorija, ovla{tenaslu`bena osoba nije du`na obavijestiti bilo koga o svojojfunkciji i razlozima pretresanja, ve} mo`e odmah u}i ustan ili druge prostorije ako su prazni ili ako ovla{tenaslu`bena osoba opravdano smatra da su prazni ili ako jeovla{tena slu`bena osoba naredbom izri~ito ovla{tena dau|e bez prethodne najave.(3) Vlasnik odnosno korisnik stana i drugih prostorija pozvat}e se da bude prisutan pretresanju, a ako je on odsutan -pozvat }e se njegov zastupnik ili neko od odraslih ~lanovadoma}instva ili susjeda. Ukoliko osoba kod koje sepretresanje ima izvr{iti nije prisutna, naredba se ostavlja uprostoriji gdje se vr{i pretresanje, a pretresanje se izvr{avai bez njene prisutnosti.(4) Pretresanju stana, ostalih prostorija ili osobe prisustvujudva punoljetna gra|anina kao svjedoci. Pretresanju osobeprisustvuju svjedoci istog spola. Pretresanje osobe vr{iosoba istog spola. Svjedoci }e se prije po~etka pretresanjaupozoriti da paze kako se pretresanje vr{i, kao i da imajupravo da prije potpisivanja zapisnika o pretresanju stavesvoje prigovore ako smatraju da sadr`aj zapisnika nijeta~an.(5) Prilikom vr{enja pretresanja slu`benih prostorija pozvat}e se njihov starje{ina ili rukovoditelj da bude prisutanpretresanju.(6) Ako se pretresanje mora preduzeti u vojnom objektu,pisana naredba o pretresanju dostavlja se vojnim vlastima,koje }e odrediti najmanje jednu vojnu osobu da budeprisutna pretresanju.^lan 75.Izvr{enje naredbe za pretresanje osobaPrilikom izvr{enja naredbe za pretresanje osoba, ovla{tenaslu`bena osoba mora dati obavje{tenje o svojoj funkciji i predatinaredbu za pretresanje osobi na kojoj }e se pretresanje izvr{iti.Ovla{tena slu`bena osoba mo`e upotrijebiti silu u skladu sazakonom.^lan 76.Zapisnik o pretresanju(1) O svakom pretresanju stana, prostorije ili osobe sastavit }ese zapisnik koji potpisuje osoba kod koje se ili na kojoj sevr{i pretresanje i osobe ~ija je prisutnost obavezna.Prilikom vr{enja pretresanja oduzet }e se privremenosamo oni predmeti i isprave koji su u vezi sa svrhompretresanja. U zapisnik }e se unijeti i ta~no opisatipredmeti i isprave koje se oduzimaju, a to }e se nazna~iti iPonedjeqak, 28.07.2003.SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 35 - Strana 1815 u potvrdi o oduzimanju predmeta koja }e se odmah uru~itiosobi kojoj su predmeti, odnosno isprave oduzete.(2) Ako se pri pretresanju stana, prostorije, odnosno osobena|u predmeti koji nemaju veze s krivi~nim djelom zbogkojeg je izdata naredba za pretresanje, ali upu}uju nadrugo krivi~no djelo, oni }e se opisati u zapisniku iprivremeno oduzeti, a o oduzimanju }e se odmah izdatipotvrda. O tome }e se obavijestiti tu`itelj. Ti }e sepredmeti odmah vratiti ako tu`itelj ustanovi da nemaosnova za pokretanje krivi~nog postupka, a ne postojineki drugi zakonski osnov po kojem bi se ti predmeti imalioduzeti.(3) Predmeti upotrijebljeni kod pretresanja kompjutera isli~nih ure|aja za automatsku obradu podataka vratit }e senakon pretresanja njihovim korisnicima, ako nisupotrebni za daljnje vo|enje krivi~nog postupka. Osobnipodaci pribavljeni pretresanjem mogu se koristiti samo usvrhe krivi~nog postupka i izbrisat }e se, bez odlaganja,kad ta svrha prestane.^lan 77.Oduzimanje predmeta na osnovu naredbe za pretresanje(1) Nakon privremenog oduzimanja predmeta na osnovunaredbe za pretresanje, ovla{tena slu`bena osoba }enapisati i potpisati potvrdu u kojoj }e navesti oduzetepredmete i naziv suda koji je izdao naredbu.(2) Ako je predmet privremeno oduzet od odre|ene osobe,takva potvrda mora se uru~iti toj osobi. Ako je predmetprivremeno oduzet iz stana ili prostorije, takva potvrdamora se uru~iti vlasniku, stanaru ili korisniku.(3) Nakon oduzimanja predmeta na osnovu naredbe zapretresanje, ovla{tena slu`bena osoba mora, bezodlaganja, vratiti sudu naredbu i predati predmete i spisakoduzetih predmeta.(4) Nakon prijema stvari oduzetih na osnovu naredbe zapretresanje, sud }e zadr`ati predmete pod nadzorom sudado daljnje odluke ili odrediti da predmeti ostanu podnadzorom podnositelja zahtjeva za izdavanje naredbe ilipod nadzorom ovla{tenog izvr{itelja naredbe.^lan 78.Pretresanje bez naredbe(1) Ovla{tena slu`bena osoba mo`e u}i u stan i drugeprostorije bez naredbe i bez svjedoka i, po potrebi, izvr{itipretresanje ako stanar tog stana to `eli, ako neko zove upomo}, ako je potrebno uhvatiti u~initelja krivi~nog djelakoji je zate~en na djelu ili radi sigurnosti ljudi i imovine,ako se u stanu ili drugoj prostoriji nalazi osoba koja se ponaredbi suda ima pritvoriti ili prinudno dovesti ili koja setu sklonila od gonjenja.(2) Ovla{tena slu`bena osoba mo`e pretresti osobu beznaredbe za pretresanje i bez prisutnosti svjedoka:a)pri izvr{enju naredbe o dovo|enju,b)prilikom li{enja slobode,c)ako postoji sumnja da ta osoba posjeduje vatreno ilihladno oru`je,d)ako postoji sumnja da }e sakriti, uni{titi ili rije{iti sepredmeta koji se trebaju od njega oduzeti iupotrijebiti kao dokaz u krivi~nom postupku.(3) Nakon izvr{enja pretresanja bez naredbe za pretresanje,ovla{tena slu`bena osoba mora odmah podnijeti pisaniizvje{taj tu`itelju koji }e o tome obavijestiti sudiju zaprethodni postupak. Izvje{taj mora sadr`avati razlogepretresanja bez naredbe.Odjeljak 2 - Privremeno oduzimanje predmeta i imovine^lan 79.Naredba za oduzimanje predmeta(1) Predmeti koji se po KZFBiH imaju oduzeti ili koji moguposlu`iti kao dokaz u krivi~nom postupku privremeno }ese oduzeti i na osnovu sudske odluke }e se osiguratinjihovo ~uvanje.(2) Naredbu za oduzimanje predmeta izdaje sud, na prijedlogtu`itelja ili na prijedlog ovla{tene slu`bene osobe koja jedobila odobrenje od tu`itelja.(3) Naredba za privremeno oduzimanje predmeta sadr`i:naziv suda, pravni osnov za privremeno oduzimanjepredmeta, naznaka predmeta koji podlije`u oduzimanju,ime osobe od koje se oduzimaju predmeti, mjestooduzimanja predmeta, rok u kojem se predmeti trebajuoduzeti i pouka o pravnom lijeku.(4) Oduzimanje predmeta vr{i ovla{tena slu`bena osoba naosnovu izdate naredbe.(5) Ko dr`i takve predmete, du`an ih je predati po naredbisuda. Osoba koja ih odbije predati mo`e se kazniti do50.000 KM, a u slu~aju daljnjeg odbijanja - mo`e sezatvoriti. Zatvor traje do predaje predmeta ili do zavr{etkakrivi~nog postupka, a najdu`e 90 dana. Na isti na~inpostupit }e se prema slu`benoj ili odgovornoj osobi udr`avnom organu ili pravnoj osobi.(6) Odredbe stava 5. ovog ~lana odnose se i na podatkepohranjene u kompjuteru ili sli~nim ure|ajima zaautomatsku obradu podataka. Pri njihovom pribavljanjuposebno }e se voditi ra~una o propisima koji se odnose na~uvanje tajnosti odre|enih podataka.(7) O `albi protiv rje{enja kojim je izre~ena nov~ana kazna ilije nare|en zatvor odlu~uje vije}e. @alba protiv rje{enja ozatvoru ne zadr`ava izvr{enje rje{enja.(8) Pri oduzimanju predmeta nazna~it }e se gdje su prona|enii opisat }e se, a, po potrebi, i na drugi na~in osiguratiutvr|ivanje njihove istovjetnosti. Za oduzete predmeteizdat }e se potvrda.(9) Mjere iz st. 5. i 6. ovog ~lana ne mogu se primijeniti premaosumnji~enom, odnosno optu`enom niti osobama koje suoslobo|ene du`nosti svjedo~enja.^lan 80.Privremeno oduzimanje predmetabez naredbe(1) Predmeti iz ~lana 79. stav 1. ovog zakona mogu seprivremeno oduzeti i bez naredbe suda ukoliko postojiopasnost od odlaganja. Ukoliko se osoba koja se pretresaizri~ito usprotivi oduzimanju predmeta, tu`itelj }e u rokuod 72 sata od izvr{enog pretresanja podnijeti zahtjevsudiji za prethodni postupak za naknadno odobrenjeoduzimanja predmeta.(2) Ukoliko sudija za prethodni postupak odbije zahtjevtu`itelja, oduzeti predmeti se ne mogu koristiti kao dokazu krivi~nom postupku. Privremeno oduzeti predmeti }e seodmah vratiti osobi od koje su oduzeti.^lan 81.Privremeno oduzimanje pisama, telegrami drugih po{iljki(1) Privremeno se mogu oduzeti pisma, telegrami i drugepo{iljke upu}ene osumnji~enom, odnosno optu`enom ilione koje on oda{ilje, a koje se nalaze kod preduze}a iosoba koje vr{e poslove po{te i telekomunikacija.(2) Po{iljke iz stava 1. ovog ~lana mogu se privremenooduzeti ako postoje okolnosti zbog kojih se s osnovommo`e o~ekivati da }e ove po{iljke poslu`iti kao dokaz upostupku.(3) Naredbu za privremeno oduzimanje po{iljki iz stava 1.ovog ~lana izdaje sudija za prethodni postupak, naprijedlog tu`itelja.(4) Naredbu za privremeno oduzimanje po{iljki mo`e izdati itu`itelj ako postoji opasnost od odlaganja, s tim da ovanaredba mora biti potvr|ena od sudije za prethodnipostupak u roku od 72 sata od privremenog oduzimanjapo{iljki.(5) Ukoliko naredba ne bude potvr|ena u smislu stava 4.ovog ~lana te po{iljke se ne mogu koristiti kao dokaz ukrivi~nom postupku.(6) Mjere preduzete u skladu s ovim ~lanom ne mogu seprimjenjivati na pisma, telegrame i druge po{iljkerazmijenjene izme|u osumnji~enog, odnosno optu`enog injegovog branitelja.(7) Naredba iz stava 3. ovog ~lana sadr`i: podatke oosumnji~enom, odnosno optu`enom na kojeg se naredbaodnosi, na~in izvr{enja naredbe i vrijeme trajanja mjere, tepreduze}e koje }e izvr{iti nare|enu mjeru. Preduzetemjere mogu trajati najdu`e tri mjeseca, a iz va`nih razlogasudija za prethodni postupak mo`e produ`iti trajanje ov
Prijedlog UPFBiH - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima FBiH Federacija BiH prekšaj,zakon o prekršajima 1 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Član 1. U Zakonu o prekršajima (“Službene novine F BiH” broj: 63/14) iza člana 16. dodaje se novi član 16a.koji glasi: “Član 16a. (Troškovi prekršajnog postupka) Troškove prekršajnog postupka snosi: a) okrivljeni u slučaju kada bude oglašen odgovornim za prekršaj, b) ovlašteni organ koji je pokrenuo prekršajni postupak u slučajevima obustavljanja postupka propisanim članom 76. tačke 1), 9) i 11). c) ukoliko prekršajni postupak bude obustavljen iz ostalih razloga propisanih članom 76. troškovi postupka padaju na teret budžetskih sredstava suda. Član 2. Iza člana 19. dodaje se novi član 19a. koji glasi: “Član 19a. (Beznačajan prekršaj) Nema prekršaja, iako su ostvarena njegova bitna obilježja, ako je stupanj ugrožavanja ili povrede javnog poretka, društvene discipline i društvenih vrijednosti neznatan, nije nastupila štetna posljedica i ne postoji potreba za kažnjavanjem počinitelja. “ Član 3. Član 22. mijenja se i glasi: “Član 22 (Novčana kazna) (1) Novčana kazna može se propisati u rasponu ili u određenom fiksnom iznosu. (2) Kada se novčane kazne propisuju u rasponu, maksimalna kazna se može propisati do najviše peterostrukog iznosa minimalne kazne. (3) Kada zakon određuje raspon u visini novčane kazne za određeni prekršaj sud će odrediti visinu kazne uzimajući u obzir sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti uključujući, ali ne ograničavajući se na težinu prekršaja i njegove posljedice, stepen odgovornosti okrivljenog, uvid u evidenciju o njegovim prethodnim prekršajima, njegovu finansijsku situaciju, kao i da li je iskazao kajanje. (4) Zakonom se novčana kazna može propisati u rasponu, i to: 1) za fizičko lice u iznosu od 30,00 KM do 10.000,00 KM 2) za odgovorno lice u pravnom licu iznosu od 50,00 KM do 20.000,00 KM 3) za pravno lice u iznosu od 500,00 KM KM do 200.000,00 KM 2 4) za osobu koja obavlja samostalnu poslovnu djelatnost–obrt u iznosu od 100,00 KM do 20.000,00 KM (5) Uredbom ili odlukom vlade, odlukom gradskog ili općinskog vijeća novčana kazna može se propisati u rasponu, i to: 1) za fizičko lice u iznosu od 30,00 KM do 3.000,00 KM 2) za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 50,00 KM do 5.000,00 KM 3) za osobu koja obavlja samostalnu privrednu djelatnost- obrt u iznosu od 50.00 KM do 6.000,00 (6) Za prekršaje iz oblasti poreza, carina, finansija (bankarskog i deviznog poslovanja), zaštite okoliša i koncesija, radnih odnosa i zaštite na radu, iz oblasti sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja konkurencije, zaštite potrošača, sigurnosti hrane, kulturnih dobara, građevinarstva, javnog informisanja, kao i usluga i prometa hartijama od vrijednosti, novčane kazne se zakonom mogu propisati: a) u višestrukom iznosu ili b) kao procenat porezne, carinske, finansijske ili koncesijske obaveze koja je trebala biti plaćena; ili c) kao procenat ili višestruki iznos vrijednosti robe koja je predmet prekršaja, ali ne u iznosu većem od 200.000,00 KM. (7) Za najteže oblike prekršaja iz stava (6) ovog člana, zakonom se može utvrditi da visina početne novčane kazne ne može biti manja od desetostruke minimalne kazne utvrđene u stavu (4) ovog člana za pravno lice, i za odgovorno lice u pravnom licu. (8) Kazne utvrđene u stavu (4) i (5) ovog člana odnose se na prvo počinjenje prekršaja. (9) Kod ponovljenog prekršaja, zakonom se može propisati da se počiniocu ima izreći najmanje dvostruka minimalna novčana kazna utvrđena za taj prekršaj. (10) Ukoliko kažnjeni ponovi prekršaj treći i svaki naredni put, zakonom se može propisati dodatno dvostruko uvećanje posljednje izrečene novčane kazne, te izricanje odgovorajuće zaštitne mjere. Član 4. Iza člana 24.dodaje se novi član 24a. koji glasi: “Član 24a. (Produženi prekršaj) (1) Produženi prekršaj je počinjen kad je počinitelj počinio više istih ili istovrsnih prekršaja koja s obzirom na način počinjenja, njihovu vremensku povezanost i druge stvarne okolnosti što ih povezuju, čine jedinstvenu cjelinu. (2) Odredba stava (1) ovog člana može se primjeniti samo kod prekršaja čija priroda dopušta spajanje u jednu cjelinu. (3) Kad utvrdi produženi prekršaj, ovlašteni organ prekršajni postupak pokreće zahtjevom za pokretanje prekršajnog postupka. (4) Prekršaj kojim se nanosi šteta nematerijalnim pravnim dobrima fizičkog ili pravnog lica može biti učinjen u produženom trajanju samo ako je učinjen protiv istog lica. (5) Sud će, ako utvrdi odgovornost okrivljenog za produženi prekršaj izreći mu težu kaznu od minimalno propisane, ali ne veću od maksimalne kazne utvrđene za taj prekršaj.” 3 Član 5. Član 26.mijenja se i glasi: “Član 26. (Opoziv uvjetne osude) (1) Sud može opozvati uvjetnu osudu ako kažnjeni u vrijeme provjeravanja počini isti ili teži prekršaj. (2) Kada sud u postupku utvrdi novi prekršaj iz stava (1) ovog člana, ranije rješenje će staviti van snage, a navedenu kaznu uzeti kao utvrđenu, utvrditi kaznu za novi prekršaj, te izreći jedinstvenu novčanu kaznu u skladu sa odredbama člana 24.ovog zakona. (3) Sud će opozvati uvjetnu osudu i odrediti izvršenje izrečene kazne ako kažnjenik tokom provjeravanja ne izvrši obaveze koje su mu određene, a objektivno ih je mogao izvršiti. (4) U slučaju da se utvrdi nemogućnost izvršenja obaveza, sud te obaveze može zamijeniti drugima, ili osuđenika osloboditi obaveza. (5) Bez obzira na razloge za opoziv, uvjetna osuda se ne može opozvati nakon što je protekla godina dana od isteka vremena provjeravanja.” Član 6. Iza člana 50.dodaje se novi član 51.a i glasi: “Član 51a. (Zastara izvršenja izrečene novčane kazne) Zastara izvršenja izrečene novčane kazne i troškova postupka u svakom slučaju nastupa protekom pet godina od dana pravosnažnosti rješenja o prekršaju, odnosno od dana kada je prekršajni nalog postao konačan i izvršan”. Član 7. U članu 52. stav (1) riječi: “novčane kazne i” i riječi:”novčana kazna i” brišu se. U članu 52 stav (3) mijenja se i glasi: “Svakim prekidom zastara za pokretanje i vođenje prekršajnog postupka i izvršenja zaštitnih mjera počinje ponovno teći, ali, bez obzira na prekide, zastara u svakom slučaju nastaje protekom dva puta onoliko vremena koliko je propisano u čl. 50. i čl.51. ovog zakona.” Član 8. U članu 56.stavovi (2) i (3) mijenjaju se i glase: “(2) Prekršajni nalog se može uručiti okrivljeniku lično na licu mjesta ili putem pošte, te pričvršćivanjem ili ostavljanjem prekršajnog naloga na sigurnom i vidljivom mjestu na motornom vozilu, ako je prekršaj koji je počinjen vezan uz nepropisno parkiranje motornog vozila. 4 (3) Datum uručenja prekršajnog naloga je datum kada ga je okrivljeni primio lično ili putem pošte, odnosno dan kada je prekršajni nalog ostavljen na vozilu u slučaju kada je prekršaj koji je počinjen vezan uz nepropisno parkiranje motornog vozila” Član 9. U članu 72. stav (2) iza alineje 3) dodaje se alineja 4) koja glasi: “4) rješenje kojim se okrivljeni oslobađa kazne (tzv.”oslobađajuće rješenje”). Član 10. Član 77.mijenja se i glasi: “Član 77 (Oslobađanje od kazne) (1) Sud će osloboditi od kazne počinitelja kad to zakon izričito propisuje. (2) Sud može osloboditi od kazne počinitelja: 1) kad ga posljedice prekršaja tako pogađaju da je njegovo kažnjavanje nepotrebno radi ostvarenja svrhe kažnjavanja; 2) kad je otklonio ili umanjio posljedice prekršaja ili naknadio štetu koju je njime prouzročio, ili je platio ili ispunio propisanu obavezu zbog čijeg neplaćanja odnosno neispunjenja je pokrenut prekršajni postupak; 3) kad se pomirio s oštećenikom i nadoknadio štetu.” Član 11. Iza člana 79.dodaje se novi član 79a.koji glasi: “Član 79a. (Ispravka rješenja) (1) Greške u imenima i brojevima, te druge očite greške ili propuste u pisanju i računanju, nedostatke u obliku i nesaglasnosti napisane u rješenju o prekršaju ispravit će posebnim rješenjem sudija odnosno predsjednik vijeća na zahtjev stranaka ili po službenoj dužnosti. (2) Nakon pravosnažnosti rješenja iz stava (1).ovoga člana sudija odnosno predsjednik vijeća će izraditi novi prijepis rješenja o prekršaju, koji će strankama i učesnicima u postupku dostaviti zajedno s rješenjem o ispravci. Ispod naziva rješenja s ispravcima naznačit će se: (ispravak). (3) Protiv rješenja o ispravci odluke o prekršaju ili druge odluke žalba je dopuštena, a rok za žalbu teče od dana dostave novog prijepisa rješenja o prekršaju s ispravcima.” Član 12. Član 80.mijenja se i glasi: “Član 80. (Izjavljivanje žalbe) 5 (1) Okrivljeni i ovlašteni organ mogu izjaviti žalbu: - na rješenje o prekršaju; - na rješenje o odbijanju prijedloga za povraćaj u pređašnje stanje; - na rješenje o ispravci rješenja o prekršaju. (2) Pored prava na izjavljivanje žalbe na akte iz stava (1) ovog člana, okrivljeni može izjaviti žalbu i na: - na rješenje o odbačaju nepotpune, nedozvoljene i neblagovremene žalbe; - na posebno rješenje o oduzimanju predmeta; - na rješenje o odbijanju i odbačaju zahtjeva za ponavljanje postupka. (3) Oštećenik može izjaviti žalbu na rješenje o prekršaju samo u pogledu imovinsko-pravnog zahtjeva.” Član 13. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". OBRAZLOŽENJE ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA I- USTAVNO PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA Ustavnopravni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana IV.C.3 Ustava Fedearcije Bosne i Hercegovine, kojom je predviđeno da se pravila postupka uređuju federalnim zakonom, kako bi se osigurala jednakost u postupanju kao i osnovni principi pravičnosti pred sudovima, što je u skladu sa odredbama člana IV.A.20. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, kojim je propisano, da je Parlament Federacije Bosne i Hercegovine nadležan za donošenje zakona o vršenju funkcije federalne vlasti. II- RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA Razlozi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima jesu poboljšanje zakonskih odredbi koje su se u toku primjene važećeg Zakona iz 2014.godine pokazale ili kao nedovoljno precizne, nedorečene, te da se utvrde nove odredbe koje su nužne, i za koje se kroz praktičnu primjenu zakona pokazalo da ih je potrebno utvrditi zakonom. Također, razlog za utvrđivanjem novih odredbi jesu i potreba da su odredbe precizne i da ne ostavljaju bilo kakvu dilemu u pogledu jasnoće njihove primjene, kao i da se onemogući bilo kakvo proizvoljno i široko diskreciono pravo predstavnika ovlaštenog organa 6 kod pokretanja prekršajnog postupka, kako kod izdavanja prekršajnog naloga, tako i kod podnošenja zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. U toku je procedura izmjena ovog zakona koju je iniciralo nadležno resorno Federalno ministarstvo pravde, kao obrađivač ovog zakona ispred Vlade Federacije BiH. Zakon je Vlada Federacije BiH u formi Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima Federacije BiH, utvrdila na 185.sjednici održanoj 4.07.2019.godine, ali se zastalo sa procedurom usvajanja ovog zakona u Parlamentu Federacije BiH. Predložene izmjene u ovom tekstu nisu obuhvaćene prijedlogom Zakona koji je u parlamentarnoj proceduri, nego se radi o izmjenama na koje su kao nužne ukazali predstavnici poslovnog sektora, sa ciljem da se odredbama zakona smanje mogućnost koruptivnih radnji od strane predstavnika ovlaštenih organa, na način da norme budu jasne, precizne i da ostavljaju što manje prostora za slobodno diskreciono tumačenje od strane predstavnika ovlaštenog organa. III- OBRAZLOŽENJE PREDLOŽENIH IZMJENA ZAKONA -član 16a) –utvrđuje se izmjena odredbe o troškovima prekršajnog postupka sa ciljem da pokretač prekršajnog postupka pokreće prekršajni postupak samo u situaciji kada nedvosmisleno utvrdi nezakonitosti koje može i dokazati, te da ovlašteni organ snosi troškove ukoliko je prekršajni postupak obustavljen iz razloga koji su na strani ovlaštenog organa, odnosno službenog lica koje je pokrenulo prekršajni postupak. To su slučajevi:  kada se obustavi prekršajni postupak zato što radnja prekršaja opisana u prekršajnom nalogu ili zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka koja se okrivljenom stavlja na teret nije prekršaj,  ako nije dokazano u toku prekršajnog postupka da je okrivljeni zaista i počinio prekršaj ili  ako je ovlašteni organ odustao od zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka prije donošenja rješenja o prekršaju. -član 19a) utvrđuje “Beznačajan prekršaj” - Uvođenjem ovog člana koji je novi institut u prekršajnom pravu, smatra se da nema prekršaja, iako su ostvarena njegova bitna obilježja, ako je stupanj ugrožavanja ili povrede javnog poretka, društvene discipline i društvenih vrijednosti neznatan, nije nastupila štetna posljedica i ne postoji potreba za kažnjavanjem počinitelja. Dosljedna primjena ovog instituta tokom vremena trebala bi rezultirati ustaljenom sudskom praksom uslijed čega se za pojedina ponašanja (koja će biti tretirana kao beznačajan prekršaj) više neće pokretati prekršajni postupci. -član 22- Novim članom je u stavu (2) utvrđeno da kada se novčane kazne propisuju u rasponu, maksimalna kazna se može propisati do najviše peterostrukog iznosa minimalne kazne. Dakle, omjer između početne i maksimalne novčane kazne mora biti 1:5. Važno je napomenuti da kazne propisane u Zakonu o prekršajima predstavljaju samo okvir za propisivanje kazni u materijalnim propisima koji određuju kazne za pojedine prekršaje. U važećem ZOP Federacije BiH u članu 22. stav (2) nisu utvrđeni, među pobrojanim važni 7 prekršaji u oblasti sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja konkurencije, zaštite potrošača, sigurnosti hrane, kulturnih dobara, građevinarstva, javnog informisanja, kao i usluga i prometa hartijama od vrijednosti, koji su dodatno utvrđeni u stavu (6) novog člana. Dalje, utvrđeno je da za najteže oblike prekršaja iz stava (6), zakonom se može utvrditi da visina početne novčane kazne ne smije biti manja od desetostruke minimalne kazne za pravno lice, i za odgovorno lice u pravnom licu kako su utvrđene ovim zakonom. Također je utvrđeno da se kod ponovljenog prekršaja, zakonom može propisati da se počiniocu ima izreći dvostruka minimalna novčana kazna utvrđena za taj prekršaj. I konačno, ukoliko kažnjeni iznova ponovi prekršaj, zakonom se može propisati novčana kazna u iznosu dvostruke vrijednosti posljednje izrečene novčane kazne uz izricanje odgovorajuće zaštitne mjere. -član 24.a) utvrđuje novu odredbu “Produženi prekršaj” koji nije utvrđen važećim Zakonom o prekršajima, ali je prisutan u sudskoj prekršajnoj praksi, a propisan je i u prekršajnim zakonima u zemljama u okruženju. Naime, vodeći računa o svrsi kažnjavanja, nije opravdano da se za istovrsne i vremenski povezane počinjene prekršaje od strane istog počinitelja izdaju pojedinačni prekršajni nalozi, odnosno podnose zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka, što bi predstavljalo nepotrebno opterećenje i subjekta nadzora, ovlaštenog organa, kao i nadležnog suda. Ponavljanje prekršaja će u svakom slučaju biti cijenjeno od strane suda kod odmjeravanja sankcije, a stavom (5) je utvrđeno da izrečena kazna mora biti veća od početne, ali ne veća od maksimalne kazne utvrđene za taj prekršaj. - član 26- utvrđuje izmjenu važeće odredbe koja se odnosi na “Opoziv uvjetne osude” koja se u dosadašnjoj praksi pokazala kao kruta i rijetko primjenjiva, a posebno što u postojećem zakonu nije precizno utvrđena sama procedura opoziva uvjetne osude. Inicijativa za opoziv je prepuštena ovlaštenom organu, koji treba da prati ponašanje kažnjenog u vrijeme provjeravanja ranije utvrđene uvjetne novčane kazne, i blagovremeno nadležnom sudu podnese, za novi utvrđeni prekršaj, zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka sa zahtjevom za opoziv ranije uvjetne osude. Predloženim rješenjem sudu je ostavljana mogućnost da u konkretnom slučaju utvrdi i odluči o opozivu osude. Izrečna jedinstvena novčana kazna za prethodni i novo utvrđeni prekršaj, mora biti veća od svake pojedinačno utvrđene novčane kazne, ali ne smije preći zbir utvrđenih pojedinačnih novčanih kazni. I konačno, stavom (5) utvrđeno je da se uvjetna osuda s ne može opozvati protekom roka od godinu dana od dana provjeravanja. - član 52a – se nastoji riješiti dosadašnje dileme i nedoumice vezane za zastarni rok za izvršenje novčane kazne. Naime, ovim rješenjem je odredba o zastari izvršenja novčane kazne utvrđena precizno i na pravom mjestu u Zakonu. U dijelu IV- ZASTARA a ne kao u važećem zakonu u XIII- EVIDENCIJE I BRISANJE OSUDA. -član 56- izmijenjen je dosadašnji način uručenja prekršajnog naloga. Naime, dosadašnjim rješenjem je propisano da se kod prekršajnih naloga predajom na poštu od strane izdavaoca prekršajnog naloga i protekom roka od 5 dana prekršajni nalog smatra uručenim, što je izazivalo dosta opravdanih reakcija kod okrivljenih u dosadašnjoj praksi, jer se događalo da okrivljeni i ne zna da mu je izdat prekršajni nalog. Predloženom izmjenom stava (2) i (3) člana 56, datum uručenja prekršajnog naloga se smatra dan kada je okrivljeni zaista i primio prekršajni nalog, nevezano da li je primio na licu mjesta, ili mu je dostavljen putem pošte. Izuzetak je kod prekršaja pogrešnog parkiranja gdje se datumom uručenja smatra datum kada je prekršajni nalog ostavljen na vozilu, jer sama priroda prekršaja opravdava takav način 8 uručenja rješenja, uz činjenicu da se radi o najblažim prekršajima sa najnižim novčanim kaznama u fiksnom iznosu. -član 72- dodaje se nova alineja – “Oslobađajuće rješenje” - Ova vrsta rješenja nije bila propisana u Zakonu o prekršajima FBiH iako je propisana u gotovo svim prekršajnim zakonodavstvima zemalja u okruženju, a kroz dosadašnju praksu pokazala se kao neophodna. Naime, isto je vezano za odredbe članka 77. koji je također izmijenjen, a koji propisuje uvjete kada se počinitelj prekršaja može osloboditi od kazne. U takvim slučajevima sud utvrdi da je prekršaj počinjen, ali zbog utvrđenih razloga propisanih članom 77. ostavlja se mogućnost sudu da donese rješenje kojim se okrivljeni oslobađa od kazne odnosno prekršajne odgovornosti, i to obligatorno u slučaju iz stava (1) člana 77., a fakultativno u slučajevima iz stava (2) istog člana. .-član 77. Mijenja se odredba koja reguliše oslobađanje počinitelja prekršaja od kazne koji je dopunjene kako bi se na jasan i precizan način odredili slučajevi u kojima sud može osloboditi počinitelja od kazne i koja bi doprinijela češćem korištenju ovog instituta vodeći računa o javnom interesu i svrsi samog prekršajnog postupka. -član 79a). – Kroz praksu je uočeno da se dešavaju greške prilikom izrade otpravaka rješenja, a da nije precizno utvrđeno na koji način će se izvršiti ispravke očitih grešaka kao što su pogreške u imenima i brojevima ili propusti u pisanju i računanju i sl. -član 80.- Mijenja se na način da nova odredba proširuje pravo na izjavljivanje žalbe na različite odluke suda kakva prava su prihvaćena u prekršajnom zakonodavstvu zemalja u okruženju. IV. – FINANSIJSKA SREDSTVA Za provođenje ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna finansijska sredstva u Budžetu Federacije BiH, obzirom da su predložene izmjene takve prirode da preziciraju i jasnije određuju dosadašnje norme, a ne predviđaju uspostavljanje novih organa, odnosno radnih mjesta u postojećim organima, te njihova implementacija ne iziskuje dodatna novčana sredstva.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana