SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Podaci o upitu

Kategorija: Finansijsko pravo
Pravna oblast:
Pitanje ( 01.11.2019 )

Zakon o komunalnim djelatnostima TK, na koji se Općinski organ poziva, je jako konfuzan i on ustvari govori, prije svega, o komunalnim djelatnostima i uslugama, koje Općina organizuje! Međutim,pominje se i ta famozna KOMUNALNA NAKNADA, gdje je potpuno nejasno za šta se ona plaća i po kojem osnovu, posebno jer svaka od firmi koje daju ovim zakonom propisane usluge, to nama naplaćuje! Prema sadašnjim saznanjima, neke općine u Kantonu to naplaćuju a neke ne! Ali je interesantno da se u Općini Živinice nije plaćala Naknada za korištenje gradskog građevinskog zemljišta a u suštini je to isto!

Odgovor ( Pravna služba UPFBiH | 01.11.2019 )

Mi smo napravili detaljnu analizu komunalnih naknada po kantonima i došli do zaključka da se komunalna naknada plaća u većini općina i gradova u FBiH. Svi kantoni imaju zakone o komunalnim djelatnostima. Međutim, postoje i općine u kojima se komunalna naknada ne naplaćuje, što je slučaj sa Kantonom Sarajevo, gdje je donesena Odluka da se sredstva po osnovu komunalne naknade obezbjeđuju iz Budžeta. Također, kontaktirali smo i neke od općina iz drugih kantona u kojima se komunalna naknada trenutno ne naplaćuje (općina Jablanica, općina Doboj Istok) i dobili informaciju da se u tim općinama planira početi sa naplatom iste. Nakon konsultacija sa ekspertima, zaključili smo da osnov za plaćanje ove naknade postoji u zakonima o komunalnim djelatnostima, kojeg donose kantoni i kada je u pitanju ustavna nadležnost za donošenje ovih zakona, nismo pronašli ništa sporno. Prema članu III. 4. e) Ustava FBiH, u isključivoj nadležnosti kantona je utvrđivanje politike koja se tiče reguliranja i osiguranja javnih službi. Kada su u pitanju namjena i način određivanja visine komunalne naknade, Zakon o komunalnim djelatnostima propisuje da je namjena ove naknade pokrivanje cijena iz segmenta zajedničke potrošnje (održavanje javnih površina, javna rasvjeta, dekoracija, i sl). Cijena komunalne naknade određuje se u zavisnosti od zone, namjene, korisne površine objekta i vrijednosti boda komunalne naknade. Shodno navedenom, želimo ukazati da postoji razlika između naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta, koja je propisana Zakonom o građevinskom zemljištu FBiH i između komunalne naknade koja je propisana Zakonom o komunalnim djelatnostima. Obaveza plaćanja naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta, kao što ste već upoznati, proglašena je neustavnom i neće se morati plaćati, ali obaveza plaćanja komunalne naknade i dalje postoji. Također, na osnovu izvršene uporednopravne analize došli smo do zaključka da je obaveza plaćanja komunalne naknade propisana Zakonom o komunalnim djelatnostima Republike Srpske, BD BiH, kao i zakonima u zemljama regiona. Svjesni smo da plaćanje komunalne naknade predstavlja još jedno dodatno opterećenje i namet za poslodavce. Grupacije poslodavaca kantona pri UP FBiH mogu pokrenuti inicijative da se sredstava za segment zajedničke komunalne potrošnje obezbijede iz Budžeta, na način kako je to regulirano u Kantonu Sarajevo, ili da pokrenu inicijative za smanjenje komunalne naknade, uz napomenu da se ne može pozivati na Presudu Ustavnog suda, broj: U-64/17 od 23.10.2018, jer se Presudom proglašava neustavnom naknada za korištenje gradskog građevinskog zemljišta, a ne komunalna naknada.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana