SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Podaci o upitu

Kategorija: Privredno pravo
Pravna oblast: Finansijsko pravo
Pitanje ( 22.04.2022 )

Poštovani, molim za pravnu pomoć vezano za plaćanje komunalnih taksi na istaknutu firmu kod samostalne obrtničke radnje S obzirom da je novi Zakon o komunalnim taksama KS stupio na snagu, interesuje me sljedeće:
1. Od 2018. godine iznos komunalne takse sam uplaćivala više i da li imam pravo tražiti povrata od iste?
2. Po osnovu Presude Ustavnog suda FBiH da li se trebala plaćati komunalna taksa za 2021. godinu i ako nije da li imam pravo povrata na istu? Hvala S poštovanjem,

Odgovor ( Pravna služba UPFBiH | 22.04.2022 )

Poštovana, U vezi sa Vašim prvim pitanjem, shodno ranije važećem Zakonu o komunalnim taksama - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 14/06, 34/07, 2/08, 31/12, 36/12 i 28/18), članu 18. obveznik od kojeg je taksa i kamata naplaćena, a koju nije bio dužan platiti ili je više uplatio, ima pravo na povrat. Zahtjev za povrat se podnosi Poreznoj upravi koja je nadležna za utvrđivanje takse. Istu odredbu poznaje i novi Zakon o komunalnim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 8/22). U vezi sa Vašim drugim pitanjem, postoji mišljenje Federalnog ministarstva finansija koje je dato na konkretan upit jednog poreznog obveznika, a koje možete pogledati u nastavku: Presudom Ustavnog suda Federacije BiH objavljenoj u Službenim novinama Federacije BiH, broj: 11/21 od 10.02.2021. godine, utvrđeno je da Tarifni broj 1. stav 1. Zakona o komunalnim taksama (”Službene novine KS”, broj: 14/06 — prečišćen tekst, 34/07, 31/12 i 28/18) nije u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Shodno članu 40. stav 1. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije BiH (”Službene novine Federacije BiH”, broj: 06/95 i 37/03), usvojeni ili predloženi zakon ili drugi propis organa federalne, kantonalne ili općinske vlasti za koji Ustavni sud utvrdi da nije u skladu sa Ustavom, neće se primjenjivati od dana objavljivanja presude Ustavnog suda u ”Službenim novinama Federacije BiH”. Imajući u vidu sve veći broj pritužbi poreznih obveznika u vezi sa primjenom, odnosno obračunom takse na istaknutu firmu, potrebno je postupati na sljedeći način: Tarifni broj 1. stav 1. Zakona o komunalnim taksama, kao i član 5. Tarifni broj 1. Odluke o visini komunalnih taksa (,,Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 1/1, 2/14, 6/18 i 2/19) se neće primjenjivati dok Skupština Kantona Sarajevo ne donese novi Zakon o komunalnim taksama, odnosno izmjene i dopune istih, kojim će se izvršiti usklađivanje sa navedenom Presudom. U slučaju da porezni obveznik na propisanom obrascu preda prijavu razreza takse na istaknutu firmu, porezna ispostava će takvu prijavu zaprimiti. Međutim, u slučaju da porezni obveznik ne podnese prijavu, nadležna porezna ispostava nije u mogućnosti poduzimati aktivnosti obračuna i naplate komunalnih taksi sve dok nadležni organi ne izvrše usklađivanje Zakona, odnosno pojedinačnih Odluka. U slučaju da su obveznici plaćanja komunalne takse postupili u skladu sa Zakonom o komunalnim taksama, a koji je bio na snazi u trenutku podnošenja prijave i plaćanja komunalne takse (do 31.01.2021. godine), koji se primjenjivao do 10.02.2021. godine, te izvršili plaćanje komunalne takse, imaju pravo na povrat više uplaćenih sredstava. Naime, nadležna porezna ispostava će odobravati povrat komunalne takse, srazmjeno iznosu koji se odnosi na period od 10.02.2021.do 31.12.2021.godine. S poštovanjem,

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana