SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljene izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak

U "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 5/23 od 25.01.2023. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak. Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Izmjene i dopune odnose se na:
 

1. Član 12. Pravilnika na način da se isplata naknade licu na stručnom osposobljavanju bez zasnvanja radnog odnosa oprezuje sa 10% poreza na dohodak uz obaveznu prijavu Poreznoj upravi u roku od pet dana od dana isplate na Obrascu APR-1036
2. Član 14. Pravilnika koji propisuje poslodavca, na način da obaveze poslodavca imaju i nerezidentni porezni obveznici koji su zaposleni kod  inostranog pravnog lica, a dohodak ostvaruju  obavljanjem rada na teritoriji Bosne i Hercegovine odnosno Federacije Bosne i Hercegovine
3. Član 20. Pravilnika koji propisuje prihode koji ne ulaze u dohodak od nesamostalne djelatnosti na način da se neoporezivim prihodom smatraju i:
- naknade za smještaj i odvojeni život lica iz člana 2. Uredbe o naknadama koje pripadaju sudijama Vrhovnog suda FBiH i tužiocima Federalnog tužilaštva FBiH koje nemaju karakter plaće ("Službene novine Federacije BiH", broj 98/22) u visini do 250 KM mjesečno za odvojeni život, u visini do 299 KM mjesečno za smještaj kada nemaju osiguran službeni smještaj ili do 149 KM mjesečno kada imaju osiguran službeni smještaj
- naknade za smještaj lica iz člana 4. Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće ("Službene novine Federacije BiH", br. 63/10, 22/11, 66/11, 51/12 i 99/22) u visini do 299 KM mjesečno za smještaj kada nemaju osiguran službeni smještaj ili do 149 KM mjesečno kada imaju osiguran službeni smještaj
- naknade za odvojeni život koje imaju rukovodeći državni službenici iz člana 4. Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće ("Službene novine Federacije BiH", br. 63/10, 22/11, 66/11, 51/12 i 99/22) priznaju se u visini do 250 KM mjesečno
4. Član 53. Pravilnika na način da se briše stav 5. koji se odnosi na paušalne iznose poreza na dohodak
5. Član 82. Pravilnika koji propisuje oporezivanje dohotka koji ostvare nerezidenti na teritoriji Federacije, na način da se propisuje da nerezidentni primaoci dohotka koji je ostvaren obavljanjem rada na teritoriji BiH odnosno FBiH, a isplaćen u inostranstvu od strane inostranih pravnih lica, dužni su prilikom isplate takvog dohotka obračunati i uplatiti porez na dohodak. Izuzetno, obračun, obustavu i uplatu poreza na dohodak imaju podružnice stranog društva kojima se dodjeljuje identifikacioni broj poreznog obveznika koji počinje sa 48 u skladu sa propisima koji uređuju dodjeljivanje identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji Federacije, u slučaju kad nerezidentni primaoci dohotka obavljaju nesamostalnu djelatnost za to strano društvo.
6. Ostale izmjene odnose se na izmjenu ANEXA 2. Uputstva za popunjavanje Mjesečnog izvještaja o isplaćenim plaćama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, plaćenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak (Obrazac MIP-1023).

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana