SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljena Uredba o isplati pomoći od strane poslodavaca

U „Službenim novinama FBiH“, broj: 96/23, od 13.12.2023. godine objavljena je Uredba o isplati pomoći od strane poslodavaca.

Uredbom se uređuje pravo na isplatu pomoći od strane poslodavca, dinamika isplate i način realizacije. Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u „Službenim novinama Federacije BiH“, a prestaje da važi 30.06.2024. godine.

Članom 2. Uredbe propisuju su lica koja ostvaruju pravo na pomoć. Pravo na pomoć ima lice koje ima zasnovan radni odnos sa poslodavcem u skladu sa članom 4. Zakona o radu. Pravo na pomoć imaju lica zatečena u radnom odnosu na dan isplate novčanog iznosa.

Članom 3. Uredbe propisuje se iznos pomoći. Poslodavac može izvršiti isplatu pomoći u maksimalnom iznosu do 2.520 KM (dvije hiljade petsto dvadeset konvertibilnih maraka).

Poslodavac može izvršiti isplatu pomoći i u iznosu koji je manji od prethodno navedenog iznosa. Pomoć se može se isplatiti u periodu od dana stupanja na snagu ove uredbe, a najkasnije do dana prestanka važenja ove uredbe. Isplata pomoći će se vršiti isključivo na transakcijske račune zaposlenika.

Članom 4. Uredbe propisuje se dinamika isplate. Isplata pomoći može se izvršiti do šest tranši (dijelova), s tim da ukupan iznos ne može preći iznos od 2.520 KM. Pomoć se može isplatiti i jednokratnom tranšom.

Članom 5. propisuje se zabrana diskriminacije. Isplata pomoći vrši se svim zaposlenicima koji su zatečeni u  radnom odnosu na dan isplate pomoći, bez diskriminacije na bilo koji način.

Članom 6. propisuje se osnov za isplatu dodatka. Poslodavac je dužan donijeti interni akt (npr. odluku,  pravilnik) kojim će se, između ostalog, urediti iznos pomoći, datum isplate, broj tranši i uslovi isplate.

Pojedinačni akti, koje donosi poslodavac obavezno se donose u pisanom obliku.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana