SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljen Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom

U Službenim novinama Federacije BiH, broj: 27/23, od 14.4.2023. godine objavljen je Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom. Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

DIO I PRAVILNIKA SU OPŠTE ODREDBE

Članom 1. Pravilnika propisano je područje primjene i pozivanje na direktive.

Pravilnik propisuje pravila upravljanja ambalažom u proizvodnji, prometu i upotrebi ambalaže i pravila postupanja i druge uslove sakupljanja, ponovnog korištenja, obnove i odlaganja ambalažnog otpada, obaveze i odgovornosti učesnika u sistemu upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom u skladu sa prioritetima i osnovnim načelima Zakona o upravljanju otpadom.

Odredbe Pravilnika odnose se na svu ambalažu koja se proizvodi, odnosno stavlja na tržište, uvezenu ambalažu i sav ambalažni otpad koji je nastao u industriji, zanatstvu, maloprodaji, uslužnim i drugim djelatnostima, u domaćinstvima bez obzira na njegovo porijeklo, upotrebu i korišteni ambalažni materijal, osim na ambalažu sa dugim vijekom trajanja navedenu u Prilogu I ovog Pravilnika.

Članom 2. Pravilnika propisani su izuzeci od primjene.
Odredbe Pravilnika se ne primjenjuju na kontejnere za prevoz robe cestovnim, željezničkim, prekomorskim ili zračnim putem, obzirom da se isti ne smatraju ambalažom.
Članom 3. Pravilnika propisan je cilj Pravilnika.
Članom 4. Pravilnika propisani su učesnici u sistemu.
Članom 5. Pravilnika propisana je svrha Pravilnika.
Članom 6. Pravilnika propisane su definicije.

DIO II. PRAVILNIKA SU ZAHTJEVI ZA DIZAJNIRANJE, PROIZVODNJU I UPOTREBU AMBALAŽE I PLASMAN AMBALAŽE NA TRŽIŠTE FEDERACIJE BiH

Članom 7. Pravilnika propisani su opšti uslovi.
Članom 8. Pravilnika propisani su uslovi za dizajn ambalaže.
Članom 9. Pravilnika propisano je određivanje ciljeva.
Članom 10. Pravilnika propisan je udio teških metala.
Članom 11. Pravilnika propisano je označavanje ambalaže.
Članom 12. Pravilnika propisana je povratna-višekratna ambalaža.

DIO III. PRAVILNIKA JE OPERATER SISTEMA

Članom 13. Pravilnika propisani su uslovi za osnivanje operatera sistema.
Operater sistema je pravno lice koje po principu "produžene odgovornosti proizvođača" ispunjava ciljeve za reciklažu i iskorištenje posebnih kategorija otpada i može biti osnovan isključivo od pravnih lica koja obavljaju svoju poslovnu djelatnost stavljanjem u promet proizvoda koji postaju posebne kategorije otpada.

Njegovi osnivači su pravna lica koja obavljaju svoju poslovnu aktivnost stavljanjem u promet ambalaže ili proizvoda u ambalaži na teritoriji Federacije BiH, u ukupnom iznosu od 5000 t, i minimalnim osnivačkim kapitalom od 100 000 KM. Udio pojedinog osnivača ili više osnivača koji pripadaju istoj grupaciji u osnovnom kapitalu operatera sistema ne može prelaziti 33%.

Operater sistema mora ispunjavati uslovima i kriterije u pogledu kadrova i radnog prostora za obavljanje aktivnosti, odnosno imati u stalnom radnom odnosu najmanje tri (3) zaposlenika sa visokom stručnom spremom i sa punim radnim vremenom, uredno prijavljenih kod nadležnih organa i za koje se redovno izmiruju doprinosi i zdravstveno osiguranje.

Operateri sistema će planirati namjenski utrošak sredstava Planom utroška sredstava usaglašenim sa Federalnim ministarstvom jednom godišnje.

Važeći cjenovnik mora biti javan i objavljuje se na web stranici operatera sistema.

Članom 14. Pravilnika propisana je uloga operatera sistema.
Članom 15. Pravilnika propisano je izdavanje dozvole za operatera sistema.
Članom 16. Pravilnika propisano je ukidanje dozvole operateru sistema.

DIO IV. PRAVILNIKA SU ZAHTJEVI ZA UPRAVLJANJE AMBALAŽNIM OTPADOM

Članom 17. Pravilnika propisani su ciljevi za iskorištenje i reciklažu.
Član 18. Pravilnika propisane su obaveze proizvođača, uzvoznika, punioca, pakera i distributera.
Proizvođač, uvoznik, punilac, paker/distributer je obavezan da se priključi u sistem upravljanja ambalažnim otpadom i odgovoran je za postizanje propisanih ciljeva.

Obaveze iz prethodnog stava proizvođač, uvoznik, punilac, paker, distributer i krajnji snabdjevač mogu prenijeti direktno na operatera sistema.

Proizvođač, uvoznik, punilac/paker i distributer su dužni snositi troškove upravljanja ambalažnim otpadom.

Svi proizvođači, uvoznici, punioci/pakeri i distributeri, bez obzira da li su svoje obaveze prenijeli na operatera sistema ili ne, su dužni da dostavljaju izvještaj o plasmanu ambalaže Fondu u skladu sa Uredbom o kriterijima za obračun i način plaćanja naknada za proizvode koji nakon upotrebe postaju ambalažni i elektronički otpad.

Obaveze krajnjih snabdjevača, tj. trgovina, su da u sistem uključe proizvode vlastite robne marke i proizvode koje direktno uvoze. Za ostale proizvode koje prodaju su u obavezi da od proizvođača ili uvoznika ili distributera obezbijede dokaz da su svoju ambalažu uključili u sistem. U protivnom, su odgovorni da te proizvode sami uključe u sistem i da za iste plaćaju naknadu.

Svi proizvođači, uvoznici, punioci, pakeri i distributeri su dužni voditi podatke o uvozu i plasmanu ambalaže na tržište na teritoriji Federacije BiH kroz informacioni sistem.

Članom 19. Pravilnika propisane su dužnosti operatera u upravljanju ambalažnim otpadom.
Članom 20. Pravilnika propisani su uslovi za odvojeno prikupljanje ambalažnog otpada.
Članom 21. Pravilnika propisan je izuzetak od obaveze osiguranja propisanog upravljanja ambalažnim otpadom.
Članom 22. Pravilnika propisane su obaveze kantona, odnosno kantonalnih ministarstava nadležnih za okoliš.
Član 23. Pravilnika propisane su obaveze komunalnih preduzeća.
Član 24. Pravilnika propisana je obaveza preduzeća koja se bave upravljanjem otpadom.

DIO V. PRAVILNIKA JE IZVJEŠTAVANJE

U ovom dijelu je propisano je informisanje javnosti, izvještaj operatera sistema i međuentitetsko tijelo.

DIO VI. PRAVILNIKA SU KAZNENE ODREDBE I NADZOR

DIO VII. PRAVILNIKA SU PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Članom 30. Pravilnika propisano je neuključivanje u sistem.
Proizvođač ambalažnog materijala, uvoznik, punilac, paker, distributer i krajnji snabdjevač u obavezi su da za ambalažni otpad zaključe ugovor sa operaterom sistema.

Neuključenje proizvođača proizvoda, uvoznika, punioca, pakera, distributera i krajnjeg snabdjevača znači akumuliranje zakonskih obaveza i njihovo retroaktivno ispunjavanje od dana donošenja Uredbe o kriterijima za obračun i način plaćanja naknada za proizvode koji nakon upotrebe postaju ambalažni i električni i elektronski otpad ("Službene novine Federacije BiH", broj 104/22).

Članom 31. Pravilnika propisano je usklađivanje.

Proizvođač i uvoznik ambalaže dužan je svoje poslovanje koje se odnosi na označavanje ambalaže iz člana 9. ovog pravilnika uskladi u roku od dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu Pravilnika.

Ambalaža koja je proizvedena prije stupanja na snagu ovog pravilnika, a nije usuglašena s osnovnim zahtjevima koje ambalaža mora ispunjavati za stavljanje u promet, može biti u prometu najduže dvije godine od dana stupanja na snagu Pravilnika.

Član 32. Pravilnika propisani su prilozi.
Sastavni dio ovog Pravilnika su Prilozi:
a) Prilog I - ambalaža s dugim vijekom trajanja;
b) Prilog II - popis ilustrativnih primjera;
c) Prilog III - ciljevi;
d) Prilog IV - prateći list;
e) Prilog V-postupci prerade i zbrinjavanja.

Član 33. Pravilnika propisan je prestanak važenja i status izdatih dozvola
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom ("Službene novine Federacije BiH", broj 88/11, 28/13,8/16, 54/16 i 103/16, 84/17 i 85/20).

Postojećem operateru sistema ostavlja se rok do 31.08.2023. godine da svoje poslovanje prilagodi odredbama ovog Pravilnika i o tome obavijesti Federalno ministarstvo najkasnije do 31.12.2023. godine, i to posebno u dijelu koji se odnosi na uslove izdavanje dozvole.
Važeće dozvole operatera sistema, koje su izdate na osnovu prethodno važećeg Pravilnika, ostaju na snazi do isteka perioda na koji su izdate.

 

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana