SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljen Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaća radinost

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 24/23 od 05.04.2023. godine objavljen je Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaća radinost. Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
Pravilnikom propisuju se djelatnosti koje se mogu obavljati kao domaća radinost u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine i uslovi za njihovo obavljanje.

Popis djelatnosti

Popis djelatnosti koje se mogu obavljati kao domaća radinost u skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 64/07 i 80/11), dat je u prilogu Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Detaljan opis djelatnosti i poslova koji se mogu obavljati u okviru jedne djelatnosti definisane šifrom djelatnosti propisan je Strukturom KD BiH 2010 sa objašnjenjima ("Službeni glasnik BiH", broj 47/10). (Član 2. Pravilnika)

Uslovi za obavljanje

Za obavljanje domaće radinosti neophodno je imati završenu najmanje osnovnu školu. Domaća radinost obavlja se u stambenim prostorijama i izvan poslovnih i stambenih prostorija, samostalno ili uz pomoć članova zajedničkog domaćinstva. (Član 3. Pravilnika)

Zamjena obrtnika

U skladu sa članom 23. Zakona član zajedničkog domaćinstva može mijenjati obrtnika u slučaju službenog odsustva, bolovanja ili godišnjeg odmora uz predočavanje validnog dokaza o razlozima odsustvovanja obrtnika (putni nalog, dokazi o bolovanju, rješenje o godišnjem odmoru). Zamjena obrtnika se ne može primijeniti na obrtničke djelatnosti za koje je posebnim propisom, utvrđeno da se obavljaju uz prethodno ispunjenje predviđenih uslova, koji su isključivo vezani za obrtnika.

Zamjena obrtnika može trajati najduže 14 (četrnaest) dana u toku jedne kalendarske godine, u skladu sa Poslovnikomo radu obrta ili srodne djelatnosti. (Član 4. Pravilnika)

Prijelazne i završne odredbe

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaća radinost ("Službene novine Federacije BiH", br. 61/09 i 12/12).

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana